İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-08 Çeşitli Konular

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/22-129                                                             Denizli, 28/01/2015
Konu:Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 08)

Sayın Üyemiz,

1) Yönetmelik Taslağı

2) Yemen Gözetim ve Muayene İşleri

3) Türkiye - Finlandiya İş Forumu

4) Ukrayna'daki İlave İthalat Vergisi Oranları

 

1) Yönetmelik Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları yazıya atfen;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; "Tekstil, Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik” ve "Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabılarının Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik” taslaklarına ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 06 Şubat 2015 Cuma gününe kadar Bakanlığımıza iletilebilmesi için Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Yönetmelik Taslağı)

 

2) Yemen Gözetim ve Muayene İşleri

1. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

Sevk öncesi inceleme uygulamasının, genellikle kendi imkânları, ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerin başvurduğu bir yöntem olduğu uygulama ile temel olarak, malın değerine dair yanıltıcı beyan sonucu oluşan vergi kaybının önlenmesinin, kalitesiz ürünün ülkeye girişinin önüne geçilmesinin ve yetersiz idari altyapının telafisinin sağlanmasının hedeflendiği,

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığı'nın, Türk ihracatçısına ilave külfet ve maliyet getirmesi nedeniyle sevk öncesi inceleme uygulamasına olumlu yaklaşmadığı, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlara girişinde test, belgelendirme ve gözetim açısından ek yükümlülükler yaratan uygulamalara maruz kalmamasının hedeflendiği ve dolayısıyla, Bakanlığın öncelikli amacının, Türk ürünleri için zorunlu sevk öncesi inceleme uygulayan ülkelerin bu uygulamalardan vazgeçmelerinin, önemli ticari ortaklarımızın ise yeni bir önlem olarak sevk öncesi incelemeye başvurmamalarının sağlandığı,

Ancak bunun imkan dahilinde bulunmadığı durumlarda, sevk öncesi incelemenin ihracatımıza olumsuz etkilerinin mümkün olduğunca asgariye indirilmesinin Bakanlığın temel önceliği olarak ön plana çıktığı ve bu çerçevede, Türk uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ilgili ülke kuruluşları tarafından sevk öncesi inceleme faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilme taleplerinin Bakanlıkça da desteklendiğinin vurgulandığı,

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'na Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından iletilen bir yazıda, Yemen Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Kontrol Kurumu (YSMO) ile TSE arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde, Yemen'e ihraç edilecek zorunlu standart ve teknik düzenlemelere tabi gıda dışı tüm endüstriyel ürünlerin sevk öncesi incelemesini gerçekleştirmek üzere TSE'nin yetkilendirildiği bildirilmektedir.

Sözleşmenin uygulamaya konulması öncesinde Yemenli yetkililerle yapılan toplantıda;

  • Yemen'in, ithalatında önemli yer tutan ülkeler öncelikli olmak üzere Yükleme Öncesi Gözetim Anlaşmaları (PSI) tesis ederek ürün güvenliğini temin etmeyi hedeflediği,
  • Mevcut durumda Çin, Mısır, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Endonezya gibi ülkeler ile PSI Anlaşmalarının yapıldığı/yapılmakta olduğu,
  • Anlaşması bulunan ülkelerden yapılan ithalatlarda, zorunlu standart ve teknik düzenlemeler kapsamındaki ürünlerin ithalat sürecinde gözetim işlemlerinin yükleme öncesi gözetim anlaşması kapsamında ilgili ülkede yapıldığından Yemen Gümrüklerinde ürünlerin kabul işlemlerinin hızlı şekilde tamamlandığı,
  • PSI Anlaşması yapılmayan ülkelerden yapılan ithalatlarda ise zorunlu standart ve teknik düzenlemeler kapsamındaki ürünlerin denetiminin Yemen gümrük sahasında yapıldığından ürünlerin kabul işlemlerinin 3 haftadan 2 aya kadar sürebildiğinin

Yemenli yetkililerce ifade edildiğine anılan yazıda yer verilmektedir.

Ayrıca, Yemen'e ihraç edilecek Türk ürünlerine yönelik yapılacak olan sevk öncesi inceleme uygulamasının ihracatımızı kolaylaştırıcı nitelikte olacağı, ihracatçılarımızın ürünlerini PSI belgesi olmaksızın da Yemen'e gönderebileceği, ancak bu takdirde söz konusu ürünlerin Yemen Gümrüklerinde test ve muayeneye tabi tutulacağı belirtilmekte ve söz konusu anlaşmanın 2015 yılının ilk çeyreğinde uygulamaya geçilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

TSE ile YSMO arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın ihracatçılarımız açısından ilave yükümlülükler getirmemesi, ihracatımızı kolaylaştırıcı nitelikte olması ve firmalarımızın ihtiyari bir uygulama kapsamında zorunlu belge almak durumunda bırakılmamalarının büyük önem arz ettiği belirtilmekte olup, bahse konu hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmeler talep edilmektedir.

Konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere en geç 29 Ocak 2015 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@denib.gov.tr) iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Yemen Gözetim ve Muayene İşleri)

 

3) Türkiye - Finlandiya İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları yazıya atfen; Finlandiya Avrupa ve Dış Ticaret Bakanı Lanita Toivokka ve beraberindeki ticaret heyetinin Türkiye'ye ziyareti kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, Finlandiya Ticaret Ofisi (Finpro) ve DEİK işbirliğiyle 4 Şubat 2015 Çarşamba günü 11:00-16:30 saatleri arasında Ankara Sheraton Hotel'de Fin Bakan Toivakka'nın yanı sıra T.C. Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci'nin de onurlandıracağı "Türkiye-Finlandiya İş Forumu” düzenleneceği belirtilmektedir.

Finli firmalardan temsilcilerin yer aldığı heyet listesi ve toplantının taslak programı ile konuya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

Bahsigeçen İş Forumuna katılmak isteyen üyelerimizin, ekte sunulan katılım formunu doldurarak en geç 28 Ocak 2015 Çarşamba gününe kadar Finpro'dan Pelin GÖKÇEK (E-mail: pelin.gokcek@finpro.fi Tel : 0-212-284 95 92-91) iletmeleri gerekmektedir.

Ekler :

1) Başvuru Formu ve Program

2) Finli Firmaların Listesi

 

4) Ukrayna'daki İlave İthalat Vergisi Oranları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Kiev Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen; Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından imzalanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)” 1994 XII. Maddesi çerçevesinde Ukrayna'nın Ödemeler Dengesinin Stabilizasyonuna Dair Önlemler Hakkında Kanun'a bağlı olarak, 12 Ocak 2015 tarihinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda gümrük vergilerine ilişkin kararlar alındığı belirtilmektedir.

Buna göre; ülkelerin ödemeler dengesinin bozulması ve dış rezervlerindeki önemle düşüş neticesinde IMF ile konsültasyonların tamamlanmasına müteakip muhtemelen Ocak ayı sonunda yürürlüğe girmesi öngörülen Kanun uyarınca, Ukrayna'ya ithal edilen tüm eşyaları geçici olarak 12 ay süreyle %5-10 arasında değişen oranlarda ilave ithalat vergisi uygulanacağının açıklandığı bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.