İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-82 DFİF Ödemeleri Usul ve Esasları Yönetmelik Değişikliği Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2017/689-1423                                Denizli, 18/07/2017

Konu:DFİF Ödemeleri Usul ve Esasları Yönetmelik Değişikliği Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2017 - 82)

 

Sayın Üyemiz,

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat istikrar Fonundan Yapılan Ödemelere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 07/07/2017 tarih 30117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahsekonu Yönetmeliğin 7.maddesinde yapılan düzenlemeyle, destek başvurusunda bulunan e-imza uygulaması çerçevesinde elektronik ortamda otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine ilişkin belge asıllarını kurum ve kuruluşlara ibraz etmeme kolaylığı sağlanmıştır. Ancak, sisteme yüklenen belgelerin muhafazası 10 yıl boyunca destek başvurusunda bulunan firmanın yükümlülüğünde olacaktır.

Yeni düzenlemeyle ayrıca, firma tarafından saklanmakla yükümlü olunan belgelerin yangın, su baskını, afet ya da hırsızlık sebebiyle kanuni saklama süresi içinde kayba uğraması halinde firmanın 15 gün içinde Ekonomi Bakanlığına ve incelemeci kuruluşa bildirmesi gerekmektedir. Belgelerin kayba uğradığının tespit edilmesi için Bakanlık tarafından zayi nedenine ait bilgi ve belgeler talep edilecektir. Bakanlığın kayba dair kararı ile firma, destek başvurusuna konu belgelerin muhafazası ve gerektiğinde ibrazı yükümlülüğünden kurtulabilecektir.

Söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170707-11.htm adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter