İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-03 Geçici Depolama Yerleri ve Antrepolarda Yapılan Uygulama Değişiklikleri

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/8-41                                                                Denizli, 13/01/2015
Konu:Geçici Depolama Yerleri ve Antrepolarda Yapılan Uygulama Değişiklikleri

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 03)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; 02.12.2014 Tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3üncü ve 15inci maddelerindeki hükümler ile geçici depolama yerleri ve antrepolardaki teminat uygulamaları hususlarında değişiklik yapıldığından bahisle,

Anılan Bakanlığa intikal eden müracaatlarda söz konusu Yönetmeliğin 3üncü maddesi ile getirilen "Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynırların, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına zorunlu haller dışında izin verilmez” hükmü sebebiyle, limana iskelesi bulunmayan geçici depolama alanlarına denizyolu ile gelen yüklerin alınmaması sonucunda ihracatçıların ve taşıcıyı firmaların olumsuz etkilendiği,

Mezkur Yönetmeliğin 15inci maddesi hakkında Bakanlığa iletilen bildirimlerde ise (A) tipi gümrüklü genel antrepolardaki götürü teminat ve indirimli teminat sisteminin kaldırıldığı ve antrepoya alınacak her parti için gümrük vergilerinin tümünü kapsayacak miktarda teminat verilmesi esasının getirildiği ve antrepolarda geçerli olan teminat tutarlarının değiştirilmesi sonucunda antrepo işleticilerinin, ihracatçıların, ithalatçıların, nakliyecilerin ve sektöre yan sanayi ürünü pazarlayan firmaların mağdur olabileceği; antrepo ücretlerinde fiyat artışı yoluna gidilebileceği veya yurtdışından ülkemize getirilen ve ülkemizde üretimin tüketimi karşılamadığı mallarda ise fiyat artışına neden olabileceği bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve TİM'e iletilmesini teminen söz konusu Yönetmelik değişikliğine ilişkin görüş ve önerilerin Ek'li form vasıtasıyla en geç 14 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Birliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ek: Form (Geçici Depolama Yerleri ve Antrepolarda Yapılan Uygulama Değişiklikleri)