İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-96 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/207-1797                                                Denizli, 29/08/2017
Konu:Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-96)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) BAE'ye Tarım Ürünleri İhracatı

2) Mevzuat Değişiklikleri

3) AB Gümrük Veri Modeli Rehber Doküman

4) E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi

5) Türkiye - GAC KEK 3. Dönem Toplantısı

6) Hong Kong Kuşak ve Yol Zirvesi Firma Katılımları

7) Katar Ticaret Heyeti

 

1) BAE'ye Tarım Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; ülkemizden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne ihraç edilen tarım ürünlerinde yaşanan muhtelif sorunların görüşülmesi ve çözümüne ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasını teminen Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan müteşekkil bir heyetle 14-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Dubai'de bir dizi ziyaretlerde bulunulduğundan bahisle,

Söz konusu ziyaretler kapsamında, BAE'nin ithal ettiği ürünlere yönelik Dubai'de gerçekleştirilen belge/ürün kontrolü gibi işlemlerin bir bölümünü yürüten Dubai Belediyesi yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıda, ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin söz konusu ülkeye girişinde Dubai'de karşılaşılan eksiklikler ve ihlallere ilişkin ayrıntılı bilgi temin edildiği; bu kapsamda edinilen bilgilere göre, ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin söz konusu ülkeye girişinde en fazla karşılaşılan sorunlar olarak;

- Sertifika ihlalleri (helal sertifikasının eksikliği, sağlık ya da helal sertifikalarının aslı yerine fotokopilerinin ibraz edilmesi vs),

- Etiket ihlalleri (üretim ve son kullanma tarihlerindeki eksiklikler, farklı dillerde ifade edilen bilgilerdeki uyuşmazlıklar vs)

- Numune/örneklem sonuçlarındaki uyuşmazlıkların ön plana çıktığı bildirilerek,

BAE'ye tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirecek üyelerimizin, yukarıda matuf hususlarda ve sair konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında uyarılmaları hususu ifade edilmektedir.

 

2) Mevzuat Değişiklikleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Tarife ve İstatistik Nomanklatürü ile Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğün'nün 1 sayılı Ekini tadil eden 2017/1343 sayılı (Gıda Takviyelerinin Sınıflandırılması) ve 2017/1344 sayılı (bazı ürünlerdeki şeker içeriğinin belirlenmesi ile ilgili ilave notların 17. ve 21. Fasıllara açıklayıcı olarak eklenmesi) konularındaki Komisyon Uygulama Tüzüklerinin AB Resmi Gazetesi'nin 19 Temmuz 2017 tarihli ve L 186 nüshasında yayımlandığı ifade edilmekte olup, bahse konu Komisyon Uygulama Tüzüklerine aşağıda yer alan linklerden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

NOT: 2017/ 1343 ve 1344 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerine aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlanabilmektedir:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.186.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:186:FULL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.186.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2017:186:FULL

 

3) AB Gümrük Veri Modeli Rehber Doküman

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Gümrük Veri Modeli (EU Customs Data Model), AB'deki ulusal gümrükleme sistemleri için bir model teşkil eden, AB gümrük mevzuatında yer alan veri gerekliliklerini modelleyen ve AB'deki gümrük veri işleme sürecinde kullanılan bilişim teknoloji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik oluşturulan teknik bir araç olduğu,

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıda, AB Gümrük Veri Modeline İlişkin olarak Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) tarafından hazırlanan rehber dokümana aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

NOT: Rehber dokümanın yer aldığı internet adresi:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en#general

 

4) E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 08.06.2017 tarih ve 457-1731 sayılı yazılarında; Meclislerince katma değerli ve markalı üretimin sağlanması, uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliliğinin artırılması amacıyla önemli etkinlikler gerçekleştirildiği, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, 2023 hedeflerimizle uyumlu olarak, tüm İhracatçı Birlikleri üyelerimizin yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları ve e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları için e-ticaret sitelerine üyelik yoluyla katılımlarının sağlanmasının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, İhracatçı Birlikleri üyelerinin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak geleneksel ihracatın yanında e-ihracat teşvik edilecek, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının artmasına katkı sağlanacak ve hedef pazarlara erişim kolaylaşacağı, ayrıca yine bu yolla dünyanın dört yanından ithalatçı firmaların, ihracatçı birlikleri üyelerimizin ürün ve hizmetlerine ulaşabilecekleri,

Dolayısıyla, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yerli ve yabancı nitelikli e-ticaret sitelerinden sağlanmak üzere tüm İhracatçı Birliklerine yönelik üyelik hizmeti satın alınması kararlaştırılmış olup, ilgili sitelerin nitelikleri, taahhüt ettikleri hizmetler ve vermiş oldukları fiyat teklifleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen e-ticaret siteleri ile çalışılması uygun görülmüştür.

http://www.alibaba.com/ (Türkiye Temsilcisi : MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.)

http://www.kompass.com/ (Türkiye Temsilcisi : Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

http://www.turkishexporter.com/ (Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

 

5) Türkiye - GAC KEK 3. Dönem Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan aldıkları yazıya atfen; Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz eş başkanlığında, 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında Pretorya'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Bahse konu toplantının hazırlıkları çerçevesinde kullanılmak üzere ülkemizin anılan ülke ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgi notları ve ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların istenildiği,

Ayrıca, KEK Toplantısı sonucunda imzalanacak olan Toplantı Tutanağına dahil edilmesi uygun görülen Türkçe ve Fransızca (mümkün olması halinde İngilizce) madde önerilerinin de istenildiğinden bahisle,

Bu çerçevede; Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti 3. Dönem KEK Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin http://portal.deik.org.tr/Anket/453 bağlantısında yer alan anketi doldurarak 08 Eylül 2017, Cuma mesai bitimine kadar DEİK'e (İrem Develioğlu Tel: 0212 339 50 70, E-posta: africa@deik.org.tr) iletilmesi hususu bildirilmektedir.

 

6) Hong Kong Kuşak ve Yol Zirvesi Firma Katılımları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla, Dışişleri Bakanlığından aldıkları yazıya atfen; Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi tarafından (HKTDC) 2016 yılında düzenlenen Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) Zirvesi'nin ikincisinin bu yıl 11 Eylül 2017 tarihinde Hong Kong'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Hong Kong Başkonsolosluğumuzun Kuşak ve Yol Girişimi Zirvesi destekleyici kuruluşu olarak internet sayfalarına konulduğu ( http://www.beltandroadsummit.hk/en/information_centre/acknowledgement.html) ve zirve kataloğunda da aynı şekilde yer alacağı, Zirveye 25 konuşmacının katılımının onandığı, güncel konuşmacı listesine http://www.beltandroadsummit.hk./en/information_centre/speakers.html adresinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

 

7) Katar Ticaret Heyeti Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Birlik bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından, 10-14 Aralık 2017 tarihleri arasında ilaç, medikal, kozmetik ve temizlik ürünleri, mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri, plastik ve kauçuk, ambalaj, petrokimyasallar başta olmak üzere kimyanın alt sektörlerine yönelik ekte taslak programı yer alan Katar Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmakta olduğu,

T.C. Ekonomi Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda düzenlenecek heyet organizasyonunun katılım bedeli teşvik alındıktan sonra, firmanın birinci temsilcisi için 1175 $*, ikinci temsilcisi için 625 $* olarak gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Söz konusu heyete iştirak etmek isteyen üyelerimizin, en geç 22 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar http://tinyurl.com/katartichey bağlantısında yer alan başvuru formunu her bir katılımcı için ayrı ayrı doldurup, kişi başına 1.250 $ avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekont ile beraber ekte örneği yer alan taahhütnameyi kaşeli ve imzalı olarak İMMİB e-posta ile (canan.ersoy@immib.org.tr) göndermelerinin gerektiği, katılım bedelinin, anlaşmalı banka kredi kartıyla 4 taksitle de ödenebilecek olduğu, talepte bulunan firmalara mail order formu gönderileceği ifade edilmektedir.

Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlı olduğundan son başvuru tarihi dikkate alınarak başvuruların tamamlanması gerektiği belirtilmektedir.

Banka Hesap Bilgileri :

Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka : Türkiye Vakıflar Bankası Güneşli Şubesi

USD IBAN No: TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45

TL IBAN No: TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57

(T.C. Merkez Bankasının günlük efektif satış kurunu baz alabirsiniz)

Ek : 1) Taslak Program 2) Taahhütname

* Bakanlıktan alınacak destek sonrası net firma maliyetidir. Katılım bedeli ödemesi, firmanın birinci temsilcisi için 2350 $, ikinci temsilcisi için 1250 $ olarak tahsil edilecektir.

* Detaylı bilgi için : Canan Ersoy ( T. 0212 454 00 49 / canan.ersoy@immib.org.tr )

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Mustafa ÖNKÜ

Genel Sekreter V.