İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-90 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/168-1539                                           Denizli, 02/08/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 90)

 

Sayın Üyemiz,

1) Ürdün/Korunma Önlemi Soruşturması

2) Belgrano Projesi - Arjantin

3) Nijerya'da Düzenlenecek Fuarlar

4) Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı

5) İhracatçı Sorunları

 

1) Ürdün/Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 26/07/2016 tarihli 2016-89 sayılı duyurumuz.

İlgi'de kayıtlı duyurumuz konusu hakkında Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen:

"Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 28 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından 200 gün süre geçerli olmak üzere mevcut gümrük vergisine ek olarak "ton başına 150 Ürdün Dinarı şeklinde spesifik ilave vergi” şeklinde geçici önlem uygulanmasına hükmedilmiştir.

Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere ülkemiz, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önemden muaf tutumuştur.

Söz konusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözemlenmiştir. Bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme ya da soruşturma kapsamında alınabilecek bir nihai önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

 

2) Belgrano Projesi - Arjantin

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, "Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Meclislerine gönderilen yazıda on altı milyar doları aşan evrensel bir yatırımla Arjantin'in kuzeyinde sosyal ve ekonomik altyapıyı geliştirmeye yönelik "Belgrano Projesi (Plan Belgrano)” sunumu ekte iletildiği” bildirilmektedir.

EK: Proje Sunumu

 

3) Nijerya'da Düzenlenecek Fuarlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla, T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından 12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Lagos (Nijerya) kentinde, "Eko Le Meridien Otel”de sürdürülebilir ekonomik büyüme için küçük ve orta ölçekli işletmeler temasıyla "Afrika Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı (African Small and Medium Scale Enterprises Expo)”nın düzenleneceği bildirilmektedir. Bahse konu Nota'da, Nijeryalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin imkan ve kabiliyetlerinin sergileneceği anılan etkinliğin tecrübe paylaşımı, ticari münasebet tesisi ve iş bağlantısı kurma olanaklarını sağlayacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Abuja (Nijerya) Sheraton Otel'de 4 Ağustos 2016 tarihinde "Afrika'da Yatırım Dünya Zirvesi ve EXPO 2016 (Invest in Africa Word Summit and EXPO 2016)”nın düzenleneceği, sözkonusu Zirve ve EXPO 2016'nın hükümet ve uluslararası yatırımcılar için yatırım olanakları sunan ve diğer ülkelerden projelerin, ürünlerin ve hizmetlerini sergileneceği önemli bir etkinlik olduğu kaydedildiği” ifade edilmektedir.

 

4) Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla, "T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nda alınan bir yazıya atfen, 24-26 Ekim 2016 tarihlerinde Cezayir'in Oran şehrinde ülkenin Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın himayesinde "Yenilenebilir, Temiz Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma” temalı bir fuarın düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, Cezayir'in ülkenin büyük yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmak suretiyle enerji alanında bağımsız bir ülke olmayı hedeflediği, bu hedefiyle beraber başta ekonominin sektörel çeşitlendirmesini içeren yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmeyi de amaçlandığı ifade edilmekte ve yenilenebilir enerji sektörünün geliştirmesinin ülke makamlarınca bahse konu yapısal dönüşümün önemli ayaklarından birisi olarak görüldüğü bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Cezayir makamlarının yenilenebilir enerji sektöründe çeşitli teşvikler uygulayacaklarını bildirdikleri ve "Yenilenebilir Enerji Geliştirme Programının” Cezayir makamlarınca "ulusal öncelik” olarak kabul edildiği belirtilmekte ve bu çerçevede, fuar organizatörünün Cezayir Büyükelçiliğimize hitaben yazdığı bir mektupta, söz konusu fuarın sektörde özellikle ülkede iş ortağı arayan firmalara yol göstermeyi amaçladığı belirtilerek gerek enerji üretimi gerek enerji aktarımı alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının fuara katılmasının arzu edildiği” ifade edilmektedir.

 

5) İhracatçı Sorunları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yazısı ekinde alınan, "T.C. Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden aldıkları 15/07/2016 tarihinde ülkemizde gerçekleşen kalkışma girişimine atıfla, Bükreş Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Romen firmalar nezdinde alınan tedbirlere dair yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK: T.C. Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Yazısı

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter