İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-84 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/184-1495                                           Denizli, 26/07/2017

Konu:Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-84)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Fas Anti-Damping Soruşturması

2) AB Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

3) Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Sonuçları

4) Özbekistan II. Uluslararası Gıda Fuarı

5) ABD-GSP Yıllık Gözden Geçirme Sonuçları

6) Irak-Yatırım Fırsatları

7) Görüş Bildirimi

8) World Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu
 
9) Katar Gıda Fuarı Duyurusu

10) ABD/ Miami & Dominik Cumhuriyeti / Santo Domingo Ticaret Heyeti

11) Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

12) Kesim İhraç Tarihi

13) ISRAFOOD 2017 Duyurusu

 

1) Fas Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Fas tarafından AB ve Meksika Menşeli "PVC ürünleri” (3904.10.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında yayımlanan nihai kararda 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB firmaları için %17,12 ile %48,2 arasında değişen oranlarda; Meksika firmaları için %41,89 oranında anti-damping vergisi önlemine hükmedilmiş olup konuya ilişkin 13 Temmuz 2017 tarihli ve 6586 sayılı Resmi Gazete‘de sirkülerin yer aldığı ifade edilmektedir. Sözkonusu sirküler ekte sunulmuştur.

EK: PVC Sirküler

 

2) AB Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 28 Şubat 2015 tarihinden bu yana % 6,7 ile % 9,5 oranları arasında uygulanan telafi edici verginin gözden geçirilmesi için AB Komisyonu tarafından 20 Temmuz 2017 tarihinde bir kısmi ara gözden geçirme soruşturmasının (patial interim review) başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair ilgili tarihli AB Resmi Gazetesi'nin bildirimi ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, bahse konu bildirimin 4.1.a kısmından görüleceği üzere AB Komisyonu, söz konusu soruşturmada örneklemeye (sampling) gidip gitmeme konusunda karar vermek üzere, soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı üreticileri bu bildirimin yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, bildirimin ekinde yer alan bilgileri doldurarak AB Komisyonu ile iletişime geçmeye davet ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, yine aynı maddeye göre, ilgili tarafların örneklemeye ilişkin paylaşmak istedikleri diğer bilgileri AB Komisyonu'na göndermek için 21 gün sürelerinin bulunduğu belirtilmektedir.

İlgili maddede devamla, AB Komisyonu'nun örneklemeye seçilecek firmalarımıza soru formu iletileceği ve söz konusu soru formlarının, örneklemeye seçilen firmaların ilan edilmesinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla beraber, söz konusu bildirimin 4.1.b bölümünden görüleceği üzere, AB Komisyonu tarafından örneklemeye seçilmeyen ancak yine de işbirliğine gitmek isteyen firmalarımız için, 37 gün süre içerisinde soru formunu doldurmaları halinde bireysel sübvansiyon marjının hesaplanmasının söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Aynı maddenin devamında, örneklemeye seçilmeyen ancak bireysel marj hesaplaması talep eden firmaların sayısının çok fazla olması halinde Komisyon'un bireysel marj hesaplamasına başvurmayabileceği de ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin 4.4 maddesine göre, soru formunun yanıtı teslim etme haricindeki diğer bilgilerin (örneğin taraf olma yazısı vb.) AB Komisyonu'na söz konusu maddede belirtilen e-posta adresi aracılığı ile iletilebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu bildirimin 5. Bölümünde de ifade olduğu üzere, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin 7. Maddesinde ifade edildiği üzere söz konusu soruşturmanın bu bildirimin yayımlanmasından itibaren azami 15 ayda tamamlanacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın ‘'Ticaret Politikası Savunma Araçları'' internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) ‘' Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri'' başlığı altında yer alan ‘'TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler'' kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen ‘'Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları''nı incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

EKLER:

1. Açılış Bildirimi (7 Sayfa) 2. Usul Esas (4 Sayfa)

 

3) Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; TİM tarafından 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda Türk ihraç ürünleri algısını ve Türk ihraç ürünleri ihracatının önündeki fırsat ve tehditleri ölçümlemek amacıyla çalışmalarına 2016 yılının Ekim ayında başlandığı belirtilen "Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması”nın tamamlandığı ve araştırma sonuçlarının 19 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Basın Toplantısı'nda kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Kantar TNS firması işbirliğinde hazırlanan çalışma kapsamında 26 ülkeden ilgili firmalarla, yurtdışı ürünlerinin satın alımından sorumlu yöneticilerle toplamda 2.520 yüz yüze görüşme yapıldığı bldirlmektedir.

Diğer taraftan, 2015 yılının sonunda lansmanı yapılan "Turkey - Discover the Potential” marka kampanyasının da bu yıldan başlanarak bilinirlik ve etkinliğinin araştırılmasının hedeflendiği, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması çerçevesinde, Türk İhraç Ürünleri Algısı”, "Türkiye Genel Algısı” ile "Turkey:Discover the Potential Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik” olmak üzere 3 ana boyutta ele alındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 26 ülkeyi ve TİM'in 26 sektörünü kapsayan 6 temel sektör grubunda gerçekleştirilen ve ihracatçılarımıza yol gösterecek nitelikteki kapsamlı rapora TİM'in web sitesinden http://www.tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-tim-26-ulkede-turk-ihrac-urunlerinin-algisini-arastirdi.html ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

4) Özbekistan II. Uluslararası Gıda Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan alınan bir yazıda, 6-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Uzexpocentre ev sahipliğinde II. Uluslararası Gıda Fuarı düzenleneceği,

Anılan yazıda devamla, fuarda Özbekistan'da yetiştirilen sebze, meyve, üzüm ve kavun gibi tarım ürünlerinin tanıtımının yapılacağı ve bununla birlikte Bebek Gıdaları, Unlu Mamuller, Yiyecek ve İçecekler, Gıda İşleme Makineleri, Pişirme Makineleri, Süt Teknolojisi, Etiketleme ve Ambalajlama Teknolojileri, Soğutma gibi alanlarda özel sergilerin yapılabileceği ve üreticiler ve ithalatçılar arasında uzun vadeli ve karşılıklı ortalık ilişkileri kurma yönünde adımların atılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin olarak bilgi edinmek veya katılmak isteyen firmalarımızın Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Başvuru Formu (1 Sayfa)

 

5) ABD-GSP Yıllık Gözden Geçirme Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelleştirilmiş Tercihleri Sistemi (GSP) 2016/2017 gözden geçirme sürecinin tamamlanmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, ülkemizin sistem dışında kalan ürünlerin yeniden sisteme dahil edilmesine yönelik taleplerinin olumlu karşılanmadığı ve "de minimis istisnası” haricinde reddedildiği bildirilmektedir.

EKLER:
 
 

 

6) Irak-Yatırım Fırsatları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Irak Yatırım Komisyonu'nun internet sayfasında yer alan duyurulara atıfla; Ulaştırma Bakanlığı ve Şehitler Şirketine ait farklı vilayetlerde yer alan çeşitli arazilerin ticari, endüstriyel ve tarımsal amaçlı yatırımlara tahsis edileceği bildirilmektedir.

Söz konusu yatırım ilanların birer örneği ekte sunulmaktadır.

EKLER:

1. Ulaştırma Bakanlığı Duyurusu

2. Şehitler Şirketi Duyurusu

 

7) Görüş Bildirimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; kamu kurum ve kuruluşların yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamaları içeren mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenleyen " 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesini (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Sanayi İşbirliği Programı uygulamasının kamu kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmesini yaygınlaştıracak şekilde düzenlemelerin yapılması amacıyla Bilim, Sanayii, ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Sanayi İşbirliği Programları Daire Başkanlığı kurulduğu ve anılan yönetmeliğin revize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu revizyon çalışmaları içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlarımızın ve sanayicilerimizin katkıları ile icra edilmesini teminen;

· Yönetmelik'te anlaşılmayan, netleştirilmesi gereken ve uygulama zorluğu yaşanan hususlara,

· Sanayi işbirliği uygulamaların "yapım işlerini” de kapsayacak şekilde genişletilmesi doğrultusunda, yapım işlerine özel olarak söz konusu yönetmelik'e ilave edilmesinde fayda görülen hususlara,

· Gerek kamu alımlarının gerekse Sanayi İşbirliği Programı uygulamalarının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin artırılmasına,

yönelik olarak görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 1 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan yazı

 

8) World Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçılar Birlikleri'nden alınan bir yazıda; Moskova/Rusya Federasyonu'nda 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2017 (WFM) Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği,

2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.433 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 28.922 kişi ziyaret etmiştir. Rusya ve bölgesinin en büyük 2. Fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalar, 900 Euro/m2 bedel üzerinden Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetler verileceği,

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer alan

Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak 28/07/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği 0212 4540501-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

EKLER:

1. Başvuru Formu

2. Katılım Sözleşmesi

 

9) Katar Gıda Fuarı Duyurusu

Sinerji Uluslararası Fuarcılık'tan alınan bir mailde; 7-9 Kasım 2017 tarihlerinde Doha, Katar'da düzenlenecek olan 3.Uluslararası Gıda, İçecek ve Teknolojileri Fuarı'na ilişkin detayların ekte gönderildiği belirtilmektedir.

EK: Fuar Broşürü

 

10) ABD/ Miami & Dominik Cumhuriyeti / Santo Domingo Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaşmaktadır. Ülkemizin Latin Amerika Pazarı'na açılma politikası çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Meksika&Kolombiya Ticaret Heyeti (7-11 Mart 2016) Panama&Guatemala Ticaret Heyeti (17-22 Temmuz 2016), Kolombiya Ticaret Heyeti (30 Ekim-4 Kasım 2016), Küba&Venezuela Ticaret Heyeti (22-27 Nisan 2017) ile son olarak hazırlıkları devam eden Panama&Kosta Rika Ticaret Heyeti'nin (24-29 Eylül 2017) devamı niteliğini taşıyan; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında ABD'nin Miami şehri ile Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'ya Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği,

İhracatçılarımıza yönelik Panama ve Kosta Rika'da yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması için düzenlenecek söz konusu heyete özellikle; Otomotiv, Havacılık, Gemi Yapımı, Petrol Yağları, Akümülatörler, Nakliye, İnşaat & Yapı Malzemeleri, Demir-Çelik Ürünleri, Elektrik & Elektronik, Elektrikli Makine ve Kablolar, Kozmetik, Kimya, Biyomedikal, Plastik Sanayi, Gıda, Su Ürünleri, Un ve Unlu Mamuller, Şekerli Mamuller, Tuvalet Kağıtları ve El Havluları, Süs Bitkileri, Tekstil; İç Giyim ve Dış Giyim Kıyafetleri, Ayakkabı ve Çantalar sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/eaEXap adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.900.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir. Ödeme dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr eposta adresine firma bilgileri ve katılımcı ismi ile gönderilmesi ve sorular için 0312 472 05 60 numaralı telefondan Nebile Mercan ile iletişime geçilmesi gerektiği ve nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvuru formları ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

11) Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede;

- Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/08/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

- Sanayicimizin EK-1 ve EK-2'de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.

- Ek 3'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/11/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

- Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımıza en geç 01/01/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

 

12) Kesim İhraç Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan "Siyah ve Sarılop Çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonu” tarafından Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda;

Sarılop çeşidi taze incirin,

-26/07/2017 tarihinde kesimine

-28/07/2017 tarihinde ihracatına

Siyah taze incirin ise,

-29/07/2017 tarihinde kesimine,

-31/07/2017 tarihinde ihracatına,

karar verildiği bildirilmektedir.

 

13) ISRAFOOD 2017 Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında İsrail/Tel Aviv'de düzenlenecek olan "34. ISRAFOOD Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, bu yıl T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Katılmak isteyen firmaların , en geç 28 Temmuz 2017 tarihine kadar online başvuru yapmaları gerektiği bildirilmektedir. Fuara ilişkin ayrıntılı bilgi ve online başvuru linki ek'te sunulmak olup söz konusu fuar duyurusuna www.akib.org.tr web sayfasından ulaşılabilir.

EK: Fuar duyurusu (2 Sayfa)

Online Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/28gHH72LbeB2Tfbz1

Başvuru için SON TARİH: 18 AĞUSTOS 2017

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter