İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-10 Dahilde İşleme Rejimi - Ek Süre

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/2-00180                                                           Denizli, 22/01/2019
Konu: Dahilde İşleme Rejimi - Ek Süre

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2019-10)

Sayın Üyemiz,

22 Ocak 2019 tarihli 30663 sayılı Resmi Gazete' de "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)” yayınlanmış olup, eklenen geçici 33.maddede "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.” ifadesi yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter