İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-65 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/150-1185                                           Denizli, 13/06/2017

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-65)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Brunei Hk.

2) Rusya Federasyonu İthalat Yasağı Kaldıran Ürünler Hk.

3) Ürdün Korunma Önlemi

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5) Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları

6) Tebliğ Taslağı

7) BM-AEK Çalışma Grubu Toplantısı

8) Güney Kore Ticaret Heyeti (7-9 Ağustos 2017)

9) 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

10) FIHAV 2017 Fuarı - Milli Katılım

11) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

12) Pazarlar Soğuk Hava Tesisi Satış İhalesi

 

1) Brunei Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB)'ndan bir heyetin 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Brunei'ye teknik bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmekte ve Brunei'de gıda, tarım, balıkçılık ve tavukçuluk alanlarındaki yatırım imkanları ve talep görebilecek ürünlere ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu değerlendirmeler kapsamında;

-Brunei'de helal gıda konusuna büyük önem verildiği, bu nedenle söz konusu ziyarette GTHB heyeti tarafından ülkemizde pek çok firmanın helal gıda sertifikalı üretim yaptığı ve sertifikası olmayan firmalarımızın da İslami kurallara uygun gıda maddeleri ürettiklerinin vurgulandığı,

-Brunei'de kurulacak bir ortak yatırım şirketi aracılığıyla tüm Güneydoğu Asya coğrafyasına ihracat yapma imkanına sahip olunabileceği,

-Brunei'de yatırım yapılmasının, ülkemizden ihracat yapılamayan yerlere yönelik ihracat kapasitesi yaratabileceği, örneğin hali hazırda ülkemizden kanatlı ürünleri ihracatı gerçekleştirilemeyen Japonya'ya Brunei'den ihracatın mümkün olabileceği,

-Piliç ve yumurta ürünlerinin Brunei'nin kendi kendine yeterli olduğu pek az sayıdaki ürünlerden iki tanesi olmakla birlikte kullanılan civcivlerin Malezya'dan ithal edilmekte olduğu, ülkede kuluçka sistemi bulunmadığı ve iç piyasada yem üretimi yapılmadığı ve ülkemiz için bahse konu sektörde ihracat potansiyeli olduğu,

hususları ifade edilmektedir.

 

2) Rusya Federasyonu İthalat Yasağı Kaldıran Ürünler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından, 02 Haziran 2017 tarihli ve 672 sayılı Kararname uyarınca, ülkemize yönelik uygulanan özel ekonomik tedbirler kapsamında 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmış olan ülkemiz menşeli ürünler listesinden "kanatlı et ve sakatatı(0207.14), hindilerin parçalanmış et ve sakatatı(0207.27), hıyarlar ve kornişonlar(0707.00), taze üzüm(0806.10), elma(0808.10), armut(0808.30), çilek(0810.10)” ürünleri çıkarılmış olduğu bildirilmektedir.

 

3) Ürdün Korunma Önlemi

İlgi: a) 29/07/2016 tarihli, 2016-89 sayılı duyurumuz.

b) 02/08/2016 tarihli, 2016-90 sayılı duyurumuz.

İlgi a'da kayıtlı duyurumuz ile Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan ) ithalatına karşı korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması açıldığı bildirilmiş, devamında İlgi b'de kayıtlı duyurumuzda ise mezkur soruşturmaya ilişkin geçici önlem uygulamasına başvurulduğu bilgisi iletilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 19 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından nihai önlem uygulamasına hükmedilmiş olup mevcut gümrük vergisine ek olarak "15.05.2017- 14.4.2018 tarihleri için ton başına 400 Ürdün Dinarı, 15.5.2018- 14.5.2019 tarihleri için ton başına 350 Ürdün Dinarı, 15.5.2019- 25.10.2019 tarihleri için ise ton başına 300 Ürdün Dinarı spesifik ilave vergi” şeklinde uygulanacak ve mezkur önlem 3 yıl süresince yürürlükte kalacağı, mezkur bildirimin kapsamında ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu,

Sözkonusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştirilen/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımızın açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirildiği, bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üstünde çıkması halinde bahsedilen önleme dahil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

EK: DTÖ Bildirimi

 

4) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 01.06.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

5) Güney Kore'nin Yeni Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Güney Kore tarafından hayata geçirilen, gıda ve hayvancılık ürünlerine yönelik yeni düzenlemeler hakkında Seul Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazı ve eki ilişikte gönderilmektedir.

EKLER:

1. Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı

2. Sunum Metni

 

6) Tebliğ Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğ Taslağı”nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Mezkur Tebliğ Taslağına ilişkin ilgili görüşlerinizin yukarıda belirtilen ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 14/07/2017 tarihine kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

7) BM-AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 64'üncü toplantısı 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre'de gerçekleştirileceği,

Bahse konu toplantının gündemi Ek-1'de, gündemde yer alan konularla ilgili belgeler ise http://www.unece.org/index.php?id=44975#/ adresinde yer almaktadır.

Ülkemiz dış ticaretinde önemli yer turtan kuru kayısı, kabuklu ve iç ceviz başta olmak üzere, mezkur konu başlıklarından ilgili ürün standartlarına dair ülkemiz görüş ve teklifleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak, Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı,

Söz konusu taslaklara ilişkin ilgili görüşlerinizin, Ek-2'de yer alan "Görüş Formu” formatında, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere en geç 15/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. Toplantı Gündemi (5 Sayfa)

2. Görüş Formu (1 Sayfa)

 

8) Güney Kore Ticaret Heyeti (7-9 Ağustos 2017)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 7-9 Ağustos 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne yönelik bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, Seul Şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş formunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Su Ürünleri, Un ve Unlu Mamuller, Makarna, Yağlar, Şekerli Mamuller, Meyve Suyu, Deri, Hazır Giyim ve Otomotiv Yan Sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 20 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/DVxbDw adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.400.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir. (Türk vatandaşları Kore Cumhuriyeti'ne yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.)

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesi büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Şükrü SİYASAL: 0212 454 04 74 sukrusiyasal@tim.org.tr

Beste COŞKUNER: 0212 454 00 96 bestecoskuner@tim.org.tr

 

9) 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden gelen bir yazıda, Araştırmacı, akademisyen ve sanayicilerin katımıyla gıda ile ilgili yaratıcı ar-ge projelerinin girişimci ve sanayiciler tarafından hayata geçirilmesinin önünün açılması hedefiyle düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildiği,

"Sürdürülebilir ve Rekabetçi Gıda Sektörü için İnovasyon” temalı etkinliğimiz kapsamında Birincil Üretim, Gıda İşletme ve Teknolojileri, Paketleme ve Ambalajlama, Pazarlama ve Değer Zinciri Yöntemi ve Özel Kategori (Gıdalarda Yeşil Üretim Uygulamaları ve Gelenekten Geleceğe Ürün Tasarımı) konu başlıkları dahilinde 417 proje başvurusu alındığı, Söz konusu başvurular arasında Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenmiş olan 54 proje etkinlik günü sergilenmiş, 145 proje ise oluşturulan proje kataloğunda yer aldığı,

Oluşturulan proje kataloğu, etkinlik internet sitesi www.gidaargeprojepazari.org üzerinde yayınlandığı ve ödül almaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki ekte de ayrıca yer aldığı belirtilmektedir.

EK: Ödül Kazanan Projelerin Listesi (1 sayfa )

 

10) FIHAV 2017 Fuarı - Milli Katılım

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 30 Ekim - 3 Kasım 2017 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 35. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2017” Türkiye milli katılım organizasyonunun, onay alınması durumunda 3.kez Birliklerince gerçekleştirilmesi planlandığı,

1983 yılından beri her yıl düzenlenen fuara; 2016 yılında Birliklerince gerçekleştirilen milli katım organizasyonuyla, 297,5 metrekare alanda 4 Sektörel Tanıtım Grubu ile katılım gösterilmiş olup, 73 ülkeden 3.800 firma ürünlerini sergilemiş ve fuar yaklaşık 150.000 kişi tarafında ziyaret edildiği,

Yapı-inşaat, demiryolu, gemi sanayi, lojistik, ilaç-eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipman vb. başta olmak üzere tüm sektörleri içerecek şekilde düzenlenecek "genel nitelikli” FIHAV 2017 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalarımız için;

• Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedeli 940 €/m2 olarak belirlendiği,

• T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Karar uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, Genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarı 50.000 TL'yi geçemeyeceği bildirilmektedir.

Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin, http://tinyurl.com/fihav2017basvuru linkinde yer alan başvuru formunu 13 Haziran 2017 Salı günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 yer kiralaması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 € =2.000 € ) karşılığında TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun İMMİB Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.

 

11) REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğünün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalaj lama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler in derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten103.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir

 

12) Pazarlar Soğuk Hava Tesisi Satış İhalesi

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği'nden alınan bir yazıda, Bölge Birliklerine ait Kütahya İli, Pazarlar İlçesinde bulunan Pazarlar Soğuk Hava Tesisi ve arazinin satışı ile ilgili ihale 16.06.2017 Cuma günü saat: 14.00'da 100. Yıl Mahallesi Afyonkarahisar karayolu Bulvarı No:50 KÜTAHYA adresinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği hizmet binasında yapılacağı,

Taşınmazın satışı ile ilgili ilan metni ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

EK: İlan

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter