İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-02 DTÖ'nün E-ping Sitesi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/7-22                                                  Denizli, 05/01/2017

Konu:DTÖ'nün E-ping Sitesi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-02)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından kurulmuş olan "e-ping" sitesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmekte ve söz konusu sitenin ihracatçılarımız açısından önemine değinilmektedir.

Sözkonusu yazı aynen aşağıda sunulmuştur.

"Bilindiği üzere, DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Anlaşmaları tüm DTÖ üyesi ülküleri bağlayan çok taraflı anlaşmalardır. Söz konusu Anlaşmalar, ülkelerin vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak gibi meşru gerekçelerle uygun gördükleri önlemleri almalarına imkan tanımakta; bununla birlikte, bu önlemlerin uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engelliler yaratmasını sağlamaya yönelik hüküm ve mekanizmalar getirmektedir.

TTE Anlaşması kapsamında teknik engellerin uluslararası ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olarak öngörülen en temel prensiplerden birisi şeffaflık olup bu prensip kapsamında, herhangi bir DTÖ üyesi ülkenin uygulamaya koymayı planladığı ve bildirimini yaptığı bir taslak düzenleme söz konusu ise, yorum süresi içerisinde diğer ülkeler görüş, değerlendirme ve kaygılarını ilgili ülkeye bildirebilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu sistem kapsamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız hedef ülke pazarlarında, ilgili ürün gruplarında meydana gelebilecek teknik düzenlemelere ilişkin taslak aşamasında bilgi sahibi olup, yorum yaparak bu düzenlemelerin değiştirilmesini sağlayabildiği, bu itibarla, bildirimlerin takibi gerek üretici ve ihracatçıların piyasaya giriş şartlarını önceden bilmeleri, gerek kurumlarımızın benzer ürünlerde teknik düzenlemelerdeki gelişmeleri yakın takibi açısından azami önem taşımaktadır.

Bu çerçevede ihracatçılarımızın hedef ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümüne yönelik gerek DTÖ, gerek bölgesel ve ikili alanında sonuç alınmasını kolaylaştıracak mekanizmaları tesisi ve ihracatçılarımızın, ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması amacıyla "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi” revize edilerek Aralık 2015 tarihinde www.teknikengel.gov.tr adresini erişimine açılmıştır. Bahse konu internet sitesi, ihracatçılarımızın ticarette teknik engeller alanında yararlanacağı ve etkin olarak kullanacağı temel bir platform olarak yapılandırılmıştır.

Diğer tarafından anılan sitenin bir benzeri DTÖ Sekretaryası tarafında "e-ping” ismiyle kurulmuş ve http://www.epingalert.org/en adresinde erişime açılmıştır. Söz konusu site, Ekonomi Bakanlığı sitesinden farklı olarak, TTE bildirimlerinin yanı sıra SPS bildirimlerinin de kullanıcılara ulaşmasını sağlamaktadır. İlgili site, ücret ödemeksizin üye olmak suretiyle tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açık olduğu ve haftalık ve aylık TTE ve SPS bildirimleri iste kullanıcılarına e-posta olarak gönderildiği, ayrıca, uluslararası alanda kaydedilen ve ticareti etkileyecek yasal düzenlemeler, aylık özetler ve istatistiki bilgiler sitede bulunmaktadır.

DTÖ tarafından böyle bir sitenin hataya geçirilme amacı sistem ve altyapı anlamında imkanları yetersiz olan gelişme yolundaki ülkelere diğer ülke pazarlarına giriş koşulları hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı sağlamaktır.

Bu itibarla, ülkemiz özelinde "e-ping” sitesinin birincil yararı SPS önlemlerine ilişkin bildirimlere zamanında erişim sağlanması ve bu anlamda üretici ve ihracatçılarımızın pazara giriş koşulları hakkında zamanında ve düzenli olarak bilgilendirilmesin sağlamak ve üreticilerimiz ve ihracatçılarımız bu kapsamda söz konusu düzenlemelere yorum yapma imkanını da daha etkin bir şekilde kullanabileceği, ihraç pazarlarındaki düzenlemelere doğrudan söz sahibi olabileceklerdir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter