İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-89 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/266-1321                                           Denizli, 10/09/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 89)

 

Sayın Üyemiz,

 

1) Mısır / Anti Damping Soruşturması

2) ABD GTS 2015 Yılı Gözden Geçirme

3) Senegal İş Forumu

 

1) Mısır / Anti Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "Kaynak Teli” (8311,10 Gümrük Tarife Pozisyonu'nda yer alan ) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açılması için Mısırlı ilgili ürün üreticileri tarafından Bakanlık'a başvuruda bulunulduğu belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, yerli, sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu,ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete nneden olması gibi nedenlerden, kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, Mısır tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli "Kaynak Teli” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir. Olası anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Mısır'ın anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülecektir.

Mezkur soruşturmanın açılması durumunda; DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca Bakanlık tarafından ihracatçı firmalarımıza soru formu (questionnaire) gönderilecek olup bu formun iletişim tarihinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulması gerekecektir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, sözkonusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacaktır.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "tpsa Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısımındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelenmesinde fayda görülmektedir.

Öte yandan, bahse konu soruşturmanın açılması durumunda; ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler Mısır makamlarına tevdi edilecektir. Bununda beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimiz de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunmaktadır.”

denilmektedir.

 

2) ABD GTS 2015 Yılı Gözden Geçirme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nca, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizin yazısına istinaden, USTR tarafından yayımlanan ve bir örneği Ek'te yer alan duyuruya göre GTS 2015 yılı değerlendirilmesinde ele alınmak üzere;

- GTS kapsamına alınması teklif edilecek ürünler için başvuru süresinin 16 Ekim 2015,

- GTS yararlanıcısı ülkeler konusundaki süresinin 16 Ekim 2015,

- Askıya alma konusundaki (CNL Waiver) başvuru süresinin ise 23 Kasım 2015

olarak belirlendiği; duyuruda söz konusu tarihler dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği, değerlendirmeye kabul edilen başvurular ve bu konudaki dinleme ve görüş verme sürelerinin ise ilerleyen tarihlerde ABD Resmi Gazetesi'nde (Federal Register) yayımlanacağı,

Ayrıca, "Trade Preferencial Extenstion Act of 2015” Kanunu ile seyahat ürünlerinin GTS kapsamına alınması yönünde başvuru yapılabilmesi imkanının doğduğu; söz konusu başvurular için son tarihin 16 Ekim 2015 olarak belirlendiği,

Bahse konu duyuruda askıya alma konusundaki (CNL Waiver) başvurular için ilgili tarafların 2015 yılı ticaret istatistiklerini yakından takip etmelerinin önerildiği; diğer taraftan, Ticaret Kanunu ile GTS kapsamında yer alması mümkün olmayan ürünlerin listesinin çalışmalarında kullanılmak üzere ekte gönderildiği; söz konusu ürünlerin GTS kapsamına alınmasının ancak Kongre kararı ile olabildiği; 2015 yılı GTS incelemesi sonuçlarının Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasının beklendiği,

Ayrıca, bilindiği gibi, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklendiği bildirilmektedir.

Ekler :

1 - USTR Duyurusu

2 - GTS Kapsamında Yer Alması Mümkün Olmayan Ürünlerin Listesi

 

3) Senegal İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen; DEİK ve Karşı Kanat Kuruluşu Senegal Ticaret Sanayi ve Tarım Odaları Birliği (UNCCIAS) organizasyonunda, 15 Eylül 2015 Salı günü, 09.00-13.00 saatleri arasında Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'ndeTürkiye-Senegal İş Forumu gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Son başvuru tarihi 11 Eylül 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar olan sözkonusu İş Forumu'na ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Türkiye-Senegal İş Forumu, 15 Eylül 2015, İstanbul

http://www.deik.org.tr/6304/T%C3%BCrkiye_Senegal_%C4%B0%C5%9F_Forumu_15_Eyl%C3%BCl_2015_%C4%B0stanbul.html

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.