DENİB Heyeti, İzmir'de Marble 2013 Fuarındaydı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın düzenlediği Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 2013'te 19.'uncu kez kapılarını açtı. 27-30 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen fuara Denizli'den 49 firma katıldı…

27 Mart 2013 tarihinde İzmir Uluslararası Fuar alanında dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ni­ne De­niz­li Va­li­si Ab­dül­ka­dir DEMİR, De­niz­li Mil­let­ve­kil­le­ri Nihat ZEYBEKCİ, Meh­met YÜKSEL, Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Hü­se­yin BAĞCI, Denizli Ticaret Odası Baş­ka­nı Nec­det ÖZER, Denizli Sanayi Odası Baş­ka­nı Müj­dat KEÇECİ, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim TEFENLİLİ ve DENİB Baş­ka­nı Sü­ley­man KOCASERT ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

45 bin met­re­ka­re net alan üze­rin­de dü­zen­le­nen MARBLE 2013 Fuarında, iş­len­miş, yarı iş­len­miş ve hammadde olmak üzere yak­la­şık 13 bin ton taş, 612 adet blok mer­mer ve do­ğal­taş ser­gi­le­ni­yor. Fuara 90 ül­ke­den, 5 bini aşkın ya­ban­cı pro­fes­yo­nel zi­ya­ret­çi­nin gel­me­si bek­le­ni­yor.

Denizli İhracatçılar Birliği, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de De­niz­li'den stant açan firmaları fuar esnasında ziyaret etti. DENİB Başkanı Süleyman KOCASERT , Yönetim Kurulu Saymanı İbrahim UZUNOĞLU ve ARGE Şube Müdürü Şadiye BAYKENT 'den oluşan DENİB Heyeti üye firmaların standlarını tek tek dolaşarak başarılı bir fuar geçirmeleri dileklerini sundular.

İlgili Fotoğraflar