İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-40 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/93-567                                              Denizli, 27/03/2017

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-40)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Anti-Damping Soruşturması/Hindistan

2) AB Mevzuat Değişiklikleri

3) Saraybosna Büyükelçiliği 23 Nisan Programı Destek Talebi

4) 1. Tigray Int. Manufacturing Industry Expo

5) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

6) Tacikistan'ın Vize Uygulamasındaki Değişiklik

7) Belarus/Brest İş Forumu

8) Irak Agrofood 2017 Fuarı Duyurusu

9) Fıne Food Australıa 2017 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

10) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

 

1) Anti-Damping Soruşturması/Hindistan

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Dimethylacetamide [N, N-Dimethylacetamide]” (2924.19.00 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına yönelik olarak bir anti-damping soruşturmasının başlatılması kararı alındığı 17 Mart 2017 tarihli Hindistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bahse konu açılış bildiriminde;

- Soruşturma kapsamında incelenecek ürünün ithalatının 2924.19.00 tarifesiyle yapıldığı, ancak söz konusu tarifenin soruşturma kapsamındaki ürüne özel olmadığı ve mezkur ürün ithalatının 2902.11.00, 295.19.90, 2911.00.90, 2911.29.90, 2915.39.90, 2921.11.10, 2921.11.90, 2921.29.90, 2922.50.90, 2924.19.00, 2924.21.90, 2924.29.90, 2926.90.00 ve 2042.00.90 tarifeleri altında yapılabildiği (paragraf 4-7),

- Soruşturma kapsamındaki damping analizine ilişkin soruşturma döneminin 1 Nisan 2015 - 30 Eylül 2016 (18 ay) olduğu, zarar analizine ilişkin soruşturma döneminin ise 2012-13, 2013-14, 2014-15 dönemleri ile birlikte damping analizine ilişkin soruşturma dönemi için geçerli olan 1 Nisan 2015 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında olduğu (paragraf 20),

- İlgili ülkelerin Hindistan tarafından bilinen ihracatçılarının, Hindistan'da mukim bilinen ithalatçıların, kullanıcıların ve yerli sanayinin ilgili tüm bilgi ve belgeleri sunabilmelerini teminen bilgilendirildikleri, ayrıca diğer ilgili tarafların da açılış bildiriminde yer alan süre sınırları dahilinde (40 gün) soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunumunu "The Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping & Aliied Duties, Ministry of Commerce & Indusrty, Deparment of Commerce 4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001” adresine "Case No. OI- 15-/2017” dosya kodu ile yapabilecekleri (paragraf 21-22),

- Açılış bildirimi tarihinde (17 Mart 2017) itibaren 40 günlük süre içerisinde yukarıda belirtilen soruşturma makamının elinde olacak şekilde soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin gönderilebileceği ve bilgi gönderilmemesi veya eksik bilgi gönderilmesi durumunda "mevcut veriler” esasına göre değerlendirme yapılabileceği (paragraf 23 ve 32),

- Tüm ilgili tarafların sunulacak gizli bilgilere yönelik olarak Hindistan mevzuatında yer alan "Anti Damping Kuralları”nın 7 nci maddesi uyarınca gizli olmayan özet bilgi sunması gerektiği ve söz konusu gizli bilgiye dair "Gizli” ifadesine açıkça yer verilmesi gerektiği, aksi takdirde söz konusu bilginin gizli olmayan bilgi olarak değerlendirileceği, sunulacak gizli olmayan özetin diğer ilgili taraflarınca anlaşılabilir yeterli detay içermesi gerektiği, gizli bilgiye sunacak tarafın söz konusu bilginin gizli olmayan özetinin sunulamayacağına dair kanaate sahip olması durumunda bu kanaate dair gerekçe bildiriminde sunulamayacağını dair kanaate sahip olması durumunda bu kanaate dair gerekçe bildiriminde bulunması gerektiği (paragraf 25-30)

İfade edilmektedir.

Anılan açılış bildirimin yanı sıra Hindistan yerli üreticilerinin ilgili Bakanlığa sunduğu şikayetinin gizli olmayan versiyonu ve ihracatçı firma soru formu ekte gönderilmektedir.

Öte yandan, soruşturmaya taraf olmak istediğini doğrudan bildiren ve bireysel damping marjı hesaplatmak isten firmaların da açılış bildiriminde yer alan Bakanlık adresi vasıtasıyla iletişime geçmesi ve soru formu talep etmeleri gerekecektir. Halihazırda soru formu gönderilen ihracatçı firmalarımızın ise bu formları süre kısıtları dahilinde doldurup anılan Bakanlığa sunmaları önem arz etmektedir. İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunun kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi mümkün olabilmektedir. Bakanlığın soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi mümkün olabilmektedir. Bakanlığın soru formu gönderdiği veya soruşturma taraf olan firmalarımızın talep edilen bilgileri soruşturma otoritesi ile kısmen veya tamamen paylaşmaması halinde bu durumun işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimali olduğu,

Ayrıca bahse konu soruşturma kapsamına ihracatçılarımızın savunulması amacıyla ülkemiz adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler Hint makamlarına iletilecek olup, anıla soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili ihracatçı Birliğimizin de taraf olup "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine ilişkin Uygulama Usul ve Esasları” kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkanı mevcut bulunduğu ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Açılış Bildirimi

2. İhracatçı Soru Formu

3. Şikayet

 

2) AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2106.90.92 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Katı süt yağı, sakaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle %1,5'ten az katı süt yağı, %5'ten az sakaroz veya izglikoz, %5'ten az glikoz veya nişasta içeren tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer gıda müstahzarları” nın Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına ilişkin 2017/268 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 17.02.2017 tarihli ve L 40 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

3) Saraybosna Büyükelçiliği 23 Nisan Programı Destek Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Saray Bosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden tarafından Bakanlığımıza iletilen ekli yazıya atfen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Bosna Hersek'te Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde kutlandığı ve etkinliğin ülkemiz dışında gerçekleştirilen en geniş en çaplı çocuk şenliği olma özelliği taşıması nedeniyle 25 veya 26 Nisan 2017 de gerçekleştirilecek bu seneki etkinlik kapsamında sponsor desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte ve etkinlik koordinatörlüğünün Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü'nce yürütüldüğü ifade edilmektedir.

EKLER:

1. Yazı Örneği

2. 23 Nisan Destek Talebi

 

4) 1. Tigray Int. Manufacturing Industry Expo

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen, 26-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında "1. Tigray International Manufacturing Indusrty Expo”nun Etiyopya'nın Tigray Bölgesindeki Mekelle şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

"1. Tigray International Manufacturing Industry Expo” ile ilgili katılım formu, program ve diğer ayrıntılar http://www.tigraimanufacturing.com/ adlı internet adresinde ve ekteki broşürde yer almakta olup katılmak isteyen firmaların başvuru formlarını en geç 3 Mayıs 2017 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

İletişim:

Etiyopya Ankara Büyükelçiliği

E-Posta : ambassador@mfa.gov.et

EK: Broşür (20 Sayfa)

 

5) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin 10.03.2017 tarihli yazısının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

6) Tacikistan'ın Vize Uygulamasındaki Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya atıfla, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Tacikistan vizesi almak isten yabancıların gerekli belgeleri http://www.visa.gov.tj/ adresinde temin ederek Tacikistan'ın yurtdışındaki temsilciliklerine ve vize süresinin uzatılması için Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Tacikistan'ın havalimanlarındaki "kapıda vize” uygulamasına devam edildiği, ancak ülkeye gelmeden önce http://www.visa.gov.tj/ adresinden yapılacak başvurunun sonucunda sistemin vereceği onay belgesinin havalimanlarındaki konsolosluk ofislerine sunulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Tacikistan'ın elektronik vize uygulaması ile e-vize uygulamasının farklı olduğu, e-vize başvurusunun http://www.evisa.tj/ adresinden yapıldığı, bu kanalla alınan vizelerin tek girişli 90 günlük (fiili kalma süresi 45 günü aşmamak kaydıyla) olduğu ve e-vizenin süre uzatımına tabi olmadığı vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, Tacikistan'a yapılan seyahatlerde kapıda vize verilmesi http://www.evisa.tj/ adresi üzerinden müracaatla ön değerlendirme ve teyit şartına bağlanmış bulunduğu ifade edilmektedir.

 

7) Belarus/Brest İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen yazıya atfen, Belarus'un Brest şehrinde, 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde "BREST 2017 Uluslar arası İş Forumu” düzenleneceği ve Minsk Büyükelçiliğimize iletilen davet yazısı ile Belarus pazarını tanımak, iş ve yatırım ortamı hakkında bilgi edinmek isteyen farklı sektörlerden yabancı temsilcilerin Foruma katılımlarının beklendiği Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne bildirildiği,

Söz konusu davet yazısında, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Brest temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Foruma, devlet, özel sektör, sivil toplum ve medya temsilcileri arasında bir iletişim zemini ve farklı sektörlerden üreticileri ve tedarikçileri, perakende zincirleri ve yatırımcıları bir araya getirecek bir platform olacağı da ayrıca ifade edilmiştir.

"BREST 2017 Uluslararası İş Forumu” hakkında daha fazla bilgi almak ve katılımcı olmak isteyenlerin http://www.brest-forum.by/ adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

 

8) Irak Agrofood 2017 Fuarı Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden gelen bir yazıda, 23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan "Irak Agrofood 2017 Gıda Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonunun , 6. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Fuar Konusunun; Süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri, Balık ve deniz ürünleri, Sebze, meyve ve kuru meyveler, Bakliyatlar; Makarna, Pirinç, Yağlar, Hayvansal Yağlar, Şeker, Çay, Kahve vb. Dondurulmuş Gıdalar, Konserve Gıdalar, Unlu mamuller, bisküviler, ekmekler, Şekerler ve çikolatalar, Sağlıklı ve Organik ürünler, Krakerler, dondurmalar, Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Yiyecek ve İçecek malzemeleri olduğu,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılım onaylanması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcıların 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50's, 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olduğu bildirilmektedir.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, en geç 28 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterlikleri (E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

EK: Katılım Şartları

Online Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/bziPqiotTRN7EhXC2

İlgili Kişi: Aybüke DOKUDUR (1134)

 

9) Fine Food Australıa 2017 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden gelen bir yazıda, Sidney / Avustralya'da 11 - 14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2017 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun bu sene de İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı,

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen katılımcıların, Ek'te yer alan Başvuru Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak ve katılım payı 1. taksit ödemesine dair banka dekontu ile birlikte, 17 Nisan 2017 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

EK:

1- Başvuru Formu (1 Sayfa)

2- Fuar Katılım Sözleşmesi (5 Sayfa)

 

10) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşlarına gönderilmekte olan mısır hak edilişlerine ait Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 17.03.2017 tarihli ve 21246 sayılı yazılarının bir fotokopisi ekte gönderildiği bildirilmektedir.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter