İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-64 Fuar Destekleri Hk. (2009/5 sayılı Tebliğ)

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/377-996                                  Denizli, 02/07/2015

Konu:Fuar Destekleri Hk. (2009/5 sayılı Tebliğ)

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2015 - 64 )

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 23.06.2015 tarih 79734 sayılı yazıda; 
 
2010/231 sayılı Müsteşarlık Makam Onayı eki "2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın yürürlükten kaldırılarak, ekte yer alan Uygulama Usul ve Esasları'nın yürürlüğe konulması hususunun Bakanlık Makamının 22.06.2015 tarihli ve 4238 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu Uygulama Esaslarına ilişkin değişiklikleri gösterir tablo ve yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


Ekler: 1- Karşılaştırmalı Tablo

          2- Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi