İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-62 DTSŞ Aracılığıyla İhracat Yapan Firmalara HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.MUH.2017/192-1157                                             Denizli, 06/06/2017
Konu: DTSŞ Aracılığıyla İhracat Yapan Firmalara HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

 

 

SİRKÜLER

(MUH / 2017-62)

 

Sayın Üyemiz,

İlgi : 10 Mayıs 2017 tarih 941 sayılı yazımız

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firmalarca ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi ile ilgili olarak son üç takvim yılında DTSŞ aracılığıyla ihracat yapan firmaların, DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracata ilişkin, son üç takvim yılına ait ve ilgili firmanın unvanının belirtildiği gümrük beyannamelerinin asıllarını veya onaylı örneklerini 09.05.2017 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (09.08.2017 günü mesai saati bitimine kadar) ve müteakip yıllarda her yılın 15 Şubat tarihine kadar üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz etmeleri gerektiği belirtilmişti.

Bu defa T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen 02.06.2017 tarihli ve 61706 sayılı yazıda; Bakanlıklarına intikal ettirilen talepler göz önünde bulundurularak keyfiyetin tekrar değerlendirildiği ve buna göre;

- Firmaların 2017 / 9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ihracat tutarının hesaplanmasında, ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi şartıyla, DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracatın da firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilmesi,

- Mezkur kapsamında DTSŞ'ler tarafından yapılan ihracat tutarından, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanacak ihracat tutarının düşülmesinden sonra, kalan ihracat tutarının anılan Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde hususi damgalı pasaport verilmesine imkan sağlanması halinde, DTSŞ yetkililerine de hususi damgalı pasaport verilmesi,

- Bakanlık yazısı tarihinden (02.06.2017) itibaren 3 ay içerisinde (05.09.2017 günü mesai saati bitimine kadar) ve müteakip yıllarda her yılın 15 Şubat tarihine kadar DTSŞ'lerce bu kapsamda yapılacak beyan üzerine, beyanda belirtilen bilgilerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince (İBGS) kontrolünü müteakip, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen İBGS'lerce Bakanlıklarına bildirilmesi gerektiği,

- DTSŞ'ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak Bakanlığa beyan edilmesinin uygun görüldüğü,

Öte yandan, Bakanlık yazısında DTSŞ'ler tarafından yalnızca anılan statüyü haiz oldukları dönemde ihracatına aracılık ettikleri firmalara ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin gerekmekte olduğu ve dönemler itibariyle DTSŞ statüsünü haiz firmaları gösterir listenin yazıları ekinde iletildiği de belirtilmektedir.

Ayrıca Bakanlık yazısında devamla, DTSŞ'ler ile ilgili olarak ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulan Bakanlıkları talimatının 02.06.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kalktığı ve mezkur talimatları kapsamında bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerin 02.06.2017 tarihli talimatlarında belirtilen usul dairesinde yapılması gerektiği de bildirilmektedir.

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK: DTSŞ Statüsüne Haiz Firmalar