İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-150 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/302-2516                                           Denizli, 19/12/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 150)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Mısır'a Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatı

2) Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

3) İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5) Benin, Kotonu İşadamları İşkadınları Heyeti 15-17 Şubat 2017

6) Etiyopya Büyükelçiliği Ticaret Fuarı

7) Çatışma Minerallerinin Ticareti

8) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Gümrük Vergisi Listesi

9) Türkiye-Gine İş Forumu, 28 Aralık 2016 İstanbul

10) Rosupack 2017 Fuarı Duyurusu

11) World Food Moscow 2017 Fuarı

 

1) Mısır'a Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İskenderiye Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Mısır Arap Cumhuriyeti Başkanlık Makamının bazı tarım ürünlerinin ithalatı hakkında aldığı aşağıda belirtilen kararların Bakanlığımıza bildirildiği,

Bu kapsamda;

- 2992/2016 No'lu Başkanlık Kararıyla, buğday (wheat grain), yem sanayinde kullanılan mısır (maize used in the feed industry) ve soya fasulyesi tohumları (soybean seeds) stratejik tarımsal ürünler olarak nitelendirildiği, adı geçen ürünlerin ithalatı "İhracatı ve İthalat Kontrolü Genel Teşkilatı (General Organization for Export and Import Control)” tarafından yapılacak ilgili standartlara uygunluk muayenesinden sonra verilecek onayı müteakip yapılabileceği, söz konusu malların Devlet Kurumlarınca gerçekleştirilecek ithalatında bu şart aranmayacağı,

- 3008/2016 No'lu Başbakanlık Kararıyla, beyaz şeker (white sugar) ithalatı 10/11/2016 ile 30/05/2017 tarihleri arasında gümrük vergilerinden muaf olacağı ifade edilmektedir.

 

2) Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Son dönemde Bakanlığın vaki muhtelif başvurularda; Tunus Hükümetini siyah renk ayçiçeği tohumu üretimini korumak amacıyla beyaz renk ayçiçeği tohumu ithalatı esnasında gümrük işlemlerinde engeller çıkardığı, Tunus'a yönelik ayçiçeği tohumu ihracatı gerçekleştiren firmalara ait konteynerlerin Tunus limanlarında bekletildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı ile Tunus Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazılarda özetle; Tunus'a ayçiçeği tohumu ihracatımızda son zamanlarda gümrüklerde beklemeler yaşandığı, bu durum Tunus Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca ürünün lisansa bağlanmasından kaynaklandığı; konuya ilişkin mezkur Bakanlık yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Tunus makamlarının, 05/12/2016 tarihinden itibaren gümrükte bekleyen konteynerleri aşamalı olarak serbest bırakacağını açıkladığı; 2017 başından itibaren gümrüklerde bekleme sorunu yaşanmasının beklemediği hususlarının dile getirildiği; bununla birlikte, Tunus makamlarından durumun düzeldiğine ilişkin bir bilgi iletilmesine kadar geçecek sürede, mezkur ürünün ülkemizden sevkiyatının yapılmamasında fayda görüldüğünün dile getirildiği ifade edilmektedir.

 

3) İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 08/12/2016 tarihli yazı ve eki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Sayın Mohammad Reza Nematzade tarafından 06/09/2016 tarihinde onaylanan ve 09/10/2016 tarihinde tebliğ edilerek, uygulanması için 3 aylık süre tanınan "İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışa Yapan Şirketleri İçin Düzenleme Genelgesi” ne ilişkin ilgili notunda belirtilen hususlar özetle aşağıda yer almaktadır.

- İran'a ihracat yapmak isteyen yabancı şirketlerin, ülkede bulunan temsilci veya şubeleri ile resmi distribütörlük anlaşması imzalayıp, mezkur belgeyi bağlı olduğu Ticaret Odası, Dışişleri Bakanlığı ve İran'ın o ülkede faaliyet gösteren temsilciliklerinde onaylatması ve onaylı belgenin ruhsat almak için İran Esnaf Odası'na sunması gerektiği bildirilmiştir.

- İran Esnaf Odası tarafından verilen ruhsat ilk aşamada 2 yıllık olup, bu süre uzatılabilmektedir. Her ürün için bir GTİP kodu belirlenmekte olup, söz konusu kod ürünün gümrüklerden ithali anında satışına kadar olan vergi denetiminin yapılması için belirlenmiştir.

- Bahse konu Genelge, yabancı bir firmanın söz konusu ürünlerde ithalat yapabilmesi için ithalat miktarının belirli bir kısmını ya İran'daki üreticilere vereceği sipariş ile tedarik etmesini veya İranlı temsilcisi ile ortak ya da tek başına İran'da üretim tesisi kurarak ilk 2 sene için ithalat miktarının %20'sini İran'da üretmesini ve söz konusu üretimin %50'sini başka bir ülkeye ihraç etmesini zorunlu kılmıştır. Ayrıca, 3. Yıldan itibaren her yıl için İran'da üretim miktarında %5 artış istenmektedir.

Genelgede bahsi geçen mevzuata uymayan şirket ve tesislerin ürünlerinin kaçak ürün olarak değerlendireceği de ayrıca belirtilmektedir.

 

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 09.12.2016 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Müşavirliğinin yazısı

 

5) Benin, Kotonu İşadamları İşkadınları Heyeti 15-17 Şubat 2017

İlgi: 18/11/2016 tarih ve 2016-135 sayılı duyurumuz.

İlgide kayıtlı duyurumuzda, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda Benin'in Kotonu şehrinde 4-7 Aralık 2016'da bir işadamları/işkadınları heyeti düzenleneceği, ancak Benin Cumhurbaşkanı'nın ayrı günlerde ülkemizi ziyareti sebebiyle heyetimizin ertelendiği bildirilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, bu kez ertelenen Benin/Kotonu heyetimizin yeni tarihinin 15-17 Şubat 2017 olarak belirlenmiş olduğu, azami 25 işadamımız/kadınımızın katılımının öngörüldüğü,

Anılan heyete, pirinç, tahıl ürünleri, makarna, buğday unu, tavuk eti, çimento, kağıt ürünleri, elektrikli aletler, transformatörler, kablolar, rafine petrol ürünleri, çimento, demir-çelik ürünleri, otomobil ve yan sanayi, maden işleme makineleri, sportif hazır giyim ürünleri, sentetik iplikler, dokuma kumaş, eczacılık malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve ayakkabı sektörlerinden faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ve diğer sektörlerden de başvuruların kabul edileceği,

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın, 20 Ocak 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://www.bit.ly/2hwcOis internet bağlantısı üzerinden başvuru formları doldurmuş ve katılım ücretlerini yatırmış olmaları gerektiği bildirilmektedir.

EK: Taslak Program (1 Sayfa)

 

6) Etiyopya Büyükelçiliği Ticaret Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Federal Demokratik Etiyopya Ankara Büyükelçiliğinden gelen yazıya atfen, Addis Ababa Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri (AACCSA) tarafından çeşitli tarih ve sektörlerde 4 farklı fuar düzenleneceği Meclislerine bildirildiği, bahse konu fuarlara Türk işadamlarının katılımlarının da kendileri için önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarlara ilişkin Büyükelçilikten gelen yazının ayrıntıları ekte sunulmaktadır.

EK: Addis Ababa Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri Fuar Programları

 

7) Çatışma Minerallerinin Ticareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Avrupa Parlamentosu ve Konsey Dönem Başkanlığı'nın Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve çatışma bölgelerinden elde edilen minerallerin ticaretinden faydalanan silahlı gruplara finansman sağlanmasının önlenmesini amaçlayan mevzuat önerisi üzerinde uzlaşı sağlandığı, taslak mevzuatın bu ay yapılacak Konsey toplantısında üye ülkelerce ele alınmasının öngörüldüğü belirtilmiş olup, konuyla ilgili basın açıklaması yapıldığı,

Anılan yazıda devamla, bahse konu basın açıklamasında belirtildiği üzere çatışma bölgelerinde çıkartılan ve işlenen kalay, tantal, tungsten ve altın gibi madenlerin alım satımın sorumlu bir şekilde yapılması için gerekli yükümlülüklerin belirlendiği, AB Mevzuatı gerekleriyle uyumlu olduğunu yazılı olarak üye ülke yetkili otoritelerine beyan eden şirketlerin, Komisyonun sorumlu ithalatçı listesinde yer alabileceği ifade edilmektedir.

Not: Söz konusu basın açıklamasına http://www.consilium.europa.eu/press releases-pdf/2016/11&47144650625en.pdf

linkinden ulaşılabilmektedir.

 

8) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Gümrük Vergisi Listesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Merkezi Hükümeti'nin 2016 yılı başında uygulamaya koyduğu yeni tarife cetvelini uygulamayarak, %5 civarındaki eski uygulamayı devam ettirdiği, ancak petrol dışında önemli bir geliri olmayan IKBY'nin ekonomik kriz sebebiyle bütçesinde önemli açıklar meydana gelmesi nedeniyle yeni gelir kaynağı arayışına girdiği ve bu çerçevede 2016 Kasım ayı ortası itibariyle 200'ün üzerinde mal grubuna ait gümrük vergilerinde Merkezi Hükümetin belirlediği oranlara yaklaşacak şekilde artışlara gidildiği bildirilmektedir.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bazı ürünlere uygulanan gümrük vergisi artışlarını gösteren liste ekte yer almaktadır.

EK: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Gümrük Vergisi Listesi (4 Sayfa)

 

9) Türkiye-Gine İş Forumu, 28 Aralık 2016 İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla, Gine Cumhurbaşkanı Alpha CONDE'nin ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü, Condrad Istanbul Bosphorus Oteli'nde, 09:30-17:00 saatleri arasında Türkiye-Gine İş Forumu düzenleneceği, etkinlik kapsamında Gineli Bakan ve yetkililer tarafından Gine'nin altyapısına ilişkin sunumlar yapılacağı ve Gineli iş heyeti ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ülke ile ilgili bilgilere yer verilmekte olup, "Afrika'nın en batı ucunda yer alan Gine Cumhuriyeti, tarım sektöründe ve madencilikte (dünya boksit rezervinin 2/3 ü- 25-30 milyon karat değerinde emlak rezervi, 1000 ton altın, 7 milyar ton demir ve 6600 megavat hidroelektrik potansiyeli) çok geniş imkanlara sahip olduğu, Türkiye ile Gine arasındaki ticaret hacmi düşük olmakla birlikte, son dönemde ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönündeki temasların hız kazandığı, bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2016 Mart ayında Gine'yi resmen ziyaret etmiş, bu ziyaret çerçevesinde iki ülke iş insanlarının da katıldığı bir Forum düzenlendiği belitilmekte, Ayrıca aynı vesileyle DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi kuruluş anlaşması iki ülke Cumhurbaşkanlarının huzurunda imzalanmıştır” denilmektedir.

Bu kapsamda, Gine heyet listesi DEİK tarafından bilahare iletilecek olup, söz konusu foruma katılmak isteyen firmalarımızın http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/312/7903 bağlantısında yer alan başvuru forumunu doldurmaları ve 26 Aralık 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İletişim:

Sena Ağırgün

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı

E-Posta: afrika@deik.org.tr Tel: 0 212 339 50 70

 

10) Rosupack 2017 Fuarı Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 20-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan "Rosupack 2017 Ambalaj Endüstrisi, Paketleme ve Paketleme Makinaları Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, bu yıl da Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Rosupack 2017 Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalarımız için; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli (700€), web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşüre, stand genel ve günlük temizlik hizmeti v.b) içeren katılım bedeli 433€ /m2'dir. Nakliye hizmeti (Ürünlerin tek yön nakliyesi) dahil katılım bedeli ise 524€ /m2 olduğu,

T.C Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait katılımcının ulaşım bedeli giderlerinin yarı geri alınacak olup (%50 devlet desteği), azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyeceği bildirilmektedir.

İlgili fuara katılmak isteyen üyelerimizin, https://goo.gl/forms/a8lsiJ6ZunZOL8hi1 Online Başvuru Formunu doldurarak, katılım payı yarı bedelinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 15 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 0324 325 41 42 fax numarasına veya aybukedokudur@akib.org.tr e-posta göndermeleri gerekmektedir.

EK: Katılım Şartları (1 Sayfa)

 

11) World Food Moscow 2017 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Moskova / Rusya Federasyonu'nda, 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2017 (WFM) Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı,

2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.433 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 28.992 kişi ziyaret ettiği, Rusya ve bölgesinin en büyük 2. Fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetlerin verileceği bildirilmektedir.

- Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

- Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

- Fuara giriş kartı temini

- Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 23.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

EK: Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter