İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-62 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/165-929                                             Denizli, 25/06/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 62)

 

Sayın Üyemiz,

1) Avrupa Birliği / Ticaret Politikası Önlemleri Listesi

2) EFTA Ülkeleri Ticarette Teknik Engeller

3) Brezilya Deng Humması Salgını

4) Çin Sektörel Ticaret Heyeti

5) Celalabad İş Forumu ve Uluslararası Güney Kırgızistan Fuarı

6) Alimentaria 2016 Fuarı

7) Reach Tüzüğü Aday Liste'de Güncelleme

 

1) Avrupa Birliği / Ticaret Politikası Önlemleri Listesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği tarafından 2015 yılı Nisan ayı itibariyle ithal ürünlerde damping ve sübvansiyona karşı yürürlükte olan geçici ve nihai önlemler ile başlatılan soruşturmaların listesi iletilmektedir.

Ek : Ticaret Politikası Önlemleri Listesi

 

2) EFTA Ülkeleri Ticarette Teknik Engeller

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Ülkemiz ile EFTA ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi çalışmaları kapsamında, anılan ülkeler ile "Ticarette Teknik Engeller'' konulu görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, sözkonusu müzakereler kapsamındaki görüşmelere yönelik çalışmalarda değerlendirilmek ve faydalanmak üzere,

• EFTA ülkelerine ihracatta standartlar, etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemeler, test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan somut sorunlar,

• Ülkemiz ürünlerinin söz konusu ülkelerin gümrüklerinde veya iç piyasalarında denetlenip denetlenmediği, denetleniyorsa bu ürünlerin GTİP'leri, denetim sıklığı ve mahiyeti ile denetimlerin yarattığı ek külfet ve maliyetler hakkında ihracatçılarımızdan ayrıntılı bilgi talep edilmektedir.

Bu itibarla, EFTA ülkelerine ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin olarak yukarıda değinilen konular hakkındaki görüş ve değerlendirmelerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisi‘ne iletilmesini teminen, ekte yer alan görüş formu doldurulmak suretiyle en geç 29 Haziran 2015 tarihine kadar (arge@denib.gov.tr) Genel Sekreterliğimize iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

3) Brezilya Deng Humması Salgını

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Brezilya'da 12 Haziran 2015 tarihi itibariyle 1.026.000 "Deng Humması" vakasına rastlanıldığı ve bu durumun hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından salgın olarak nitelendirildiğinden bahisle başta Sao Paulo Eyaleti olmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecek firmalarımızın uyarılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

4) Çin Sektörel Ticaret Heyeti

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından, 20-26 Eylül 2015tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik "Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı organize edileceği Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.gaib.org.tr/Home/Haber/92

 

5) Celalabad İş Forumu ve Uluslararası Güney Kırgızistan Fuarı

Bişkek Ticaret Müşavirliğince Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 09 - 10 Temmuz 2015 tarihlerinde Kırgızistan'da "Celalabad 2015 İş Forumu” ve "1. Uluslararası Güney Kırgızistan 2015 Fuarı”nın düzenleneceğinden bahisle,

Söz konusu fuarda; tarım, gıda sanayi, organik üretim, madencilik ve petrol işleme sanayi ürünleri, manine, inşaat, enerji, turizm, el işleri ve finans kuruluşlarının ürün ve hizmetlerinin sergilenmesinin planlandığı,

Ayrıca; Celalabad Bölgesi Valiliği ve muhtelif uluslararası kuruluşların destekleri ile gerçekleştirileceği belirtilen organizasyon kapsamında Türkiye'den damla sulama, seracılık, balıkçılık, alternatif enerji, tarım ürünleri işleme ve ambalajlama, pamukçuluk ve fidancılık sektörlerinin temsilcilerinin katılımlarının beklendiği bildirilmektedir.

 

6) Alimentaria 2016 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Afrika yelpazesine hitap eden ALIMENTARIA Uluslar arası Gıda ve İçecek Fuarı, 25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Alimentaria 2016 Fuarı

http://www.ito.org.tr/ITOFUAR/2015/2016_alimentaria.pdf

 

7) Reach Tüzüğü Aday Liste'de Güncelleme

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği'nde (AB)1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında güncellemelerin takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ihracatımız açısından önem arz ettiğinden bahisle,

Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından 15 Haziran 2015 tarihinde 2 adet Yüksek Önem Arz Eden Maddenin (SVHC) Aday Listesi'ne eklendiğinin duyurulduğu,

Söz konusu 2 yeni maddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki toplam madde sayısının 163'e yükseldiği; Aday Liste'ye eklenen yeni maddelerin ise Ek-1'de belirtildiği,

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmaların öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 163 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek- 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir

İMMİB REACH Yardım Masası:

Tel: 0212 454 09 19 Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/

Ek-1 : SVHC Aday Liste'ye eklenen 2 madde

Ek-2 : Ürüne göre değişen SVHC Aday Liste ile ilgili yükümlülükler

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.