İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-42 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/82-789                                             Denizli, 20/04/2016
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 42)

Sayın Üyemiz,

1) RF İhracatçı Firma Listeleri Mart Güncellemesi

2) İsrail/Anti-Damping Soruşturması

3) ÇHC/Anti-Damping Soruşturması

4) Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

5) GTS Tebliği

6) Mısır Kayıt Sistemi-Güncelleme

7) COSME-İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Proje Teklif Çağrısı

8) Ontustik Yatırım Forumu

9) 7. Saraybosna İş Forumu

10) Pure London 2016/2

 

1) RF İhracatçı Firma Listeleri Mart Güncellemesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen;

"Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden ilgili listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF tarafına iletilmektedir.

Bu bağlamda, GTHB tarafından 2016 yılı Mart ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlığımıza iletilen ve 596 firmadan oluşan "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi" ile 207 firmadan müteşekkil "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi" ile anılan listelere dahil olma talebi bulunan fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmalara ilişkin tablo ekte yer almaktadır. Ayrıca söz konusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedür'ün, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yer aldığı ve http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan; 2016 yılı Haziran ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmaların, başvurularını prosedüre uygun olarak yerine getirerek en geç 3 Haziran 2016 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

EKLER :

1- Rusya Federasyonuna Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi

2- Bakliyat, ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi

3- Taze Meyve Sebze Listesine Girmek Üzere Başvuru Yapan Ancak Listeye Dahil Olmayan Firmalar Listesi

4- Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesine Girmek Üzere Başvuru Yapan Ancak Listeye Dahil Olmayan Firmalar Listesi

 

2) İsrail/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda aynen: "İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Düz Cam” (İsrail gümrük tarife cetveline göre 7005.29.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının ön kararı 6 Nisan 2016 tarihinde açıklanmış olup ülkemiz firmaları için 6 ay süreyle %29,2-%70,7 oranlarında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedilmiştir.

Bahse konu geçici önleme ilişkin İbranice rapor ile İngilizce özeti Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla edinilmiş olup, birer örneği ekte yer aldığı” ifade edilmektedir.

EKLER :

1- İbranice Rapor

2- İngilizce Özet

 

3) ÇHC/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen: "Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "Poliakrilonitril Elyaf” (5501.30.00, 5503.30.00 ve 5506.30.00 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının ön kararı 1 Nisan 2016 tarihinde açıklanmış olup ülkemize karşı %10,7 oranında damping marjı hesaplanmıştır. Bu çerçevede, ÇHC gümrüklerinde 2 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçici tatbik edilecektir.

Ön bulgulara ilişkin tarafların 10 gün içerisinde görüş sunma imkanı olup http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201604/20160401287945.shtml linkinden kararın detaylarına erişilebilmektedir” denilmektedir.

 

4) Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen:

"Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 17 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren 2015/4 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği" hükümleri çerçevesinde uygulanması planlanan ürün güvenliği denetimleri sisteminin gereklerine uyum sağlayabilmek ve Endonezya'ya tarım ürünleri ihracatımızın sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla, Cakarta Ticaret Müşavirliğimizce başlatılan ve gıda güvenliği alanında yetkili kurumumuz olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından gerçekleştirilen başvuruya ilişkin süreç anılan Müşavirlik ve Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, anılan Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; Endonezya Tarım Bakanlığı Tarımsal Karantina Ajansı tarafından yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan Karar ile; başvuru yapılan toplam 41 laboratuvarımız arasından 15 laboratuvarımız (Karar'ın Ek-1 anlamına gelen LAMPIRAN-1 kısmında yer almaktadır) ile bu laboratuvarlarca yapılabilecek analizlere ilişkin detaylı "analiz listesi”nin (Karar'ın Ek-2 anlamına gelen LAMPIRAN-2 kısmında yer almaktadır), anılan Ajans tarafından onaylandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, ülkemizden söz konusu Karar çerçevesinde bir örneği de ilişikte yer alan ve ürün bazında zararlı maddelerin de yer aldığı "Endonezya'ya İhraç Edilebilecek Ürün Listesi"ndeki ürünlerin, söz konusu listede yer alan zararlı maddelere ilişkin testlerinin (maksimum zararlı madde oranlarının bir örneği ekte yer alan 2015/4 sayılı Karar eki listesinde yer almaktadır.) söz konusu Karar kapsamında onaylanan laboratuvarlar tarafından yapılması, analiz sertifikalarının ürünle birlikte gönderilmesi ve ihraç ürünlerinin analiz belgelerine ilişkin bilgi girişinin de istendiği Endonezya Tarımsal Karantina Ajansı'nın ağ adresine (https://notice.karantina.pertanian.go.id/) ön bildirimin de yapılması suretiyle Endonezya'ya ihracatlarının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir

Diğer taraftan, anılan Ajansın bahse konu Karar yoluyla Endonezya'ya ihraç edilebilecek tarım ürünleri listesini hazırlarken, ihracatçılarımız tarafından bugüne kadar Endonezya'ya ihraç edilmiş olan ürünleri baz aldığını ve onaylanmış urun listesini sadece bu ürünlere ilişkin olarak hazırlamış olduklarını, bugüne kadar ihraç edilmemiş bir ürünün ilk kez Endonezya'ya ihraç edilmek istenmesi halinde listede yer alamayacağını, bu nedenle bir ürünün listeye eklenmesi için yeniden başvuru yapılması gerektiği” ifade edilmiştir.

 

5) GTS Tebliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, "Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı gereğince GTS Rejimi (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkemiz tarafından üstlenilerek belirli ülkelere tek taraflı olarak taviz verilmiştir.

Diğer taraftan, AB'nin GTS kapsamında uyguladığı vergiler ülkemizce de aynı şekilde uygulanmakla birlikte, 31/12/2015 tarihli ve 29579 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Tebliği (İthalat:2016/l)"nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini düzenleyen Yedinci Kısım Birinci Bölümünde yer alan "Tavizlerin Kaldırılması ve Yeniden Düzenlenmesi"ne ilişkin 62. Maddesi, ilgili maddenin 7. Fıkrasında belirtilen koşulların oluşması durumunda, Ekonomi Bakanlığı'na GTS uygulamasında değişiklik yapma imkanı tanımaktadır. Bu çerçevede, 19 Mart 2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına ilişkin Tebliğ (İthalat 2016/2)" yayımlanmış olup ülkemiz tarafından GTS ülkelerine tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri gözden geçirilecektir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Tebliğ ekinde yer verilen ülkelerden ve bu ülkelerin karşısındaki sektörlerden yapılacak ithalatta, uluslararası yükümlülüklerimiz ve ülkemizin ekonomik çıkarları göz önüne alınarak, ilgili sektörlerdeki yerli üreticilerimizin, tek taraflı tanınan tavizlerden olumsuz etkilenip etkilenmediklerinin tespiti ve gerekli ise ülke ve sektörlerin tercihli rejim kapsamı dışına alınıp alınmaması hususlarında çalışmalar yapılacağı” belirtilmiştir.

Bu amaçla, Bakanlıkça yapılacak çalışmada değerlendirilebilmesi için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde konu ile ilgili görüş ve taleplerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere arge@denib.gov.tr elektronik posta adresine iletmeniz beklenmektedir.

 

6) Mısır Kayıt Sistemi-Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen "T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Gelen Müdürlüğünden gelen, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postaya atıfla, Mısır tarafından 16 Mart 2016 tarihinde uygulamaya koyulan Kayıt Sistemi ile ilgili, Mısır İstanbul Ticaret Müşavirliğinden alınan en son bilgiler çerçevesinde, sisteme kayıt olmak için gerekli belgelerin ilk olarak Arapça tercümelerin de resmi kurumlarca onaylanması gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, kayıt başvurusunda izlenecek yol aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

  1. Belgelerin ilgili kurumlardan alınmasını müteakip öncelikle yeminli tercüme yaptırılacak, daha sonra sırasıyla noter onayı, Ticaret Odası onayı ve Valilik onayları yaptırılacaktır.
  2. Türkçe ve Arapça tüm belgelerin üzerinde Noter, Oda ve Valilik onayları olmak zorundadır.
  3. Hem Türkçe orijinal belgeler hem de Arapça tercümeler Mısır misyonlarına (Ankara'daki Büyükelçilik veya İstanbul'daki Başkonsolosluk) onaylatılacaktır.
  4. Mısır misyonlarınca onaylanan belgeler (Türkçe orijinalleri ve Arapça tercümeleri), GOEIC'e elden teslim edilecektir. Başvuru yapmak için Türkiye'deki firmanın bir temsilcisi Mısır'a gelebileceği gibi, Mısır'da herhangi bir kişi/avukat/ithalatçı/bayii/distribütör vs. başvuru için yetkilendirilebilir.
  5. GOEIC'e teslim ile kayıt başvurusu tamamlanmış olacaktır. Kayıt işleminin tamamlanması, evraklar incelendikten sonra Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile mümkün olabilmektedir.

Bu doğrultuda, Kahire Ticaret Müşavirliğimizin hazırladığı, kayıt sistemine ilişkin bilgi notunun güncellendiği ve ekte iletildiği” ifade edilmektedir.

EK : Mısır Kayıt Sistemi Güncelleme

 

7) COSME-İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Proje Teklif Çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen "Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 01.03.2016 tarih ve 2901 sayılı yazıda; Başkanlıklarının Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium Sized Enterprises - COSMES) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu olduğu bildirilmektedir.

COSME Programı'nın bileşenlerinden biri olan İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği kapsamında "COS-EarlyWarningEU-2016-4-01-European Network for Early Warning to Enterprises and Second Starters-İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” teklif çağrısının yayınlandığını belirtilen söz konusu yazıda devamla, çağrıya ilişkin bilgilerin ekteki dokümanda yer aldığı” bildirilmektedir.

EK : AB COSME Programı "İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” Proje Teklifi

 

8) Ontustik Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda atfen; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde Kazakistan'ın Çimkent şehrinde Ontustik Yatırım Forumunun gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Bahse konu Forumun yabancı yatırımcılara Kazakistan yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan reformlarını ve Güney Kazakistan bölgesindeki yeni yatırım fırsatlarını tanıtması, ayrıca anılan etkinlik kapsamında, bölgedeki tarım, gıda işleme ve tekstil sanayi, ilaç, turizm, makine, inşaat ve lojistik sektörü gibi bölgesel ekonominin öncelikli alanlarıyla ilgili önemli konularının görüşülmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Bahse konu foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ontustikinvest.kz/en/ adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.

 

9) 7. Saraybosna İş Forumu

İlgi: 07.04.2016 tarih ve 2016-37 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz konusu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda "T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde Saraybosnada "7. Saraybosna İş Forumu" düzenleneceği ve Foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.new.sarajevobusinessforum.com/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmişti.

Bu defa, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden ulaşan yazıda, bahse konu Forum'a Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu ve bir önceki etkinliğe göre desteğini artırdığı, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası'nın da söz konusu etkinliğe katılacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Bosna Hersek tarafının ülkemiz işadamlarının anılan etkinlikte görünür bir varlık sergilemelerini temenni ettikleri ve Dışişleri Bakanlığımız tarafından Türk iş dünyasının 2016 Saraybosna İş Forumu'na iştirakinin yararlı olacağının değerlendirildiği” ifade edilmektedir.

 

10) Pure London 2016/2

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda bildirildiği üzere 24-26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenmesi planlanan ve ulusal katılımı Birliklerince gerçekleştirilecek olan PURE LONDON FUARI'na ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.itkib.org.tr/dynamic/html/pure_london_2016_2.html linkinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter