İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-104 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/227-2029                                           Denizli, 09/10/2017

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-104)

 

Sayın Üyemiz,

 

Konu Başlıkları

1) Katar Sağlık Bakanlığınca Güncellenen Belgeler

2) Çiğ Süt Desteklemesi

3) Irak Gümrük Vergisi Artırımı

4) Etiyopya İşbirliği

5) Irak'a Yapılan İhracat

6) Leaf Tobacco A.Michailides S.A Firması

7) Türkiye Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO Dönem Toplantısı)

8) ATC Yönetim Kurulu Başkanı'nın Türkiye Ziyareti

9) Endonezya - Singapur Ticaret Heyeti

10) 10. İstanbul Moda Konferansı.

11) Techankara Proje Pazarı 2017 Ve Ankara Girişim Projesi Kapanış Toplantısı

12) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

13) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

 

1) Katar Sağlık Bakanlığınca Güncellenen Belgeler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen;

"Dışişleri Bakanlığından alınan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına da iletildiği anlaşılan bir yazıda, Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'ya atfen, Katar Genel Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan Gümrük Kapıları Sağlığı ve Gıda Kontrolü Biriminin ihracat, imha etme ve kabul etmemeye ilişkin olarak, birer örneği ekte yer alan 6 adet belgeyi 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere güncellemiş olduğu ve söz konusu belgelerin daha önce bu alanlarda kullanılan belgelerin yerine geçeceği kaydedilmekte olup, anılan belgelere ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

· "Gıda ürünlerinin kabul edilmemesine ilişkin belge: İthalatçının isteği üzerine düzenlenen ve gıda ürünlerinin ret edilme nedenini beyan eden belgedir.

· Gıda ürünlerinin imha edilmesine ilişkin belge: İthalatçının isteği üzerine düzenlenen ve gıda ürünlerinin (Genel Sağlık Bakanlığının resmi gözetimi altında) imha edilme nedenini beyan eden belgedir.

· Yeniden ihracatı yapılmak istenen gıda ürünleri için sağlık belgesi : İthalatçı şirketin önceden ithal edilmiş (Katar menşeli olmayan) standartlara ve insan tüketimine uygun olan gıda ürünlerinin üçüncü bir ülkeye (Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri (KİK) hariç) ticari nedenlerle yeniden ihraç etme isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.

· Ulusal gıda ürünleri (yerel ürünler) ihracatı için sağlık belgesi örneği : Katar menşeli olup başka bir ülkeye (KİK ülkeleri hariç) ihraç edilmek istenen standartlara ve insan tüketimine uygun olan gıda ürünlerinin ihracatçı şirketin isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.

· KİK ülkelerine yeniden ihracatı yapılmak istenen gıda ürünleri için sağlık belgesi: İthalatçı şirketin önceden ithal edilmiş (Katar menşeli olmayan) standartlara ve insan tüketimine uygun olan gıda ürünlerinin KİK ülkelerine ticari nedenlerle yeniden ihraç etme isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.

· KİK ülkelerine ihracatı yapılmak istenen yerel gıda ürünleri için sağlık belgesi: Katar menşeli olup, KİK ülkelerine ihracatçı şirketin isteği üzerine her gıda sevkiyatı için düzenlenen belgedir.”

denilmektedir.

Ek : Katar Genel Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen belgeler

 

2) Çiğ Süt Desteklemesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan aldıkları ve bir örneği ekte sunulan yazıda özetle, 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2017/10465 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın Hayvancılık Desteklemelerine ilişkin 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Süt regülasyonu uygulaması ESK aracılığıyla yürütülür. 2016 yılında işlemi başlatılmış ancak sonlandırılmamış ödemeler 2017 yılı bütçesinden karşılanır.” hükmüne atıfta bulunulmakta ve Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği kapsamında gerçekleştirilecek müracaatların mezkur Karar'da kayıtlı hüküm gereği, 15 Aralık 2017 tarihine kadar GTHB il müdürlüklerine yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

 

3) Irak Gümrük Vergisi Artırımı

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Irak Bakanlar Kurulu'nun 07/09/2017 tarihli Kararı ile 2010 tarihli ve 11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca, 4 yıl boyunca aşağıdaki ürünlere ek gümrük vergisi getirildiği,

- "Taş Yünü” isimli ürüne %20,

- "Amoxycilin-500mg, Kapsül” isimli ürüne %21,

- "Cefixime- 400 & 200mg- Kapsül & Suprax” isimli ürüne %23,

- "Panadol Extra-Tablet” isimli ürüne %23,

- "Bilyalı Rulman Çeliği” isimli ürüne %22,

- "Her Tür Meyve Suyu”na %100,

- "Polyester Giyim Ürünleri”ne %15

Ulusal Yatırım Komisyonunca "Yatırım Lisansı” verilen yatırımlarda kullanılacak olan ürünlerin mezkûr Karardan müstesna tutulacağının hüküm altına alındığı,

Ayrıca, Bağdat Ticaret Müşavirliğince, Kararın yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiş olmasına rağmen Gümrük Kapılarında bahse konu Kararın henüz fiilen uygulanmaya başlanılmadığının öğrenildiği bildirilmektedir.

 

4) Etiyopya İşbirliği

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın Ticaret Odası ve Sektör Birlikleri'nden (AACCSA) Büyükelçiliğimize gönderilen ekli mektupta özetle, ülkemiz ve Etiyopya arasındaki işbirliğinin artırılabilmesini teminen;

- Ürünlerini Etiyopya pazarına arz etmek isteyen veya acenta arayan firmalarımızın,

- Etiyopya'dan farklı türde mal ithal etmek isteyen firmalarımızın,

- Etiyopyalı firmalarla ortaklık kurmak isteyen firmalarımızın,

- İki ülke arasındaki iş hacminin artırılmasına katkı sağlayacak alanlara yönelik firmalarımızın söz konusu Birliğe başvurabilecekleri belirtilmektedir.

Ek : Addis Abada Ticaret Odası Yazısı

 

5) Irak'a Yapılan İhracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Merkezi Irak Yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasını, sırasıyla 1/7/2011 ve 12/5/2012 tarihinde başlattıklarından bahisle, halihazırda SÖİ'nin, Merkezi Irak'ta Bureau Veritas ve TÜV Rheinland, IKBY'de ise İntertek gözetim şirketleri tarafından yapıldığı hatırlatılmakta, dolayısıyla Merkezi Irak'a ihraç edilen ürünler için ayrı, IKBY'ye ihraç edilen ürünler için ayrı gözetim şirketlerinden uygunluk belgesi alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atıfla; 17/09/2017 tarihinden itibaren Bureau Veritas ve TÜV Rheinland firmalarına, Kuzey Irak'tan yapılan geçişleri denetlemek için Merkezi Hükümet tarafından kurulan sınır kontrol noktasının bulunduğu Safra'da bir konteyner ofisi açılması yetkisi verildiği ve Merkezi Irak'a geçecek ürünlere ait uygunluk belgelerinin, anılan firmaların temsilcileri tarafından Safra'da bizzat kontrol edilmeye başlandığı belirtilmektedir.

Bu sebeple, ülkemizden IKBY üzerinden Irak'a ihraç edilen ancak Safra sınır kontrol noktası üzerinden merkezi Irak'a geçiş yapan ihraç ürünlerimizin söz konusu kontrolden geçmesi ve bu esnada Bureau Veritas veya TÜV Rheinland firmalarından alınan uygunluk belgelerinin ibraz edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda güncellenmiş Uygunluk Belgesi Alınması Gerekli Ürünler Listesine, https://verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/verigates/local/en/home/list-of-programmes/iraq/Iraq+-+ICIGI/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

6) Leaf Tobacco A.Michailides S.A Firması

TİM'den alınan bir yazıda, Selanik Ticaret Ataşeliğimizden ulaşan bir yazıya atıfla, Türk Eximbank tarafından ilgili Ataşeliğe resmi yazı ile Selanik'te mukim "Leaf Tobacco A. Michailidis S.A.” firmasının ve kardeş firması olan Bulgaristan'da mukim aynı adlı firmanın, bir ambalaj firmamıza vadesi geldiği halde bir kısım borçlarını ödemediği bilgisi verildiği belirtilerek; Ataşeliğimizce aşağıda detaylı bilgileri verilen bahse konu firma ve bağlı olduğu Ticaret Odası ile irtibata geçilmesi neticesinde firma yetkililerinin ithal ettikleri ürünlerde kalite uyumu olmaması sebebiyle indirim istedikleri ve bahse konu miktarın %70'inin ödendiği bilgisini paylaştığı; akabinde ise Ataşelikçe anılan firma ile tekrar irtibata geçilemediği ve firmanın bağlı olduğu Ticaret Odasından da kendilerine firma tarafından cevap verilmediği bilgisinin edinildiği; yazı tarihi itibarıyla adı geçen firmanın borçlarını ödediğine dair herhangi bir bilgi olmadığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur firma ile ilgili çeşitli tarihlerde basında, firmanın finansal durumunun iyi olmadığı, iflas etmiş olduğu, finansal yeniden yapılandırma talep ettiği gibi haberlerin yer aldığı; bu minvalde adı geçen firmayla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması gerektiği ve peşin ödeme dışında anılan firma ile çalışılmamasının ihracatçı firmalarımızın mağdur olmamaları açısından önemli görüldüğü belirtilmektedir.

Michailidis Leaf Tobacco

Vergi Numarası

Genel Elektronik Ticaret Sicili : 057861304000

Selanik Ticaret ve Sanayi Odası

 

7) Türkiye Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO Dönem Toplantısı) .

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen; "Türkiye - Romanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO)” 1. Dönem toplantısı ile "Türkiye Romanya İş Forumu”nun 17 Ekim 2017 tarihinde Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Romanya İş Çevresi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Harry Ilan LAUFER eşbaşkanlığında ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere ihracatçılarımızın Romanya pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği, bu çerçevede, ülkemiz ile Romanya arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin TİM'e iletilmek üzere ekli sorun bildirim formu ile birlikte yigiteser@tim.org.tr e- posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

8) ATC Yönetim Kurulu Başkanı'nın Türkiye Ziyareti

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı James JONES'un 23 - 27 Ekim 2017 tarihlerinde ATC Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ülkemize gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanımız ile ikili görüşme gerçekleştireceklerinin belirtildiği bildirilmektedir.

Anılan ziyaret vesilesiyle gerçekleşecek görüşmelerde dile getirilmek üzere ihracatçılarımızın Amerika Birleşik Devletleri pazarında karşılaştıkları sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin TİM'e (bestecoskuner@tim.org.tr ) iletilmesi beklenilmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu

 

9) Endonezya - Singapur Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, TİM organizasyonu ile 25 Kasım - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında Endonezya ve Singapur'a yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, söz konusu organizasyonda iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete Eczacılık (Medikal aletler, biyomedikal teknolojiler ve ilaçlar), Gıda, Elektrik, Kablo ve Teçhizatları, İklimlendirme, Mücevherat ve Doğal Taş sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 20 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/xZb4hd adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 18 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 2.750.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. (Singapur'a seyahat edecek Türk vatandaşları, 30 güne kadarki turistik ziyaretleri için vizeden muaftır. Endonezya'ya seyahat edecek Türk vatandaşları ise 30 güne kadarki turistik ziyaretleri için sınıf kapısında vize alabilmektedir. Katılımcılarımızın vize işlemleri tarafımızca halledilecektir.)

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile yapılacak ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi :

Şükrü SİYASAL : 0212 454 04 74 sukrusiyasal@tim.org.tr

Yiğit Tufan ESER : 0212 454 03 85 yigiteser@tim.org.tr 

 

10) 10. İstanbul Moda Konferansı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden alınan bir yazıda, TGSD olarak 10. İSTANBUL MODA KONFERANSI'nı bu yıl 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da T.C. Ekonomi Bakanlığı destekleri ile gerçekleştirileceği,

10. İstanbul Moda Konferansı'nın ilk gününde, "Why Turkey?” teması ile tüm dünya ve Türkiye'den hazır giyim sanayicilerini, çok önemli uluslararası konuşmacıları İstanbul'da bir araya geleceği, konferansın ticari platformu olan ikinci gün ise, Türkiye ekonomisinin ve istihdamının lokomotifi olan hazır giyim ve tekstil sektörü ihracatına katkı sağlayacak ikili iş görüşmeleri yapılacağı, dünyanın birçok ülkesinden katılımı beklenen alım ofisi ve marka temsilcilerini üreticileri ile buluşulacak bu platformda, 1.000'in üzerinde ikili iş görüşmesi ve 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratılması hedeflenmekte olduğu bildirilmektedir.

Konferansa katılım ücretli olup, tek günlük katılım ücreti 200 Euro (KDV dahil), her iki güne katılım ücreti 300 Euro (KDV dahil)' dur.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği

Tel : 0212 6397656

Web : www.tgsd.org.tr; www.istanbulmodakonferansi.com

Ek : 10. İstanbul Moda Konferansı Duyuru Görseli

 

11) Techankara Proje Pazarı 2017 Ve Ankara Girişim Projesi Kapanış Toplantısı

GEKA'dan alınan bir yazıda, 16 Ekim 2017 tarihinde, Congresium Ankara'da, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "TechAnkara Proje Pazarı 2017” etkinliği düzenleneceği, TechAnkara Proje Pazarı 2017 ile birlikte "Ankara Girişim Projesi Kapanış Toplantısı”nın da organize edileceği ifade edilmektedir.

Ankara Girişim Projesi (Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi) AB ve ülkemizce finanse edilmekte olup Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütüldüğü,

TechAnkara Proje Pazarı 2017 ve Ankara Girişim Projesi işbirliğiyle

· girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi,

· yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesi,

· bu fikirlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası harekete dönüşmesi,

· bilim ve teknoloji

· alanında faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Etkinliğe yurt içi ve dışından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji firmaları, Ar-Ge merkezlerinden temsilciler başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin paydaş ve ana aktörlerinin ziyaretinin beklendiği,

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurulara www.ankaraprojepazari.com internet adresinden ulaşılabileceği, projesini sergilemek isteyen girişimcilerin ve projeleri incelemek isteyen ziyaretçilerin bu internet adresine girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerektiği belirtilmektedir.

 

12) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, Türkiye genelinde her yıl düzenlenen "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” bu yıl Birlikleri organizasyonu ile 09-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Nizip/Gaziantep illerinde düzenleneceği belirtilmektedir.

Katılıma ilişkin başvuruların www.gaib.org.tr/forms/disticaretseminer/basvuru.htm linkinden yapılabileceği bildirilmektedir.

Ek : Toplantı Programları  (http://www.gaib.org.tr/news/0c93d328-d34a-4d99-a9e9-e35f2bc89353-225.pdf )

 

13) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

01 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten107.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter