İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-122 Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuar Genelge Değişikliği Hk. (ÖNEMLİDİR)

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10336-10742                                                  Denizli, 24/12/2018
Konu: Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuar Genelge Değişikliği Hk. (ÖNEMLİDİR)

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 122)

Sayın Üyemiz,

2014/4 Sayılı "Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar'a ait genelgede 17.12.2018 tarihi itibariyle aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Daha önce kabul edilen cirolu çekler ile yapılan ödemeler artık geçerli bir ödeme yöntemi olmaktan çıkarılmıştır.

2- Daha önce yürürlükten kaldırılan pazarlamacı katılımcıların imalatçı firmaya ait kapasite raporunu ibraz etmeme hakkı kaldırılmıştır. Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun; kapasite raporu ibraz edilememesi durumunda işbu Genelge eki Ek-4'ün B) Katılımcı Desteği Bölümü'nün 9 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde ekspertiz raporunun veya faaliyet belgesinin aslı veya bir örneğinin ibrazı talep edilecektir.

3- Daha önce yürürlükten kaldırılan özel üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketlerin, destek kapsamındaki sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yerli ve yabancı şirketlerin veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik şartı tekrar getirilmiştir.

4- Bankacılık sistemi ödeme yöntemleri olarak EFT, swift, havale, çek ve kredi kartı ile yapılan ödemeler belirlenmiştir.

5- Çekle yapılan ödemelerde çekin bir örneği ile çek bedelinin ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibrazı zorunlu olup; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı tarih ödeme tarihi olarak esas alınır. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında kabul edilmeyecektir.

6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.12.2018) önce gerçekleştirilmiş fuarlara ilişkin olarak yapılacak destek müracaatlarına ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle gerçekleştirilmiş fuarlara ilişkin olarak henüz sonuçlandırılmamış destek müracaatlarına işbu maddeyi ihdas eden Genelge ile değiştirilen lehe hükümler uygulanacaktır.

7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.12.2018) önce gerçekleştirilen fuarlara ilişkin müracaatlar için işbu Genelge değişikliği ile yürürlükten kaldırılan Genelge hükümlerinin lehe olanları uygulanacaktır.

Genelgenin en son güncel hali ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Genelgenin Güncel Hali (25 Sayfa)