İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-84 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/159-1433                                         Denizli, 22/07/2016
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 84)

Sayın Üyemiz,

 

1) Romanya'da Yeni Uygulama

2) ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası

3) Hong Kong İhale Duyurusu

4) Hindistan Mermer ve Traverten/Lisans Sürelerinin Uzatımı ve Kota Artımı

5) 16. Dünya İhracat Geliştirme Formu

6) Etiyopya Uluslararası Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu

7) AB Mevzuat Değişikliği

8) Büyükelçilik Ziyaretleri

9) Kosova Sorunlar Anketi

10) AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri

11) İsrail Ticaret Heyeti Programı

12) 2015 Ürünü Kuru Üzüm İncir Stok Bildirimi

 

1) Romanya'da Yeni Uygulama

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Bükreş Ticaret Müşavirliğinden Bakanlığa iletilen bir örneği ekte gönderilen yazıda özetle, Romanya'da son düzenlemeler kapsamında bazı ürünlerde süpermarket raflarının %51'lik kısmının yerli ürünlere ayrılmasının zorunlu kılındığı, bu sebeple Romanya pazarında yabancı ürünler arasındaki rekabetin artacağı yasa kapsamında yer alan ürünlerin ülkemizden Romanya'ya ihracatında düşüşler yaşanabileceği ifade edilmekte, anılan ülkeye ihracatımızın düşmesini önlemek amacıyla yapılan girişimlere ve alınabilecek önlemlere yer verildiği ifade edilmektedir.

EK: Yazı Örneği

 

2) ÇHC Denetim ve Karantina Sertifikası

İlgi: 18.07.2016 tarih ve 2016-81 sayılı duyurumuz.

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi (AQSIQ) tarafından başlatılan yeni bir uygulama kapsamında muhtelif gıda ürünleri ve benzeri işlenmiş bazı gıda ürünlerinin 01/10/2017 tarihinden itibaren (geçiş süreci 20/04/2016 tarihinden itibaren başlamış olmakla birlikte) Çin'e ihracının ancak ilgili ülke makamlarınca verilecek ve daha önceden AQSIQ tarafından onaylanmış olan sağlık sertifikaları eşliğinde yapılacağına dair bilgiyi, ilgi'de kayıtlı duyurumuzda bildirilmektedir.

Bu defa AQSIQ tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilen bir örneği ekli Nota'da; işletme yönetim bilgi sisteminin 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren anılan idarece güncellenmekte olduğu ve güncellemenin ardından denetim ve karantina sertifikası formatında aşağıdaki değişikliklerin yapılacağı kaydedilmektedir.

-Sertifikaların seri numarası 18 hane olacaktır. Numaralandırma ise ilk hane iş tipini, ikinci ve üçüncü haneler yılı, kalan haneler (4-18) ise seri numarasını temsil edecektir.

-Sertifikalardan iki şekilde baskı alınabilecektir. İlk yöntemde sertifika için özel bir boş kağıda sertifika içeriği ile formatı yazdırılacaktır. İkinci yöntemde ise sertifika içeriği sertifika formatına sahip özel bir kağıda yazdırılacaktır.

Söz konusu Nota'da ayrıca, sistem güncellemesinin bir müddet devam edeceği ve bu süre boyunca eski ve yeni biçimli sertifikaların birlikte dolaşımda olabilecekleri belirtilmektedir.

EK: Nota

 

3) Hong Kong İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen; "T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır. (Ek 1-2)

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk/ web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.”

denilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve İhale Duyurusu Tercümesi

 

4) Hindistan Mermer ve Traverten / Lisans Sürelerinin Uzatımı ve Kota Artımı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Hindistan tarafından 2515.11.00 ve 2515.12.10 Hindistan Gümrük Tarife Pozisyonlu "Ham veya Kabaca İşlenmiş " ve "Blok Halinde Kesilmiş " mermer/traverten ithalatına karşı asgari fiyat ve miktar kotası ile birlikte yürütülen bir otomatik olmayan ithalat lisansı uygulaması mevcut olup, söz konusu uygulama kapsamında; ekte bir örneği kayıtlı Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan 20 Kasımda 2014 tarihli bildirimle , 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli ithalat lisansları ile anılan ürünlerde gerçekleştirilebilecek ithalat miktar kotası 800.000 ton olarak belirtilmektedir.

Alınan yazıda devamla, uygulamanın Hindistan'ın 1 Nisan 2016 tarihinde başlamış olan 2016-17 mali yılındaki durumuna ilişkin adı geçen Bakanlık tarafından yakın zamana değin herhangi bir bildirim yapılmamış olduğu ve bu çerçevede; bir örneği ekte yer alan 21 Haziran 2016 tarihle bildirimle, bir önceki döneme ait 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli ithalat lisanslarının süresi, 30 Eylül 2016 tarihine değin uzatılmış ve 800.000 tonluk miktar kotasına ek olarak yine aynı tarihe kadar geçerli olmak üzere 200.000 ton ilave kota sağlandığı,

Mezkur ilave kotanın dağıtımı, ek'teki tablodan da görülebileceği üzere; bir önceki dönemde uygulamaya konu ürünleri ithal etmeye hak kazanan ithalatçılar sahip oldukları kota miktarlarının %25'i kadar ek miktarlar sağlanması yoluyla gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

EK: 20 Kasım 2014 Tarihli Bildirim, 21 Haziran 2016 Tarihli Bildirim ve İlave Kotalara ilişkin Dağıtım Tablosu

 

5) 16. Dünya İhracat Geliştirme Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya istinaden, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza Paker Mohidden'in Bakanlıklarında bir görüşme gerçekleştirildiği, görüşmede, 11-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da 16. Dünya İhracat Geliştirme Forumu toplantısının düzenleneceğini belirttiği ifade edilmektedir .

Anılan yazıda devamla, Büyükelçi tarafından, CEO düzeyinde 600'den fazla katılımcının geleceği toplantıya ilişkin örneği ekte sunulan belgelerin tevdi edildiği kaydedilmektedir.

EK: Bilgi Notu ve Firma Listelerinin Bir Kısmı

 

6) Etiyopya Uluslararası Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda aynen; "T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Addis Ababa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, 5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında Etiyopya'da "Uluslararası Tarımsal Sanayi Yatırım Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmekte olup söz konusu etkinliğin açılışının Etiyopya Başbakanı tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Anılan etkinliğe kamu ve özel sektörden, uluslararası finans kuruluşlarından ve uluslararası örgütlerden birçok yetkilinin katılım sağlaması öngörülmekte olduğu, ayrıca anılan forum kapsamında Etiyopya'daki tarımsal sanayi alanındaki yatırım ortakları ve teşviklere ilişkin ilgili yetkililerce sunumların yapılması ve ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu belirtilmektedir.”

denilmektedir.

EK: İngilizce Duyuru Metni

 

7) AB Mevzuat Değişikliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden, bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2016 tarihli ve L155 sayılı dizininde yayımladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bazı ürünlerin GTİP numaralarına ilişkin olarak 2016/933/AB, 2016/934/AB ve 2016/936/AB sayılı tüzüklerde yapılan değişikliklere aşağıdaki linklerden erişilebilmekte olup söz konusu değişiklikler ekte yer almaktadır.

EK: Komisyon Uygulama Tüzüklerinde Yapılan Değişiklikler 

İlgili linkler:

http://bit.ly/29Qzm7y

http://bit.ly/2acI9Ez

http://bit.ly/29QyEer

http://bit.ly/29WYb3u

 

8) Büyükelçilik Ziyaretleri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirmek üzere, ülkemiz ile KKTC ve Libya arasındaki ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerileriniz talep edilmektedir.

Bu bağlamda, anılan ülkelerle ilgili ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerinizi Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, 1 Ağustos 2016 Pazartesi gününe kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirim Formu

 

9) Kosova Sorunlar Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulı (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla, DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Yürütme Kurulu'nun, önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutması amacıyla, Kosova'daki yatırımlar ve ülkemiz ile Kosova arasındaki ticarette yaşanan sorunlar ile iki ülke arasındaki yatırımlar ve ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilere ilişkin bir anket oluşturulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu ankete http://portal.deik.org.tr/Anket/217 internet bağlantısından erişilebilmekte olup, 5 Ağustos 2016 Cuma gününe kadar katılım mümkün olmaktadır.

 

10) AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi'nin 66. Olağan Toplantısı 30 Haziran - 1 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda AB yetkilileri tarafından DTÖ Sekretaryasına yapılan bildirim çerçevesinde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) resmi internet sitesinde inceleme süreci halihazırda planlanmış olan aktif madde listelerinin yayımlandığı bilgisi edinildiği,

Söz konusu aktif madde listelerinin birincisi "geçici süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre 2016 yılında ve 2017 yılının ilk çeyreğinde inceleme sürecine tabi listedir. İkincisi ise "gelecekteki süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre daha sonra değerlendirilecek olup 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlatılacağı ve bu bağlamda tablolarda yer alan üçüncü sütunda her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülke yer almakta ve söz konusu ülkelerin ulusal temas noktalarının listesi EFSA resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır .

Bahsi geçen inceleme sürecine tabi aktif madde listeleri EFSA resmi internet sitesinde Ek B.2 ve Ek B.3 olarak yayımlanmakta olup ilgili listeler ekte iletilmektedir. Ayrıca her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkelerin ulusal temas noktalarının bulunduğu liste Ek-2'de iletilmektedir .

EKLER:

1. Aktif Madde Listeleri (6 sayfa)

2. Ulusal Temas Noktaları (4 sayfa)

 

11) İsrail Ticaret Heyeti Programı

İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyon ve İstanbul İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonda, 2016 yılının Kasım ayı içerisinde, İsrail'e yönelik; genel gıda, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile gemi ve yat sektörlerini kapsayan ortak ve geniş katılımlı bir "Ticaret Heyeti” programının organize edilmesi planlandığı,

Ülkemizin bahse konu sektörler ilişkin ihraç ürünlerinin tanıtımı, ihracatçı firmalarımızın faaliyette bulunduğu İsrail ve Ortadoğu Pazar paylarında artış sağlanması ve ülkeler arasında işbirliği imkanlarını arttırabilmek amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu ticaret heyeti programına özellikle Türkiye-İsrail ilişkilerinde güncel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde değinilen sektörde uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve/veya ihraç eden tüm firmalarımızın katılmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bahse konu heyete ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla, söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen üyelerimizin, ek'te yer alan katılımcı talep formunu doldurarak en geç 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin iib@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: İsrail Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Talep Formu

 

12) 2015 Ürünü Kuru Üzüm İncir Stok Bildirimi

Ege İhracat Birliklerinden alınan bir yazıda, Malumları olduğu üzere, her kuru incir ihraç sezonu öncesinde ihracatçı firmalarımızın bir önceki sezona ait kuru incir stok miktarlarını Ege İhracatçı Birliklerine bildirmeleri talep edilmekte, kuru incir ihracatı yapan firmalarca bildirimi yapılan ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından oluşturulan bir heyet tarafından yerinde tespit edilen kuru incir partilerinin ilk yükleme tarihi öncesinde ihracına onay verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, kuru incir ihracatı yapan firmalarımızın ekte yer alan 2015 ürünü kuru incir stok formunu doldurarak en geç 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Ege İhracatçı Birliklerine ait 0.232.488 61 00 no'lu faksına veya o.asciogul@eib.org.tr e-posta adresine göndermeleri talep edilmektedir.

EK: Kuru İncir Stok Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter