İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-90 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/267-1345                                           Denizli, 11/09/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 90)

Sayın Üyemiz,

1) Endonezya / Anti Damping Soruşturması

2) Pakistan / Anti Damping Önlemi

3) Orman (Yönetmelik Taslağı)

 

1) Endonezya / Anti Damping Soruşturması

İlgi : 02 Eylül 2015 tarih 2015-88 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Endonezya Anti-Damping Komitesi (KADI) tarafından Sri Lanka ve Hindistan'ın yanı sıra ülkemiz menşeli "buğday unu” ithalatına karşı 27 Ağustos 2014 tarihinde bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı,

Anılan soruşturma kapsamında Cakarta Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazı ve eklerine göre KADI, mezkûr soruşturmaya ilişkin nihai bulguları (essential facts) içerir raporunu yayımlamış olup anılan raporun İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır. Bahse konu bulgulardan görüleceği üzere KADI tarafından soruşturmaya taraf ilgili ihracatçılarımız için % 0 ile % 29,4 arasında değişen oranlarda damping marjları hesaplandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, KADI tarafından Cakarta Büyükelçiliğimize gönderilen bir yazıda, 25 Eylül 2015 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmekte ve anılan yazıda devamla, mezkûr nihai bulgu raporuna ve bahse konu toplantıda dile getirilmesi öngörülen hususlara ilişkin yazılı yorumlar ile katılımcı listesinin 15 Eylül 2015 tarihine kadar KADI'ya bildirilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen tarihlerde değişiklik yapılması, tarafları dinleme toplantısının Ekim ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi ve yazılı görüşlerin sunulma tarihinin Ekim ayının ilk haftasına kadar uzatılması taleplerimizi içerir bir mektup KADI'ya tevdi edilmesini teminen Cakarta Ticaret Müşavirliğimize iletildiği bildirilmektedir.

Ek : Nihai Bulgu Raporu (ingilizce)

 

2) Pakistan / Anti Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Bilindiği üzere, Pakistan tarafından ülkemiz menşeli "Hidrojen Peroksit” (2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 27 Eylül 2010 tarihinden bu yana nihai anti-damping vergisi tatbik edilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Anti Damping Anlaşması'nın 11.3 maddesine göre bir üretim dalı tarafından / adına usulüne uygun olarak yapılan bir talep üzerine veya re'sen başlatılan bir gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının mümkün olduğunun tespiti halinde, söz konusu önlemler uygulamada kalmaktadır. Aksi takdirde dampinge karşı vergiler, uygulanmaya başlandıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde sona ermektedirler.

İslamabad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Pakistan Ticaret Bakanlığı Milli Tarife Komisyonu'ndan alınan bir yazıya atfen, mezkur önleme ilişkin olarak 02 Eylül 2015 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset) review) başlatıldığı ifade edilmekte olup anılan soruşturmaya ilişkin açılışı bildirimi ekte yer almaktadır.

Açılış bildiriminin incelenmesinden de görülebileceği üzere; soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların 02 Eylül 2015 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyonla iletişime geçmeleri ve bildirimde yer alan bilgileri tevdi etmeleri gerekmektedir. Bildirimde devamla, soruşturmaya ilişkin yazılı görüşlerin ve tarafları dinleme toplantısına (hearing) katılım taleplerinin de mezkur tarihten itibaren 45 gün içerisinde Komisyon'a iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturma bağlamında firmalarımızın Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr ) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Karcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelenmesinde fayda görülmektedir.

Öte yandan, ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler Pakistan makamlarına tevdi edilecektir. Bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimizin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunmaktadır.”

denilmektedir.

Bahsigeçen keyfiyete ilişkin Pakistan'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren üyelerimizin bahse konu soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerinizin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 15 Eylül 2015 tarihine kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

Ekler :

1) Açılış Bildirimi

2) Görüş Formu (Pakistan)

 

3) Orman (Yönetmelik Taslağı)

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan "Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetlem ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği” taslağı ilişkte gönderilmektedir.

Sözkonusu yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin 14 Eylül 2015 tarihine kadar Bakanlığımızın (aytacg@ekonomi.gov.tr) e-posta adresine ulaştılması beklenmektedir.

Ekler :

1) Yönetmelik Taslağı

2) Görüş Formu (Yönetmelik Taslağı)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.