İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-01 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/4-33                                                  Denizli, 08/01/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 01)

 

Sayın Üyemiz,

1) Uluslararası Şeker Örgütü (Sponsorluk)

2) Dolaşım Belgeleri

3) Taslak Hakkında Görüş

4) 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği'nde Değişiklik

5) AB-Ukrayna STA

6) Fas Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi

7) Kazakistan'da Lokum Üretimi

8) Yurtdışına Sermaye İhracatı

9) Türkiye - Belarus Yatırım Formu Sonuç Raporu

10) 4. Türk Konseyi İş Forumu

11) Vietnam Ticaret Heyeti

12) 49. Uluslararası Kahire Fuarı

 

1) Uluslararası Şeker Örgütü (Sponsorluk)

İlgi : 25/12/2015 tarih (2015-117) sayılı sirkülerimiz

24-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Şeker Örgütü (ISO) toplantısına ilişkin bilgilendirme duyurusu ilgi'de kayıtlı sirkülerimizle iletilmişti.

T.C. Şeker Kurumu Sektörel Araştırmalar Grup Başkanlığı'ndan alınan yeni bir yazıda, ekte son haline yer verilen sponsorluğa ilişkin bilgiler ve görünürlük hakları kapsamında herhangi bir talebiniz olması durumunda talebinizin 15 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar uzeynep@sekerkurumu.gov.tr bildirilmesinin gerekliliği ifade edilmektedir.

Ek : Sponsorluğa İlişkin Bilgiler ve Görünürlük Hakları

 

2) Dolaşım Belgeleri

Malumları olduğu üzere, Türkiye'den gerçekleştirilen ihracata konu eşyaya eşlik eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince onaylanıp onaylanmadığının ithalatçı ülke makamları tarafından elektronik ortamda kontrol edilebilmesine yönelik elektronik uygulamaya yasal dayanak sağlamak üzere hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası anlaşmalar) (Seri No:8) 14/11/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ihracatta tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilmesi talep edilen A.TR, EUR-1, EUR-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgeleri ve Malezya Menşe Belgeleri ile Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, 04 Ocak 2016 tarihinden itibaren, ihracat beyannamelerinin 44 No.lu "Ek Bilgi / Sunulan Belgeler” sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler ya da yetkili temsilcilerince Merkezi BİLGE Sisteminin "Yükümlü Tarafından Beyan Edilecek Dokümanlar” alanına belgelere dair bilgilerin girilmesi gerektiği,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda, Onaylanmış İhracatçılarca düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri hariç olmak üzere, ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine yükümlü tarafından girilecek bilgilerin ilgili gümrük memurlarınca karşılaştırılması sonrasında belgelerin vize edileceği bildirilerek, yükümlü tarafından Sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği ifade edilmekte, Merkezi BİLGE Sistemine veri girişlerinin doğruluğu ve gerçekliğinden yükümlünün sorumlu olduğu da ayrıca belirtilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Not: Uygulama hakkında ayrıntılı bilgiye http://risk.gtb.gov.tr/adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek : İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu

 

3) Taslak Hakkında Görüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanarak hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik”, 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı, bu Yönetmelikte akredite olmak isteyen kuruluşların durumları ile akreditasyonunun sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, yenilenmesi, kısmen veya tamamen askıya alınması veya geri çekilmesi ile diğer hususların düzenlendiği,

TÜRKAK'tan 30.12.2015 tarihinde alınan yazıda, zaman içerisinde, hem ulusal mevzuat ve uluslararası akreditasyon kurallarının değişmesi hem de akreditasyon alanındaki yeni gelişmeler dolayısıyla anılan Yönetmenliğin bazı hükümlerinin yetersiz kaldığının tespit edildiği ve mevcut Yönetmelik hükümleri gözden geçirilerek maddeler arasında bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandığı,

Yazıda devamla, hazırlanan yeni taslak ile hukuki düzenlemeler ile piyasada ki gelişmelere uyum sağlaması ve TÜRKAK ile akredite kuruluşlarca karşılaşılabilecek olumsuzlukların giderilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir

Ekte yer alan Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin 17.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik " ekinde yer alan Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Forma İşlenerek 25 Ocak 2016 tarihe kadar TİM'e selenbayrambas@tim.org.tr iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı

 

4) 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği'nde Değişiklik

Ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esasların, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24.1.2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)” ile düzenlendiğinden bahisle,

Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) 2016 yılı için revize edildiği ve söz konusu Tebliğ kapsamında yer alan bazı maddelere ait Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) da değişiklikler yapıldığının tespit edildiği,

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıda, "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat 2014/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (İhracat 2016/1)”in 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu bildirilmektedir.

 

5) AB-Ukrayna STA

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın, AB tarafından tek taraflı olarak uygulanmaya başladığı ve AB'nin, Ukrayna menşeli ürünlere tercihli pazara giriş imkânı tanıdığı bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşma'nın 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Ukrayna tarafından da uygulamaya konulacağı ve söz konusu tarih itibariyle AB menşeli ürünlerin Ukrayna pazarına tercihli erişim imkânı elde edeceği de ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu STA metni ve tarife indirim cetvellerine Topluluğun 29 Mayıs 2014 tarihli ve L-161 sayılı Resmi Gazetesi'nden (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:161:TOC) erişim sağlandığı bildirilmektedir.

 

6) Fas Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen; Fas Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği Geliştirme Ajansı tarafından Batı Sahra'da bulunan Dakla-Oued Ed-Dahab bölgesinde su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik bir proje hazırlandığı, bu çerçevede 6556 hektarlık bölgeye 878 üretim biriminin kurulabileceğinin tespit edildiği,

Bu kapsamda, bölgeye yatırım yapmak isteyebilecek kurum ve kuruluşların ayrıntılı bilgiye www.anda.gov.ma adresinden ulaşabilecekleri hususlarının yanı sıra projeye ilgi duyacak firmalarımız için Türkiye'de bir sunum gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek : Fas Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi

 

7) Kazakistan'da Lokum Üretimi

Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaklaşık 200 km. mesafede bulunan ve ülkenin önemli miktarda yer altı kaynaklarına sahip şehirlerinden biri olan Karaganda'da gıda sektöründe faaliyet gösteren bir Kazak firması tarafından adı geçen Müşavirliklerine başvuru yapıldığı,

Söz konusu başvuruda, anılan firmaya ait bir fabrikanın Karaganda'da lokum, tahin, tahin helvası, ve susam üretimi gerçekleştirildiği, üretilen ürünlerin özellikle Rusya ve Çin pazarına ihraç edildiği, Çin'den bir ticaret heyetinin geçtiğimiz günlerde Karaganda'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında Çinli bir firmanın bahse konu fabrika ile satın alım anlaşması imzaladığı ifade edilmekte olup, Çin pazarına lokum ve diğer tatlı ürünlerin satışı fırsatını kaçırmamak için bu alanda dünyanın en başarılı üreticilerinden biri olan Türk firmaları ortak iş yapmaya davet edildiği bildirilmektedir.

İlgilenebilecek üyelerinizin yatırım teklifi hakkında aşağıda irtibat bilgileri verilen Astana Ticaret Müşavirliği'ne başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Astana Ticaret Müşavirliği İrtibat Bilgileri

Adres: Turkısh Embassy Office of the Comnercial Counsellor Taşenova Str. No:3

Offloo:314 ASTANA ! KAZAKHSTAN

Tel: 00 7 7172 / 70 4671 -72 - 73

Faks: 00 7 7172 /20 45 98

E-Posta: astana@ekonomi.gov.tr

 

8) Yurtdışına Sermaye İhracatı

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29383 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” çerçevesinde bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından tutulan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında yaptıkları doğrudan yatırımlara ilişkin verilerin, 2016 yılından itibaren Ekonomi Bakanlığı tarafından toplanacağından bahisle, söz konusu Karar kapsamında, 29578 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ”in 30 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı,

Bahse konu Tebliğ kapsamında, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu doldurularak Ekonomi Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığı'na iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Not : Sözkonusu bilgi formuna Ekonomi Bakanlığı internet portalının "yurtdışına yatırım” bölümünden (http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bqR) ulaşılabilmektedir.

 

9) Türkiye - Belarus Yatırım Formu Sonuç Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, DEİK'ten aldıkları yazıya istinaden, 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Belarus Yatırım Forumunu sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Ek : Sonuç Raporu

 

10) 4. Türk Konseyi İş Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Sekretaryasının yazısına istinaden, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı ile Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası'nın 4. Türk Konseyi İş Forumu'nun 28 Nisan 2016 tarihinde Kırgızistan'da düzenlenmesinin önerildiği bildirilmektedir.

İş Forumu hakkında ayrıntılı bilgi bilahare iletilecek olup, anılan etkinliğe katılmayı öngören firmalarımızın ydyatirim@ekonomi.gov.tr adresine bildirimde bulunmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

11) Vietnam Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 29 Şubat - 03 Mart 2016 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup Ho Chi Minh City şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın arttırılması ve Vietnam'a yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize sanayi sektörlerinden tekstil ve hazır giyim, ilaç, otomotiv sanayi, elektronik aletler, elektrikli makineler ve kablolar, demir-çelik, takım tezgahları, tekstil makineleri; gıda sektörlerinden ise hayvan yemi, mısır, tütün, bitkisel yağlar, baharatlar, şekerlemeler ve süt ürünlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/ir2fU8 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 05 Şubat 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu : 282), (Iban No : TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar Hesabına 1.750.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi : Şükrü SİYASAL sukrusiyasal@tim.org.tr Tel : 0-212-4540474

 

12) 49. Uluslararası Kahire Fuarı

Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticaret Ofisinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; iş dünyası için mükemmel bir platform oluşturan "49. Uluslararası Kahire Fuarı”nın 16 - 25 Mart 2016 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu fuar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki iletişim detaylarından ulaşılabilecek olup, başvuru formu ve katılım şartları hakkında bilgi ekte bilgilerine sunulmaktadır.

Egypt Expo & Convention Center (EECA)

Tel : +202 22 40 32 968

Fax : +202 22 60 7821 - 22 60 7848

E-mail : reservation@cairofair.com

Web : http://www.cairofair.com/

Ek : Başvuru Formu ve Katılım Şartları

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.