İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-27 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belge Desteğinde Yapılan Değişiklik Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/259-559                                      Denizli, 08/03/2018

Konu: 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belge Desteğinde Yapılan Değişiklik Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 27)

 

Sayın Üyemiz,

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'a ait EK-1 belgesinde Genel Müdürlük Makamının 02.03.2018 tarihli ve 273 sayılı onayıyla aşağıdaki değişiklik ihdas edilmiştir:

Pazara Giriş Belgesinin yenilemesinde veya Kapasite-Ekspertiz Raporu'nun ibraz edilemediği hallerde talep edilen gümrük beyannamesinin, satışlarını Serbest Bölgeler üzerinden gerçekleştiren firmalar tarafından ibraz edilememesi nedeniyle bundan sonra "Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden yurtdışına yapılan satışlarda, ihracatçı tarafından, Serbest Bölge İşlem Formunun, yurtdışı edilen mala ilişkin faturanın, T.I.R. Karnesi ve/veya Transit Beyannamesinin ve anılan mala ilişkin fiili ihracatın gerçekleştirildiğine dair ilgili Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'nden alınacak bir yazının ibraz edilmesi” de yeterli olacaktır.

Güncel Ek-1 belgesi ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter


EK: EK-1 (4 Sayfa)