İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-33 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/115-434                                   Denizli, 26/03/2015

Konu:Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği Hk.

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2015 - 33 )

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 23.03.2015 tarih 38603 sayılı yazıda;
 
2014/3 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No:2010/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in, 12.12.2014 tarihli 29203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve mezkur Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları'na ait Genelge'de yapılan değişikliklerin 19.03.2015 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahsekonu Uygulama Esaslarına ilişkin değişiklikleri gösterir tablo ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.

 

Ek: Karşılaştırmalı Tablo ( 19 sf.)