İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-77 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/207-1134                                          Denizli, 06/08/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 77)

 

Sayın Üyemiz,

1) Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri

2) Endonezya Gıda İthalatı Mevzuatı

3) Tunus /Korunma Önlemi Soruşturması

4) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

5) Uluslararası Ticaret İdaresi - 19 Yeni Sektörel Rapor

6) Hindistan'ın Ülkemizden Kırmızı Mercimek Alım Talebi

7) İran/Tebriz İşadamları Heyeti 5-8 Ekim 2015

8) SIAL Middle East 2015 Fuarı

 

1) Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Listeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 04 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, söz konusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF makamlarına iletilmektedir.

Bu bağlamda, GTHB tarafından 2015 yılı Haziran ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlığımıza iletilen be 581 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi” ile 186 firmadan müteşekkil "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi” ilişikte gönderilmekte olup, söz konu listeler RF makamlarınca onaylanmasını müteakip kesinleşecektir.

Ayrıca bilindiği üzere anılan listede yer almak isteyen firmalardan alınan taahhütnameler GTHB tarafından revize edilmiş ve keyfiyet 05/03/2015 tarihli yazımız marifetiyle Genel Sekreterliğimize bildirilmiş olup, mezkur Bakanlıktan alınan yazıda 01 Ağustos 2015 tarihine revize edilmiş taahhütnamelerin GTHB'ye iletmeyen firmaların Haziran ayı güncellemesinde liste haricinde bırakılacağı kaydedilmektedir.

GTHB tarafından muhtelif sebeplerle liste dışı bırakılan firmalar ile listeye girme talepleri olumlu karşılanmayan firmalara ait listeler ekte yer almaktadır. Öte yandan, mezkur yazıda, 2015 yılı Eylül ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalara ait başvuru evrakların en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar mezkur Bakanlığa iletilmesi gerektiği belirtilmekte olup, söz konusu evrakların en geç 04 Eylül 2015 tarihine Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ekler :

1- Listeye Dahil Olamayan Firmalar (YMS)

2- Listeye Dahil Olamayan Firmalar (Kuru Gıda)

3- Liste Dışı Bırakılan Firmalar (YMS)

4- Liste Dışı Bırakılan Firmalar (Kuru Gıda)

5- İhracatçı Firma Listesi (YMS)

6- İhracatçı Firma Listesi (Kuru Gıda)

7- Revize Taahhütnamesi Olmayan Firmalar

 

2) Endonezya Gıda İthalatı Mevzuatı

Ekonomi Bakanlığı'nın, T.C. Cakarta Ticaret Müşavirliğinden aldıkları bir yazıya atfen; Endonezya Tarım Bakanlığının 04/2015 sayılı mevzuatının 17 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu mevzuat kapsamındaki gıda güvenliği sistemi tanınmayan ve test laboratuvarları kaydedilmemiş ülkelerden bazı gıda ürünlerinin ithalatına izin verilmeyeceği bildirilmektedir.

Ayrıca ihracatçı ülkelerin gıda güvenliği sistemlerinin tanınması ve laboratuvarların kaydı için gerekli şartlar ve belgeler ile konuya ilişkin olarak temin edilen bir diğer rapor da Ticaret Müşavirliğimizden intikal eden yazı ekinde yer aldığı ifade edilmektedir.

Ekler :

1- Endonezya Tarım Bakanlığı Yazısı

2- İlgili Rapor

 

3) Tunus /Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Tunus tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Koruma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 30 Temmuz 2015 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/TUN/5 sayılı bildirime göre, anılan ülke tarafından "Seramik Karolar” (6907.10, 6907.90, 6908.10 ve 6908.90 GTP'li) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olup mezkur bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bilindiği üzere, koruma önlemi soruşturmaları ülke ayrımı yapılmaksızın tüm ilgili ürün ithalatına karşı başlatılmaktadır. Öte yandan, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payı %3'ün altında ise bahse konu gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir koruma tedbiri uygulanamamaktadır. Bununla beraber, %3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin payları toplamı %9'u geçmesi halinde ise bu ülkeler ilgili korunma önlemine tabi olabilmektedirler.

Ülkemiz, Anlaşma'nın 9.1 maddesi hükümleri çerçevesinde DTÖ üyesi ülkelere bugüne kadar açılan birçok davada önlem dışı tutulmuştur. Tunus Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla elde edilen resmi istatistikler incelendiğinde, Tunus'un soruşturma konusu ürün ithalatında ülkemizin payının 2011 yılında %0,16; 2012 yılında %0,08; 2013 yılında %0,90; 2014 yılında %2,78 ve 2015 yılının ilk yarısında %1,5 olduğu görülmektedir. Bu itibarla, mezkur maddenin amir hükümleri kapsamında ülkemizden Tunus'a yapılan ilgili ürün ihracatının olası bir önlemden muaf tutulması talebimizi ihtiva eden bir mektup Tunus Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiş olup gelişmelerden tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.

Bununla beraber, ekli bildirimden de görülebileceği üzere söz konusu süreç kapsamında görüş, değerlendirme ve arguman sunmak isteyen ilgili paydaşların bunları yazılı olarak soruşturma başlangıç tarihinden (14 Temmuz 2015) itibaren 45 gün içerisinde soruşturma makamlarına tevdi etmeleri gerekmekte olup bu yönde yapılacak olası çalışmaların Bakanlığımızla eşgüdüm halinde yürütülmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu gelişmeye ilişkin Tunus'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalarımıza malumat verilerek mezkur soruşturma bağlamındaki olası Genel Sekreterlikleri/ Federasyonları değerlendirmelerinin 07 Ağustos 2015 tarihine kadar Bakanlığımıza (iletilmesi hususlarında gereğini rica ederim.”

denilmektedir.

Ek : DTÖ Bildirimi

 

4) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'ndan (UNCTAD) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz vasıtasıyla alınan TD/B/GSP/FORM/4 simgeli bir örneği ekli belgeye atıfla, Ticaret ve Kalkınma Komisyonu'nun 60. Oturumunda Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uyarınca kullanılan Form-A'da yer alan notların yeni gelişmeler çerçevesinde değiştirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu belgenin ekinde İngilizce ve Fransızca olarak yer alan yeniden düzenlenmiş 2013 yılı notlarının GTS Form-A belgelerinin arka yüzlerine uygulanmasının üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunun kaydedildiği belirtilmekte, ayrıca eski yıllara ait (1996, 2004, 2005 ve 2007) notların yer aldığı GTS Form-A belgelerinin tükeninceye kadar geçerli olacağı ifade edilmektedir.

Ek : TD/B/GSP/FORM/4 Simgeli Belge

 

5) Uluslararası Ticaret İdaresi - 19 Yeni Sektörel Rapor

T.C. Vasington Ticaret Müşavirliği'nden Türkiye İhracatçılar Meclisine gönderilen bir yazıya istinaden, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından 14 Temmuz 2015 tarihinde ABD firmalarına yeni ihracat pazarları ve sektörleri konusunda yol gösterici olmasını hedeflediği 19 yeni Sektörel Rapor yayımladığı belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla açıklandığı üzere "Önemli Pazarlar Serisi”nin bir parçası olan bahse konu raporlarda; ihracat yapan ABD'li şirketlerin karşılaştığı fırsatlar, zorluklar ve yeni trendlere ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verildiği ve ihracat olanakları sıralamakta olduğu bildirilmektedir. "Önemli Pazarlar Serisi” eğitim, tekstil, giyim, uçak parçaları, çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi pek çok alanda 200'den fazla ülkeye ilişkin sektör bilgisinin içerdiği ve aşağıda gösterilen ve bu yılki seride yer alan sektörel raporlara ayrıca altta belirtilen bağlantı adreslerinden de ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

· Agricultural Equipment

· Aircraft Parts

· Automotive Parts

· Building Products and Sustainable Construction

· Civil Nuclear

· Cloud Computing

· Cold Chain

· Education

· Environmental Technologies

· Semiconductors and Related Equipment

· Media and Entertainment

· Oil and Gas Equipment

· Recreational Transportation

· Renewable Energy

· Renewable Fuels

· Health IT

· Smart Grid

· Textiles and Apparel

· Travel and Tourism

http://www.trade.gov/topmarkets

 

6) Hindistan'ın Ülkemizden Kırmızı Mercimek Alım Talebi

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla Türkiye İhracatçılar Meclisine ulaşan bir yazıda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce iletilen ve devlet eliyle ülkemizden bakliyat alımı talebi çerçevesinde; Kolkata'dan devlet adına alım yapan bir kuruluşun ülkemizden kırmızı mercimek talep ettiği belirtilmektedir.

Bahse konu talep ile ilgilenen üyelerimizin iletişim bilgilerinin ivedilikle Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'ne (yenidelhi@ekonomi.gov.tr) iletebilecekleri bildirilmektedir.

 

7) İran/Tebriz İşadamları Heyeti 05-08 Ekim 2015

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türk Hava Yolları ile TİM arasında yapılan protokol çerçevesinde, İran'ın Tebriz şehrine azami 25 iş adamımız ile birlikte 05-08 Ekim 2015 tarihleri arasında bir iş adamları heyetinin düzenleneceği,

Anılan heyete; taşıt araçları yan sanayi, inşaat malzemeleri, elektrik elektronik, tekstil, otel tekstili, gıda, kozmetik, ev tipi modüler mobilya, otel mobilyası sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ve diğer sektörlerden de başvuruların kabul edileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, heyete katılmak isteyen üyelerimizin 04 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar http://goo.gl/trAfPE internet bağlantısı üzerinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve katılım avans ücretlerini yatırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Katılım ücreti kişi başına 800.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) olup, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (IBAN: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04, Swift Kodu: TVBATR2A) nezdindeki dolar hesabına yatırılması ve ilgili ödeme dekontunun bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Program

 

8) SIAL Middle East 2015 Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'de SIAL Middle East 2015 Fuar'ının 07-09 Aralık 2015 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

SIAL Middle East 2015 Fuarı

http://www.ito.org.tr/wps/wcm/connect/a77cd48048958d009bebdf5db432c5da/2015_SIAL_MIDDLE_EAST.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a77cd48048958d009bebdf5db432c5da

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.