İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-128 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/272-2605                                              Denizli, 08/12/2017
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-128)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Ticari Kalite Denetimi Tebliği

2) B.A.E.'ye YMS İhracatı

3) Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti

4) ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları

5) Tacikistan Ticaret Heyeti

6) Fildişi Sahili (Abidjan) İş İnsanları Heyeti

7) Rusya (Moskova) Ticaret Heyeti Ertelenme

8) Fuar Destekleri "Mongolia Mining 2018”

9) İHKİB Arabuluculuk Tanıtım Toplantısı

 

1) Ticari Kalite Denetimi Tebliği

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; tarım ürünlerinin ticari kalite denetimlerine ilişkin 2017/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği"nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam edildiği,

Bu kapsamda Bakanlığa intikal eden görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde hazırlanan taslakların ekte yer aldığı, ilgili tarafların uygun görüşü ile halihazırda ticari kalite denetimleri kapsamında bulunan bakliyat grubu ürünlerinin söz konusu Tebliğ kapsamından çıkarılmasının kararlaştırılması hasebiyle söz konusu ürünlere Tebliğ taslağında yer verilmediği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu taslaklarda yapılan düzenlemelere (taslaklar üzerinde renklendirilmiştir) ilişkin olarak yürürlüğe girmeden önce ilgili görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede; Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen söz konusu taslaklara ilişkin olası görüş ve önerilerinizin 08 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine ulaştırılması beklenmektedir.

Ekler :

1. Ek-1 A

2. Ek-1 B

3. Ek-1 C

4. Görüş Bildirim Formu

5. Tebliğ Metni Taslak -1

 

2) B.A.E.'ye YMS İhracatı

İlgi : 29/08/2017 tarih 2017-96 sayılı sirkülerimiz.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ülkemizden ithal edilen greyfurt, nar ve limon başta gelmek üzere muhtelif tarım ürünlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından onaylanmış analiz sertifikası eşliğinde söz konusu ülkeye sevkiyatının gerçekleştirilmesi talep edildiği, bahse konu sorunun çözümünü teminen Bakanlığımız ve GTHB temsilcilerinden müteşekkil bir heyetle 14-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında anılan ülkeye bir ziyaret gerçekleştirildiği ilgi'de kayıtlı sirkülerimizde bildirilmişti.

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, bu kapsamda, GTHB'den Bakanlığımıza intikal eden yazıda; BAE Çevre Bakanının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'yı muhatap mektubuna atıfla, BAE tarafından nar ve limon haricindeki meyvelerin ithalatında mezkur sertifikanın talep edilmeyeceği, söz konusu iki ürün için ise sertifika uygulamasının devam ettirileceği ifade edildiği, ayrıca, tüm yaş meyve ve sebze ürünlerinin anılan ülkeye Bitki Sağlığı Sertifikası (BSS) eşliğinde sevk edilmesinin önem arz ettiğinin vurgulandığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, BAE'ye nar ve limon ihracatında her parti üründen pestisit analizi için numune alınarak ürünle birlikte sertifika ve analiz raporunun yer alması uygulamasının devam ettirilmesine ve BAE'ye yaş meyve ve sebze ürünü sevkiyatlarının tümüne BSS'nin de yer almasına ilişkin olarak Bakanlıklarının ilgili birimlerine talimat verildiği ifade edilmektedir.

 

3) Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. Bölümü'nün A kısmının 2. Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla; doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen ve http://www.tmkt.gov.tr/ adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, ilgili Yönerge'nin 12'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, doğrulanmış, brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyneri gemiye yüklemeden önce söz konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana/hat operatörüne bildirmesi gerektiği ve yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemiye yüklenemediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Yönerge kapsamında tesislere tanınan yetki belgesi alma süresi muafiyeti 27 Eylül 2017 tarihi ile sona ermiş bulunmakta ve DBA Yetki Belgesi olmayan kıyı tesislerinin, dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti vermemesi ve DBA belgesi bulunmayan dolu konteynerleri tesisine kabul etmemeleri gerektiği bildirilerek; bu hususlara uyulup uyulmadığının Liman Başkanlıklarınca denetleneceği ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili Yönerge'nin 28'nci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulan

acağı hususları iletilmiştir.”

denilmektedir.

 

4) ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ABD Hazine Bakanlığının, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) yaptırım uygulanan örgüt/kişiler listesine dahil edildiğine dair 13 Ekim 2017 tarihli açıklamasından bahisle,

13 Ekim 2017 tarihli söz konusu açıklamada, DMO'nun bu aşamada ABD tarafından "Yabancı Terör Örgütü” ilan edilmemiş olmakla birlikte yaptırım listesine dahil edilmesi sebebiyle ABD'nin yetki alanına giren malvarlıklarının dondurulması ve ABD'li gerçek ve tüzel kişilerle iş ilişkisine girmesinin yasaklanmasının öngörüldüğünün; ABD Hazine Bakanlığı balistik füze programı kapsamında 3 İranlı ve 1 Çinli gerçek ve tüzel kişiye daha yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığının ifade edildiği,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemizde hukuken bağlayıcı nitelikte olduğu; ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu; buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım kararı ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı; ancak, ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların yaptırımlardan dolaylı olarak etkilenme riski bulunduğu ifade edilmektedir.

Ek : ABD'nin Yaptırım Kararı

 

5) Tacikistan Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 20-23 Aralık 2017 tarihleri arasında Tacikistan'a yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği, başkent Duşanbe şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın arttırılması ve Tacikistan'a yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete tarım makinaları, seracılık ekipmanları, damla su sulama sistemleri, sulama tesisleri, elektrikli ev aletleri, mücevherci eşyaları ve aksamları, halıcılık, tohum, gübre, tahıllar, un ve unlu mamuller, hidroelektrik santralleri, ilgili ekipman ve aksamları, pamuk işleme makinaları, tekstil, hazır giyim, inşaat malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, bebek bezleri, beyaz şeker, kivi, Antep fıstığı, kek-bisküvi vb. ekmekçilik mamulleri, siyah çay, kümes hayvanı eti, sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/RisgKj bağlantısında yer alan başvuru formunu en geç 8 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama toplantı, transfer, tercümanlık ve vize işlemleri ile ilgili giderlerin karşılanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.000.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yaparak ilgili ödeme dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir.

Ayrıntılı Bilgi :

Şükrü SİYASAL sukrusiyasal@tim.org.tr Tel : 0212 454 0474

Mehmet CESUROĞLU mehmetcesuroglu@tim.org.tr Tel : 0212 454 04 86

 

6) Fildişi Sahili (Abidjan) İş İnsanları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; TİM organizasyonu ile 24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Fildişi Sahili Cumhuriyeti'ne yönelik bir iş insanları heyetinin düzenleneceğinden bahisle, Abidjan şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete İnşaat Malzemeleri, Mobilyalar ve Yatak Takımları, Prefabrik Yapılar, Plastik, Aydınlatma Cihazları, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Makine ve Aksamları, Elektrikli Makineler ve Ekipmanları, Demir-Çelik ve Demir veya Çelikten Eşya, Tekstil, Hazır Giyim ve Gıda sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalar ile İnşaat, Gıda İşleme, Plastik Sanayi, Sağlık ve Diğer Üretim Alanları başta olmak üzere Fildişi Sahili'ne yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 25 katılımcıdan oluşacak bahse konu heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://goo.gl/ukhHV5adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurması gerektiği, en geç 05 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, vize, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Euro hesabına 1100 Euro (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Ek : Taslak Program

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI

Tel: 0212 454 00 90 e-posta: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr

Beste COŞKUNER

Tel: 0212 454 00 96 e-posta: bestecoskuner@tim.org.tr

NOT: Resmi pasaportlar (Diplomatik, Hizmet ve Hususi), ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

 

7) Rusya (Moskova) Ticaret Heyeti Ertelenme

İlgi : 10.11.2017 tarih 2017-117 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonuyla Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya yönelik olarak 18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında bir ticaret heyeti düzenleneceği duyurulmuştu.

Bahse konu heyet programı, Rus tarafın talebi üzerine ileri bir tarihe ertelenmiş olup, nihai tarih netlik kazandığında duyurusu bilahare yapılacaktır.

 

8) Fuar Destekleri "Mongolia Mining 2018”

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 04-06 Nisan 2018 tarihleri arasında Ulanbator/Moğolistan'da "Mongolia Mining 2018” fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda maden sektöründen pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuara katılımın Moğolistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almaktadır.

Ayrıntılı Bilgi : http://www.mongolia-mining.org/

 

9) İHKİB Arabuluculuk Tanıtım Toplantısı

İTKİB-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Birliklere üye firmaların arabuluculuk hizmetlerimizden faydalanması ve bu vesileyle arabuluculuğun bilinirliğinin arttırılmasını teminen kurulan İHKİB Arabuluculuk Merkezi'nin tanıtım toplantısı 13 Aralık 2017 Çarşamba günü DTK Konferans Salonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Seminer Saati : 14.00 - 16.00

Seminer Yeri : Dış Ticaret Kompleksi / Konferans Salonu

Adres : Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi 34197 Yenibosna - Bahçelievler İSTANBUL

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter