İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-96 Yurt Dışı Fuarlara Katılım Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2016/730-1594                                 Denizli, 12/08/2016
Konu:Yurt Dışı Fuarlara Katılım Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2016 - 96)

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ” kapsamında, firmalarımızın Ekonomi Bakanlığı tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ve yine Ekonomi Bakanlığınca destek kapsamına alınan yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımları desteklenmekte olup; "2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında ise, Bakanlığımızca yetkilendirilen organizatörlerin koşulları ve denetlenmesine ilişkin konular düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.08.2016 tarih 90765 sayılı yazıda; son zamanlarda bireysel katılımı destekleyen yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara gerçek kişi, dernekler, danışmanlık firmaları, organizatörler gibi Bakanlığımızın denetimine tabi olmayan aracı firmalar tarafından bazı fuarların yetkili ana organizatörleri ile irtibata geçilmek suretiyle söz konusu fuarlara dair yer tahsis belgesi temin edilerek, firmalarımızın grup katılımlarının organize edildiği ve bu organizasyonların bazılarının, firmalarımızın bireysel katılımlarına lojistik destek sağlanmasının ötesinde bir hale gelerek, Bakanlığımız denetimi dışında, fuarda kiraladıkları alan ve fuardaki sergileme biçimi itibariyle ülkemizin milli katılım pavyonu mahiyetine dönüştüğünün gözlendiği belirtilmektedir.

Bahsekonu yazıda ayrıca; "Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında da yer verildiği üzere; Ekonomi Bakanlığı tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcıların yurt dışı fuar desteklerine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştiraklerini müteakip Bakanlığımızca "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ” kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamalarını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet göstermelerinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına ilişkin olarak sadece Bakanlığımız resmi internet sayfasında (http://www.ekonomi.gov.tr/) yer alan Bakanlığımızca yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurt dışı fuarın ana organizatörlüğü ile doğrudan temasa geçmeleri ve fuarlara katılım çalışmalarını söz konusu merciler nezdinde yürütmeleri büyük önem arz etmektedir.

Bilgileriniz ve fuar destek başvurularında mağduriyetlerin önlenmesini teminen, sözkonusu yazı ekinde iletilen Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan duyuru metninin incelenmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: Firmalarımızın Yurtdışı Fuarlara Katılımına İlişkin Duyuru Metni