İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-81 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/151-1393                                           Denizli, 18/07/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 81)

 

Sayın Üyemiz,

1) ABD / Telafi Edici Vergi Soruşturması

2) ÇHC / Anti-Damping Soruşturması Nihai Karar

3) RF İhracatçı Firma Listeleri Haziran Güncellemesi

4) ÇHÇ Gıda Ürünü İthalatında Yeni Uygulama

5) Komisyon Daha Şeffaf ve Rekabetçi Limanlar İstiyor

6) KOEP / ABD Tarafından Yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular

7) Filipinler Ticaret Heyeti

8) AB Üye Ülkelerinde KOBİ'ler arası Personel Değişimi

9) 22. Irantex Tahran Uluslararası Tekstil Fuarı Türkiye Milli İştiraki

10) Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde İş ve Yatırım Fırsatları

 

1) ABD / Telafi Edici Vergi Soruşturması

İlgi: 10.03.2016 tarih ve 2016-24 sayılı duyurumuz.

İlgi'de kayıtlı duyurumuza istinaden, Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Kamyon ve Otobüs Lastikleri” (4011.20, 4011.99 ve 8708.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan sübvansiyon soruşturması neticesinde ÇHC firmalarına %17,06 ile %23,38 arasında değişen oranlarda geçici telafi edici vergi tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 5 Temmuz 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.federalregister.gov/articles/2016/07/05/2016-15837/truck-and-bus-tircs-from-the-peoples-republic-of-china-preliminary-affirmativc-countervailing-duty adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe ABD'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

2) ÇHC / Anti-Damping Soruşturması Nihai Karar

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından Japonya ve Güney Kore'nin yanı sıra ülkemiz menşeli "Poliakrilonitril Elyaf” (5501.30.00, 5503.30.00 ve 5506.30.00 GTP'li ) ithalatına karşı 14 Temmuz 2015 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması neticesinde ÇHC tarafından 14 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle anti-damping vergi tatbik edilmesine hükmedilmiş olup nihai karar duyurusuna; http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacs/newcommon/details.aspx?articleid=138961 linkinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu duyuruya göre ÇHC tarafından, anılan tarihten itibaren ülkemiz firmaları için %8,2 ile %16,1; Japon firmaları için %15,8 ile %16,1 ve Güney Kore firmaları için %4.1 ile %16,1 arasında anti-damping vergisi tatbik edileceği bildirilmektedir.

 

3) RF İhracatçı Firma Listeleri Haziran Güncellemesi

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden ilgili listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tahzim edilerek RF tarafına iletilmektedir.

Bu bağlamda, GTHB tarafından 2016 yılı Haziran ayı itibariyle güncellenerek Bakanlığımıza iletilen ve 602 firmadan oluşan "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan fakat gerekli kriterleri sağlamayan firmaların durumlarını gösteren tablo sırasıyla Ek-1 ve Ek-2' de; 213 firmadan müteşekkil "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi” ise Ek- 3' te yer almaktadır. Ayrıca söz konusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedürün, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yer aldığı ve http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir. Aynı yazıda devamla; mevcut listelerde yer alan bazı firmalar tarafından listeye girmek için yeniden başvuru dosyası gönderildiğinin tespit edildiği belirtilmiş olup, listede yer alan firmaların tekrardan başvuru dosyası göndermelerine gerek olmadığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 2016 yılı Eylül ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan üyelerimizin başvurularını en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize yapılması gerekmektedir.

 

4) ÇHÇ Gıda Ürünü İthalatında Yeni Uygulama

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliği'nin 27/06/2016 tarihli yazısına istinaden, Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi (AQSIQ)'nden alınan bir yazıya atfen; anılan idarece başlatılan yeni bir uygulama kapsamında sağlık gıdası (ilaç niteliğinde olmayıp vücudun belli kısımlarını güçlendiren preperatlar gibi) ve özel diyet gıda, pasta ve bisküviler, şekerlemeler, baharatlar, içecekler, içkiler, şekerlenmiş meyveler, meyve konserveleri ve diğer gıda ürünleri ve benzeri işlenmiş bazı gıda ürünlerinin; 01/10/2017 tarihinden itibaren (geçiş süreci 20/04/2016 tarihinden itibaren başlamış olmakla birlikte) Çin'e ihracının ancak ilgili ülke makamlarınca verilecek ve daha önceden AQSIQ tarafından onaylanmış olan resmi sağlık sertifikaları eşliğinde yapılabileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan, anılan Müşavirlik yazısında; AQSIQ yetkililerince, bu aşamada mezkur uygulamanın spesifik olarak hangi ürünler ve hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları bazında yapılacağına dair bir bilgi bulunmadığının, bununla birlikte mezkur uygulamanın genel itibariyle işlem görmüş ve paketlenmiş gıda ürünlerini kapsadığının ifade edildiği belirtilmekte olup, keyfiyet gereğini teminen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletildiği ifade edilmektedir.

EK: Yazı Örneği

 

5) Komisyon Daha Şeffaf ve Rekabetçi Limanlar İstiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından, 29 Haziran'da limanların finansal şeffaflığın artırılması ve AB çapında liman hizmetlerine ulaşımda adil koşullar oluşturulması için Avrupa Parlamentosunca yeni bir AB Regülasyon yoluyla belirlenmesi konusunda hazırlanan teklif onaylandığı,

· Gelen-giden ürünlerin %74'ü AB'ye deniz yoluyla ulaştırılmaktadır.

· Yeni kurallar yoluyla limanların daha verimli hale getirilmesi ve 3 milyon kişiye istihdam sağlayan bu önemli sektörde adil rekabetin sağlanması hedeflenmektedir.

· AB dışı ülkelerdeki limanlara ve tıkalı yollara alternatif olarak kısa deniz taşımacılığının rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.

· Daha rekabetçi tesisler ve süreçler yoluyla da ulaşımdaki kullanıcıların maliyetlerinin azaltılması gereklidir.

· Şimdiye kadar AB limanları sadece yatay mevzuatlarla ve Anlaşma hükümleriyle düzenlenmekteydi.

· Yeni kurallar Trans-Avrupa Taşıma Ağları'nda Çekirdek ağ olarak nitelendirilen listede yer alan 300'ün üzerinde limanda uygulanacaktır.

· AB'de nakliyenin %96'sı ile yolcuların %93'ü bu TEN-T limanları arasında taşınmaktadır.

denilmektedir. Konuya ilişkin hazırlanan Bilgi notu ektedir.

 

6) KOEP / ABD Tarafından Yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmaya başlanması dolayısıyla AB ve ABD makamlarınca, KOEP çerçevesinde İran'a yönelik hangi yaptırımların kaldırıldığına ilişkin rehberlerin yayımlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan bir açıklamada, KOEP çerçevesinde nükleer bağlantılı ikincil yatırımcıların kaldırılmasına ilişkin olarak hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular” belgesinin mali ve bankacılık önlemleri bölümüne iki, ABD gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları ya da kontrol ettikleri yabancı oluşumlar bölümüne ise dokuz yeni soru eklendiği ve söz konusu sorular ve cevapları ilişikte sunulmuş olup, Soru-Cevap belgesinin güncellenen nüshasına https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

EK: "Sıkça Sorulan Sorular” Belgesinde Güncellenen Sorular (4 Sayfa)

 

7) Filipinler Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 10-12 Ekim 2016 tarihleri arasında Filipinler'e yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, başkent Manila kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Formu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızın arttırılması ve bölgeye yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Gıda (Şekerleme, makarna, zeytinyağı, süt, süt tozu, un ve unlu mamuller vb. ) İnşaat Malzemeleri, Medikal ve İlaç, Enerji (güneş ve rüzgar enerjisi özellikle), İklimlendirme, Kozmetik, Makine (Tarım Makineleri örneğin), Mücevher, Giyim (Konfeksiyon) Ağaç ve Orman Ürünleri, Deri ve Deri Mamulleri, Tütün ve Tütün Mamulleri, Cam ve Porselen Eşya sektörleri ile ilgili uluslar arası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmalarında yarar görüleceği,

Bu çerçevede, azami 40 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/sot5v8 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 11 Ağustos 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) , Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 1.200.-ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Merve Yıldız GÜLER Tel: 0212 454 04 88 E-Posta: merveyildiz@tim.org.tr

Abdullah KESKİN Tel: 0212 454 04 87 E-Posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

 

8) AB Üye Ülkelerinde KOBİ'ler arası Personel Değişimi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Rekabet ve Kalkınma İçin İnovasyon Merkezi (İNOMER) tarafından bir yazıya istinaden; Avrupa Komisyonu'nca, AB üyeleri ve Türkiye'nin de dahil olduğu seçili üçüncü ülkelerde bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdeki (KOBİ) personellerin geçici süreli olarak, eğitim ve öğrenim amaçlı değişimlerine ilişkin, üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen ERASMUS programına benzer bir program olacak MobiliseSME Programı etkisi üzerinde çalışıldığı bildirilerek, konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://mobilisesme.eu/ internet sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Avrupa Komisyonu için İNOMER tarafından, Türkiye'de söz konusu programın fizibilitesi, etkisi, organizasyonu ve özellikleri ile ilgili geri bildirim almak ve programı geliştirmek için hazırlanan ve 19 Temmuz 2016 tarihine kadar doldurulabilecek ankete http://www.surveygizmo.com/s3/2752814/f46379b9f256-TU internet sitesinden ulaşabileceği belirtilmektedir.

 

9) 22. Irantex Tahran Uluslararası Tekstil Fuarı Türkiye Milli İştiraki

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) alınan bir yazıya atıfla, İran'ın başkenti Tahran'da en prestijli fuar alanı olarak değerlendirilen Tahran International Permanent Fairground'da 3-6 Eylül 2016 tarihleri arasında 22. kez düzenlenecek IRANTEX 2016 Fuarı'nda 44 B nolu salonda kendileri tarafından bir Türkiye Milli İştiraki düzenleneceği ifade edilmektedir.

EK: İTO Duyuru Metni ve Fuar Katılım Sözleşmesi (2 Sayfa)

 

10) Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde İş ve Yatırım Fırsatları

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir atıfla, Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Vadim Çeban ve beraberindeki heyetin 20 - 21 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'yi resmi ziyareti çerçevesinde 20 Temmuz 2016, Çarşamba günü 10:30 - 12:00 saatleri arasında DEİK Ofisi River Plaza İstanbul'da "Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi'nde İş ve Yatırım Fırsatları” konulu bir toplantı düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Moldova'nın güneyinde yer alan, 150.000 nufuslu Gagavuz Yeri Özerk Bölgesinin tarıma elverişli topraklara sahip olduğu, bölgedeki başlıca sektörlerin şarap üretimi, hafif sanayi, tarım, enerji, mobilya sanayi, makine üretimi ve inşaat sektörü olduğuna değinilerek, Türkiye, Rusya, Belarus ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yatırımcıların bölgede faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir.

Öngörülen toplantı sırasında, başta tekstil üretimi, otomotiv aksesuarları, mobilya ve aksesuarları üretimi, enerji tasarrufu sağlayan ve yenilenebilir enerji ekipmanları, elektrikli teçhizatlar, tarım ve gıda işleme, inşaat malzemeleri olmak üzere çeşitli konularda faaliyet gösteren firmalarımıza, Gagavuz Yeri'nde iş ve yatırım fırsatları hakkında sunum yapılarak, soruların yanıtlanması planlanmaktadır.

Bahse konu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 18:00'e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/223/7088 adresli internet bağlantısında yer alan formu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

EK: Program (1 Sayfa)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter