İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-19 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği Hk. - ÖNEMLİ

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/156-357                                    Denizli, 13/02/2018
Konu: 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişikliği Hk. - ÖNEMLİ

 

ÖNEMLİ

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 19)

 

Sayın Üyemiz,

2017/4 Sayılı "Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Bakanlık Makamının 06.02.2018 tarihli onayıyla aşağıdaki değişiklikler ihdas edilmiştir:

1- Tüm firmaların başvurudan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi edinmesi zorunludur. Bundan sonra tüm başvurular KEP aracılığı ile yapılacaktır. Yurtiçinde bir organizatörle birlikte Milli Katılımla iştirak edilen fuarlarda da daha önce uygulanan organizatör aracılığı ile başvuru uygulaması kaldırılmıştır. Her firma destek başvurusunu kendisi yapacaktır. Konu ile ilgili geçiş süreci belirlenmiş olup eski usul başvurular 31.03.2018 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra tüm başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

2- Başvuru ile ilgili tüm bildirimler KEP adresine yapılacağı için KEP adreslerinin Birlik kayıtlarında güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğüdür.

3- KEP ile yapılan başvurularda imza sirküleri ibrazı zorunludur. Ayrıca tüm ekler PDF formatında ve e-imzalı olmalıdır.

4- İhracatçı Birliği tarafından KEP aracılığı ile resmi yazı ile talep edilen bilgi ve belgeler firmalar tarafından yine KEP üzerinden cevaplanmak zorundadır.

5- Başvuru sonuçlanmadan hemen önce talep edilen SGK ve Maliye borç durum yazıları firma tarafından makul sürede ibraz edilmediği takdirde Birlik re'sen sorgulama yapıp borç çıkması durumunda hakedişi ilgili kurumlara aktarabilir.

Bahsekonu Tebliğ'e ait güncel Uygulama Usul ve Esaslarının tamamı ile sadece değişikliklerin yer aldığı Bakanlığımızdan alınan tablo da ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER: 1) Güncel UUE Genelgesi (16 Sayfa)

              2) Değişiklik Tablosu (6 Sayfa)