İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-62 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/123-1111                                           Denizli, 03/06/2016

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 62)

 

Sayın Üyemiz,

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Sri Lanka İhale İlan Metni

3) Hong Kong İhale Duyurusu

4) REACH CLP ve Biyosidal Haberleri Bülteni

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 11/05/2016 ve 23/05/2016 tarihli yazıların birer örneğinin ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

EK: Yazı Örneği (3 sayfa)

 

2) Sri Lanka İhale İlan Metni Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Sri Lanka'da çeşitli ihalelerin açılacağı bildirilmekte olup, ülkede açılacak ihaleler ile ilgili detaylı bilgilerin ekte iletildiği belirtilmektedir.

EK: Sri Lanka İhale Metni (5 Sayfa)

 

3) Hong Kong İhale Duyurusu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen; "T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 5 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır. (Ek 1-2)

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk/ web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.”

denilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi (2 Sayfa)

 

4) REACH CLP ve Biyosidal Haberleri Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere, REACH tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restricition of Chemicals / Kimyasal Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz ettiği,

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu Tüzüğe göre AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğün var olduğunu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulması hedeflendiği,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten91.pdf adresinde yer alan İMMİB REACH, CLP VE Biyosidal Yardım Masası bülteninin oluşturulduğu belirtilmektedir.

 

5) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan mısırların mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.06.2016 tarihli 39009 sayılı yazının bir fotokopisinin ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (1 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.