2012 Yılı Üyelik Aidatı

Sayı :TİM.DENİB.GSK.MUH.2012/ 00 - 301                                                           Denizli, 08 Şubat 2012

Konu: 2012 yılı aidatı

 

Sayın Üyemiz ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 46. maddesinin 1-b fıkrası gereği yıllık aidatların, her yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiği hükmü amirdir.Süre sonuna kadar yatırılmayan aidatlara, Şubat ayını takip eden her ay için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gecikme faizi (her ay için %1,40) uygulanacaktır.

Bu itibarla, 2012 yılına ait 100.-TL tutarındaki yıllık aidatınızın Birliğimiz veznesine veya aşağıda belirtilen banka hesabına vergi numarası ve firma ismi belirtilerek yatırılması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

BANKA HESAP NO:

VAKIFLAR BANKASI DENİZLİ ŞUBESİ

İBAN NO : TR93 0001 5001 5800 7294 3179 52

NOT : Üye aidatı, borç mektubu elinize ulaşmadan önce ödenmiş ise lütfen bu uyarıyı dikkate almayınız.