İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-76 Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2016/15-1257                                                Denizli, 27/06/2016

Konu:Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2016-76)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden 16.06.2016 tarih ve E.71467 sayılı alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlemesi (DİİB) düzenlemesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı ‘'Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'' ile belirlendiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, 2011/1 sayılı Genelge'de 14/06/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile;

• Mezkur Genelge'nin ‘'DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar'' başlıklı 7'nci maddesinin ‘'Şeker'' matlaplı bölümünün ilk paragrafı aşağıda şekilde değiştirildiği ifade edilmektedir: ‘'23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan İmalatçı- İhracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in Ek-2'sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatı yapılır.''

• Mezkûr Genelge'ye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

‘'GEÇİCİ MADDE 7 - İşbu Genelgenin 7'nci maddesinin ‘'14)Şeker'' matlaplı bölümündeki hükümler, firma talebine istinaden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dahil) şeker ithalatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri için de uygulanır.''

Öte yandan tarım ürünlerinde DİR uygulamalarına dair 14/06/2016 tarihli değişiklik uyarınca; 2006/12 sayılı DİR Tebliği'nin 9'uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, statülerine bakılmaksızın tüm ihracatçı fırmalar için şeker ithalatında asgari %50 oranında teminat uygulanacak olup, 14/06/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB'ler kapsamında ise, firma talebine istinaden önceden ihracata ilişkin özel şartın kaldırılması halinde, söz konusu teminat uygulamasına gidileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: Yazı (1 syf)