İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-74 ABD GTS Programı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/189-1077                                           Denizli, 24/07/2015

Konu: ABD GTS Programı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 74)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

"01.07.2015 tarihli 1425 sayılı yazımızda, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamasının 29 Haziran 2015 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylandığı, 31 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığı ve 29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

Bu defa Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazılarda, bilindiği üzere bazı gelişme yolundaki ülkelerden ithal edilen seçilmiş ürünlerin gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmasına imkân veren GTS rejimi kapsamında her yıl rekabet ihtiyacı sınırlarına (Competitive Need Limitations-CNLs) ilişkin olarak ürün kapsamının gözden geçirildiği, bu çerçevede, bir ürünün GTS muafiyetinin, ABD'nin faydalanıcı ülkeden yaptığı ithalatının söz konusu üründeki toplam ithalatının %50'sini veya değer bazında 165 milyon doları geçtiği durumunda ve herhangi bir istisna alınmaması halinde sona erdiği ifade edilerek, "Federal Register”ın 6 Temmuz 2015 tarih ve 80 sayılı nüshasında yayımlanan bir örneği ekli (Ek-1) duyurusuna göre 2014 yılı ithalat verileri esas alınarak "CNLs” kapsamında GTS rejiminin gözden geçirme sürecinin başlatılmış olduğu, gelişme yolundaki faydalanıcı ülkelerin 31 Temmuz 2015 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) nezdinde bazı ürünler bakımından "CNLs”den istisna talebi başvurusunda bulunabileceği belirtilmektedir.

Bahse konu süre zarfında,

- De-minimis muafiyeti ("de-minimis waiver”),

- GTS'den faydalanmayan ürünlerin rejim kapsamına alınması ("redesignation”),

- "CNLs istisnasının iptali ("CNL waiver revocation”),

- En Az Gelişmiş Ülkelerden yapılacak 5 kalem pamuk ürünün GTS listesine dahil edilmesi,

hususlarında da yazılı yorumlar sunulabilecektir.

Anılan yazılarda ayrıca;

- 2014 yılında ülkemizin ABD'ye tek kalemde 165 milyon dolar üzerinde ihracatı olan bir ürün bulunmamakla beraber, söz konusu %50'lik "CNLs” kriterini aşan bazı ürünler bakımından istisna talebinin gündeme gelebileceği,

- Bu çerçevede, ilgili üründe ABD'nin faydalanıcı ülkeden ithalatı tüm ülkelerden ithalatının oran olarak %50'sini geçtiği ürünlerde, söz konusu ithalatın değer olarak 22 milyon doları aşmadığı hallerde "de-minimis muafiyeti” herhangi bir ön başvuru yapılmaksızın doğrudan yansıtılacağı, ülkemiz menşeli ithalatta söz konusu istisnadan faydalanacak ürünlerin ekte sunulduğu (Ek-2/Liste II),

- Önceki yılda GTS'den yararlanamayan bununla birlikte son takvim yılında ithalatın eşiklerini aşmadığı tespit edilen ürünlerin yeniden rejim kapsamına alınması hususu ("redesignation”) ise prosedürlere uygun olarak yapılacak başvurular çerçevesinde değerlendirileceği, ülkemizden ithalatta söz konusu istisnadan faydalanılmasını teminen başvuru yapılabilecek ürünler arasında; ABD Armonize Tarife Sistemi'nin (HTS) 0711.90.30 (geçici olarak konserve edilmiş kapari), 0910.99.40 (kekik), 1806.20.22 (ağırlığı 2kg.dan fazla çikolata), 1901.20.05 (ekmekçi mamulleri karışımları), 2008.50.20 (kayısı pulpu), 2008.99.28 (konserve incir), 2515.12.20 (traverten), 6802.21.10 ve 6802.91.20 (yontulmuş kesilmiş travertenden eşya), 7113.19.50 (kıymetli metalden mücevherci eşyası), 7408.19.00 (rafine edilmiş bakırdan teller) ve 7413.00.90 (bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatları) pozisyonlarının yer aldığı (Ek-2/Liste III),

- USTR tarafından tanınan "CNLs” muafiyeti, değişen şartlar nedeniyle ihtiyaç olmadığına Başkan tarafından kanaat getiriline kadar yürürlükte kalmakla beraber, 5 yıldan uzun süredir "CNLs” muafiyeti kapsamında GTS rejiminden faydalanan herhangi bir ürünün toplam ithalattaki payının %75'i geçmesi halinde söz konusu muafiyetin geri alınmakta olduğu, ("CNL waiver revocation”) bu kapsamda, 2008 ve 2009 yıllarından bu yana "CNLs” muafiyetinden yararlanan 7413.00.10 HTS pozisyonlu bakır kablo ve 7413.00.50 HTS pozisyonlu bakır kablo ürünlerinin ülkemizden ithalatı söz konusu %75 ithalat eşiğini geçtiğinden GTS kapsamından çıkarılması hususunun gündeme geleceği (Ek-2/Liste IV), söz konusu ürünlerde de ek muafiyet başvurunda bulunulmasının mümkün bulunduğu,

- Sonuç itibariyle, 2014 yılında "CNLs” kriterlerini aşan ürünler 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren GTS rejimi kapsamından çıkarılacak olup, USTR nezdinde yukarıda bahsedilen "CNLs” kriterlerinden muafiyet talebi başvuruları, tüm yazılı yorum ve 11 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilecek kamu dinlemesine katılım taleplerinin 31 Temmuz 2015 tarihine kadar yapılabileceği, kamu dinleme toplantısı sonrası yorum ve değerlendirmelerin sunum tarihinin ise 18 Ağustos 2015 olarak belirlendiği,

- Bahse konu yazıda devamla, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya istinaden, GTS konusunda Amerika'da faaliyet gösteren Danışmanlık şirketleri yetkililerinin Ticaret Müşavirliğimizle gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre;

- Başvuruların ayrıntılı bir şekilde profesyonel bir yöntemle hazırlanması gerektiği, zira ihracatçı firmalar, İhracatçı Birlikleri, ithalatçı firmalar ve üreticiler tarafından olumlu ya da olumsuz anlamda başvuru yapılabileceği,

- "Süper” CNL grubunda (CNL Revocation) yer alan ülkemize ait iki ürünün CNL muafiyetinin devamı için bu ürünlerin henüz rekabete hazır olmadığı, GTS olmaksızın ayakta kalamayacağı ve üreticisinin sıkıntıya düşeceği gibi hususların detaylı bir şekilde başvuru metninde yer alması gerektiği,

- Yine aynı şekilde bahse konu iki üründe GTS'nin askıda olduğu iki sene boyunca yürürlükte olan gümrük vergisi yükünü fiyat kırarak ihracatçının mı, yoksa ABD'li ithalatçının mı üstlendiğinin yapılacak başvuruda önemli unsurlardan biri olduğu,

- GTS yıllık değerlendirmelerinde başvuruya konu ürüne ilişkin incelemenin yanı sıra ilgili ülkenin fikri mülkiyet (IP) haklarının korunması, pazara giriş koşulları ve işçi haklarının korunması gibi alanlardaki uygulamaların da dikkate alındığı, örneğin; Endonezya'nın bir ürüne ilişkin başvurusunun IP konusundaki olumsuz uygulamaları sebebiyle reddedildiği,

- USTR kaynaklı bilgiye göre ise 2014 yılı inceleme süresinin önceki yıllara nazaran çok kısa olması sebebiyle "de-minimis” kapsamındaki ürünlere otomatik olarak CNL muafiyeti tanınacak (liste II) olması, ancak Liste III kapsamındaki ürünlerin tekrar GTS kapsamına alınmasının reddedileceği, bu çerçevede "Super” CNL Başvurusuna ağırlık verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı,

- Ayrıca 2015 yılı GTS gözden geçirme çalışmalarına ilişkin bir başka duyurunun da önümüzdeki aylarda USTR tarafından ayrıca yayımlanacağı ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

Bilgilerine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.

 

 

Ekler:

1. Resmi Gazete (4 Sayfa)

2. Listeler (22 Sayfa)