İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-18 2010/6 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği Hk. - ÖNEMLİ

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/149-347                                    Denizli, 13/02/2018
Konu: 2010/6 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği Hk.

ÖNEMLİ

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 18)

 

Sayın Üyemiz,

2010/6 Sayılı "Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 06.02.2018 tarihli onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 31.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

3- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

4- Satışın gerçekleştiğine ilişkin belge ya da tapu ve ödeme planı sunulması halinde ipotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler de destek kapsamına alınmıştır. Ancak destek hesaplaması yapılırken Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilen yıllık kira rayici dikkate alınacaktır.

5- Tanıtım faaliyetleri arasında yer alan defile/Show/seminer harcamalarından ulaşım, konaklama, yemek ve nakliye giderleri destek kapsamında değildir.

6- Tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında kiralanan birimlerde de Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda ilgili giderler destek kapsamından çıkarılacaktır.

7- Şirketler tarafından ibraz edilen Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde çalışan olarak gösterilen kişilerin tümünün, ortak/eş/hısım olması durumunda şirket Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermemiş olarak kabul edilecektir.

8- Destek ikinci yılı başında kontrol edilen alınan destek tutarının en az iki katı ihracat şartı hesaplamasında bundan sonra organik bağı olunan şirket veya aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde diğer şirketler vasıtasıyla yapılan ihracatlar da firma ihracatı olarak kabul edilecektir.

9- Birimde sergilenen markalar arasında 2006/4 Sayılı Tebliğ (Turquality Programı) kapsamında olup da destek süresi sona eren markalar daha önce yapılan orantılamaya dahil edilmeyeceklerdir.

10- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

Bahsekonu Tebliğ'e ait güncel Uygulama Usul ve Esaslarının tamamı ile sadece değişikliklerin yer aldığı Bakanlığımızdan alınan tablo da ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER: 1) Değişiklik Genelgesi (11 Sayfa)

              2) Değişiklik Tablosu (12 Sayfa)