İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-14 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/32-316                                              Denizli, 23/02/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 14)

 

Sayın Üyemiz,

1) ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2) Tayland STA Müzakereleri Hakkında Görüş Bildirme

3) İthalat Sistemi Revizyonu - Arjantin

4) Arjantin Gümrük Vergisi Oranları Değişikliği

5) Pazara Giriş Engelleri (Hindistan)

6) Aktau Limanı'ndaki Yeni Uygulama

7) Moldova Yatırım Projeleri

8) 11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı

9) 5. Arge-Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması

 

1) ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Arazi Araçları İçin Lastikler” (4011.20, 4011.61, 4011.62, 4011.63, 4011.69, 4011.92, 4011.93, 4011.94, 4011.99, 8424.90, 8431.20, 8431.39, 8431.49, 8432.90, 8433.90, 8503.00, 8708.70, 8709.90 ve 8716.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları ile ilgili üründe Sri Lanka menşeli ithalata karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin 10 Şubat 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshaları ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Ekler : 1. Bildirim  2. Bildirim

 

2) Tayland STA Müzakereleri Hakkında Görüş Bildirme

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yanan görüşmelerde bulunulmakta olduğu, son olarak 2015 yılında taraflar arasında anlaşılan Çerçeve Müzakere Metni'ne istinaden 2016 yılı içerisinde müzakerelere başlanmasının hedeflendiği,

Tayland ile AB arasındaki STA müzakerelerine 2013 yılı itibariyle başlandığı, müzakerelerin henüz tamamlanmadığı bildirilmektedir.

Tayland ile ülkemiz arasındaki STA müzakereleri öncesinde, firmalarımızın STA'ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmeleri maksadıyla hazırlanan anket çalışmalarına Bakanlığımızın elektronik ağının (duyurular) bölümünde yer alan aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabildiği, 04 Mart 2016 tarihine kadar Görüş Bildirim Formlarının taylandsta@ekonomi.gov.tr adresine ulaştırılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Ek : Tayland STA - Firma Görüş Bildirme Formu

 

3) İthalat Sistemi Revizyonu - Arjantin

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Arjantin'in ithalatta uyguladığı ithal lisansı (DJAI) sisteminin, şeffaf olmadığı ve ithalatı kısıtlayıcı sonuçlar yarattığı gibi gerekçelerle ABD, AB ve Japonya tarafından Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Organı nezdinde şikayet konusu yapıldığı ve ilgili süreç sonucunda Arjantin Hükümeti tarafından 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle DJAI sistemine son verileceğinin beyan edildiği,

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bilgiye göre, Arjantin Resmi Gazetesi'nin 22 Aralık 2015 tarihli nüshasında yayımlanan 5/2015 sayılı Karar uyarınca, Arjantin'e ithalatta uygulanacak yeni sistemin (Kapsamlı İthalat Gözetim Sistemi-SIMI) ayrıntılarının belirlendiği, söz konusu mevzuatın bir örneği ekte yer alan gayrı resmi tercümesinin incelenmesinden de görüleceği üzere, yeni uygulama kapsamında ithalatın "otomatik lisans-OL" ve "otomatik olmayan lisans-OOL"a tabi olarak gerçekleşeceği, bu çerçevede anılan Karar ekinde yer alan ürünler için OOL'ye, mevzuatta belirtilmeyen ürünler bakımından ise OL'ye başvuru yapılmasının gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Arjantin Resmi Gazetesi'nin 07 Ocak 2016 tarihli nüshasında yayımlanan 2/2016 sayılı Karar uyarınca, diğer hususların yanı sıra, bazı kod düzeltmeleri ve OOL'ye tabi ürünler listesine bazı ürünlerin eklenmesi amacıyla SIMI'yi ihdas eden 5/2015 sayılı Karar'ın revize edildiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Ek : Resolution 5-2015 Imports-Gayrı Resmi Tercüme

 

4) Arjantin Gümrük Vergisi Oranları Değişikliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları örneği ekli yazıda, MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) üyesi ülkelerin kendi belirleyecekleri 100 üründe üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin üzerinde vergi uygulayabilmelerine imkan sağlayan ilgili MERCOSUR kararı kapsamında, Arjantin tarafından, 18 Ocak 2016 tarih ve 205/2016 sayılı Tebliğ'e göre yükseltilmiş gümrük vergisi uygulanacak ürünlerin listesinin belirlendiği bildirilmektedir.

Söz konusu ürünlere ilişkin liste ekte yer almakta olup, uygulamanın 20 Ocak 2016'da başladığı ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Ek : Decree 2052016 International Trade-Arjantin

 

5) Pazara Giriş Engelleri (Hindistan)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığımızın kanalıyla Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atfen; Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından, 72. Fasıl altında yer alan demir çelik ürünlerinin Hindistan'a ithalatında minimum ithal fiyat uygulamasına geçildiği belirtilmekte olduğu, 05 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan bahse konu tebliğin bir örneği ekte gönderildiği bildirilmektedir.

Ek : Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan tebliğ örneği

 

6) Aktau Limanı'ndaki Yeni Uygulama

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazı belirtilerek, Aktau Limanına gitmekte olan TIR'lar ile ilgili yeni bir uygulamanın başlatıldığı bildirilmekte ve artık belgelerin limana varmadan önce aracısız olarak iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili Kazakistan Gümrük İdaresi'nden Bakanlığa iletilen 10.02.2016 tarihli bir örneği ekli yazıda, ise Kazakistan'ın Mangystay Bölgesi'nde yer alan Aktau - Morport Limanı'na gelen TIR'lara ilişkin belgelerin araçlar limana varmadan en az 4 saat önce www.pi.customs.kz adresi üzerinden liman işletmesine gönderilmesi gerektiği bildirilmekte ve talep edilen bilgiler ile ilgili açıklamanın yapıldığı bildirilmektedir. Ayrıca Kazakistan'ın ülkemizde görevli Gümrük Ataşesi ile yapılan şifahi görüşmede, ülkemizde Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile iletişim halinde oldukları, UND tarafından üyelerine bilgilendirme yapıldığı, bazı üyeler tarafından sisteme üye olunup bilgilerin girilmeye başlandığı ve çıkan sorunları çözme konusunda görüşüldüğü bilgisinin edinildiği ifade edilmektedir.

Ek : Aktau Limanı'ndaki Yeni Uygulama Hakkında Yazı

 

7) Moldova Yatırım Projeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen;, Moldova'da yerleşik "Interpares Prim” yatırım şirketi ile "Sigur-Asigur” sigorta şirketi tarafından hazırlanmış olan ve Moldova'da gerçekleştirilebilecek yatırım projelerine ilişkin bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

Ek : Interpares Prim Investment Projects

 

8) 11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla Ankara'daki Tunus Büyükelçiliği'nden aldıkları bir yazıya istinaden, 11-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Sfax şehrinde Uluslararası Fuarlar Derneği tarafından "11. Akdeniz Tarım ve Gıda Fuarı"nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Ek : Fuar Bilgileri ve Başvuru Formu

 

9) 5. Arge-Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin arttırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, "Türkiye Otomotiv Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması” 05-06 Mayıs 2016 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK MAM tesislerinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik günlerinde Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörlerimizin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi- üniversite işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite gibi kurumların ortak proje geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Etkinliklerle ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarının bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatını bulmaktadır.

Projelerin tanıtımının Gebze TÜBİTAK MAM tesislerindeki konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirilecektir. Bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ve dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecektir.

Bu vesileyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 05 - 06 Mayıs 2016 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK MAM tesislerinde gerçekleştirilecek olan "Türkiye Otomotiv Sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve 5. Komponent Tasarım Yarışması” etkinlikleri hakkında detaylı bilgeler http://www.otomotivprojepazari.com ve http://www.otomotivtasarimyarismasi.com internet sitelerinde yer almaktadır.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.