İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-69 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/178-1038                                           Denizli, 14/07/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 69)

 

Sayın Üyemiz,

1) ÇHC - Anti-Damping Soruşturması

2) Dubai'ye Su İhracatı

3) Avrupa Birliği\Anti-Damping Soruşturması

4) Dahilde İşleme Rejimi

5) Karadağ Yatırımcı Teşvik Bildirisi

6) Tarım ve Gıda İhracatçıları Eğilim Anketi

7) Buenos Aires/ Arjantin İşadamları Heyeti (09-12 Kasım 2015)

8) Abuja/Nijerya İşadamları Heyeti(13-16 Ekim 2015)

9) Islamic Fashion Round Table Toplantısı

10) Türkiye - Güney Afrika İş Forumu

11) T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

12) 1. Doğu Afrika Üretim İş Zirvesi, Kampala / Uganda

13) Gambiya İhale Duyurusu, Taşıma Bantları

14) TİM - TEB Girişim Evi'nin PAÜ Teknokent'te Açıldı

15) KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödülleri

16) İMMİB Mobil Uygulamalar

17) Contract Hotel Expo Bursa

 

1) ÇHC - Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Pekin Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) tarafından ülkemiz menşeli ‘'Poliakrilonitril Elyaf'' (5501.30.00, 5503.30.00 ve 5506.30.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için ÇHC'li ilgili ürün üreticileri tarafından MOFCOM' a başvuruda bulunulduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden, kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, ÇHC tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli ‘'Poliakrilonitril Elyaf'' ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının ÇHC yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir. Olası anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve ÇHC'nin anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.

Mezkur soruşturmanın açılması durumunda; DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca MOFCOM tarafından ihracatçı firmalarımıza soru formu (questionnaire ) gönderilecek olup bu formun iletim tarihinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulması gerekecektir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafı daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacaktır.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımızın ‘'Ticaret Politikası Savunma Araçları'' internet adresinde ( www.tpsa.gov.tr ) ‘'Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri'' başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘'Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'' incelenmesinde fayda görülmektedir.

Öte yandan, bahse konu soruşturmanın açılması durumunda; ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler ÇHC makamlarına tevdi edilecektir.Bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimizin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunmaktadır.”

denilmektedir.

 

2) Dubai'ye Su İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği'nden aldıkları yazıya atıfla, Dubai Belediyesinin su ithalatında Körfez Standartlarını uygulamaya koyduğu ve ülkemizden yapılacak su ihracatı işlemlerinde, Sağlık Sertifikasının ibraz edilmesinin, söz konusu belgeye kaynak suyun doğal kaynak suyu olduğu, ilave madde içermediği ve ısı işlem görmediğini gösteren bir ibarenin eklenmesinin, ilaveten ürün ismi, navlun adeti ve ağırlığı içeren bilgilerin su ihracatı için düzenlenecek sertifikaya eklenmesinin talep edildiği,

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)'ndan aldıkları yazıda, su ihracatı başvurularında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında Valiliklerce üretim izni almış ambalajlı sular (kaynak suyu, içme suyu ve doğal mineralli su) için Türkçe sağlık sertifikasının İngilizce düzenlemesine ilişkin talebin olması halinde, yeminli tercüme bürosuna başvuru sahibi tarafından yaptırılacak tercümesi doğrultusunda Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından İngilizce dilinde düzenlenebileceği yönünde 81 İl Valiliğine 09\03\2014 tarihinde talimat verildiği ifade edilmektedir.

 

3) Avrupa Birliği\Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu menşeli "Alüminyum Folyo”(7607.11.19 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması kapsamında % 12,2 oranında geçici anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmiş olduğu, konuya ilişkin 04 Temmuz 2015 tarihli AB resmi Gazete nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.175.01.0014.01.ENG İnternet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ve bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında Rusya Federasyonu menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmektedir.

 

4) Dahilde İşleme Rejimi

17/01/2015 tarihli ve 2005/D1-08391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararına eklenen Geçici 19.Madde, 05/07/2015 tarih ve 29407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ek : Dahilde İşleme Rejimi Kararına eklenen Geçici 19.Madde

 

5) Karadağ Yatırımcı Teşvik Bildirisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Karadağ, Podgorica Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atfen; Karadağ Kalkınma Sekretaryası'nın, yabancı yatırımcıların Karadağ'da yatırım yapmalarını teşvik etmek amacı ile 01 Temmuz 2015 tarihinde bir bildirinin yayınlandığı belirtilmekte ve yazının devamında, anılan bildiride yabancı ve yerli yatırımcılar için geçerli olmak üzere;

· Minimum 500 bin Avro yatırım tutarı ile 3 yıl içerisinde 20 yeni iş imkanı yarattıkları takdirde her iş için 3.000 Avro ile 10.000 Avro arasında nakdi teşvik,

· 10 Milyon Avro yatırım tutarı ile 3 yıl içerisinde 50 yeni iş imkanı yarattıkları takdirde yatırım tutarının %17'si oranında nakdi teşvik alabilecekleri belirtilmektedir.

Bahse konu teşvik için başvurular Karadağ Kalkınma Sekretaryasına yapılmakta olduğu, son başvuru tarihinin 01 Eylül 2015, yerel saat ile 12:00 olduğu bildirilmektedir.

Konuya ilişkin bilgi alınabilecek web siteleri aşağıda sıralanmaktadır:

http://www.srp.gov.me/en/news/150552/Public-announcement-for-participation-in-the-procedureof-awarding-funds-for-fostering-direct-investments.html

http://www.srp.gov.me/biblioteka/uredbe

http://www.srp.gov.me/vijesti/150548/Javni-oglas-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-zapodsticanje-direktnih-investicija.html

http://www.gov.me/vijesti/150548/Javni-oglas-za-ucesce-u-postupku-dodjele-sredstava-zapodsticanje-direktnih-investicija.html

 

6) Tarım ve Gıda İhracatçıları Eğilim Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından "Küreselleşen Dünyada Tarım-Gıda İlişkileri, Dış Ticareti ve Politikaları” konulu bir rapor hazırlatılmakta olup, söz konusu rapor ile ana hatlar itibariyle küreselleşen dünyada değişen tarım-gıda ilişkilerinin ortaya çıkarılması, Türkiye'de tarımda reform ve sonrasındaki politikalar, dünya ihracatındaki gelişmelerle Türkiye'nin durumunun karşılaştırılması, iç ve dış ticaret politikalarının genel ve ürün özelinde incelenerek, tarımın özellikle dış ticaretteki öneminin vurgulanması hedeflenmektedir.

Bahse konu raporun hazırlanmasında yararlanılmak üzere, firmaların mevcut durum ve gelecek eğilimlerinin tespit edilmesi ve tarım-gıda ihracatçılarının çeşitli açılardan irdelenebilmesi amacıyla bir anket geliştirilmiş olup, aşağıdaki linkten ulaşılabilecek söz konusu anketin tarım ve gıda ürünleri ile iştigal eden Birliğiniz üyesi firmalar tarafından 31 Temmuz 2015 tarihine kadar doldurularak gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.” denilmektedir.

Anket Linki: https://tr.surveymonkey.com/r/C5BG9TZ

 

7) Buenos Aires/ Arjantin İşadamları Heyeti (09-12 Kasım 2015)

İlgi : 26/02/2015 tarih 2015-20 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; daha önce 08-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yönelik düzenlenmesi planlanan ve iş gezilerinin yanısıra iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği işadamları heyetinin tarihinin 09-12 Kasım 2015 olarak revize edildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla; pazar payımızın artırılması ve Arjantin'e yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyete: Otomotiv (oto yan sanayi, otomobil lastiği, kara taşıtlarının aksam ve parçaları, traktörler), Makine ve Aksamları (takım tezgahları, ağır iş makinelerinin aksam ve parçaları, metalleri şekillendirme ve kesme makineleri, kümes hayvancılığına mahsus makineler, ısı pompaları), Demir-Çelik (demir/alaşımsız çelikten profiller, yassı ürünler, halat ve kablolar), Beyaz Eşya (buzdolabı, soğutucular, klimalar, çamaşır makineleri, kurutma makineleri), Elektrikli Makineler ve Kablolar, Plastik (PVC borular ve bağlantı parçaları, plaka, levha, film), Tekstil (elyaf, iplik), Doğal Taşlar (işlenmiş mermer), Tarım ve Gıda Ürünleri (kuru kayısı, kuru incir, fındık, baharat, konserve meyve ve sebze, tütün ve tütün mamulleri, şekerli ve çikolatalı mamuller, maya) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak olan bahse konu heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/Z5yWWn adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 02 Ekim 2015 Cuma günü 17:00'a kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen katılım sağlayacak firma temsilcilerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282, Iban no: TR63 0001 5001 5804 8000 9986) Dolar hesabına 1.700 ABD Doları avans ödemesi yapmaları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ve ilgili banka dekontunun TİM'e (İlgili kişi: Volkan İncekara, Tel: 0212 454 07 97, E-posta: volkanincekara@tim.org.tr) iletmelerinin beklendiği ifade cedilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Program

 

8) Abuja/Nijerya İşadamları Heyeti(13-16 Ekim 2015)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; TİM ve THY işbirliği ile 13-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Nijerya'ya yönelik işadamları heyetinin düzenleneceği, Abuja şehrini kapsayacak söz konusu organizasyon kapsamında her iki ülkenin girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Girişimcilere potansiyel iş fırsatları sunan Nijerya'da pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; İnşaat ve Altyapı, Dekorasyon, Yapı Malzemeleri, Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve Ekipmanları, Otelcilik ve Emlak, Gıda, Mobilya, Deri (Ayakkabı), Hazır Giyim ve Tekstil, Güvenlik Malzemeleri ve Ekipmanları, Makine ve Ekipmanları (İş ve Tarım Makineleri), Otomotiv ve Yedek Parça, Kimya, Temizlik ve Hijyen Ürünleri ve Petrokimya sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında yarar görüleceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede azami 40 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firma temsilcilerimizin; http://goo.gl/58wddQ adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve en geç 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu:282, Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 980.-ABD Doları avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödemesi yapmalarının beklendiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

İlgili Kişi: Volkan İncekara

E-posta: volkanincekara@tim.org.tr

Tel: 0212 454 07 97

 

9) Islamic Fashion Round Table Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekim ayında Torino'da düzenlenecek 2. Islamic Finance Forumu'nun bir ön toplantısı olan "Islamic Fashion Round Table" toplantısının 28 Temmuz 2015 günü Torino'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Dubai ve Asya'nın ağırlıkta olduğu İtalyan perakendeciler ve satın almacıların da katılacağı bu toplantıda tekstil sektörümüzün temsilinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

"Islamic Fashion Round Table" etkinliğine katılmak isteyen firmalarımızın temsilcilerinin başvurularını THY Torino Ofisi'ne ( İlgili kişi: Cem Sahir ISLAM, e-posta: cislam@thy.com ) yapmaları ve TİM'e (İlgili kişi: Abdullah Keskin, e-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr) bilgi vermeleri beklenmektedir.

Ekler : 1) Katılımcı Listesi   2) Program

 

10) Türkiye - Güney Afrika İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, DEİK organizasyonunda, Güney Afrika KOBİ'lerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Thabethe'in katılımlarıyla, 28 Temmuz 2015 Salı günü, 09.30-15.00 saatleri arasında Ceylan Intercontinental Oteli'nde Türkiye-Güney Afrika İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmektedir

Sözkonusu foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılması mümkündür.

Türkiye - Güney Afrika İş Forumu

https://www.deik.org.tr/6257/T%C3%BCrkiye_G%C3%BCney_Afrika_%C4%B0%C5%9F_Forumu_28_Temmuz_2015_%C4%B0stanbul.html

 

11) T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) aldıkları yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri tarafından 22 Temmuz 2015 tarihinde DEİK ev sahipliğinde İstanbul TOBB Plaza'da "T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Sözkonusu toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Ek : Katılım Formu ve Program

https://www.deik.org.tr/6253/T_C_Ekonomi_Bakanlığı_Teşvikleri_Eğitim_ve_Bilgilendirme_Toplantısı_22_Temmuz_2015.html

 

12) 1. Doğu Afrika Üretim İş Zirvesi, Kampala / Uganda

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Sekreteryası Darüsselam'da mukim Doğu Afrika Topluluğu'nun (EAC) tarafından; 01-02 Eylül 2015 tarihlerinde Uganda'nın başkenti Kampala'da "1. Doğu Afrika Üretim İş Zirvesi" düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmekte olup, davet mektubunda ticaret odaları veya işadamı dernekleri vasıtasıyla Türk işadamlarının anılan zirveye davet edilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, EAC ve Afrika genelindeki yüksek potansiyelden faydalanmak üzere, üretimin GSMH'da ortalama %10 olan payının %25'e çıkarılmasının hedeflenmekte olduğuna değinilmekte, anılan zirve kapsamında yabancı ve yerli yatırımcıların bir araya gelerek ikili görüşme fırsatı elde edecekleri vurgulanmaktadır.

(http://www.eabc.info/manufacturing-summit/)

 

13) Gambiya İhale Duyurusu, Taşıma Bantları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atıfla, Gambiya Kamu İhale Kurumu (GAMWORKS) tarafından "Gambiya Yer Fıstığı Kurumu için uluslar arası açık fiyat teklifi, taşıyıcı sistemler alımı” başlığıyla bir ihale duyurusunun yayınladığı,

Banjul Büyükelçiliğimize ulaştırılan ekteki İngilizce mektupta, alınan Kurumun "Gambiya'da yer fıstığı sektöründe katma değerin geliştirilmesine ilişkin proje” kapsamında, Gambiya Yer Fıstığı Şirketi için mal ve teçhizat alımı sürecinde olduğu ve 37.000 ABD Doları tutarındaki söz konusu projenin İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve Gambiya Hükümeti tarafından mali olarak desteklendiği belirtilmektedir.

Bahse konu ihale belgelerinin 150 ABD Doları karşılığında Gambiya Kamu İhale Kurumu'ndan temin edilebileceği ve ihaleye ilişkin fiyat tekliflerinin 03 Eylül 2015 günü saat 12:00'a kadar anılan Kurum'a ulaştırılmasının gerektiği, elektronik ortamdaki tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. Metinde ayrıca, ihaleye ilişkin olarak 28-29 Temmuz 2015 tarihlerinde Banjul'da ihale öncesi bir toplantı ve yerinde ziyaret programı düzenleneceği, katılmak isteyenlerin 20 Temmuz 2015 tarihine kadar katılımlarını teyit etmeleri gerektiği, söz konusu ihalelerle ilgilenebilecek Türk firmalarının ayrıntılı bilgi edinme için doğrudan GAMWORKS ile temasa geçebilecekleri ifade edilmektedir.

Ek : GAMWORKS İhale Duyurusu

 

14) TİM - TEB Girişim Evi'nin PAÜ Teknokent'te Açıldı

Pamukkale Teknokent'ten alınan bir yazıda, ihracat potansiyeli bulunan ve/veya yurtdışı açılım olanaklarına sahip projeleri/ürünleri olan girişimcileri desteklemek üzere kurulan, ücretsiz mentorluk ve eğitim desteği veren TİM-TEB Girişim Evi Pamukkale Teknokent'te açıldığı, bu hizmetten faydalanmak üzere başvurularını almaya başladıkları bildirilmektedir.

Ek : TİM - TEB Girişim Evi Hizmetleri

http://www.tebkobitv.com/girisim-bankaciligi?tab=tim-teb-girisim-evi

 

15) KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödülleri

KOSGEB'den alınan bir yazıda aynen; "Başarılı KOBİ ve girişimcilerimizin kamuoyuna tanıtılması, ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkının göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çıkarılarak ödüllendirilmeleri amacıyla; son 3 yıldır düzenlenen KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri, 2015 yılı başvuruları alınmaya başlamıştır.

Başvurular 15 Haziran - 16 Ağustos 2015 tarihleri arasında http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr internet adresinden online yapılacaktır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan işletmelerimiz KOSGEB faaliyetlerini yürüttükleri mevcut şifreleri ile bu başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. KOSGEB veri tabanına kaydı olmayan işletmelerin ise müdürlüğümüze üyeliklerini (Muratdede Mah. Merkezefendi Cad. No:30 Merkezefendi/DENİZLİ) yapmalarını bekliyoruz. Denizli ilimizden başvuru yapacak işletmelerimiz, belirlenen kriterler üzerinden sistem tarafından değerlendirilir ve puanlanır. Ön değerlendirmeden geçen işletmeler başvuru evraklarını ilgili Hizmet Merkezi Müdürlüğüne iletir. Başvurular Değerlendirme Komisyonları ve Jürisi marifeti ile değerlendirilerek, 9 kategoride toplamda 45 finalist belirlenir.

Malumunuz olduğu üzere; 2012 yılında ‘'Yılın İnovatif KOBİ Ödülünü'' , Frekans Makine Ltd. Şti. adlı işletmemiz kazanmış ve bu işletmemizin ödülünü ise bizzat Sayın Başbakanımız vermişlerdir.

Başvurular 3 ana başlık ve toplam 9 kategoride değerlendirilecek ve her kategorideki finalistler içerisinden kazananlar ödüllendirilecektir.

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

İnovatif KOBİ Ödülü

İşbirliği Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü

İhracatçı KOBİ Ödülü

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

Genç Girişimci Ödülü

Kadın Girişimci Ödülü

Küresel Doğan Girişimci Ödülü

İnovatif Girişimci Ödülü”

denilmektedir.

 

16) İMMİB Mobil Uygulamalar

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, İMMİB Genel Sekreterlikleri üyelerinin sıklıkla bilgi talep ettiği bazı hizmetlere yönelik uygulamaların bir bölümü web sitelerinin dışında mobil platforma da taşındığı bildirilmektedir. İMMİB Üye Firmalarının, Mobil uygulamaları ile ilgili detay bilgiye http://www.immib.org.tr/mobile web adresinden erişilebilmekte olduğu, AppStore ve Googleplay mobil marketlerinden "İMMİB” şeklinde aranarak indirildiği bildirilmektedir.

 

17) Contract Hotel Expo Bursa

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, TÜYAP Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği işbirliği ile 11-14 Kasım 2015 tarihlerinde COHO - Hotel, Restoran, Hastane ve İkram Endüstrisi İş Kontratları Fuarı'nın Bursa'da ilk kez düzenleneceği,

Otel tekstili, mobilya, endüstriyel mutfak ve ekipmanları, endüstriyel çamaşırhane ekipmanları, aydınlatma, teknoloji ve güvenlik sistemleri, spa, havuz ekipmanları ve aksesuarları, otel odası ekipmanları, restoran ürünleri ve ekipmanlarının sergileneceği fuara ilişkin ayrıntılı bilginin www.contracthotelexpo.com internet adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

23 Temmuz 2015 Perşembe günü fuar lansman yemeği gerçekleştirilecek olup, ayrıntılar ekte sunulmaktadır.

Ekler : 1) Fuar Lansman Yemeği 2) Fuar Ayrıntılı Bilgi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.