İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-02 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/7-46                                                  Denizli, 13/01/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 02)

 

Sayın Üyemiz,

 

1) TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı

2) Kırgızistan / Korunma Önlemi

3) Sahte E-Posta ile Dolandırıcılık

4) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)

5) KKTC Ziyareti

6) Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması

7) Ekvator, Gana, Almanya - Sorunlar

8) "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor” Paneli

9) Sorunlar "Glex Agro Exporters”

10) IPARD II - 1. Çağrı İlanı

11) UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi

 

1) TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ekli "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Taslağı" iletilerek, söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüşler talep edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere bahse konu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 13 Ocak 2016 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1) Yönetmelik Taslağı   2) Görüş Bildirim Formu

 

2) Kırgızistan / Korunma Önlemi

İlgi : 27/08/2013 tarih (2013-125) sayılı sirkülerimiz

Bilindiği üzere, Kırgızistan tarafından 04 mart 2014 tarihinden bu yana "Buğday unu” (1101.00 Gümrük tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı korunma önlemi (safeguard measure) tatbik edilmekte olup ülkemiz Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın amir hükümleri uyarınca önlemden muaf tutulmuştur.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, anılan ülke tarafından DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi'ne (Komite) yapılan ve Komite tarafından 06 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ekli bildirime göre mezkur önlem anılan ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katıldığı 12 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı bildirilmektedir.

Ek : DTÖ Bildirimi

 

3) Sahte E-Posta ile Dolandırıcılık

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, son dönemde online dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde artış yaşandığı bildirilmekte ve sözkonusu dolandırıcılığın dış ticaret yapan firmalarımızın e-posta yazışmalarının takip edilmesi sonrasında yurtdışına ödeme yapacak olan firmalara müşteri e-posta adresine benzer adreslerden mesaj atılarak farklı hesap numarasına ödeme yapılmasının talep edildiği belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın mağduriyetinin önlenebilmesi amacıyla firmaların dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerinin tatbik edilmesi, dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması, hesap numarası değişikliği bildiren e-posta mesajlarında gönderen kısmının dikkatle incelenmesi ve bu tür konuların müşteriler ile ayrıca teyit edilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

4) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 10.04.2015 Tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08.04.2015 tarihli ve 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranının %0 (sıfır) olarak belirlendiği,

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile 10 Aralık 2015 tarihinde yapılan toplantıda, konunun gündeme geldiği ve KKDF uygulamalarına ilişkin taleplerin önümüzdeki dönemde Ekonomi Bakanlığı ve anılan Başkanlık tarafından birlikte değerlendirilebileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; www.gib.gov.tr/kkdf-mevzuat adresinde yer alan KKDF mevzuatında değiştirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerin en geç 14 Ocak 2016 Perşembe mesai bitimine kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr ve TİM'e onurgungor@tim.org.tr e-posta adreslerine bildirilmesi beklenmektedir.

 

5) KKTC Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan adıkları bir yazıya atfen, Bakanlık heyetinin Ocak ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, söz konusu ziyaret dahilinde "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokol” ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Tüketicinin Korunması İşbirliği Protokolü ”nün imzalanmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu ziyaret esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen, ekte yer alan görüş formu doldurulmak suretiyle en geç 15 Ocak 2016 Cuma gününe kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr iletilmesi gerekmektedir.

Ek : Görüş Formu (KKTC)

 

6) Türkiye - Kore Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen; G. Kore Gümrük İdaresi Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Uygulama Bölümü Genel Md. Lcc Mycong Ku'nun Büyükelçiliğimize muhatap bir mektup yazdığı belirtilerek, STA'nın işleyişini değerlendirmek üzere bir çalışma yemeği davetinde bulunduğu bildirmiş ve bu itibarla, ülkemiz ile G. Kore Cumhuriyeti arasında 01 Mayıs 2013 tarihinden bu yana yürürlükte olan STA'nın uygulanmasına dair söz konusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesini teminen, ekte yer alan görüş formu doldurulmak suretiyle en geç 15 Ocak 2016 Cuma gününe kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Formu (Güney Kore)

 

7) Ekvator, Gana, Almanya - Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Ekvator, Gana ve Almanya arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik öneriler talep edilmektedir.

TİM'e iletilmesini teminen anılan ülkelerle ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 15 Ocak 2016 Cuma mesai bitimine kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr ve TİM'e bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adreslerine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Formu (Ekvator, Gana ve Almanya)

 

8) "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor” Paneli

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan Meclisimize iletilen bir yazıda, 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 14.00'te TMB Genel Merkez Binası'nda, Avukat Ali Soysüren'in moderatörlüğünde ve Libyalı Avukatlar Abdudayem Elgharabli ve Mahmud Mukhtar'ın katılımlarıyla "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor: Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku Açısından Güncel Durumu ve Sorunların Muhtemel Çözüm Yolları” konulu bir Panelin düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da 300 civarında proje için Libyalı İşveren İdarelerle sözleşmelerinin bulunduğu, Libya'da Şubat 2011 tarihinden bu yana yaşanan iç karışıklıklar kapsamında ülkede faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının sorunlarının halen devam ettiği belirtilmektedir. Aradan geçen sürede firmalarımızın, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, sigorta komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi pek çok ek maliyeti üstlenmek zorunda kaldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, Libya'da rejim değişikliğinden bu yana 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen ülkedeki koşulların Türk müteahhitlik firmalarının Libya'ya dönüp sözleşmelerine uygun bir şekilde iş yapmalarına olanak tanımadığı ve sözleşmelerinin ne olacağının bilinmediği ifade edilmektedir. Ayrıca, son günlerde bazı müteahhitlik firmalarının zarar ve ziyanlarının tazmini için mevcut Sözleşmeleri veya Türkiye-Libya Yatırımlarının Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması kapsamında uluslararası tahkime başvurduğu bildirilmektedir. Bahse konu sözleşmelerin neredeyse tamamının Libya hukukuna tabi olmasına rağmen, Libya hukukunun Türk firmalarının mevcut durumu, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak getirdiği düzenlemeler hususunda bugüne kadar, bireysel çalışmalar haricinde, herhangi bir çalışma yapılmadığı bildirilmiştir.

Söz konusu Panel'de İngilizce- Türkçe simültane tercüme hizmeti sunulacağı bildirilmiş olup Sayın Elgharabli ile Sayın Mukhtar tarafından ele alınacak konulara aşağıda yer verilmiştir:

· Libya hukukunun ilgili düzenlemeleri hakkında genel bilgilendirme

· Libya'da Şubat 2011'de başlayan olayların hukuki niteliği

· İşverenlerin devlet kurumu olması/olmaması arasındaki farklar

· Libya iç hukukunda mevcut muhtemel çözüm yolları- süreler- yargı masrafları

· Libya'da yabancı şirketlerin taraf oldukları inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda ulusal ve uluslararası çözüm yolları

· Libya hukukunda teminat mektuplarının durumu ve tahakkuk eden komisyonlar

Anılan Panel'e katılmak isteyen üyelerinizin, 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 12:00'ye kadar adaylar@tmb.org.tr e-posta adresine (Anara DAYLAN, Tel: 0312 441 44 83 / 209 iletilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ekler :  Av. Ali SOYSÜREN'in Özgeçmişi ve Av. Abdudayem ELGHARABLİ'nin Özgeçmişi İngilizce ve Av. Mahmud MUKHTAR'ın Özgeçmişi İngilizce

 

9) Sorunlar "Glex Agro Exporters”

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Hindistan menşeli "Arbab Trading Co” adlı şirketin ülkemizde yerleşik olduğu düşünülen "Glex Agro Exporters” şirketiyle ticarette yaşadığı sorunlar, yaptığı başvuru ve belgelerin bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek : Müşavirlik Yazısı, Firma E-posta Adresi, Konşimento Belgesi

 

10) IPARD II - 1. Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörlüğü'nden alınan yazıda aynen; "AB Kırsal Kalkınma destekleri konusunda 18.05.2007 tarih ve 5648 sayılı kanunla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak oluşturulan kurumumuz AB-IPARD Programı kapsamında tarım, hayvancılık, sanayi, çevre ve turizm sektörlerinde hibe fonları kullandırmak üzere ülkemizde 42 İl Koordinatörlüğü ile Ankara merkezde faaliyetlerine devam etmektedir.

IPARD Programında sağlanan destekleri proje karşılığı üretici ve yatırımcılarla buluşturan TKDK Denizli İl Koordinatörlüğü; 18.12.2015 günü itibariyle detayları ekte verilen IPARD II dönemi 1. Çağrı ilanı çıkmış bulunmaktadır.

İlimizin AB hibe fonlarında azami derecede istifade edebilmesi, kurumumuzun daha fazla kişiye ulaşabilmesi, yatırım ve dolayısıyla istihdamın arttırılması amacıyla, talebiniz olduğu takdirde il/ilçenizdeki potansiyel yatırımcılara, sektör temsilcilerine ve üretici birliklerine yönelik düzenleyeceğiniz, yeri ve zamanı tarafınızdan belirlenecek olan toplantılarda kurumumuzca detaylı şekilde bilgilendirme yapılacaktır.”

denilmektedir.

Ekte sunulan çağrı ilanı ve başvuru sürelerinin dikkate alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Ek : IPARD II - 1. Çağrı İlanı

 

11) UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi'nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bahsigeçen zirveye ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.uib.org.tr/files/downloads/sirkuler/sirku_07_tekst_konf_sekt_ar_ge_proje_pazari_zirvesi.pdf

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.