ĞÏࡱá>şÿ ñóşÿÿÿïğõ€‚Dÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥ÁyÀø¿ڝbjbj½½{Àß{ß{ÿíÿÿÿÿÿÿ·è4è4DBDBDBDBDB$ÿÿÿÿhBhBhBP¸BÄ|C,hB„eŒ¨D¾Dd"E"E"E!H?H KHgdidididididid$h²ÂjXd±DBÇJ¥G|!HÇJÇJdDBDB"E"Eƒ>e[N[N[NÇJ²DB"EDB"Egd[NÇJgd[N[N[N"Eÿÿÿÿp ì¬è>ĞÿÿÿÿyKŽ[NSdTe0„e[NkLlk[N[Nœ kDB÷Y\ SHÊI[N­It!J¦SHSHSHddsMèSHSHSH„eÇJÇJÇJÇJÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿkSHSHSHSHSHSHSHSHSHè4" A:  DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 GENEL SEKRETERL00 DEN0B OCAK 2015 0HRACAT DEERLEND0RME RAPORU 01 Ocak 2015 - 31 Ocak 2015 tarihleri aras1nda Birliimizce kayda al1nan ihracat rakam1 geçen y1l1n ayn1 dönemine göre yakla_1k %17,45'lik bir eksili_le 169.352.805 USD olarak gerçekle_mi_tir. Ocak 2015 içerisinde kayda al1nan, ana sektörlerimizden Tekstil ve Hammaddeleri ihracat kay1t rakam1 geçen y1la göre %18,20 dü_ü_le 20.574.343 USD, Haz1rgiyim ve Konfeksiyon rakamlar1 %23,74 dü_ü_le 84.501.353 USD olarak gerçekle_mi_ ve toplamda da - %22,71 lik dei_imle 105.075.696 USD olmu_tur. Belirli sektörlere göre geçen y1l kar_1la_t1rmal1 ihracat kay1t rakamlar1 ve % lik dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. Tüm sektör detaylar1n1 SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT RAKAMLARI tablosundan inceleyebilirsiniz. SEKTÖROCAKOCAK - OCAK(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%TEKST0L VE KONFEKS0YON135.953105.076-22,7162,05135.953105.076-22,7162,05MADENC0L0K ÜRÜNLER015.12310.925-27,766,4515.12310.925-27,766,45DEM0R VE DEM0R DI^I METALLER11.84010.933-7,666,4611.84010.933-7,666,46ELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET20.43324.23318,6014,3120.43324.23318,6014,31D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER021.80318.186-16,5910,7421.80318.186-16,5910,74GENEL TOPLAM205.152169.353-17,45100,00205.152169.353-17,45100,00 Birliimiz ihracat rakamlar1n1n, toplam 61.900.534 USD ile yakla_1k %36,55 ini olu_turan Bornoz-Sabahl1k, Havlu-Mutfak Bezleri ve Çar_af-Nevresim ihracat kay1t rakamlar1 ise _u _ekildedir. MAL GRUPLARI OCAKOCAK - OCAK(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%BORNOZ- SABAHLIK10.3718.696-16,155,1310.3718.696-16,155,13ÖRME - DOKUMA PAMUKLU BUKLE HAVLU40.11335.134-12,4120,7540.11335.134-12,4120,75ÇAR^AF - NEVRES0M28.62918.070-36,8810,6728.62918.070-36,8810,67 TOPLAM79.11361.900-21,7636,5579.11361.900-21,7636,55 28 Avrupa Birlii üyesi ülkesinden 26 s1na yap1lan ihracat, Ocak 2014-2015 kar_1la_t1rmas1nda %21,87 lik azal1_la 111.417.291 USD, olarak gerçekle_mi_tir. Bu rakam toplam ihracat1m1z1n yakla_1k %65,79 unu olu_turmaktad1r. Geçen y1l ayn1 dönemde ihracat 142.610.732 USD dir. Ocak 2015 döneminde toplam 114 ülkeye ihracat gerçekle_tirilmi_ olup, ülkeler baz1nda kayda al1nan ihracat rakamlar1n1n ilk on ülkeye göre da1l1m1 ve % lik dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. ÜLKELER OCAKOCAK * OCAK(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%ALMANYA35.18625.308-28,0714,9435.18625.308-28,0714,940NG0LTERE23.56022.095-6,2213,0523.56022.095-6,2213,050TALYA20.55812.652-38,467,4720.55812.652-38,467,47A.B.D.14.42612.569-12,877,4214.42612.569-12,877,42HOLLANDA9.99310.5865,936,259.99310.5865,936,25FRANSA14.06510.001-28,895,9114.06510.001-28,895,910SRA0L3.7979.290144,675,493.7979.290144,675,490SPANYA4.6494.7522,222,814.6494.7522,222,81IRAK4.7384.327-8,672,564.7384.327-8,672,56AVUSTURYA5.2724.038-23,412,385.2724.038-23,412,38D0ER ÜLKELER68.90853.735-22,0231,7368.90853.735-22,0231,73GENEL TOPLAM205.152169.353-17,45100,00205.152169.353-17,45100,00 Ocak 2015 de ilk üç s1radaki ülkelerden %14,94 lük paya sahip Almanya ya yönelik ihracatta %28,07 lik, %13,05 lik pay ile 0ngiltere ye yap1lan ihracatta %6,22 lik, ve A.B.D. ile yer dei_tiren %7,47 lik paya sahip olan 0talya ya yap1lan ihracatta da %38,46 l1k bir azal1_ meydana gelmi_tir. Bu üç ülkenin toplam ihracat içerindeki pay1 %35,46 d1r.  EMBED Excel.Chart.8 \s DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD OCAKOCAK - OCAK01 ^UBAT - 31 OCAK / 12 AYSEKTÖR20142015DE(%)20142015DE(%)2013/20142014/2015DE(%).I. TARIM10.859.6137.375.035-32,0910.859.6137.375.035-32,09114.747.662122.559.6186,81. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER5.844.6303.972.987-32,025.844.6303.972. .0>T’°ÖØÚŞàâäğõâÏɾµ®¡•‰•‰xmxcRA!hï5²h/W½@ˆB* CJaJph3f!hêsäh{Š@ˆB*CJaJphÿ *hëG_hDU@ˆh¹ÇhDU@ˆCJh¹ÇhDU@ˆh¹ÇhDU5h¹ÇhDU5CJaJh¹Çh¹Ç5CJaJh¹ÇhDU@ˆCJ aJ hå£hDUhDU5CJaJhå£hDUCJ aJ hDU@ˆ%jhå£h¯×OJQJUnHtH$h«KæhDUCJ OJQJaJ nHtHh…ywhDUnHtH 02468:<>’öãĞÇDz‡$ Æ’ö*^$Ifa$gdDU$ Ƹp#„6ü$If`„6üa$gdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU $IfgdDU Æ ¸p#r„Ö$If`„ÖgdDU Æ ¸p#r„c$If`„cgdDU b$IfgdҊ ’ØÚŞàâä B íØÅØdTFF $ Æ}ï„©`„©a$$ Æ}„ğ„X^„ğ`„Xa$akdÿ$$If–F”˜ÖFÿ` Ë¢(P k× ö’)6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö FaöVÿ Æ ¸p# „ºÿ$If^„ºÿgdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU$ ÆÖ@@$Ifa$gdDUğòú  B D H R Z \ ^ ` b d îİ̾­œ‘m[L:("h¯×hÕn5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h‡ e5@ˆCJ\^JaJhҊ5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h¶>â5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h7 5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h{Š5@ˆCJ\^JaJhêsähØ —B*ph̙ÿ!hï5²h{Š@ˆB* CJaJph3f!hï5²hœ(@ˆB* CJaJph3fhҊ@ˆB* CJaJph3f!hï5²hN¹@ˆB* CJaJph3f!hï5²hé–@ˆB* CJaJph3f!hï5²hİ&«@ˆB* CJaJph3fB D È Ê ÈÊÎÜæşúôôïïççÚÎÎÎ $$Ifa$gd@ˆCJ\^JaJhW8Ò@ˆCJ\^JaJh’uQ@ˆCJ\^JaJ"h¿tshW8Ò>*@ˆCJ\^JaJhœ(5@ˆCJ\^JaJh{Š5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h<½5@ˆCJ\^JaJhv{º5@ˆCJ\^JaJhv{º@ˆCJ\^JaJh<½@ˆCJ\^JaJ"h<½h<½5@ˆCJ\^JaJÄ DF†ˆ ÆÈÊÌÎÜş.òåÓƳ£Æ–‰|n^J6/J6 hï@ˆCJ\^JaJhÂ^±h¿ts@ˆCJ\^JaJ%hÂ^±h¿ts5>*@ˆCJ\^JaJh¿ts@ˆCJ\^JaJ"h¯×h¿ts5@ˆCJ\^JaJh¯×@ˆCJ\^JaJhr2>@ˆCJ\^JaJş$.8@JT^fk_________ $$Ifa$gdHRZ\`bdhlnptxzœª¶ÄÎÜóóóóóóóîóååóóååóóàåÔÔÔÔÔ $$Ifa$gdqyFfྠ$IfgdqyFf£¹ $$Ifa$gdqyÜèöFTbp|Š˜¦²´Øæô*8DFVóóóîåóóóóóóóóàåóóóóóóóóÛåFfôÍFfåÈ $IfgdqyFfäà $$Ifa$gdqyVdr€Œš¨¶ÂÄÆÈÊÌÎĞÒøú†Šœ¦¾óóóóóóóóîéééééééééçÚÎÎÎ $$Ifa$gd³0Ó $„ª„Ä^„ª`„Äa$gd¿}XFfçÒ $$Ifa$gdqyJRZ\^dfhŒŽ’”–šž ¢¤´¶¸¼¾ÄÆÌÖØTVZ\^bdjŒŽÌÎÒÔÚÜâìîú÷ïêâïêïÛ×ï÷êÏêÇêÇÿ»³êÇêÇêǯ«§»–––§§‡‚‡‚‡‚‡}§ hl‘5 hí ‚5h¯×h¿}X5 h¿}Xh¿}X hHpî5\h¯×h¿}X5\h¿}XhR9BhŸëh¯×h}*ñ5hädhtshzHjh¯×hzHj5h¯×h‹x]5hl;s hzHjhd¬h¯×h {5 hts5h¯×hŸë5h¯×hR9B51ú $2468‚„ˆ¦¾ÎĞèê &*,2BXj†ˆŠöìöåöÛÑåÛǽ۳©³Ÿ³˜³˜³Žì‡}ìs˜oaQh{Š@ˆCJOJQJ^JaJjh{ŠUmHnHuh{Šh¯×h9ş5\h¯×he9m5\ hl‘5\h¯×hx"ß5\ h¯×h{Šh¯×h4—5\h¯×h³FK5\h¯×h{Š5\h¯×h¡fc5\h¯×h«C$5\h¯×høt 5\h¯×h%yN5\ hV —5\h¯×hsVÔ5\h¯×hP´5\Šœ¾ÀÚî&(,08<DFVdŒšÂÄØæ @BP^„’¸ºÈÖü 02DPr~ ¢ìØÑìØÁØÁÑ´ØìØìљˆtˆtљˆtˆtљˆtˆtљˆtˆtљˆtˆtÑ&h³0Óh³0Ó5CJOJQJ\^JaJ h³0Óh³0ÓCJOJQJ^JaJ5h³0Óh³0Ó56B*CJOJQJ\]^JaJphh³0Óh³0ÓOJQJ^Jh³0Óh³0Ó5OJQJ\^J h³0Óh³0Ó&h³0Óh³0Ó5CJOJQJ\^JaJ&h³0Óh³0Ó5CJOJQJ\^JaJ-¾ÀÚäîø &k_________ $$Ifa$gd³0ӔkdqÕ$$If–F”ÖF » AÇ&€F± ÿÿÿÿ€f†ÿÿÿÿ€f†ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö½&6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿyt(jì &(,.048:<@DFVdr€Œš¨¶ÂÄØæôúñññååññååàåÔÔÔÔÔÔÔÔÏåÔÔFf.ã $$Ifa$gd(jìFfpŞ $$Ifa$gd³0Ó $Ifgd³0ÓFf3Ùô (4@BP^lz„’ ®¸ºÈÖäòü &óóóóóóîâóóóóóóóóİâóóóóóóóFf¤ì $$Ifa$gd³0ÓFféç $$Ifa$gd(jì&02DP^hr~Œ– ¢°¾ÌÚäò(4@óîâóóóóóóóóİâóóóóóóóóØâóóFfÕúFfö $$Ifa$gd³0ÓFf_ñ $$Ifa$gd(j좰¾äò(4XdˆŠš¦ÆÒòôş , 8 Z \ p |   ¬ Ğ Ò î ü $!2!Z!\!v!î!ğ!ô!ü!äÓ¿Ó¿¸äÓ¿Ó¿¸äÓ¿Ó¿¸äÓ¿Ó¿¸äÓ¿Ó¿¸¡Ó¿Ó¿¸¿¸†p*hÆL%hŸ/Ü5@ˆCJOJQJ\^JaJ h³0Ó5\&h³0Óh³0Ó5CJOJQJ\^JaJ,h³0Óh³0Ó56CJOJQJ\]^JaJ h³0Óh³0Ó&h³0Óh³0Ó5CJOJQJ\^JaJ h³0Óh³0ÓCJOJQJ^JaJ5h³0Óh³0Ó56B*CJOJQJ\]^JaJph)@NXdp~ˆŠš¦²¼ÆÒŞèòôş " , 8 D P óóóóóóîâóóóóóóóóİâóóóóóóóFfK $$Ifa$gd³0ÓFfÿ $$Ifa$gd(jìP Z \ p | ˆ –   ¬ ¸ Æ Ğ Ò î ü !!$!2!@!N!Z!\!v!†!óîâóóóóóóóóİâóóóóóóóóØÏó $Ifgd³0ÓFfĞFfÁ $$Ifa$gd³0ÓFf $$Ifa$gd(jì†!–!¤!²!Â!Ò!à!î!ğ!ò!ô!°$²$¶$º$ö$ú$Ä%óóóóóóóîììßß×Ϻ¥$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$a$gdO/ $„ª„Îş^„ª`„Îşa$$a$gd¯|ñ$a$gds%Ó $„ª„Ä^„ª`„Äa$Ff™ $$Ifa$gd(jìü!ş!"" ""$","B"H"J"L"P"T"V"n"p"„"ª"¬"®"êÔÁ«Ô••iÁiÁiÁiVBV•Á'hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ*hÆL%h â5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hx"ß5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h¿}X5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hËLä5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hŸ/Ü5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hsVÔ5@ˆCJOJQJ\^JaJ®"°"²"¶"º"¼"¾"Â"Æ"È"Ê"Î"è"#&#(#0#2#4#6#8#:#>#D#êÔÁ«Á«•ÁÁkX«Á«E«Á«•$hl‘5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hèr5@ˆCJOJQJ^JaJ*hÆL%h â5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hrU@5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hËLä5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hÂŞ5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%høt 5@ˆCJOJQJ\^JaJD#P#x#z#|#~#‚#®#À#Î#è#ê#ì#ğ#ò#ö#ú#ü#ş#$$êÔ¾«¾«¾Ô—„q[«E«[«[„5hËLä@ˆCJOJQJ^JaJ*hÆL%hÂŞ5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hÆL%h³oÄ@ˆCJOJQJ^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hä1@ˆCJOJQJ\^JaJ$hËLä5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h â5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%høt 5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h .Í5@ˆCJOJQJ\^JaJ$:$<$š$œ$ž$¢$¤$¨$ª$®$°$²$´$¶$¸$º$¼$íİɸɸ¤É¸ÉzlYI62h|1ã$h¯|ñh 7Á@ˆCJOJQJ^JaJh|1ã@ˆCJOJQJ^JaJ$hD@zh¤f(@ˆCJOJQJ^JaJjh¯×UmHnHu*hİWh{Š5>*@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hD@z5@ˆCJOJQJ^JaJ!hœW.5@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hİW5@ˆCJOJQJ^JaJhäd@ˆCJOJQJ^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ¼$¾$î$ğ$ò$ô$ö$ú$Ä%Æ%ò%ü% &&*&,&´&¶&t'v'(€L€N€Z\,‚.‚ƒƒîƒğƒÀ„„P…R…¬…®…n†÷óè×÷ÓÏ»´»£»’»´»´z´ece´e´e´e´e´e´e´e´eU)h“kDh“kDB*CJOJQJ^JaJph/h“kDh“kD5B*CJOJQJ\^JaJph hl‘5CJOJQJ\^JaJ hï.d5CJOJQJ\^JaJ h“kDh“kD&h“kDh“kD5CJOJQJ\^JaJhs%Óh{Š j#hµb£h|1ãUmHnHuj°xX h|1ãUVh|1ãjth|1ãU&Ä%Æ%Ê%Ô%ì%*&‹vva$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gdï.d$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDakdõ=$$If–F”.Öºÿœ6€Fâ6 Öa t  6`”üÿ” ”Ö °ğöâ66ööÖÿÖÿÖÿÖ”4Ö4Ö FBÖaöpÖ °ğyt“kD*&,&:&D&N&\&F1111$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD¹kd£>$$If–F”.Ö\ºÿå¿™)œ6€f+ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÚ ÿÿÿÿ€fÚ ÿÿÿÿ€f ÿÿÿÿ Öaaaa t  6`”üÿ” ”Ö(°ğ°ğ°ğ°ğöâ66öÖÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÖÿ”4Ö4Ö FBÖaöpÖ(°ğ°ğ°ğ°ğyt“kD\&f&p&~&’&¦&´&¶&Ê&à&ô&'',':'R'j't'v'ª'¾'Ò'êêêêêêåÓ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¹Ó¾¾FfOG$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfB$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDÒ'à'ô'€€,€B€L€N€Ä€Ô€è€ô€$8NZ\šªºÈØêêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêFfÇQ$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFf‹L$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD987-32,0257.426.34761.291.2786,73. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mamulleri723.4051.161.02360,49723.4051.161.02360,497.441.60112.129.76663,00. Ya_ Meyve ve Sebze866.474480.379-44,56866.474480.379-44,568.862.7146.008.134-32,21. Meyve Sebze Mamulleri3.110.8791.198.570-61,473.110.8791.198.570-61,4729.313.55428.643.975-2,28. Kuru Meyve ve Mamulleri765.875920.01620,13765.875920.01620,138.951.40811.101.27824,02. F1nd1k ve Mamulleri318.162145.232-54,35318.162145.232-54,352.629.7773.074.82016,92. Zeytin ve Zeytinya1  0,00  0,0048.1007.790-83,80. Tütün  0,00  0,00  0,00. Süs Bitkileri ve Mam.59.83567.76713,2659.83567.76713,26179.192325.51681,66. B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLER2.523.3641.194.083-52,682.523.3641.194.083-52,6831.761.10835.757.86212,58. C. AAÇ VE ORMAN ÜRÜNLER02.491.6192.207.965-11,382.491.6192.207.965-11,3825.560.20825.510.478-0,19.II. SANAY0179.168.606151.052.468-15,69179.168.606151.052.468-15,691.927.156.0001.981.805.9762,84. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER28.864.67624.026.129-16,7628.864.67624.026.129-16,76285.859.304294.246.3392,93. Tekstil ve Hammaddeleri25.152.11920.574.343-18,2025.152.11920.574.343-18,20254.373.672259.101.4711,86. Deri ve Deri Mamulleri627.2361.242.11198,03627.2361.242.11198,038.240.4559.840.88719,42. Hal13.085.3212.209.676-28,383.085.3212.209.676-28,3823.245.17625.303.9828,86. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER02.336.5052.793.62819,562.336.5052.793.62819,5632.424.22135.615.2259,84. C. SANAY0 MAMULLER0147.967.425124.232.711-16,04147.967.425124.232.711-16,041.608.872.4761.651.944.4122,68. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon110.801.19984.501.353-23,74110.801.19984.501.353-23,741.194.451.7221.204.062.7410,80. Otomotiv Endüstrisi656.598699.5896,55656.598699.5896,556.370.7819.630.48651,17. Gemi ve Yat  0,00  0,0058.428 -100,00. Elektrik Elektronik ve Hizmet20.433.15024.233.15618,6020.433.15024.233.15618,60229.856.326274.665.99919,49. Makine ve Aksamlar12.033.5542.129.4664,722.033.5542.129.4664,7219.455.41722.895.96417,68. Demir ve Demir D1_1 Metaller11.839.66310.932.903-7,6611.839.66310.932.903-7,66135.374.904107.931.536-20,27. Çelik1.019.878792.685-22,281.019.878792.685-22,2811.459.42317.606.68853,64. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri922.098934.2471,32922.098934.2471,326.025.26313.179.883118,74. Mücevher  0,00  0,005.02091-98,19. Savunma ve Havac1l1k Sanayii  0,00  0,0098 -100,00. 0klimlendirme Sanayii220.1824.382-98,01220.1824.382-98,015.461.8631.868.492-65,79. Dier Sanayi Ürünleri41.1034.929-88,0141.1034.929-88,01353.232102.532-70,97.III. MADENC0L0K15.123.41610.925.303-27,7615.123.41610.925.303-27,76142.825.134162.522.88913,79. TOPLAM205.151.635169.352.805-17,45205.151.635169.352.805-17,452.184.728.7972.266.888.4833,76   PAGE Uygulama ^b./DEN0B PAGE 1/ NUMPAGES 3 PAGE Uygulama ^b./DEN0B PAGE 3/ NUMPAGES 3 ؁èö ‚‚,‚.‚r‚†‚š‚¨‚¼‚Ğ‚Ş‚ô‚ ƒƒƒ`ƒpƒ€ƒŒƒœƒ¬ƒ¸ƒêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêFf?\$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfW$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD¸ƒÌƒâƒîƒğƒ0„@„P„^„n„~„Œ„ „´„À„„…… …………(…6…B…êêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêFf·f$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFf{a$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDB…P…R…v…z…~…ˆ…Œ……š…ž…¢…¬…®…ò…†††(†6†B†R†b†n†êåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFf/q$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfók$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDn†p†Ä†Ø†ì†ú†‡"‡0‡F‡\‡h‡j‡ª‡¾‡Ò‡à‡ô‡ˆˆ,ˆBˆNˆPˆúèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÉFf¹€Ff§{$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfkvn†p†h‡j‡NˆPˆ&‰(‰&Š(Š‹ ‹ú‹ü‹ÀŒÂŒ®°¢Ž¤Žª¬tvìîî‘ğ‘̒ΒΓГ”’”„•†•ô•ö•†–ˆ–V—X—˜˜î˜ğ˜ğ™ò™ö™ø™ü™ş™ššš š ššššš$š&š(š,šùäùäùÌùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùäùÌùÌùÈÄÈÀ¸´¸´¸´¸´ª¤ª¤È hs%Ó0Jjhs%Ó0JUh•i%jh•i%Uh01.h“kDhs%Ó/h“kDh“kD5B*CJOJQJ\^JaJph)h“kDh“kDB*CJOJQJ^JaJph h“kDh“kD@Pˆhˆ€ˆ˜ˆ¦ˆ¾ˆÖˆäˆ‰‰&‰(‰x‰Ž‰¤‰²‰È‰Ş‰ì‰ŠŠ&Š(ŠpŠ†ŠíØØØØØØØØØÓíØØØØØØØØØÎíØFf?‹Ff†$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kD†ŠœŠªŠÀŠÖŠäŠüŠ‹‹ ‹f‹v‹Š‹–‹¦‹º‹Æ‹Ú‹î‹ú‹ü‹Œ2ŒFŒTŒêêêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêFf·•$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFf{$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDTŒhŒ|ŒŠŒ Œ¶ŒÀŒÂŒ$8DXlxŽ¤®°äüŽ"Ž:ŽRŽêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêFf/ $„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfóš$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDRŽ`Ž|Ž˜Ž¢Ž¤ŽğŽ,DZh„ ª¬ìü &6@TêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêFf§ª$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfk¥$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDThtv¦ª®¸¼ÀÊØÜìîB‘X‘n‘z‘‘¦‘²‘Ê‘â‘î‘êêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFfµ$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfã¯$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDî‘ğ‘0’D’X’b’v’Š’”’ª’À’Ì’Î’ “6“L“X“n“„““¨“À“ΓГúèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÉFfÓÄFf—¿$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFf[ºĞ“ô“””&”:”J”X”n”„””’”ø”••"•2•B•L•`•v•„•†•°•´•íØØØØØØØØØÓíØØØØØØØØØÎíØFfKÏFfÊ$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kD´•¸•Â•Æ•Ê•Ô•à•æ•ô•ö•H–L–P–Z–^–b–l–r–v–†–ˆ–Ì–Ü–è–ö–êêêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêFfÃÙ$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFf‡Ô$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDö–—— —4—H—V—X—œ—ª—¶—Ä—Ò—Ş—ì—ü— ˜˜˜>˜T˜j˜x˜Ž˜¤˜êêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêFfä$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFfÿŞ$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kD¤˜²˜Ê˜â˜î˜ğ˜2™J™b™p™ˆ™ ™®™Ê™æ™ğ™ò™ø™ü™ş™šššêêêêåÓêêêêêêêêêÎÆÆÆÄÄÄ$a$gdO/Ff‰î$„üÿ„ &`#$/„Ifgd“kDFf[é$$„üÿ„ &`#$/„Ifa$gd“kDš ššššš(š*š,š¬œ®œÀœÂœÄœÆœÔÖØÚıııııñëıæıİëıØËÂıº$a$gdO/ ÆA7gdnX? ÆA7„ª`„ªgdFk™gdÜ„øÿ„&`#$gdnX?„h]„h „øÿ„&`#$gdnX?,š†šˆš”š–š˜šššœšžš²š´š¶š¸š¬œ®œ°œ¼œ¾œÀœÆœêœ ¢®°²´¶¸ÌÎĞÒÖØÚøîèîİîèîèîİîøÙîèîèÙÎÙîèîİîèîèîİîÙÊÆh01.h•i%hFk™hs%ÓCJaJhs%Óhìdì0JmHnHu hs%Ó0Jjhs%Ó0JUhs%ÓCJaJ#:&P 1F/R :px"ß°‚. °ÆA!°²"°R#$%°°Œ° Ä=&P 1F0/R :pO/°ÆA °‚.!°U"°<#$»%°°7°7 ÄÿDdi9)ğP² ğ C ğ,AÁÿdeniblogoğ€bğ[ ¼P ;‰XZ¾(əõ'ÿ7Dnğ/ ¼P ;‰XZ¾(əõ'ÿ‰PNG IHDRHüÑí pHYsÃÃÇo¨d IDATxœä] xMG~C,‰Ú‚‰$– ±[Pj¥´v±”RXJIl‰¨Z©-­¿”"D©µ•Òª­$A‹Äö !B,­µ!ùÏ7çÎÉä&wßôùßç¹¹çÎ=wÎ{Şù¾™s¾™ïÄ>''ž®.¤·Ú°..\OK÷¡ {¡0G*´2o:¶ô²ãdr´ìl-äØëŞG;vGı„î“»²ísQ¯c£ë²—ìäWSšÇ¾¨=¾ Šo¯ÆHØ~Ú42ÆşĞ?æütå$ræÁ÷á;‘÷£‡ 1#u£‡²r«‰Ž^Ž½A‹Pvž?"W¬Aù»EP¹V%DÏ[‡qÏ¿fD²³³Q¨P!˓IMIÁÔ)Ÿàh×(Äm;…N+‘8 ]—‡cÍıьHHğTDD.²™¯ßë…Ô„xD¤¤12ë~ZƒˆèEøxŞFÔY>„)òÓ²Ÿ±nüFVNõpÅi³’¹ÿŸøàû¬òØ1ÃÛ¾1.8ü‰àÈ0V ³Ö]C¸WU ×{l"5~Ë9,û°#t;ë àÃEvh •ˆN2ñ'OÒà‰=䦡 [¶‰CK©iè@ÎÉ·˜"Å·lb¶AMó¼ß@<œ¾ˆ©X©ˆr&tb'3åàŸ€D†êÓÔÉj%C?¢w x‹m/Ú~ïyȼ†–1£²Ô4R“Id¸×:ô¢òRŸu‘›Œ¼,õSH[o¯•LÒ¡‹ë‰ğmSàçÿ&’šæÀ»Ñh°ãº¼ À$û ŒP˜íO„& z…ϥ«_¤TÉFÈcõ¬˜º^eCC 'srk<ûa«ğv¨µt«0ñf=O‚]~CÑ[öš@‰€‹ÊÀ¿Œ-,õC‹XÓ¼}|½¤Ğ>¦nÊH/øO茽Kö§ ¹rÿ&#BR{®vAU·JLê]ÒÁ˜wHMC$÷ue©|êqÙ¨i±ÉŒ"CğrrcĞa¿AØ»éPûÂغd/#ô‹j_"´U:ó>ı¡-/_±ß¡¿$…tAïNš†úzсÖKº.yhßl?s[F,®3\RÒÂs¤ı‰Œ>Ğ› ô¸×¬—¦¸)o2"'+Då´/½"Ì=6qğ±æÄP ÅzvÇhÙ(‰ĞÓõòwDhNŠamF]Bpc½>_E ¨³Ò'1Uó £ÈğA7g”&óáM¦ÇÀh2êc¶®ŞâdÔ Ğ¶)0™Œ¨„©7&“1'ô"£ë¢H¿ÌF³çM»ž1tCNÂbdˆÄԄıÆ¢6á[Å ı5’á27«ğF¾r±lmëjylj÷͇èîV£Ž'ã؝¿ó4ÓĞ#אpï1Û.¨ù $£ŞŞü³H  ß貏õmª)û´¿FeLñ]à—ê0›ÍğD6u7ºdV]¾‹Q5+]±6lN¾¯‘L–z!?KCÉğߑkCø7 6`i<éŒbzâΚ¶µ}¿Ê¯ªRö†}!u02ô§c»7qàĞaͧbtl×F&#±«îîšs5Uÿğ…9!Ò±íìՂÒVÁJfbÇ·í9 º±QP:Gufgωت‹ùlû˜ØÍ&UtéèeÔj]“mï[~]Æu4ªžµ1íìÛ´mk™ãߞTŞİë6J‹h×¾ƒñÃİÄÿ÷ãÍ,8@a'7'tݎ•÷«Û›û…\§QdÈ)@¦¸¯{½*H=wƒ}v.Q–Y¹ò+Œı¡åÉP`aD$#’æõíú×BÇ´Yğp¨ˆ}­æë}£o~Ó¡Š,t©ÿ6ŞW5MyÇÒ¸²•5YãÚM1 ¨?Û¿z›71lÃ&ó“áADŠïv®Ûû®ìBÇĞYŒÈ½§dEï‹ Ø~"ò`M”¡Ûkõ&Ãoö‰ˆ“Kqtó:…†ÂÕÁ 7‚·³¦#|4c2¾ià˶6ıfP@'~yÈcvn>±è؞y¹âfÈÅF¨ù¨ÉfzUÁ§N°&kâ=õdž°züœKâëVU5K'~Bq\"RïÆ é€^ŒHàŠ?053×X‰à,éÖc%âş%½"1@u‰ID† Ä: 6¤• ¿©'"5ªŠN#[3"N%q/d·B„‡ÖdWª¦y|‘¿ŞeÛÛ+:ê è”^5#–!…Ê9–bDd[ÈG„šlrÑB¨øÙ-Öd­š.ÀÑ­X“}Øo¦-žaª€ˆŒúlRÒI‘R¨X›÷#rP:Ô#Wr"8Iª1Ꟛ¥ö±ø±ğs…}Oî+'®Â«EuÃɸù¸2ceD 9"sÚî<ÆʉÌQł d軄û.Ï ™ÈoI£tEv‚F‘!"$uYÉF2§íaMFq]"BMÖ§"¬É–ì•ïµ%âvvvH¾y›Õ“úÉ÷Cõ:ÉxD›*æAišE!"”úvc&•QPÚ3è+£ßˆõhƒA=0)BD¢×">yšF&Â/ÚäYİ“§¥E¯¡&£x¯:Şd<(ÍÇ2}`ğØD ò ´c³Ü{fޏĞwâşúÂè‹+R„IRÍ°xÓè;Ij2™|6"Ç2Ca´2üU½‹7%”b–ˆ”¶i„üÿ7(ıwV6šïÒPÖ}ƒÚ JŸêY…ítïli2Cˆ,!7ZƒÒUJC…âöyÊ<(Mñà®?_BêãybÆüºY$4üè5ÄİՐÖHF¬ˆ0‡zEDDˆlMLAÁb](H ]0(Bn ä#³¶Mu ?rÕàŠ4…à5aNc7İdš•/ÁŞ5ɞ•ƒ"… sYœp§üdZú6Âï gòŠ$JÉ (ëÖw[Dó& aûömòÓÇÚÎƸ“žîHáú'ÒĞÿ·ô^ÒVDTÇ–'(­ú"§D‰H¼l¸ÿ[áS³:ž>y’?@N°qÜ¦HÊ5‚Ü`=}zö¯ TA šÅXe+Qâ~8…Ä_’ض߀æÊ­Š§5à„Fİ ¡¿å¦‘ éASêG•ĞrÕlèŠfï6a/š‰¡I>!B  š‡ œÏHÆÄ=Kq`ø«q´É¥ÌÅ»)¨±¸?Û¦I™ÊŞ•pëÒí<û¸ùTFÒİëlY:æF¬ «C ”@ y˜Ó÷²íÅ+×áğ¬ƒlÛµž+:؞moŠÙ‰ÚûGûŠŽe‘ò#+çÉ„^^O‹ C |¿AAãØg êñ™Ÿ Q&»ªÔuCßûx˜&]K…†)¿¥)šÇ ¸}9ÅijÅéÔxö[0Pï¹#C`Qa(kC Fë:‚¥‘PÒDR±?Xùûc†àø½jğYç·qcVÁ£TEf!-Ë¿‰‡—Á ĞjPKö=¯×R0«0”9B åñ 'e‘P«ÈBH BHäl0'…Ü ÙŶ¼ŸE)õöîÉŞ)—bÃÀÜo1ˆÊ#½Å¼Úê5Ù§ f†G6¾YNcv²Ï|Y;aïߑÒQ3AÏ@²´Ëáùò´&ŠFdzÏ L W¥)®,{ž¥âDҜŞñ,Ø]‘WûùMZ‹ÛWÒUó{ip¾)Vb\õƒcÉZçútÁ,ÂP6 ¾ßYÎ!¡dz\Ƥ폜êC‰-ô"P«‹*uÒvvÌe¾Ysı¤B¿j¸6i ª–©Ä„?]æ œº@.É\ŒšÂ˜hEA0JÊè¡D] ñÛTÊîá.C“e.r R¦O%•Ë…p ¬qEïT©,Ì37p/T^$_f^W8,lnİ‚åŒ!r±^wž²•ıñ¶™ÊÛ¾õ–ÆÉق`”0”æÄÊLSŽ”ªJ‚L¨Tž•Ú~‰§Ù6 rşÑ)à‘ìj”OÃS¡ø´U¨ê½¸ê8”‘Dç]cqQ²,Bí’ ™‹A5{ß½"+ÿ<õŽìbÿDz‘T|µe9+7æÊŞ$WÚ³ñËí¡$#z1Ñéؖyµ—bóµô"P+r—¡y^zX¿ L¥qˆ³Y$bÔ?ƒØg²ª‡]æfÒ‹‘;y+f†Ö@ü˜ú€m[Cêˆ;»–Æ’fãğ¯s%>¢íO{Ĭ¤˜ ‹R´á_'ŒµF¨×F˜m’ôv·îl£6è-̕¿žãƒ—ÙöžNµáùFQ¿Ñ÷¡|¿§nÀÙ¡(u͍õPæû”øT¥ž¯O½êõN÷¬‡âz,ãÔK˜–»“ğ蟗lû\¯ú0py¨Şà«çü¾„½j™µŞ°3iøîz&ÿx]\Ë`q3í9ìz ÃE!#JASšZ;¡g]øşx#Ž%c óBêoäʄ!ìK£¨±„1†t˜Ž… aG‡Z’Û^¼³·ĞÀÉтÌ4C/aÄ¢Ö¸™ó*U Q’©OŽK•†äòf©³ ğ†60şj§kG^ÙÂs· žíÓ´¿6‚şR?P¦uŒ/%=Š(} }àÛü!îîğ©cüÓj_w$&žÇÔT¶MÆAFÁ='ßh‚$ =º9њ$mˆ:’Iê…yF%I`émAü™³¨àìl5f¶ÄİŒŒDU´0X(‚—‹+ó‡øÀnö§smÁÏf ÷™=kæBIƒÒ6{†3_÷ÅW«ìº¿İö,m2ˆÆ¾¾4ÄiÁ-¦éÿ³(=ßé…ñcšÓ6-™¿û:Ÿ_¨r 2ÈbÌsÍm$4=XÛSŠ­€ 6 Tñõzê"h*·&l* °‹À?óïm›#>¶Z]Q]¹¶¬. _£§IşYÛşÖ€Õ…á$#ğ“E!p·âûñßYVF|œŒ(Žº¥ğϚDÑ÷±4¦Â*Âğõqêâä>Ú,¥ z,«!<ŸŸ”( ı·—¡+óX¼Çݪ ¥õ–„e—šÕ¬†ĞËr2…º8”{D “&Qꖒg´r€RGxu„]M±w‹ £,LÔ %sÔçğϱÏñ~Ö ÏhE¢¼zùòß·81øôY,l\/_¼PÄ¡“$K!QÜ­DQ|´RžÌøL¶.îV\Âôs,ÂßìÂd.ë€rã¢D¹ryÄûÑrÔ-…ûÑr«{æ¥x©RlûŞç­P~Ò1³‡Y…áKMÕÅÙ¶Gه»ƒº¥(«Ë¹¥¨ÀİM¶E~¦öô³IyDyy÷ªQ1Ó³ SvÈ7xó>²n'*∢°ÿœµ?Œ¹•( ıs+îV¢(ô®"Un%ºO­~QØ4ãG&…à4r‹ÙÎÅ,Â,»pã½+¢˜q®Eö•¾•=û…wÃBIr«ĞÚÕ¤¹s-DİR"…+äYÜ}$K!Qä^ş%sE)ZãM¶MS»ÓëW6éœL†ÏúÑ\ÿ85qïA[O;TûDnÉàSba©#}ö³¶¤aÎÅü£ÿLûJ.}6yŠ—.§Ï¡dÔÁ=òˆ²áê=ö²éó𺹕Áž›±âⶳC`mgÄ~y5–ÁçÎx8fFæòŽ(7îŞXÖ.¾õe‡VêOJænEîC–Â3n¢Şfbİ[ÜF²”+r†®„KR$±rE!ô«ZΤó2Z˜ÄóçQ§n],Rı¯'úB:¢å”˜”ÿ¾@«@•[İ:¯´|ú“ûŠå[©[ ÿ,ö)d)$ !.ª ÜïÉO\<Á—Êf˾Ç†bÅØv_Ïr˜İPvՄøxø6mjğù% _µ½{ßEœW9@ıõ¿)ûğчܪø·ó”r>úĞh¾`¾RÎ݇[Ê+¡O!÷¡ß‰¢8ØŒ¢^m™¥(ÿQ‰òž§[ C Qúô’ƒü†ÆµÆÙÙèŞ¥£"Ž( ıϾÇR‡L}Ž( ıÿ>îV¢(ìùíø¹UxÜ뻁ƒ:÷S&¹%Àİcf2±hõÅ:•(Ã% ¬°úW@jQ”*U ÿ F wæ,š5ª¯ˆ1ê å»ÄamUŸs$%÷eÏLWÜ*és©ä‡è„…LÃBI6Z Ypd)$ Ük’}®¥(rOž¥K–ÂDFgꪱLœ~³å“äüme´R»ØçPŠñÜÑ=˜ûˆ£Õ…3c1³÷&|ÚȍY ­(µxMÂr£D!˜4*}Ôj ÖÆ}”´ëLœº}k³ÕKv FwߏqíU &Η3Øh5kí/¨Wu:İø\ç$2£;£\Ğ~,jᛧŞÈf1ëÒUæ>“‹üQYrBè̕;%±Ú2÷!K!Qs· ”„9Â܇,…D!Œğgô¹- o™áÍÆbűHf9İ:w`ÿ0’°;a1Æw߀Ÿo=b£ÕõÕò|ù¹ä ô¶6ŽDVÚY¹Oɒ/óÇü Ë:´EÖó縳°9rÊ!…¹£ºaæ*ù :|Ënl."/‰ŸöÎ&Ìß!gó7€;_bÛ_Ç/ÅM'(<™m0JõÈÛûÂÜ*¾Gi¥œ>ãRPô»åJ9}Ê^½Æ*¢p÷!·z¼º»"ŠÓğ(Z³½ô»öÿNÅ^¥—»æ5q“^GĞbö¤¯:ÄÊ]İÜpìdBžÆˆc”0´žÖՈE¡QšÔ?‘¹•( %¤{ªÜJ%hdI<‰é‹â’[=‹é­ˆr&³!zŽfnyş¶"JëÙxùí É"œ>• ˆR±r%ï⠏_!Û‘o`”0×ç}:xCØtç#dHïäVƒ‡WʳúŽÒä‹ÀäߏÁA%ʔ­Kñä‡ dKßİ™ñ?ö®,Šk UQ b£Ø{¯ ±ÆĒ¨±ÄÄ¢ÑhžhŠ‰æi,±—D)FíÅ *vEPĞXcÁF©"‚TõÍgïìÌì.¢²…èù¾ùvçîìîì¿gşsï̝ÿ¸â±¦°…ıëßáøëb™áU gocω),(ՊßğNLáAQ_šy<÷@çÔÁ !8"11ë׺Ă3ókÑz‰Ç쮑åj¡Ç´¥øª¿/ìʖƒ•­5R7Œ–‚¯.˜Şs›7FžsޘÒY±Ã‡˜ÂՊîÖ?vø tøÖu¨B;í ß Ÿn~Ø¿'IIIbp†¾Å+ÇÁĞzáf„æÙb§SmԌËA€pfì[ ø¬ûÁóà,æ»ø‡8´b:ø±àØ ï‡pXÑáC5xù‚v;+öƒ‚R¼ØóÍëîÀ¨ÿşOúúuǁ½{sè°igËrJ•±ıĞmsˆ¤Vş{FÂ.ş{O©ŽÈ8¼¹1c΁Ãø9Ute³İrY:2µZÖ§'¾‰‹j„>„¶;Iß+•?/ õD•¾StXõ¸OJ´SÏ^`‡Ïø°[»8ñGòÃÇÊ­ÅYc­&(”S>Ÿô“§±fØ)(”SŽ†T|oa^o2ÊÉpùÎõJO“Æ>Ae0øömx ™* 4“%¿è²͋¹ã]áù·%ZaíƒÖŞ»t> rÊ.\»‹…çαöš..ğIMU|·),j`Ôÿ–¼óî^ ×"ѽ«/Ž|á+MP~ïõŽ$Xãȅ8K¸/:ïãb‹ ø!Gxž¼¼;úÎë湸º¢}B3 „^nf|,æ« •Õ¾¹Áȉ>…”=à°S Ni#MÔ6®…D9ñæÏäžB¢¯’ú„İ…VuçIAácR«[)÷„ ˆ§*(§ ž±Yg¶!uãû:Á1L2ہ«ãğ_˜$†l؋ÕWDõiò8 ÃìÅ]yÛ&}ß™RÉ«F­ÜȞÛ6êâ'7æ4Œ “†®f_Úïnl}á…;Ú KDZ±ıAü˜¿h &MøµWòğÆıq ÙaExÇ£‚z46L6£ÊÆ[,ž³è¢6(¤>sš5D³i呜œ$…Ÿãblè-쏻§SÀäsğV]–E<ğÃÚ_Ğ·§¿´ÍÏë6°Çe­İ¥àË(0¦‚ÉCW#¢¥ œùû´"(?ßÎسÿ <½¼YpÆ yi+w=Ÿf<˜ež¯¾ °ÃGè¼5kXŸVòà˜:(³Î W…qö¼œWºø0[EsÀ¬¡«ƒmZ4•‚ÂAÁ¡~Nø™sfÚ3 ¨¢ ‡9ƒB0{`,/c…˜)ÑÒssï*ì}(”Àğ¢Ys¦°÷¡ÈJ¼'lìŠ$E*0éyXPÆ.×R¤S܄ßU¤c_²8ü«”î˜Ô—‡’ó[Tc‹±Qäc*XL`vÇŞÃ+neŸ¼¡‰ğTy/ä&ŽÄ§IëÜ=X.§e¡Ÿ¦ `óò¥¡ž¢2©ž 8ŠÓ6øìr{kì{Å[±ºÈ _÷q)ƒå­«ëınr(ŽÉÈÁí9RÛ[µËcjƒ‚O£/p`ò« ¦¯X am‡š:¯ëCœì‡<änɱrÑm÷?ø%2‰-MÚ L½ßµ#]c©Mqß|#¾Aÿ`÷:…ö¹nöV[§2›YAèà*¶úx<ñ} Œ¾rMƝÌÜBÿLšÚÆs15³@ﱘäKà…ûˆşU“ûz*ğÄÀì¹}OzNÉñY ÎAó[ºÃ?º˜úà™¾'?PçğAž8•íDR†äìmO Lk™òähæÈ=-ž&/ô¯‹Î».bRx4æ7/¼‘ºƒU )0Ö˜ÅùÄÀ”±*!=OÎÊËgËÂAE[q—vEß-ÔÀÄËrWã6µ¨ÃñS‡ZqäV]I4Û>(0[yp@¼ûcë­ôww2êNñãх¹t²/NÛ)Ş¤J>[jQ°~L9;´«äÀJRO;W;k´­h¸×[˜ÒĞ ³Ï>ÿøWÓ²1.ô&{NsôT/؟ZàC‰WE%…yçØõ'nOµ¹© 5>䗔‡Õr–SİÁÖàvú ïûÖwª&OQ4ù©sLA† –?oÙZ}íO³íó€ã´fõʔQïÏ;º(aÕw+èÁ‰ ߥ›?_FĬ¯fĞ¥ã»òBǏ_ô ŠšJج÷'/tüBG‚"ùj‚C&÷¾$m­Û´EÙ²–sV­0‘ššŠ°ĞãüÌÁ~á·w‘¿®·´>>…ÒMOj 0şıb–†óƒpC{ ¢í­àÕŞÓàöç‚/ üwqûÁÀÕï¸ £ IDAT˯Œëjôı´„:#Yq}hî1JZ+ûü!ÃØ¢&Žœ(Š÷ÛXäõ8£‚~ñ³]¡/‚¸‘‡崆|<;ì^ŒÛ—µõ8qÜUÅ­3Ñ:ŸS­aUtİY§ıjJ <œ v!¯¨â…8DÚ¬ƒĞh­]äG›PËQ; ÏqÔd1D”ó 7Ğ`Ù0i½KÍf±¨°vߢğBæR¢²0텃أš8®u\„Q£J]å\Ï QêˈÂq.şÉ®‹*ş•„¡Óİò’Cw?ÙÅgù#5+]jçÄ m³wèzaÚØ[#[6¯–KU•µà·/PgûŠ¥ø§Nû£GP¼¸)ï 1şU„Y¶l)¢ni³Éœ¹óò%Î\—‘(ÁJ‡,ÕÒó^giKU†ë#ŒËúاüŞ ¥Ê!!ğ/ı!¢L œ,­×öğÀèÑEûÔÅ¿Š0r²'‹õÕÄ9Új>Nl‹R”ïõx€Ï“×!rà&E{Õ7j£ûÒ逪Г»]%|ÛmıZ+ÚÕDሼzõi’Åá_E^äM]ÀŸgX÷·qr[„Îûbkgàó”õ@²¸Î¥jûйèµN÷w·«(åUi=dc([Ú j…ş\•ï¾uIÂ|ÿú«ˆ ëG–´±‘ ›8 gmĞ̇¨nvc<~ôUëWA×1>ìµÏ0åfuǽ¬ i{5YÊۗEâ”íÒzĞ’½ˆ»¢½’|SóE²ó²Æ©¨“Š}QCî)P«CG _÷kÁ`F9Âd$'Kd!ğ2ıúˆ3\È($=Ü؊㢍XŽrÄ{ÊÍÇG¯Dİ%Ê69NŒY­X÷ۅIO›ò‘­½ù$ór#N»Ámt>CNŽkG#+-M²A²d9wa$␹‡œ8¯»]ì£hÀÍÔÄáR52p\¾Dᨹ` {¼& Ç¿›¥­Å|<é0Ë\jâÛpœ-Dœ_ßê¢C‚ÜD¬(À¢ “ò]oäܳ‰•K=æçÅ¡8Şş‘]²©‚,­ôˆeÔ%·¸Š¥0÷ş~Ì[¦Ø^-=\ªlJXáÃô¦ ²pÈ¥'h± UWE©ŠÚõ9nü¥{ó¢!¢ÈıÄl<:ÁñíM:ۘK˜ì‹»$²È猜êôgЏÁ8ñ[8²UŸáTÙgÖbä2¥T½ø!ê,ÜWnïfç„Á)˜;CÙïH™²S輻@¦r×'*âºï¦Wzd6×¢_s²È‰"Åàê!äD–¬Å,Kò}c…JâÕ‡œ8ñ –!ìá:ï%¢D¬ž€šu.UCŠDQÁÕÎCR<…·¸Î3Ğ׳ç`êİt" —*"ÎÚf­ %'3—-r©r ®CödÆ|–‹ ̐Ã×p:Y¼ï]‰™vqäG§8tªŞ‡nŠ&[U꺡[€8W$HnÏD}œ ÍÚàs;|¥q]t¶/ƒ¤);¤mÔ£*}d‘ÜӝQ#ΐjø,$Å®Š×¡¸¯ A.U" „ÑY³:±¨#^{2D¹G_ۊø¾] İ@šf'ÌÇ'£$²È̌–Ò|à­$NŠßÜ9sŽ*r±¢¿ÃaX¹Ö‡s@°Ô^ª|y Ž8Ÿ5ãD£Er£üùºfT¥ô¶˜=g®Aé!Ğ @9R? bÒ³t¸’ó´EşÛÖJøWk²Œc+»…¤Šl³NäL@|´ööúˆˆÀóXÆ©\[Y‹@NŽ„ûøòïXÉÃĞ”0;aÈ3‘"™Jr,ÿ'ž-T²£s\²Bzn Áu¯m£ ¹ã1©ˆ“øæ é!§ÍÊ¥œđª>»™/Q8ø¨JíÍ°F¼´°bT=qäRåğã@ä%ˆgz›âÀ8Un¹‚8r©úÍ¡ÖFêŞ`Nf—Ü×Ñ0)a¼Ö'ÃDíç>’œ8âiˆÓ˦s$ S}I/“ž ©ºYŞ m…®¯ªŸBÒø‡ğII’T•°¶Fzß×ô’E>ê‘KU©ß¶`Úfİ“l$=34ÙD.UaB“İœ&P÷jȾ±‡‡èè#—ªûí½ñj¼@¢xeCD‘û^vòñÁÏF>h2ÂpëHò×$¨‰³@ Í;éz;³iMj x[tSõqR'3Ê=eQ';\)çqÚ~ I՗7¢ f”Ò#S9XFÑX¶rQ2 ž¸3.—9˜Kn\$p;R’ª·`SôcƒD©pTô#;HR•fuW‡(„g5}Z˜¼ó$âqmF’˜Žå£ž›'¢˜‰-ÜéÄÎ1˜¡í–™¬]>êɾ HÕ:Ù¨*ö>uÅ—–ø)N;_—KOFàŨŠLáäÎÀòQ>—r &Y_ÓÚj<¦©;^væ+HËÖJMØc»³‘’çÀž“£ğWšz-Añ©zFUÀ{ÇaåfÑdÓTDá0[§—ˆsñà%¼?y3òå C_‚Zª¶¬†KBzÿ8ä$®?ÔÖª#£_2å¥Î1•n㰩珊3…Æ·ßÀ/F{f–Ü‘'–¿ƒ¹is,[tç–ù¨Š0úíòŒhj8_‡¹?1Ũª¥ŞâOÌ|­ßnö¼Œ Uœ8­Š»¡SİF:ۓ%èsØó]‹÷àÎÕxéµ£ëBØb ☌0?[§S­TŞGá ©ºœÍ2Ê-(·w*n#0G_ŽÅ­ÜÙçÊ3ŠÕGMVJUıžì̱6£(³ÊøO[Ãyôÿ¤u.U<£p³mŽ³i-à·\9=“2 pÿxU·3KfÜ«ü+ÚÒ©"gá×úôÂ(;ÌdÒ½98H!UşãEû²]‹âD*‰Cıœ¸òş¬0a¸98Ç­Ž«QW¢x©¤‡@DqX-NMè±Z<ŠIªêÔ­k(ä¶Î “*"Ž!é!öG™©È½qL!U†F=äÎ~|7•«;…£ÛµR•QÊíMÉ'k‰Xœ(jQNø—ÑS.U âLĞ'şz‚Q‰Âaò>ŒÚUž@7€y.zS§¤'yª8êiù‡rTEÙ2Xϕ]ìãÍaTµ'V{æ˜÷qzL]ûã¤vîøšuîOfÂÎÁû8:û¤q—(F›)x§¤@h\ì Ü÷“À‰Â!M³ú?<û’ôp3w¹T8qn Ä©¦‡8¦€Ù/ p‡{9í2u§¢¤Š‚Ú¢qf8ÏAÆóÊ8r©ZԒn®¯†QÀñ?üµ­èÕB+1\ªæ‡_šè C¹}ﲙ˜ã«ı|ò'â„؇AC… rVieYÓÅûÕ¥Uò#e"õ´ sÂb £¢ÁÛ5 Œz‚Ê áî]¬í×W\Şï:u5õá¬Úş ßí8’n-h—ğ1g1±¾ 3ˆ–Û‘ËÑ«t&î;¡wöÖU›À)`—^Ÿe¥=eBa¥ÊNªHƒ¿Ù҈Âa±„áxZ¢ğQÏÎF íİ»ŠÃøñ5îwŽÃa^õ¶‚T!]+Ud·Î-×åàÎäYgÿ@ª¬='ú4ëã8;) qËeµTåfe>‘8–‹'Œ3 t¶ÿñH4FŸ¼ƒ¬3ېúöÎ,Š£}àïQìQ@+‚ *vM,ˆ l1‰-…hb‰%ƖÄ|¶øÙ¢&jüÔĨÿDÁcş]? ¢¨QD‚5F‰b¥IÿæİcÎ-³·׸ŸÏ=w7ì-{÷ÙÙ1^Sž{ï’VqÌ ³FŒœ(4F¡Ğ¦êã_Á9_®Õ¿NeXÖáåù´©š}"¶|ĞbDÛ»ÕkçÎş¡y_¡å[àF²âÔm 5ÆïsÅb„ymr8÷L»ó«%¢H»Ì5Yƒ‹ Ü¿è9œ4ğ–4| oŸ&²Y«/¤OZ 8¿>6U4«¢ˆÅÁ¦Çu±~Ç2&# G¢YÈ¥Ç4ëi+ʪz0÷C³º*=…fUrâX 'Œ˜ï¯&Ãúò¢PhSÕ¦…!ßqÇ¢õŞxxQ Ì>b5{Ş2}%¥ï±Y'9ùÜIº4°9T°-ı~õ…\Çİ”âiMşÉÌå&Çşœ'oÜ  ïC׫0˜B¶eôRŠ',|UIJ ¯" òèÅË»(V®·ÓÕ <¶Şg2½¬,è´&iDğ®…wM4ß­®•ôyüz&*-FFJWåëã¢WY AۚÎPEp7]}$Ö4¦, R“4¡xŒ¬¦ Ë®Ÿé£²Ñ›0,Y¼žÖ9ÔӇkV±yEÌA›!Z³ğñÕÓñëE˜„ é½Îˆ£­á÷¾•.½ZLíŠöàl§û1…5…"MªI£-fyžWUìm_iÿzF.ûiPÉQ»×‰$hUbyûzì^Uq;>(Í!"Í ó‘†ƒñ9“šQâï/F/Âø×pb–_–Í,/ Êò$F7…®Dš´biüvÇA¼ ßJ’ÑÇp„Şb˜Ê¤ªKϯõa9œ"Ò¼A²L·1ın±'.¿iºÒ°p*As,‡Ş„9ßßW6B7õ*\W°#¯Ãş+ÜF~a×´ µ‡±K€ïî8f¹¾Î^ûağ Ä·Ž"(M$ùÏ~ÍÑüG"ğ£Í¾xÈÎ/äúƒĚƔÙEĞf¯T–Š¤V¹8Àñ‰Ògóá}퐪xüÁs˜t.ASŞ¥¸SÉV¥âV^ëó Á— ÉvhæBésäü··O©÷Yğ´"µKæyîËfXõŠ‡%åò“l}æ¶äò Ä¥‚={黄’G×wwyò$téÖMo;îQ»Š ľÙßñûÏaŕdn©>ñÚº‚™K>ù踳w¸3‘{™9Šã-|ÄUt RûÙŸp]zÿè3.ރ}‰O¸÷¯U°ƒÈ`屧Ò"÷İğ˜[¤#ȽŒôªYf¿ÿdÄ î™¶i!ï «YқºJ†[Cê×àúÀŽœS}.Å{Z‡F1xS?ëÆ~>^/Ù1V"Mˆ)Æ|#Şç¦öÈ CD©Ej™"¼m´,¥±bžßN\DÜpÑD¡äŠü Š<Ú­ıiôë/]WĞJùbïžİğÙn½ªóďŽøB¶Bn-:"MáDÍüx4Ì[°ĞğGjỮ36ı¼_b­"è¼aæ¹t#"Î òÁ%øÚÙÙ"Nÿµ\Ìkäي2SS¡[çN•©™q`k[­#äCKÉÓRúž„‘!.WV~&D±|ğJ·Áä\K§ e`W’Ô–ƒkßâÒ¥;6+&^fğ#‘eŠ®Pìz%’`ON¿­éœprr‚ÆŞŞàæVÛàUV^ \½.5%ş¾õdeeáşdrŽ'“g¬9y´^(­U²#4Ğ_ş.,[¾R_ÇmńørúTعc;şå'sžG¤‘mA˜Âáê Üü]ã&L‚¯fÍ*›#µb`E€%‹ÁºVÛcŸ)ö'âĊ·•C6!O¡øÚډW¾ÀŠÅu1èq@°²©@˜âš%ÔÖÖşN4QX+†+ŠFuİ¡   Œ8KŞk†ÁÅ5 × Ye±‚×48ê©Él4rWQ[›!+:--ºA^shs§ÎàZ±Âgìø °şÇˆ#žDš{´†á–9³fCVÄ̜=…Á—Ø?cC…Qa?‹+,»vşÊÅ1v¤ªázãÊk§\Ş‹<°¯`_¢Ïä€í+ŞfN|·r ƒ¡Ë ¬a&û€ŒʲåóÜğÆÈÕ(€ğ˧aÜó‡+ß+WÒ3…qprv6ö* ‚°›&mQ”†Ê‚„NİV®¤ÁñC{âbooo¥í-* EI¾,”æ£5!er|¦6ÇÆĨÓju.o`í€'œœ4,Y‘ÿÑ­³\]Õ³ppÂØؖj•6%ºH£M•Mù¹´ƒ:bş·"êÈóœ,¨â(œ4@I¹‹ËädÉÎυŠv–}mY¹e©º¨xVuÄé¿ ~¦Mr²¸.©™O kîq‹–ÆⅡ² ÷ž¥Bİåïè,%Y§ù=,Z‹†ÊB)­4ºÈBAiŠæG¾â‘›&/ÌùOÖC‡ŸÆ Êä¤ÑVÃlž¼U’=±dAâ> }…#6m,^˜öîMu’F.¢ˆ³'·eò²ø¹èïžoSÃâ„ÉÍÍaü $Í¿ï ÒißTš¯îNßŕ×^ö&$g<–l²d§¨g;àgO(K\œT–àà¾н{)¿é`1 xR–4ø—u:õ1WK- %ñY Ô_1ròseAhödÛ®€) ÊÜ=0°TßÉÔ0Kar33aa3oٍ» O„œ4/Fƒ¿Okȹ!œqrĪ÷Á7¹­${ºû”}» Æ,¾5ê3Ǟ .ØTn²`s)&~ÿ>Ø9q̽yì 7Åş«bvÂPY°‘!%’&&ñ’@”ÅÆֆ „ÿûtZÿ‰ÖßÍpå,›½ğ‡«b¸÷J² 󽚕4f% _Ji¥>a8' ¥£G3­Òˆ³!m£Ü(MİAµe¡˜“4f%Œƒ³3¸úø@Ê áÊ%rÒ$xí›t‚¨»ÊQ»]60tØpAù[Ûş%û»nı ¦ı&(Û¶} Ü®z >JŒÒ$îy ò…% âŞ²¥YȂ˜•0ÈÄ#á°¶w ¢44J¿žÅ”&:ZZSiä²! Æ4SiøÙĞíª7¥Ò’@ø³-šË8µÉòÉŞƒº}yÀì„A”¤9ı»p2%i&ßİ®U •fAÍş‚l('7[«4탪[„,ˆI S”› )_7×9×@åT]ğ39iIJPŞÿ8v„ˆˆAùg ۘr1~á.¹Ç4ã;2Sçî= [—ILSÃÍvŒ—AÈÉR˜ž ©‹[€Û‚»äì˜^3e²ÂPY”MÁuîuPU®É,–¦Á€%Ì}Ñl¨o¿şÜ{*Mh͛²²´tóâ^Ÿ³^ß ®–¸‚G $Ûó³!~ üZˆşišd{%Yä9õLR“†/ %e~­Ò8yÄÜ•…‚Òà庣¯n`^¢À—éäéËIsjïaEYš=øvS–:Í[(ÊB1EiLR•ƒ3¨lí¡¨@Ø3+'œ,IGçÃߑĞ8@Ø%?æÚFf̲¸r?¸q2Zó”ß:͔Åλ|³Dé󍣇™²x´ `I9KDe_ѤdALRÄuá=H™í©(ÜØʒ÷" ÂF|!›·h¤©óí xşH²=Êò$5 ¢É¡Ù“Üؐ]ãZğͽıÜk~ötõàf̂²Ø× ’dOÚdq‡ùİŒ‰É ƒ(I³é‹}ÌÏQY(TšnVi•…B³'¼ÆFV–¤ıš÷4{:Øô#­²P¨4.êmV² &!LV~!´İÏ\'H›4ŽN« 'K¸f6Æ,?ı ©7o ÊQ¯i}à…ù“Ä,÷/^‡ˆÔA9•FLPP0Tôvƒo6씣4Añ`¤h{ŒYFı*í&҄Î:A¢y´É‚‹lżÙŒxǥх¡² r ŠÊIh;ÂyҌø^à~zô¬îÿúK°}ÀŠÿi"©ËQàú÷SÇ,â”[ ÊØC¯ğ³'ʽô4Øôi{¹&Š{²ŒÛˆ{ÍF ÒÎüŽHó9÷^IÄOœQ¥1ª0|Y(¥•føâ!`Ã[fwÒ±X݃Hs‹-͆Íäd¡ˆSn1|Yš=ÉI3óä ,ˆìØS±4ÁÕæ(ÊB1¦4F¦‚Ì:ÊrÒ|ºúV›E¤6C(*¯ù6Âì雠j0ꤨân ÊQç–!nÂlèÑ#i|CIK{()«VÆ8ÁTÿ,A9J³$Ğ Ä}»ªœÇôÚb8üh¦ ¥9ôt¤9CäÖz,—5 êOÄğÓa½kš |ºˆ)8{¢ÙĞÂÖ³A*8{’ˆ(Ⱨ«‡Žqc¸×+ÁO"xì©0ã!¤.jÎMx+' ?{¢ÿ,Œ¹&¤Ñc]¤§ÎJÒ¸¯)Ȇ¶.„Ù*"Íe¶4çµÊB¡ÒøU©¢‘y¯UšÛcàd¡¨rŸ(JcŠ² &;; :µk1ñ×åÚ¤‘ëg©5/Ϋ'‰iê¬ş’=¸o¯ß§CÆHá£Ñ !%U²}ïŞ}àŋpêÔIAù“ØرUzL m˜1M‘š/ Ŧ(›}/wQÉk?/¸wUr_Y`0aP–¦^ê{wüıšê$ÍÇ%‹ippÙ‰āp«ê홲\ÿ3´ªİZa Ì˞Ü&M–•¥g¯^š÷TšFövğC~6ė¦NåpññyÉö*û $ÀMà^ó¥Á뎗²¥Ğ&KFFx7¨ 7ï$–¹4†/ òôÉEi”d¡Piü«´Ò* ³§5½ºƒMŸ`dé?`w"“ΞV”¡ÙÓà3eAhö6m{©e¡Bƒóà¾tF›4r²¬êİ >bdV­ª¬–* IDAT¶dFî‰jöà_­–¤¼Ú‡ÃåËÒß᝕ õì¥ÿ% lmàM FÈHIy‡ê.LYrí+B×jm!ATŽÒÈÉ2㉭ˆe¡<|˜ îîÌ}éƒÓ°Q#?u»¾!(gI#³ ,¹…’ìInleiòğª${Ú&+Kâş½Fü쉟 ñAY’Z¶‚$!C‡ ãži6$e©äDŠ²'D.fù2ü2I³'9YÎDE—©,ˆÁb]¤Q’…B¥Q’…¢–ælݵW«,̞> Û ¹™YZe¡DK3¸_ vYŠá§ÜÚd¡Ó¦ñ³'cʂ4KÒ&MÿV0®³ô’€³|+ê FüvÇ1eÁîşÚkºƒx†º”ù>pËAzò{÷éח.–”‡†¼Ïü³xŽ›I'#å(Máã; Úc–ÆìeO(çò!P¹áÉïˆëï ¡¢f™JcLYƒ÷ÃÈI“òğ¬;½B pÅÙ¡XU7mµ®ı9QSNdž@fa\îXç4²²²¹÷(KϞ½¸kìIŒ8À=)’æÒí4ò§@@â÷êã,p]=ö”ôŒHsgTjğRÚÜÊ #Ì{ç;˜÷ûçš2Cʂ¥ãNiøÙ?{BYø3\Ri4²#7öD¥éÜ¥+' e’(å#–¥_õؓœ4ݬdC²cOO_JÏʹ=Qi - b´ž^”fÙèµğåƉ‚r”fUÄb’ §dGi2nχJ çJö…Òø‹Æ…£>‹¡çY¢a”ÆõÏ%Û÷˜ş%3fAz~9CRĞ\îƒßşş7¢4¶í—ÁÑö(Mïv³àȅE‚r”¦AÂBòj§ ¥ùñìw0şuá±Ri - b4aèÄÉKG­ÿ÷©àg¬ì‰¸ö—'ƒW‹U’ı‰³'š ]†¡0Íq§DŒi0VU¬Ê½—ˆ(Ó` ìÕ5€{O³!Oòz°÷»°ë¦p6õ QQ "ÿy©:À­AífÃá Ûßyò® ·§¾”Æ×»dffÂò£ÿ†é½¾lÏ{2F†?ËvÖãlEiøÙP^A>ÜRFœ:¯ÈÑ.͵ˆ3Ze¡Pi¶ödCuoogJ¥î‹AiøÙĞİüÚÜ~6Š’—³!”Á@wűù0­§°v5†4†5%;Js,<zv”£4nKJnAi6wp„çs$ûŸ½}/ä2RçË]6@ËÈQ$¦É”_\{·\”l1K^v¶äzšC3'Ð.)’íë%ş?téº"O”_¸sí|$Û'äՆӣ€Î…ËU¡4¾(‹(JOO‡Ài] |…pş_CKcPaäæï§îñ“§¡G·ÎšòœÏ:Y¤W÷GÛmêø@Ü €æ»_şå¾““9—NI¶Çà3"è“Da4I6íÙ²ø5׸ü‹°jyÖdÊ¢²s×wa@ñ{* èû:±—ǡͧXšf¿>ÈÂíó\xzօÜ0CJc0a”dAyyi¤AY’µÈ‚ت€Hӂ“†“å¢YŠq]¨–& ZÃŞ0YÖ¼Ÿt\}åä<Ñ* eÀ€ÜóéÈHEY7ê6×H£$ bç`G¤y×hÒD˜«×e¡ 4yS:ArzšdûñU5²PPšY™±+m†ò»½Mdy]Rş˜4O{Ǝ–”7kçÃÂ~•”OÜó³eÉèÊõ³ğAifäחl,(À‹Ó…cC(/‘…Õ)ç9½¿FŠ6iş:÷74î(¤Q_D˜fM¸çó».hÊX² ß½÷²t?£‚ØëђìiÛÖ-²²Ϋ‡EÙÓõ#‡a»Œ,oH²'¹±!”em(iÚB߃aÛ Q×n/÷%Óİ?ğÜ8_XÈıñğ³'¹î~՘öpúé Iö„°¤éüÁëe* ÷{Ëtï<øÒh“åŸçlYn_Wß6ÂϞP–˜˜ÉöTÍï.–eÙ6f”dû¦ÿcïLÀª¨Úş²*¨Š"¨ ²(.„˜Z†˜¸k‚n¥ı͖O-5mϾ¢Ô[LMó__e¹ÛW¹%.ˆ fšŠŠâ†{¡‚ˆˆ‚ì|ç{ç2˙»1—»p~Ï3Ͻ sç÷şxç}Ï9sæ N^š*…ÁO:Y´ü8¾Z}²TVjúÄÕS—!Š²\ªÔ$û´’JS²pïiñw€ÒğâHQ’eÓ°xé;q¿'M§0p裲í1gy¹¨¡l=~‘ñ/ËeñëÔbÂ2ˆâõ( ”eİ>œñ[\=¡4yo}A’¤0Ùkæ¹^†”ÊJÑ:”æàı\õ#eá¯+!î÷Ñ:}ÒÔæ}'­>¦Q’…OpÃ$Õ’ŸŸÛ·lIÃ'¸Ç«ÄÕÏ¿L$ÒT_ی²L޲{.¬ž”àÜ©ÔKXš|4bˆ4Éi4§ÃpnJXiÉ]Eª¨‘£ÇÂÏk«O+|‚»×¯9µä¦IS›X]C² ˜'íI…ş}$í4i„Ր°z’ÂK#”á«'%i¤Õ_=é“F˜;qÕ95U,“‹‹Na5$¬ž„ 4AóGÃùòä¼6°ª0Kn0( Opp$Ìşş-i¯‘æw˜÷ég¢õ(ÍϞWad‘¿lÿ( mØc³·ŽBΜÎÔcm>K~UJ3ûñx(;,žÙ ¥Ù´\~ï¥á±±ğ¦R²¥ùhŞç²j¥I}n1ô–ô·]¸uV¥ï€'Ã@mcUa&uƒÂ²{ğêÖźu4YU«VÂÉS'a܄g`ŲD¿Ëϗ÷=a‚»ö…gaT=’s|²^¶?ißSUáMEYì÷CÁ÷½³àTÿ>Ñ>`ü»0¶ê}(KÛ/Ú^˜ó`‚‹9ËÈ1cÁÉY܍päèp'ÇúD|¼h}T@¸Lšoâ^·Š,ˆÕOI¯ôÒ\†Òè“åè‘#ÜóÒÒ2º4‚êIX U–”À¨7Fè•eɞÓÉà±rÒhKna5´úé÷`,藆—ùyÍjª4h^O“&åÙÅıİ‹œ,ÏwÖÂê (ÍÓƒ¡™§·ìwBYxPšO¿X¯Íœ.ZÒLyr øü!îoAi¦-› 'ˆ‡ }¶dÀÚTù|º˜³`é$Íirfw€¾İ·É¶Gi&忹΋֣4¿yxʪ!”æó_é$áQ’¦w`8ä¼¹‰úÕ&6! b¬,H¿şıaĞ ÁÙ<­[ß»{w™,&¸“6l‚ç%ÕS³z.Š²ğ ®4¦É‚dHåôX ,ì-’fc}jéÌ'¸nnn°w¯ø˜•¤±¶,ˆÍ#Ő,HHH(ì؝ÂIõ@wh{$M¶½°VOÆȂ«§˜Û©ÇÊÉ¢}>mWµ4(K¾¾¡Ø¸8î‘* ÙéOÄË^oMlR˜S§N”…¥Yö駐ü֛²í‹Jg¥IØ rçt”m_áÖZ~p^¶¥QjÁ=1´-HçQ@i"IΒO‰,ë¾^*«†¥Ù¿"##¡m[ùİŞ¬…M Æ]q¸ySõ”d4YLp©²´ ‚gÎÀòğN–ž¡[_U”§(ˀ®¿P¦Q’%ùĞÈù«|2Á©^#İúğ°P( ÈòR`lžú"ø4i í¢ÄmJ4iâãGڔ,ˆM ƒDkËQ”FŸ,´¾!Ní”ey7oB¤V”%{6MO,Z„%·>Y Rӟ¢“†“¥ @¶=ÊR¥™tzÙSc`ÂÊ5z¥AYzôìI}okb³Â (M@@ ´iÓFö;%Yü:v‚OÒÅ_2/͖aò똜\݉,ô’[‰ä´á:YxPšñ)şTYfEEÁßûō{ú¤¹?"ßߚش0ˆ©²LNÜı3ϊª'¥³£1¬P=Üeñ}E±ï‰†¦ºLíFX}+h×òªOG)û@ùò¥Õ¢$­Ê‚ؼ0R ɂ«'!—®İÒIÃ˂èë{"¬†”úž~{ô<¶Y# / "¬ž„(Ic«Ø•0·._6( J“´u#ô+ZÏK³ûxÖ®z"҄+H#”…GŸ4e“¡µ$Rè“æõCG¡a3ùL¶†] Ә|ƒßy¶Îù@·Ž& ‚Íı Wžém ×‚K¢ß¡4‘’ê Q’éD©ž4 n9xÆU&Û÷1P•pŽ$Ââ±94iâ>žg² v% ÒëyÍíhP}²ğ}Cη.Q¥VOˆ¾$—GX= «¡ž?Ğ¥ÉN&Փ~iP–ncéşÛ"v' ‚Òx6i ”VP®t–t$rÒÌ…^óųƒóÒ¿/L­”ÆõíxY5dŽ4Ç7®‡.±#Œ~o[À.…Ae¡´³`s¿ÿ«)°#N^=)ɂ9K%¥zryµtÆחœ2³gµ„*YÉM—ÆŞdAìV)údáû†¤Õ“çWúû†¤ÕÊrç†|^6$ Ê2ºmuŞqxa^š‰äÑYx IóË¥<‡–© ¼4R”dÁœ¥¸øž,§Ñ'£Ë‚Ôah蓅Opi‰°’4u:+Œ1² ¡í;0iÔYa¦Lϝ-ZGëHD”¤™ùÚ뇮6ò9،0¯Ü’­{¸y£:'ŒÒçÀ„aØ%L†I0a,̅;%0"ù,”WV›³lè×Ú4t·öa™ Ƃ\¼[&Uß魌H3tÇiØ6°´n`ŸÒ0a,HÜγÔõÃÉú£±ÊwN±e˜0OC4J+¤wL²˜0s–2Š4õ\ìw&ŒÙÜ¿= Ú~Z¶ş÷ôÚL ‚‰íV’àƒœOCYP"7kšÙ0a,L‘Æ^\L†I0a&Á„a˜†aLg Šápn! må Şî.†_P±¸0×î•ÁGéW!éêmU÷x r‹ËÌz-mv¨™¯ÀÖò¹çsŽeÁ¢‚ W³÷uÿ†ãºÆ¹n> ayoñ-÷h3`™:;Õ‡®p‹>F4"[q³HX‹ s$¯Æ¥œ‡ª*yK§»³3tiâ.NÕİ_7äw_U"œ|IÒfwOwhef‡^Ù/ Ïs{Ï+N>TÛ´kT|êk¾ª;epöv19fñß¿şJ·4pu¤ÁÀËÍ2Ò"ÂEG£ş7ݔ̹˓CN§(¨¥Ã¼¹tğªÏŞÆî9ÇHD²êB.œ»S Ë¢Ô½+­ªÂ<–œ)“QKäŸÂRÕöe ¶&‘Ѷ¯¥^İ'ú‘ã¼V$şlğ4¿ätLéĞ\µ÷RM˜Ãätæö=Ùú÷»ª;£$†\Kâå™Ú¿%û^í j.;É)™vZÿêÔu˜D„Q«\5aƧÈï(Œlcó¾mˆ }ø¶Ÿ†m;Ê o‡·„Ó³dë‡'…ßû‡ªòª£4¨…2õÚÀŸT\Wµ§¿¬Z> šË¸ ¦Ta.Ş¡ß½ÅTæ‹שë•f®´’ŠC<QØØOÿRKâíî ù¥å²õ»¯ßGZ4ªñşUfåú¢|k~€ÖÄ×Íä0šÆÁsêı—Z’qA>\Ş"å›39¶#L‰ÂÕÎŞjìŞ ØˆuîN‰Áí‚Õ3i¿ÛI"yÿú㺟±}ietÉÇW›`{ M˜£y…”­MÇ!ú’ J+ Vp9‡¦6É»99Aser´QFÚi‹Xúò‡ƒ¬ …^¿WßÒoÊşK°äÁ6Ö; +ãÂ4®ç •ß$T °×[ªoh;:÷ä±.£Š0ÂTȽŠ*ğp±ÑvuXAò~ô?v¦¾“–s"[Zù¨èTĞ/…g'u¾U„Áƹ%§³eë7ÿ}Ë.î¤`^Ğ´žÜ,ÑüSl¸’g³ÂlWFĞX•ı«"̤¾TaÖ]Ìsa¯{µQ»2¹çX•Í?™ 3:úZù¨äü|é&uı íÕéORE¥ŞÜŒü"ú/ìl"6Šı˜yÃ&…ÙŸCW¨Rõ¤ZÒûY÷xõ |T؞ì;ĞÇÎğx>êÖ&ÿy‘{^ZY +ÎÓÿ›­EF¾¼óÁ±1j¡š08çg“nš¼ï¢ÃÜ0³O‹F\ÿX¡vǗ'¯xEí2R{ʔ¢æ@*UËêô¸.Ô.vS²£#ℸ¨”í›Ë]üáİ4ÍąEå•Üh?[ ^A–õ*÷qÂT”Ë;«ÌåĞğÎğÀ&ñM§²ŠJá‘ÄS°[…T”s1¶ôÖñaî±,]wˆ0¢Z«g¸Âq¾R޹¿%„ŞW_•÷(×: “Mïm6OWgîÔ;ñ$Ü,®1§¸Œ‹>½}ïƒE‚»™ÿ™xê“æJXµdCˆJŽ!°âXtRş™uò®İ™.Žf‘J”žG-‚nM _õ`,9ٚ*˜æìYúLI5!uHG¸z¯ žH΄ۂîöÔìˆØp\Ï+ êU_ö¥4ۍ-½áËf¿ÿd"Ìòs¹²a¯unaö>õaÌe&<6oß?¬î8^ä\¦æóEaJ‹ -Òc…ÓZü9LÓdòö=®]æ4yĉicûwÖ_¹¦_­Ñ~x0ÖùÔ×LÁ¡ĞP*cù»pê±óÚaó{¾A—%¸Ïİúùyqü,a‹Š¸&’Ræk²L·Ø;iéèå 굎ŽhÌ-j0>¨)·˜Ê&#JS+D¯(»^ʺşr›–-¦¿şÊ ˜÷ù|kÃymæËÜ#qe&_VW­[³Ú‰ àñóÚ5øÀ­yaڒåÒÇs盳fYë¸6ȇs>àŸrI' 5—Éi©té’EîL†o¾^‚¥Ä®µR×ÒKVÔ#ÒT‘Ÿ[ëø6º€ ü:i×@$Y҂ZÂù+òë[ut@‹¨l CL:B¬zº¢¢â'iê.|d!Œ'ˆZYedƒåäØ”†/œ4e*K„ëXô<–ÿ1‚¸pLº µ·# ypÒ&Ân¸“QcƲvÛàÖ­YÍÿXF¾Ŗ½Ãğ…D,§.b; ¿SOOO ß-ÀÕÅ~¯Ÿ®‹”•—s‰çÏeòÍı<ØÎÒ+f}¯78F»n¶"ƫȹO?¸0ìœeàklí7ö®´9è̅…;sÉ2Š,¦wÎ0 k‚“$`³ş»$ˆÈïVk5¡I ĞÙ@–~´ßûùùAχ‚øQc ªwtMŞŠÁ`¨ÌŞÔøïº5°ߟpı:7</x AËJYF€cÖ¼&òÆØHœJ–îÂõ^^Ş0mÆ xöù™s £–Á“>íÄÿİ·ÿ ç·os×Ğö'Ë]mÀ9H–Ş$ØžYG‹Ñ†¼Á`ò°Iøš à`XûËzğñQï*)ƒa]0Ià…ÜÜ\õx\8ÏÍxŠIE1‰8’}8 4[ íË`€Ñ–- ' ÎÎΰpñRx46¶ƒÁ°0yHNùƒ{¾yãF˜öâ$¨¬¬Ä¸‘ˆC¡Èã`h¶+½^1ÀhK¡dá.¢ÇÀ²bõ:è¥êÀ`0ìL*pÙ·w/<5f$Ϋ…IÇ6+pF¶f´Ò‰`È ^!Ÿñ?O˜ø$̞c±g0ö&ÿ¹ ÿ~–}ÿ\…I–N3I~’²Ñ6ò0Ÿ»¸¸ÀÁ£éФ ëqf0b0éÀŽîáPQÁ]«ş‰IÂo# 0ä—;ÉC >÷òò‚c' ϪÍ`0ê.˜|à•Eáa¡PPÀİ%q0‰#;H€?èŒvÔ%\<4`Á…Á`Mú©³Ğ1¤?<¼?‰' I™ÆòÎSø¿ñ.m«1ƒÁ`Ë®Ô}г[ÿãTW¾â3˜_ùµq#ç.2bÔ ÊŠË`ûâpãR.<4º´RÿŞ„Ç“2àĞú4ğoïı'õ;¾(CŒ±q#`ã†õüª_]I”Á{ëq“æ:99Á‚ÅK¬v€ŒÚƒ,9oèÖí[sş\û—j†,Õ ÓQ#Ğ°ÀÂ0 0FAI úi&d܀]APcı·w47Ğàb,¦–9¡ßÓ¡‹o;Ø4nx¸ZäfLŒZ€,ûÿÎĞ­ ž?Z{5·H 1sKN¡f2µƒçı _»n,ĞØ),ÀØ9´À"äïÛ9µhL ,$°Ä‹hì`ìœÓ¹—áô ½us˜hüÃüL08–ªUG£‚‹¡À"åxö8Ÿ—›·5é˜փ;§GË0¸õv"ü•u ı8ò‹ïêİŞ˜@cjã­czN޸DË4Ⱦk\`iŞ 1ì|f ,v 0‚¦&EŠ8Ğô$&„–: 06NII |ûí7àÓÔFÕ ú0'Ğüºf+ød¸}L]ZCôÿ= Éßî1ª×iGÊ>ˆşã£K!SKee%,ÿéG()-…‰ŸWW¦µ­À¾ …,W.kÚWğ1-í0DFvS-ĞÌó{FXòŒ;& ,1ÏW7Şj .ô¯„Ù.¿Xš5ğ†¤ _B¸oQÛó%#£ºûí·Ş„àhlö ØÒÀ"ƒLMÍ'$°4«A`BëuÂÀ2‡–l –˗ÉÇ©¿?—™ÉÀ>ycWr²bpbN Iíù9üí°Ñ%+¤~¨J†í£æìÂ@ÓzL0Løa\¿kÜzøÂ'åOBÄÃ] ½ÁÅP`‘‚foj*<Ò·¯QÛ3ԇcğ!ܲ51’“wÜŞ˜@“±ó$ü…ÅH0°Ì¾½Jo–q?óÁ»'.‚v”^'l¼År¦–I`¹—UEPûÖì‡?×Ğ5KÁÀ²rÅr8~ܸÀ‚ :Œ€…4‰‰[¸¬Æº@ӍšÑš@cr` .$e.°ÁÆà h½[À®‰ ¡­·œÊ½ 1ßO3+°ÜñH5½Nâ@cN`ÁÏ,&†z'c†`¦–)-,„UÏ=¿0 BúÆÜ~Ȑ¡Üò?öî*ŠsíøT,HQTŠ Jì%ÁŠŠæF# –h¢Q±_[ò%ù£æ^½MÔkøÔ¨XPÑ$ ¶Øc¡Š‚ˆ"MzAÊ7ïÀèììÎÌ»‹æ$ ÿsæx^^\~;û<óÎPCÎnΖ.x_EµO–İ;Àd¬9–û®Dy¥2.ü$d Ó–ÉTórieÔ¿Ïø麏‘ş0Cr,š&]õ•L‡‹º°Dàö1?xı´zÔ_×õÒ̟Ëş¦!9,”}üèÆuö‰íµëÿŞ4wR"æ獵• ÊãªP]U­4†ÀBŠ·Ü5YH1øVj Fï_ŽÂçİë\!Òn抷ÎKº°Åàó;/RASú Ž:=Yh"’CUŽÓÿ¥‹PYQÁ>^Ûµl‡¼i»n€æ ¤˜7!,üT”•áÀ¬ošÈdeh„°ğÓ¿ƒ# >;S'h„°ğCŠÁ£—ŒÔ ;š¤šßãèÑ ,Ã5‡…Ÿ„kW yCiæ ¦$/{='!óô-`4…Ʋ± bcï#äñMÙñ4½{÷ÆğÉ®²]'Í͹»0tÏbê3oI¬š·ÁåÙ?°5©hF-Ž£‡ı`Ú)…’ãYhbk èÕ]v¦Ú)X„!Ğìö˜€Y™}21¡š¿!Òiæ ÆÈÌ Õ䮒 IDAT Ï]Dqn.~öòxmĞ‹·p†‰½B’ä¡ c7Íä)ž*Ǩ[¼å'¹0“­Ñğ‹Á¨*Ş47„K³>TĞ\?t“­Ó ô‡FXH,œ1Ó÷š4kF5¾!tiæOHӖ-_ 4R]¡¢Ø’:CSX„áŠÁ|h¤ºBe奸™s•š*ÕĞ4Àò×J0uLuy1ŠN}·Ï¡cd*9VShܽğ\יj4£º»£Ü²—/_–O O¾}Õ·©ß ‘ˆQó±â̏²5ÃÖiXÛzA§E¡Ñ1oŠ}U ,Eô°SúÛÖ-Ìv'Y 6h¤¯[¹#÷q:ržÉãB¢Ğbşa‹Á;.ŠBÓ²}cÜŞı +¤Ûë\4%Ïg*²ØÇ%ÁûaĞå˜~°¿Š4£f„°ğó"ı2×9Ô@ó±?t ¥ïÒ Kå>Iu…2d;ˆ+W.³Ó57fX2ŠèŞ aá‡ë:İL¹‡1V°ĞğaÉ}FwÁ*±v3ÛuZ:R š?~Êâ® ã­ ¡H0j¤<áäïõBµÌÉh,4kíՆæNs˜t³¶Mà0°º“?%Ş}Ü8Øöwb»B´°XšaƒıTLŸ0EvìËnÈû4?ïÿ±÷b¨a1v´ÀŒ žT]'Mtà)ø/]H K‡·\1dñÿÀahwªñR°C !ÿÏfsO@¿C/ªùë[€Q#m£Íú”ÅœFÁ¡¹¯ š˜K÷ìF½–»>Câó„û ¦üÓntqU MlN2{¡§ô¢\ªù , õ ?+wo„b5³‘b°Çä)*ÛۚœÒ¯×¥5ş$_m9!Ùu"‰ :…c‹P×X,MmÇ£¼ônùßFğÉHÉ®“:°èè2G/ûиóÛTãëk€Ñ Žc^ 4u…¶e%åTûDj,ñ›pGršÛËÜñKF$Õü-ša»Ó„_º®‹04͛7Ga¡t+™Ÿş®Cğѝ(L•ï:hÈ {3Ïe0J&RÍß¾‡lÇ,Gêı X„áCÓ»çS´Š[K5¿&°ø%æa‚µ)×ãÍ5SËÇ7q;·æàˈTxÛ·Áb‡6²_«.4ȊÀ°F(±‚[ٓD¡éàhás]¡«§ËŞ$¾8'{<'!;.NrzM'ĞÃĞ—½]q-WõxËﳶ¢gmñvÊØ ’]'~hqáŸÒ?Ñı Å`©öÖõӁ刾˜y6:q)*ÇXf<‚&µ·+•ë:q!Ğ„F˜@Gw3\ìRažú½ÊqšÀò¯»Oà›Põב©hn‚lê%4õ!,üìŒÍd·7QŞ5šk(±y·²Ş ~š¶j…Å¿_®f M¼44(-ƒë–³p@#„…®ëD XÄÖ ‘b°°ë$•”¢¬¨K7Eh„°pë:‰…@~ßB šºÂÂύ¬"ôü5ª^BS¯Ùù ?ÄH?ÙqB“xúW]_Ì@#ıVÈ(÷*ÍU”u„ó|ĞÈXúí ͅˈx‰“Ë—B'*^z‡xĞ Ú²nc=d‚Ìè1c±yӐ“#ı¶‰ ,YºLv­Mà/¾˜uw?r+J%Çó¡9ç¹ö–Ê·CᇃæE~&Îû\Gf²4d|hú»ÛÀŞm°äx~Ä`†ƒæ3' L·mI=ÿß9õo;sÌc¶Õ¡ÉJ-ÏA³È¡-؛‹ŽS,Ş~ëÎ薳RƒœëÈşÆúí»×œ°'ÒuR(޺m‡ôƜkTĞ\÷^†`ƒO$»Nšo¹¤¥¥á“Õ«$»N$üâí汙sw¬ï]MƒÏlÙ®SÕ³läùLDEVù¡º¥)n­GfJ‰Êñ\47qëÔcÉ® -,\&wl‰5=-¨ÇkCê50$äMÈæ>Vø³ÑBóãı vB#ÖJŠ/C’мx]Óu@#ÖÊ(ÎÃz5 ë:ÕaÄUŠu…òîDcÁzhĺN|XøÑ)χKùBµ [T¹!*û㳩~$6-ñu¯ú ­¦´´©))èÒÕNr\] ùÂXe¿Ê_š’ƒ¦×À¦h³T¾ëT Mªƒ;ŞÍ̕m7sĞ8Žtż€4äPƒ 4ÆÆ°X¾ 1±±²?kkk$Q\œœƒfeDnıN¶İÌAc5aVš'Q­u"Ğôoo‡€ÒJ°óš¶mi¼2Pğ¡Éñè=9Ò0ñ£.,÷cb`Û¹37֞{ok-0–¦y!48˜}ÜÂԏC·îÒgtò¡YÉ@sFšqàA}æ­bñv¢l1øq+;L¨lÎü<¤šŸoÏÏü½Úu–B¶ëԈy"·žçÇ™Y(¤ÄeÔ(7Œ9òåãÀ€\½zEt¼­¾2ü#œò<~ñvóX®ÜŞÄ 'uó`•šï £ß¦3ö¡q—w@ŽyäŠÁä-ŞÓAvø/¹%.êŠYÓ½ğìYͽ«Ş:>{öi4ZŒ.ùùpw¡4[d6«€†ƒ…6b]!±®ÓKX É"Dù…ˆ °ğò²ë”›Ë^ø*ëa T|XŠ™&BX¸Œ?žİøkH8XÒ4€…±®ÓKXr‚UM§>,üˆu`¡Ìû6fX׫õx!,\®\º„®­´­fἏ™'z€ä˜º@³ëì=4  ‡ÅÀÉ ž Q‚Ei\-4QaÇ0êâjXÌ MpŞk=\l\$ǑµN‹Î_BsDspÿ>›Án×XäÊtHñöĞÁƒ¸{WúL`~º–#9ğ7„=ŒÛk¿’ì:‘°Å[²Vèİ"ÄVvöÈuy ÉÌïèËõëĞ»wLž"¾¨’+Şv”©±p!°|ÔÎÒãÿM°¾p@²ëD²1*ûؚ .³ÊÊ`~ı{•½ŸOËvhaábii…#ş'`aATôW‹VCÒÉÖ!·ïâÑk€FݵB|XPùê–!bçÑÔ ^ĺNu%™÷1®¬ß¤ ¼|v£óÛ®/?§),©‚ßQXX(» ¡ë ‰E–ôWİ4~׉Ü@Άù—Ë+X臅»WƒTש>ÂÂEë€áRh¶­û S¯jgklkc¦‹04vnïÎĞÃBj,Ç _À>CúíÙKh,zàR«Y ¿Mı3t×k„øC¾ °(Íÿü9öϘÆBÓÿ£9¸á³‹–6ŽİåÜS a8húô鍡Ov¢"Súª\He¾•~IŽQ€EMÇ-,4s]×À7©’j~’ºUh÷{´,Âğ¡é:ÜsWϨ—°pÑZ`¸hÍ‹<Цu;¬xï KtøÅÛYÌc¹®“níIg{ã Ğ¢óZ 6|‚c7¾/<¥¿ìŞi¦XT™…Ái+àØ®/Ž:£¤Düœ’Qnn1¢¦x[¼rµB1Xt~šk;~”ÃEX¼ƒÅ†¸tƒ¡©Û˜?\Õ(ñ‹·'!ßuâB ùü—ùèм-¬».C^…ø]øÅÛʱ=¨— <8•nkŞ( »Žş :Vaá¢õÀpQšÌìt¬öY¨U]!~1xEH2Φ½‚†ÀB^ñªª_÷¢KÛá×vt@#¶VÈ [m×é^Í,\¸b0í¢J©ˆu…¸b0-4r© 4­ ë ñ»NäRžOˤ[Ë©…H ı–̍UEhTu…4YëÔ¶Ê kŞß¬6ÃÂ¥ŞÃ…ʹɓž!}å5>4kn€Û‡#%»Bä3ßõµBeµ–'àBz±,ÂpĞôlš…ÕN6*!òcĞm, Miô)ñf^V¥Ï 6Ëf  f¡Érò†ëˆÑ’ãù‹*zoòST¯dV•Ö]ºàcÿ_e»B4§;‰K×®ËΡfâˆJ°C )üü,®'G1G4+Q$M sD“R ͇o…¯{KwùĞm;‹œDé·»|hŠZäa⼉Z —z IÌåX„ø‡aî€å023Ď3›‘”öXòk4Şkf¢ÅVù®¿x«ßH£z-£Jù6fd±9¦Ş,Á"‡,ɵNŠÅÛÉèacŽ‘é?RAcv!¹±N0›} :†â¨[¼åBŽz6õuQ*+ı µÅÛ^d­¾’m¦àXœüӑ…æ§ôé› é{d×o«™#ÎM°ÒKǍ»[¨ Yû›7\k‡Kıëæâİ?R¼9ÍÅÅÅ066†÷?ş £ékşhŒóLq~ãe òê.èn ÷wM½†ƒ¥šwDQ’WŠY}RCÃ/ò;Çnİ^~îAn {Í[~ñöEeN…}_ Íbù'”ØZ'²ß}}•ºBQ³E éÈ@óDšiw‘¹ÖúÊĞh ‹Âü¼b°U]!òsY&Á š¤Žž8ş°‘ì÷ a·¾}ûa’‡âêpU]¡äŠv,46úéøãŽ<4‰ùé°ùv:š*CDž )än:¸®š÷˜®bé;Chş8x×ßÒjhê0ª`†Íö3›œ&½Î†@3vÔpšïفÙW¶Jv…j ùŽ…Æ­×$T*ß·Yš% 4Æ¡geÛÍQ‰5Ğ8ulÃ@³¢ü š «ù8¾|95,ºººì‘”äüŞ9¾R¶ëD¢4:̑ìß­†„ C6UG3êÂòÀ²w ҞÒ]ñ,wğ¨öcüb°²o‡X"#én/BÂÁžb]'’Øsgà·`¾°<`¶šIuÔ]+ć¨¹r)ï›1•-«‚†…%Ž~­ )Bseh~1X eæ4/QÍÏÁÂÀ‚ªšUïR]'U‘‚F`á¢uÀpáC“óD-XâòRÙvs]`† 9æΝÈ:Ã" šaÉjÁâĞÛݳ`†M‹)ۑï;›…îbXª`Qš_Íÿ³w&àQiÿç`rA 9 $áRÖÑ "‡.á’Eı¼ÖÑEAıÖİEEEù”Ã[DåVÄO”C‘„@€@$侶ŞÆ†Ng2]=“™ôÌÔïyê!ÎP™ã×UïûVÕÇÁ‰6‹ER4ññ]l‹[Dóݛе¼KˆEÆe##‹†İbQÄXx²NÄÅ:špÓ؛Q£±oŠc¡M 4‡$tƨ,„ÿ\ËÙ¡ˆ^½qÇÊÕğkßAŠÑœ[uŸÅ¬A¢É_˜¬ÙBcIÎÏÇñ´ šÇ­È¢ñf¢úĞ<üĞ©‡Åë•1–ϪN[Ì:ÉÈ¢9j4Ö­YeqJ­Œ±PŒfÔû³5— (EC«·c8DC•Á®†Ë †½b ¢žn_Ô(xk)ëdŽsçÎáÃå˚:xKÁ`y Â,&šo8Dóep7`ñWUx¼‰h”b‘ñé=Z WøÅ«§kŠÆ悷mCC/ƒ—NÖM-Mğsc2Mžј Ş6—uj¶Ÿ^^˜0e*û]뚈Æ\ğ–‚Áz– hbuˆÆÕpkÁ´„XÔÈ¢9Î>şè,)+”2i2<<µ— h®N„ÛwXŒŒ,š­§÷³©Ó#EC«êKžê6r!ÜZ0Ĭ“¥¶àçUMDcXV®\½{.môT]]ƒ¡ÃGò‹ÆB։0—Ššq &úøp‹ÆR։ÄR¸d‚{úŽÑ|WÃí#£ͼŸŞ×,SbN,jlgæ‹Y¡úª*›Dó¿Ñ^6‹E:½½ ­¢‘XÔH¢¹í „ŞmhJÚ¶m"%ô:é͎Û¥Æ+šäØK¢ÍDóâÈn)!²hxà‹šdv·}æÙçpìX*n¢£¹¬[7¬wêy·¦ì–€Ç%ÂØAs­êæßÏ@n†vœ‚PÆXxc4KgaùFíCÚd® o¯ÿçóò¤%gO¤Y¼>0>ãï¹ ç8 ä:ÓùÙ3’¦@¼1kDCÁ`wGÆ ¬ËõÆaĈK=%$$â×½û›Mò•W"şÀ~4ìÙİlM‡sY!y­“9ѐXŸœ‹ˆŒæMSb.x« ^6ä=,/‹àª~&(+ôlߨ‹{ú· Û67+šž=±ôÄIœÛÏwÔ­¹¬Ğ˜±c¥öé† Øºu‹æc\Í&šñÚ¢qw„`tĞbQ£ eºÇÅ¢ëÁ’XxVT™‹å¢J͞‚óX|êit>ó#Wÿy²BE³Š×܏¥ÉK°¼<Òj±¨Q‹¦ÁdÂÒS§l‹š±ãÆI[4Û·KMˆÆ2B0: ¹{{³òFK,jêNžÀ˜²RÔíİÃ%– ø®X™ŸÚŒ ÉÊBw ig³¢s¶ßšœßùúÓ&s­Æ–Rfz„ã^ŽŸyë?–ôıà<¾yLÛ<ôã$˜²/z¯|,oҔ–•‰·srPRRÂõøñejƒŠ‚BÔĞ9ÚY!=¢¡÷Ctÿ¢KwDF'ƒ]'5:™ÎeV£W,z× ÉbQîü?rØP‡„`ÅêµèŞ£g£ëÊ Q¸$…‰å0×ã+ł?b¥‹åHí᪸;!´ÉÏ,bÿ¶$•ï¤HB ê/R}frŸL€)ú ݵ*Ñìcҝ6e’n±”dfBş‰eS'£¯¦¾³ñ×jW![ ‰…F-WõïÏÕwFÆJÔ¢i ±(),(h$š¤ØpbñÇÜä5Ørş’XÔ,<˜-µYL4w1ÑèËh&–‡bQ£ͺߏëK—ğpÜäcj$%5•6‰fÛ¶­B,:‚±Y4¼èKDÏ^¸cÕdäåáÔñš×Ë¢‰‹Š‰AĞZŞéámB‡©ïÀ;éøîdӈóڕÁ ˜d¨ñ2&&Ï÷FÅhş8ÂŲhB‚àİ`VJ":wƚÖ#ˆ‰ƒb4ZØ">„`„µb‘ƒ· ìÏ]û\ Ÿ=«±÷lv¾TtI4E×yËbñé~i¥¬“5Èb‘ƒ·¾—“š ÖJo{¦bıh –‰fÂòld6Z‘XV¯[˜Ø؋g)ë¤ÆÑô!cgl‹Ê:Ù"¯ÒŒ&bQ¢Î:Y#µXÔØ*ø¶k"%Zém5B4öCÆΦ§sÉEK,jºvÆ×ÿ‚ªêL[[Š´,ËÉ¢‘b4·FBk MT€‰«/j}›•‹’£õ1˜ö‘?fÜØãüã)º‚ƒ5_¯hj«*QtÆÒéܽÁؙ÷üMjtPüÆgæ6ùw½bQ¯¢ˇÀú 8.ѨƒÁꬡ^+¤9Ü\ÖIš·zæ±?ŸÔŸK4—‚Áş#ëdùh-ÑPVhìsóÑwÊT}¿¨@!¡n±HéæñÍÖ±x²Y4¶ŠE,š™½Âqob˜fºY¿hv3Ñt³Z4'O±Ø!#‹†½u,^¥Ùøêƒw‘îÍ£!ÑÌÛs»ŽğoË@•·O]‰Ù¿žæŠÑ|™–ƒW&C©Æº+™¥[Î`äºm;·Åkf ¡™´¶Œµ¢Ø!ƒ¢W,ê’~: [+<è…eØå×»8û¤.é× 'úiÿø+örŠ¥IVˆıéÛçTî[oÑ쏌ÁĞ/–¦éf%æ²N¶ŠE‰¹¬“ÍbQA’±J41}tçj!šVDÆ`”ïZÉ%-±¨!ÑL]ñ­TyË+–+Jptîtܶr•fVˆDs§O!6=> {9+o;%õB»Ù/crB“KÓ`°½¢©a¢©Üû1üúóù*hy„` FÀ û¥V¶ù5”~õt“¿ –·™X†s?¦Ş’~Ë/3'a[İ…°VÖIïZ!Y,YUu(eM+ë¤FK4” 7_ˆÅÁµh!–>L,;bQ"gBB:båÚuHLên³XÔØ*f!ƒ!cpdÑèA÷êæ˜ ÜX[S¦¢ŞŒ\”œÅğ¡ƒuõ‡b,+֮ǂà‡lí¬“µ¢!±(Kú¥`pêQLN/‰ÄVÔÁÛWã€Ú`æŽt»ˆF`<„`\€Å‡sğŸ£Ö‹EIBb~Û©G`ʄ«Dc)+äÍşÓWÄ Ñ¸ B0NÎ;Çò¹å¢µQ ÅXŞ]ş¾® A1š÷>XÑlÊYÆÑĞ­·&uÑ^‡$0B0NmüDDÓÜ-zÄBè Ş*‘c4Ê`°%xDCY¡9}"…Xœ!Áœh)5-!!çGÆŐE£½b¡ËÜgæáÿ™­£±V4×@ƍ±F,Êàí #FrƒõŠFàÁ¸!¶ŠE ‰BOÖIˆÆ½‚q3Ş}û?˜ûÄ®kµ!*±F4#®‚ù/.ÄÄÉS¸ú#p>„`܌;ï¾Wjo¾şž¶éZ'BXÔğˆ†‚·Ï<7S§‰’~WGÆM¹oúıRSŠÆ±¨1'!÷CÆ͑ESZZŠví,İj ²hìõøc##°÷‡_ÈÅ=‚vCF Ø !@`7„`İ‚vCF Ø !¥5õèÿùA®kç÷‹Á˜h¾£_ÎÉùÚz\õ™x?X‹Œ@ °B0ÀnÁ\šÎ)®À¹ê:t0y¡G{?x{¶v·Ü!SóSn)fíLG9“Ksx{Içg gT;!ÓòàŽt|—¥}AYmîŞv£¢:àÅ+cĞ3ŒŒÀ)ùõl—\”|™qíÚ S¤-Ó  IDATö·S¯j„`İ‚8%Wv ¦<4*áåæ˜`1zq0B0§…â))qÁR,æ|M]³×š¼ğê€8ô p`ï„ŒÀ©Ú;G÷’¾.¯«GjqåÅ4uR{?øyñ;'°B0—ÁßËSL †Œ@ °B0ÀnÁ»!#ì†K æ÷âJìÌ?3eÕ(ª®EquÔ¤¯)ÙĞüÏ6XúÇ¢¢®[sK°)»§ÎW¡ ªçXßêíø_ë]‹3~Óq±~²V×Ğ€ o¶ñ“WD¡_HËR©ŽeÁ¡³ÏúŸCğb¿h‹??c{:v°×Z‹äğvXhçesöd`îŞL‹×xx@zƒLŞhoò’Z0{nûù£_DŽûµ±kS æhI%ŞIÍÇÆÌs¨µç§³…Xq¢Ïì³ü´õœâ|á`>J/@Iu㺒³•5R»móqD˜poR'¤ÄÙܯ†?»ÆÌë—ëoÒüùªúzi­‘æuuÍ/†l)èÿ¨â¸Žjv²Ê«ı݇f® c²™ß“ºKRrFœJ0ôyùpŞfR©oĞşÀx{z`px &Ä£{?„úhÿºzv´ÓÃ#»Nã‹3ÚU§^ÖwtëØâÿ?» Êñ5“µZ.j2ØÈp%­zóê8ÇtÎ ĞÚÑ®šIôxi%~Î;²J°¯¨ ŞÇy5Xt([jDGß6øWŸÎ޹}‹÷İ^8…`haÛßw¤KÓ-Ú2Ó?ß7C#Ğ3>öUpɅ¦!­%"µ¤‚&´Ÿc¢’İ­Î+Ţùx¨g';÷Ì50±^Ïö~R»;!ôâß™QŒ'÷fX¬F&h¤7“}ˆ«BÛ⍫»¾ĞĞ‚ÉcoöÉ?GNEµæµ^lrûεñ¸ª£ñÊÁÓØ]˨®§f~*áëå)IE MKß;žö&ÿ[R˜#ºè’ŒŠj/5áܾ% û Ë5†bŒ}?=Àn¤íñê€XôÒ: +˜íÎÀÇé…\×viçƒÏ‡%Á¨.Ï.¯ií.Ø̀°¶Ø˦PêQd5“Î[Góàïí…i]CZ©w®pV^×MŠ-Nıé¸ÅM´d~È.FïO`ÕànèİÁϽԇ!3usö”q]KóÒO†&V.„#2Sö&Œ=Ïϱ©ç£»N£T5”§‘ÍK‡³áçíÙ"_w')Ğ›GõĈoŽ €cÊJñȉ›Ža{}nŽ1Öóo8Á<²ë ·\ˆEWÅ §‘õâ:\ŞO^‰9{2Q¦’ İmçÈB€·nŒGwØ ­«úad şêw©\€‡Ç;#¥½‡„'şh(ÁìbbùâL÷õC"ÑW,Áw($Ú\ûùıY¨P áI:O1ùøyya0“‘À6Úxxà…~1ÒvŸ¼ÌÚy[ÙèÇß ›J0Ok)©¹)JÜ)[ƒ ±ÁL. RúT]_RÂ$óv'¥Â>#ܝ *ŽÙßdòmJÓÕ׏äavïp;÷ŒÃ¦Œİ •è˶\ÛIÜ%[‹Ûº†HiU ğÖ¨2OÅÕµxhg:^¿:NªPØÆèè nÁëÒ „`ÔĞy6zK×] šk÷\¿¿EkÁU±l:c߂¬éİäMž(U]§ªÄ¥ßåş_NI¥´XŞš.*”<Ì>OToÓÚF0TA«‡&Ãtİ­™İ+\*Õ_{²°Iu5­cºgÛI,OŽG\[ŸVê¡óCÑÊâåUò—;äU°›• ~ ó)¥Z=ğ,p6Lžž¸¦SËæ븗ö‰>‘(¯mÀçgŠš”¾Sõéí[NHu.¶Ï‘PvH`Œ‚a`’Öñ.ZÌ®p¾'[‹€6žxm@\kwÃ*æ÷b’©Ã÷fÎ*Êg ªÈ^?4Á>®5­u™åÚÕìJâÚj/u† A8oÍ-庖*HUಠ֟g .ğJÿXÜóóIl3ó’dş²)Ÿ]Ÿ„vmŒ‘BuÒ˪¹ªzeâÛùfJj(ÁÜÑ-”[0ĆÓEB0cÉÀ.˜Æ¦D¿mºG ­óıQ|=¼;|Dq$7â[2#3­kë-˜Uc(ÁPΟRrŸsÛ­8q·wëˆèc x?9ؔèPQÓE{$*ÿ~D|!°! #X(KÇË!Òş1FÁP‚!ş¿_4RK*‘Ê™¶¦C·ÖM°s¯zY;¸ÆıŠcÅMk›H2þ>‚M#»·BϜ‹vœ2»—9h- „áC|„1å§ã\Ë֏2û>Ÿ\oìîȆ¡‰¸ñ»£H/mºÏ[nE5†nü³zG´BϜƒÛ¥©&ߺ<ª ûò†$Ã,1¤`Z¶şö±|,<˜­y-UøüV°Ÿéª3İ-°/_ KÂ06%Ê*kšÉa#™Å‡sZ¡WÆ&¿êÂ>Hٜ™£ŞAşXÃFŒFÄ°‚!hׯۺvĽ?Ÿ”6رm!0†İ-/cOö[l˜HG‡w/ ünxwi´’c¦´ ӌxÜÚpŠ¦ü›sJ¸®÷ğğ62açŠm[ w~ü͹"ş•ÌŽ‚6áYvm¼´/m˜½êDÅë•cà‡¤'ÿÖøܛ†P™ãÎİü©¼~;)¥ë] Úz`“L®Žú%ª^uu*ë°æTÊ᪘œêÅæü))±Æ æ*).¾´=,}òŽÈßdfd´F¸ ™åœ>‘R£È:-²[y²@ª‡1U”~˜vVj2$*ô ÷5¡“_tdâQgK«ëZ¾B˜jşŞ3/qLîÜz‚õÉ}‚ı¥ìXKΩ{´÷“6@o-Ö IÀì÷KãXÔJGyLlžZÃúӅØSh>fRYۀ¬ŠjiwC’ls[“6½wiCñG{w6|±bæ™K!Á<ËÚ?é›Ó§Ó[©Kú éÏc—EH ¡å·YÅø‘ -·æž—V󚃤C;„Q;¤½w‹B{֎‹ Âll.}«„–AЦ[z6Şâaxd‡VL“Æg×'bÙñ³x“İ Jšy(`Iç/õu®í¶ç—ZK@7@Úowr—$:W\QéïS™9q‘ῳ¯{ĞpæÓ±ø•×[¯wV@Ó(Ú†gºoĞ!l-pNNÎØ ªµVŒ£ MÚCÅş§ö~^–GC´ñôğvÒá`JhyQKîH''Pۜ[Šu§Špê|%hàØ«ƒîLE÷öü«¯ç÷A%Çh@ëwoŽ¶lù›Şµ4´™T{l£e}låÁé÷)¿=,BşÂIŸ|ü1şùï'暻ÄÓËÄF@A0Æ0Óß@o²Žtn”o–ƒ:µ“š-\˜.Ø÷µì,ir‘›“ƒO7|¢ü«[$Á°QÌ6Šy•}9ƒ¾¿îÚ«q85­º(œ•!ɕ߾¼’zqŒÏ¾y€I¦'ûrhyYúôL¾ÃGŞI@à|\şßiª1|û[Ü,Oò@ ”A  3°Ù dº}üø‘AYNšáô…K BB£÷İŒ‚Q0 0Á»woL ôşş…ß2±XŽxÂ8£”@Iw`!S dö€4éj3$$¥044·ĞÉÉ£`Œ‚¡jk̛ƒ,T,?ú‘°NƒõBÇd@Û8yA†,Z0aÉòU V66´sñ(£`ЃcGŽ0DG„"Ÿ^:cEXn`l:Ã9Ï UÌ,h<€ô¶ÿş1F…‡00111Lš:ƒÁÇϏ&Ž£` N°eÓ&†¼ì †ˆe ÆXVìÂ¥‡àB æ@Š ZĞlΒ“™ÆÂÊ** +×n`<܌‚Q0 ¨޼yÃäÏpï.ʬ2h…¤/´lÀ ˆ^)5ŒXĞ€VJbÓ»wî0˜èë€åùùò ’SÓIòÀ(£`p¹³g2LêïcMô Ó@l‹­+„ ¼ j¸ˆ ,l@k¹7±3hƒSsC=À¤¤$ƒ¹¥%CHXƒ­©V‚Q0 hŽ>Ä°fÕ †ǎ3¼xóX”=@Ì÷dí[¡h›1ÔRXà2@ö6…±ğóçÏÁ+ƒAxŒ‚Q0èhgğ ®æmª­@Õs  ŽÊ‚b,|@§sÛ±%K1¨0]Y7º{ŒÚĞ Cf@ùó⃠}ˆ´¶ŽİÊc»v–IEND®B`‚p$$If–Vÿ!vh#vP #vk#v× :V –F”˜ö’)6ö5ÖP 5Ök5Ö× 4Ö4Ö FaöVÿ$$If–P!vh#v‰ #v¼ :V –F” Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö(6ö,Ö5Ö‰ 5Ö¼ 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿytJ{PPÚR™³ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`şÿÿÿbcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîEıÿÿÿıÿÿÿò~şÿÿÿBıÿÿÿ÷øùúûüışÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFğú"­è>ĞôÀData ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿabñWordDocument ÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÀObjectPoolÿÿÿÿ€Qç¬è>Ğğú"­è>Ğ_1484304403ÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÀF€Qç¬è>Ğ€Âé¬è>ĞOle ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:EPRINTÿÿÿÿöLCompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿ şÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*ÀF! _1484304403şÿ ÿÿÿÿ!ÀFMicrosoft Excel GrafiğiBiff8Excel.Chart.8ô9²q şÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0ì PXx¨ À Ì ØäæDOVIZ CINSLERINE GOREGULDEN SENSOZMustafa ÖnküMicrosoft Excel@€m×i >Ğ@   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}şÿÿÿ°ıÿÿÿlRù3=Ä EMFLÊÑÌ#g:oF, EMF+@ÀÛXXF\PEMF+"@ @ $@ 0@€?!@ @ !" ÿÿÿÿ!!s % €% €% € ÿÿÿ   : # €?€?$$€?€?s F(GDICmF, EMF+@ÀÛ``F˜ŒEMF+@ 0@€?"@ @ !@ *@$°,:°,:BB @€$ÿÿÿÿ˜ß¨Jà÷ J!b $$>>'ÿÿÿ% % €V0 P÷´/|r´/|r% €% €$$AA" ÿÿÿÿFĸEMF+*@$€?€?+@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ ÀÛ4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:tD±C@ Fh\EMF+@ßÿÿÿßÿÿÿ@ ÀÛÿÿÿÿÿ @$YJ@dI!b $$>>^t$0T ( ÿÿÿ€€% % €V0Ïaí Ç| |4dg4dg | % €% €$$AA( FŒ€EMF+@*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:tD±C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:tD±C@4(Àۈ€>EÀÛÿ@, ÀÛ@dIÿÿ?@$$€=€=_888 % % €W$Í_ÒÉøEÀÛÿ@„xÀÛ @dIΗG@dIÀ¯6IΗGÀ¯6IìIΗGìI·HΗG·H7HΗG7HΗG@$$€=€=_888 % % €Zh³_ëÉ X;h<ˆ>hÈ4X;-ˆ>-X;x%ˆ>x%X;Ȉ>ÈX;ˆ>% €% €$$€A€A( FdXEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€VD€eD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€óCGD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€ÜC@(D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€ÜCÀ D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€ÜCÖC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€ÜC€˜C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:tDÀqD@4(Àۈ€>EÀÛÿ@, ÀېYJÿÿ?@$$>>_888% % €W$ÍÄï É|4dg4% €% €$$AA( FTHEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:tD@lD@4(Àۈ€>EÀÛÿ@øÀÛ ò…G]H]Hò…G]I]Iò…GÀêXIÀêXIò…G ŒI ŒIò…G€Ó´I€Ó´Iò…GÀêØIÀêØIò…G 1ıI 1ıIò…Gp¤Jp¤Jò…GàÇ"JàÇ"Jò…G€Ó4J€Ó4Jò…G ßFJ ßFJò…GYJYJò…G@$$>>_888% % €Z¼Í®ï à |„|ìŒ$„Œ$ìœ*„œ*ì´0„´0ìÄ6„Ä6ìÜ<„Ü<ììB„ìBìI„IìO„Oì,U„,Uì<[„<[ìLa„Laìdg„dgì% €% €$$AA( FȼEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:D@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:`¥D@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,: ½D@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:àÕD@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:@îD@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:@E@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:pE@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:E@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:À'E@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:à3E@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:@E@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:0LE@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@ÀsD±C@EÀD*@$°,:°,:àsD@èC@L@ÀÛÎÔG@@€?ÀÛÿÿ@„ÀÛ ìG€‘H@¼IhÊGÀêXItDG@¼I°&F€Ó´IPÖF`ÙIæ‹G 1ıIøG@¼Jæ‹GàÇ"JPÖF€Ó4J˜²FğöFJ€>GYJñG@( !Ïbó Í$$>>_888ÿ% 'ÿ% ;mÕ6ú¦X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ1  c Çi şo 5H f m6„œX4ÿÿÿÿÿÿÿÿM¢{D 6ÜmÕ=‡!w6#IX4ÿÿÿÿÿÿÿÿK#B}#i„# Š#×c# ,#Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ,#Ÿ!>X4ÿÿÿÿÿÿÿÿh!E6!0!æ)!°P!~‡!w=Í$,Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿG&°G&°X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ{&–&û„&0r&d9&&m6‹$èX4ÿÿÿÿÿÿÿÿW$Ö;$N$i`$5™$Í$,=À'46:)¹X4ÿÿÿÿÿÿÿÿn)ˉ)w)8e)l+)ˆ÷(u6~'ñX4ÿÿÿÿÿÿÿÿJ'ß.'¦A'rS'>Œ'"À'4=³*=Y(ÿÿÿÿÿÿÿÿÂ*B*> ,úX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ@,ğt,},J‡,c,µ-,¿Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ-,¿²*X(ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡***ÿ6q*úX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ=*ç!*®4*zF*F*+³*==“-³6/lX4ÿÿÿÿÿÿÿÿS/b‡/†‘/¼š/óv/'@/16¶-xX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€-L-]B-'8-ñ]-½“-³=«0$672ïX4ÿÿÿÿÿÿÿÿn2è 2¨2E¯2|ˆ2®R2¶6Å0ëX4ÿÿÿÿÿÿÿÿŽ0ò\0ËU0•N0^t0,«0$=Ä3»6P5†X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ‡5~¹5¥Á5ÜÈ5¡5Ek5LY$ÿÿÿÿÿÿÿÿk5LŞ3X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ§3ˆu3bn3+g3ô3ÂÄ3»=ğ6WY$ÿÿÿÿÿÿÿÿ8m8mX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¶8pà8 İ8×Ú8«88t856ä6X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ­6ƒ6ì†6µ‰6~¹6Sğ6W=:„6ž;šX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÕ;žÿ;Íü;ù;;Ê;e“;bY$ÿÿÿÿÿÿÿÿ“;b:LX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÌ9H¢9¥9â¨9«×9:„=6=¹6Á>ôX4ÿÿÿÿÿÿÿÿø>ü?/?f ?œÚ>¤>º6=X4ÿÿÿÿÿÿÿÿâ6•L X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ_L8LÒ?L›FLdxL=¯LD=¬O}68QBX4ÿÿÿÿÿÿÿÿoQ:¡Q`ªQ–²QÍŒQVQY$ÿÿÿÿÿÿÿÿVQÊOCX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ“OK`O&XOïPO¸vO…¬O}=ÄR6OTÌX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ†TĹTéÁT ÉTW£T‰mT’6áRÍX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ«RÕxR¯oRygRBRÄR=êU©6zW£X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ±W¢ßWÎàWàW=´Wj}Wk6íUqX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¶Ur‰UFˆU‡UسUªêU©= Y6šZ—X4ÿÿÿÿÿÿÿÿÑZ–ÿZÂ[ù[1ÔZ^Z_6 YeX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÖXf¨X:¨X§XËÓXž Y=3\ª6Â]ÍX4ÿÿÿÿÿÿÿÿù]Ñ"^^9^pç]™°]”Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ°]”"\qX4ÿÿÿÿÿÿÿÿë[lÂ[<Ç[Ì[Îü[¥3\ª=P_ï6ß`X4ÿÿÿÿÿÿÿÿa>aG:a~5a¶aŞÍ`Ù6?_·X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ_²ß^ä^Jé^_ëP_ï=vbc6ùcÅX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ/dÓOd Bd?4dtşc•Éc‡Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿÉc‡Eb%X4ÿÿÿÿÿÿÿÿbïaáüa¬ bv@bVvbc=}e'6g‰X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ7g—WgÍJg76.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$¹ ÆDЦ™D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=àÕDÀ›D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$ËnŞDо›D*@$21$€¿€?21$ËnŞDо›D@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$ËnŞDо›D# 21$€¿€?21$ËnŞDо›D$$21$€¿€?21$ËnŞDо›D# 21$€¿€?21$ËnŞDо›D$$21$€¿€?21$ËnŞDо›DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8=vqxÊ8ˆÊ8µwqx´Ê8*»üpÀìÊ8 Œã–wÃ×Pd´FFàÊ80ía-ÀBĞı~a-ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfu|0«D }P`Ë8fuPD }\Ë8F‘Fa-ÀBdv%  ÿTl«òßLÿÿÿÿÿÿÿÿXN0SAN86266% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$ËnŞDо›D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=@îD@œD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$×¼öD+DœD*@$21$€¿€?21$×¼öD+DœD@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$×¼öD+DœD# 21$€¿€?21$×¼öD+DœD$$21$€¿€?21$×¼öD+DœD# 21$€¿€?21$×¼öD+DœD$$21$€¿€?21$×¼öD+DœDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8=vqxÊ8ˆÊ8µwqx´Ê8*»üpÀìÊ8 Œã–wÃ×Pd´FFàÊ8¨p-ÀBĞı~p-ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfuœ7«D }P`Ë8fuPD }\Ë8F8‘Fp-ÀBdv%  ÿTlmòÉäLÿÿÿÿÿÿÿÿXMAYISfu>722% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$×¼öD+DœD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=@EÀ¨D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$t…EΨD*@$21$€¿€?21$t…EΨD@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$t…EΨD# 21$€¿€?21$t…EΨD$$21$€¿€?21$t…EΨD# 21$€¿€?21$t…EΨD$$21$€¿€?21$t…EΨDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8=vqxÊ8ˆÊ8µwqx´Ê8*»üpÀìÊ8 Œã–wÃ×Pd´FFàÊ8› ±-ÀBĞı~-ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfu¼>«D }P`Ë8fuPD }\Ë8F‘F-ÀBdv%  ÿTx0òŒHLÿÿÿÿÿÿÿÿ\HAZ0RAN66.667% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$t…EΨD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=pE ¦D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$z¬E+¬¦D*@$21$€¿€?21$z¬E+¬¦D@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$z¬E+¬¦D# 21$€¿€?21$z¬E+¬¦D$$21$€¿€?21$z¬E+¬¦D# 21$€¿€?21$z¬E+¬¦D$$21$€¿€?21$z¬E+¬¦DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8=vqxÊ8ˆÊ8µwqx´Ê8*»üpÀìÊ8 Œã–wÃ×Pd´FFàÊ80ñŽ-ÀBĞı~Ž-ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8PfuèE«D }P`Ë8fuPD }\Ë8F8‘FŽ-ÀBdv%  ÿTpòòN 7LÿÿÿÿÿÿÿÿXTEMMUZ.2>?6.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$z¬E+¬¦D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=E­D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D*@$21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D# 21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D$$21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D# 21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D$$21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8=vqxÊ8ˆÊ8µwqx´Ê8*»üpÀìÊ8 Œã–wÃ×Pd´FFàÊ8¨-ÀBĞı~-ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfu M«D }P`Ë8fuPD }\Ë8F‘F-ÀBdv%  ÿTxµ ò iLÿÿÿÿÿÿÿÿ\AUSTOS€?6;62.:2% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$€ÓE#ğ¬D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=À'E`D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$‰ú+E(PD*@$21$€¿€?21$‰ú+E(PD@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$‰ú+E(PD# 21$€¿€?21$‰ú+E(PD$$21$€¿€?21$‰ú+E(PD# 21$€¿€?21$‰ú+E(PD$$21$€¿€?21$‰ú+E(PDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8=vqxÊ8ˆÊ8µwqx´Ê8*»üpÀìÊ8 Œã–wÃ×Pd´FFàÊ8› µ¬-ÀBĞı~¬-ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfu8T«D }P`Ë8fuPD }\Ë8F8‘F¬-ÀBdv%  ÿTlw òÓ ìLÿÿÿÿÿÿÿÿXEYLÜL;22.6.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$‰ú+E(PD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$½=°,º°,:½=à3E–D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$21$€¿€?21$!8EÓ–D*@$21$€¿€?21$!8EÓ–D@ !K@0 !!Pö!!Pö$$21$€¿€?21$!8EÓ–D# 21$€¿€?21$!8EÓ–D$$21$€¿€?21$!8EÓ–D# 21$€¿€?21$!8EÓ–D$$21$€¿€?21$!8EÓ–DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur8HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\8oœÊ8c—w8oPÚmPÚmx´Ê8*»üpàÊ8í[:wàÊ8E\:woU\:wVa2|@PÚmPÚm¬Ê8Ì8EÀÛÿ@ <0ÀÛ@'›I@'›I¤¬H¤¬H@ $$€=€=_888 % % €V,SÜšÉXèMx9èMx9h\Xh\% €% €$$€A€A( F”ˆEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€nC0£D@L@ÀÛÎhÊF@@€?ÀÛÿÿ@ , ÀÛEœHÿÿ?@ ( $$€=€=_888ÿ% 'ÿ% ;àQ6QX4ÿÿÿÿÿÿÿÿLQˆEQˆQˆÜQLRR6àRX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ•RXÜQXQXEQ•QàQ= Q6@QX4ÿÿÿÿÿÿÿÿŒQÈEQȐQÈÜQŒR@R6 RX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÕR˜ÜQ˜Q˜EQÕQ Q=`Q6€QX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÌQEQQÜQÌR€R6`RX4ÿÿÿÿÿÿÿÿRØÜQؐQØEQQ`Q= Q6QX4ÿÿÿÿÿÿÿÿLQˆEQˆQˆÜQLRR6 RX4ÿÿÿÿÿÿÿÿURÜQQEQUQ Q=<?äÊ# % €% €$$€A€A( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€ëCŸD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$€?€? ºëC+`¥D*@$€?€? ºëC+`¥D@ !K@0 !!Pö!!Pö$$€?€? ºëC+`¥D# €?€? ºëC+`¥D$$€?€? ºëC+`¥D# €?€? ºëC+`¥D$$€?€? ºëC+`¥DRpÈÿÿÿ¼¢"Arial?88HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\¾D(â&©üp°4©üp(âŒã–wç×Pdµ[FF-áC€?Œã–wÃ×Pd´FFàÊ8› ¿.ÀBĞı~.ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfuxì±D },`Ë8fu,D }\Ë8F8‘F.ÀBdv%  ÿTˆ×÷7 Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`2014 FOB $ ",)% €( " ÿÿÿÿF¬ EMF+*@$€?€? ºëC+`¥D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€nC°±D@@4ÀÛÎhÊFÀÛÿÿ@ , ÀÛEœHÿÿ?@ !b $$€=€=_888ÿ% % €W$äƒÊ—àĞXĞX% €% €$$€A€A( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$°,:°,:€ëC€­D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBğbE ºD*@$€?€? ºëC®á³D*@$€?€? ºëC®á³D@ !K@0 !!Pö!!Pö$$€?€? ºëC®á³D# €?€? ºëC®á³D$$€?€? ºëC®á³D# €?€? ºëC®á³D$$€?€? ºëC®á³DRpÈÿÿÿ¼¢"Arial?88HÍ87Ÿµ[<Ÿµ[aø ¹ÈÍ8ğl¹ğ)lÍ8äƒ[\¾D(â&©üp 4©üp(âŒã–wç×Pdµ[FFŸáC€?Œã–wÃ×Pd´FFàÊ80+.ÀBĞı~+.ÀB¨xüÊ8(Ë8GDICPÚmË8Pfu<÷±D },`Ë8fu,D }\Ë8F8‘F+.ÀBdv%  ÿTˆ×k« Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`2015 FOB $ ",)% €( " ÿÿÿÿFȼEMF+*@$€?€? ºëC®á³D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ *@$°,:°,:BB@4(Àۈ€>EÀÛÿ@ <0ÀۘߨJ˜ß¨Jà÷ Jà÷ J@ !b $$>>_888% % €V,Rù|r|r´/´/% €% €$$AA( F ”EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ LdQø3Ú)ª€?€?" ÿÿÿÿFEMF+@ FGDIC" ÿÿÿÿ( " ÿÿÿÿ 3=Ä!" ÿÿÿÿ !% €" ÿÿÿÿF4(EMF+*@$€?€€€?€€FEMF+@ ObjInfo ÿÿÿÿWorkbookÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿƒ7}SummaryInformation( ÿÿÿÿDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ìıÿÿÿıÿÿÿıÿÿÿ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AşÿÿÿC±ıÿÿÿFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€ T8ÍÁÀá°Áâ\p Mustafa Önkü B°aÀ= œŞÎB¯¼=¡";<¾@"·Ú1Èÿ¢¿Arial1ܐ¢¿Calibri1ܐ¢¿Calibri1ܐ¢¿Calibri1 ÿ¢¿Arial1´ÿ¼¢¿Arial1"Èÿ¼¢¿ Arial Tur1"ğÿ¼¢¿ Arial Tur1"Üÿ¼¢¿ Arial Tur1"Üÿ¼¢¿ Arial Tur1"Üÿ¼¢¿ Arial Tur1"Èÿ¢¿ Arial Tur1"Èÿ¢¿ Arial Tur1"Üÿ¢¿ Arial Tur1"Èÿ¼¢¿ Arial Tur1"Èÿ¼¢¿ Arial Tur1"È ¼¢¿ Arial Tur1 ÿ¼¢¿Arial1"ğÿ¢¿ Arial Tur1" ÿ¢¿ Arial Tur1"ܼ¢¿ Arial tur1È ¢¿Arial1Èÿ¼¢¿Arial1Ȑ¢¿Arial1"ğÿ¼¢¿ Arial Tur1Èÿ¢¿Arial1ܐ¢¿Calibri1Ü ¢¿Calibri1ܐ¢¿Calibri1h8¼¢¿Cambria1ܐ¢¿Calibri1Ü4¢¿Calibri1,8¼¢¿Calibri18¼¢¿Calibri1Ü8¼¢¿Calibri1Ü4¼¢¿Calibri1Ü ¼¢¿Calibri1Ü?¼¢¿Calibri1Ü>¢¿Calibri1ܐ¢¿Calibri1,>¼¢¿Calibri1>¼¢¿Calibri1Ü>¼¢¿Calibri1Ü<¢¿Calibri1h>¼¢¿Cambria1ܼ¢¿Calibri1Ü ¢¿Calibri1È?¢¿Arial1´ÿ¢¿Arial1"´ÿ¼¢¿ Arial Tur1´¢¿Arial1Èÿ¢¿Arial1" ÿ¼¢¿ Arial Tur1" ÿ¼¢¿ Arial Tur1 ÿ¢¿Arial1ğÿ¼¢¿Arial1 ¼¢¿Arial1´¼¢¿Arial1 ¢¿Arial1È ¢¿Arial1 ?¼¢¿Tahoma1 8¼¢¿Arial1 ¿serif1 ?¼¢¿Arial1 ?¢¿Arial1" ÿ¼¢¿ Arial Tur1Èÿ¢¿Arial1 ¢¿Arial1"´ ¼¿ Arial Tur1È ¼¢¿Arial1ܐ¢¿Calibri1Ü ¢¿Calibri1ܐ¢Calibri1*h6¢¢ Calibri Light1Ü4¢¢Calibri1,6¼¢¢Calibri16¼¢¢Calibri1Ü6¼¢¢Calibri1Ü?¼¢Calibri1Ü>¢¢Calibri1Ü4¼¢¢Calibri1Ü ¼¢¢Calibri1ܐ¢¢Calibri1ܐ¢¢Calibri1Ü<¢¢Calibri1ܼ¢¢Calibri1Ü ¢¢Calibri1´ ¼¢¢Arial1"È ¼¢ Arial Tur1‡ ¼¢¢Arial3#,##0\ "º ";\-#,##0\ "º "=#,##0\ "º ";[Red]\-#,##0\ "º "?#,##0.00\ "º ";\-#,##0.00\ "º "I"#,##0.00\ "º ";[Red]\-#,##0.00\ "º "q*6_-* #,##0\ "º "_-;\-* #,##0\ "º "_-;_-* "-"\ "º "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _º _-;\-* #,##0\ _º _-;_-* "-"\ _º _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ "º "_-;\-* #,##0.00\ "º "_-;_-* "-"??\ "º "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _º _-;\-* #,##0.00\ _º _-;_-* "-"??\ _º _-;_-@_- ¤#,##0.0L¥G_-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;\-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;_-* "-"??\ _Y_T_L_-;_-@_-àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À à À àõÿ ´Ÿ àGõÿ ´› àõÿ ´¯ àõÿ ´­ àGõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ª àGõÿ ´² àõÿ ´š àõÿ ´® àGõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´› àGõÿ ´² àõÿ ´› àõÿ ´¯ àGõÿ ´ª àõÿ ´š àõÿ ´¬ àGõÿ ´¬ àõÿ ´– àõÿ ´ àGõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àGõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´® àGõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´¬ àGõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´³ àGõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´ž àHõÿ ´¬ àõÿ ´± àõÿ ´ àHõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àHõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´¤ àHõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´± àHõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´´ àHõÿ ´¹ àõÿ ´ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ôÀ àIõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àJõÿ ôÀ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ à õÿ Ô`@ @À àKõÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à!õÿ ÔP@ @À àLõÿ ÔP@ @À à"õÿ ÔP@ @ À àMõÿ ÔP@ @À à#õÿ Ô @ @À àNõÿ Ô @ @À à#õÿ ôÀ àNõÿ ôÀ àC)õÿ øÀ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à¥õÿ øÀ àõÿ À à¥õÿ øÀ à&õÿ ”¿¿– àOõÿ ”¿¿² à&õÿ ”¿¿‰ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ à'õÿ ”— — ¯ àPõÿ ”— — ¯ à'õÿ ”— — « à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à)õÿ ÔP@ ÀÀ à*õÿ ÔP@ @ À à+õÿ Ô @ ÀÀ à+õÿ ôÀ à$õÿ ”— — – àQõÿ ”— — ² à$õÿ ”— — ‰ àõÿ ôÀ à<õÿ ôÀ à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à%õÿ ”ff¿¿· àRõÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à(õÿ ´ª àSõÿ ´ª à(õÿ ´ª àõÿ ´­ àTõÿ ´­ àõÿ ´­ à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à,õÿ ´« à,õÿ ´« à,õÿ ´« à,õÿ ´« à,õÿ ´« à4õÿÀ àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àGõÿ À àGõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿÀ à4õÿÀ à4õÿÀ à õÿ À à4õÿÀ àõÿ œ š àGõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àGõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š à,õÿ ´« àUõÿ ´« à,õÿ ´« à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ àC,õÿ øÀ àC*õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à-õÿ ôÀ à.õÿ Ôa@ >À àVõÿ Ôa@ >À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à/õÿ ôÀ àWõÿ ôÀ à/õÿ ôÀ àC+õÿ øÀ àõÿ ´¾ àHõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´Š àHõÿ ´µ àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àHõÿ ´· àõÿ ´¹ àõÿ ´¤ àHõÿ ´´ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àHõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´µ àHõÿ ´¹ àõÿ ´µ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ àC õÿ øÀ à À à"À à¤"À à À à |"@ @ ) à|!"@ @ ) à À à (À à¤"<À à (À à ¤"<À àÀ à À à (À à "À à#À à !8À à#<À à (À à#<À à À à hÀ à lÀ à lÀ à , "@ @ À à ,""@ @ À à| "@ @ ) à xÀ à `À à¤"|À à"xÀ à ¤"|À à "xÀ à x"@ @ , à x"@ @ , à¤|""@ @ , à¤| "@ @ ) àx""@ @ , àx "@ @ ) à ¤|" @ @ , à ¤| @ @ ) à x" @ @ , à x @ @ ) à | @ @ À à| @ @ + à |"@ @ À à | @ @ À à| @ @ + à |"@ @ À à | @ @ ) à | !@ @ À à| !@ @ + à |"!@ @ À à x" @ @ , à | @ @ ) à|" @ @ ) à x""@ @ , à|"@ @ ) à|"@ @ ) à|"!@ @ ) à |"@ @ , à |"@ @ , à |"!@ @ , à| @ @ ) à| @ @ ) à| !@ @ ) à¤|""@ @ , àx""@ @ , à ¤| @ @ ) à x @ @ ) àü@ @ + à x"@ @ + à#À à "À à À à x"@ @ , à¤| "@ @ ) àx "@ @ ) àp" @ @ , à <@ @ À à|!@ @ + à | @ @ ) à <@ @ À à|!@ @ + à <!@ @ À à|!!@ @ + à | @ @ ) à <@ @ À à|@ @ + à0|@ @ 3 à|!@ @ + à1À à1 À àÀ à|@ @ ) à|@ @ / à <@ @ À à¡ü@ @ à| @ @ + à| @ @ + à| !@ @ + à8@ @ À à"x@ @ ) à"x@ @ / à h@ @ ) à"x@ @ ) à"x@ @ / à"x!@ @ ) à h@ @ ) à"x!@ @ ) àx@ @ + à|!@ @ ) àx!@ @ ) à|!@ @ ) à|!@ @ ) à|!!@ @ ) à2|"@ @ , à2|"@ @ , à2|"@ @ , àx"@ @ + àx@ @ + àx!@ @ + à5x"@ @ + à5x"@ @ + à5x"!@ @ + à6x"@ @ + à6x"@ @ + à6x"!@ @ + àü à7À à±|"@ @ + à|"@ @ + àx@ @ 3 à7x@ @ 3 à7±|@ @ 3 à7|@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 à7±|@ @ 3 à7|@ @ 3 à±|@ @ 3 à|@ @ 3 à7x@ @ 3 àÀ à|"@ @ , à|!"@ @ , à | "@ @ , à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à | @ @ 3 à7|@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7 | @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à | @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à | @ @ 3 à7|@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7 | @ @ 3 à| @ @ , à|! @ @ , à | @ @ , à±|"@ @ + à|"@ @ + àx@ @ , àx!@ @ , àx"@ @ , àx"@ @ - à ,"@ @ À à ,"@ @ À à l""@ @ * à ,"@ @ À àx"@ @ * àx" @ @ * à1 ,"@ @ À à1 ,"@ @ À à1 ,"@ @ À à ±| "@ @ + à±|!"@ @ + à |"@ @ + à|!"@ @ + à7 |@ @ 3 à7 |@ @ 3 à7 |@ @ 3 à |@ @ 3 à |"@ @ + à7|@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7|!@ @ 3 à|!@ @ 3 à|!"@ @ + à7 ±| @ @ 3 à7 ±| @ @ 3 à7 ±| @ @ 3 à ±| @ @ 3 à ±| "@ @ + à7±|@ @ 3 à7±|!@ @ 3 à7±|!@ @ 3 à7±|!@ @ 3 à±|!@ @ 3 à±|!"@ @ + à±|@ @ 3 à±|!@ @ 3 à ±| @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à |@ @ 3 à±|@ @ 3 à±|!@ @ 3 à ±| @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à |@ @ 3 à|""@ @ * à8x @ @ - à‘8À à3‘ü à3ü à:‘ü à|""@ @ , à|" @ @ , à H à|" @ @ ) à91ü""±± à91ü"1 ± à9ü"  à9ü""  àx"@ @ , à7 À à;!ü""±± à>! ü""±± à;! ü""±± à;! ü""±± àx "@ @ + àx""@ @ ) àÀ àx" @ @ 1 àx @ @ 1 àx@ @ 1 àx!@ @ 1 àx""@ @ à@|"@ @ , à@|"@ @ , à@|"@ @ ) à@|"@ @ ) à@ |""@ @ , à@ |""@ @ ) à | "@ @ + àx"@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@ |"@ @ 3 à | @ @ 3 à7x"@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA |"@ @ 3 à7 | @ @ 3 àx"@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@ |"@ @ 3 à | @ @ 3 àx"@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@ |"@ @ 3 à | @ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA |"@ @ 3 à7x"@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA |"@ @ 3 à7 | @ @ 3 àx""@ @ . à@| @ @ . à@| @ @ . à@|"@ @ . à@|!"@ @ . à| @ @ . à| @ @ . à@ |""@ @ . à |""@ @ . à7XÀ àBx"@ @ , àBx"@ @ , àB¤|""@ @ , àB¤| "@ @ ) àBx""@ @ , àBx "@ @ ) àB¤|" @ @ , àB¤| @ @ ) àBx" @ @ , àBx @ @ ) àB< @ @ À àB|@ @ + àB|"@ @ , àB| @ @ ) àB<"@ @ À àB< @ @ À àB|@ @ + àB|"@ @ , àB| @ @ ) àB<"@ @ À àB< !@ @ À àB|!@ @ + àB|"!@ @ , àB| !@ @ ) àB<"!@ @ À àBx" @ @ , àB| @ @ ) àB|" @ @ ) àB|" @ @ , àB|" @ @ ) à>ü1 @ à>ü à?ü1 @ à?ü à;ü1 @ à;ü à>ü1 @ à>ü à;ü1 @ * à;ü* à;ü à;ü 1 À à;ü @ À à;ü @ À à;ü* à;ü à9ü"@ @ à9ü!"@ @ à;ü@ @ à;ü!@ @ à;ü@ @ * à;ü!@ @ * à;ü@ @ à;ü!@ @ à;ü@ @ * à;ü!@ @ * à;ü@ @ à;ü!@ @ à\, àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx@ @ ( àx!@ @ ( à9ü @ @ ( à9ü! @ @ ( à9ü"@ @ à;ü@ @ à;ü@ @ * à;ü@ @ à;ü@ @ * à;ü@ @ à9ü @ @ ( à9ü""@ @ à;ü"@ @ à;ü"@ @ * à;ü"@ @ à;ü"@ @ * à;ü"@ @ à9ü" @ @ ( à9ü"@ @ à;ü@ @ à;ü@ @ * à;ü@ @ à;ü@ @ * à;ü@ @ à9ü @ @ ( à7 À à>ü1 @ à>ü à?ü1 @ à?ü à;ü1 @ à;ü à>ü1 @ à>ü à;ü1 @ * à>ü1 @ à;ü 1 À à;ü @ À à;ü @ À à>ü à?ü à>ü à;ü @ À à7 À à;ü À@ à>ü À@ à?ü À@ à>ü À@ à;ü À@ * à;ü ÀÀ à9ü1 @ * à9ü* à9ü* à9ü À@ * à À à9ü1 @ à9ü à9ü à9ü À@ à;ü( à>ü à;ü* à;ü @ À à;ü"1 ± à>ü"1 ± à;ü""±± à;ü"1 ± à;ü1 1 à;ü 1 À àÀ àü"@ @ ( àü"@ @ ( àü!"@ @ ( àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx "@ @ ( àx"@ @ , àx"@ @ , àx "@ @ , àx@ @ ) àx!@ @ ) àx!@ @ ) àx!!@ @ ) àx"@ @ ) àx" @ @ ) àx @ @ ) àx @ @ ) à "8À àxÀ àBx@ @ ) àBx!@ @ ) àBx"@ @ ) àBx"!@ @ ) àBx"@ @ , àBx"@ @ , àBx!"@ @ , àBx"@ @ , à"xÀ à;! ü1 1 à;! ü@ 1 à;! ü1 @ à;! ü à=!ü@ 1 à=!ü à;! ü@ 1 à;! ü À1 à;! ü À@ à;! ü À@ à>! ü"1 ± à>! ü "À± à;! ü"1 ± à;! ü "À± à;! ü"1 ± à;! ü "À± à>! ü1 @ à>! ü à>! ü À@ à?! ü1 @ à?! ü à?! ü À@ à;! ü1 @ à;! ü à;! ü À@ à;! ü"±1 à;! ü" ±À à;!ü"1 ± à;!ü "À± à;! ü 1 À à;! ü @ À à;! ü @ À à;! ü @ À à;! ü ÀÀ à"À à8"x"@ @ 9 à8"x"@ @ 9 à8"x "@ @ 9 à8ü"@ @ 9 à8ü"@ @ 9 à8ü "@ @ 9 à8x"@ @ - à8x"@ @ - à8x" @ @ - àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ , àü"@ @ , àü"@ @ , àü "@ @ , àx"@ @ + àx"@ @ + àx "@ @ + àü"@ @ + àü"@ @ + àü "@ @ + àx"@ @ . àx"@ @ . àx "@ @ . àx"@ @ 1 àx"@ @ 1 àx" @ @ 1 àx"@ @ , àx "@ @ , àx"@ @ ) àx "@ @ ) àx"@ @ + àx "@ @ + àx"@ @ 1 à78 "@ @ À ||—œšIá}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef "??\ _Y_}A}# #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}& #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}) #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}, #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}/ #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}2 #,##0.00ÌL "??\ _Y_}A}5 #,##0.0023"??\ _Y_}A}8 #,##0.0023"??\ _Y_}A}; #,##0.0023"??\ _Y_}A}> #,##0.0023"??\ _Y_}A}A #,##0.0023"??\ _Y_}A}D #,##0.0023 "??\ _Y_}-}¿ ÿ#,##0.00}-} #,##0.00}A}É ú}ÿ#,##0.00ÿ€ÿ"??\ _Y_}A}Ì #,##0.00"??\ _Y_}A}Î #,##0.00ÿ?"??\ _Y_}A}Ğ #,##0.0023"??\ _Y_}-}Ò #,##0.00}‘}â ???ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}‘}ê ??vÿ#,##0.00ÿ̙ÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘}ö ú}ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘} #,##0.00¥¥¥ÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}A} aÿ#,##0.00ÆïÎÿ"??\ _Y_}A} œÿ#,##0.00ÿÇÎÿ"??\ _Y_}-}" #,##0.00}-}# #,##0.00}‘}- #,##0.00ÿÿÌÿ"??\ _Y_²²²ÿ-;_-²²²ÿ?\ _ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}<ÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}>ÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}CÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}‘}E #,##0.00ÿÿÌÿ"??²²²ÿ-; ²²²ÿ?\ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}OÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}QÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}A}X œeÿ#,##0.00ÿëœÿ"??}U}g #,##0.00"??-; }-}o ÿÿ#,##0.00}A}s #,##0.00"??}A}v #,##0.00"??}A}y #,##0.00"??}A}| #,##0.00"??}A} #,##0.00"??}A}‚ #,##0.00 "??}(}l’ĞPÿ#,##0.00}x}nÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}oÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}rÌL#,##0.00}x}tÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}x}uÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}x}vÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}x}wÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}<}Ğÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Ñÿÿÿÿ#,##0.00}<}Òÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Óÿÿÿÿ#,##0.00}<}Ôÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Õÿÿÿÿ#,##0.00}<}Öÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}×ÿÿÿÿ#,##0.00}<}Øìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Ùìÿìÿ#,##0.00}(}Úÿÿÿÿ#,##0.00}P}Ûÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Üÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}İÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(}Şìÿìÿ#,##0.00}(}ßÿÿÿÿ#,##0.00}(}àÿÿÿ#,##0.00}(}áÿÿÿ#,##0.00}(}âÿÿÿÿ#,##0.00}(}ãÿÿÿÿ#,##0.00}(}äìÿìÿ#,##0.00}(}åìÿìÿ#,##0.00}(}æÿÿÿÿ#,##0.00}(}çÿÿÿÿ#,##0.00}(}èìÿìÿ#,##0.00}(}éìÿìÿ#,##0.00}(}êÿÿÿÿ#,##0.00}(}ëÿÿÿÿ#,##0.00}(}í°ğÿ#,##0.00}(}î°ğÿ#,##0.00}(}ï°ğÿ#,##0.00}(}ğ°ğÿ#,##0.00}(}ñ°ğÿ#,##0.00}(}ò°ğÿ#,##0.00}(}óÿÿÿ#,##0.00}(}ôÿÿÿÿ#,##0.00}(}õìÿìÿ#,##0.00}(}öÿÿÿÿ#,##0.00}(}÷ìÿìÿ#,##0.00}(}øÿÿÿÿ#,##0.00}(}ù°ğÿ#,##0.00}(}úÿÿÿ#,##0.00}(}ûÿÿÿÿ#,##0.00}(}üìÿìÿ#,##0.00}(}ıÿÿÿÿ#,##0.00}(}şìÿìÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}(}ÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ìÿìÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ìÿìÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}<} ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(} ÿÿÿÿ#,##0.00}<} ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(} ÿÿÿÿ#,##0.00}<} ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P} ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}!ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}"ìÿìÿ#,##0.00}(}#ìÿìÿ#,##0.00}<}$ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}&ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}'ÿÿÿÿ#,##0.00}(}(ÿÿÿÿ#,##0.00}<})ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}*°ğÿ#,##0.00}(}+ÿÿÿÿ#,##0.00}(},ìÿìÿ#,##0.00}<}-ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}d}.ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}/ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}0ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}1ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}2ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}P}3ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}(}5°ğÿ#,##0.00}(}6°ğÿ#,##0.00}(}7°ğÿ#,##0.00}(}8°ğÿ#,##0.00}(}9°ğÿ#,##0.00}(}:°ğÿ#,##0.00}P}Qÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Rÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Sÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Tÿÿÿÿ#,##0.00}<}Uÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(}Vÿÿÿÿ#,##0.00}<}Wÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}Xÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Yÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Zÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}d}[ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}\ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}]ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}^ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}_ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}`ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}<}aÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}bÿÿÿÿ#,##0.00}<}cÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}dÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}eÿÿÿÿ#,##0.00}<}fÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}gÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}hÿÿÿÿ#,##0.00}<}iÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}d}jÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}kÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}lÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}mÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}nÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}oÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}pÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}qÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}rÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}(}ÌL#,##0.00}(}ÌL#,##0.00“ %20 - Vurgu1’.’ÿ %20 - Vurgu1“%20 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu1 2 efİë÷ÿ ÿ%“%20 - Vurgu1 2 2“ %20 - Vurgu2’.’"ÿ %20 - Vurgu2“%20 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu2 2 efüäÖÿ ÿ%“%20 - Vurgu2 2 2“ %20 - Vurgu3’.’&ÿ %20 - Vurgu3“%20 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu3 2 efíííÿ ÿ%“%20 - Vurgu3 2 2“ %20 - Vurgu4’.’*ÿ %20 - Vurgu4“%20 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu4 2 efÿòÌÿ ÿ%“%20 - Vurgu4 2 2“ %20 - Vurgu5’.’.ÿ %20 - Vurgu5“%20 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu5 2 efÙáòÿ ÿ%“%20 - Vurgu5 2 2“ %20 - Vurgu6’.’2ÿ %20 - Vurgu6“ %20 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu6 2 efâïÚÿ ÿ%“!%20 - Vurgu6 2 2“" %40 - Vurgu1’.’ÿ %40 - Vurgu1“#%40 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu1 2 ÌL½×îÿ ÿ%“$%40 - Vurgu1 2 2“% %40 - Vurgu2’.’#ÿ %40 - Vurgu2“&%40 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu2 2 ÌLøË­ÿ ÿ%“'%40 - Vurgu2 2 2“( %40 - Vurgu3’.’'ÿ %40 - Vurgu3“)%40 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu3 2 ÌLÛÛÛÿ ÿ%“*%40 - Vurgu3 2 2“+ %40 - Vurgu4’.’+ÿ %40 - Vurgu4“,%40 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu4 2 ÌLÿæ™ÿ ÿ%“-%40 - Vurgu4 2 2“. %40 - Vurgu5’.’/ÿ %40 - Vurgu5“/%40 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu5 2 ÌL´Æçÿ ÿ%“0%40 - Vurgu5 2 2“1 %40 - Vurgu6’.’3ÿ %40 - Vurgu6“2%40 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu6 2 ÌLÆà´ÿ ÿ%“3%40 - Vurgu6 2 2“4 %60 - Vurgu1’.’ ÿ %60 - Vurgu1“5%60 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu1 2 23›Âæÿ ÿÿÿÿ%“6%60 - Vurgu1 2 2“7 %60 - Vurgu2’.’$ÿ %60 - Vurgu2“8%60 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu2 2 23ô°„ÿ ÿÿÿÿ%“9%60 - Vurgu2 2 2“: %60 - Vurgu3’.’(ÿ %60 - Vurgu3“;%60 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu3 2 23ÉÉÉÿ ÿÿÿÿ%“<%60 - Vurgu3 2 2“= %60 - Vurgu4’.’,ÿ %60 - Vurgu4“>%60 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu4 2 23ÿÙfÿ ÿÿÿÿ%“?%60 - Vurgu4 2 2“@ %60 - Vurgu5’.’0ÿ %60 - Vurgu5“A%60 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu5 2 23Ž©Ûÿ ÿÿÿÿ%“B%60 - Vurgu5 2 2“C %60 - Vurgu6’.’4ÿ %60 - Vurgu6“D%60 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu6 2 23©ĞŽÿ ÿÿÿÿ%“E%60 - Vurgu6 2 2“F20% - Accent1 2“G20% - Accent1 2 2“H20% - Accent1 2 2 2“I20% - Accent1 2 3“J20% - Accent1 3“K20% - Accent2 2“L20% - Accent2 2 2“M20% - Accent2 2 2 2“N20% - Accent2 2 3“O20% - Accent2 3“P20% - Accent3 2“Q20% - Accent3 2 2“R20% - Accent3 2 2 2“S20% - Accent3 2 3“T20% - Accent3 3“U20% - Accent4 2“V20% - Accent4 2 2“W20% - Accent4 2 2 2“X20% - Accent4 2 3“Y20% - Accent4 3“Z20% - Accent5 2“[20% - Accent5 2 2“\20% - Accent5 2 2 2“]20% - Accent5 2 3“^20% - Accent5 3“_20% - Accent6 2“`20% - Accent6 2 2“a20% - Accent6 2 2 2“b20% - Accent6 2 3“c20% - Accent6 3“d40% - Accent1 2“e40% - Accent1 2 2“f40% - Accent1 2 2 2“g40% - Accent1 2 3“h40% - Accent1 3“i40% - Accent2 2“j40% - Accent2 2 2“k40% - Accent2 2 2 2“l40% - Accent2 2 3“m40% - Accent2 3“n40% - Accent3 2“o40% - Accent3 2 2“p40% - Accent3 2 2 2“q40% - Accent3 2 3“r40% - Accent3 3“s40% - Accent4 2“t40% - Accent4 2 2“u40% - Accent4 2 2 2“v40% - Accent4 2 3“w40% - Accent4 3“x40% - Accent5 2“y40% - Accent5 2 2“z40% - Accent5 2 2 2“{40% - Accent5 2 3“|40% - Accent5 3“}40% - Accent6 2“~40% - Accent6 2 2“40% - Accent6 2 2 2“€40% - Accent6 2 3“40% - Accent6 3“‚60% - Accent1 2“ƒ60% - Accent1 2 2“„60% - Accent1 2 2 2“…60% - Accent1 2 3“†60% - Accent1 3“‡60% - Accent2 2“ˆ60% - Accent2 2 2“‰60% - Accent2 2 2 2“Š60% - Accent2 2 3“‹60% - Accent2 3“Œ60% - Accent3 2“60% - Accent3 2 2“Ž60% - Accent3 2 2 2“60% - Accent3 2 3“60% - Accent3 3“‘60% - Accent4 2“’60% - Accent4 2 2““60% - Accent4 2 2 2“”60% - Accent4 2 3“•60% - Accent4 3“–60% - Accent5 2“—60% - Accent5 2 2“˜60% - Accent5 2 2 2“™60% - Accent5 2 3“š60% - Accent5 3“›60% - Accent6 2“œ60% - Accent6 2 2“60% - Accent6 2 2 2“ž60% - Accent6 2 3“Ÿ60% - Accent6 3“  Accent1 2“¡ Accent1 2 2“¢ Accent1 2 2 2“£ Accent1 2 3“¤ Accent1 3“¥ Accent2 2“¦ Accent2 2 2“§ Accent2 2 2 2“¨ Accent2 2 3“© Accent2 3“ª Accent3 2“« Accent3 2 2“¬ Accent3 2 2 2“­ Accent3 2 3“® Accent3 3“¯ Accent4 2“° Accent4 2 2“± Accent4 2 2 2“² Accent4 2 3“³ Accent4 3“´ Accent5 2“µ Accent5 2 2“¶ Accent5 2 2 2“· Accent5 2 3“¸ Accent5 3“¹ Accent6 2“º Accent6 2 2“» Accent6 2 2 2“¼ Accent6 2 3“½ Accent6 3“!¾Aç1klama Metni’2’5ÿAç1klama Metni“%¿Aç1klama Metni 2’G’ÿÿAç1klama Metni 2 ÿÿ%“)ÀAç1klama Metni 2 2“Á Ana Ba_l1k’*’ÿ Ana Ba_l1k“ Ana Ba_l1k 2’?’ÿÿ Ana Ba_l1k 2 DTjÿ%“ ÃBad 2“ ÄBad 2 2“Å Bad 2 2 2“ ÆBad 2 3“ ÇBad 3“È Bal1 Hücre’,’ÿ Bal1 Hücre“É Bal1 Hücre 2’O’ÿÿ Bal1 Hücre 2 ÿú}ÿ%ÿÿ€ÿ“#ÊBal1 Hücre 2 2“ËBa_l1k 1’&’ÿBa_l1k 1“Ì Ba_l1k 1 2’I’ÿÿ Ba_l1k 1 2 DTjÿ%[›Õÿ“ÍBa_l1k 2’&’ÿBa_l1k 2“Î Ba_l1k 2 2’I’ÿÿ Ba_l1k 2 2 DTjÿ%ÿ?¬Ìêÿ“ÏBa_l1k 3’&’ÿBa_l1k 3“Ğ Ba_l1k 3 2’I’ÿÿ Ba_l1k 3 2 DTjÿ%23›Âæÿ“ÑBa_l1k 4’&’ÿBa_l1k 4“Ò Ba_l1k 4 2’;’ÿÿ Ba_l1k 4 2 DTjÿ%“Ӏÿ’8’ÿBinlik Ayrac1 [0]“Ô Calculation 2“ÕCalculation 2 2“ÖCalculation 2 2 2“×Calculation 2 3“Ø Calculation 3“Ù Check Cell 2“ÚCheck Cell 2 2“ÛCheck Cell 2 2 2“ÜCheck Cell 2 3“İ Check Cell 3“ ŞComma 2“ß Comma 2 2“ àComma 3“áÇ1k1_’ ’ÿÇ1k1_“âÇ1k1_ 2’y’ÿÿÇ1k1_ 2 ÿòòòÿ ÿ???ÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“ã Ç1k1_ 2 2“äExplanatory Text 2“åExplanatory Text 2 2“æExplanatory Text 2 2 2“çExplanatory Text 2 3“èExplanatory Text 3“éGiri_’ ’ÿGiri_“êGiri_ 2’y’ÿÿGiri_ 2 ÿÿ̙ÿ ÿ??vÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“ë Giri_ 2 2“ ìGood 2“ íGood 2 2“î Good 2 2 2“ ïGood 2 3“ ğGood 3“ñ Heading 1 2“ò Heading 2 2“ó Heading 3 2“ô Heading 4 2“õ Hesaplama’(’ÿ Hesaplama“ö Hesaplama 2’’ÿÿ Hesaplama 2 ÿòòòÿ ÿú}ÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“÷ Hesaplama 2 2“ø Hyperlink“ù Hyperlink 2“ úInput 2“û Input 2 2“ü Input 2 2 2“ı Input 2 3“ şInput 3“!ÿ0_aretli Hücre’2’ÿ0_aretli Hücre“%0_aretli Hücre 2’‹’ÿÿ0_aretli Hücre 2 ÿ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“)0_aretli Hücre 2 2“ 0yi’’ÿ0yi“0yi 2’=’ÿÿ0yi 2 ÿÆïÎÿ ÿaÿ%“0yi 2 2“ Kötü’’ÿKötü“ Kötü 2’?’ÿÿKötü 2 ÿÿÇÎÿ ÿœÿ%“ Kötü 2 2“ Linked Cell 2“ Linked Cell 2 2“ Linked Cell 2 2 2“ Linked Cell 2 3“ Linked Cell 3“ Neutral 2“ Neutral 2 2“ Neutral 2 2 2“ Neutral 2 3“ Neutral 3“€ÿ’"’ÿNormal“ Normal 2“ Normal 2 2“ Normal 2 3“ Normal 2 3 2“Normal 2 3 2 2“ Normal 2 3 3“ Normal 2 3 4“ Normal 2 4“ Normal 2 4 2“ Normal 3“ Normal 4“ Normal 4 2“ Normal 4 2 2“Normal 4 2 2 2“ Normal 4 2 3“! Normal 4 3“" Normal 4 4’;’ÿÿ Normal 4 4 ÿ%“ #Normal 5’7’ÿÿNormal 5 ÿ%“$ Normal 5 2“% Normal 5 3“& Normal 5 4“ 'Normal 6“/(Normal_ DEN0ZL0 SEKT.“3)Normal_2014 YEN0 GRAF0K“* Normal_Grafik“+Normal_sektörel ham“,Not’’ ÿNot“ -Not 2’d’ÿÿNot 2 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ .Note 2 2“/ Note 2 2 2“0 Note 2 2 2 2“1Note 2 2 2 2 2“2 Note 2 2 2 3“3 Note 2 2 3“4 Note 2 2 3 2“5Note 2 2 3 2 2“6Note 2 2 3 2 2 2“7Note 2 2 3 2 3“8 Note 2 2 3 3“9Note 2 2 3 3 2“:Note 2 2 3 3 2 2“;Note 2 2 3 3 3“<Note 2 2 3 3 4’v’ÿÿNote 2 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“= Note 2 2 3 4“> Note 2 2 3 5’r’ÿÿ Note 2 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“? Note 2 2 4“@ Note 2 2 4 2“ANote 2 2 4 2 2“B Note 2 2 4 3“C Note 2 2 4 4’r’ÿÿ Note 2 2 4 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“D Note 2 2 5“E Note 2 2 6’n’ÿÿ Note 2 2 6 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ FNote 2 3“G Note 2 3 2“H Note 2 3 2 2“INote 2 3 2 2 2“J Note 2 3 2 3“K Note 2 3 3“L Note 2 3 3 2“MNote 2 3 3 2 2“N Note 2 3 3 3“O Note 2 3 3 4’r’ÿÿ Note 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“P Note 2 3 4“Q Note 2 3 5’n’ÿÿ Note 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ RNote 2 4“S Note 2 4 2“T Note 2 4 2 2“U Note 2 4 3“ VNote 3“ WNötr’’ÿNötr“ XNötr 2’?’ÿÿNötr 2 ÿÿëœÿ ÿœeÿ%“ YNötr 2 2“ ZOutput 2“[ Output 2 2“\ Output 2 2 2“] Output 2 3“ ^Output 3“_ÿ’*’ÿ ParaBirimi“`ÿ’2’ÿParaBirimi [0]“a Percent 2“b Percent 2 2“c Percent 3“d Percent 4“ eTitle 2“ fToplam’"’ÿToplam“ gToplam 2’S’ÿÿToplam 2 ÿ%[›Õÿ[›Õÿ“h Toplam 2 2“ iTotal 2“j Total 2 2“k Total 2 2 2“l Total 2 3“ mTotal 3“n Uyar1 Metni’,’ ÿ Uyar1 Metni“o Uyar1 Metni 2’A’ÿÿ Uyar1 Metni 2 ÿÿÿ%“#pUyar1 Metni 2 2“qÿ’"’ÿVirgül“ rVurgu1’"’ÿVurgu1“ sVurgu1 2’C’ÿÿVurgu1 2 [›Õÿ ÿÿÿÿ%“t Vurgu1 2 2“ uVurgu2’"’!ÿVurgu2“ vVurgu2 2’C’ÿÿVurgu2 2 í}1ÿ ÿÿÿÿ%“w Vurgu2 2 2“ xVurgu3’"’%ÿVurgu3“ yVurgu3 2’C’ÿÿVurgu3 2 ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%“z Vurgu3 2 2“ {Vurgu4’"’)ÿVurgu4“ |Vurgu4 2’C’ÿÿVurgu4 2 ÿÀÿ ÿÿÿÿ%“} Vurgu4 2 2“ ~Vurgu5’"’-ÿVurgu5“ Vurgu5 2’C’ÿÿVurgu5 2 DrÄÿ ÿÿÿÿ%“€ Vurgu5 2 2“ Vurgu6’"’1ÿVurgu6“ ‚Vurgu6 2’C’ÿÿVurgu6 2 p­Gÿ ÿÿÿÿ%“ƒ Vurgu6 2 2“„Warning Text 2“…Warning Text 2 2“†Warning Text 2 2 2“‡Warning Text 2 3“ˆWarning Text 3“‰ÿ’ ’ÿYüzdeŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16’â8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€€€€€€€ÀÀÀ€€€™™ÿ™3fÿÿÌÌÿÿffÿ€€fÌÌÌÿ€ÿÿÿÿÿÿ€€€€€ÿÌÿÌÿÿÌÿÌÿÿ™™Ìÿÿ™Ì̙ÿÿ̙3fÿÌÌÌìììøøøÿ™ÿfff™–––3f3™f333™3™3f33™333\ÿÿÿ`… Grafik1…šJ sektörel ham… ¤n DEN0B SEKT.…ߓülke ham…Ş ÜLKE TABLO…ùı mal Grup ham…×MAL GR. ve SEKTÖR TABLO… ×-AB…sF AYLAR 2013…ùã AYLAR2014…(ß2014 YEN0 GRAF0K…$M> DEN0ZL0 SEKT.…*´IT0M DEN0ZL0 DEN0B…ÿaSayfa1šš££ŒZZ® <ÁÁ¿SfNfğ8ğ@ñÿÿÿ€€€÷ëzğrğ83 ğ¿AÀ@@ñ ÷ü œ±ALMANYA0TALYAFRANSAHOLLANDA AVUSTURYAIRAKOCAKÜLKELER (FOB/1000 $)De.Pay% 0NG0LTERE D0ER ÜLKELERTOPLAM MAL GRUPLARI BORNOZ- SABAHLIKÇAR^AF - NEVRES0MSEKTÖRTEKST0L VE KONFEKS0YONMADENC0L0K ÜRÜNLER0D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER0 GENEL TOPLAMMARTHAZ0RAN^UBATN0SANMAYISTEMMUZAUSTOSEYLÜLEK0MKASIMARALIKTÜM SEKTÖRLER DAH0LPAY %DE.%AYLARDE(%)DEM0R VE DEM.DI^I METAL. DE0^0M % DAN0MARKA 2013 FOB $ 2013/2014 2014 FOB $!ÖRME - DOKUMA PAMUKLU BUKLE HAVLU TOPLAM5 * SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI - FOB USD * .I. TARIM. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER . Ya_ Meyve ve Sebze ". Meyve Sebze Mamulleri %. Kuru Meyve ve Mamulleri . F1nd1k ve Mamulleri !. Zeytin ve Zeytinya1 . Tütün !. Süs Bitkileri ve Mam.. C. AAÇ VE ORMAN ÜRÜNLER0 .II. SANAY0'. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER#. Tekstil ve Hammaddeleri#. Deri ve Deri Mamulleri . Hal1 &. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER0. C. SANAY0 MAMULLER0&. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon . Otomotiv Endüstrisi. Gemi ve Yat). Elektrik Elektronik ve Hizmet. Makine ve Aksamlar1). Demir ve Demir D1_1 Metaller . Çelik2. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri. Mücevher(. Savunma ve Havac1l1k Sanayii!. 0klimlendirme Sanayii!. Dier Sanayi Ürünleri.III. MADENC0L0K . TOPLAM). B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLERELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET6. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mam. d DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD-. B. HAYVANSAL ÜRÜNLER-100,00%"AYLAR 0T0BAR0YLE GENEL ÜLKE RAPORUB0RLE^0K KRALLIKB0RLE^0K DEVLETLERÇ0N HALK CUMHUR0YET00SPANYAROMANYA0SRA0LRUSYA FEDERASYONU0SV0ÇRESUUD0 ARAB0STANBELÇ0KAPOLONYA YUNAN0STANSLOVAKYA BULGAR0STANMISIRB0RLE^0K ARAP EM0RL0KLER00SVEÇSUR0YE0RAN (0SLAM CUM.)ÇEK CUMHUR0YET0SLOVENYAUKRAYNA AVUSTRALYATUNUSCEZAY0RL0BYAKANADA SIRB0STAN HIRVAT0STANFAS F0NLAND0YA HINDISTANAZERBAYCAN-NAHÇ0VAN KAZAK0STAN0RLANDA MACAR0STAN GÜRC0STANPORTEK0Z MAKEDONYAKUVEYTKATARLÜBNANESTONYAKKTCDEN0ZL0 SERBEST BÖLGL0TVANYAGANANORVEÇANGOLAMOLDAVYA BOSNA-HERSEKBREZ0LYAPAKISTAN BANGLADE^ÜRDÜNLETONYA HONG KONGSINGAPURGÜNEY AFR0KA CUMHUR0AVRUPA SERBEST BÖLG. TAC0K0STANMALTAGÜNEY KORE CUMHUR0YETAYVANGINE MAUR0T0USTRAKYA SERBEST BÖLGEJAPONYAYEMEN AFGAN0STANMYANMAR (BURMA)KOSOVA TÜRKMEN0STAN KIRGIZ0STANMAL0 YENI ZELANDA BEYAZ RUSYABAHREYN ÖZBEK0STAN GUATEMALAEGE SERBEST BÖLGEN0JERYA SRI LANKA VENEZUELLAMERS0N SERBEST BÖLGEKENYAARJANT0N ARNAVUTLUKEKVATORCIBUTI0^GAL ALT.F0L0ST0N TTAYLANDMEKS0KASUDANKAYSER0 SERBEST BLG.KARADA KOLOMB0YATOGOSENEGALKAMERUN^0L0KONGOPANAMAMALEZYAF0LD0^0 SAH0L0HONDURAS BURK0NA FASO ENDONEZYA MOR0TANYAMOZAMB0KET0YOPYA KOSTARIKAUMMANBEN0NGABONDOMINIK CUMHURIYETIMENEMEN DER0 SR.BLG.VIETNAM0ZLANDAGUYANATRINIDAD VE TOBAGOPERUSOMALIJAMAIKA FILIPINLERANTIGUA VE BERMUDAER0TREST.K0TTS VE NEV0SAHL SERBEST BÖLGEUGANDA MADAGASKAR0ST.DER0 SERB.BÖLGEKONGO(DEM.CM)E.ZA0RE NIKARAGUAGAMBIYASUR0NAMCAYMAN ADALARIYENI KALODENYA VE BAANTALYA SERBEST BÖL.BERMUDABARBADOSDUBA0TANZANYA(B0RLE^.CUM) L0HTEN^TAYNEKVATOR G0NES0 BAHAMALAR LÜKSEMBURGBURSA SERBEST BÖLG.HOLLANDA ANT0LLER0MALD0V ADALARISEY^EL ADALARI VE BAKAMBOÇYAToplam1B0RL0K BAZINDA MAL GRUBU RAPORU GT0P GrupGT0P Grup Ad 4 AYLIK DEG(%) KUM DEG(%)1001 DIB-ÇORAP1002 DIB-HAVLU1003DIB-NEVRES0M-YATAK ÇAR^AFI1004#DIB-P0JAMA VE GECEL0K (DOKUMA-ORME)1008"DIB-AMBALAJ 0Ç0N TORBA VE ÇUVALLAR1009 DIB-BORNOZ1010DIB-BAY 0Ç G0Y0M1011DIB-BAYAN 0ÇG0Y0M1012DIB-DÖ^EMEL0K PERDEL0K KUMA^1013 DIB-PASPAS1014 DIB-TERL0K1015DIB-KUMA^ VE AKSESUAR Genel ToplamFOBUSD+TEKST0L VE KONFEKS0YON TOPLAMI (FORMÜL VAR) D E N 0 Z L 0 D E N 0 BDEN0B %PAY ,D E N 0 Z L 0 / D E N 0 B KAR^ILA^TIRMALI OCAK - KASIM-98,29%ULKEADDEG %DEG % EL SALVADORNIJERGRENADABUHUTAN2,54%8,57%TÜRK0YE-96,88%5,41%01 OCAK - 31 ARALIK / 12 AYDE OCAK*ARALIK11,94%11,51%64,19%-22,82%3,75%20,29%29,54%-83,80%152,39%21,55%1,37%6,05%7,11%5,66%13,50%21,57%5,82%4,45%52,24%21,71%23,07%-18,98%54,49%137,46%-67,41%-62,60%20,52%7,30%/N2013 - 2014 / SEKTÖREL 0HRACAT RAPORU / TÜRK0YE - DEN0ZL0 - DEN0B ( FOB-USD )DEN0ZL0TRDNZLFOB $5,42%22,09%-15,32%2,04%-14,31%1,94%-33,92%6,56%-34,39%1,57%0,37%31,16%21,19%-48,07%-86,49%18,71%7,88%648,70%14,55%82,84%1,41%-0,37%4,31%6,44%5,96%5,84%-6,14%-14,14%7,25%15,17%2,39%14,95%4,69%1,96%7,97%5,03%4,54%33,77%10,08%3,60%12,04%4,39%23,69%4,04%-15,27%-4,32%-1,55%0,14%60,36%37,96%18,65%5,37%-73,65%5,19%-55,56%-7,70%8,18%4,06%3,89%LGSEK:7 AY:OCAK - ARALIK YIL:2014 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 1/2/20151DENIB - SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT RAPORU - FOB DOLAR8Gen.Sek. Kodu:7 Ay:OCAK Y1l:2015 Ülke Grup S1n<Q1f :GENEL Sektör Ad1 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK-OCAK 2014 OCAK-OCAK 2015 2014 SON 12 AY2015 SON 12 AY:. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mamulleri. Ya_ Meyve ve Sebze!. Meyve Sebze Mamulleri#. Kuru Meyve ve Mamulleri. F1nd1k ve Mamulleri . Zeytin ve Zeytinya1. Tütün". Deri ve Deri Mamulleri. Hal1%. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon(. Demir ve Demir D1_1 MetallerCGSEK:7 AY:OCAK YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU OCAK 2014 FOBUSDOCAK 2015 FOBUSDOCAK-OCAK 2014 FOBUSDOCAK-OCAK 2015 FOBUSDNEPALGen.Sek. Kodu:7 Ay:OCAK Y1l:2015 Beyan Kay1t Kodu:DH GB Durum:ONAY,GÜMRÜKONAY GT0P Grup S1n1f:GS07 GT0P Grup:1001 - 1015 Ülke Grup S1n1f :GENEL OCAK 2014 Fob USDOCAK 2015 Fob USDOCAK-OCAK 2014 Fob USDOCAK-OCAK 2015 FobUSDPGSEK:7 AY:OCAK YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL ULKEGRUP2:AB GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU LGSEK:7 AY:OCAK - ARALIK YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 2014/2015 OCAK - OCAK134-19. =115 ÜLKE114 ÜLKE OCAK * OCAK 2014 / 115A.B.D.13:12 2015 FOB $ 2015 / 114ÿºf× ¸×^'ØÍÙ©cÙ üÙ¢çڍUÜûäİŠzß >áä Kãñ ä³ ­äS =åã ÓåyWæıÈæn3çÙÚç€eè çènéê¼vê÷Ꝇë, ì°¬ìR_íî¹»îaªïPVğüÔğzêñ6òÜ£òIíò“0óÖzó UôûœôBäôŠ*õĞnõ±õW÷õ>öä–÷„øíùp1û´[ıŞÃıFcc–G –†VPK!éŞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰}øğôÁ©/ÃpÅSİğÅ·ŸııõÇÎ_O¾yñè ;žëøßøä·_>·a±«(<ÿòñO?ÿêÓ?¿{d·t¨Ã‡$ÂܹŠOœ,‚µ©(˜ÌñaòzÃÃ…àÛâº'Bxu¨ ×Áfğn% 06àåùƒë Læ‚Xf¾Fğ€1Úa‰5Wä\Z„‡óxjŸ<™ë¸ÛæPl¤¶7Ÿ²›Ë ÄÍëÅMqŒ…#¯±#Œ-«»Mˆ×2JgáÜ&NkH†äĞ(¤•Ñ‰ / AHµ›ƒ[N‡QÛª»øØD ¨…üS#Œ—Ñ\ Èærˆ"ª|‰ĞFr°HF:®ÇdzŠ)szc̹ÍæZëՒ~ÄŞöºˆLd"ȑÍç>bLGvÙQ¢hfÃHêØø”(r®3aƒ0ó‘çoM÷-‚tŸ-7AWuJ«‘Wæ‰%——13êw° „•Ê€ìj‘øLi_uÿ¨§]i]ÔÛ ±ŞZ{kR¾ ÷ğ.šÇ×1Ü3› ì~¿Óo÷¯ßÛîå7¯Ú+¡ —[Åt·®öîÑÖ­û„P: Š÷¹Ú½shOã> J;õàŠóG¹Y‡òN† Ü4AÊÆI˜øˆˆp¢lñË®t2å™ë)wfŒÃÎ_ [}K<Glœ>±–Ëòé4ŽÄj¼äçãğ´!Rt­¾z Ëİ+¶Sõ´¼$ m_‡„6™I¢j!Q_Ê ©gsš…„ZÙaÑ´°hH÷ËTm°jyV`ÿäÀ®«åú˜€~è_'Øá.¼žSÁU*áÛC‚`C4P{’T6à¹+²[ŽœyBZßö‚ŠJ ¿Wğª^©ĞğÛÕBÛ÷«åž_.u;•ûĞXD•ıôÃKŞGÑEöùEo|‚‰–¯Ü.ŒXTdêKQWŸ`Êë'ù…ÅuˆÎ½Z¥ß¬6;µB³Úî¼n§QhµN¡[ êİ~7ğÍş}×9V`¯] ¼Z¯Q¨•ƒ àÕJ’~£Y¨{•JÛ«·=¯}?ÛÆÀÊSùÈbáU¼vÿÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éŞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!kvZ¿Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'É theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Ä ŒŒ T8ÍÁÀPPPZaajk¦ƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Sun Feb 01 14:00:57:736 2015wº`KKwº`¡" dXX333333Ó?333333Ó?3œ&œ<3ìPğHğğ0ğ( ğ ğ@»Àº3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2014 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#¢S S4ES S 4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#¡S S4ES S 4D$% Şÿÿÿ¬ÿÿÿ0@53O&DQ4$% Şÿÿÿ¬ÿÿÿ±@53O&DQ4FAqV´ h3O9¡5 ’ 3 boR RR RV Vd~ºÿ Z&E! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &F! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿŠC Z3OYÿÿÿìÿÿÿ&&XQ 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<´ÜDx·‘É…?ÂZ‹PCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" 0¯ ”[3O0¯ d% ÿŞÿÿÿ¬ÿÿÿ0 3O&ZQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<> PFµ%Š?Ü/Ëd ê?âŸjƒü Ï? Óîyæúî?¥½¥úšô•© žž /¡S S 4S S4S S4§D§9¡5 ’ VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ+—/ ê?3OvÿÿÿCæ(&YQ €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<4ÿÿÿËòMzĞ?Ã-Êúe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž / ¡xS S4žž [¡S S 4 e OCAKOCAK^UBAT^UBATMARTMARTN0SANN0SANMAYISMAYISHAZ0RANHAZ0RANTEMMUZTEMMUZAUSTOSAUSTOS EYLÜL EYLÜL EK0M EK0M KASIM KASIM ARALIK ARALIKe¶¥S§Aš™:F¤A®Ç%»t¨AÊ<0¤A×£ğÒ¢ ¥AìQ¸UÍÕ¦Aö(Üüş ¨AÍÌL*’§A\r.¦AÂu…ñ]§Aš™™o'-¦A ¤p=µ §A ×#3¸§A \Bİ?â¦A š™:F¤A e> š™:ž*žvtr-TRB.³—ž˜ž„3ˆ PK!)“ S,[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒ5[”8ejҏEù€‘3I,’±e»Uû÷LÒDB¨ l,ÙsçŞ3ãõæ0ôjO!ZÇ%¬ò±qµå¶„÷íSv *&ä{ÇT‘"lªË‹õöè)*éæXB—’¿Ó:šŽŒ¹óÄRi\0É5´Ú£ùÀ–ôuQÜhã8§,P­¨Á]ŸÔãAžO$úêş$³J@ï{k0 ©Şsı-%›réœ4±³>^ è³ cå瀹ïUVlMê CzÁA0t’!éëùŒ,£…üwÇ3È®i¬¡Ú™İ ëÈ'ãÙlÿÀ"ZıÂb·0è鯫OÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=ş®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®¨Éÿ³Ã0̞OÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½¨eªÔе¸ùÖıÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡wÙ7c»(Eb²Ë®»öCœAǠҟÛ×åãƒ7Îß՛K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ğ|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´ßIÈsQ}#Ր…­µİ Öµ+Õ!ï,İ^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ıÿÿPK!j_¼âö%theme/theme/themeOverride1.xmlìYϏ5¾#ñ?ŒæIvó£Y5[íæGºÛVMZÔ£“qfÜxÆ#ÛÙmn¨="!! â@%nP©•¸”¿f¡ŠÔgÏdÆN¶]i…šH«Œç{ϟß{şžgöò•û1õŽ1„%¿öaÕ÷p2aIŽ{4øà’ï ‰’Q–àŽ¿À¿²ûş{—ÑŽŒpŒo€-'öÀO"vPǏ¤Lw*1ÛH|ÈRœÀ½)ã1’pÉÃJÀÑ øie«ZmVbDN(*+ì%(†¹nL§d‚õ­`VS±]ʽcD;>¸ØÉߗ¾G‘p£ãWõǯì^® ÜˆÊ ¶†İ@r»Ü ˜mé9y8.&­×õæ^á_¨\Çõ[ıf¿YøÓ4™à$çbúlì·÷{k€²Ÿß½Vo»fá ÿÛkœ÷êká5(ó__Ã]ˆ¢…×  ßXÃ×ë­­nİÂkP†o®á[Õ½^½eá5(¢$™­¡«ævw¹Ú2eôÀ o7êƒÖVî¼DA5Õ¥¦˜²Dnªµİc|¤H’Ä“‹OÑj²‹(sâ’0‚ÂKQ W·ªƒê6üUߺş¥#‚v02¬/`"ֆOL8IeÇÿ¼úäÕó_=ê>xvúà—Ó‡Oüœ9²¬PšV/¿ÿâïǟz=ıî壯Üxaâÿé³ß~ıÒ „•–!xñõ“?ž=yñÍçşğÈßãhlÂG$Æ»ŽO¼[,†…éØÌñ˜¿™Å(BÄ´ØKB¤fqøïËÈB__ Š¸}lGğ‰q¯ÎïY„‡ŸKâğx-Š-àctŸqg®©¹Œ0æI螜ÏMÜ-„Ž]swQbå·?OA[‰Ëe7Â͛%…8ÁÒS÷Ø cÇêîbÅõˆL8l*½»ÄÛGÄ’[ÕTò²p„|[±9ºãí3êZuÛH؈:ȏ0µÂxÍ%Š].G(¦fÀ‘Œ\$‡ >1q}!!Ó!¦ÌëX—Í ë5’~ äŝö#ºˆm$—dæòyˆ3‘=6ëF(N]Ø!I"û‘˜A‰"ï&“.ø³wˆº†< dcºïl¥ûl5¸ ÊjR* Dİ™sG.¯bfÕïpA§k©á·ô<&əâ¾"ëÿVÖAH_|ûرª‹*è{œ8wÔÁŠŒo­Šw—ñ€\|íî¡yrÃvYo`ï¤ûtûÿ{骴Ÿß¾`— ò­ŽŠÙQ]Üãçö)¡t( }tĞ™‚ *;ı8Š‹ç¸4‚Ÿj'Ã.äHÛxœÉOˆŒ†Já|_ó•“Pä®Cá¥LÀ±_;}+<ÇG,ÈWk5õhš‰‡@²¯6ŠqxԐºÙ*Á ÷šm(2&eû&$ŒÉlÛ­å  ’~0‡ 9H蕽m‹KÊı2Uk,€Z‘8:ypàêø:˜€.cGIüŸ¤át‹«ùá¢A’…C׃áäd É[ø¼¾=½€ÑJi¢U[ØXá4>> ^©¶.!«iJR K­ùQİ‘´“Ì©Mf)‘j+‹ÇLî›<ãsß±ü6`ܙæchartLegacyPb.xml<ÏMnÂ0à}¥ŞÁš}q ª" ;ĦbS`lçGqƑm½=ÑaåçožFšİá1yqs1 ”«„C쀝‚ËïñëDÊ­ö‚?—à°ÿüؙÆøø£çó- ځ©1 úœçFÊdz7é´ ³Cšµ!N:Ó7vÒF}§İ“—UQÔÒô:f×®Tàs "?(ّҵ««£dGJÚ‡™ÿ…æ/ywÖ,kîlX6,[–-KÍRƒèı€#´< ÚàO/àrÿÿÿPK-!Û~ûğŠ[Content_Types].xmlPK-!"aËüÀ )_rels/.relsPK-!Ó͟Ğ>chartLegacyPb.xmlPK¹g T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Sun Feb 01 12:31:42:90 2015wº`KKwº`¡" cşÿH ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’-s} ¶ s} ¶s} Ûs} ¶s} $ s} Is} $ s& á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á áı І¾ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ı Ò‡¾ÓÓÓÓÓÓÓÓÓ ı Öˆı ׉ı ׊ı ×ı ׋ı ׌ı ×ı ׍ı ׎ı ×ı Ø0ŞR¸¥‹¶dAŞ®Gáº."\AÙMÄò(3 @ÀŞR¸¥‹¶dAŞ®Gáº."\AÙMÄò(3 @ÀŞR¸9¤[›AŞ{®r8A Ù³²ƒU;@ı Ô1½ßZºdßS0¹^ÚžãØ9û@À½ßZºdßS0¹^ÚžãØ9û@ÀßT b‹Aß= ×sØ9A Újµ‚Äë@ı ؏½ŞWP?Ş¿Q®ÙG›[‡??N@½ŞWP?Ş¿Q®ÙG›[‡??N@Ş®GA0c\AޏÂõ°¼"gA ÙÁz‘ìO@ı Ԑ½ß;Š¨ßët Ú ÿ%—GFÀ½ß;Š¨ßët Ú ÿ%—GFÀß)\:ç`Aßö(\QëVA Úä!¼@Àı Ø‘~ ޳K+JŞq= êI2AÙ«áü_¼NÀ~ ޳K+JŞq= êI2AÙ«áü_¼NÀŞÍÌÌ$¡ô{AŞ)\n(Q{A Ù˜Z0 FÀı Ô’½ßOˆBßÏTïÚ-HóD 4@½ßOˆBßÏTïÚ-HóD 4@ßÍÌÌ ÎaAߤp=²‹,eA ÚçÅ3a8@ı Ø“ ŞffffHkA~ Şmv ÙdU)-KÀ ŞffffHkA~ Şmv ÙdU)-KÀ½ Ş»â²>Şw6OI Ùøà^OXì0@ı Ô”¾ ßß~ Ú¾ ßß½ Úß ”%ߟ‹/ ÚTØÏ'ƒóTÀı Ø•¾ ŞŞ~ Ù¾ ŞŞ~ Ù¾ ŞŞ~ Ùı Ô8~ ß“3m ßìQ¸q‹ğ@ ÚÉä¬Àƒ*@~ ß“3m ßìQ¸q‹ğ@ ÚÉä¬Àƒ*@½ ß³Eß/Ë Ú8µCÊjT@ı ØO Ş= ×#r@CA~ Şûx Ù¹>êæVJÀ Ş= ×#r@CA~ Şûx Ù¹>êæVJÀ Ş…ëQ<-J~A Ş\Â-ù A ÙK­•²ç*)@ı Ø9½Şƒ¢g;ŞËX¤4Ùà©csÇÄ&À½Şƒ¢g;ŞËX¤4Ùà©csÇÄ&ÀŞÃõ(I`xA޸…ß$TxA Ù«ÎÔZçÈ¿ı Ø:Şfff¼Ê[¥AŞš™gÁ¢AÙ¿ÙŞ —b/ÀŞfff¼Ê[¥AŞš™gÁ¢AÙ¿ÙŞ —b/ÀŞ{H„·ÜAŞ…ëfı‡İA Ùß"Ö]¯¯@ı Ô;ßö(\C ‡{Aßq= ÁévAÚ¶è%1KÃ0Àßö(\C ‡{Aßq= ÁévAÚ¶è%1KÃ0Àߤp½çİ ±Aߤp}Ã׉±A Úo))Çx@ı Ø<ŞìQ¸v§üwAŞázjŸsAÙÊÒàìJ32ÀŞìQ¸v§üwAŞázjŸsAÙÊÒàìJ32ÀޏÂõPŞR®AŞ)\=&ã®A Ù5-Ö'×¼ı?ı Ô–½ß{WôßÃ=ÚɄÄTáX@½ß{WôßÃ=ÚɄÄTáX@ßö(\¿Qo_A߸…ÛÅbA Ú…ğ+äğk3@ı Ø—½Ş‡NIŞ2ކÙç—ÉÁ‰a<À½Ş‡NIŞ2ކÙç—ÉÁ‰a<ÀŞ…ëQ„+vAŞš™™İº!xA Ù¿‚›½¶!@ı Ô?ßÃõ(||ÓAA~ ßoóšBÚúÇeƒ{3@ßÃõ(||ÓAA~ ßoóšBÚúÇeƒ{3@ß= ×Ëì~AߏÂõƏû€A Ú— Âή#@ı Ô@ßq= ‚›£¡Aß®GžAÚő)1^ 0Àßq= ‚›£¡Aß®GžAÚő)1^ 0Àß)\ÿ†\ù×AßHáúöªØA ÚáZ;ÔÍj@ı ؘŞ333¼ÄjšAŞ®Gᣍ%”AÙÀÚ}×n¼7ÀŞ333¼ÄjšAŞ®Gᣍ%”AÙÀÚ}×n¼7ÀŞHášÂxÌÑA޸5…"ñÑA ÙteÃ<™¿é?ı ÔB½ßͧßwô­Ú¨dD Ï0@½ßͧßwô­Ú¨dD Ï0@ߤp=*wMXAßáz¶b^bA Ú·ò"£O•I@ı ØC¾ ŞŞ~ Ù¾ ŞŞ½ÙŞ3ždŞ~ ÙYÀı ÔDßR¸å|sAß= ×GLwAÚ ‡æ˜2@ßR¸å|sAß= ×GLwAÚ ‡æ˜2@ߏÂõ‹¨f«AßHá:_°A Ú…ëü¡~3@ı ØE½ŞKÔ{0Ş:Å2ÙkÛ¦¤İ@½ŞKÔ{0Ş:Å2ÙkÛ¦¤İ@޸…ÛrAޤp=ÂÕÕuA ÙôòÇá+¯1@ı ԙߤp=â•fAߏÂõØTÚdAÚrç§my¢Àߤp=â•fAߏÂõØTÚdAÚrç§my¢Àß= WpP# Aß…ëQ>ž»™A ÚZıí©E4Àı ØG½ŞÃ×PŞó*æÙ=êF‹ÆF6À½ŞÃ×PŞó*æÙ=êF‹ÆF6ÀŞ…ëQĞkÛeAŞ ×£øÊpA Ù5V‡´fÒJ@ı ÔH½ßs üß1FڏÜïà–õ?½ßs üß1FڏÜïà–õ?ßš™™¹ üVAß\Âm}#iA Ú8jªå˜¯]@ı ØI¾ ŞŞ~ Ù¾ ŞŞ½ÙŞ¥£A޼Á@ ÙÇ/È<ŒXÀı ÔJ¾ ßß~ Ú¾ ßß½ÚßÃ@ß~ ÚYÀ×Dbl**Œ°”””¨”šfbš¨”°°°””¨°°”f°”°””f á! á" á# á$ % ğ ı ØK½ ŞÃá?މ¾A Ù½U„š¢€XÀ½ ŞÃá?މ¾A Ù½U„š¢€XÀ ŞR¸¥ÙÕTA~ Ş'_Œ, Ù*¤’rPÀı !ÔL!ß®GáÚä@!ßìQ¸A³@!Ú²~Ñ^„VÀ!ß®GáÚä@!ßìQ¸A³@!Ú²~Ñ^„VÀ½!ß·ôkßïÎq! Úc«hF¾QÀı "ØM"ޏÂõğzØlA"Şš™™ÙžÖdA"ÙȍñyOÂ;À"ޏÂõğzØlA"Şš™™ÙžÖdA"ÙȍñyOÂ;À"Ş…ëQ\­¡A"Ş®GÎ_£A" ÙÀÑ(âA•+@ı #ÔN#ß®Ç%»t¨A#ßq=ŠÊ<0¤A#Ú^™™/s1À#ß®Ç%»t¨A#ßq=ŠÊ<0¤A#Ú^™™/s1À#߸ GàA#ßHáb$¿ãàA# Ú¨€[ È@¾$ÔÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ı %Ûğ¾%ÜÜÜÜÜİİİİ ×Rd¢°°>¶@Ü‹‹Ú# ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&M&“Éd2Ù?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dX,A4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Sun Feb 01 12:46:40:395 2015wº`KKwº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} Û( } ’ } m } ’ } m } Û } m } ’ * ,@ ,@ ,@ ,À" ğÀ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğÀ ğÀ" ,À" ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğ@ ğ@ ğÀ ğ@ ğ@ ğÀ ğÀ ğ@ı 5R¾666666667 íı 8¾ 9:ı 8¨¾ 9:ı 8$¾ 9: ı î½ïxŸ@ğ|Ÿ@ı î&½ïxŸ@ğ|Ÿ@ı î&ı ï+ı ğ§ı î&ı ú0R¸¥‹¶dAà®Gáº."\AáMÄò(3 @ÀR¸¥‹¶dAà®Gáº."\AáMÄò(3 @ÀóR¸9¤[›Aà{®r8A á³²ƒU;@ı û1½ZºdâS0¹^ãžãØ9û@À½ZºdâS0¹^ãžãØ9û@ÀôT b‹Aâ= ×sØ9A ãjµ‚Äë@ı ü½WP?ä¿Q®åG›[‡??N@½WP?ä¿Q®åG›[‡??N@õ®GA0c\AäÂõ°¼"gA åÁz‘ìO@ı ı½;Š¨æët ç ÿ%—GFÀ½;Š¨æët ç ÿ%—GFÀö)\:ç`Aæö(\QëVA çä!¼@Àı ü‘~ ³K+Jäq= êI2Aå«áü_¼NÀ~ ³K+Jäq= êI2Aå«áü_¼NÀõÍÌÌ$¡ô{Aä)\n(Q{A å˜Z0 FÀı ı’½OˆBæÏTïç-HóD 4@½OˆBæÏTïç-HóD 4@öÍÌÌ ÎaAæ¤p=²‹,eA ççÅ3a8@ı ü“ ffffHkA~ ämv ådU)-KÀ ffffHkA~ ämv ådU)-KÀ½ õ»â²>äw6OI åøà^OXì0@ı ı”¾ æ~ ç¾ æ½ çö ”%柋/ çTØÏ'ƒóTÀı ü•¾ ä~ å¾ ä~ å¾ õä~ åı ı8~ “3m æìQ¸q‹ğ@ çÉä¬Àƒ*@~ “3m æìQ¸q‹ğ@ çÉä¬Àƒ*@½ ö³Eæ/Ë ç8µCÊjT@ı üO = ×#r@CA~ äûx å¹>êæVJÀ = ×#r@CA~ äûx å¹>êæVJÀ õ…ëQ<-J~A ä\Â-ù A åK­•²ç*)@ı ş9½ƒ¢g;èËX¤4éà©csÇÄ&À½ƒ¢g;èËX¤4éà©csÇÄ&À÷Ãõ(I`xA踅ß$TxA é«ÎÔZçÈ¿ı ú:fff¼Ê[¥Aàš™gÁ¢Aá¿ÙŞ —b/Àfff¼Ê[¥Aàš™gÁ¢Aá¿ÙŞ —b/Àó{H„·ÜAà…ëfı‡İA áß"Ö]¯¯@ı û;ö(\C ‡{Aâq= ÁévAã¶è%1KÃ0Àö(\C ‡{Aâq= ÁévAã¶è%1KÃ0Àô¤p½çİ ±Aâ¤p}Ã׉±A ão))Çx@ı ü<ìQ¸v§üwAäázjŸsAåÊÒàìJ32ÀìQ¸v§üwAäázjŸsAåÊÒàìJ32ÀõÂõPŞR®Aä)\=&ã®A å5-Ö'×¼ı?ı ı–½{WôæÃ=çɄÄTáX@½{WôæÃ=çɄÄTáX@öö(\¿Qo_A清ÛÅbA ç…ğ+äğk3@ı ü—½‡NIä2ކåç—ÉÁ‰a<À½‡NIä2ކåç—ÉÁ‰a<Àõ…ëQ„+vAäš™™İº!xA å¿‚›½¶!@ı ı?Ãõ(||ÓAA~ æoóšBçúÇeƒ{3@Ãõ(||ÓAA~ æoóšBçúÇeƒ{3@ö= ×Ëì~AæÂõƏû€A 痏 Âή#@ı ı@q= ‚›£¡Aæ®GžAçő)1^ 0Àq= ‚›£¡Aæ®GžAçő)1^ 0Àö)\ÿ†\ù×AæHáúöªØA çáZ;ÔÍj@ı ü˜333¼ÄjšAä®Gᣍ%”AåÀÚ}×n¼7À333¼ÄjšAä®Gᣍ%”AåÀÚ}×n¼7ÀõHášÂxÌÑAä¸5…"ñÑA åteÃ<™¿é?ı ıB½ͧæwô­ç¨dD Ï0@½ͧæwô­ç¨dD Ï0@ö¤p=*wMXAæáz¶b^bA ç·ò"£O•I@ı üC¾ ä~ å¾ ä½åõ3ždä~ åYÀı ıDR¸å|sAæ= ×GLwAç ‡æ˜2@R¸å|sAæ= ×GLwAç ‡æ˜2@öÂõ‹¨f«AæHá:_°A ç…ëü¡~3@ı üE½KÔ{0ä:Å2åkÛ¦¤İ@½KÔ{0ä:Å2åkÛ¦¤İ@õ¸…ÛrAä¤p=ÂÕÕuA åôòÇá+¯1@ı ı™¤p=â•fAæÂõØTÚdAçrç§my¢À¤p=â•fAæÂõØTÚdAçrç§my¢Àö= WpP# Aæ…ëQ>ž»™A çZıí©E4Àı üG½Ã×Päó*æå=êF‹ÆF6À½Ã×Päó*æå=êF‹ÆF6Àõ…ëQĞkÛeAä ×£øÊpA å5V‡´fÒJ@ı ıH½s üæ1FçÜïà–õ?½s üæ1FçÜïà–õ?öš™™¹ üVAæ\Âm}#iA ç8jªå˜¯]@ı üI¾ ä~ å¾ ä½åõ¥£Aä¼Á@ åÇ/È<ŒXÀı ıJ¾ æ~ ç¾ æ½çöÃ@æ~ çYÀ×DŠl*^€°”””¨”šfbš¨”°°°””¨°°”f°”°””f ğÀ! ğÀ"" ,À"# ’À"% €) ı üK½ Ãá?䉾A å½U„š¢€XÀ½ Ãá?䉾A å½U„š¢€XÀ õR¸¥ÙÕTA~ ä'_Œ, å*¤’rPÀı !ÿL!®GáÚä@!êìQ¸A³@!ë²~Ñ^„VÀ!®GáÚä@!êìQ¸A³@!ë²~Ñ^„VÀ½!ø·ôkêïÎq! ëc«hF¾QÀı "úM"ÂõğzØlA"àš™™ÙžÖdA"áȍñyOÂ;À"ÂõğzØlA"àš™™ÙžÖdA"áȍñyOÂ;À"ó…ëQ\­¡A"à®GÎ_£A" áÀÑ(âA•+@ı #N#®Ç%»t¨A#ñq=ŠÊ<0¤A#ò^™™/s1À#®Ç%»t¨A#ñq=ŠÊ<0¤A#ò^™™/s1À#ù¸ GàA#ñHáb$¿ãàA# ò¨€[ È@ı %!%ì×£ğL÷4 A DÀDÀ!%ìfff¾O ™A DÀDÀ%!%ì×£ğL÷4 A DÀDÀ!%ìfff¾O ™A DÀDÀ¾% ~ ) ğ?¾)     ×òd¢°°¾>¶@ ‹‹  ™’ å" ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4DINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XX,,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Fri Jan 02 14:13:05:324 2015wº`KKwº`wº`¡" FX, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ¶} Û} } } } ¶Žááááááááá á á á á ááááááááááá€%á€%á€%á€%á€%á€%á€%á€%á€%ı V¾  ı š¾  ı ı ›ı œı ı ı žı ı ¯Şš™™™Ğ@Ş~ ÙYÀŞš™™™Ğ@Ş~ YÀı ¶~ ßkˆ@ß½ÚYÀßkˆ@ß~ YÀı °~ ŞŸžŞ½ÙYÀŞŸžŞ~ YÀı µ~ ߏ’ß½ÚYÀߏ’ß~ YÀı æ~ ŞYmAŞÙÿÿÿÿÿÿXÀ~ ŞYmAŞÿÿÿÿÿÿXÀı è~ ßâÍ@ß½ÚYÀßâÍ@ß~ YÀı Ê ŞìQ¸õ™Ğ@ Ş~ ÙYÀ ŞìQ¸õ™Ğ@ Ş~ YÀı ¡~ ß“Œ˜ ß½ ÚYÀß“Œ˜ ß~ YÀı Á~ Şëù£ ޽ ÙYÀŞëù£ Ş~ YÀı º~ ߀‹@ ß½ ÚYÀ߀‹@ ß~ YÀı Ñ~ ŞÑß@ ޽ ÙYÀŞÑß@ Ş~ YÀı ™ßš™™™éğ@ß~ ÚYÀßš™™™éğ@ß~ YÀı ¼~ ޏ‹¹Ş½ÙYÀޏ‹¹Ş~ YÀı Ø~ ßÉø&Aß½ÚYÀßÉø&Aß~ YÀı ±~ ŞaÌ8A޽ÙYÀŞaÌ8AŞ~ YÀı £~ ß«?<ß½ÚYÀß«?<ß~ YÀı “~ ŞKãX޽ÙYÀŞKãXŞ~ YÀı Å~ ßÀû@ß½ÚYÀßÀû@ß~ YÀı —~ Şœú޽ÙYÀŞœúŞ~ YÀı Ã~ ß èÔ@ß½ÚYÀß èÔ@ß~ YÀı !"áz‚4ǀA"…ëQXÏ"xA#ğ„ »<À"áz‚4ǀA"…ëQXÏ"xA$ğ„ »<Àı &W'Ãõ(¸ÛwvA'fffDuA(7fÉ^3ŞÀ'Ãõ(¸ÛwvA'fffDuA)7fÉ^3ŞÀı !"ÍÌ̐#›sA"ìQ¸~!hA#†h—Ş:CÀ"ÍÌ̐#›sA"ìQ¸~!hA$†h—Ş:CÀı &X'¤p=Ú؃kA')\ŠûøgA(± ©Æ¿)À'¤p=Ú؃kA')\ŠûøgA)± ©Æ¿)Àı !"\ÂUtcA"®Gñ¾0dA#” Ro·@"\ÂUtcA"®Gñ¾0dA$” Ro·@ı &'…ëQ€§ÓjA'fffkcA(5XÈyä<À'…ëQ€§ÓjA'fffkcA)5XÈyä<Àı !\~ "3€ˆZ"®Gé¸aA#Å¡ÃXÄb@~ "3€ˆZ"®Gé¸aA$Å¡ÃXÄb@ı &Z~ 'O=Øn'= ×#G RA([ {èg¢@~ 'O=Øn'= ×#G RA)[ {èg¢@ı !½"×höp"ä*g#ꋀîŽW!À½"×höp"ä*g$ꋀîŽW!À×Dl$$bbTTTbTbTTTTbTTTTTTTTzzzzzzrr á€%!á"á#á$á%á&á'á(á)á*á+á,á-á.á/á0á1á2á3á4á5á6á7á8á9á:á;á<á=á>á?áı & 'ìQ¸¾ÓTA~ 'c G` (öı±h7À 'ìQ¸¾ÓTA~ 'c G` )öı±h7Àı !Y!ޤp=:z3YA~ !ŞgæS]!Ùœù–˜_DÀ!ޤp=:z3YA~ !ŞgæS]!œù–˜_DÀı " )½"ß?XJzß{.E"Ú(öENEÀ½"ß?XJzß{.E"(öENEÀı #[½#ŞKL fŞCºp;#ÙBkÏ©ÂßDÀ½#ŞKL fŞCºp;#BkÏ©ÂßDÀı $ ^~ $ß» ;R$ßš™™ùK¥BA$Ú$‘Ò$=À~ $ß» ;R$ßš™™ùK¥BA$$‘Ò$=Àı %b%ŞìQ¸~ZCA~ %ŞëÈÅ3%Ù(Â:­Ã.À%ŞìQ¸~ZCA~ %ŞëÈÅ3%(Â:­Ã.Àı & ]½&ßÇb^ßÛh¿2&Úö–cíºGÀ½&ßÇb^ßÛh¿2&ö–cíºGÀı 'a½'ŞC3ރO·0'ÙR%`‚ÊÀ½'ŞC3ރO·0'R%`‚ÊÀı ( d½(ßXà)߯5/(Úè@êñØ(@½(ßXà)߯5/(è@êñØ(@ı )g½)Şc%´0Şç9{,)ÙÒàXVÂV!À½)Şc%´0Şç9{,)ÒàXVÂV!Àı * _½*ßS %EßëS**ڍÿbëdCÀ½*ßS %EßëS**ÿbëdCÀı +`½+Şk4>Ş_è<$+Ù`YíRßDÀ½+Şk4>Ş_è<$+`YíRßDÀı , c½,ßsKNGßK¼p!,Ú`j'¶+JÀ½,ßsKNGßK¼p!,`j'¶+JÀı -½-Şgã¤Şgžy-Ù–Öq=ºYœ@½-Şgã¤Şgžy-–Öq=ºYœ@ı . n½.ß÷ì ß?>f.Ú2úŽ) k@½.ß÷ì ß?>f.2úŽ) k@ı /j/Şq= å­1A~ /ŞWĞÆ/Ùv¤FF,@/Şq= å­1A~ /ŞWĞÆ/v¤FF,@ı 0 f½0ßößfÏ0Úd~øˆ9@½0ßößfÏ0d~øˆ9@ı 1e~ 1ޯP¥&1ŞfffæÜ1A1ÙÀSp•Ï>À~ 1ޯP¥&1ŞfffæÜ1A1ÀSp•Ï>Àı 2 i½2ß[,ߣ<¿2Ú`kôFÀ½2ß[,ߣ<¿2`kôFÀı 3½3ŞSúŞÃV3ÙÁh©íd@½3ŞSúŞÃV3Áh©íd@ı 4 v½4߯H³ßG·†4Úd{€6ƒu4@½4߯H³ßG·†4d{€6ƒu4@ı 5r½5ŞóŽÊŞ…S5ÙMœ'±D@½5ŞóŽÊŞ…S5Mœ'±D@ı 6 m½6ß³Útßkyÿ6Ú¸8­.Ú0À½6ß³Útßkyÿ6¸8­.Ú0Àı 7u½7Ş[k™Ş¯ââ7ÙYø‚ğ“= À½7Ş[k™Ş¯ââ7Yø‚ğ“= Àı 8 |½8ß»>¦ ßÿ›µ8Ú³,4äÚ>_@½8ß»>¦ ßÿ›µ8³,4äÚ>_@ı 9z½9Ş?œŞ mı9Ù¸İî…eÀf@½9Ş?œŞ mı9¸İî…eÀf@ı : p½:ߧŽ¤ß§½Ž:Ú'çpşéŞ¿½:ߧŽ¤ß§½Ž:'çpşéŞ¿ı ;q½;ŞOžU Ş7ǁ;Ù-– š°Ê7@½;ŞOžU Ş7ǁ;-– š°Ê7@ı < ê<*<ß= ×#F<$A~ <Ú<ß<ß= ×#F<$A~ <ı =l½=Şã³v&Şû =٤ހ›}NÀ½=Şã³v&Şû =¤Ş€›}NÀı > Ç>*½>ßü"AÚ>ß½>ßü"Aı ?h½?Ş#¡¹0Şû‡{?Ù"ò»‘QÀ½?Ş#¡¹0Şû‡{?"ò»‘QÀ×D¬lrr^^rr^^^^^^^^^r^r^^^^^^^^^^b^N@áAáBáCáDáEáFáGáHáIáJáKáLáMáNáOáPáQáRáSáTáUáVáWáXáYáZá[á\á]á^á_áı @ y½@ßwO ßc@Ú2B…ü¸“I@½@ßwO ßc@2B…ü¸“I@ı Ao½AŞóÌŞcëK AÙ;O­#0°KÀ½AŞóÌŞcëK A;O­#0°KÀı B €½Bß/À¾ ß©K‰ABÚğ¾2˵1@½Bß/À¾ ß©K‰ABğ¾2˵1@ı C~½CŞ8&Ş·ëØ CÙ›ÇJ€¼¤4À½CŞ8&Ş·ëØ C›ÇJ€¼¤4Àı D t½DßãÂË ß=£†ADÚfQ9{æ-À½DßãÂË ß=£†ADfQ9{æ-Àı Eƒ½EŞoŞ·Rx EÙ{Y–cÄR@½EŞoŞ·Rx E{Y–cÄR@ı F ÌFßffffÀ@~ Fßó`? FÚß Sf&FÀ½Tßgó9ß3lT>ß Sf&FÀı U¥½UŞĞlè@Şo*»UÙ$jØ%"›j@½UŞĞlè@Şo*»U$jØ%"›j@ı V {½VßCn[߇ƒ´VÚˆ’¿í-À½VßCn[߇ƒ´Vˆ’¿í-Àı W‘~ WŞۍšWŞq= ×E«AWÙ$óºó 9@~ WŞۍšWŞq= ×E«AW$óºó 9@ı X ‚½XßÓüiß?94Xځ´?Í5›À½XßÓüiß?94X´?Í5›Àı Y¤½YŞË­PŞ!+hAYÙ^†"Æ6`@½YŞË­PŞ!+hAY^†"Æ6`@ı Z –½Zߏ)^ß+‡ÒZÚ5ädøĞ•Z@½Zߏ)^ß+‡ÒZ5ädøĞ•Z@ı [Ï[*½[Ş#†ÍÙ[޽[Ş#†Íı \ §½\߯¾ßûg«\Ú±è=r:p@½\߯¾ßûg«\±è=r:p@ı ]‰½]ŞS@·Ş—j]ÙîÒ»R1&À½]ŞS@·Ş—j]îÒ»R1&Àı ^ ½^ßÛuÊßû°A^Út]ãş „NÀ½^ßÛuÊßû°A^t]ãş „NÀı _ª½_ŞšDAŞ9#_Ù*@—’âm@½_ŞšDAŞ9#_*@—’âm@×D<l^^^^^^rN^^^^r^^^NN^^^^^r^^^N^^^`áaábácádáeáfágáháiájákálámánáoápáqárásátáuáváwáxáyázá{á|á}á~ááı ` ¦`*½`ßp¶õ@Ú`ß½`ßp¶õ@ı a¢½aŞ]RAŞóaÙWC²ŸˆúU@½aŞ]RAŞóaWC²ŸˆúU@ı b ´½bßüû@ßG‚bڐU™ĞgFÀ½bßüû@ßG‚bU™ĞgFÀı c®½cŞ}f*AŞó OcÙû«–f´€@½cŞ}f*AŞó Ocû«–f´€@ı d dß= ×#æ¤#A~ dßKIdÚÍymİçVÀdß= ×#æ¤#A~ dßKIdÍymİçVÀı e’½eŞoêŞo9eÙàXÿøRÀ½eŞoêŞo9eàXÿøRÀı f  f*½fß÷Ù4Úfß½fß÷Ù4ı g³½gŞ«ÖÍŞ7¼4g٤ܮ~˜şH@½gŞ«ÖÍŞ7¼4g¤Ü®~˜şH@ı h Ó½hßÀÌã@ßcó hÚ?X¸¿0@½hßÀÌã@ßcó h?X¸¿0@ı i»½iŞ÷ؗŞà iÙ´ùã5ƒS@½iŞ÷ؗŞà i´ùã5ƒS@ı j Š½jß+æTߐœä@jÚ ˜ğ èGTÀ½jß+æTߐœä@j ˜ğ èGTÀı k”½kŞ1 CAŞıkÙĵ±Í~‰P@½kŞ1 CAŞıkĵ±Í~‰P@ı l Æl*lßš™™™ù“ã@~ lÚlßlßš™™™ù“ã@~ lı mž½mŞ«H—Ş_nämÙ%Ճ»îôEÀ½mŞ«H—Ş_näm%Ճ»îôEÀı n Ÿ½nßàşñ@ߐâ@nÚJ¦dJ¦äHÀ½nßàşñ@ߐâ@nJ¦dJ¦äHÀı oÖo*½oŞòJAÙo޽oŞòJAı p ½pßߢÊߟ|ÅpÚ‚Ò„`xLÀ½pßߢÊߟ|Åp‚Ò„`xLÀı q‡½qŞ_3rŞ€ÒÛ@qÙ,p7ƒÅáUÀ½qŞ_3rŞ€ÒÛ@q,p7ƒÅáUÀı r ¾½rßãRß°©rÚc¦?SÿæHÀ½rßãRß°©rc¦?SÿæHÀı ss*½sŞë ŸÙs޽sŞë Ÿı t ¨½tߏı<ß?·ƒtÚ®`ƒ` ÷UÀ½tߏı<ß?·ƒt®`ƒ` ÷UÀı u·½uŞC]°Ş¢ƒuÙ©Œ,›#8TÀ½uŞC]°Ş¢ƒu©Œ,›#8TÀı v ¹½v߁)AßPÔ@vÚÚwÌïÙyb@½v߁)AßPÔ@vÚwÌïÙyb@ı w½½wŞÛûĞŞ«&cwÙ úíXGJÀ½wŞÛûĞŞ«&cw úíXGJÀı x ‹½xßcşßO ]xÚ2–KWÀ½xßcşßO ]x2–KWÀı y²½yŞÃÈXޏòUyÙcрllUÀ½yŞÃÈXޏòUycрllUÀı z ìz*½zße¢3AÚzß½zße¢3Aı {ä{*½{ŞÒ2AÙ{޽{ŞÒ2Aı | À½|ßǒ.߀G|ÚÀ–ıR¡SÀ½|ßǒ.߀G|À–ıR¡SÀı }˜}*½}ŞÕ60AÙ}޽}ŞÕ60Aı ~ Ğ~*~ßq= ×£ôÃ@~ ~Ú~ß~ßq= ×£ôÃ@~ ~ı ­~ Ş+xÿŞìQ¸ÅÂ@Ù:du¡«åWÀ~ Ş+xÿŞìQ¸ÅÂ@:du¡«åWÀ×DlN^^^r^N^^^^^b^^N^^^N^^^^^^NN^Nb€áá‚áƒá„á…á†á‡áˆá‰áŠğ áı € Ÿ€*½€ß•2#Aڀ߽€ß•2#Aı ×*½Ş­“!Aف޽Ş­“!Aı ‚ Õ~ ‚ßWøž‚ß= ×£°±@‚ÚßqÊ~ôÑTÀ~ ‚ßWøž‚ß= ×£°±@‚ßqÊ~ôÑTÀı ƒ©½ƒŞgŸ ŞÙ) AƒÙ´o\·NÀ½ƒŞgŸ ŞÙ) Aƒ´o\·NÀı „ «½„߯\aß›@„ÚVë6µÁ@XÀ½„߯\aß›@„Vë6µÁ@XÀı …½…ޯ=|Ş1mA…Ù±Úá2ÅXÀ½…ޯ=|Ş1mA…±Úá2ÅXÀı † Ž½†ß19ßÁhú@†ÚÓ›eyXÀ½†ß19ßÁhú@†Ó›eyXÀı ‡‡*½‡Ş£ó@ه޽‡Ş£ó@ı ˆ áˆ*½ˆß€ƒ@ڈ߽ˆß€ƒ@ı ‰ï‰ß®Ç%»t¨A‰ßq=ŠÊ<0¤A‰Ú^™™/s1À‰ß®Ç%»t¨A‰ßq=ŠÊ<0¤A‰^™™/s1Àı Šğ¾Š ı ©ı ª¾×èÜNNr^^^^NNz$>¶o@d‹‹ ™¶ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4DINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XX,,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Mon Dec 01 10:21:59:945 2014wº`KKwº`wº`¡" dşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’} m} ’ } mŒ} ’Œ} m} ’ } m} ’‹ ,@ @ ; h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@hÀ!¤À!ÿÿ¾&ŒŒ‹ı «ı ;¾ <<=ı ;«¾<<=ı Õ½>xŸ@@|Ÿ@ı Ì ı Ö ½>xŸ@@|Ÿ@ı Í ı × ¾ ¾ Ø?Aı ± ı Î ¾ ?Aı ³ ı Ï ¾ ı нÙ@.á@Ú·Ø@-şë/»ÀÛ<ÀDÀDÀDÀd%Ûø`FKã-@DÀD@d½Ù@.á@Ú·Ø@-şë/»ÀÛ<ÀDÀDÀDÀd%Ûø`FKã-@DÀD@dı ! "áz‚4ǀA "…ëQXÏ"xA #ğ„ »<À "áz‚4ǀA"…ëQXÏ"xA$ğ„ »<Àı Ğ ½Ü×@İÀ“Õ@-ÿ0U,gßÀDÀDÀDÀd%»ğÁÑÆê*@DÀD@d½Ü×@İÀ“Õ@-ÿ0U,gßÀDÀDÀDÀd%»ğÁÑÆê*@DÀD@dı &W 'Ãõ(¸ÛwvA 'fffDuA (7fÉ^3ŞÀ 'Ãõ(¸ÛwvA'fffDuA)7fÉ^3ŞÀı н܀Ô@ä¶È@-ÿø!t€:CÀDÀDÀDÀd%»ÌŞ$±â@DÀD@d½Ü€Ô@ݶÈ@-ÿø!t€:CÀDÀDÀDÀd%»ÌŞ$±â@DÀD@dı ! "ÍÌ̐#›sA "ìQ¸~!hA #†h—Ş:CÀ "ÍÌ̐#›sA"ìQ¸~!hA$†h—Ş:CÀı Ğ­½Ü-Ì@İ€ŒÈ@-ÿ‰Ì‘Dľ)ÀDÀDÀDÀd%»‰|÷ÿå¯@DÀD@d½Ü-Ì@İ€ŒÈ@-ÿ‰Ì‘Dľ)ÀDÀDÀDÀd%»‰|÷ÿå¯@DÀD@dı &X '¤p=Ú؃kA ')\ŠûøgA (± ©Æ¿)À '¤p=Ú؃kA')\ŠûøgA)± ©Æ¿)Àı н܀„Ã@İ­Ä@-ÿ靌ג¼@DÀDÀDÀd%»èBƒŞ@DÀD@d½Ü€„Ã@İ­Ä@-ÿ靌ג¼@DÀDÀDÀd%»èBƒŞ@DÀD@dı ! "\ÂUtcA "®Gñ¾0dA #” Ro·@ "\ÂUtcA"®Gñ¾0dA$” Ro·@ı н Ü€xË@İ€ˆÃ@- ÿ3æ øä<ÀD ÀD ÀD Àd% »ãӍ€%Ÿ@D ÀD@d½ Ü€xË@İ€ˆÃ@- ÿ3æ øä<ÀD ÀD ÀD Àd% »ãӍ€%Ÿ@D ÀD@dı & '…ëQ€§ÓjA 'fffkcA (5XÈyä<À '…ëQ€§ÓjA 'fffkcA )5XÈyä<Àı Ğ\½ ܪ­@İ%Â@- ÿW¡‹ÅVb@D ÀD ÀD Àd% »°æ'Ä<ñ@D ÀD@d½ ܪ­@İ%Â@- ÿW¡‹ÅVb@D ÀD ÀD Àd% »°æ'Ä<ñ@D ÀD@dı !\~ "3€ˆZ "®Gé¸aA #Å¡ÃXÄb@~ "3€ˆZ "®Gé¸aA $Å¡ÃXÄb@ı ĞZ½ Ü)²@ݐ²@- ÿ{õ¦èg¹@D ÀD ÀD Àd% »i_$¢r@D ÀD@d½ Ü)²@ݐ²@- ÿ{õ¦èg¹@D ÀD ÀD Àd% »i_$¢r@D ÀD@dı &Z~ 'O=Øn '= ×#G RA ([ {èg¢@~ 'O=Øn '= ×#G RA )[ {èg¢@ı н Ü‚²@İç°@- ÿ܎V^Y!ÀD ÀD ÀD Àd% » “d­p@D ÀD@d½ Ü‚²@İç°@- ÿ܎V^Y!ÀD ÀD ÀD Àd% » “d­p@D ÀD@dı !½ "×höp"ä*g #ꋀîŽW!À½ "×höp"ä*g $ꋀîŽW!Àı н ܘ´@İŒ¯@- ÿ ;øh7ÀD ÀD ÀD Àd% »}nœë/@D ÀD@d½ ܘ´@İŒ¯@- ÿ ;øh7ÀD ÀD ÀD Àd% »}nœë/@D ÀD@dı & 'ìQ¸¾ÓTA~ 'c G` (öı±h7À 'ìQ¸¾ÓTA~ 'c G` )öı±h7Àı Ñ )ŞÀÒğ@DÀ% ÀÀ)ßà<ê@DÀ% ÀÀ-3ÖÖ5ë6ÀDÀDÀDÀd%àìź?@DÀD@d)áÀÒğ@DÀ% ÀÀ)âà<ê@DÀ% ÀÀ-3ÖÖ5ë6ÀDÀDÀDÀd%àìź?@DÀD@d¾ ı ½Ž AH¬A-j=éín2s1ÀDÀDÀDÀd%¤Y@DÀD@d½Ž AH¬A-j=éín2s1ÀDÀDÀDÀd%¤Y@DÀD@d¾ ı l°ı l¬×(nT*XŠnhhhhhh``L`Ž>¶@‹‹’ å2ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?MFHP Business Inkjet 1200 Series!@Üh߀ š 4dşÿBƒe‡ˆˆˆˆ4š d ÿÿÿÿEXCELdàààHBƒe‡ÌÚºÌÚº\\UYG-MUSTAFAPC\HP Business Inkjet 1200 Series,LocalOnly,DrvConvertË b '³ ° ,,¡" Zşÿ ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} } m} $} m } m} Û} I } $ ááááááááá á á á á áááğ ı ñ¾   ı  ¾   ı òı +óı ¡ı ¢ı ôı £ı ¤ı õı öı ,÷½ŞÇííŞŸÒEÙ®HmÌ79u@½ŞÇííŞŸÒE®HmÌ79u@ı øı ùß®G9 ƒAß×£p%ÕÀ€AÚ“u „Ò(Àß®G9 ƒAß×£p%ÕÀ€A“u „Ò(Àı úı ,ûŞázşoM{AŞ®Gáz³;qAÙ¸Æ'IJpBÀŞázşoM{AŞ®Gáz³;qA¸Æ'IJpBÀı üı ıßìQ¸ŞÈ1A~ ߯ ÚÇS ë'í?ßìQ¸ŞÈ1A~ ߯ ÇS ë'í?ı şı ,ÿ½ŞùÎ-AŞ!@1AÙ=Ÿ8ºÿ{/@½ŞùÎ-AŞ!@1A=Ÿ8ºÿ{/@ı ı ß®Gá* ÈcAß®Gá2#–`AÚM†ˆ¯&0Àß®Gá* ÈcAß®Gá2#–`AM†ˆ¯&0Àı ı ,½ އǓŞû­) Ù%GÉå+'À½ އǓŞû­) %GÉå+'Àı ı ~ ß_ş ßš™™7 A Úy\üòÿ0@~ ß_ş ßš™™7 A y\üòÿ0@ı ı ,½ ŞÿºÚŞkáP Ùl4r€|¤BÀ½ ŞÿºÚŞkáP l4r€|¤BÀı ı ~ ßó|B ßfffÆ1u@A ÚØWè¦÷(6À~ ßó|B ßfffÆ1u@A ØWè¦÷(6Àı ı , Şš™™™…¸ñ@~ ާ5 Ù= n©>À Şš™™™…¸ñ@~ ާ5 = n©>Àı  ı ½ß ypßkR]Ú˜¤0c{@½ß ypßkR]˜¤0c{@ı ïßq= Eƒ(”Aßš™™§ŒAÚ# V×5Š4Àßq= Eƒ(”Aßš™™§ŒA# V×5Š4Àı ğ¾- ×&n@&&plˆˆ€lˆl€l€€l„>¶@d-‹‹*ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?MFHP Business Inkjet 1200 Series!@Üh߀ š 4dşÿBƒe‡ˆˆˆˆ4š d ÿÿÿÿEXCELdàààHBƒe‡ÌÚºÌÚº\\UYG-MUSTAFAPC\HP Business Inkjet 1200 Series,LocalOnly,DrvConvertË b '³ ° ,,¡" dşÿà?à?œ&œU} ¶} m} ’ } $} ’} m} ’ } $} ’} $ } m} $ } m , J ; ; h@ h@ h@ h@ h@ óÀ•! ;€¦ ,€¦ ;€¦!  ·À•·À•·À•!óÀ•!, ; ¾‘‘‘’’‘‘‘‘ı «ı ;¾ <<=ı ;¨¾ <<=ı ¬½BxŸ@D|Ÿ@ı ­ ı ® ½BxŸ@D|Ÿ@ı ¯ ı ° ¾ ¬CEı ± ı ² ¾ CEı ³ ı ´ ı ½µˆ˜A¶@§ù@,ÆYİÁ…&¶6ÀDÀDÀDÀd%‡¦“ÔO@DÀD @d½·ˆ˜A¶@§ù@,ÆYİÁ…&¶6ÀDÀDÀDÀd%É‚‡¦“ÔO@DÀD @dı ½¸€‰Í@¹€VÅ@,Ç+*GœPÂ;ÀDÀDÀDÀd%ĸ`IÒØÍ@DÀD @d½º€‰Í@¹€VÅ@,Ç+*GœPÂ;ÀDÀDÀDÀd%ʸ`IÒØÍ@DÀD @dı '½¸ Ç@¹€ZÅ@,ÇE>ëS¤ÀDÀDÀDÀd%Äk)8'¯Ò@DÀD @d½º Ç@¹€ZÅ@,ÇE>ëS¤ÀDÀDÀDÀd%Êk)8'¯Ò@DÀD @dı P½¸@ôÓ@¹@ª×@,ÇÏjC í˜2@DÀDÀDÀd%ÄtDõÛJž,@DÀD @d½º@ôÓ@¹@ª×@,ÇÏjC í˜2@DÀDÀDÀd%ÊtDõÛJž,@DÀD @dı 3 ¼ÀJÕ@D ÀDÀDÀDÀDÀ3 ½€ÂÑ@D ÀDÀDÀDÀDÀ, È,g‡Üæ–0ÀD ÀD ÀD Àd% ÅuدØz%@D ÀD @d3 ¾ÀJÕ@D ÀDÀDÀDÀDÀ3 ½€ÂÑ@D ÀDÀDÀDÀDÀ, È,g‡Üæ–0ÀD ÀD ÀD Àd% ËuدØz%@D ÀD @dı ¿½ À AÁH¬A, k=éín2s1ÀD ÀD ÀD Àd% mY@D ÀD @d½ À AÁH¬A, k=éín2s1ÀD ÀD ÀD Àd% mY@D ÀD @d¾ ¥PPPPGGGG¾¥GG§§GG¨¨¾¥GG©©GGªªı ²ı L¾ MMNı O¨¾MMNı ³½JxŸ@H|Ÿ@ı ´ ı µ ½JxŸ@H|Ÿ@ı ¶ ı · ¾ ¾ ³KIı ¸ ı ¹ ¾ KIı º ı » ¾ ı ½¼€AÄ@½üÀ@,¾Ö<*›&0ÀDÀDÀDÀd%¿º0æ¡Š@DÀD@d½À€AÄ@½üÀ@,¾Ö<*›&0ÀDÀDÀDÀd%¿º0æ¡Š@DÀD@dı  ß®Gá* ÈcA ß®Gá2#–`A ÚM†ˆ¯&0À ß®Gá* ÈcAß®Gá2#–`AM†ˆ¯&0Àı -½Á –ã@ÂÀ'á@,ÃĞŠÙ©*Ó(ÀDÀDÀDÀd%ÄâãÙâú¾4@DÀD@d½Å –ã@ÂÀ'á@,ÃĞŠÙ©*Ó(ÀDÀDÀDÀd%ÄâãÙâú¾4@DÀD@dı ù ß®G9 ƒA ß×£p%ÕÀ€A Ú“u „Ò(À ß®G9 ƒAß×£p%ÕÀ€A“u „Ò(Àı ½Æ@õÛ@Ç€¥Ñ@,È‹Õ[ZëpBÀDÀDÀDÀd%Éb©ìğ W%@DÀD@d½Ê@õÛ@Ç€¥Ñ@,È‹Õ[ZëpBÀDÀDÀDÀd%Éb©ìğ W%@DÀD@dı ,û ŞázşoM{A Ş®Gáz³;qA Ù¸Æ'IJpBÀ ŞázşoM{AŞ®Gáz³;qA¸Æ'IJpBÀı Ë.#̐Pó@ %ÀÀd#Í€9î@ %ÀÀ,Î…`œêÁ5ÀDÀDÀDÀd%Ï`âäƒFB@DÀD@d#̐Pó@ %ÀÀd#Í€9î@ %ÀÀ,Î…`œêÁ5ÀDÀDÀDÀd%Ï`âäƒFB@DÀD@d •# 4¸…Á£Ü’A % À Àd# 4™™™¯7„A % À À •# 4¸…Á£Ü’A % À À#4™™™¯7„A %ÀÀ•¾&‘‘‘’’‘‘‘‘ı “½£ A¢H¬A¾ ””½£ A¢H¬A¾FF×0˜¤JrVììììœìXŠnfff*>¶@‹‹  åš ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'¬ÕjµZ­Ö?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?MFHP Business Inkjet 1200 Series!@Üh߀ š 4dşÿBƒe‡ˆˆˆˆ4š d ÿÿÿÿEXCELdàààHBƒe‡ÌÚºÌÚº\\UYG-MUSTAFAPC\HP Business Inkjet 1200 Series,LocalOnly,DrvConvertË b '³ ° ,,¡" dşÿ ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’} Û} ¶} } $} $ ááááááááá á á á á áááááááááááááááááğ ı V¾  ı ¥¾  ı ı ›ı œı ı ı žı ı Şáz‚4ǀAŞ…ëQXÏ"xAÙğ„ »<ÀŞáz‚4ǀAŞ…ëQXÏ"xAğ„ »<Àı WßÃõ(¸ÛwvAßfffDuAÚ7fÉ^3ŞÀßÃõ(¸ÛwvAßfffDuA7fÉ^3ŞÀı ŞÍÌ̐#›sAŞìQ¸~!hAÙ†h—Ş:CÀŞÍÌ̐#›sAŞìQ¸~!hA†h—Ş:CÀı ß\ÂUtcAß®Gñ¾0dAÚ” Ro·@ß\ÂUtcAß®Gñ¾0dA” Ro·@ı Ş…ëQ€§ÓjAŞfffkcAÙ5XÈyä<ÀŞ…ëQ€§ÓjAŞfffkcA5XÈyä<Àı Z~ ßO=Ønß= ×#G RAÚ[ {èg¢@~ ßO=Ønß= ×#G RA[ {èg¢@ı ŞìQ¸¾ÓTA~ Şc G` Ùöı±h7À ŞìQ¸¾ÓTA~ Şc G` öı±h7Àı )½ ß?XJzß{.E Ú(öENEÀ½ ß?XJzß{.E (öENEÀı [½ ŞKL fŞCºp; ÙBkÏ©ÂßDÀ½ ŞKL fŞCºp; BkÏ©ÂßDÀı b ßìQ¸~ZCA~ ßëÈÅ3 Ú(Â:­Ã.À ßìQ¸~ZCA~ ßëÈÅ3 (Â:­Ã.Àı a½ ŞC3ރO·0 ÙR%`‚ÊÀ½ ŞC3ރO·0 R%`‚ÊÀı d½ßXà)߯5/Úè@êñØ(@½ßXà)߯5/è@êñØ(@ı g½Şc%´0Şç9{,ÙÒàXVÂV!À½Şc%´0Şç9{,ÒàXVÂV!Àı `½ßk4>ß_è<$Ú`YíRßDÀ½ßk4>ß_è<$`YíRßDÀı c½ŞsKNGŞK¼p!Ù`j'¶+JÀ½ŞsKNGŞK¼p!`j'¶+JÀı jßq= å­1A~ ßWĞÆÚv¤FF,@ßq= å­1A~ ßWĞÆv¤FF,@ı u½Ş[k™Ş¯ââÙYø‚ğ“= À½Ş[k™Ş¯ââYø‚ğ“= Àı |½ß»>¦ ßÿ›µÚ³,4äÚ>_@½ß»>¦ ßÿ›µ³,4äÚ>_@ı z½Ş?œŞ mıÙ¸İî…eÀf@½Ş?œŞ mı¸İî…eÀf@ı y½ßwO ßcÚ2B…ü¸“I@½ßwO ßc2B…ü¸“I@ı „½Şg’Şs¼ÙtËü‹¶gL@½Şg’Şs¼tËü‹¶gL@ı k½ß£ÙÊß»}¤Ú9ÑÀğÍ9QÀ½ß£ÙÊß»}¤9ÑÀğÍ9QÀı s½ŞSq Ş«uWÙk¡ıéïpFÀ½ŞSq Ş«uWk¡ıéïpFÀı ß= ×#æ¤#A~ ßKIÚÍymİçVÀß= ×#æ¤#A~ ßKIÍymİçVÀı ”½Ş1 CAŞıÙĵ±Í~‰P@½Ş1 CAŞıĵ±Í~‰P@ı Ž½ß19ßÁhú@ÚÓ›eyXÀ½ß19ßÁhú@Ó›eyXÀı ïß…ëQW"¡Aß333+_šAÚzÇé…ß5Àß…ëQW"¡Aß333+_šAzÇé…ß5Àı ğ¾ ×B0X$$bzzzzzrr^^r^^^^^r^^^^^^^r^^z>¶@‹‹!!!ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"áÿà?à?œ&œU} $} ¶ } ’ } ¶ } ’ } ¶ } } $ } ¶ } $ } $ ­áááááğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ğ` ¾ QRRı U¾UUUUUUUUUUUı W…¾ WX¾$STTVVVVVVVVVVVVı Y®¾ YY¾*STTTTTTTTTTTTTTTTZ¾*STTTTTTTTTTTTTTTTZı aV¾(bbbbbbbbbbbbbbbbcı d„¾(eeeeeeeeeeeeeeeef¾*ghhhhhhhhhhhhhhhhij½tğ?l@m½t@t@t@l@m~ l@ m½ t @t"@t$@l&@m~ t(@ı ukı uı [\ı uı uı uı [\ı [ \ı uı uı uı [\ı uı uı tœ¾ v]^vvv]^~ _CĞ `½ wОô@w§@ws¼ß _q= ×'A `½ w½İAwóJ"ı t×¾ v]^v½ wùè"Aw‹&+_פQ¾ `]^ ~ wQ40A v~ wŸ²Ö¾ ]^½ wÿɞw'ëXı t wáz‚4ǀA _333 Áw|A ` w×£p)§C~A wÃõ(ˆ¹ß}A w{®·>À~A _×£p©Â¦{A ` _ffflî[ƒA ` wHáz„~A w(>ª|A wfffzır}A _ázæZd}A ` w®Gáj_yA w…+—Ê¢¶Aı t‡½ w_3r_IdA `~ w÷tŽ wffffjæA~ w‡¹‘ _š™™™é4ô@ `~ _oëˆ `½ w«¾ wsÛN wóé_»1è `½ wsxwÓ íIı tá v~ _eCA `½ w/¬RwÕø@w‘A¾ ]^~ _YwA `½ wí¡&AwIÑAwA(A ¾ ]^v~ wËÆèı tÔv~ _) $A`~ w*wv~ w`ÁÒ@_ìQ¸%ûĞ@`~ _¯è¾ `vv ~ w¹å5A¾ ]^½w?c[ww}±ı t­½w+xÿ_›~ž`~ w¯ùøvwÂõ(<Ñğ@~ _§6ı`~ _ËÕì `½ w7ÀPw+O wÂõ(ñ@~ wgƗı t’~ woê_ìQ¸ 8A`½wããw+H w§¼_ãÒc`~ _½4A `½ w^,wwé;wo¯²_gàž`½w‡+w{Á"ı tm½w³Út_"ğ`wš™™n!A½wƒb`w'E™_̞`~ _,o" `½ wÓ&w((w{$_+êW`~ wçóû!w¸…íjAı twìQ¸¾ÓTA_š™™¹^RA`~ wk2ŸwwHázÔW:YA½w#&"k_ŸÅ‰]`~ _ãÀM `½ w_'!fw³“b w…ëQ˜¼†VA_ÂõÈo]UA`~ w{AG|w¸…OZã‹Aı tw½wßßÆ_oüÏ `½w›V^ w?gw¿º²_Ò1`~ _Çwı `½ wÛ:zw3‚KwO·ü _= ×£ŒñA`~ wÓHÀ w®GáêdáYAı tè~ wâÍ@¾$]^vvv]^]^vvv]^v~ wâÍ@ı t¤½wË­P_cn˜¾ `v½w¿ÍOww…2_Ïà³`~ _‡DÒ `½ w±«:Awù6Awÿm_W™`½w/ïewÇïı tŒv~ _=A`½wÀĞé@wP‡ô@w—#> _&¢ `~ _{h `½ wX!ó@wÀú@wp§@_g»¯`½w©ñ@w@@Aı tã¾v]^vwÃõ(\uÓ@¾v]^]^v ~ w§áB¾ v]^v~ wg€¼ı t`~ wk4>_fff¶u¶QA`½wSzâ^w·ğ\wÓ² <_×áÛ6`~ _×S 6 `½ wC|Ñ*wWë[+wW@¹$_+Q37`~ w Ü w®Gș}Aı tȾv]^vwš™™™ÉA¾v]^]^ ~ waßA v~ wc÷u¾ ]^vwÂõ(ØşAı tâv~ _Åy.A¾ `v~ w'Oƒ¾v]^]^vv ~ wéÜ'A¾ ]^v~ wüïı t£½w«?<_¥0A`½w›³wϱFv~ __€›`~ _c¨£ `½ w#RawS3ƒwÉ·1A_‡ZR`½wºá@w·fı t‰½wS@·_7Ş`~ wåwÃõ(\G7A½w“í_£åã`~ _÷h+ `½ w׺w:w A_g5²`½wKAw»2ı tŠ~ w+æT_ìQ¸[A`w®Gáœ.A½w:åw“J’_= ×£Ô#A`~ _Ϙî `½ w $ê@w3ëöwŸ‹ª_/I#`½wc¨;wİ5ı t¾ v]^vvv]^]^vvv ~ _ıP A¾ `v~ wıP A×DêlZD..::.¶èŽ– Ò¬ÂŞ¾¾ÊøÊR²¶vȎ†ÀÈÖ ğ` !ğ` "ğ` #ğ` $ğ` %ğ` &ğ` 'ğ` (ğ` )ğ` *ğ` +ğ` ,ğ` -ğ` .ğ` /ğ` 0ğ` 1ğ` 2ğ` 3ğ` 4ğ` 5ğ` 6ğ` 7ğ` 8ğ` 9ğ` :ğ` ;ğ` <ğ` =ğ` >ğ` ?ğ` ı td½ wXà)_ƒ[+ `½ w÷Æ=1wQ).wûo :_µ1 `~ _»{L0 `½ wwß)7w§PU0wKÍn9_ÛÎ. `~ w§ø³ wÃõ(pwAı !tÁ~ !wëù£¾!]^vvv]^~ ! _¡QA¾ ! `v ~ ! wï); ! v]^½!w['wÏ«ı "tê"v"_q= ×£UÂ@¾"`vvv]^]^vvv ~ "_#1X "`½"wÑÓAw“P¨ ı #tf½#wö_¿hÿ#`½#w÷Ù¿MwŸÖÊ,wßPü'_—e#`~ # _Oœ®*# `½# wŸYww3" w§Q! #_®GáO2A#`~ #w«¿?#w{®ïı]qAı $tX$w¤p=Ú؃kA$_Âõ˜r gA$`$wfff^û jA$w\ÂmŞkA$wȉïkA$_ázZ ?rA$`$ _¸…¯ävA$ `$ w®G…éUsA$ wázzVuA$ wÂõôû€tA$_…ëQ(“?jA$`$wfff†ÈpA$w¸…ãG—¨Aı %tW%wÃõ(¸ÛwvA%_¤p=ƵøtA%`%w ×£øžxwA%w×£pIn•wA%wÂõ¨PuA%_®GÁó¯tA%`% _q= o 3vA% `% wš™™ Ö~zA% w\Âm˜¬|A% wìQ¸¦‰ßyA%_{®3bÚzA%`%wHázؾ vA%w@ LʱAı &tß¾ &v]^~ &w¹÷BA¾ &vv~ &_Í­7A¾&`]^vvv ~ &_ˆÁ@¾ &`v~ &wó=-ı 'to½'wóÌ_ŸLr'`½'w+p#w»9žwgİ™#_hÀ&A'`~ ' _Ë?' `' w®Gáª8!A' w= ×c'1A½' wãċ_ûSÓ '`~ 'w ¬ 'wÈpÁcAı (t°½(wŸž_™ñ@¾(`vvv~ (_/%¾ (`]^ ~ ( w«’Ò( v½( wŸÙ_OÖa¾ (`v~ (wëê·ı )t)½)w?XJz_'×X)`~ )wSµx{)w®GááåTA)wfffæ©ßVA~ )_Sf¨T)`~ ) _Ëèa) `½) wûÓ¸FwÇGw¿]"eA6_ö(\meA6`6wHázüXNcA6w333©ƒ0 Aı 7t¿~ 7w€áÛ@¾7]^vv½7wş€_›ƒ–7`~ 7 _°Eö@¾7 `vvv]^½7w †w¯±x ı 8tu½8w[k™_Æ8`8wÃõ(Ü$k#A½8w+­– wX_§€Q 8`~ 8 _óñĞ8 `½8 wø‚Aw¢ø 8 wq= ×ÅpA8_Ãõ(\€0A8`~ 8wn8wq= 1^Aı 9tɾ 9v]^~ 9w ñğ@9v~ 9w²¾9]^]^ ~ 9 wEi+A¾ 9 vv ~ 9_û¸®9`½9wh­à@w;ı :tݾ:v]^vvv]^]^v ~ : w[şH¾: v]^v~ :w[şHı ;t…;v~ ;_¯ ;`½;wKpK wãn‚w×ïí__€†;`; _= ×£˜A; `~ ; w; v~ ; wïí ;_q= ×ó:A;`½;w -wGµuRı <t—~ <wœú¾ <]^~ <wï³j¾ <vv~ <_ÿΑ¾ <`]^ ~ < wë'©< v~ < w£º¾ <]^½<w÷ıo wÿ (ı =t¾ =v]^vvv]^]^vvv ~ =_­-4A¾ =`v~ =w­-4Aı >t¦>v~ >_€8ê@¾ >`v½>wÀ,í@w“¾ >]^~ > _ä A> `½> wCLˆwÃˉwÀÒç@ ¾ >]^½>w3d“wKfñı ?tξ ?v]^~ ?w‹ºŽ¾?vv]^]^vvv ~ ?_Ó1<¾ ?`v~ ?w[ìÊ×Dşl¾„xÊ ˆÖžÜÔÆxôÆd´ªÂŒÖ® ˆâ \Ğ®\°@ğ` Ağ` Bğ` Cğ` Dğ` Eğ` Fğ` Gğ` Hğ` Iğ` Jğ` Kğ` Lğ` Mğ` Nğ` Oğ` Pğ` Qğ` Rğ` Sğ` Tğ` Uğ` Vğ` Wğ` Xğ` Yğ` Zğ` [ğ` \ğ` ]ğ` ^ğ` _ğ` ı @t‘½@wۍš_xP@`@wq= ×èá@½@wc»:w÷EB_“nÙ@`~ @ _oӆ@ `½@ w· íw' ñw³ÏÑ_8 ä@@`½@wÏ{wã‰Ê(ı At•AwÃõ(\swô@~ A_÷ŞhA`½Awçžw›}ĞAwš™™™A~ A_£ˆ_A`~ A _çWíA `A wq= ×·,ô@½A wSž<w3õl A_q= ײAA`½AwoŒEwkÎ+ı Bt{½BwCn[_§ØJ B`½BwG˜ºw?ë w“Í_“zO B`~ B _¯K’B `½B wÇ_² w3ş w»*Œ_{ ÍB`~ Bw£¢& BwR¸ÕÓ¡XAı Ctv½Cw¯H³_ϲ¨ C`½Cwãјw#¢tCw®Gá OA~ C_/pC`~ C _§äÊC `½C wƒzVw«å’ C wffff~ A~ C_{ö•C`~ Cw[¾ CwHázôÈ \Aı Dts½DwSq _Û· D`½DwÛâw w÷w_J_ôŒD`~ D _¿_$D `½D w·+Öw×eèwËìI _“b. D`~ Dwë=ÊDwq= WF]Aı EtEw\ÂUtcAE_= ×kš¯`AE`Ew\Â%LeAEw{®”êfAEw= ×SøYAE_…ëQøc[ZAE`E _= ×ã(ĞSAE `E wÂõˆ¡õYAE w¤p=Ú°ÍXAE w{®§ŒiaAE_ÍÌÌä´¨bAE`EwÃõ(äëaAEwÃõ(fÓH˜Aı Ftë¾Fv]^vvv~ F_ç:(¾F`]^vvv]^½Fwí%Aw¿LRı GtÀ½Gwǒ._[¬µG`½Gw7…×w‹4w—ú¾G]^]^ ½G wĞ@w€UØ@wjÀ@_+‡G`~ GwߟGwš™™™vAı Ht~ HwߢÊH_= ×£¸Žñ@H`½HwnwŸ£{wßèÿ_WûH`~ H _CH `½H w)]BAwßTŸwk)†_?‡H`½Hw‘wq‚*ı It½Iw×höp_3ñ¢oI`~ IwK¢‘vIwq= šnSAIwfffÆ;æYA~ I_mÕ^I`~ I _·…oI `½I wÃØXwËvW I w= ×£C´RAI_ìQ¸^_\TAI`Iw×£pí™bXAIwö(\ÇæŒAı JtÒ¾ Jv]^½JwÁ®/Aw{]—Jv~ J_¹Ú:A¾J`]^v ~ J w›:¾J v]^v~ Jwğ±÷@ı Ktš½Kwgó9_§šùK`½KwwՊwK€lwoMq_kK`K _ìQ¸»"AK `½K w—†¡w{çzw_0¾_ãÛ<K`½KwcäwÏõ"ı Ltî¾ Lv]^~ Lwm@¾Lvv]^]^vvv]^v~ Lwm@ı Mtº½Mw€‹@_k›J¾ M`vv½Mw×l†_v9AM`~ M _[G?M `~ M wËÅؾM vv]^v~ Mw¿LT ı Ntq½NwOžU _ÿŸ8N`½Nw‡Œ wï“8wãöÀN_Ãõ(œºË2AN`~ N _ª$N `N w®G!&k0A½N w罙wŸ1ƒ __¦æN`~ NwCª¦NwÍÌÌתcAı Ot¶½Owkˆ@_ÿâÀO`½Owo¾wiÏbAw'DG_t‹ğ@O`O _q= ×óßã@O `½O w›ƒ·w‡¯kw“Ep O_®GášáÒ@O`~ Ow0‡×@Owš™™™³ Aı Pt½Pwgã¤_o—F P`~ Pw›©]Pw®GáA½Pw»dß _¿_ºP`~ P _?+> P `½P wÑ« wëÆzwƒœÜ _Ÿ«LP`~ Pw?òh PwÂõ(2òTAı Qtµ~ Qw’¾ Q]^v½Qw@~Ù@w€öÚ@¾Q]^]^ ~ Q w—è¾ Q vv ~ Q_¯ó)¾ Q`v~ Qw]ìı Rtx½RwKÁ& _k{pR`½RwWü¡ wóm> whù _fo R`~ R _Ã/´R `½R wc™¥ w¬"wÿÄ_ÓF=R`Rwq= ×æq#ARw…ëQÈò‘\Aı St¬Sv~ S_³º%¾ S`v½Swàç@w€ ù@__ôS`~ S _Ã#…¾S `vvv ~ S_o·¾ S`vSwÂõ(Iò"Aı Tt Tv~ T_ëµFT`TwÂõ(4òğ@½Tw79Ëwƒl_k:T`~ T _ökT `~ T wµS1AT v½T w—me_?™ÇT`½TwLİ@wÓ£aı Ut‚~ UwÓüiU_ìQ¸M±AU`½UwaI w eZ w ¹ _ !U`~ U _wúU `½U w;ÖÊ wKŽùwï˜í_Sü÷U`½Uwòû wÏ!x\ı Vt·½VwC]°_Çê ¾ V`v½Vww‚·w£İ†V_= ×£Xnà@V`V _fffff.Ã@V `½V w€@×@wCÕEwçü__{åV`VwÃõ(\O©ó@VwÂõ¨›!Aı Wt¼~ Ww‹¹¾ W]^vWwš™™™SKAWvW_Ãõ(\¿Òó@¾W`]^vv W wq= ×;ô@¾ W]^~ WwÖWwÂõ¨7® Aı XtÛ¾ Xv]^~ XwïÇ_¾Xvv]^]^vvv]^v~ XwïÇ_ı Ytž½Yw«H—_ÇõY`~ YwíƒQAYwq= ×߃ó@½Yw@(Ê@_+£ÊY`~ Y _Û°Y `½Y wóÛgw3Ëw*Ò_K ŽY`½Yw‹Ö4w×İ@ı ZtƾZv]^v½Zw—V®w;:»¾ Z]^~ Z _ÿ|¾ Z `v ~ Z ws€ĞZ v~ Z_M=AZ`½Zw{Howã ­ı [t~½[w8&_«k+[`½[w‡U®w[ wƒv _#”Ú[`~ [ _ŸÒß[ `½[ w÷RÓw_¡Ä [ wÂõ¨Ê6#A~ [_W¥g[`½[wÛ¢wC»†tı \tŽ½\w19_s0å\`½\w_Vw{ãáwoWk_‡2î\`~ \ _¯Š]\ `~ \ w;–È\ wÂõ(ìHó@½\ wC¹[_ï \`~ \wë2\wÃõ(¼‚ @Aı ]t€½]w/À¾ _›]`½]w;”ùw3&L ]wìQ¸yA~ ]_ç@Ú]`~ ] _Ÿs6 ] `½] ws5 w[Oé ] w= ×£o«A~ ]_ƒŞP ]`]wš™™™—A~ ]wïà sı ^té¾ ^v]^~ ^wUG5A¾^vv]^]^vvv]^v~ ^wUG5Aı _tp½_w§Ž¤_gÀ© _`_wìQ¸žzF2A½_wÛ¼Ñ!w“ò2-_GjÌ_`_ _q= ×7…!A_ `½_ w ç@wïΔwÿ _ãäw_`~ _w'ú»_w¸…»L¬dA×D lÀê¾æ¾ b¨¾øŒ¸\œÖÎҚ¨ξЮ\ȦÈÒæ\`ğ` ağ` bğ` cğ` dğ` eğ` fğ` gğ` hğ` iğ` jğ` kğ` lğ` mğ` nğ` oğ` pğ` qğ` rğ` sğ` tğ` uğ` vğ` wğ` xğ` yğ` zğ` {ğ` |ğ` }ğ` ~ğ` ğ` ı `tæ½`wYmA_áè@``~ `w;È@`v½`w–è@_‘-ö@¾ ``]^ ` wÂõ( ı xtоxv]^vvxw= ×£p¤@~ x_U½Ax`x _š™™™ÉÌã@x `½x wÉ?Awç.2wéˆA_Y^Ax`½xwí]Aw‡¹‡ı yta½ywC3_gf~/y`½ywã? =wóe;yw= ׃ıãAA~ y_‡é?Ay`~ y _Ã[Fy `y wÃõ(<Ëß@A½y wÛÚ =w7y8L_£E>y`~ ywM%.ywDğ_|Aı zt|½zw»>¦ _¯íz`½zwëûQwßB¥ wŸÍ z_= ×#6ž"Az`~ z _+)Zz `½z w“²~w¿4íw‹Ô¼_+ı¤z`~ zwƒÂŒ zw¤p=Z>­XAı {t[½{wKL f_{ßib{`½{wÿ€ª]wۛ`ZwƒOMh_S`g{`~ { _èÇc{ `~ { w×LuI{ wÂõÈËçPA~ { wGC‘j{_š™™Ù̒QA{`~ {w¿­J{wR¸ÉÚ<‡Aı |t]½|wÇb^_«ªîK|`½|wûaå*wë§Zw¢†L_/ñ @|`~ | _ÛVe\| `½| wO¤Ow—~Iw‹Ä©8_[ÜJ|`~ |w_BW5|wìQ¸D{Aı }t¹½}w)A_’Ò@}`~ }w&Û@}v½}w`y÷@_oí}`~ } _7ôA} `} wš™™™Ißğ@} v½} w›s_µ.;A}`½}w€Ğ@w[6F ı ~tí¾~v]^vvv]^~ _q= ×#´@¾~ `vvv]^v~wq= ×#´@ı t½wÛuÊ_ór‰`wìQ¸ååÒ@wìQ¸žÍ #A½w¿E_gÌ`~ _‡€P `~ w¬ wÃõ(\¡A½ wŸ.7_%X7A`½wëG4wól)×Dnl¶ÖΆèpÎ̪¸´‚²ŞÈ‚bv\rÌ´Ğ´ªŞÊܾĞd€ğ` ğ` ‚ğ` ƒğ` „ğ` …ğ` †ğ` ‡ğ` ˆğ` ‰ğ` Šğ` ‹ğ` Œğ` ğ` Žğ` ğ` ğ` ‘ğ` ’ğ` “ğ` ”ğ` •ğ` –ğ` —ğ` ˜ğ` ™ğ` šğ` ›ğ` œğ` ğ` žğ` Ÿğ` ı €tr½€wóŽÊ_w”)€`€wÂõ¨Ê# A€wq= ×Wç#A½€w;¯ã_nj €`~ € _×B% € `½€ wÃ~œ$ww½¸wϐ(_ £=€`~ €w§©Á€wš™™á hdAı tc½wsKNG_'Cß-`½wϝQ;wçZAwŸUM6_S=!-`~  _SZ{0 `½ wk¦.wÿz]+  wq= ·]5@A~ _»–/1`~ wOŞı:wq= ;ȉyAı ‚tk½‚w£ÙÊ_S~E‚`½‚wÚQw‡;RwïÑF_«åN&‚`~ ‚ _'ù˜ ‚ `~ ‚ wc+­‚ wq= WW­#A½‚ w§•ñ_gEğ ‚`~ ‚wË- ‚wÂõà¡hAı ƒtѽƒwÑß@_›é‹¾ ƒ`vvv]^]^vvv]^½ƒw³9w‹Ù‹ı „t©~ „wgŸ ¾ „]^v½„wVww׸Y¾ „]^~ „ _3ÅÚ„ `„ wš™™™™!À@½„ wÙğwó„ „_ffffV`Ô@„`½„wÿ6&w›Ë%ı …tÖ¾…v]^v½…w#*wxš_;öF¾…`]^vv ~ … w×K-¾ …]^½…w‡Axw?&–ı †t´~ †wüû@¾ †]^½†wHÕı@wügò@†w®Gá¾ ğ@~ †_€$Ø@¾†`]^v ~ † w`âé@† wq= ×Ğğ@¾ †]^†wìQ¸…cä@†wÂõ((H!Aı ‡t޾‡v]^vvv]^~ ‡ _\×@‡ `½‡ w€&Ã@w9¾5A ¾‡ v]^v~ ‡w·Ó$ı ˆth½ˆw#¡¹0_W˜ ˆ`ˆw= ×ã&3A½ˆw“%wƒÆ"_nvˆ`~ ˆ _ƒş#ˆ `½ˆ w÷NïwB*Dw+̯._+_¡ˆ`~ ˆwuå ˆw…ëùdnAı ‰t_½‰wS %E_› ıH‰`½‰w#ŠCwW¸Tw[“¥I_ŸjA‰`~ ‰ _«TqD‰ `½‰ w‹X/BwóY>woFP_³ï:‰`~ ‰wÓİH‰wš™™÷ùӀAı Št“½ŠwKãX_©é¾ Š`v~ Šw󹚊wffffÄUA~ Š_ÑÁtAŠ`~ Š _£±Š `½Š w÷ùWwÿÆæw'm_ƒUæŠ`½ŠwG&(w#ÖN*ı ‹t律v]^vv~ ‹w€Ô@¾‹]^]^vv ~ ‹ wS"þ ‹]^½‹w[VŒw æÌı Œt²½ŒwÃÈX_1¨HAŒ`½Œwù‡%Aw÷¬w›·Q_ûíIŒ`~ Œ _³˜ÎŒ `~ Œ w‹ sŒ wÂõ(\ Ä@½Œ w%^WA_@´±@Œ`½Œwm1Aw#IØ ı t–½w)^_‡B™`½wED2Awÿ·iwÿ~Ó_—fɍ`~  _?ğ⍠`½ wÿfœwŸğüwOq+_µ÷`½wwn8 wO÷.ı Žt¸¾ Žv]^~ Žw–¾Žvv]^]^v ~ Ž wûԎ¾Ž v]^v~ Žwwk£ ı t™wš™™™éğ@~ _7 +`w®Gá½îA½w_u¹w[ĞÁ _¸Ê@¾ `]^ ½ w5öUAwâXA ¾ v]^v~ w'¡zı tϐv~ _GŽ`wffff&÷Ñ@v~ w[ò¾]^]^v ~  wˎ— v~ _!iü@¾ `v~ w_…ı ‘tn½‘w÷ì _p ‘`½‘wïÑ w ? ‘wš™™<"A‘_Ãõ(Ü>j4A‘`~ ‘ _ÛÇI‘ `½‘ wy[wƒ±#w¯\ ‘_®Gá­#A‘`~ ‘w'·W‘w ×£€êeAı ’tŸ½’wàşñ@_÷°¾ ’`v½’w€~¿@w# –_çì’`~ ’ _CA’ `~ ’ w¯ç€’ wÃõ(\a[A½’ w›o,_'X“’`½’w#× w/x$.ı “tؽ“wÉø&A_õìGA¾ “`vv“wq= ×3=á@¾“]^]^vvv “_ffff& Ó@¾ “`v~ “wëÛ;ı ”tl½”wã³v&_‹Ã%”`½”w'û,wߎ¹wÎp!”_š™™Yd32A”`~ ” _»íC” `½” wG 'wo#wc,_Ãæß)”`~ ”w›¬p”wR¸ ĞlAı •tǾ•v]^vvv]^~ • _}HA¾ • `v ~ • w[Ô• v~ •__Ü•`½•w7twËLğı –tª½–wšDA_³+–`½–wOÁSw×ê™w{òˆ_¿Ìq–`~ – _û6Ž– `½– w×Fw›ÕÆwçKŞ_/A§¾ –`v~ –w{0²ı —tÌ—wffffÀ@~ —_[ñe¾ —`vv~ —wŽ@¾ —]^~ — _ëƄ— `~ — wóÁö— v½— w[k?_µ&—`~ —wû —wìQ¸ü0Aı ˜t›˜v~ ˜_³ì˜`½˜w¿ÿ¼ww­<wËè¤_³gD˜`~ ˜ _˯Œ˜ `˜ wq= ×¹A¾˜ vv]^½˜w+;Ş w—çŽ%ı ™tà™v~ ™_?óÒ¾"™`vvv]^]^vvv]^v~ ™w?óÒı št¢½šw]RA_x”š`½šw9­w‡k7wcãä_Û­š`~ š _§Ï©š `½š w¯gwsN,wgy=_Ù/ Aš`½šw§ô!wOç¸ı ›tb›wìQ¸~ZCA~ ›_Ï¡ 1›`›wìQ¸žCA½›w—ã&Dw·‡t5_×R7›`~ › _Gi-› `½› wwİ.w‹š;w ­Y0_?¬÷1›`~ ›w;,é-›w®GášÓ«yAı œtjœwq= å­1A~ œ_g}œ`~ œw³‚¸œwÃõ(\Dt2A½œwÿË!_K²T,œ`~ œ _/dœ `½œ w§9*wïVw›+ü%_ƒž!œ`~ œwה œw¸…ûx%lAı tYw¤p=:z3YA~ _74ƒ;`~ wϲŠDwÃõ(ÜuQAw= ×S©?WA~ _GÈP`~  _;«HR `½ wW&P[w£ÿßSw·À¶l_åse`~ wCp\w333œ‡Aı žt¥~ žwĞlè@¾ ž]^~ žw€ÀAžv~ žwË`b¾ ž]^~ ž _”€ž `½ž w€ö@w·sw FA ž_q= ×£X’@ž`½žw›Af w‹ºı Ÿt½ŸwSú_+.¥Ÿ`½Ÿw âwk¨áw@èê@_§~>Ÿ`Ÿ _q= ×ûò@Ÿ `½Ÿ w vmAw÷3$w“vï_ž¨Ÿ`Ÿw®Ga‹;!A~ Ÿw¦Ï×D¾lÖÒÒ^‚ÄvʾÄxÈ´r¬°âƌʊ°Ê®Z´ÔÜæÄ ğ` ¡ğ` ¢ğ` £ğ` ¤ğ` ¥ğ` ¦ğ §ğ ¨ğ ©ğ ªğ «ğ ¬ğ ı  ti½ w[,_§Ÿİ2 ` wq= ×`w A½ wsºÂw_#À$_÷f»! `~   _oí{   `½  w;ç%w'àwÿ{+_ﮔ  `~  wé– w®GáÒJ}kAı ¡ty½¡wwO _{¿– ¡`½¡w–wŸ‹m wo(Ì _m¦¡`~ ¡ _O’r¡ `½¡ w36$wÛ÷Ùwkıñ _“í÷¡`~ ¡wG\Ø ¡w¤p=J‰ÙYAı ¢tZ½¢wO=Øn_c04e¢`½¢wC×Ãcw#Khwg:´u_Ëæ^¢`~ ¢ _¿öÕ:¢ `½¢ wsæ¥dw}kYw[€°n ¢_š™™yW¥TA¢`~ ¢wó¿Y¢w¸…í±ˆAı £t\~ £w3€ˆZ£_ÂõHúHSA£`½£w¿'~hw“ßIw׋J_sÅÖL£`~ £ _¿9µX£ `½£ wkÚµRw£9XwƒìàV_»¯|h£`£wìQ¸Ù1VA£wfff¶ê—†Aı ¤tÚ¤v~ ¤_€„Ò@¾ ¤`vv~ ¤wøoè@¾¤]^]^vvv ~ ¤_™×$A¾ ¤`v~ ¤wïâÎı ¥tg½¥wc%´0_œ)¥`~ ¥wß&¥w= ×c8;3A½¥wsFs _‹üS¥`~ ¥ _«*ı4¥ `½¥ wkBùw¿Ş/w?³. ¥_ÂõèÏ)4A¥`¥wÂõèZ4A¥wÍÌÌ<˜µqAı ¦t^½¦w» ;R_×ôÇA¦`½¦wïÏéAw3 rQw?ŸºE_ûnbH¦`~ ¦ _Ë_M;¦ `¦ w®Gá¼×CA~ ¦ wëKğF¦ wq= ×ÕÇBA~ ¦_‡ÄG¦`~ ¦wkâj.¦w…ëQÓ!€Aı §t§wÍÌ̐#›sA§_ìQ¸V{¦iA§`§w…ë¡NWoA§w…ëQÈ6çiA§wHázôbÙrA§_¸…KêÁpA§`§ _)\X›kA§ `§ w…ë +]iA§ w{®/q?kA§ w)\Êƒ®kA§_333ûŒkA§`§wö(\_ã¥[A§w\Â’-b¥Aı ¨t; ¨v]^~ ¨w¯‹J¨wq= ×Ë8ô@~ ¨w©¢A¨_®Gáz‘@¾ ¨`]^ ~ ¨ w— G¾¨ vv]^v~ ¨wפ›ı ©t±~ ©waÌ8A¾ ©]^½©wߎRwË-xwkbk_±I1A¾ ©`]^ ~ © w 8A© v~ © wkŒ¯¾ ©]^v~ ©w·3î ı ªt»½ªw÷ؗ_aÈ Aª`½ªwy¯PAw獫wsçKª_®Gáj`â@ª`~ ª _¨ıä@ª `½ª wËa™wËd˜wÿ­õ_º¡ª`½ªwc‚‘wŸ ı «u«w®Ç%»t¨A«_×£ğÒ¢ ¥A«`«wìQ¸UÍÕ¦A«wö(Üüş ¨A«wÍÌL*’§A«_¸[r.¦A«`« _Âu…ñ]§A« `« wš™™o'-¦A« w¤p=µ §A« w ×#3¸§A«_\Bİ?â¦A«`«wš™:F¤A«wR¸ (áAı ¬nğ¾¬oooooooı ¬pC¬ pı ¬ q𾬠qqqqqqr× ğʾÊ̆âÜ ž À >¶@q‹‹r³³³åÚû««¬¬¬¬ ¬¬ ªªªªªª ªª«««««« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦§§§§§§ §§¨¨¨¨¨¨ ¨¨©©©©©© ©©¢¢¢¢¢¢ ¢¢££££££ ££¤¤¤¤¤¤ ¤¤¥¥¥¥¥¥ ¥¥žžžžžž žžŸŸŸŸŸŸ ŸŸ         ¡¡¡¡¡¡ ¡¡šššššš šš›››››› ››œœœœœœ œœ –––––– ––—————— ——˜˜˜˜˜˜ ˜˜™™™™™™ ™™’’’’’’ ’’““““““ ““”””””” ””•••••• ••ŽŽŽŽŽŽ ŽŽ  ‘‘‘‘‘‘ ‘‘ŠŠŠŠŠŠ ŠŠ‹‹‹‹‹‹ ‹‹ŒŒŒŒŒŒ ŒŒ †††††† ††‡‡‡‡‡‡ ‡‡ˆˆˆˆˆˆ ˆˆ‰‰‰‰‰‰ ‰‰‚‚‚‚‚‚ ‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒ„„„„„„ „„……………… ……~~~~~~ ~~ €€€€€€ €€ zzzzzz zz{{{{{{ {{|||||| ||}}}}}} }}vvvvvv vvwwwwww wwxxxxxx xxyyyyyy yyrrrrrr rrssssss sstttttt ttuuuuuu uunnnnnn nnoooooo oopppppp ppqqqqqq qqjjjjjj jjkkkkkk kkllllll llmmmmmm mmffffff ffgggggg gghhhhhh hhiiiiii iibbbbbb bbcccccc ccdddddd ddeeeeee ee^^^^^^ ^^______ __`````` ``aaaaaa aaZZZZZZ ZZ[[[[[[ [[\\\\\\ \\]]]]]] ]]VVVVVV VVWWWWWW WWXXXXXX XXYYYYYY YYRRRRRR RRSSSSSS SSTTTTTT TTUUUUUU UUNNNNNN NNOOOOOO OOPPPPPP PPQQQQQQ QQJJJJJJ JJKKKKKK KKLLLLLL LLMMMMMM MMFFFFFF FFGGGGGG GGHHHHHH HHIIIIII IIBBBBBB BBCCCCCC CCDDDDDD DDEEEEEE EE>>>>>> >>?????? ??@@@@@@ @@AAAAAA AA:::::: ::;;;;;; ;;<<<<<< <<====== ==666666 66777777 77888888 88999999 99222222 22333333 33444444 44555555 55...... ..////// //000000 00111111 11å2¦****** **++++++ ++,,,,,, ,,------ --&&&&&& &&'''''' ''(((((( (()))))) ))"""""" ""###### ##$$$$$$ $$%%%%%% %%   !!!!!! !!                 ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"áÿà?à?œ&œU} m} ’ } Û } $ xáğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ  ğ  ğ  ğ  ğ  ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ı V¾  ı ¦¾  2~ .ğ?ı /3ı /ı /ı .×½1­“!A1­“!Aı .1…ëQXÏ"xA1…ëQXÏ"xAı .‡½1€ÒÛ@1€ÒÛ@ı .á½1€ƒ@1€ƒ@ı .­1ìQ¸ÅÂ@1ìQ¸ÅÂ@ı .®½ 1ó O1ó Oı .’½ 1o91o9ı .m½ 1kyÿ1kyÿı .½ 1c G`1c G`ı .w½ 1O©J1O©Jı .¤½1!+hA1!+hAı .Œ½1 rA1 rAı .`½1_è<$1_è<$ı .‰½1—j1—jı .Š½1œä@1œä@ı .d½1¯5/1¯5/ı .ê1= ×#F<$A1= ×#F<$Aı .f½1fÏ1fÏı .X1)\ŠûøgA1)\ŠûøgAı .W1fffDuA1fffDuAı .o½1cëK 1cëK ı .)½1{.E1{.Eı .ƒ½1·Rx 1·Rx ı .ä½1Ò2A1Ò2Aı .§½1ûg«1ûg«ı .½1ë Ÿ1ë Ÿı .½11mA11mAı .Õ1= ×£°±@1= ×£°±@×DHl&&$2$$2$$$$$$$$$$$2$22$$$$$$$ ğ !ğ "ğ #ğ $ğ %ğ &ğ 'ğ (ğ )ğ *ğ +ğ ,ğ -ğ .ğ /ğ 0ğ 1ğ 2ğ 3ğ 4ğ 5ğ 6ğ 7ğ 8ğ 9ğ :ğ ;ğ <ğ =ğ >ğ ?ğ ı .½ 1KI1KIı !.t½!1=£†A1=£†Aı ".Ó½"1có 1có ı #.#1fffkcA#1fffkcAı $.¿½$1ì\A1ì\Aı %.u½%1¯ââ1¯ââı &.…½&1ÓÜ= 1ÓÜ= ı '.¦½'1p¶õ@1p¶õ@ı (.‘(1q= ×E«A(1q= ×E«Aı ).•½)1Úº1Úºı *.{½*1‡ƒ´1‡ƒ´ı +.v½+1G·†1G·†ı ,.s½,1«uW1«uWı -.-1®Gñ¾0dA-1®Gñ¾0dAı ..À½.1€G1€Gı /.½/1Ÿ|Å1Ÿ|Åı 0.½01ä*g1ä*gı 1.š½113l13lı 2.q½217ǁ17ǁı 3.½31gžy1gžyı 4.x½41{KÕ1{KÕı 5. ½51÷Ù41÷Ù4ı 6.‚½61?941?94ı 7.·½71¢ƒ1¢ƒı 8.ž½81_nä1_näı 9.Æ91š™™™ù“ã@91š™™™ù“ã@ı :.~½:1·ëØ 1·ëØ ı ;.Ž½;1Áhú@1Áhú@ı <.€½<1©K‰A1©K‰Aı =.p½=1§½Ž1§½Žı >.„½>1s¼1s¼ı ?.z½?1 mı1 mı×D8l$$$2$$$$2$$$$2$$$$$$$$$$$2$$$$$@ğ Ağ Bğ Cğ Dğ Eğ Fğ Gğ Hğ Iğ Jğ Kğ Lğ Mğ Nğ Oğ Pğ Qğ Rğ Sğ Tğ Uğ Vğ Wğ Xğ Yğ Zğ [ğ \ğ ]ğ ^ğ _ğ ı @.}½@1,@ A1,@ Aı A.ì½A1e¢3A1e¢3Aı B.¾½B1°©1°©ı C.”½C1ı1ıı D.˜½D1Õ60A1Õ60Aı E.³½E17¼417¼4ı F.«½F1›@1›@ı G.eG1fffæÜ1AG1fffæÜ1Aı H.ˆ½H1¿.Á1¿.Áı I.½I1£ó@1£ó@ı J.Ÿ½J1•2#A1•2#Aı K.†½K1ã×i1ã×iı L.¨½L1?·ƒ1?·ƒı M.‹½M1O ]1O ]ı N.½½N1«&c1«&cı O.ĞO1q= ×£ôÃ@O1q= ×£ôÃ@ı P.a½P1ƒO·01ƒO·0ı Q.|½Q1ÿ›µ1ÿ›µı R.[½R1Cºp;1Cºp;ı S.]½S1Ûh¿21Ûh¿2ı T.¹½T1PÔ@1PÔ@ı U.½U1û°A1û°Aı V.r½V1…S1…Sı W.c½W1K¼p!1K¼p!ı X.k½X1»}¤1»}¤ı Y.©½Y1Ù) A1Ù) Aı Z.Ö½Z1òJA1òJAı [.´½[1G‚1G‚ı \.h½\1û‡{1û‡{ı ]._½]1ëS*1ëS*ı ^.²½^1òU1òUı _.–½_1+‡Ò1+‡Ò×Dl$$$$$$$2$$$$$$$2$$$$$$$$$$$$$$$`ğ ağ bğ cğ dğ eğ fğ gğ hğ iğ jğ kğ lğ mğ nğ oğ pğ qğ rğ sğ tğ uğ vğ wğ ı `.Ͻ`1#†Í1#†Íı a.n½a1?>f1?>fı b.Ÿ½b1â@1â@ı c.l½c1û 1û ı d.ǽd1ü"A1ü"Aı e.ª½e19#19#ı f.̽f1ó`? 1ó`? ı g.›½g1s%—1s%—ı h.¢½h1ó1óı i.b½i1ëÈÅ31ëÈÅ3ı j.j½j1WĞÆ1WĞÆı k.Y½k1gæS]1gæS]ı l.¥½l1o*»1o*»ı m.½m1ÃV1ÃVı n.i½n1£<¿1£<¿ı o.y½o1c1cı p.Zp1= ×#G RAp1= ×#G RAı q.\q1®Gé¸aAq1®Gé¸aAı r.g½r1ç9{,1ç9{,ı s.^s1š™™ùK¥BAs1š™™ùK¥BAı t.t1ìQ¸~!hAt1ìQ¸~!hAı u.»½u1à 1à ı v/v1q=ŠÊ<0¤Av1q=ŠÊ<0¤Aı wğ¾ w×4~Ì$$$$$$$$$$$$$$$$22$22$2>¶@‹‹†††ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?M\\USER01PC\EBIRLIKMAKBUZÜ$Cï€ š 4dxHA4ÿÿÿÿDINU"è$‚ZòèSMTJØEPSON LX-300+InputBinMANUALRESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption2PaperSizeA4PrintQualityOption1ColorModeColorHalftoneHT_PATSIZE_AUTO¡" dşÿXà?à?œ&œU} ¶ –} $ Ô} $ –} ¶ –} $ –} $–} $ –} ¶ –} $–} I –} $–} m–} ¶–} ’ –} $ –?ÿ ÿ J J J J J J J J J J ,@ ,@ ,@ ,@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿı s"¾ ss––————––––– ¾"˜Ó˜––————––––– –ı Ò,ı ™¯ı Š(¾–—ššı ò%ı ó*ı ó#ı ó,ı ô$ı õ#–~ ÒnK§.Òš™:F¤ADÀ¾Š–—ššöğğğñ÷ ı ï0®Ç%»t¨A~ ã–y`(-ìÜÎ/s1ÀDÀDÀDÀdn)\¢;â£Anš™˜u¨A¾ ››ı ø 0®Ç%»t¨A% è|FW,†Ñ!@D ÀD @d~ ã–y`(, éÜÎ/s1ÀD ÀD ÀD Àd% ùY@D ÀD @dı ï1×£ğÒ¢ ¥Aã-íYÀDÀDÀDÀdo)\Çı£Apáz”B!¥A¾ ››ı ø 1×£ğÒ¢ ¥A% èmLÉ2cÉ@D ÀD @d ã, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï0ìQ¸UÍÕ¦Aã-íYÀDÀDÀDÀdnffæÅ·¤AqìQ¸UÍÕ¦A¾ ››ı ø 0ìQ¸UÍÕ¦A% è“#D·5£ @D ÀD @d ã, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï0ö(Üüş ¨Aê-íYÀDÀDÀDÀdn{.Év;£An)\±$¨A¾ ››ı ø 0ö(Üüş ¨A% èTV‰ğƒ”!@D ÀD @d ê, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï0ÍÌL*’§Aë-íYÀDÀDÀDÀdn)\Á×p¤An¤p½'®”§A¾ ››ı ø 0ÍÌL*’§A% èo–®÷r,!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï~ 0ºä\, ë- íYÀD ÀD ÀD Àd oÂõ©7c¤A oö(ÜÂ1¦A¾ ››ı ø~ 0ºä\,% èF:ï F) @D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï 1Âu…ñ]§A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd n)\ px¦A n)\äÁd§A¾ ››ı ø 1Âu…ñ]§A% è÷HfÅf!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï 0š™™o'-¦A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd~ n¯& nš™™o'-¦A¾ ››ı ø 0š™™o'-¦A% è¿ı*…U( @D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï 0¤p=µ §A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd nq= âÙT§A n®ÇÊ’§A¾ ››ı ø 0¤p=µ §A% èW‹Q—,*!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï 0 ×#3¸§A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd o®GáX&¥A oHáú¨ç¿§A¾ ››ı ø 0 ×#3¸§A% è\ï>H!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï 1\Bİ?â¦Aë-íYÀDÀDÀDÀdnq= ‚ùªªAnffæÛw÷¦A¾ ››ı ø 1\Bİ?â¦A% èe fG¬ @D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï!0š™:F¤Aë-îYÀDÀDÀDÀd¾nœ››ı ø! 0š™:F¤A% èkúå@Ş@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @d¾œ–————ı ú# ûgf& (áA % À ÀD % üY@D ÀD @d# ûÊ<0¤A % À À , üy9¬¯N)WÀD ÀD ÀD Àd% ıY@D ÀD @d¾"œ–————Ÿ ¡ ¡¡ ¾"–Ô–––––——————— ¾"–Ô–––––——————— ¾"–Ô–––––——————— ¾"–Ô–––––——ff——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––hhgghhh ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––—gg——— ¾"–Ô–––––—gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ×Dƒl2&šWA9999195999ø&&&&&&&&&&&&&& ÿ!ÿ"ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ¾ ——ii——— ¾!    ¾"——————— 456789:;<=>× Î ìÈğÀ ğğ¨ğ( ğ ğğp’ ğ c ğ6忁N¿€Ã¿Grafik 1ğKÒ µğ]@ T8ÍÁÀPPPZaajk¦&A Sayfa &Pƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡" ,,à?à?3œ&œìPğHPğğ0ğ( ğ ğ@a€»3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2014 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#¡S S4ES S 4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#¡S S4ES S 4D$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ0@53O&;Q4$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ±@53O&;Q4FA÷ < ¤3O*jj Ì 3 boR RR RV Vd~ºÿ Z&E! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &F! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿrJC Z3Ouÿÿÿìÿÿÿ&&XQ 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<˜W“+ˆÉ…?$“(QCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" Ó ©i3O Ó Q% ÿÕÿÿÿ­ÿÿÿ0 3O&ZQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<“ 5­ãÍ %Š?ç1< ê?¯]~¤û Ï?¸ »Yæúî?¥½¥úšô•© žž /¡S S 4S S4S S4§D§*jj Ì VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ#CÌ› ê?3O=ïÿÿÿæ(&YQ €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<Óÿÿÿ(ÑÀ-zĞ?deïsıe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž /¡xS S4žž [¡S S 4 eeež*žvtr-TR]žž* >¶ @à‹‹àå ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ğÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4DINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationLANDSCAPE_CC270ColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XX,,ìÈ¡}KK<<<<'''''''''''''''''''''''''''''''Thu Thu Dec 11 09:42:22:855 2014wº`KKwº`wº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} $ æ>¶@d‹‹ïw ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ğÁ=&LUYGULAMA ^B. / DEN0B&R&P/&Nƒ„&'(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï€ š 4dşÿ,A4DINU"8tHÙê$Eˆ8SMTJ(HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0hpSupportsREST1HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPHideQualitySettings0HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3HLPPHQÛ`QÛ`XXX,ìÈ¡}KK<<<<'''''''''''''''''''''''''''''''''Thu Oct 02 11:15:06:807 2014wº`KKwº`¡" Uşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} Û"æ} $ æ} ¶æ} $ æ} ¶æ} ¶ æ} ¶æ} ¶ æ} ¶æ} Ûæ} $ æ&’@ ’Àå!,Àå!,Àå!,Àå!,Àž!ğÀžğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ğ@ğÀžğÀž!,Àž!ğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğ@ğ@ğÀžğ@ğ@ğÀžı t¾ uuuuuuuuuuuuv ı w/¾ xxxxxxxxxxxxy ı zı €¾ ‚ı †¾ ‡ˆı €¾ ‚ ı †¾ ‡ˆ ~ 9xŸ@{ı } ¾ ~ı ƒ ¾ „…ı }¾ ~ ı ƒ¾ „… ı 9|½1tŸ@2xŸ@ı 3&½tŸ@xŸ@ı &½1tŸ@2xŸ@ı 3&½ tŸ@xŸ@ ı &ı :ı 40¾ ?> A@7 ı 1¾ RSMGHB; ı Q¾ !"TN !"IC< ı 2¾ !"TN !"IC< ı 3¾ !"TN !"IC< ı 4¾ !"TN !"IC< ı 5¾ !"TN !"IC< ı 6¾ !"TN !"IC< ı 7¾ !"TN !"IC< ı 8¾ !"TN !"IC< ı O¾ #$%VP#$%KE5 ı 9¾ &'(XYZ&'([\]8 ı 4:¾ ?> A@7 ı ;¾ ^_`abc6 ı <¾ #$%VP#$%KE5 ı =¾ !"TN !"IC< ı >¾ !"TN !"IC< ı ?¾ #$%VP#$%KE5 ı @¾ #$%VP#$%KE5 ı A¾ #$%VP#$%KE5 ı B¾ !"TN !"IC< ı C¾ !"TN !"IC< ı D¾ !"TN !"IC< ı E¾ !"TN !"IC< ı F¾ !"TN !"IC< ı G¾ !"TN !"IC< ı H¾ !"TN !"IC< ×Dæ l22Œˆ¨22222222222222222222222222 ğÀž!ğ@"ğÀž#ğÀç!$,Àž!%’Àç!ı I¾ !"TN !"IC< ı !J¾ ! !"TN !"IC< ı "K¾ " !"TN !"IC< ı #L¾ #)*+UO)*+JD= ı $4M¾ $ ?> A@7 ı %e¾ %,-./WQ,-.0LFd פd22222>¶@/‹‹*åZ   ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?¡"áÿ333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} m$ } ’ } Û } Û } ¶ } $ ) ğ ğ€z" ğ ğ ğ€" ဠá á á á á á á á ဠğ€" ğ€" ဠဠá á ဠဠဠá á á á á á á áı ‰D¾ŠŠŠŠŠŠŠŠ‹ ı Œı !ı ‘E’ı “”ı rFı yGı xı •&–ı •&–ı •&–ı {%ı {%ı |%Ž½*}tŸ@~xŸ@}tŸ@~xŸ@}tŸ@~xŸ@ı {Hı {Hı {Hı 0€…p àBš™Yü ôB~ ‚N%ƒ¤p½=A ×£u]ؚAA ×£‘ žAı „Iı …Jı †'ı ‡1ˆHáža¿ B‰…ß(? BŠ¤p=0b5A‰q= mmŠAa…ëQh(‹Ab333KQŽAı ‹#ı ‹Kı Œ(ı QŽáz8±š‡øAÂùŞùA®GáRœòlAÍÌÌÔbÎhAö(\_:*[AI{®MfAı ‘Lı ‘Mı ’)ı 2Ž)\GG„áAq=ªYşÚáAázp1gA\Â5$§^A)\©š_AI¤p=J]dXAı ‘Nı ‘Oı ’*ı 3ŽÍ̼P„ÑÓA)\@JÕAâmAfffFx cAš™™-»|AI×£pµ$}Aı ‘Pı ‘Qı ’+ı 4 Ž®Gџ€nÕA Ãõ¸/ÍÄÕA ¸…C`nA …ëQ˜žºnA ìQ¸.¢[aA I®Gá"HádAı ‘Rı ‘Sı ’,ı 5 Ž®W•^ÚA Há:§ãJáA {®—¨ÛYA \ÂµV_A š™™Y§ CA~ I¯±nMı ‘Tı ‘Uı ’-ı 6 Ž\B®E3ºA Âõã£6«A½ Û_Ÿ‹/ ”%IŸ‹/ı ‘Vı ‘Wı ’.ı 7 ŽR¸ŞÍåËA ×£€“OĞA½ Iı ‘Xı ‘Sı ’Sı 8 Žq= –Z’A 333X¹Ì“A ®GáÚşÀ@½ ¤I³`’ı ‘Yı ‘Zı ’/ı “T”×£ˆ4 İA•R¸æHì÷àA–®G¥»¤‰A•¸…8\q—A¸…« }AK)\6=¯Aı —[ı —\ı ˜0ı ™9šö(äÚšğA›ğ ìÕğAœHázÂş_A›®GဓOA[fffZDxA\q= Ce™xAı ]ı ^ı ž1ı :€¤°Li¶;B¸Ş!ÑÀçÜAA)\;ôİAı „_ı …ı †2ı ‡;ˆffŞ6”TB‰ff⌠VBŸ®GÄ' ¯A €êаAaR¸^l¤°Ab)\O2Ó±Aı ‹_ı ¡`ı Œ3ı “<”\¶L'?ÿA•ÃõŒ_ŽB–…ëÑBòÕ«A•×£pê7v­A®Gğ¾­AK¤p½Ö±m¯Aı —aı —bı ˜4ı =ŽÍÌ̌RñÜAáz¿À*ÛA½”¶Q§Y)FHáz_AIš™™yã˜aAı ‘cı ‘dı ’5ı >Ž{¦ûX[àA…ËU‹áAR¸Íí wAìQ¸ ŒzA)\.D‰tAI¤p=²‚÷xAı ‘eı ‘fı ’6ı “?”ÂE–è;B•ázgŸB–ö(\wÁp|A•…ëQ€–X€Aq= Çâ~AKfff°ÂÀAı —gı —hı ˜ ı “@”3sß¼¼4B•3³¾%7µ5B–ffnPFâA•\ZßYxâAš™™<ë™×AKìQhåVùØAı —iı —jı ˜7ı “A”š™|<ğ*B•ÃõıØtB–ázôĞvÑA•ìQXs±WÒA®GÁΆŽÑAKq=êâ•VÒAı —kı —lı ˜8ı BŽ\Çk×B)\Zğ½½B…ëÑÂcA…ëñámjA¸… 3XAIÃõ(¼dIbAı ‘mı ‘nı ’9ı CŽ ×·¿VÑAR¸®ÿ(ÓA½3žd3ždIı ‘oı ‘Uı ’Uı DŽ= igÈB…ë§}™BÃõ(ı~&¸Aö(ó¹»Aáz¦&‡ªAIR¸êÁ$°Aı ‘pı ‘qı ’:ı EŽ)\¶ô•õAìQÉˆöAnÙvAÃõ(äBC|A{®§óªqAI\ÂIk¾uAı ‘rı ‘sı ’;ı FŽ…ë‘ĞSqùA ×ÿY©xúAÃõ¨›‚Û·A= WѶ6´A¸9z AI®Gaô™Aı ‘tı ‘uı ’<ı GŽ ×+ÒC½ BìQ¶Úâ BÂµF+¸AÍ̌÷‘Ë·A\Â=jfAIáz†ùqAı ‘vı ‘wı ’=ı HŽR¸ş}çAÃõKB…çA×£pž@XA= ×#'rcA333cI'UAI®GюiAı ‘xı ‘yı ’>ı IŽ33ÕÿÉàA×£€lx)çA½g_ Á,Ğ@g_ I¼Á@ı ‘zı ‘"ı ’×D0l*€|b ¤¤¤¤¤ ~~Š¤¤¤¤¤–¤¤¤¤¤~¤¤¤¤¤ á! á" ğ # ğ€"$ ğ ( ı J Ž…ëaÿܱÔA {^üŽØA ®GázHƒ@~  ®GázHƒ@~ Iı ‘{ı ‘Uı ’Uı !K!ŽÂµ23IïA!Ãõ`yŽ{ğA!fffVåI[A~ !»^ò,!q= §6eXA~ !I_‚±1ı !‘|ı !‘}ı ! ’?ı "¢L"£)\&àò˜A"¤ázm>šA½"¥Ÿº ¤ëµÄ×c×J‡˜Nı "¦~ı "¦ı " §@ı #M#€ö(¨1œÁòA#¸1¬OñA#‚{.Ŷÿ§A#ƒÂu¾‰ö©A# ö(\E.~ A#A¤p½naà£Aı #„€ı #…ı # †Aı $¨N$©=Ê5„í@B$ª…«İhߜAB$«ázT.ñæA$¬= o6¼ÕçA$­33ÓFÄûßA$®×£8ŸŒ(áAı $¯‚ı $¯ƒı $ °B¾( ±    ×”dœœ~¤¤>¶@ ‹‹ åB ggÿÿÿÿD ½ïÏóÁË@€ï ä>ĞşÿÕÍ՜.“—+,ù®0¼ PXd lt|„ Œ xæ sektörel ham DENİB SEKT. ülke ham ÜLKE TABLO mal Grup hamMAL GR. ve SEKTÖR TABLOAB AYLAR 2013 AYLAR20142014 YENİ GRAFİK DENİZLİ SEKT.TİM DENİZLİ DENİBSayfa1Grafik1 Çalışma Sayfaları Grafiklerşÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0x˜¤°ÄĞä ü ( 4 @ LX`hpæT uyg-ortak Normal.dotmGülden Şensöz7Microsoft Office Word@@~¥ƒî Ï@ æ7å>Ğ@š4’è>ĞS¬‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯şÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿ³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿT¸Éɶ» 2Dx…lVdq%•x‰Ü?Çer— Ş  XJX;ŒöÅÁ8XŠŽ”şàŽ0¿p÷g,äNƒ;7˜"YNGz–t£z˜+è¦òºƒnl*<+è†Å(ÎIŽ 96•ÙäN@˜ƒàğŽôa­Ww¸ËH0Š§ºS—Ú¡(N9ÚGú 3ž½A¥xXÚv1Ò-¦-–-¡¶Ñ·¡Q»«Ûv(SäͲ£ –bîf™±fÙ.3?•›ÒP{Sİ sÛ®c>ùÂ>¦V`:@õKiD}¡iƒ7h:ÜT’+dRۓ}„Â…òı'Ã_P]N„¯`K@­ò¯*}q!àyÕ} I•ò~pŽP,›t+¨,Tfj£Pf @m4Hî¨7Èõµ{0ÒP~2EäÂ]"K!·z<Æ"Sİv±È·ÊŒSıÒµiž ],èöCeµnsÂşĞ¡'e¬”™©:;ê‹ äŒ‘Œ]èSëÚ¹ïø0#VsäõNm8 8  6,Dœn+ğ=ژ`•M&/ü.æUô2Ô ÚírG»£+„ú-%xoÛÔ1Ëß;{t Ü$s:@צtÔ×è†cá Ä^Pß#Cé+€I€ SlØ;âOğT y)-¿ò7WøÅø k 7҇ÆÙ2„d"¹iœ­±5ZÖØÛ¬%r7ZDŞîŒ³rȤz"¨p(èÛQŠ$w´Rv{ì(c –q~ ”¥²‡ã9Ùö1 æxo{‹?ߗƦW[e³y(ŠOó…à²ùê`yß¹kļ)â…ùÜb‡ p‘^Fsu{{S`şÀTêÁZʉpL=Ê\T›€9ÆpÎ>±UÉ%›Œ°™Ù¤Y_bÅ|Iù„s« ütÍ%À‘Àt-¶f[‹Íß«síŞôæšæ@éÉyuG•ÅŸİƒ±Å-óĞ/[Äáb¡ÒŒ±Å¶,:A±\?ıůØğ7nSüŠ­Ä¯®¥ôõÓa“±£ø[ ÀÄ+NZøÿydŞçcv”šü 1» qÛë¿z4`<· ¶zkĞ`«èß4ØÚ¤6 Á¶· óm½<îg`Ã=HŽûğû²e«ìözʆı‘K³‡ı$×Ò§ñßöwU3öcõ 9¹Bs³DZKcw¶ßšl{jx˜Äkû–dÛš>Û~~²í¶íG&Û>۞ÎÎ,ş<_÷ÎÎ$ó3ªÊ5œ2F9?3™LÜÓr"Œ´Ï¥3,ö}rvFçgn(Bûp҇ÎΜ%Í6qÖÖ÷)&áFZ-ÜC'æ:0¶²º9¶úY8Μ÷RÿÄÙYlqvFNÅĞyØÏ*çaŠ ‹?s4Å)6Åß9Mñ+6üÖ)·*~Ŧøé«ñdÿæ‚7¿bÃï¼lŸâWlø‡şİ9†ä+6ü­Ï•*~ņÁKC¿bß:ëůØğӜ@ù~qNÆÆy{¿>Ÿ3¦A×uÀ€ÎïhΠó;ĞÜÑU´ØêqNßjkN©`;`;Zm ÓëV›?£hµ5¸êV[½§hµÕe×­69·hµUä×­6oa=»vq+æ±z µWç²M(ì: 9—%æ\†óÀÒäy Æ;™Ä:˜˜l{ƒç³âÿ,xv²í¶í¯O¶}¢¶½q²íµíيdÛ'jÛûO¶}¢¶={.Ùö‰Úöş­É¶OÔ¶g$Û>QÛŞÿU²í¶íÍ#“gºñtžŸ±\_ÍüOÀ~VóÎşfß͏Dœx×ًëD’ñGÛw|™í3¾Äö¿Ãö¿Ïö_e[ËéµÎÙ[EçÃRæsB¤ëùR®åSnã“SîãSRVóSžáG§<Ç#ÕÅÿÍşFD¹+íÛùûKüNû:¾Èş_n_ʳ/îTŽõ)Œ]‰rˆ:: ´2JÕ¦ş‰×¥>ÍǤş‹J}—W¦~ÌKSߏ¨óʔ'8!R],Fù¦ÜËï@},K¹Š?šÒÈק\ÙIçè¸E¥s9i{vHRµ#[æ(—ŽtTIeŽ’Ëq¬$ʽ2Rä¾qCª]º*u/¿.õC~SêüžÔͼ%uK'ı–CŸAEmX#úª÷9I·9JiiR¤:)NK“*Òr¥ÃÓKG¥ “§“òÒêBz߃kÍ êmt­%Žs¥Û›ç„ò݈|3£”÷7Žzi¶c¼Ôè8NºÒ1DZè(“–Cïã ¿ã÷FüÆæ[U{ØÒ{'J{䥿ŧÄMÿŽW¦§HÒ $OzqH¿ÅYE¿ß¦+ÍI«f§I¦9¤_§ıÀoLû¶S{\}6©ô³:ñìFırå烝¯ñŸ;ßç%ί¸ÓùMh.¹2­QôkJ·K¦ÿÈ/Hÿ„Ÿ—¾ÏMž_Ÿ¾©“~×AŸUúõË`ìÎ(úegüŽÈXÎfü…ÉØȋ3¶ğ´Œ7Búİ™F‘q…ó#~ó-~žó~®óo|Žó!~óÁNúİ}n€¬Hs’=ó6NˆÔ— 2oçƒ2ïå噫ø€ÌgxNæk¼_æ¿"Î×eü“"ɝ“±‰ÏÊXËÏÍxÿ*ã~YÆ|~cÆ ÊqC&cKUõl)İ¥Ž \÷ñ®¿ğr×F>Àµ•g»Şåı\»Bõü[ÈÜEÆ%™oòs2Ÿç³2×ğs3à—e.á7d.í¤ßèóˆZ?78+Šì÷S¼Üı2?Äı/sÉİîvnvï éw d~EÆl×ø/]Ûù,×&ş+×ãü×®‡ø×#ô»ú¼Ybδz{;Šì˽7º_à×»_ꤟú¼¯Òe1öfı2²Şà%Yïñƒ²¾æeYı¥ì¬l©_VŽ©¯Süo=eçí9žC¤_zr¥žşÒtÏ×üBÏÜïy¿“ÎMĞQ]§íğ?EggöSܛı"/Í~›”ı9ÏÊnçR6 Õ鵐‘¥N/ÉJ“fd™¤éYmü¬¬·ùÿemæMYëôÚlÆÖ«ê”^´²9Š~Y9¯òҜw¸7çK^˜Ã%GŽSú!;-¤ß¹/ŠŒó²¿çgfÌÏÊŞÎgdoâ—d¯ã×f¯ïT×@Ÿ*ı̹Œ}E¶+÷ îÍ5IE¹.)?·LJÉ=Lú.çА~¿Ì¢(õwnNtzNªtfÎwü¬œøE9;ø59;;é7ú´©ôûşQôëŸ÷&ÏÉ{Ÿçç}à ó¬RF^ŽÄòòCú] QôkÈ­”êsH§çz¤i¹\š™»‡ÏÍmë¤ß%xN͍{àÿKıxşŸ¹;ÏÎßÌóòwò´ü6¾/oOÄyœâ¯ÌëqÌ\g—NÏû‘OËû„OÉû7?;ï~I^g¾¼ Ôu ´y¼Á½<« …g< ¼Æm»øŞü]u¦øÆü"rÏÌüù”ü7çøÉùå3òä—æ?Ğ©ž/-`ìnµÎğE⵺…KyVáƒ<»p-ğ·¾É÷l¬3â ގ¬sÁN>¥àUà)~rÁ£|FÁ=ü҂»;é|Y!cÍ*¿…ÿá(:ۋåÙE빧èeî.z‡ó¢ÏøžÂOB|t1d´F‘1½ğm>¹p3?¹ğI>µğ|Váİü²ÂæNú5bãKûÆ#±År‡í…ÿ™(²mÅÏñ¬â­Ü]¼›»Š¿ã–âşÒERhl͆ ZËFj—ú¢oøÄ¢ù䢭|JÑF~NÑã¼±¨óñ²â@Y…~_ÁÏ¢ŒÛ~^IÊğfI©Ş’Õ[%}]ì“Ş/>>¤ß¹mnšZœ'/¶IŠ¿áSŠ?ೊwğˊ[;ÕßE^m@¡ß§ğËQôûÑ;J²•œ,ñ’s$VÒ(}æ½FzË{eH¿³ ãŒ(2ê¼Ó¤o­4Æ{”t’÷©Ş[ ]äõ†öÃX`16¦bå\£6kLƒ%Mè äà –_¸éwe À9B±tn:S(Rڗ•İtžAך—Ég…ùlñQålQF ˆsÂÍp+Æèl熁ô®5kçßy±ô7ğ›w ûyd«æ¬¯ñVSRhTÁİkç{8İ“!L{À ıc‰ÆƒpKLSà§qµ ˜¬N0TğδYҊ”FI¤§q(܈îј,…1Vi|Vq¼OHŽÏxŸÍ2V2‹é݇Éw{½os(j‘Æ ™"Õ»pɁ±›£Ä„JWß½Ùù•1¾×S-‚Æ?üåO¬¾‹,Šø;‘†Ëu!æÓH¢yõDÑÊû'1·1/@óÁ PAışUµŸæA‚‘~fÄxıûtëØ|+Gû„ £xLq½"cä4 `T¶=XïÀ ™u¤h` U:‚Ífç²³”w>Çś²«X“«Š5¼^Ŏºgõ©Ã€SZ½kÛàwŽ¸ÛÓúÍlÏ"¸ß»æÔÓ/ö‘}ŞUG|ÈÊȽéš>4è¦ğmğ/x÷Ž¹/¿\7£ÉµúT·¹Wªá¤éGqTâf{V™qÖת؊LşH&Kcזo¨&¹Šyeߕd»Ğ¢êğı]eÈSŽ¸@ñ?½£¸mÛJOÜyu3çğkW{FÚ¯p—ÌGNÅ琛ÂH.é3O '_ ߶ô ˜Nº xÆ¥J× q&åÏh<Ò¸Ë º)œüqÚnž7ázà6à`9 t‡3d(ïؐ/à÷êà­À½!è Tt-Ê[tSâÒÓP¢: —Š15HŽ> Fš@Ùh:°9*žÊR)w÷]ÃÉ÷)èı8Ö¶×óÙ²a˪¿µ¥Dä[‘¦/øV\›æJ#¾55-«.]œbÈ·"Ó`¯È˜9 ˜li¾İß|;/»Dá*\*dü¯ôеëÖ¯ôĞ<ŽoEb#¾u¹yqÜ¢°|kքÇÊ·»o ğ-ñà[rñ­õV-ßjtAz·ó‘<ĞÜ Ü „ã[<êaÈ·õˆ;Œûs€ş ›ø× P"·ğ[‚áÂ0üē½ÅÑb,$9• “X¿qN¾÷.Q9úûY ªMo~¦y^RÏã"M_p´¸v$Ž¶ÿaAõQ/}^]†qKĞï‰E<Í©FÃ÷u扚¶7JÓü+ô‹Ä¿¯:÷d׉†ü+âi®ϋéùU¤)C‚Q<ɈşÅ¹¶LüûYXş5kÂcåß±wõ{e.¨çžğïùÈÿ Ğ ¼ ¼„ã_ áFü;qg˜&³j0ğ$¸‰w‰ƒ…Mφõ6‹şžäaT.L"ñ0cô}¢ä>8άõ{ëEWøvÍж½Qš¾àa¡_$şö­+|-?3Ş‹xâP#iˆƒ zñ$#xgÖ§ï ËÃVMx¬<|şú®ñ°~¬ÑõÜžüŸÍ^#Üí}ğ8pğ°0='/8˜x¸·ùWôó$ÿ¢ra‹éq'höB꽯ÚO{Çx*Ke7÷Á»knÆ>XÛözşiú‚ŵ#ñï?®¹ÙwõÛ'îƒEx<«0MÓ契-€Øïı=Éèh˜Dâa3¾×¹¯];«¹WíŽ'²Tv“‡ùë¿÷­xRÛöziú‚‡Åµ#ñğu9wûv]_kÈÃ">‹4F<,âㅇq=’x8?,[5á±òğı/v‡õû`.˜ƒ{ÊÃ?òğØÏC^wx˜öÁ§°ÑÊsÚê½°àãŞŞ‹şžäa4LBñ0¾¼¯}Jr?hú¸n{=ǖıˆo÷Ú¶7JÓ<,ô‹ÄÃãyÄwù⩆<,â#ñ°HcÄÃ">^xçÑg ËÃfMx¬<¼ñµ®ñ°~?¬Ñc±'<܈üã‚<\{;üáx˜îíí‡OC\-xxöÄT{bÚˆ‹iLn²{›“Eß$Îhrp õžH펧=E<•¥2Æı‘şY-¦|Ó~r’“•>ßë1=ßÊ_¬óݞ®m{£4}ÁÉB¿HœœQı¤ïü&r²ˆÄÉ"'‹øxádœQ?Iœ|tXN¶jÂcåä¶í]ãdıŞX£ ÆbO8¹ùÏrrì7àÇÉınÄÉS7‰bãğo2˜™ø›ø—öÈbŸ¼?ž×}>ÉŨh˜DÚãic§'¹8Ğôqİözž=½éEß ·¶íÒô ı"qñë[_ô­úútC.ñ‘¸X¤1âb/\ŒsêZââÚ°\lքÇÊÅî]]ãbışX£ ÆbO¸¸ùo rñİ°wÂŽ‹£íG°"<9=œ|’rVMû`âeÊO~r÷öşXôı$'£ra‰“Íş­8³®Mrr éãºíõ|{¹c‡ïOîњ¶7JÓœ,ô‹ÄÉw·ÃW»k´!'‹øHœ,Òq²ˆNƙõÙÄÉSÂr²U+'Ëu“õûc.‹=áäó‘ÿ¡ '? ûøÃqr´g¸FáÎñX¶CÙCïªyxìEOò0*&‘x˜±°7–5s±ú¾„ÚOçúñT–ÊïQè9vñ²}Ÿ?1\ÓöFiú‚‡…~‘xøLö‰ïÛ&ِ‡E|$iŒxXÄÿÔë=2åG¼·„ò­=tæœÚ/W{˜lRôÑ—qVË_•ï2Ö¡’ºó¨™ê5®ŞžüÏyxì¿ÃŽ‡©=Î©'!nŞçQaº?L÷‹éŒº·÷Á¢Ÿ'ù• “Püëÿ ü›Ü§š>®Û^Ï­k~ï[:SÛöFiú‚…~‘ø÷ß}ï»êpã}°ˆ§¹ö À è«$Ҕ!Ž`O2& ˜ÓñŸ¨ïÔÂÙôXÚÏQs^è·LVMx¬û`ÿã]ã_ı>X£ ê¶'üKûàĞ@Í°€İİ}ğ‰xfk"ž¡9⠚öÂÔö‹şžäaT0L"ñ°Éo¹¯}¼f/¤Şûªİñ´wŒ§²TvsüŸS¥‘Çgœ¤i{=‹4}ÁÃâڑxø«EÒȯß;Ép,âiî4âa‘†8˜ çaO2⁇q}ñğ¼°ÎCF$Ç} Vây ®žÃÉ}é徶!ŸDl{‘æ§X‡éG*ÖPúo^¯=z ï¼¢OGˆ5”Q<ñfoȘ9â!“l!“ÎgHv¬ëÂzTÈ$@¿.DiŞo-Æÿ 9ù›:To\ŸÑtnûƒ|Y•ׅ—~HÓ7ü¸6íƒ/ Ÿÿï8ªÌw󋕆ߋñ‘øA¤)ƒ|‚Ñ5HÆ Á8/ï ~X|èıš×Z^]• zj§ïL¼ürİŒ&×êSİæ¨H£oP༼Žø᪰ü`քÇÊ—¼àšs?Ûˆôût.P¿§üp?dx[ĞV‡Â¦>¤7ÑøŞ8Ø¥ë™Á‹{à}$“pÚ͓\-F#LÌİbş&¿Pã[JG"ÂE>²i= …Mßâ¦8á'¹”?V~ ¶©¢óCô9—UÌ`™1qß±Hîrˆkîx*Ke7÷ŽG±©#,ş|v™ùËĞÂ9Í9R!S{ÿÒÑ^Ïõ塶§qVPߜP¥§üpĞqŠ¥sS¾]ƒÜdp)Å}šÂ…òı'Ã_8€ç€ÛOg¯°†ÔW؆4¯@î†T‘ãÄ/ÜHª”-¨ÛøƒÆrÓuk€…À<€ÆŒU6›‡ÂMå6;7ü›O`ò¾s׈2ˆ8·[e›e…sØjCuI~Q§ä¦ºe&ÓUÙƜğS’]Ô7¬Ï3‘¦  ú'›Œ°é¥ÄN%¤óQ7”O¸%\ˆê{@sϳÀ"às€t¢ú¥z¦ú¦zùºS×å'ú Õû"x>m®BRÅÄÓ؍§²TvsJcY՝ÆÜX´° ˆqµ™:)™ãw*cŽÆ†“9dtßá"fŒE»…ú² ğ@:x‚F.¹»¶½½i8ƞÉ#Û5cOôOÊӕqHéÅø6CQ¨%.¯Øb Q>17êӊ4îhÜPúc+8:îFä‘AKĞ?ş¡€04¿“釀õæİ©›Ì{æØdNs¬7ç8Z!ƒdæ`ò$ÇôUÈ[UåƒÌ:€&-µ~Nl|Õú5ı‘d_iٝ:ß²`Žù–4Ǖ–G ô#™Ñô³ ı^è·úí…~Ètzı^ÑéWIô¤ßñ|wj-ß0G-OsÏs€ĞdFÓïĞo ʶe\ƒ²şº½¢ÒoX°‡ÃÎJÍ@ °pÔ'¨ˆ¾gˆÿh~Võሠ-ÿ•#”ä É•k›ú ]§ u1HÎÏöš·²›ó3cwT3¦ı–Í·èAÓáŽ'>‹§²TÆØöúvıÍø;ªW7Qó¬‡Q.æê%€(Ú'– @¼ÍY'@a„1}ƯšÃ4ıNèGóÖA€ĞŸï<{óÕ÷{&…žõ0ŠÇ×+2&@N F:}ƒ9VȄÿŽ)¾y‹7eWuñ;¦ûH°ı ;då änYÒätS8ÍâáΐLìË:ŠÑžõ¸€Î6„=C²jÂc=CjÜ8C".gHä6:CÒßcĞ肒éϐ¨¾³â.âÊÌ ›jüŽú0OÂßùõɀˁ×ʯ7t.?VH¼H¦á•èчa…å#Ÿ„{^¬E_6–J¸X9áëPÜÁé„%–¿<覸Ҡ›®Aüû0›hü+Æ 9°n¥2ëǪ„?ñ4·ÅSY*cœ§õÏöPg+{(í;û!Z/*Æh<ß ¹Â*§Ä¸orfxä;©±Óê×4îDÅRcb úóá/ ı”–äAÓáF2v&P›l2¦«T(!Ğ>h KŒ/Ê'ܸ¾ ütİRà` ğ!@éêÌi ¼¢Gç$—ÊOã·<è&ÙêğäºZÌnjègɕݳuõ×Vè6Š‰§9.žÊRcÛëy˜¸zÏæ_Fl{‘¦¯ÖÕ¤Í[‘ÖÕ¯q]Mñ¼—dL€œ¾ZW{ïÒ®«eèn]M³~¤u5Şyù­«·¬«Õá±®«gı§gëjõ5Q¬^YW¿ 9—»êCzÛºú¶?×՛°@YIJ®Ž6VEùâin$wì#ôëÍÿc-2¡{÷ÉR#Ş'+_¼‚–dŒìœÓíŠ[±•ûd©Qל=^SÆpïŒú´zMy2üCÚëÆ"Á×°iî«Ã¿…e„Šô:V‘.òÑÙ¬p#Y—Ïii Ù ,¢õa$QÌOÙ?ÇâŠ3‚×%ë$ÔÉ·aüÙCªĞŽ³D-gª’¨œ¥p‹µ6ÕGà¨>ÌrÇ“â܀ w1P©óŠu:¦M¸ ~'pÖ/ğÍtd(›d¨óÒ\æ„ —†®? ë´•Q€R~Å©666666666666666666666666666¨6666666666¸666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö2(Øè&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–8XøV~_HmHnHsHtH8`ñÿ8 Normal_HmHsHtHL@L Ba_l1k 1$@&5CJOJQJ\^JaJR@R Ba_l1k 2$$@&a$5CJOJQJ\^JaJD@D Ba_l1k 3$@&6OJQJ]^JN@N Ba_l1k 4$$@&a$5CJOJQJ\^JR@R Ba_l1k 5$$@&a$5CJOJQJ\^JaJ`@` Ba_l1k 6&$$ Æ}„ª„Ä@&^„ª`„Äa$5CJ OJQJ®A`òÿ¡® _KVarsay1lan Paragraf Yaz1 Tipi, Char Char Char Char Char Char Char Char CharVi@óÿ³V Normal Tablo :V ö4Ö4Ö laö ,k ôÿÁ, Liste Yok 8@ò8 Üstbilgi Ƹp#tR@t Gövde Metni Girintisi 2 $ ÆŒ$Á„ª„Ä^„ª`„Äa$ CJOJQJZT@Z Öbek Metni $„„ª„Ä]„^„ª`„Äa$ CJOJQJ8 @"8 Altbilgi Ƹp#4)@¢14 Sayfa Numaras1F™@BF Balon MetniCJOJQJ^JaJtC@Rt Gövde Metni Girintisi$„ª„Ä^„ª`„Äa$@ˆCJOJQJ^JaJ¢şOb¢ xl24e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şOr¨ xl25k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO‚¨ xl26k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşO’ xl27T¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şO¢¢ xl28e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO²¨ xl29k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¢şO¢ xl30e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şOÒ¢ xl31e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şO⢠xl32e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şOò¢ xl33e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¨ xl34k $¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJzşOz xl35C!¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şO"– xl36Z"$¤d¤d%d&d'd-DMÆ ÿÿÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşO2Š xl37T#¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şOB– xl38e$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ–şOR– xl39Z%$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şOb– xl40e&¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ¢şOr¢ xl41e'¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO‚¨ xl42k($¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şO’– xl43Z)$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¢¨ xl44k*$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şO²– xl45Z+$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşO xl46T,¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¨şOÒ¨ xl47k-$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO⨠xl48k.$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şOò¨ xl49k/$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¨ xl50k0$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ€şO€ xl51I1$¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJşO" xl52Z2$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJŽşO2Ž xl53^3$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJ~şOB~ xl54M4$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŽşORŽ xl55^5$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşObŠ xl56Z6$¤d¤d$d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJzşOrz xl57I7$¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşO‚Š xl58Z8$¤d¤d$d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJšşO’š xl59^9$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşO¢š xl60^:$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJLşO²L font5;¤d¤d[$\$56OJQJ\]^JŠşOŠ xl61M<$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşOÒš xl62^=$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşO⊠xl63M>$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşOòš xl64^?$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşOŠ xl65M@$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ|şO| xl66<A$¤d¤d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşO"Ž xl67MB$¤d¤d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşO2Ž xl68MC$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJžşOBž xl69^D$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşORŽ xl70ME$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşObl xl712F¤d¤d%d'dOÆÿQÆÿ[$\$CJOJPJQJ^JaJŠşOrŠ xl72IG$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO‚Š xl73IH$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ„şO’„ xl74CI¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJ|şO¢| xl75<J$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşO²l xl76+K$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOŠ xl77IL$¤d¤d$d%d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşOÒx xl788M$¤d¤d$d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO⊠xl79IN$¤d¤d$d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şOò| xl80<O$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşOl xl81+P$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şO| xl82<Q$¤d¤d$d%d9DNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşO"l xl83+R$¤d¤d%d9DOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşO2š xl84ZS$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşOBš xl85ZT$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJvşORv xl866U¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJfşObf xl87%V¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJšşOrš xl88ZW$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşO‚š xl89ZX$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşO’x xl908Y$¤d¤d%d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJhşO¢h xl91'Z$¤d¤d-D`MÆ ÿÌÿÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşO²x xl928[$¤d¤d'd-D`MÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOŠ xl93I\$¤d¤d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşOÒx xl948]$¤d¤d&d-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO⊠xl95I^$¤d¤d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOòŠ DU( Char Char Char Char Char Char Char Char _dÿ¤ OJQJmH sH tH h>@h aҊ  Konu Ba_l11`$¤ğ¤<@&a$"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ \şoòÿ\ `Ҋ Konu Ba_l11 Char"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ PJ@P cҊ°Altyaz1b$¤<@&a$CJOJPJQJ^JaJHşoòÿ1H bҊ° Altyaz1 CharCJOJPJQJ^JaJPK!éŞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰$»3¿yÿߛ7³—¯Ü‹Ú'BRžt¼Æź‡Hâó€&aÇ»5\XõT8 0ã éx3"½+ëï¾s¯©ˆÄÁúD®áŽ)•®Õj҇a,/ò”$07á"Æ ^EX >º1«-Õë+µÓÄC ŽìÍ •h¤şüƒ·žï3à(©|&†š4)­0È`¯¡çåLö˜@û˜u<àğƒ¹§<Ä°T0ÑñêæçÕÖ/×ğZ¶ˆ©cÖ–Ö Ì/[—-ö– OŽ ¦A³}i³ oL-âúı~¯ß(èö}ĞÓÊR¦Ù¬6º9ÍÈ>.ÒîÕ[õ¦‹/Ñ_^¹İív[íLKԀìcs¿Z_in,9x²øÖ¾ÙİèõV¼YüÊ~p©½Òtñ1šì- µCƒŒz™p¶U _øj=ƒÏQ Eliž¨êH‹ñ].0­a +š 5KÉûÁ=Ś<^#¸4c‡|¹0¤9!é šªŽ÷~Š!æô^>ûöå³'èğşÓÃû?>xpxÿ{KÈYµ…“°¼êÅןüùèCôǓ¯^<ü¬/Ëø_¿û藟>­BòÌÅyşùãߞ>~şÅÇ¿ó°¾!ğ¸ јHtƒ ]ƒbÆ*®äd,ζbaZ^±‘„'Xs© ßW‘ƒ¾1Ã,óŽ#G—¸¼- xT¯Nï:#1U´‚óµ(v€Ûœ³.•V¸¦y•Ì<š&a5s1-ãv1ޯâİÉãßş4…š™‡¥£x/"Ž˜; ' ‡$! é9¾GH…vw(uìºM}Á%Ÿ(t‡¢.¦•&ѱMóE[4¿Ìªt;¶Ù¾ºœUi½Iö]$dfsÌxOŽ«HŽpÌÊ¿ŽUT%äp&ü2®/x:$Œ£~@¤¬ZsS€¾%§_ÃP¯*ݾÍf±‹ŠîUѼŽ9/#7ù^/ÂqZ…Ò$*cߓ{¢ípUßæn†èwğNŽu÷mJwŸ\ nÑĞi zf**|y•p'~‡36ÁĔ(éN­Žiòw…›Q¨Ü–Ãùn(•Ï¿|T!÷›Z²7`÷ªÊ™­#…ú8ÜÑòÜã" o~uŞÄÓd‡@B,nQo‹óÛâìıç‹óqù|ş%y^…¡@ë^Ķ٦鎏é¹'”±¡š1r]š¶[ÂÎ `P¯2gMRœÀÒuy lÖ ÁÕTEçв7€Øº!±Úæ^ÖÃù9£ c¤ ÍQ6g´¬ œ–Ùò¥Œ(èö*ÌZ¨SskÑLIt¸*k›ã8˜¼P kBKƒ +¯Ài_³†£f$Ğv·>Êİb¼pž.’Hæ#­÷¢ÆIy¬,(¢õ°Á 'X­Ä­­É¾·Ó8©Ì®y »Ü{¯ã¥<‚ç^jGӑ%åäd :èxíÖRËC>N;ŞNÉğ§àu©»HÌB¸fò•°ab2›,Ÿ{³+æ&A®=¬İvê@*¤ÚÄ2²¡a¦²`‰ædå_jYÏKŠjt:)–W!ş5)ÀŽ®kÉdB|UvviDÛξf¥”OÃ(8@c6»ܯCô ¨„ËSô ÜËik›)·8gIW¾ 38;ŽYá¬ÜêÍ3ÙÂMA*d0o%ñ@·JٍrgWŤü9©Rãÿ™*z?»‡å@{À‡Ka‘ΔŽÇ…Š8T¡4¢ş@@Û`jD ÜíÂ4\M›ÿ‚ìëÿ6ç, “Öp„T»4D‚Â~¤"AÈ”%}'kd{—%É2B&¢JâÊԊ=&û„t \Ñ{»‡"uSM²2`pGãÏ}Ï2hê&§œoN%+ö^›ÿtçc“”rë°ihrû"íÁ|WµëÍò|ï-+¢'æmV3Ï `VÚ ÚYÚ¿¢gÜjmÅZĞx©• ^\Ô‹†(…$¤ÿÀşG…ψ c½¡Žø.ÔV.41ˆê ¶ñ@º@ÚÁ14NvĞ“&eM›µNÚjùf}ΝnÁ÷ˆ±µd§ñ÷]4g.;'ÏÓؙ…[Û±cM ž=š¢04ɏ1Æ1æYùßGoƒ)SÒ|£zè¡ÉH~ËÑ,]ÿ ÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éŞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!{­áªžÖtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'´ theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]¯ {íÀÿÿÿÿ<Àÿÿÿÿ XXXXXcìììïğd ~ P æ ¤ Ä .4¾ô´JúŠ¢ü!®"D#$¼$n†,šÚ $%&(,-.3789:;S_’B şfnô4ÜV¾&ô&@P †!Ä%*&\&Ò'؁¸ƒB…n†Pˆ†ŠTŒRŽTî‘Ğ“´•ö–¤˜šÚ!"#')*+/012456<=>?OPQRTUVWXYZ[\]^^wyí:”ÿ•Œ DKMOZ\X_ÑØÚÜçéï!•!ÿ•€ÿ•€!•!ÿ•€ÿ•€ğ8ğ@ñÿÿÿ€€€÷ğ:ğğØğ( ğ ğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğB ğS ğ¿Ëÿ ?ğeXà Yíhÿÿÿ f(• tYÿÿÿ†C([ táşÿÿ—Ž'-tşÿÿÿ#&/tÿÿ _1484304403wî@wîÿÿvµş$wµş$xµş$yµş$zµş${µş$|µş$}µş$~µş$µş$€µş$µş$‚µş$ƒµş$ëµÂ¥,”Ş# ` K ‰ è 3î   ò¼É¬3#›å* g R  ï :î >*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€ ¸òSbùßâ÷ú– ™ š  SVô÷^hÿ ëî*?Xkr}¢dš ž SVÿ ëîccŞßVW ö÷• – ™ š }}ùş ùüüşÿÿ (CMN\UVVbbcÏÏĞÚÛéêëîccŞßVW ö÷• – ™ š }}ùş ùüüşÿÿ ëî¥5\‘ÅN?‚Uß/’°{¢ö ÀP…Àq±ø*æ%› ·ª ˜Q­ ®É rz:  &3 _^f ŒÏ •û ÿ~Z"«%["4@²"nß"<#ù(Ä$SC%¨+k%j@É%Ï“&m/Ò(­D¤)1,®)ªQÔ)M!"*ë¡*ü™-ª O0\9n0+)1zMs1#Ô2~(3GD4/&È4ž$Ü4zÀ6ıŞ6E‰7Æ_48V¸9‚]ª:¸iž;R@ê;-¾<Q>VŒ?›)o@•A?‹A1îA=wABJhªDä‰Gg,²Gş<4Hü$IÚ&ÑI’c_J)œJ^'ÈJİóJÂeLÉv-M^SNt>IPÛ9ÂQÑÊQžÕQe]RÇ)[RËíRB3S©cdS| pTœ4ÁTëdèUž)YŒ âYÏe.ÙeÖ g4.Bg?xŽgôl×grX&h¡[Ûh…TiT2€i¦'áiQ*òi„J9j” kHN‡lñ0ÆlİÍmùZ o >qƒqÂqjsPOtlîu¯Nõwô|xç9;x5ym Yy(gy¼4°y_~n{²i|Q:Ž|D©|“O}CTş}õ(~}0*‘åı5Õ“}›*7YØxHàZ÷ 'äOtøv¡ê,ï8¿_àw³- Ò@ ‡ RI —R »V $ øt p " I Ób S+ZÍÒ3§>ÒKc«ø'ÇG&OŸT'œ#-ëbœ…£”5bgiÚ Å6Â8çh,&6İW¥[`lÖZ0A"qyraèrÄ& )?<p€;ÊITW7 “* S`!Óy!1|!ˆ)":"w="Á-#¸X#û^#xq#B~#«C$b$Ão$õv$ÆL%.R%oe%•i%M<&œ( (0#(aR(¤f(, )[H)ñ'*J/+2+#f+;o+p+ 7,6-äN-ša-‰.œ".01. =.œW.„c.Du.Yv.O/1ä1Åc1o1Wt18M2×3)534ô>44M4«`45ÚJ5ƒU5oW5ü/6]66™76 969m6jy6Õ7â+7Ei7ô#8Ž&8C9-29?59š5: V:ï;B7<1:<@<N==Ì=,3=˜8=E->r2>š.?nX?žk? w?rU@-}@á-A1AdeAR9BFaBK&CL5CND“kDÙ,EqHEötEıF°cF¯lGmHÊSHvVHRI}VI¾ Jü!J7?JÂcJr;K½BK³FK˜bK˜KLiLirLBM°HM»WMÇYMÏnM£7NºHN%yNwO4.OA8O·FOÌhOıOPQPž}P’uQÃSÀTä^TÍU„UDU®TU Vp-V{ZVÀ'WÂ.WX~*X¿}XÚY¸YâZÃ?Z½ [l%[V/[£n[}q[±,\ú<]i];t]‹x]?^7_ëG_¤__Gb¸Yb*sb³&c¡fcädï.dˆWde‡ eİeôethfDg:Hh7i¬0jzHj»MjÆ k1k~^ky|kØl‘)me9m„|„¾<…éD…F/†íU†`k†jr†œ5‡zB‡!‰ºE‰£I‰U‰‹]‰ÒŠ{Š²$p(ò0O¡p pŽ{Ž1½BèLel‘¹A‘8“}T“£”a#”­•W-•>•—R•/w•é–…!–V —Ø —4—&_—2o—à{—#˜©˜v ˜9:™W™Fk™pv™“Gš¬Sš8q›=œy+œô=œâ"5î8–HéMõWVžõ)žU]Ÿ…`Ÿ - Í= m_¡¢µ!¢<:¢z £eG£77¤³c¤p¦á'¦nO¦SO§@n§7¨¯E¨·©¨!©ª-©'/©ĞJ©HM©ª¾*ª·lª.wªx«İ&«r)«ì.«D«5~«µ¬d¬{¬­®g®ïb®Š°_°Â^±¾q±ï5²,v²× ³)³ÏC³v´P´/]´[]µ|iµ wµÌ¶-S¶V¶2 ··á¸Á,¸ï\¸0`¸=¹G¹N¹¬X¹é`¹ÖWV֯׽#ר4×p3ض4ØqYØ4iØhÙJ Ûğ Û0&ۑ?Û¦ܟ/ÜıLÜDuİÂŞx"ßÄ à®à3àäfá â»0â¶>âL@âJ ã|1ãU äËLäH]ä˜päêsäPCå3æç4 çö!è“Cè4Lè(é;é©EéWén^é©vé±ê!ê¾9êŸëR%ë¤BëUeë1uë0wëaxëìdìÈhì(jìMícíß>îoîHpîMïø>ïÔGğ9bğ' ññ}*ñ®3ñäwñ¯|ñ4Gò1ZòTõ§$õ=Yõ¸+öÔ4öKPö¬B÷Iø³RøñùÜiùâúH`úm6û½Cûªü=üşlı9şÅ"şN1şU8şÿÿ@€cccc¬ í¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸"¸$¸&¸€ÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ G¢‡* €ÿTimes New Roman5€Symbol3.¢ ‡* €ÿArialK¢‡à@ŸPalatino Linotype;.¢ ‡* €ÿArial TUR5.¢ ‡*a€ÿTahomaI.€ ÿ¯ÿ÷ÿÿßé?ÿ?Arial Unicode MS7.¢ ‡ ŸVerdanaS.,¢{ @ŸCalibri LightCalibriA¢ÿàÿ$BŸCambria Math"qˆğÄ©§2'Ã2'-"'S¬4S¬4!ğ²x£‚€24ññ3ƒqğÜÿıHPğÿ?æÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&62! xx  ÜÿÿT uyg-ortak Gülden ^ensöz