İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-104 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/305-1624                                          Denizli, 04/11/2015
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 104)

 

Sayın Üyemiz,

1) İsrail - Anti-Damping Soruşturması

2) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

3) DİR Kapsamında Bitkisel Yağ İthalatı

4) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

5) Sınır Ticareti

6) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı

7) Özel Kullanım Amaçlı İlaçların Özbekistan'a Getirilmesi

8) ÜSİMP Patent Fuarı

9) Foodex Japan 2016 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

10) The Buildings Show 2015 Kanada Fuarı

 

1) İsrail - Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Tel-Aviv Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, İsrail Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "Düz Cam”(7005.29 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için İsrailli ilgili ürün üreticileri tarafından Bakanlığa başvuruda bulunulduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, yerli sanayicilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, İsrail tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli "Düz Cam” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının İsrail yerli üretimi üzerinden bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilidir. Olası anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve İsrail'in anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.

Mezkur soruşturmanın açılması durumunda; DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından ihracatçı firmalarımıza soru formu(questionnaire) gönderilecek olup bu formun iletim tarihinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulması gerekecektir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içersinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacaktır.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (http://www.tpsa.gov.tr/) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelenmesinde fayda görülmektedir.

Öte yandan, bahse konu soruşturmanın açılması durumunda; ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler İsrail makamlarına tevdi edilecektir. Bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimizin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunmaktadır.”

denilmektedir.

 

2) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Devletince, vatandaşlarının belirli miktardaki un, yağ, şeker ve pirinç ihtiyacı karne (ration card) sistemiyle ücretsiz olarak sağlanmakta olup, halka dağıtılacak ürünler, Ticaret Bakanlığına bağlı "Foodstuff-State Company for Foodstuff Trading” firması tarafından tedarik edildiği,

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıda; Foodstuff firmasınca ülkemizden yapılan ayçiçeği yağı ithalatının 2015 yılının Ocak-Ekim döneminde gerileme göstermesi sebebiyle, söz konusu düşüşün nedenleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulması teminen anılan firma yetkilileri ile temasa geçildiği belirtilerek, konuya ilişkin olarak Foodstuff Genel Müdürü tarafından, ülkemiz ürünlerinden memnun olunduğu, ancak gerek Habur Sınır Kapısından yapılan sevkiyatlarda yaşanan gecikmeler, gerekse de Erbil Duhok'taki uygun depoların dolu olması sebebiyle, bundan böyle şirketlerince, daha pahalı olmasına rağmen, Umm Qasr Limanı'na Basra'ya sevkiyat gerçekleştirebilecek, tesisleri limanlara yakın firmalara öncelik verileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

 

3) DİR Kapsamında Bitkisel Yağ İthalatı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 23/10/2015 tarih ve 124164 sayılı DİR Kapsamında Bitkisel Yağ İthalatı konulu yazılarında,

"Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda, mezkur Genelge'ye 21/10/2015 tarihinde yapılan değişiklikle eklenen, 7'inci madde "15) Bitkisel Yağlar” bölümü uyarınca; rafine bitkisel yağ ihracatını öngören belgeler kapsamında, ihraç eşyasının üretiminde ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olan eşdeğer eşyanın kullanılması durumunda, söz konusu eşdeğer eşyanın belge kapsamında rafinasyon işlemine tabi tutulduğunun Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla, 21/10/2015 tarihinden önce düzenlenmiş belgeler ile müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler de dahil olmak üzere, belge kapsamında gerçekleştirilen ham bitkisel yağ ithalatı DİİB taahhüt hesabına sayılabileceği ifade edilmektedir.” denilmektedir.

 

4) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Kuruluşun stoklarında bulunan yerli ekmeklik ve makarnalık buğdaylar, "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği,

Satışa açılan yerli ekmeklik buğdayların tamamı (düşük vasıflı ekmeklik buğday dahil);

­ Üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller ( yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatı yapanlara,

­ Üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ile Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapanlara,

­ Bisküvi fabrikaları, yem fabrikaları ile yumurta ve beyaz et sektörüne yönelik sadece düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar satışa verileceği,

Satışa açılan yerli makarnalık buğdaylar ise üretimlerinde makarnalık buğday kullanarak mamul madde (makarna, irmik, şehriye, bulgur vb.) ihracatı yapanlara yönelik olarak satışa verileceği,

Bu kapsamda 02 Kasım-30 Kasım 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği, Bölge Müdürlüklerine gönderilecek ekmeklik ve makarnalık buğday hak edişlerinin 27.11.2015 günü mesai bitimine kadar adıgeçen Kuruluşa gelmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bölge Müdürlüklerince daha önce Kuruluşa gönderilen hak edişlerden, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyatları uygulanmak suretiyle sözleşme imzalanabilecek olup Bölge Müdürlükleri tarafından bahse konu hak edişlerin tekrar gönderilmesine gerek bulunmadığı belirtilmektedir.

Adıgeçen Kuruluşdan bu kapsamda ekmeklik ve makarnalık buğday talep eden firmaların mamul madde ihracatı sondası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının uygulama esaslarında belirtilen formata göre göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

5) Sınır Ticareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ülkemizin ekonomik, ticari ve sosyal gelişimi geri kalmış ve işsizliğin en yoğun yaşandığı doğu ve güney bölgelerinin sınır illerini kapsayan "Sınır Ticareti uygulaması halihazırda, 16 Mayıs 2009 tarihli ve 2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ile 16 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Sınır Ticaretinin Uygulanmasına ilişkin 2009/7 sayılı Tebliğ” kapsamında yürütüldüğü,

Söz konusu Karar çerçevesinde 12 sınır ilimiz (Artvin/Sarp ve Ardahan/Türkgözü GÜRCİSTAN ile, Iğdır/Gürbulak, Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy ve Hakkari/Esendere İRAN ile,Şırnak/Habur ve Hakkari/Habur IRAK ile, Iğdır/Dilucu NAHÇIVAN ile, Mardin/Nusaybin, Şanlıurfa/Akçakale, Gaziantep/Karkamış, Kilis/Öncüpınar ve Van ve Hakkari illerimizden İran ile sınır ticareti sadece (Ağrı/Sarısu, Van/Kapıköy ve Hakkari/Esendere) Sınır Ticaret Merkezleri üzerinden yapılmakta olduğu,

Mezkur Karar ile mutat dış ticaret uygulamalarına göre daha az formalite gerektiren ve ithalatta gümrük vergisi muafiyeti bulunan sınır ticaretinin küçük sermaye sahibi esnaf ve tacir tarafından da yapılabilmesi, bu ticaret kapsamında komşu ülkelerden ithal edilen eşyanın sınır illerindeki halkın kullanımı için piyasaya arz edilirken, ülkemizden de komşu ülkelere ürün ihraç edilmesi suretiyle hem sınır illerindeki ticari faaliyetin (iç ticaretin) arttırılması hem de komşu ülkeye yönelik ticaretin (dış ticaretin) canlandırılması suretiyle bölgede ek istihdam sağlanması ve gelirin tabana yayılması amaçlandığı,

Bu çerçevede, sınır ticareti kapsamında 2000 yılında 11,3 milyon Dolar ihracat, 143,7 milyon Dolar ithalat; 2005 yılında 20,6 milyon Dolar ihracat, 847,9 bin Dolar ithalat; 2010 yılında 248, 1 milyon Dolar ihracat, 9,7 milyon Dolar ithalat; 2014 yılında ise 445,9 milyon Dolar ihracat, 11,2 milyon Dolar ithalat gerçekleşdiği,

Ancak, mezkur Kararın amacına yönelik olarak yürütülmesinde zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve aksaklıkların giderilmesini teminen, uygulama paydaşları olan ilgili Bakanlıklar ve Valilikler ile bölgedeki işadamları ve sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri ve talepleri de dikkate alınmak suretiyle, sınır ticaretinin yeniden düzenlenmesi cihetine gidilmesi gerekliliği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığınca yapılacak çalışmada faydalanmak üzere, sınır ticareti uygulamalarının gerek kapsam dahilindeki illerimizde, gerekse ülkemizde ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile istihdama katkıları, münhasıran bölgeye bir ticaretin gerekliliği ve ihdas amacına hizmet edip etmediği, varsa olumsuz yanları ile muhtevasının yeniden belirlenmesinin gerekip gerekmediğine ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerinin 13 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM'e iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize arge@denib.gov.tr adresine word formatında iletilmesi hususu önem teşkil etmektedir.

 

6) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi 23 Mayıs 2001 tarihinde imzalanmış ve 12 Ocak 2010 tarihinde ülkemiz için resmen yürürlüğe girdiği, bu kapsamda, İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Stockholm Sözleşmesi'nin AB Tüzüğü'nü uyumlaştıran "Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın hazırlanarak aşağıda belirtilen internet adresine konduğu bildirilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağında bildirilen kalıcı organik kirletici maddelerin kendi başına, karışımı içinde veya eşyaların bileşenleri olarak birçok sektörün önerilerinin 05 Kasım 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekte yer alan form ile TİM'e onurgungor@tim.org.tr adresine MS Word formatında iletilmesi beklenmektedir.

Taslak Yönetmeliği:

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269

Ek : Görüş Formu

 

7) Özel Kullanım Amaçlı İlaçların Özbekistan'a Getirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Özbekistan'da özel izne tabi maddelerin gerekli izinlerinin alınmaması ve Özbekistan yasalarına göre psikotrop madde içeriği düşünülen ilaçların deklarasyonunun yapılmaması gibi nedenlerle Özbekistan'ı ziyaret eden veya transit geçiş yapan vatandaşlarımız sorunlar yaşayabilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, özel kullanım amaçlı ilaç, uyuşturucu ve psikotop maddelere ilişkin ülke mevzuatı ve ayrıntılı aktif madde listelerinin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Ülke mevzuatı ve liste

 

8) ÜSİMP Patent Fuarı

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden alınan yazıda, Teknoloji Transfer Ofisleri'nin teknoloji portföylerini, sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtım süreçlerinde destek olmak ve üniversite ile yatırımcıların tek bir noktada buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan ÜSİMP Patent Fuarı'nın,11-12 Kasım 2015 tarihinde Harbiye Askeri Müzesi'nde yapılacağı,

Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi ile beraber 11 Teknoloji Transfer Ofisi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında 10 kategoriden 100 başvurusu tamamlanmış, 45 tescillenmiş buluş yatırımcılarla buluşacağı bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://usimppatentfuari.org.tr/

 

9) Foodex Japan 2016 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

08-11 Mart 2016 tarihleri arasında, Japonya'nın Chiba kentinde Makuhari Messe'de 41.si düzenlenecek olan Foodex Japan 2016 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarının Türkiye milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek : Foodex Japan 2016 Duyuru

 

10) The Buildings Show 2015 Kanada Fuarı

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Kanada'nın Toronto şehrinde 02-04 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan "The Buildings Show 2015” Yapı Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk defa İMMİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bahsigeçen fuara başvuruların halen devam ettiği, katılmak isteyen üyelerimizin İMMİB personeli ile irtibata geçebilecekleri bildirilmektedir.

Fuara Başvuru İçin İletişim Bilgileri :

Barış ÜNEL baris.unel@immib.org.tr Tel : 0-212-4540555

http://www.immib.org.tr/tr/content.asp?PID=%7b1A859B8D-68E4-418C-B036-E9E434226E72%7d

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.