İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-139 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/270-2287                                           Denizli, 25/11/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 139)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları:

1) AB/Anti-Damping Soruşturması

2) IKBY Tarafından Mısır İthalatının Yasaklanması

3) Tunus 2020 Yatırım Konferansı

4) Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, Sonuç Raporu

5) Kerala Vyapar Business to Business Meet 2017

6) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

7) Asya Kalkınma Bankası Hindistan Programı

8) 6.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Daveti

 

1) AB/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Güney Kore menşeli "Termal Rulo Kağıt” (4809.90.00, 4816.90.00 ve 4823.90.85 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 18 Şubat 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde /12,1 oranında geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 16 Kasım 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:310:TOC internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu gelişmenin ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

 

2) IKBY Tarafından Mısır İthalatının Yasaklanması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Erbil Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, IKBY tarafından mısır ithalatının geçici olarak yasaklandığı ifade edilmektedir.

 

3) Tunus 2020 Yatırım Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Tunus'ta 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleşecek olan "Tunisia 2020 Uluslararası Yatırım Konferansı” kapsamında duyurulan proje sayısının 18/11/2016 tarihi itibariyle 102'ye kadar çıkması öngörülmekte olduğu ve internet sitesinin sürekli güncellendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, proje konularının ekolojik turizm, turizm, yönetim, tarım, gıda, sanayi, kültür ve turizm bölgesel kalkınma, su ve arıtma, eğitim enerji, çevre, gayri menkul, sanayii, konut, maden, dijital, sağlık, spor, bilişim, ulaşım olduğu belirtilmekte olup, konu ile ilgili çıkan basın bülteni ekte Fransızca olarak gönderilmektedir.

Bu kapsamda, konferansla ilgili detaylı bilgiler, katılım kaydı ve iş görüşmeleri talepleri için konferansın http://www.tunisia2020.com adresinde yer alan resmi internet sitesinin kullanılması gerektiği ifade edilmekte olup, ön kayıt yaptıran ve kesin katılım için teyit bekleyen firmaların detayları aşağıda yer alan Tunus Ticaret Müşavirliği ile temas kurmaları gerektiği belirtilmektedir.

H. Sibel KAPLAN

Ticari Başmüşaviri

T.C Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Lot N4, Avenue Hedi Karray, Centre Urbain Nord, 1082 TUNIS-TUNISIE

Tel: (+216) 71 753 212 - 71 752 506 Faks: (+216) 71 766 998

E- mail: tunus@ekonomi.gov.tr

EK: Basın Bülteni, Fransızca (2 Sayfa)

 

4) Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, Sonuç Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yazısı ekinde alınan, Afrika Birliği ve Ekonomi Bakanlığımız işbirliğinde, DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda, 2-3 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşen " Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu” Sonuç Raporu ekte gönderilmektedir.

Söz konusu forum kapsamında gerçekleştirilen sunumlara ve Afrikalı firma listesine http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/7374 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

EK: Sonuç Raporu (33 Sayfa)

 

5) Kerala Vyapar Business to Business Meet 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Hindistan'ın Kerala Eyaleti - Kochi kentinde, 02-04 Şubat 2017 tarihleri arasında "Vyapar 2017 Kerala Business to Business Meet” adlı bir fuar düzenleneceği ve bu fuarın özellikle gıda işleme, tekstil ve giyim dokuma, kauçuk, hindistan cevizi lifi, ayurveda ürünleri, elektrik ve elektronik sanayi ve hediyelik eşya ürünleri açısından ziyaret edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Mezkur etkinlikle ilgili detaylı bilgiye http://keralabusinessmeet.org/ adresinden ulaşılmakta olup, etkinlik sonumu ekte gönderilmektedir.

EK: Etkinlik Sunumu (9 Sayfa)

 

6) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda istinaden, 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na, 16/02/2016 tarihinde 6676 sayılı Kanun'un 15. Maddesi ile eklenen Geçici Madde 4'te; "31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. Maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir” hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu düzenlemeyle, proje finansmanında kullanılmak üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin, ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenmesinin karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamındaki Bakanlıkları tarafından alınan bir kararla; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nden yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yürütülen ve NACE Rev.2'ye göre orta-yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda yer alan Ar-Ge ve yenilik ile tasarım projelerinin tümüne yönelik bu düzenlemenin uygulamasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

7) Asya Kalkınma Bankası Hindistan Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Hindistan Eximbank, FICCI, CIL, FIEO ve Asya Kalkınma Bankası tarafından 16 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen "International Business Opportunities Seminar with the Asian Development Bank” başlıklı seminer programına Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği tarafından katılım sağlandığı ifade edilmektedir.

Anılan seminerde, Asya Kalkınma Bankası (AKB)'nın internet sayfasının kullanımı hakkında bilgi sunulduğu, AKB programlarından nasıl faydalanılacağının anlatıldığı ve 2017-2019 dönemi için Asya Kalkınma Bankası'nın Hindistan Programı'nın tanıtıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu seminer programının ve detaylarına https://www.adb.org/ internet adresinden de ulaşılabilecek AKB Hindistan Programı'nın bir örneği ekte iletilmektedir.

EKLER:

1. Seminer Programı

2. Asya Kalkınma Bankası Hindistan Programı

 

8) 6.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Daveti

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Uludağ Tekstili İhracatçıları Birliği tarafından, hem ülkemizin ev tekstilinde uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımlarının ortaya çıkarılması, hem de ev tekstili sektörünün yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla, bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması (www.evtekstiliyarismasi.com) 25 Kasım 2016 tarihinde, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Tasarım Zirvesi (www.tasarimzirvesi.net/tr/) ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos AKKM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter