İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-120 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/223-1903                                           Denizli, 30/09/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 120)

Sayın Üyemiz,

1) Hindistan/Anti-Damping Önlemi

2) AB Mevzuat Değişikliği

3) Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

4) Hong Kong İhale Duyuruları

5) Türkiye-Singapur İş Konseyi 5.Toplantısı

6) Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 2-3 Kasım 2016 İstanbul

7) Türkmenistan İhale Duyurusu

8) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

9) 43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

 

1) Hindistan/Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Hindistan tarafında ülkemiz menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı tatbik edilmekte olan nihai anti-damping önlemine ilişkin olarak 1 Ekim 2015 tarihinde Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından başlatılan gözden geçirme soruşturması kapsamındaki nihai bulgu raporu 23 Eylül 2016 tarihinde yayımlanmış olup http://commerce.nic.in/doc/writereaddata/traderemedies/MOC636105067313174001_adfin_MTR_Soda_Ash_Turkey_Russia.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Anılan raporda özetle, ilgili Hindistan yerli üretiminin finansal göstergelerinin iyileştiği, artık maddi zararın mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği, Türkiye'den yapılan ilgili ürün ithalatında soruşturmaya konu dönem (1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015) için hesaplanan damping marjlarının pozitif olmasına rağmen bu marjların soruşturma konusu dönem sonrasında incelemeye tabi aylarda (1 Nisan 2015 - 30 Eylül 2015) negatife döndüğü, zarar marjlarının ise her iki inceleme döneminde negatif olduğu ve mevcut önlemler yürürlükten kalksa bile bu durumun yerli üreticileri etkilemeyeceğine dikkat çekilerek mezkur önleminin yürürlükten kaldırılmasına hükmedildiği ifade edilmektedir.

 

2) AB Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gelen bir yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nde Tarife ve İstatistik Nomenklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'nde yer alan 15.fasıldaki "zeytinyağı''na ilişkin kısmını tadil eden 2016/1638/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Eylül 2016 tarihli ve L 244 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmekte olup, söz konusu mevzuatın tadil edilmeden önceki hali ile tadil edilmiş versiyonu ekte sunulmaktadır. Mezkûr değişikliğin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edilmektedir.

EKLER:

1- 2016/1638/AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü

2- 2658/87/AET Sayılı Konsey Tüzüğü

 

3) Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

İlgi: 17.08.2016 tarih ve 2016-100 sayılı duyurumuz.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, İlgi'de kayıtlı duyurumuzun konusu; "SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 01.06.2016 tarihinde yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulanmasına yönelik konunun taraflarınca anılan Bakanlığa intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemeyle bahse konu yönerge 09.09.2016 tarihinde yeniden yayımlandığı.

Bu kapsamda, ekte yer alan değişiklik tablosunda görüleceği üzere, "onaylanmış kişi statüsü” tanımı yönergeye eklenmiş olup, konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması yöntemi (Yöntem - 2) sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve idare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılacağı” bildirilmektedir.

Bahse konu yönergenin uygulanmasında yaşanacak sıkıntılar ile uygulamanın iyileştirilmesine yönelik önerilerinizi TİM'e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimizin arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge ve 09.09.2016 Tarihli Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu (26 Sayfa)

 

4) Hong Kong İhale Duyuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Hong Kong Başkonsolosluğunu Ticaret Ataşeliğinin yazısına atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 3 adet ihaleye ilişkin duyuruya değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde ( GLD- Governmet Kogistics Deparment) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box(ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirilebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu İngilizce ve Tercümesi (2 Sayfa)

 

5) Türkiye-Singapur İş Konseyi 5.Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından iletilen yazıya atfen, Türkiye-Singapur İş Konseyinin 5. Ortak Toplantısı vesilesiyle 24 Ekim 2016 tarihinde Singapur'a resmi bir ziyaret ve söz konusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız ile Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Lim Hng Kiang arasında ikili bir görüşmenin öngörüldüğü iletilmektedir.

Bu itibarla, ilgili Bakanlık ile paylaşılmak üzere ihracatçılarımızın Singapur pazarında karşılaştığı sorunlar ile söz konusu ziyarette sunulacak dosya kapsamına alınmasında ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarının Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere 4 Ekim 2016 Salı günü mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

6) Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, 2-3 Kasım 2016 İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya istinaden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Afrika Birliği ve T.C Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde; DEİK organizasyonunda, 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmekte ve aşağıdaki gibi bilgi verilmektedir.

"Türkiye'nin Afrika'ya yönelik açılım politikasında 90'lı yılların sonundan itibaren ciddi bir dönüşüm yaşanmış olup, 1998 yılında "Afrika'ya Açılım Eylem Planı” oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 2003 yılında "Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Strateji, 2014 yılı Kasım ayında Ekvator Gine'sinin başkenti Malabo'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kıtanın yeni ihtiyaçları ve ülkemizin Afrika'ya yönelik perspektifi çerçevesinde güncellenerek "Afrika ile Ortaklık Stratejisi” ismiyle yürürlüğe koyulmuştur. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu yıl Batı ve Doğu Afrika'ya gerçekleştirilen ziyaretler esnasında da Afrika ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde hedefler belirtilmiştir.

Türkiye-Afrika stratejisi sonucunda, Afrika ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde son yıllarda gelişmeler yaşanmış olup, Afrika kıtası ile ticaret hacmimiz 2003 yılında 5.47 milyar ABD Doları iken, bu rakam 2015 yılında 3 katlık bir artışla 17.5 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Afrika ülkeleri, sanayilerini geliştirme ihtiyaçları, alt yapı eksiklikleri, doğal kaynakları ve tarım ürünleriyle Türk firmaları için önemli yatırım, ticaret ve ortaklık fırsatları sunmaktadır.

Söz konusu Türkiye-Afrika stratejisinin bir parçası olan "Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumuna tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, özel sektör kuruluş başkanları ve firma temsilcileri, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası üst düzey yetkilileri, Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukların Genel Sekreterleri katılacak olup, anılan Forum kapsamında altyapı, yatırım, enerji, ulaştırma, madencilik alanlarında ülke proje sunumları ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir.”

Bu bilgiler ışığında, bahse konu forum için program ve katılım koşullarına http://www.turkeyafricaforum.org/home-tr-tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

7) Türkmenistan İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Aşkabat Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Türkmenistan'ın kimya sanayisini geliştirme programı çerçevesinde Türkmenkimya Devlet Şirketi ihale komisyonunca, kimyasal gübre ve kimyasal ürünler fabrikası yatırımına ilişkin bir ihalenin açıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Türkmen tarafınca; amonyak, azot, amonyak nitrat, karbomit, metanol, karbomit formaldehit karışımı gübre üretecek fabrikayı kuracak firmanın maliyetin %85'ini kendi imkanlarıyla karşılamasının, ihale evraklarının aşağıdaki adresten temin edilmesi ve tekliflerin 10.10.2016 tarihine kadar teslim edilmesinin veya posta ile gönderilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Türkmenkimya Devlet Şirketi

Arçabil Yolu No:132

Tel: +993.12.390102 - +993.12.390158 - +993.12.390159

Fax: +993.12.390172 - +993.12.390104

e-posta: turkmendokun@mail.ru

 

8) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Malumları olduğu üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2016 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendiği,

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Genel Sekreterlerimiz organizasyonunda 10-14 Ekim 2016 tarihlerinde Tokat, Merzifon, Bafra, Ünye ve Giresun illerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek olup, seminerlere ilişkin olarak hazırlanan detaylı program ve başvuru formu ekte bulunmaktadır.

Seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin (454) 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

EK: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı ve Başvuru Formu (2 Sayfa)

 

9) 43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 1-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Irak/Bağdat'ta düzenlenecek olan "43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Anılan fuar genel nitelikli olup tüm sektörlerden firmalar katılım sağlamakta olup Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ‘de belirtilen şartlara uyan ve belgelerini sunan firmalar için ödenen bedeli ve firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50'si 10.000 $ geçmeyecek şekilde desteklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuar duyurusu ek'te sunulmakta olup fuara katılmak isteyen üyelerimizin 5 Ekim 2016 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekmektedir.

EK: Fuar Duyurusu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter