İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-24 Önemli Duyuru - Devlet Destekleri Hakkında

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/249-528                                     Denizli, 02/03/2018
Konu: Önemli Duyuru - Devlet Destekleri Hakkında

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2018 - 24)

Sayın Üyemiz,

1.) 31/03/2018 tarihi sonrasında zorunlu olacak yeni düzenleme ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelgeler ile tüm destek başvurularının , Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibi firmaya ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Başvuru Mercii Kurumun KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

2.) Destek başvurusunda bulunacak firmaların KEP adresleri(….@hs0..kep.tr uzantılı)ile yapacakları başvurularının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce de e-imzalı olarak sunulmuş olması da gerekecektir. Başka bir ifade ile bu yeni düzenlemede firmaların sadece KEP adresi almış olması yeterli olmayacaktır. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu olacaktır.

3.) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İBGS belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir. Her ne şekilde olursa olsun, başvuru sahibine ait güncel İmza Sirkülerinin yukarıda belirtildiği şekilde başvuruda yer almaması dosyanın olumsuz değerlendirilmesine sebep olacaktır.

4.) Başvuru sahibi tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde iletilen belgelere ait orijinal evrakların eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusundan itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine aittir.

Birliğimizin mevcut KEP adresi  denib@hs01.kep.tr  dir. Üyelerimizin 31.03.2018 tarihinden sonra, destek başvurusunda bulunurken mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter