İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-45 Tasarım Desteği Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/394-989                                     Denizli, 14/05/2018
Konu: Tasarım Desteği Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 45)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 10.05.2018 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın belirlendiği Genelge'de öngörülen süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve sektörden gelen taleplerin karşılanması amacıyla anılan Genelge'nin 17.maddesinde mevzuat değişikliği yapılması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması ile destek süreçlerinin hızlandırılmasını teminen Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Revizyon Formu ile Mesleki Örgüt Başvuru Formunun ihdas edilmesi gereğinin hâsıl olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamında proje revizyonu yapmak isteyen firmalarımızın, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na ekte bir örneği bulunan Formla başvurmaları gerekmekte olup, bahsekonu mevzuat metninin güncel haline T.C. Ekonomi Bakanlığı internet adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: Proje Revizyon Formu (8 Sayfa)