İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-77 Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim ve White List Uygulaması

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/143-1272                                           Denizli, 28/06/2016

Konu:Mısır Sevkiyat Öncesi Gözetim ve White List Uygulaması

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 77)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen, "Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya aften, Mısır'ın bazı ürünler için uygulamakta olduğu "Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi” ve "Görsel Denetim” (Visual Inspection) uygulamalarıyla ilgili bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

2012 yılında yayımlanan 2012/961 sayılı Kararla, 2005/770 sayılı İhracat İthalat Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin eki Annex 3'e 5 nolu ürün grubu eklenmiştir. 2015/991 sayılı Kararla da, 5'inci grubun kapsamı yeni ürünler eklenmesi suretiyle genişletilmiştir. Söz konusu grupta yer alan ürünlerin ithalatında aranan özel şartlar, bu ürünlerin Mısır'a ithal edilebilmesi için iki alternatif sunmaktadır.

Birinci alternatif, üretici firmaların, Mısır'daki ithalatçıları/temsilcileri aracılığı ile 2005/770 sayılı Yönetmeliğin 94'üncü maddesi kapsamında Mısır ithalat ve İhracat Kontrol İdaresi'ne (General Organization for Export and Import Control -GOEIC) kayıt olmalarıdır. Bu uygulama resmi belgelerde "Görsel Denetim” (Visual Inspection) olarak adlandırılsa da ilgili taraflarca "White List” uygulaması olarak bilinmektedir. Söz Konusu uygulamaya kayıt için istenen belgeler listesi ve başvuru formunun ekte yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen kayıt uygulaması, 2016/43 sayılı karar kapsamındaki Üretici Kayıt zorunluluğundan farklı bir kayıt işlemidir.

İkinci alternatif ise, firmaların, ürünlerinin Mısır standartlarına uygunluğunu gösteren Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi (Pre-Shipment Inspection Certificate) sunmalarıdır. 2012/961 sayılı Kararda, 5'inci gruptaki ürünler için istenen özel şartlar bölümünde söz konusu belgenin, International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC) onaylı bir kuruluş tarafından veya Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar tarafından verilmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), ILAC'a akredite olduğundan, TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş Türkiye'de yerleşik Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından verilecek gözetim belgelerinin geçerli olduğu bilinmektedir.

Mısır Akreditasyon Kurumu (Egyptian Accreditation Council- EGAC) web sitesinde söz konusu gözetim uygulamalarıyla ilgili SGS, Intertek, Cotecna ve Ietqan adlı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının onaylı firmalar olduğu belirtilmektedir. Kahire Ticaret Müşavirliğince, yukarıda sayılan firmalardan Ietqan firması haricindekilerle temasa geçilerek Mısır'ın istemiş olduğu Gözetim Belgesini verdikleri, ancak ihracatçı firmaların SGS, Intertek veya Kotekna'nın Türkiye ofislerine başvurmaları gerektiği öğrenilmiştir.

2012/961 ve 2015/991 sayılı Kararlar Kapsamındaki ürünler için uyulması gereken Mısır Standartları, Mısır Standardizasyon Kurumu (Egyptian Organization for Standards and Quality- EOS ) tarafından belirlenmektedir. Mısır standartları temel olarak zorunlu (obligatory) ve zorunlu olmayan (non-obligatory) olarak ikiye ayrılmaktadır. Şayet ihraç edilecek ürün zorunlu bir Mısır standartına tabi ise Sevkiyat Öncesi Gözetim Belgesi alınabilmesi amacıyla ürüne uygulanacak testler de bu zorunlu standart kurallarına göre yapılmalıdır. Ürün için zorunlu olmayan bir Mısır standartı belirlenmişse, bu durumda uluslararası standartlar kullanılabilecektir. EOS web sitesinden www.eos.org.eg/en/standards Tüm standartlar için zorunlu olup olmadıkları bilgisine ve zorunlu olmayan standartlar için hangi uluslararası standartların eşdeğer olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir.”

denilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EKLER:

1. 2005770 sayılı Yönetmelik (61 sayfa)

2. 2012961 sayılı Karar (2 sayfa)

3. 2015991 sayılı Karar (2 sayfa)

4. Kayıt için gerekli belgeler listesi(Arapça) (4 sayfa)

5. Kayıt için gerekli belgeler listesi (İngilizce) (4 sayfa)