İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-72 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/163-1312                                           Denizli, 30/06/2017

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-72)

 

Sayın Üyemiz,

 

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuat Değişikliği

2) İsrail/ Anti-Damping Soruşturması

3) Tebliğ Taslakları

4) Türkiye-Bosna Hersek I. Dönem Yürütme Komitesi

5) Kazakistan 10. Dönem Kek Toplantısı

6) DEİK / Litvanya Özel Sektör Ziyareti

7) Rusya Federasyonu Kanatlı Eti İhracatı

8) Havacılık Sektörü Organizasyonu

9) MEDICA 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

10) Irak'a Kanatlı Eti, Et ve Ürünleri İhracatı

11) Highpoint Fall 2017 Mobilya Fuarı

 

1) AB Tarım Mevzuat Değişikliği Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısı ekinde alınan; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden aldıkları 21.06.2017 tarihli yazının bir örneği ilişikte sunulmuştur.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin yazısı

 

2) İsrail/ Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Kablolar” (8544.49 Gümrük Tarife Pozisyonu) ithalatına karşın 27 Haziran 2017 tarihinde anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu olan soruşturmaya istinaden yayımlanan açılış bildirimi ile şikayetin ve kararın İbranice nüshası, şikayetin İngilizce özeti ve ihracatçı soru formu (questionnaire) ekte yer almaktadır.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedir. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlenmelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden, kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, İsrail tarafında başlatılan mezkur anti-damping soruşturmasında ülkemiz menşeli "Kablolar” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının İsrail soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu,

Anılan anti-damping soruşturması, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve İsrail'in anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği,

Bahse konu süreç esnasında, DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca İsrail tarafında ilgili ihracatçı firmalarımıza ekte yer alan sorun formu gönderilmiş olup bu formun iletim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde doldurulması gerekecektir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabilecektir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjları hesaplanacaktır. Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz in ve nihai belirlemeler yapılabilecektir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açması ihtimal dahilinde olacağı,

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Son olarak, mevcut soruşturmaya ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla 4 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00'de Ekonomi Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin firma temsilcilerinin isim ve unvanları ile birlikte, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere en geç 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. Şikayet-İbranice

2. Karar-İbranice

3. Şikayet Özeti

4. İhracatçı Soru Formu

5. Açılış Bildirimi

 

3) Tebliğ Taslakları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan Ekonomi Bakanlığı'na intikal eden bir yazıya atfen; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrol İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ve "Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No:2013/45)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” taslaklarının, GTHB'NİN internet sitesinde ( http://www.tarim.gov.tr/) görüşe açıldığı belirtilerek, söz konusu taslaklara ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda, mezkur taslaklara ilişkin ilgili görüşlerinizi bir örneği ilişikte yer alan "Görüş Bildirim Formu” formatında, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 4 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Görüş Bildirim Formu

 

4) Türkiye-Bosna Hersek I. Dönem Yürütme Komitesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla; Türkiye-Bosna Hersek I. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısının 2017 yılı Ağustos ayının 2. Haftası gerçekleştirilmesi planlandığı ve bahse konu toplantıya ilişkin hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ve sorunları içeren bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne bildirildiği,

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 4 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

5) Kazakistan 10. Dönem Kek Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye-Kazakistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 8-9 Ağustos 2017 tarihlerinde Astana'da düzenleneceği, söz konusu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlıkları görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesi fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı belirtilmektedir.

Üyelerimizin bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

 

6) DEİK / Litvanya Özel Sektör Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; DEİK'ten alınan yazıya atfen; T.C. Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ'nin Litvanya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 12 Temmuz 2017 tarihinde Vilnius'ta "Türkiye-Litvanya İş Forumu'nun her iki ülke bakanlarının teşrifleriyle gerçekleştirileceği, Litvanya ile ikili ticaret hacmimizin 540 milyon dolar seviyesinde olduğu ve ikili ticarette öne çıkan ürünlerin tekstil, hayvan ve hayvani ürünler, hububat, gıda malzemeleri, işlenmiş metaller, makine ve teçhizat ile kimyasallar olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Litvanya'nın İskandinav ve Baltık ülkeleri arasında bir köprü görevi görmekte olması sebebiyle ulaştırma altyapısının Trans-Avrupa şebekesine ekleyerek ülkeyi bir lojistik merkez haline dönüştürmeyi hedeflediği ve Avrupa Birliği'nin önde gelen ulaşım ve lojistik merkezlerinden birisi olarak Litvanya'da iş yapma fırsatları açısından tekstil, lojistik, ormancılık ve orman ürünleri, bilişim, mobilya, biyoteknoloji, lazer sanayi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerinde işbirliği ve yatırım imkanları bulunmakta olup, ziyaret kapsamında söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren Litvanya firmaları ve ilgili Litvanya bakanlıkları temsilcileri ile ikili görüşme imkanı bulunduğu belirtilmektedir.

Söz konusu İş Forumu çerçevesinde Litvanya'da biyoteknoloji, nanoteknoloji, ulaştırma ve yenilebilir enerji konularında sunumlar gerçekleştirilecek olup, taslak programı ekte yer alan ve Litvanya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem arz eden İş Forumuna katılmak isteyen firma/kurum temsilcilerinin 4 Temmuz 2017 Salı günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/419/9006 internet adresinde yer alan ve katılım koşulları ile ziyarete ilişkin detayları içeren başvuru formunu eksiksiz doldurarak ödeme gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

EK: Türkiye-Litvanya İş Forumu Taslak Programı ( 1 Sayfa )

 

7) Rusya Federasyonu Kanatlı Eti İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, Rusya Federasyonu Hükümetinin 30 Kasım 2015 tarih ve 1296 sayılı Kararname ile ülkemiz menşeli kanatlı eti ithalatına yasaklama getirdiği belirtilmektedir.

Bu defa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu yasağın 22 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Karadeniz Ekonomi İşbirliği (KEİ) Liderler Zirvesi sırasında imzalanan Türkiye ve RF arasındaki ticari kısıtlamaların karşılıklı kaldırılmasına ilişkin Ortak Bildiri ile kaldırıldığı bildirilmektedir.

 

8) Havacılık Sektörü Organizasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya istinaden, Havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından MEBAA (Organisers of the Middle East and North Africa Busineess Aviation Association) tarafından 2017 yılı Eylül ayında Fas'ın Marakeş şehrinde havacılık sektörüne ilişkin etkinlikler düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlik ile ilgili olarak detaylı bilgiye http://www.mebaa.com/ ve http://www.mebaamorocco.aero/ linklerinden ulaşılabilmektedir.

 

9) MEDICA 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan "Medica Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, 9. Kez Birliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen "Medica Fuarı'na 2016 yılında 5.000 den fazla firma katıldığı , Fuarı, 135 ülkeden gelen, sağlık ve medikal sektörü ile ilgilenen yaklaşık 128 bin kişi ziyaret ettiği bildirilmekte ve Sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olan söz konusu fuara, 2016 yılına milli katılım organizasyonumuz altında 38 firma katılım gösterirken, 83 firma ise bireysel olarak iştirak ettiği,

Medica 2017 Fuarı milli katılım organizasyonuna ilişkin duyuru ve başvuru formunun (http://www.ikmib.org.tr/tr/medica-2017-fuari-milli-katilim-organizasyonu-hk.html) linkinde yer aldığı ifade edilmektedir.

 

10) Irak'a Kanatlı Eti, Et ve Ürünleri İhracatı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; Malumlarınız olduğu üzere, Irak makamları tarafından 2016 yılı içerisinde alınan karar gereği, Irak'a ihracatı gerçekleştirecek olan Kanatlı Etler, Kırmızı Et Ürünleri ve bunların mamullerinin üretimini gerçekleştiren tesislerin, Irak Resmi makamları tarafından Sıhhi ve İslami koşullar açısından uygun olup olmadığının, Irak'ın ilgili kurumlarının üyelerinden oluşacak Karma Yüksek Komite tarafından incelemeye tabi tutulacağı ve onay alan işletmelerin ihracata devam edeceği bilgisi paylaşıldığı,

İlgili sektörlerde üretim faaliyetinde bulunan ve denetime girmeye istekli olan firmalara, Irak Makamlarınca talep edilen firma başına 1.100 USD akreditasyon ücretine ilave olarak, denetime gelecek heyete ilişkin harcırah, konaklama, transfer, tercüman bedelleri için oluşacak ek masraflar ve organizasyona ilişkin süreçle ilgili bilgilendirme, başvurularına müteakip, daha sonra yapılacak olduğu belirtilmektedir.

Kanatlı Etler, Kırmızı Et Ürünleri ve bunların mamullerinin üretimini gerçekleştiren tesislerini denetletmek isteyen üyelerimizin; ekte yer alan talep formunu firma antetli kağıdına doldurarak, 07 Temmuz 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, İİB Genel Sekreterliği 0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: Talep Formu

 

11) Highpoint Fall 2017 Mobilya Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karoline Eyaleti, Highpoint bölgesinde 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan HİGHPOINT FALL 2017 Uluslararası Mobilya Fuarı'na yönelik Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği,

Yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak düzenlenen bu fuar tüm Amerika kıtasında gerçekleşen yıllık mobilya satış sözleşmelerinin yapıldığı merkez konumunda olduğu, 75,000 ziyaretçinin ve 2000 katılımcının ürünlerini sergilendiği 280,000 m2 alanda kurulan dünyanın en büyük mobilya fuarı olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu olan fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin ekteki başvuru formunu doldurarak 21 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin İrtibat:

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Gizem ÖZEN

Tel: 0212 454 05 47

Faks: 0212 454 05 01-02

E-mail: agac@iib.org.tr

EK:

1- Highpoint Fall 2017 Mobilya Fuarı Fiyatlı Sirküler (2 sayfa)

2- Highpoint Fall2017 Mobilya Fuarı Başvuru Formu (1 sayfa)

3- Highpoint Fall 2017 Mobilya Fuarı Katılım Sözleşmesi (5 sayfa)

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter