İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-76 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/408-1122                                 Denizli, 04/08/2015

Konu:Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2015 - 76 )

 

Sayın Üyemiz,

2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları'nda 22 Haziran 2015'te yapılan değişiklikte;

" MADDE 24/A:7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için,31.12.2015 tarihinden sonra, kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerinibu Genelgenin ekinde yer alan taahhütnameyi (Ek 11) vermek suretiyle İBGS'ye/Bakanlığa bildirmeleri ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılmasızorunludur.31.12.2015 tarihinden sonra bu yükümlülüğü altı aylık müracaat süresi içerisinde yerine getirmeyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının dosyası işlemden kaldırılır. hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 2009/5 sayılı Yurtdışında Düzenlenen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında yapılan 22 Haziran 2015 tarihli değişiklikle yine;

" (3) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından katılımcıya ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca organizatöre, katılımcıya tebliğ edilmesinden itibaren 30 iş günü süre verilerek kayıtlı elektronik posta adreslerine bildirim yapmak suretiyle eksikliklerin tamamlanması istenir. Elektronik yolla tebligat, katılımcının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün yurt dışı fuar katılımcılarının, 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için, 31.12.2015 tarihinden sonra, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bu Uygulama Usul ve Esaslarının ekinde yer alan taahhütnameyi (Ek-7) vermek suretiyle İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) bildirmeleri ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur. 31.12.2015 tarihinden sonra, bu yükümlülüğü fuardan sonraki üç aylık müracaat süresi içinde yerine getirmeyen katılımcıların dosyası işlemden kaldırılır.

hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla, 2010/6 ve 2009/5 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Tebliğleri kapsamında, Genel Sekreterliğimize yapılan/yapılacak tüm destek başvurularınızın işleme alınabilmesi için 31.12.2015 tarihinden sonra Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizin, ekte bir örneği yer alan Taahhütname ile Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri, BTK tarafından yetkilendirilmiş KEP Hizmet Sağlayıcılardan alınabilir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.Ek : KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Taahhütnamesi Örneği