ĞÏࡱá>şÿ ØÚşÿÿÿÖ×Üghijsÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á5@ø¿0ž`bjbjÏ2Ï2sˆ­X­Xaíÿÿÿÿÿÿˆž0ž0ž0ž0ž0ž0ž0$Â0Æ]Æ]Æ]P^Ìâ^¤Â0V•J’_¨_d ` ` ` c)c 5c”””””””$ —Rò™H³”]ž0±eb| c±e±e³”ž0ž0 ` `ƒ•ttt±eĞ0 `ž0 `”t±e”tttž0ž0t `†_ 0µ»üTĞÆ]ufL tኬ &•0V•t:šÁrÖ:štÂ0Â0ž0ž0ž0ž0t :šž05€¬ =cÊdt—dt e¦=c=c=c³”³”Â0Â0-Æ]—spÂ0Â0Æ]  DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 GENEL SEKRETERL00 DEN0B ^UBAT 2015 0HRACAT DEERLEND0RME RAPORU 01 Ocak 2015 - 28 ^ubat 2015 tarihleri aras1nda Birliimizce kayda al1nan ihracat rakam1 geçen y1l1n ayn1 dönemine göre yakla_1k %14,31'lik bir azal1_la 327.668.434 USD olarak gerçekle_mi_tir. ^ubat 2015 içerisinde kayda al1nan, ana sektörlerimizden Tekstil ve Hammaddeleri ihracat kay1t rakam1 geçen y1la göre %13,61 dü_ü_le 17.856.344 USD, Haz1rgiyim ve Konfeksiyon rakamlar1 %18,93 dü_ü_le 75.673.943 USD olarak gerçekle_mi_ ve toplamda da - %17,96 l1k dei_imle 93.530.287 USD olmu_tur. Belirli sektörlere göre geçen y1l kar_1la_t1rmal1 ihracat kay1t rakamlar1 ve % lik dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. Tüm sektör detaylar1n1 SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT RAKAMLARI tablosundan inceleyebilirsiniz. SEKTÖR^UBATOCAK - ^UBAT(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%TEKST0L VE KONFEKS0YON114.00993.530-17,9658,91249.962198.311-20,6660,52MADENC0L0K ÜRÜNLER011.6099.904-14,696,2426.73320.679-22,656,31DEM0R VE DEM0R DI^I METALLER10.3797.608-26,704,7922.21918.541-16,555,66ELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET21.93528.50429,9517,9542.36852.73724,4716,09D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER019.29819.215-0,4312,1041.10037.400-9,0011,41GENEL TOPLAM177.230158.761-10,42100,00382.382327.668-14,31100,00 Birliimiz ihracat rakamlar1n1n, toplam 115.401.150 USD ile yakla_1k %35,22 sini olu_turan Bornoz-Sabahl1k, Havlu-Mutfak Bezleri ve Çar_af-Nevresim ihracat kay1t rakamlar1 ise _u _ekildedir. MAL GRUPLARI ^UBATOCAK - ^UBAT(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%BORNOZ- SABAHLIK10.3668.566-17,365,4020.73817.158-17,265,24ÖRME - DOKUMA PAMUKLU BUKLE HAVLU34.00229.329-13,7418,4774.11564.359-13,1619,64ÇAR^AF - NEVRES0M26.07915.813-39,379,9654.70833.883-38,0710,34 TOPLAM70.44753.708-23,7633,83149.561115.400-22,8435,22 28 Avrupa Birlii üyesi ülkesinden 26 s1na yap1lan ihracat, ^ubat 2014-2015 kar_1la_t1rmas1nda %16,25 lik azal1_la 101.939.144 USD, olarak gerçekle_mi_tir. Bu rakam toplam ihracat1m1z1n yakla_1k %64,21 ini olu_turmaktad1r. Geçen y1l ayn1 dönemde ihracat 121.714.600 USD d1r. .0>T’°ÖØÚŞàâäîõâÏɾµ®¡•‰•‰xmxcRA!hï5²h/W½@ˆB* CJaJph3f!hêsäh{Š@ˆB*CJaJphÿ *hëG_hDU@ˆh¹ÇhDU@ˆCJh¹ÇhDU@ˆh¹ÇhDU5h¹ÇhDU5CJaJh¹Çh¹Ç5CJaJh¹ÇhDU@ˆCJ aJ hå£hDUhDU5CJaJhå£hDUCJ aJ hDU@ˆ%jhå£h¯×OJQJUnHtH$h«KæhDUCJ OJQJaJ nHtHhE8ıhDUnHtH 02468:<>’öãĞÇDz‡$ Æ’ö*^$Ifa$gdDU$ Ƹp#„6ü$If`„6üa$gdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU $IfgdDU Æ ¸p#r„Ö$If`„ÖgdDU Æ ¸p#r„c$If`„cgdDU b$IfgdҊ Â\œ`şş’ØÚŞàâä B íØÅØdTFF $ Æ}ï„©`„©a$$ Æ}„ğ„X^„ğ`„Xa$akdÿ$$If–F”˜ÖFÿ` Ë¢(P k× ö’)6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö FaöVÿ Æ ¸p# „ºÿ$If^„ºÿgdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU$ ÆÖ@@$Ifa$gdDUîğú  B D H R Z \ ^ ` b f h r îàÏÁ°Ÿ”‚p^O‚=‚.‚.h4oB5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h‡ e5@ˆCJ\^JaJhҊ5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h¶>â5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h7 5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h{Š5@ˆCJ\^JaJhêsähØ —B*ph̙ÿ!hï5²h{Š@ˆB* CJaJph3f!hï5²hœ(@ˆB* CJaJph3fhҊ@ˆB* CJaJph3f!hï5²hN¹@ˆB* CJaJph3fh4oB@ˆB* CJaJph3f!hï5²hİ&«@ˆB* CJaJph3fB D È Ê ÈÊÎÜèúôôïïççÚÎÎÎ $$Ifa$gd4¹ $„ª„Ä^„ª`„Äa$ ÆŒ$gd‡ e ÆŒ$„ÿÿ]„ÿÿgdØ — r t z | ¤ ô D F H J L N P T V X Z \ ^ f v x Ž îÜÍÁ²Á¦ÁÜ͗…—vfYfvÁMÁ=h4oBh4oB5@ˆCJ^JaJh4oB@ˆCJ^JaJhҊ5@ˆCJ^JaJh¯×h{Š5@ˆCJ^JaJh¯×h{Š@ˆCJ^JaJ"h¯×hé–5@ˆCJ\^JaJh4oB5@ˆCJ\^JaJhÓb @ˆCJ^JaJh{Š5@ˆCJ\^JaJh{Š@ˆCJ^JaJhҊ5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h{Š5@ˆCJ\^JaJ"h¯×hÕ5@ˆCJ\^JaJŽ  – ˜ È Ê Ô Ü Ş < > R T l ” ´ ïİË¿³¤İ•‰}m[I[9,h<½@ˆCJ\^JaJhXÁh{Š@ˆCJ\^JaJ"hXÁh“Cè5@ˆCJ\^JaJ"hXÁh{Š5@ˆCJ\^JaJhXÁh“Cè5@ˆCJ^JaJhôÄ@ˆCJ^JaJh{Š@ˆCJ^JaJhҊ5@ˆCJ\^JaJhœi 5@ˆCJ\^JaJhœ(@ˆCJ^JaJh2+@ˆCJ^JaJ"h–Hh–H5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h{Š5@ˆCJ\^JaJh¯×hÕ5@ˆCJ^JaJ´ ¶ ¸ º ¼ ¾ Â Ä Ò Ô Ø Ú à â è ê ğ òãÔÅãŶ¦—‡wjZjJ8"h¯×h{Š5@ˆCJ\^JaJh¯×hKPö5@ˆCJ^JaJh¯×h˜pä5@ˆCJ^JaJhœi 5@ˆCJ^JaJhœi h˜pä5@ˆCJ^JaJhœi hœi 5@ˆCJ^JaJhXÁh{Š@ˆCJ^JaJhv{ºhv{º@ˆCJ\^JaJhKPö5@ˆCJ\^JaJhœi 5@ˆCJ\^JaJhv{º5@ˆCJ\^JaJh¼#»5@ˆCJ\^JaJhKPö@ˆCJ\^JaJğ ò ô ö  ( : < > B D H J X Z ^ ` f h n v x š ¦ îßÍîÍî½°žž‚ufWWEf½°"h¯×h{Š5@ˆCJ\^JaJhv{º5@ˆCJ\^JaJh{Š5@ˆCJ\^JaJhv{º@ˆCJ\^JaJh¼#»@ˆCJ\^JaJhœi 5@ˆCJ\^JaJ"hKPöh¼#»5@ˆCJ\^JaJh<½@ˆCJ\^JaJh2+h{Š@ˆCJ\^JaJ"hXÁh“Cè5@ˆCJ\^JaJh<½5@ˆCJ\^JaJ"hXÁh{Š5@ˆCJ\^JaJ¦ ¼ ¾ Â Ä È Ê Î Ò Ô ê ì ğ ò ø ú  N ‚ îáÔîŶÅîÅîᤒ¤€Å€áqbPCh’uQ@ˆCJ\^JaJ"h¿tshW8Ò>*@ˆCJ\^JaJhœ(5@ˆCJ\^JaJh{Š5@ˆCJ\^JaJ"h¯×h<½5@ˆCJ\^JaJ"hœi h<½5@ˆCJ\^JaJ"hœi hœi 5@ˆCJ\^JaJhv{º5@ˆCJ\^JaJhœi 5@ˆCJ\^JaJhv{º@ˆCJ\^JaJh<½@ˆCJ\^JaJ"h<½h<½5@ˆCJ\^JaJ‚ ² ¼ ¾ Ä DF†ˆ ÆÈÊÌÎòåØË徬ŸŒ|ŸobUG7h{Š@ˆCJOJQJ^JaJjh{ŠUmHnHuhï\¸@ˆCJ\^JaJhÊSH@ˆCJ\^JaJhø>ï@ˆCJ\^JaJhÂ^±h¿ts@ˆCJ\^JaJ%hÂ^±h¿ts5>*@ˆCJ\^JaJh¿ts@ˆCJ\^JaJ"h¯×h¿ts5@ˆCJ\^JaJh¯×@ˆCJ\^JaJhe9m@ˆCJ\^JaJh¨4×@ˆCJ\^JaJhr2>@ˆCJ\^JaJhW8Ò@ˆCJ\^JaJÎÜ2DXjlpt|€ˆŠ¸ÈÖ*,Tbn”¢º¼ÔÚîôö6D\^š¨¶Üê0>Lr€˜šÄÔğìØÑìØÁØÁÑìØìØìѪÁØÁØÁѪÁØÁØÁѪ–ª–ªÁØÁØÁѪÁØÁØÁѪÁØÁØÁÑìØÁìØ&hfG56CJOJQJ\]^JaJ,h4¹h4¹56CJOJQJ\]^JaJh4¹h4¹5OJQJ\^J h4¹h4¹&h4¹h4¹5CJOJQJ\^JaJ&h4¹h4¹5CJOJQJ\^JaJ;(2<DNXbjlqeeeeeeeee`Ffi’ $$Ifa$gd4¹Žkd‰Ž$$If–F”¨ÖF „ 0Ü'€z ÿÿÿÿ€&¬ ÿÿÿÿ€&¬ ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöÒ'6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿ lprtx|~€„ˆŠ¸ÈÖäğ*,Tbn|óêêóóêêóóåêÙÙÙÙÙÙÙÙÔêÙÙÙFfl $$Ifa$gd4¹Ff˜ $Ifgd4¹ $$Ifa$gd4¹|†”¢°º¼ö(6DR\^š¨¶ÂÎÜêöóóóóóîåóóóóóóóóà×óóóóóóóó $Ifgd4¹Ff¶¦ $IfgdfGFf¢ $$Ifa$gd4¹0>LXdr€Œ˜š´ÄÔâğ,.02úñååååååååàñååÔÔååÔÔÏÊÊ$a$Ffµ $$Ifa$gd4¹Ffò¯ $$Ifa$gd4¹ $Ifgd4¹Ff[«,.024pr€‚˜¢¨ªº¼¾ğéÙɹ٩™‰ua‰QÙA+*h¯×h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJh ;‚@ˆCJOJQJ^JaJhô#8@ˆCJOJQJ^JaJ'h<½h<½5@ˆCJOJQJ^JaJ'h`2Æh`2Æ5@ˆCJOJQJ^JaJh<½@ˆCJOJQJ^JaJh" @ˆCJOJQJ^JaJh¿}X@ˆCJOJQJ^JaJh“* @ˆCJOJQJ^JaJhJL\jóóîåóóóóóóóóàåóóóóóóóóÛåóFf†ĞFfOË $IfgdÒ¦Ff&Æ $$Ifa$gdÒ¦jx†’¢²ÀÌÎĞÒÔPDQFQüRSSS8SóçóóóçóâİİİİİİÛΠ$$Ifa$gdşg] $„ª„Ä^„ª`„Äa$gd¿}XFf¡Õ $$Ifa$gdÒ¦ $$Ifa$gdÒ¦ÔÖÚÜö *HJLVX^`bhjl’”˜šž¢¤¦¨¸º¼¾ÀÂÈÊĞÚöìâØÎÇÎìÎìÿ÷¯§¢š§¢§“¿§Ž†Ž~¢~zvrjŽ¢~Ž~Ž~h¯×h}*ñ5hädhtshzHjh¯×hzHj5h¯×h‹x]5 h¶/¤5 hzHjhd¬h¯×h {5 hts5h¯×hŸë5h¶/¤hŸë5h¶/¤h¶/¤5hl;sh{Š h¨4×5\h¯×h â5\h¯×h{Š5\h¯×h½#×5\h¯×hR9B5\h¯×hıF5\)ÚÜ XZ^`bfhn’ĞÒÖØŞàæğòôöúPPP*PjPšPœP¤P²P¼PÒPÔPÚPŞPşPQ2Q@QBQFQPQRQüøôğæßæßæßôØôĞËĞËĞËĞÆôÂô¾¼¾´¯¨¤Â´œ´’‹’¾œ’¾’¤ô„zh¯×hsVÔ5\ h*hŞ$œhŞ$œ5>*hŞ$œhŞ$œ5h¶/¤ hŞ$œhŞ$œ hŞ$œ5hŞ$œh¶/¤5UhŞ$œh:¼ h:¼5 h¶/¤5h¯×h¿}X5 h¿}Xh¿}X h¶/¤5\h¯×h¿}X5\hädh¿}XhR9BhŸë/ Ocak-^ubat 2 ayl1k 2014-2015 kar_1la_t1rmas1nda ise deerler _u _ekildedir. Ocak-^ubat 2014 264.325.331 USD, Ocak-^ubat 2015 213.191.419 USD. Dei_im -%19,35 ^ubat 2015 döneminde toplam 130 ülkeye ihracat gerçekle_tirilmi_ olup(geçen y1l 114 ülke), ülkeler baz1nda kayda al1nan ihracat rakamlar1n1n ilk on ülkeye göre da1l1m1 ve % lik dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. ÜLKELER ^UBATOCAK * ^UBAT(FOB/1000 $)20142015De.Pay20142015De.Pay %%%%ALMANYA29.85122.227-25,5414,0065.03747.478-27,0014,490NG0LTERE21.99024.51811,5015,4445.55046.6132,3314,23ABD12.08612.9457,118,1526.51225.421-4,127,760TALYA13.44811.234-16,467,0834.00723.886-29,767,290SRA0L5.05510.142100,636,398.85319.432119,505,93FRANSA11.1348.970-19,445,6525.19918.971-24,725,79HOLLANDA8.7486.417-26,654,0418.74116.895-9,855,16AVUSTURYA4.8154.670-3,012,9410.0878.708-13,672,66IRAK4.6824.336-7,392,739.4208.663-8,042,640SPANYA4.2453.579-15,692,258.8948.330-6,342,54D0ER ÜLKELER61.17649.723-18,7231,32130.082103.271-20,6131,52GENEL TOPLAM177.230158.761-10,42100,00382.382327.668-14,31100,00 ^ubat 2015 de ilk üç s1radaki ülkelerden %14,49 luk paya sahip Almanya ya yönelik ihracatta %27 lik azalma, %14,23 lük pay ile ikinci s1rada yer alan 0ngiltere ye yap1lan ihracatta %2,33 lük art1_ ve 0talya ile yer dei_tiren %7,76 lIk paya sahip olan ABD ne yap1lan ihracatta da %4,12 lik bir azal1_ meydana gelmi_tir.Bu üç ülkenin toplam ihracat içerindeki pay1 %36,47 dir.  EMBED Excel.Chart.8 \s    PAGE Uygulama ^b./DEN0B PAGE 1/ NUMPAGES 3 PAGE Uygulama ^b./DEN0B PAGE 3/ NUMPAGES 3 RQXQZQrQ€Q„Q†QĞQÒQöQøQúQşQR4RDRFR^R`R„R†R–RœR R¢R¨R¸RÎRàRüRşRöïöåŞåÔŞÌŞÂ帮¸¤¸¸¸“‰‚x‰nj\jh{ŠUmHnHuh{Šh¯×h9ş5\h¯×he9m5\ hl‘5\h¯×hsVÔ5\h¯×hx"ß5\ h¯×h{Šh¯×h4—5\h¯×h³FK5\h¯×h{Š5\h¯×h¡fc5\hTRT`TnTzT†T”T¢T¬T¸TºTÂTĞTŞTèTğÜÈÁÜȱȱÁ¤ÈÜÈÜÁ‰|ÈhÜ|ÈhÜÁ‰|ÈhÜ|ÈhÜÁ‰|Èh&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJhşg]hşg]OJQJ^J5hşg]hşg]56B*CJOJQJ\]^JaJphhşg]hşg]OJQJ^Jhşg]hşg]5OJQJ\^J hşg]hşg]&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJ&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJh{Š@ˆCJOJQJ^JaJ(8S:STS^ShSrSzS„SŽS˜S S¢Sqeeeeeeeee`Ff.Ü $$Ifa$gdşg]ŽkdØ$$If–F”õÖF ³ .©&€© ÿÿÿÿ€&{ÿÿÿÿ€&{ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöŸ&6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿ ¢S¦S¨SªS®S²S´S¶SºS¾SÀSĞSŞSìSúSTT"T0TTRT`TnTöööêêööêêåêÙÙÙÙÍÍÙÙÈêÙÙFfæ $$Ifa$gd  $$Ifa$gdşg]Ff¥á $$Ifa$gdşg] $Ifgdşg]nTzT†T”T¢T¬T¸TºTÂTĞTŞTèTòTUUU$U&U4UBUPU^UhUvU„UóóççóóâÖóóóóççóóÑÖóóóóççFf‡ğ $$Ifa$gdşg]Ff’ë $$Ifa$gd  $$Ifa$gdşg]èTòTUUU$U&U4UBUPU^UhUvU„U’UœUžU¬U¸UÆUÔUŞUêUøUVVV V.V:VHVRV`VnV|V†VˆVšV¦V²VÀVÊVØVæVòVüVşVWW*W6W@WNWZWhWrWtW~WŠWìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ß5hşg]hşg]56B*CJOJQJ\]^JaJph hşg]hşg]&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJ&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJhşg]hşg]OJQJ^J&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJ:„U’UœUžU¬U¸UÆUÔUŞUêUøUVVV V.V:VHVRV`VnV|V†VˆVóóîâóóóóÖÖóóÑâóóóóÖÖóóÌFffÿFfqú $$Ifa$gd  $$Ifa$gdşg]Ff|õ $$Ifa$gdşg]ˆVšV¦V²VÀVÊVØVæVòVüVşVWW*W6W@WNWZWhWrWtW~WŠW–W¢WóççççÛÛççÖóççççÛÛççÑóçççFfP Ff[ $$Ifa$gd  $$Ifa$gdşg] $$Ifa$gdşg]ŠW–W¢W¬W¸WÄWĞWÚWÜWìWøWXXX(X4X@XJXLXhXvX„X’XžX®X¾XÌXØXÚXYY0Y@YPYlYnYpYìØÄ·ìØÄ°•·ìØÄ·ìØÄ°~·ìØÄ·ìØÄ°ÄìnÄìn°g hşg]5\hşg]hşg]5OJQJ\^J,hşg]hşg]56CJOJQJ\]^JaJ5hşg]hşg]56B*CJOJQJ\]^JaJph hşg]hşg]hşg]hşg]OJQJ^J&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJ&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJ&hşg]hşg]5CJOJQJ\^JaJ$¢W¬W¸WÄWĞWÚWÜWìWøWXXX(X4X@XJXLXhXvX„X’XžX®X¾XÌXóççóóâÖóóóóççóóÑÖóóóóççóFf: $$Ifa$gdşg]FfE $$Ifa$gd  $$Ifa$gdşg]ÌXØXÚXôXYY"Y0Y@YPY^YlYnYpYrYd\f\j\¦\ª\óîåóóóóÙÙóóÔÒÅÅŽµ¨ $„ª„Îş^„ª`„Îşa$$a$gd¯|ñ$a$gds%Ó $„ª„Ä^„ª`„Äa$Ff† $$Ifa$gd  $Ifgdşg]Ffƒ $$Ifa$gdşg]pYrY|Y~Y„Y†YŒYY¤Y¬YÂYÈYÊYÌYĞYÔYÖYîYğYíÚÄ®›…®oYoC›CÚCÚC0$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ*hÆL%h â5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hx"ß5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h¿}X5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hËLä5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hŸ/Ü5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hsVÔ5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hŸ2Ù5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hÖAİ5@ˆCJOJQJ\^JaJğYZ*Z,Z.Z0Z4Z6Z8ZFZJZNZPZRZVZZZ\Z^Z`ZpZžZ¶ZÜZŞZàZâZæZèZêZëدœÂ¯Âœ†pœpœpœpœpœ\Øœ¯œÂI$hl‘5@ˆCJOJQJ\^JaJ'hÆL%hèr5@ˆCJOJQJ^JaJ*hÆL%h â5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hrU@5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hŸ2Ù5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hËLä5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ^JaJêZìZîZğZüZşZ[[6[8[:[<[>[B[F[H[l[x[z[ˆ[¢[¤[¦[®[²[´[¶[À[ê×ê×Á«×•×«‚«×«×«×•n[Hê×ê×ê[$hÆL%h³oÄ@ˆCJOJQJ^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hä1@ˆCJOJQJ\^JaJ$hËLä5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%høt 5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h â5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%hrU@5@ˆCJOJQJ\^JaJ$hŸ2Ù5@ˆCJOJQJ\^JaJ*hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ\^JaJÀ[Ì[ò[P\R\T\V\X\Z\\\^\b\d\f\h\j\l\n\ğİɸɧ¸“ɸÉi[H80jlh*@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%h{Š5@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hD@z5@ˆCJOJQJ^JaJ!hœW.5@ˆCJOJQJ^JaJ!hŸ2Ù5@ˆCJOJQJ^JaJ'hÆL%hİW5@ˆCJOJQJ^JaJ$hÆL%h{Š@ˆCJOJQJ^JaJhËLä@ˆCJOJQJ^JaJn\ž\ \¢\¤\¦\¨\ª\°\º\¼\¾\À\Â\Ä\È\Ê\Î\Ğ\Ô\Ö\Ú\Ü\è\ê\ì\ğ\J]L]X]Z]\]^]`]b]v]x]z]|]p_r_t_€_üñàØÅÁ½¹µªµ¹¦žšžšžšžšŠŠ¹‚ŠwŠŠl‚¹Šh:A¾0JmHnHuh à0JmHnHuhs%ÓCJaJ hs%Ó0Jjhs%Ó0JUhævgjhævgUh01.j!Dhb9†hb9†Uhb9†hs%Óh{Šh|1ã$h¯|ñh 7Á@ˆCJOJQJ^JaJjlh''ž®.¤·Ú°..\OK÷¡ {¡0G*´2o:¶ô²ãdr´ìl-äØëŞG;vGı„î“»²ísQ¯c£ë²—ìäWSšÇ¾¨=¾ Šo¯ÆHØ~Ú42ÆşĞ?æütå$ræÁ÷á;‘÷£‡ 1#u£‡²r«‰Ž^Ž½A‹Pvž?"W¬Aù»EP¹V%DÏ[‡qÏ¿fD²³³Q¨P!˓IMIÁÔ)Ÿàh×(Äm;…N+‘8 ]—‡cÍıьHHğTDD.²™¯ßë…Ô„xD¤¤12ë~ZƒˆèEøxŞFÔY>„)òÓ²Ÿ±nüFVNõpÅi³’¹ÿŸøàû¬òØ1ÃÛ¾1.8ü‰àÈ0V ³Ö]C¸WU ×{l"5~Ë9,û°#t;ë àÃEvh •ˆN2ñ'OÒà‰=䦡 [¶‰CK©iè@ÎÉ·˜"Å·lb¶AMó¼ß@<œ¾ˆ©X©ˆr&tb'3åàŸ€D†êÓÔÉj%C?¢w x‹m/Ú~ïyȼ†–1£²Ô4R“Id¸×:ô¢òRŸu‘›Œ¼,õSH[o¯•LÒ¡‹ë‰ğmSàçÿ&’šæÀ»Ñh°ãº¼ À$û ŒP˜íO„& z…ϥ«_¤TÉFÈcõ¬˜º^eCC 'srk<ûa«ğv¨µt«0ñf=O‚]~CÑ[öš@‰€‹ÊÀ¿Œ-,õC‹XÓ¼}|½¤Ğ>¦nÊH/øO茽Kö§ ¹rÿ&#BR{®vAU·JLê]ÒÁ˜wHMC$÷ue©|êqÙ¨i±ÉŒ"CğrrcĞa¿AØ»éPûÂغd/#ô‹j_"´U:ó>ı¡-/_±ß¡¿$…tAïNš†úzсÖKº.yhßl?s[F,®3\RÒÂs¤ı‰Œ>Ğ› ô¸×¬—¦¸)o2"'+Då´/½"Ì=6qğ±æÄP ÅzvÇhÙ(‰ĞÓõòwDhNŠamF]Bpc½>_E ¨³Ò'1Uó £ÈğA7g”&óáM¦ÇÀh2êc¶®ŞâdÔ Ğ¶)0™Œ¨„©7&“1'ô"£ë¢H¿ÌF³çM»ž1tCNÂbdˆÄԄıÆ¢6á[Å ı5’á27«ğF¾r±lmëjylj÷͇èîV£Ž'ã؝¿ó4ÓĞ#אpï1Û.¨ù $£ŞŞü³H  ß貏õmª)û´¿FeLñ]à—ê0›ÍğD6u7ºdV]¾‹Q5+]±6lN¾¯‘L–z!?KCÉğߑkCø7 6`i<éŒbzâΚ¶µ}¿Ê¯ªRö†}!u02ô§c»7qàĞaͧbtl×F&#±«îîšs5Uÿğ…9!Ò±íìՂÒVÁJfbÇ·í9 º±QP:Gufgωت‹ùlû˜ØÍ&UtéèeÔj]“mï[~]Æu4ªžµ1íìÛ´mk™ãߞTŞİë6J‹h×¾ƒñÃİÄÿ÷ãÍ,8@a'7'tݎ•÷«Û›û…\§QdÈ)@¦¸¯{½*H=wƒ}v.Q–Y¹ò+Œı¡åÉP`aD$#’æõíú×BÇ´Yğp¨ˆ}­æë}£o~Ó¡Š,t©ÿ6ŞW5MyÇÒ¸²•5YãÚM1 ¨?Û¿z›71lÃ&ó“áADŠïv®Ûû®ìBÇĞYŒÈ½§dEï‹ Ø~"ò`M”¡Ûkõ&Ãoö‰ˆ“Kqtó:…†ÂÕÁ 7‚·³¦#|4c2¾ià˶6ıfP@'~yÈcvn>±è؞y¹âfÈÅF¨ù¨ÉfzUÁ§N°&kâ=õdž°züœKâëVU5K'~Bq\"RïÆ é€^ŒHàŠ?053×X‰à,éÖc%âş%½"1@u‰ID† Ä: 6¤• ¿©'"5ªŠN#[3"N%q/d·B„‡ÖdWª¦y|‘¿ŞeÛÛ+:ê è”^5#–!…Ê9–bDd[ÈG„šlrÑB¨øÙ-Öd­š.ÀÑ­X“}Øo¦-žaª€ˆŒúlRÒI‘R¨X›÷#rP:Ô#Wr"8Iª1Ꟛ¥ö±ø±ğs…}Oî+'®Â«EuÃɸù¸2ceD 9"sÚî<ÆʉÌQł d軄û.Ï ™ÈoI£tEv‚F‘!"$uYÉF2§íaMFq]"BMÖ§"¬É–ì•ïµ%âvvvH¾y›Õ“úÉ÷Cõ:ÉxD›*æAišE!"”úvc&•QPÚ3è+£ßˆõhƒA=0)BD¢×">yšF&Â/ÚäYİ“§¥E¯¡&£x¯:Şd<(ÍÇ2}`ğØD ò ´c³Ü{fޏĞwâşúÂè‹+R„IRÍ°xÓè;Ij2™|6"Ç2Ca´2üU½‹7%”b–ˆ”¶i„üÿ7(ıwV6šïÒPÖ}ƒÚ JŸêY…ítïli2Cˆ,!7ZƒÒUJC…âöyÊ<(Mñà®?_BêãybÆüºY$4üè5ÄİՐÖHF¬ˆ0‡zEDDˆlMLAÁb](H ]0(Bn ä#³¶Mu ?rÕàŠ4…à5aNc7İdš•/ÁŞ5ɞ•ƒ"… sYœp§üdZú6Âï gòŠ$JÉ (ëÖw[Dó& aûömòÓÇÚÎƸ“žîHáú'ÒĞÿ·ô^ÒVDTÇ–'(­ú"§D‰H¼l¸ÿ[áS³:ž>y’?@N°qÜ¦HÊ5‚Ü`=}zö¯ TA šÅXe+Qâ~8…Ä_’ض߀æÊ­Š§5à„Fİ ¡¿å¦‘ éASêG•ĞrÕlèŠfï6a/š‰¡I>!B  š‡ œÏHÆÄ=Kq`ø«q´É¥ÌÅ»)¨±¸?Û¦I™ÊŞ•pëÒí<û¸ùTFÒİëlY:æF¬ «C ”@ y˜Ó÷²íÅ+×áğ¬ƒlÛµž+:؞moŠÙ‰ÚûGûŠŽe‘ò#+çÉ„^^O‹ C |¿AAãØg êñ™Ÿ Q&»ªÔuCßûx˜&]K…†)¿¥)šÇ ¸}9ÅijÅéÔxö[0Pï¹#C`Qa(kC Fë:‚¥‘PÒDR±?Xùûc†àø½jğYç·qcVÁ£TEf!-Ë¿‰‡—Á ĞjPKö=¯×R0«0”9B åñ 'e‘P«ÈBH BHäl0'…Ü ÙŶ¼ŸE)õöîÉŞ)—bÃÀÜo1ˆÊ#½Å¼Úê5Ù§ f†G6¾YNcv²Ï|Y;aïߑÒQ3AÏ@²´Ëáùò´&ŠFdzÏ L W¥)®,{ž¥âDҜŞñ,Ø]‘WûùMZ‹ÛWÒUó{ip¾)Vb\õƒcÉZçútÁ,ÂP6 ¾ßYÎ!¡dz\Ƥ폜êC‰-ô"P«‹*uÒvvÌe¾Ysı¤B¿j¸6i ª–©Ä„?]æ œº@.É\ŒšÂ˜hEA0JÊè¡D] ñÛTÊîá.C“e.r R¦O%•Ë…p ¬qEïT©,Ì37p/T^$_f^W8,lnİ‚åŒ!r±^wž²•ıñ¶™ÊÛ¾õ–ÆÉق`”0”æÄÊLSŽ”ªJ‚L¨Tž•Ú~‰§Ù6 rşÑ)à‘ìj”OÃS¡ø´U¨ê½¸ê8”‘Dç]cqQ²,Bí’ ™‹A5{ß½"+ÿ<õŽìbÿDz‘T|µe9+7æÊŞ$WÚ³ñËí¡$#z1Ñéؖyµ—bóµô"P+r—¡y^zX¿ L¥qˆ³Y$bÔ?ƒØg²ª‡]æfÒ‹‘;y+f†Ö@ü˜ú€m[Cêˆ;»–Æ’fãğ¯s%>¢íO{Ĭ¤˜ ‹R´á_'ŒµF¨×F˜m’ôv·îl£6è-̕¿žãƒ—ÙöžNµáùFQ¿Ñ÷¡|¿§nÀÙ¡(u͍õPæû”øT¥ž¯O½êõN÷¬‡âz,ãÔK˜–»“ğ蟗lû\¯ú0py¨Şà«çü¾„½j™µŞ°3iøîz&ÿx]\Ë`q3í9ìz ÃE!#JASšZ;¡g]øşx#Ž%c óBêoäʄ!ìK£¨±„1†t˜Ž… aG‡Z’Û^¼³·ĞÀÉтÌ4C/aÄ¢Ö¸™ó*U Q’©OŽK•†äòf©³ ğ†60şj§kG^ÙÂs· žíÓ´¿6‚şR?P¦uŒ/%=Š(} }àÛü!îîğ©cüÓj_w$&žÇÔT¶MÆAFÁ='ßh‚$ =º9њ$mˆ:’Iê…yF%I`émAü™³¨àìl5f¶ÄİŒŒDU´0X(‚—‹+ó‡øÀnö§smÁÏf ÷™=kæBIƒÒ6{†3_÷ÅW«ìº¿İö,m2ˆÆ¾¾4ÄiÁ-¦éÿ³(=ßé…ñcšÓ6-™¿û:Ÿ_¨r 2ÈbÌsÍm$4=XÛSŠ­€ 6 Tñõzê"h*·&l* °‹À?óïm›#>¶Z]Q]¹¶¬. _£§IşYÛşÖ€Õ…á$#ğ“E!p·âûñßYVF|œŒ(Žº¥ğϚDÑ÷±4¦Â*Âğõqêâä>Ú,¥ z,«!<ŸŸ”( ı·—¡+óX¼Çݪ ¥õ–„e—šÕ¬†ĞËr2…º8”{D “&Qꖒg´r€RGxu„]M±w‹ £,LÔ %sÔçğϱÏñ~Ö ÏhE¢¼zùòß·81øôY,l\/_¼PÄ¡“$K!QÜ­DQ|´RžÌøL¶.îV\Âôs,ÂßìÂd.ë€rã¢D¹ryÄûÑrÔ-…ûÑr«{æ¥x©RlûŞç­P~Ò1³‡Y…áKMÕÅÙ¶Gه»ƒº¥(«Ë¹¥¨ÀİM¶E~¦öô³IyDyy÷ªQ1Ó³ SvÈ7xó>²n'*∢°ÿœµ?Œ¹•( ıs+îV¢(ô®"Un%ºO­~QØ4ãG&…à4r‹ÙÎÅ,Â,»pã½+¢˜q®Eö•¾•=û…wÃBIr«ĞÚÕ¤¹s-DİR"…+äYÜ}$K!Qä^ş%sE)ZãM¶MS»ÓëW6éœL†ÏúÑ\ÿ85qïA[O;TûDnÉàSba©#}ö³¶¤aÎÅü£ÿLûJ.}6yŠ—.§Ï¡dÔÁ=òˆ²áê=ö²éó𺹕Áž›±âⶳC`mgÄ~y5–ÁçÎx8fFæòŽ(7îŞXÖ.¾õe‡VêOJænEîC–Â3n¢Şfbİ[ÜF²”+r†®„KR$±rE!ô«ZΤó2Z˜ÄóçQ§n],Rı¯'úB:¢å”˜”ÿ¾@«@•[İ:¯´|ú“ûŠå[©[ ÿ,ö)d)$ !.ª ÜïÉO\<Á—Êf˾Ç†bÅØv_Ïr˜İPvՄøxø6mjğù% _µ½{ßEœW9@ıõ¿)ûğчܪø·ó”r>úĞh¾`¾RÎ݇[Ê+¡O!÷¡ß‰¢8ØŒ¢^m™¥(ÿQ‰òž§[ C Qúô’ƒü†ÆµÆÙÙèŞ¥£"Ž( ıϾÇR‡L}Ž( ıÿ>îV¢(ìùíø¹UxÜ뻁ƒ:÷S&¹%Àİcf2±hõÅ:•(Ã% ¬°úW@jQ”*U ÿ F wæ,š5ª¯ˆ1ê å»ÄamUŸs$%÷eÏLWÜ*és©ä‡è„…LÃBI6Z Ypd)$ Ük’}®¥(rOž¥K–ÂDFgꪱLœ~³å“äüme´R»ØçPŠñÜÑ=˜ûˆ£Õ…3c1³÷&|ÚȍY ­(µxMÂr£D!˜4*}Ôj ÖÆ}”´ëLœº}k³ÕKv FwߏqíU &Η3Øh5kí/¨Wu:İø\ç$2£;£\Ğ~,jᛧŞÈf1ëÒUæ>“‹üQYrBè̕;%±Ú2÷!K!Qs· ”„9Â܇,…D!Œğgô¹- o™áÍÆbűHf9İ:w`ÿ0’°;a1Æw߀Ÿo=b£ÕõÕò|ù¹ä ô¶6ŽDVÚY¹Oɒ/óÇü Ë:´EÖó縳°9rÊ!…¹£ºaæ*ù :|Ënl."/‰ŸöÎ&Ìß!gó7€;_bÛ_Ç/ÅM'(<™m0JõÈÛûÂÜ*¾Gi¥œ>ãRPô»åJ9}Ê^½Æ*¢p÷!·z¼º»"ŠÓğ(Z³½ô»öÿNÅ^¥—»æ5q“^GĞbö¤¯:ÄÊ]İÜpìdBžÆˆc”0´žÖՈE¡QšÔ?‘¹•( %¤{ªÜJ%hdI<‰é‹â’[=‹é­ˆr&³!zŽfnyş¶"JëÙxùí É"œ>• ˆR±r%ï⠏_!Û‘o`”0×ç}:xCØtç#dHïäVƒ‡WʳúŽÒä‹ÀäߏÁA%ʔ­Kñä‡ dKßİ™ñ?ö®,Šk UQ b£Ø{¯ ±ÆĒ¨±ÄÄ¢ÑhžhŠ‰æi,±—D)FíÅ *vEPĞXcÁF©"‚TõÍgïìÌì.¢²…èù¾ùvçîìîì¿gşsï̝ÿ¸â±¦°…ıëßáøëb™áU gocω),(ՊßğNLáAQ_šy<÷@çÔÁ !8"11ë׺Ă3ókÑz‰Ç쮑åj¡Ç´¥øª¿/ìʖƒ•­5R7Œ–‚¯.˜Şs›7FžsޘÒY±Ã‡˜ÂՊîÖ?vø tøÖu¨B;í ß Ÿn~Ø¿'IIIbp†¾Å+ÇÁĞzáf„æÙb§SmԌËA€pfì[ ø¬ûÁóà,æ»ø‡8´b:ø±àØ ï‡pXÑáC5xù‚v;+öƒ‚R¼ØóÍëîÀ¨ÿşOúúuǁ½{sè°igËrJ•±ıĞmsˆ¤Vş{FÂ.ş{O©ŽÈ8¼¹1c΁Ãø9Ute³İrY:2µZÖ§'¾‰‹j„>„¶;Iß+•?/ õD•¾StXõ¸OJ´SÏ^`‡Ïø°[»8ñGòÃÇÊ­ÅYc­&(”S>Ÿô“§±fØ)(”SŽ†T|oa^o2ÊÉpùÎõJO“Æ>Ae0øömx ™* 4“%¿è²͋¹ã]áù·%ZaíƒÖŞ»t> rÊ.\»‹…çαöš..ğIMU|·),j`Ôÿ–¼óî^ ×"ѽ«/Ž|á+MP~ïõŽ$Xãȅ8K¸/:ïãb‹ ø!Gxž¼¼;úÎë湸º¢}B3 „^nf|,æ« •Õ¾¹Áȉ>…”=à°S Ni#MÔ6®…D9ñæÏäžB¢¯’ú„İ…VuçIAácR«[)÷„ ˆ§*(§ ž±Yg¶!uãû:Á1L2ہ«ãğ_˜$†l؋ÕWDõiò8 ÃìÅ]yÛ&}ß™RÉ«F­ÜȞÛ6êâ'7æ4Œ “†®f_Úïnl}á…;Ú KDZ±ıAü˜¿h &MøµWòğÆıq ÙaExÇ£‚z46L6£ÊÆ[,ž³è¢6(¤>sš5D³i呜œ$…Ÿãblè-쏻§SÀäsğV]–E<ğÃÚ_Ğ·§¿´ÍÏë6°Çe­İ¥àË(0¦‚ÉCW#¢¥ œùû´"(?ßÎسÿ <½¼YpÆ yi+w=Ÿf<˜ež¯¾ °ÃGè¼5kXŸVòà˜:(³Î W…qö¼œWºø0[EsÀ¬¡«ƒmZ4•‚ÂAÁ¡~Nø™sfÚ3 ¨¢ ‡9ƒB0{`,/c…˜)ÑÒssï*ì}(”Àğ¢Ys¦°÷¡ÈJ¼'lìŠ$E*0éyXPÆ.×R¤S܄ßU¤c_²8ü«”î˜Ô—‡’ó[Tc‹±Qäc*XL`vÇŞÃ+neŸ¼¡‰ğTy/ä&ŽÄ§IëÜ=X.§e¡Ÿ¦ `óò¥¡ž¢2©ž 8ŠÓ6øìr{kì{Å[±ºÈ _÷q)ƒå­«ëınr(ŽÉÈÁí9RÛ[µËcjƒ‚O£/p`ò« ¦¯X am‡š:¯ëCœì‡<änɱrÑm÷?ø%2‰-MÚ L½ßµ#]c©Mqß|#¾Aÿ`÷:…ö¹nöV[§2›YAèà*¶úx<ñ} Œ¾rMƝÌÜBÿLšÚÆs15³@ﱘäKà…ûˆşU“ûz*ğÄÀì¹}OzNÉñY ÎAó[ºÃ?º˜úà™¾'?PçğAž8•íDR†äìmO Lk™òähæÈ=-ž&/ô¯‹Î».bRx4æ7/¼‘ºƒU )0Ö˜ÅùÄÀ”±*!=OÎÊËgËÂAE[q—vEß-ÔÀÄËrWã6µ¨ÃñS‡ZqäV]I4Û>(0[yp@¼ûcë­ôww2êNñãх¹t²/NÛ)Ş¤J>[jQ°~L9;´«äÀJRO;W;k´­h¸×[˜ÒĞ ³Ï>ÿøWÓ²1.ô&{NsôT/؟ZàC‰WE%…yçØõ'nOµ¹© 5>䗔‡Õr–SİÁÖàvú ïûÖwª&OQ4ù©sLA† –?oÙZ}íO³íó€ã´fõʔQïÏ;º(aÕw+èÁ‰ ߥ›?_FĬ¯fĞ¥ã»òBǏ_ô ŠšJج÷'/tüBG‚"ùj‚C&÷¾$m­Û´EÙ²–sV­0‘ššŠ°ĞãüÌÁ~á·w‘¿®·´>>…ÒMOj 0şıb–†óƒpC{ ¢í­àÕŞÓàöç‚/ üwqûÁÀÕï¸ £ IDAT˯Œëjôı´„:#Yq}hî1JZ+ûü!ÃØ¢&Žœ(Š÷ÛXäõ8£‚~ñ³]¡/‚¸‘‡崆|<;ì^ŒÛ—µõ8qÜUÅ­3Ñ:ŸS­aUtİY§ıjJ <œ v!¯¨â…8DÚ¬ƒĞh­]äG›PËQ; ÏqÔd1D”ó 7Ğ`Ù0i½KÍf±¨°vߢğBæR¢²0텃أš8®u\„Q£J]å\Ï QêˈÂq.şÉ®‹*ş•„¡Óİò’Cw?ÙÅgù#5+]jçÄ m³wèzaÚØ[#[6¯–KU•µà·/PgûŠ¥ø§Nû£GP¼¸)ï 1şU„Y¶l)¢ni³Éœ¹óò%Î\—‘(ÁJ‡,ÕÒó^giKU†ë#ŒËúاüŞ ¥Ê!!ğ/ı!¢L œ,­×öğÀèÑEûÔÅ¿Š0r²'‹õÕÄ9Új>Nl‹R”ïõx€Ï“×!rà&E{Õ7j£ûÒ逪Г»]%|ÛmıZ+ÚÕDሼzõi’Åá_E^äM]ÀŸgX÷·qr[„Îûbkgàó”õ@²¸Î¥jûйèµN÷w·«(åUi=dc([Ú j…ş\•ï¾uIÂ|ÿú«ˆ ëG–´±‘ ›8 gmĞ̇¨nvc<~ôUëWA×1>ìµÏ0åfuǽ¬ i{5YÊۗEâ”íÒzĞ’½ˆ»¢½’|SóE²ó²Æ©¨“Š}QCî)P«CG _÷kÁ`F9Âd$'Kd!ğ2ıúˆ3\È($=Ü؊㢍XŽrÄ{ÊÍÇG¯Dİ%Ê69NŒY­X÷ۅIO›ò‘­½ù$ór#N»Ámt>CNŽkG#+-M²A²d9wa$␹‡œ8¯»]ì£hÀÍÔÄáR52p\¾Dᨹ` {¼& Ç¿›¥­Å|<é0Ë\jâÛpœ-Dœ_ßê¢C‚ÜD¬(À¢ “ò]oäܳ‰•K=æçÅ¡8Şş‘]²©‚,­ôˆeÔ%·¸Š¥0÷ş~Ì[¦Ø^-=\ªlJXáÃô¦ ²pÈ¥'h± UWE©ŠÚõ9nü¥{ó¢!¢ÈıÄl<:ÁñíM:ۘK˜ì‹»$²È猜êôgЏÁ8ñ[8²UŸáTÙgÖbä2¥T½ø!ê,ÜWnïfç„Á)˜;CÙïH™²S輻@¦r×'*âºï¦Wzd6×¢_s²È‰"Åàê!äD–¬Å,Kò}c…JâÕ‡œ8ñ –!ìá:ï%¢D¬ž€šu.UCŠDQÁÕÎCR<…·¸Î3Ğ׳ç`êİt" —*"ÎÚf­ %'3—-r©r ®CödÆ|–‹ ̐Ã×p:Y¼ï]‰™vqäG§8tªŞ‡nŠ&[U꺡[€8W$HnÏD}œ ÍÚàs;|¥q]t¶/ƒ¤);¤mÔ£*}d‘ÜӝQ#ΐjø,$Å®Š×¡¸¯ A.U" „ÑY³:±¨#^{2D¹G_ۊø¾] İ@šf'ÌÇ'£$²È̌–Ò|à­$NŠßÜ9sŽ*r±¢¿ÃaX¹Ö‡s@°Ô^ª|y Ž8Ÿ5ãD£Er£üùºfT¥ô¶˜=g®Aé!Ğ @9R? bÒ³t¸’ó´EşÛÖJøWk²Œc+»…¤Šl³NäL@|´ööúˆˆÀóXÆ©\[Y‹@NŽ„ûøòïXÉÃĞ”0;aÈ3‘"™Jr,ÿ'ž-T²£s\²Bzn Áu¯m£ ¹ã1©ˆ“øæ é!§ÍÊ¥œđª>»™/Q8ø¨JíÍ°F¼´°bT=qäRåğã@ä%ˆgz›âÀ8Un¹‚8r©úÍ¡ÖFêŞ`Nf—Ü×Ñ0)a¼Ö'ÃDíç>’œ8âiˆÓ˦s$ S}I/“ž ©ºYŞ m…®¯ªŸBÒø‡ğII’T•°¶Fzß×ô’E>ê‘KU©ß¶`Úfİ“l$=34ÙD.UaB“İœ&P÷jȾ±‡‡èè#—ªûí½ñj¼@¢xeCD‘û^vòñÁÏF>h2ÂpëHò×$¨‰³@ Í;éz;³iMj x[tSõqR'3Ê=eQ';\)çqÚ~ I՗7¢ f”Ò#S9XFÑX¶rQ2 ž¸3.—9˜Kn\$p;R’ª·`SôcƒD©pTô#;HR•fuW‡(„g5}Z˜¼ó$âqmF’˜Žå£ž›'¢˜‰-ÜéÄÎ1˜¡í–™¬]>êɾ HÕ:Ù¨*ö>uÅ—–ø)N;_—KOFàŨŠLáäÎÀòQ>—r &Y_ÓÚj<¦©;^væ+HËÖJMØc»³‘’çÀž“£ğWšz-Añ©zFUÀ{ÇaåfÑdÓTDá0[§—ˆsñà%¼?y3òå C_‚Zª¶¬†KBzÿ8ä$®?ÔÖª#£_2å¥Î1•n㰩珊3…Æ·ßÀ/F{f–Ü‘'–¿ƒ¹is,[tç–ù¨Š0úíòŒhj8_‡¹?1Ũª¥ŞâOÌ|­ßnö¼Œ Uœ8­Š»¡SİF:ۓ%èsØó]‹÷àÎÕxéµ£ëBØb ☌0?[§S­TŞGá ©ºœÍ2Ê-(·w*n#0G_ŽÅ­ÜÙçÊ3ŠÕGMVJUıžì̱6£(³ÊøO[Ãyôÿ¤u.U<£p³mŽ³i-à·\9=“2 pÿxU·3KfÜ«ü+ÚÒ©"gá×úôÂ(;ÌdÒ½98H!UşãEû²]‹âD*‰Cıœ¸òş¬0a¸98Ç­Ž«QW¢x©¤‡@DqX-NMè±Z<ŠIªêÔ­k(ä¶Î “*"Ž!é!öG™©È½qL!U†F=äÎ~|7•«;…£ÛµR•QÊíMÉ'k‰Xœ(jQNø—ÑS.U âLĞ'şz‚Q‰Âaò>ŒÚUž@7€y.zS§¤'yª8êiù‡rTEÙ2Xϕ]ìãÍaTµ'V{æ˜÷qzL]ûã¤vîøšuîOfÂÎÁû8:û¤q—(F›)x§¤@h\ì Ü÷“À‰Â!M³ú?<û’ôp3w¹T8qn Ä©¦‡8¦€Ù/ p‡{9í2u§¢¤Š‚Ú¢qf8ÏAÆóÊ8r©ZԒn®¯†QÀñ?üµ­èÕB+1\ªæ‡_šè C¹}ﲙ˜ã«ı|ò'â„؇AC… rVieYÓÅûÕ¥Uò#e"õ´ sÂb £¢ÁÛ5 Œz‚Ê áî]¬í×W\Şï:u5õá¬Úş ßí8’n-h—ğ1g1±¾ 3ˆ–Û‘ËÑ«t&î;¡wöÖU›À)`—^Ÿe¥=eBa¥ÊNªHƒ¿Ù҈Âa±„áxZ¢ğQÏÎF íİ»ŠÃøñ5îwŽÃa^õ¶‚T!]+Ud·Î-×åàÎäYgÿ@ª¬='ú4ëã8;) qËeµTåfe>‘8–‹'Œ3 t¶ÿñH4FŸ¼ƒ¬3ېúöÎ,Š£}àïQìQ@+‚ *vM,ˆ l1‰-…hb‰%ƖÄ|¶øÙ¢&jüÔĨÿDÁcş]? ¢¨QD‚5F‰b¥IÿæİcÎ-³·׸ŸÏ=w7ì-{÷ÙÙ1^Sž{ï’VqÌ ³FŒœ(4F¡Ğ¦êã_Á9_®Õ¿NeXÖáåù´©š}"¶|ĞbDÛ»ÕkçÎş¡y_¡å[àF²âÔm 5ÆïsÅb„ymr8÷L»ó«%¢H»Ì5Yƒ‹ Ü¿è9œ4ğ–4| oŸ&²Y«/¤OZ 8¿>6U4«¢ˆÅÁ¦Çu±~Ç2&# G¢YÈ¥Ç4ëi+ʪz0÷C³º*=…fUrâX 'Œ˜ï¯&Ãúò¢PhSÕ¦…!ßqÇ¢õŞxxQ Ì>b5{Ş2}%¥ï±Y'9ùÜIº4°9T°-ı~õ…\Çİ”âiMşÉÌå&Çşœ'oÜ  ïC׫0˜B¶eôRŠ',|UIJ ¯" òèÅË»(V®·ÓÕ <¶Şg2½¬,è´&iDğ®…wM4ß­®•ôyüz&*-FFJWåëã¢WY AۚÎPEp7]}$Ö4¦, R“4¡xŒ¬¦ Ë®Ÿé£²Ñ›0,Y¼žÖ9ÔӇkV±yEÌA›!Z³ğñÕÓñëE˜„ é½Îˆ£­á÷¾•.½ZLíŠöàl§û1…5…"MªI£-fyžWUìm_iÿzF.ûiPÉQ»×‰$hUbyûzì^Uq;>(Í!"Í ó‘†ƒñ9“šQâï/F/Âø×pb–_–Í,/ Êò$F7…®Dš´biüvÇA¼ ßJ’ÑÇp„Şb˜Ê¤ªKϯõa9œ"Ò¼A²L·1ın±'.¿iºÒ°p*As,‡Ş„9ßßW6B7õ*\W°#¯Ãş+ÜF~a×´ µ‡±K€ïî8f¹¾Î^ûağ Ä·Ž"(M$ùÏ~ÍÑüG"ğ£Í¾xÈÎ/äúƒĚƔÙEĞf¯T–Š¤V¹8Àñ‰Ògóá}퐪xüÁs˜t.ASŞ¥¸SÉV¥âV^ëó Á— ÉvhæBésäü··O©÷Yğ´"µKæyîËfXõŠ‡%åò“l}æ¶äò Ä¥‚={黄’G×wwyò$téÖMo;îQ»Š ľÙßñûÏaŕdn©>ñÚº‚™K>ù踳w¸3‘{™9Šã-|ÄUt RûÙŸp]zÿè3.ރ}‰O¸÷¯U°ƒÈ`屧Ò"÷İğ˜[¤#ȽŒôªYf¿ÿdÄ î™¶i!ï «YқºJ†[Cê×àúÀŽœS}.Å{Z‡F1xS?ëÆ~>^/Ù1V"Mˆ)Æ|#Şç¦öÈ CD©Ej™"¼m´,¥±bžßN\DÜpÑD¡äŠü Š<Ú­ıiôë/]WĞJùbïžİğÙn½ªóďŽøB¶Bn-:"MáDÍüx4Ì[°ĞğGjỮ36ı¼_b­"è¼aæ¹t#"Î òÁ%øÚÙÙ"Nÿµ\Ìkäي2SS¡[çN•©™q`k[­#äCKÉÓRúž„‘!.WV~&D±|ğJ·Áä\K§ e`W’Ô–ƒkßâÒ¥;6+&^fğ#‘eŠ®Pìz%’`ON¿­éœprr‚ÆŞŞàæVÛàUV^ \½.5%ş¾õdeeáşdrŽ'“g¬9y´^(­U²#4Ğ_ş.,[¾R_ÇmńørúTعc;şå'sžG¤‘mA˜Âáê Üü]ã&L‚¯fÍ*›#µb`E€%‹ÁºVÛcŸ)ö'âĊ·•C6!O¡øÚډW¾ÀŠÅu1èq@°²©@˜âš%ÔÖÖşN4QX+†+ŠFuİ¡   Œ8KŞk†ÁÅ5 × Ye±‚×48ê©Él4rWQ[›!+:--ºA^shs§ÎàZ±Âgìø °şÇˆ#žDš{´†á–9³fCVÄ̜=…Á—Ø?cC…Qa?‹+,»vşÊÅ1v¤ªázãÊk§\Ş‹<°¯`_¢Ïä€í+ŞfN|·r ƒ¡Ë ¬a&û€ŒʲåóÜğÆÈÕ(€ğ˧aÜó‡+ß+WÒ3…qprv6ö* ‚°›&mQ”†Ê‚„NİV®¤ÁñC{âbooo¥í-* EI¾,”æ£5!er|¦6ÇÆĨÓju.o`í€'œœ4,Y‘ÿÑ­³\]Õ³ppÂØؖj•6%ºH£M•Mù¹´ƒ:bş·"êÈóœ,¨â(œ4@I¹‹ËädÉÎυŠv–}mY¹e©º¨xVuÄé¿ ~¦Mr²¸.©™O kîq‹–ÆⅡ² ÷ž¥Bİåïè,%Y§ù=,Z‹†ÊB)­4ºÈBAiŠæG¾â‘›&/ÌùOÖC‡ŸÆ Êä¤ÑVÃlž¼U’=±dAâ> }…#6m,^˜öîMu’F.¢ˆ³'·eò²ø¹èïžoSÃâ„ÉÍÍaü $Í¿ï ÒißTš¯îNßŕ×^ö&$g<–l²d§¨g;àgO(K\œT–àà¾н{)¿é`1 xR–4ø—u:õ1WK- %ñY Ô_1ròseAhödÛ®€) ÊÜ=0°TßÉÔ0Kar33aa3oٍ» O„œ4/Fƒ¿Okȹ!œqrĪ÷Á7¹­${ºû”}» Æ,¾5ê3Ǟ .ØTn²`s)&~ÿ>Ø9q̽yì 7Åş«bvÂPY°‘!%’&&ñ’@”ÅÆֆ „ÿûtZÿ‰ÖßÍpå,›½ğ‡«b¸÷J² 󽚕4f% _Ji¥>a8' ¥£G3­Òˆ³!m£Ü(MİAµe¡˜“4f%Œƒ³3¸úø@Ê áÊ%rÒ$xí›t‚¨»ÊQ»]60tØpAù[Ûş%û»nı ¦ı&(Û¶} Ü®z >JŒÒ$îy ò…% âŞ²¥YȂ˜•0ÈÄ#á°¶w ¢44J¿žÅ”&:ZZSiä²! Æ4SiøÙĞíª7¥Ò’@ø³-šË8µÉòÉŞƒº}yÀì„A”¤9ı»p2%i&ßİ®U •fAÍş‚l('7[«4탪[„,ˆI S”› )_7×9×@åT]ğ39iIJPŞÿ8v„ˆˆAùg ۘr1~á.¹Ç4ã;2Sçî= [—ILSÃÍvŒ—AÈÉR˜ž ©‹[€Û‚»äì˜^3e²ÂPY”MÁuîuPU®É,–¦Á€%Ì}Ñl¨o¿şÜ{*Mh͛²²´tóâ^Ÿ³^ß ®–¸‚G $Ûó³!~ üZˆşišd{%Yä9õLR“†/ %e~­Ò8yÄÜ•…‚Òà庣¯n`^¢À—éäéËIsjïaEYš=øvS–:Í[(ÊB1EiLR•ƒ3¨lí¡¨@Ø3+'œ,IGçÃߑĞ8@Ø%?æÚFf̲¸r?¸q2Zó”ß:͔Åλ|³Dé󍣇™²x´ `I9KDe_ѤdALRÄuá=H™í©(ÜØʒ÷" ÂF|!›·h¤©óí xşH²=Êò$5 ¢É¡Ù“Üؐ]ãZğͽıÜk~ötõàf̂²Ø× ’dOÚdq‡ùİŒ‰É ƒ(I³é‹}ÌÏQY(TšnVi•…B³'¼ÆFV–¤ıš÷4{:Øô#­²P¨4.êmV² &!LV~!´İÏ\'H›4ŽN« 'K¸f6Æ,?ı ©7o ÊQ¯i}à…ù“Ä,÷/^‡ˆÔA9•FLPP0Tôvƒo6씣4Añ`¤h{ŒYFı*í&҄Î:A¢y´É‚‹lżÙŒxǥх¡² r ŠÊIh;ÂyҌø^à~zô¬îÿúK°}ÀŠÿi"©ËQàú÷SÇ,â”[ ÊØC¯ğ³'ʽô4Øôi{¹&Š{²ŒÛˆ{ÍF ÒÎüŽHó9÷^IÄOœQ¥1ª0|Y(¥•føâ!`Ã[fwÒ±X݃Hs‹-͆Íäd¡ˆSn1|Yš=ÉI3óä ,ˆìØS±4ÁÕæ(ÊB1¦4F¦‚Ì:ÊrÒ|ºúV›E¤6C(*¯ù6Âì雠j0ꤨân ÊQç–!nÂlèÑ#i|CIK{()«VÆ8ÁTÿ,A9J³$Ğ Ä}»ªœÇôÚb8üh¦ ¥9ôt¤9CäÖz,—5 êOÄğÓa½kš |ºˆ)8{¢ÙĞÂÖ³A*8{’ˆ(Ⱨ«‡Žqc¸×+ÁO"xì©0ã!¤.jÎMx+' ?{¢ÿ,Œ¹&¤Ñc]¤§ÎJÒ¸¯)Ȇ¶.„Ù*"Íe¶4çµÊB¡ÒøU©¢‘y¯UšÛcàd¡¨rŸ(JcŠ² &;; :µk1ñ×åÚ¤‘ëg©5/Ϋ'‰iê¬ş’=¸o¯ß§CÆHá£Ñ !%U²}ïŞ}àŋpêÔIAù“ØرUzL m˜1M‘š/ Ŧ(›}/wQÉk?/¸wUr_Y`0aP–¦^ê{wüıšê$ÍÇ%‹ippÙ‰āp«ê홲\ÿ3´ªİZa Ì˞Ü&M–•¥g¯^š÷TšFövğC~6ė¦NåpññyÉö*û $ÀMà^ó¥Á뎗²¥Ğ&KFFx7¨ 7ï$–¹4†/ òôÉEi”d¡Piü«´Ò* ³§5½ºƒMŸ`dé?`w"“ΞV”¡ÙÓà3eAhö6m{©e¡Bƒóà¾tF›4r²¬êİ >bdV­ª¬–* IDAT¶dFî‰jöà_­–¤¼Ú‡ÃåËÒß᝕ õì¥ÿ% lmàM FÈHIy‡ê.LYrí+B×jm!ATŽÒÈÉ2㉭ˆe¡<|˜ îîÌ}éƒÓ°Q#?u»¾!(gI#³ ,¹…’ìInleiòğª${Ú&+Kâş½Fü쉟 ñAY’Z¶‚$!C‡ ãži6$e©äDŠ²'D.fù2ü2I³'9YÎDE—©,ˆÁb]¤Q’…B¥Q’…¢–ælݵW«,̞> Û ¹™YZe¡DK3¸_ vYŠá§ÜÚd¡Ó¦ñ³'cʂ4KÒ&MÿV0®³ô’€³|+ê FüvÇ1eÁîşÚkºƒx†º”ù>pËAzò{÷éח.–”‡†¼Ïü³xŽ›I'#å(Máã; Úc–ÆìeO(çò!P¹áÉïˆëï ¡¢f™JcLYƒ÷ÃÈI“òğ¬;½B pÅÙ¡XU7mµ®ı9QSNdž@fa\îXç4²²²¹÷(KϞ½¸kìIŒ8À=)’æÒí4ò§@@â÷êã,p]=ö”ôŒHsgTjğRÚÜÊ #Ì{ç;˜÷ûçš2Cʂ¥ãNiøÙ?{BYø3\Ri4²#7öD¥éÜ¥+' e’(å#–¥_õؓœ4ݬdC²cOO_JÏʹ=Qi - b´ž^”fÙèµğåƉ‚r”fUÄb’ §dGi2nχJ çJö…Òø‹Æ…£>‹¡çY¢a”ÆõÏ%Û÷˜ş%3fAz~9CRĞ\îƒßşş7¢4¶í—ÁÑö(Mïv³àȅE‚r”¦AÂBòj§ ¥ùñìw0şuá±Ri - b4aèÄÉKG­ÿ÷©àg¬ì‰¸ö—'ƒW‹U’ı‰³'š ]†¡0Íq§DŒi0VU¬Ê½—ˆ(Ó` ìÕ5€{O³!Oòz°÷»°ë¦p6õ QQ "ÿy©:À­AífÃá Ûßyò® ·§¾”Æ×»dffÂò£ÿ†é½¾lÏ{2F†?ËvÖãlEiøÙP^A>ÜRFœ:¯ÈÑ.͵ˆ3Ze¡Pi¶ödCuoogJ¥î‹AiøÙĞİüÚÜ~6Š’—³!”Á@wűù0­§°v5†4†5%;Js,<zv”£4nKJnAi6wp„çs$ûŸ½}/ä2RçË]6@ËÈQ$¦É”_\{·\”l1K^v¶äzšC3'Ð.)’íë%ş?téº"O”_¸sí|$Û'äՆӣ€Î…ËU¡4¾(‹(JOO‡Ài] |…pş_CKcPaäæï§îñ“§¡G·ÎšòœÏ:Y¤W÷GÛmêø@Ü €æ»_şå¾““9—NI¶Çà3"è“Da4I6íÙ²ø5׸ü‹°jyÖdÊ¢²s×wa@ñ{* èû:±—ǡͧXšf¿>ÈÂíó\xzօÜ0CJc0a”dAyyi¤AY’µÈ‚ت€Hӂ“†“å¢YŠq]¨–& ZÃŞ0YÖ¼Ÿt\}åä<Ñ* eÀ€ÜóéÈHEY7ê6×H£$ bç`G¤y×hÒD˜«×e¡ 4yS:ArzšdûñU5²PPšY™±+m†ò»½Mdy]Rş˜4O{Ǝ–”7kçÃÂ~•”OÜó³eÉèÊõ³ğAifäחl,(À‹Ó…cC(/‘…Õ)ç9½¿FŠ6iş:÷74î(¤Q_D˜fM¸çó».hÊX² ß½÷²t?£‚ØëђìiÛÖ-²²Ϋ‡EÙÓõ#‡a»Œ,oH²'¹±!”em(iÚB߃aÛ Q×n/÷%Óİ?ğÜ8_XÈıñğ³'¹î~՘öpúé Iö„°¤éüÁëe* ÷{Ëtï<øÒh“åŸçlYn_Wß6ÂϞP–˜˜ÉöTÍï.–eÙ6f”dû¦ÿcïLÀª¨Úş²*¨Š"¨ ²(.„˜Z†˜¸k‚n¥ı͖O-5mϾ¢Ô[LMó__e¹ÛW¹%.ˆ fšŠŠâ†{¡‚ˆˆ‚ì|ç{ç2˙»1—»p~Ï3Ͻ sç÷şxç}Ï9sæ N^š*…ÁO:Y´ü8¾Z}²TVjúÄÕS—!Š²\ªÔ$û´’JS²pïiñw€ÒğâHQ’eÓ°xé;q¿'M§0p裲í1gy¹¨¡l=~‘ñ/ËeñëÔbÂ2ˆâõ( ”eİ>œñ[\=¡4yo}A’¤0Ùkæ¹^†”ÊJÑ:”æàı\õ#eá¯+!î÷Ñ:}ÒÔæ}'­>¦Q’…OpÃ$Õ’ŸŸÛ·lIÃ'¸Ç«ÄÕÏ¿L$ÒT_ی²L޲{.¬ž”àÜ©ÔKXš|4bˆ4Éi4§ÃpnJXiÉ]Eª¨‘£ÇÂÏk«O+|‚»×¯9µä¦IS›X]C² ˜'íI…ş}$í4i„Ր°z’ÂK#”á«'%i¤Õ_=é“F˜;qÕ95U,“‹‹Na5$¬ž„ 4AóGÃùòä¼6°ª0Kn0( Opp$Ìşş-i¯‘æw˜÷ég¢õ(ÍϞWad‘¿lÿ( mØc³·ŽBΜÎÔcm>K~UJ3ûñx(;,žÙ ¥Ù´\~ï¥á±±ğ¦R²¥ùhŞç²j¥I}n1ô–ô·]¸uV¥ï€'Ã@mcUa&uƒÂ²{ğêÖźu4YU«VÂÉS'a܄g`ŲD¿Ëϗ÷=a‚»ö…gaT=’s|²^¶?ißSUáMEYì÷CÁ÷½³àTÿ>Ñ>`ü»0¶ê}(KÛ/Ú^˜ó`‚‹9ËÈ1cÁÉY܍päèp'ÇúD|¼h}T@¸Lšoâ^·Š,ˆÕOI¯ôÒ\†Òè“åè‘#ÜóÒÒ2º4‚êIX U–”À¨7Fè•eɞÓÉà±rÒhKna5´úé÷`,藆—ùyÍjª4h^O“&åÙÅıİ‹œ,ÏwÖÂê (ÍÓƒ¡™§·ìwBYxPšO¿X¯Íœ.ZÒLyr øü!îoAi¦-› 'ˆ‡ }¶dÀÚTù|º˜³`é$Íirfw€¾İ·É¶Gi&忹΋֣4¿yxʪ!”æó_é$áQ’¦w`8ä¼¹‰úÕ&6! b¬,H¿şıaĞ ÁÙ<­[ß»{w™,&¸“6l‚ç%ÕS³z.Š²ğ ®4¦É‚dHåôX ,ì-’fc}jéÌ'¸nnn°w¯ø˜•¤±¶,ˆÍ#Ő,HHH(ì؝ÂIõ@wh{$M¶½°VOÆȂ«§˜Û©ÇÊÉ¢}>mWµ4(K¾¾¡Ø¸8î‘* ÙéOÄË^oMlR˜S§N”…¥Yö駐ü֛²í‹Jg¥IØ rçt”m_áÖZ~p^¶¥QjÁ=1´-HçQ@i"IΒO‰,ë¾^*«†¥Ù¿"##¡m[ùİŞ¬…M Æ]q¸ySõ”d4YLp©²´ ‚gÎÀòğN–ž¡[_U”§(ˀ®¿P¦Q’%ùĞÈù«|2Á©^#İúğ°P( ÈòR`lžú"ø4i í¢ÄmJ4iâãGڔ,ˆM ƒDkËQ”FŸ,´¾!Ní”ey7oB¤V”%{6MO,Z„%·>Y Rӟ¢“†“¥ @¶=ÊR¥™tzÙSc`ÂÊ5z¥AYzôìI}okb³Â (M@@ ´iÓFö;%Yü:v‚OÒÅ_2/͖aò똜\݉,ô’[‰ä´á:YxPšñ)şTYfEEÁßûō{ú¤¹?"ßߚش0ˆ©²LNÜı3ϊª'¥³£1¬P=Üeñ}E±ï‰†¦ºLíFX}+h×òªOG)û@ùò¥Õ¢$­Ê‚ؼ0R ɂ«'!—®İÒIÃ˂èë{"¬†”úž~{ô<¶Y# / "¬ž„(Ic«Ø•0·._6( J“´u#ô+ZÏK³ûxÖ®z"҄+H#”…GŸ4e“¡µ$Rè“æõCG¡a3ùL¶†] Ә|ƒßy¶Îù@·Ž& ‚Íı Wžém ×‚K¢ß¡4‘’ê Q’éD©ž4 n9xÆU&Û÷1P•pŽ$Ââ±94iâ>žg² v% ÒëyÍíhP}²ğ}Cη.Q¥VOˆ¾$—GX= «¡ž?Ğ¥ÉN&Փ~iP–ncéşÛ"v' ‚Òx6i ”VP®t–t$rÒÌ…^óųƒóÒ¿/L­”ÆõíxY5dŽ4Ç7®‡.±#Œ~o[À.…Ae¡´³`s¿ÿ«)°#N^=)ɂ9K%¥zryµtÆחœ2³gµ„*YÉM—ÆŞdAìV)údáû†¤Õ“çWúû†¤ÕÊrç†|^6$ Ê2ºmuŞqxa^š‰äÑYx IóË¥<‡–© ¼4R”dÁœ¥¸øž,§Ñ'£Ë‚Ôah蓅Opi‰°’4u:+Œ1² ¡í;0iÔYa¦Lϝ-ZGëHD”¤™ùÚ뇮6ò9،0¯Ü’­{¸y£:'ŒÒçÀ„aØ%L†I0a,̅;%0"ù,”WV›³lè×Ú4t·öa™ Ƃ\¼[&Uß魌H3tÇiØ6°´n`ŸÒ0a,HÜγÔõÃÉú£±ÊwN±e˜0OC4J+¤wL²˜0s–2Š4õ\ìw&ŒÙÜ¿= Ú~Z¶ş÷ôÚL ‚‰íV’àƒœOCYP"7kšÙ0a,L‘Æ^\L†I0a&Á„a˜†aLg Šápn! må Şî.†_P±¸0×î•ÁGéW!éêmU÷x r‹ËÌz-mv¨™¯ÀÖò¹çsŽeÁ¢‚ W³÷uÿ†ãºÆ¹n> ayoñ-÷h3`™:;Õ‡®p‹>F4"[q³HX‹ s$¯Æ¥œ‡ª*yK§»³3tiâ.NÕİ_7äw_U"œ|IÒfwOwhef‡^Ù/ Ïs{Ï+N>TÛ´kT|êk¾ª;epöv19fñß¿şJ·4pu¤ÁÀËÍ2Ò"ÂEG£ş7ݔ̹˓CN§(¨¥Ã¼¹tğªÏŞÆî9ÇHD²êB.œ»S Ë¢Ô½+­ªÂ<–œ)“QKäŸÂRÕöe ¶&‘Ѷ¯¥^İ'ú‘ã¼V$şlğ4¿ätLéĞ\µ÷RM˜Ãätæö=Ùú÷»ª;£$†\Kâå™Ú¿%û^í j.;É)™vZÿêÔu˜D„Q«\5aƧÈï(Œlcó¾mˆ }ø¶Ÿ†m;Ê o‡·„Ó³dë‡'…ßû‡ªòª£4¨…2õÚÀŸT\Wµ§¿¬Z> šË¸ ¦Ta.Ş¡ß½ÅTæ‹שë•f®´’ŠC<QØØOÿRKâíî ù¥å²õ»¯ßGZ4ªñşUfåú¢|k~€ÖÄ×Íä0šÆÁsêı—Z’qA>\Ş"å›39¶#L‰ÂÕÎŞjìŞ ØˆuîN‰Áí‚Õ3i¿ÛI"yÿú㺟±}ietÉÇW›`{ M˜£y…”­MÇ!ú’ J+ Vp9‡¦6É»99Aser´QFÚi‹Xúò‡ƒ¬ …^¿WßÒoÊşK°äÁ6Ö; +ãÂ4®ç •ß$T °×[ªoh;:÷ä±.£Š0ÂTȽŠ*ğp±ÑvuXAò~ô?v¦¾“–s"[Zù¨èTĞ/…g'u¾U„Áƹ%§³eë7ÿ}Ë.î¤`^Ğ´žÜ,ÑüSl¸’g³ÂlWFĞX•ı«"̤¾TaÖ]Ìsa¯{µQ»2¹çX•Í?™ 3:úZù¨äü|é&uı íÕéORE¥ŞÜŒü"ú/ìl"6Šı˜yÃ&…ÙŸCW¨Rõ¤ZÒûY÷xõ |T؞ì;ĞÇÎğx>êÖ&ÿy‘{^ZY +ÎÓÿ›­EF¾¼óÁ±1j¡š08çg“nš¼ï¢ÃÜ0³O‹F\ÿX¡vǗ'¯xEí2R{ʔ¢æ@*UËêô¸.Ô.vS²£#ℸ¨”í›Ë]üáİ4ÍąEå•Üh?[ ^A–õ*÷qÂT”Ë;«ÌåĞğÎğÀ&ñM§²ŠJá‘ÄS°[…T”s1¶ôÖñaî±,]wˆ0¢Z«g¸Âq¾R޹¿%„ŞW_•÷(×: “Mïm6OWgîÔ;ñ$Ü,®1§¸Œ‹>½}ïƒE‚»™ÿ™xê“æJXµdCˆJŽ!°âXtRş™uò®İ™.Žf‘J”žG-‚nM _õ`,9ٚ*˜æìYúLI5!uHG¸z¯ žH΄ۂîöÔìˆØp\Ï+ êU_ö¥4ۍ-½áËf¿ÿd"Ìòs¹²a¯unaö>õaÌe&<6oß?¬î8^ä\¦æóEaJ‹ -Òc…ÓZü9LÓdòö=®]æ4yĉicûwÖ_¹¦_­Ñ~x0ÖùÔ×LÁ¡ĞP*cù»pê±óÚaó{¾A—%¸Ïİúùyqü,a‹Š¸&’Ræk²L·Ø;iéèå 굎ŽhÌ-j0>¨)·˜Ê&#JS+D¯(»^ʺşr›–-¦¿şÊ ˜÷ù|kÃymæËÜ#qe&_VW­[³Ú‰ àñóÚ5øÀ­yaڒåÒÇs盳fYë¸6ȇs>àŸrI' 5—Éi©té’EîL†o¾^‚¥Ä®µR×ÒKVÔ#ÒT‘Ÿ[ëø6º€ ü:i×@$Y҂ZÂù+òë[ut@‹¨l CL:B¬zº¢¢â'iê.|d!Œ'ˆZYedƒåäØ”†/œ4e*K„ëXô<–ÿ1‚¸pLº µ·# ypÒ&Ân¸“QcƲvÛàÖ­YÍÿXF¾Ŗ½Ãğ…D,§.b; ¿SOOO ß-ÀÕÅ~¯Ÿ®‹”•—s‰çÏeòÍı<ØÎÒ+f}¯78F»n¶"ƫȹO?¸0ìœeàklí7ö®´9è̅…;sÉ2Š,¦wÎ0 k‚“$`³ş»$ˆÈïVk5¡I ĞÙ@–~´ßûùùAχ‚øQc ªwtMŞŠÁ`¨ÌŞÔøïº5°ߟpı:7</x AËJYF€cÖ¼&òÆØHœJ–îÂõ^^Ş0mÆ xöù™s £–Á“>íÄÿİ·ÿ ç·os×Ğö'Ë]mÀ9H–Ş$ØžYG‹Ñ†¼Á`ò°Iøš à`XûËzğñQï*)ƒa]0Ià…ÜÜ\õx\8ÏÍxŠIE1‰8’}8 4[ íË`€Ñ–- ' ÎÎΰpñRx46¶ƒÁ°0yHNùƒ{¾yãF˜öâ$¨¬¬Ä¸‘ˆC¡Èã`h¶+½^1ÀhK¡dá.¢ÇÀ²bõ:è¥êÀ`0ìL*pÙ·w/<5f$Ϋ…IÇ6+pF¶f´Ò‰`È ^!Ÿñ?O˜ø$̞c±g0ö&ÿ¹ ÿ~–}ÿ\…I–N3I~’²Ñ6ò0Ÿ»¸¸ÀÁ£éФ ëqf0b0éÀŽîáPQÁ]«ş‰IÂo# 0ä—;ÉC >÷òò‚c' ϪÍ`0ê.˜|à•Eáa¡PPÀİ%q0‰#;H€?èŒvÔ%\<4`Á…Á`Mú©³Ğ1¤?<¼?‰' I™ÆòÎSø¿ñ.m«1ƒÁ`Ë®Ô}г[ÿãTW¾â3˜_ùµq#ç.2bÔ ÊŠË`ûâpãR.<4º´RÿŞ„Ç“2àĞú4ğoïı'õ;¾(CŒ±q#`ã†õüª_]I”Á{ëq“æ:99Á‚ÅK¬v€ŒÚƒ,9oèÖí[sş\û—j†,Õ ÓQ#Ğ°ÀÂ0 0FAI úi&d܀]APcı·w47Ğàb,¦–9¡ßÓ¡‹o;Ø4nx¸ZäfLŒZ€,ûÿÎĞ­ ž?Z{5·H 1sKN¡f2µƒçı _»n,ĞØ),ÀØ9´À"äïÛ9µhL ,$°Ä‹hì`ìœÓ¹—áô ½us˜hüÃüL08–ªUG£‚‹¡À"åxö8Ÿ—›·5é˜փ;§GË0¸õv"ü•u ı8ò‹ïêİŞ˜@cjã­czN޸DË4Ⱦk\`iŞ 1ì|f ,v 0‚¦&EŠ8Ğô$&„–: 06NII |ûí7àÓÔFÕ ú0'Ğüºf+ød¸}L]ZCôÿ= Éßî1ª×iGÊ>ˆşã£K!SKee%,ÿéG()-…‰ŸWW¦µ­À¾ …,W.kÚWğ1-í0DFvS-ĞÌó{FXòŒ;& ,1ÏW7Şj .ô¯„Ù.¿Xš5ğ†¤ _B¸oQÛó%#£ºûí·Ş„àhlö ØÒÀ"ƒLMÍ'$°4«A`BëuÂÀ2‡–l –˗ÉÇ©¿?—™ÉÀ>ycWr²bpbN Iíù9üí°Ñ%+¤~¨J†í£æìÂ@ÓzL0Løa\¿kÜzøÂ'åOBÄÃ] ½ÁÅP`‘‚foj*<Ò·¯QÛ3ԇcğ!ܲ51’“wÜŞ˜@“±ó$ü…ÅH0°Ì¾½Jo–q?óÁ»'.‚v”^'l¼År¦–I`¹—UEPûÖì‡?×Ğ5KÁÀ²rÅr8~ܸÀ‚ :Œ€…4‰‰[¸¬Æº@ӍšÑš@cr` .$e.°ÁÆà h½[À®‰ ¡­·œÊ½ 1ßO3+°ÜñH5½Nâ@cN`ÁÏ,&†z'c†`¦–)-,„UÏ=¿0 BúÆÜ~Ȑ¡Üò?öî*ŠsíøT,HQTŠ Jì%ÁŠŠæF# –h¢Q±_[ò%ù£æ^½MÔkøÔ¨XPÑ$ ¶Øc¡Š‚ˆ"MzAÊ7ïÀèììÎÌ»‹æ$ ÿsæx^^\~;û<óÎPCÎnΖ.x_EµO–İ;Àd¬9–û®Dy¥2.ü$d Ó–ÉTórieÔ¿Ïø麏‘ş0Cr,š&]õ•L‡‹º°Dàö1?xı´zÔ_×õÒ̟Ëş¦!9,”}üèÆuö‰íµëÿŞ4wR"æ獵• ÊãªP]U­4†ÀBŠ·Ü5YH1øVj Fï_ŽÂçİë\!Òn抷ÎKº°Åàó;/RASú Ž:=Yh"’CUŽÓÿ¥‹PYQÁ>^Ûµl‡¼i»n€æ ¤˜7!,üT”•áÀ¬ošÈdeh„°ğÓ¿ƒ# >;S'h„°ğCŠÁ£—ŒÔ ;š¤šßãèÑ ,Ã5‡…Ÿ„kW yCiæ ¦$/{='!óô-`4…Ʋ± bcï#äñMÙñ4½{÷ÆğÉ®²]'Í͹»0tÏbê3oI¬š·ÁåÙ?°5©hF-Ž£‡ı`Ú)…’ãYhbk èÕ]v¦Ú)X„!Ğìö˜€Y™}21¡š¿!Òiæ ÆÈÌ Õ䮒 IDAT Ï]Dqn.~öòxmĞ‹·p†‰½B’ä¡ c7Íä)ž*Ǩ[¼å'¹0“­Ñğ‹Á¨*Ş47„K³>TĞ\?t“­Ó ô‡FXH,œ1Ó÷š4kF5¾!tiæOHӖ-_ 4R]¡¢Ø’:CSX„áŠÁ|h¤ºBe奸™s•š*ÕĞ4Àò×J0uLuy1ŠN}·Ï¡cd*9VShܽğ\יj4£º»£Ü²—/_–O O¾}Õ·©ß ‘ˆQó±â̏²5ÃÖiXÛzA§E¡Ñ1oŠ}U ,Eô°SúÛÖ-Ìv'Y 6h¤¯[¹#÷q:ržÉãB¢Ğbşa‹Á;.ŠBÓ²}cÜŞı +¤Ûë\4%Ïg*²ØÇ%ÁûaĞå˜~°¿Š4£f„°ğó"ı2×9Ô@ó±?t ¥ïÒ Kå>Iu…2d;ˆ+W.³Ó57fX2ŠèŞ aá‡ë:İL¹‡1V°ĞğaÉ}FwÁ*±v3ÛuZ:R š?~Êâ® ã­ ¡H0j¤<áäïõBµÌÉh,4kíՆæNs˜t³¶Mà0°º“?%Ş}Ü8Øöwb»B´°XšaƒıTLŸ0EvìËnÈû4?ïÿ±÷b¨a1v´ÀŒ žT]'Mtà)ø/]H K‡·\1dñÿÀahwªñR°C !ÿÏfsO@¿C/ªùë[€Q#m£Íú”ÅœFÁ¡¹¯ š˜K÷ìF½–»>Câó„û ¦üÓntqU MlN2{¡§ô¢\ªù , õ ?+wo„b5³‘b°Çä)*ÛۚœÒ¯×¥5ş$_m9!Ùu"‰ :…c‹P×X,MmÇ£¼ônùßFğÉHÉ®“:°èè2G/ûиóÛTãëk€Ñ Žc^ 4u…¶e%åTûDj,ñ›pGršÛËÜñKF$Õü-ša»Ó„_º®‹04͛7Ga¡t+™Ÿş®Cğѝ(L•ï:hÈ {3Ïe0J&RÍß¾‡lÇ,Gêı X„áCÓ»çS´Š[K5¿&°ø%æa‚µ)×ãÍ5SËÇ7q;·æàˈTxÛ·Áb‡6²_«.4ȊÀ°F(±‚[ٓD¡éàhás]¡«§ËŞ$¾8'{<'!;.NrzM'ĞÃĞ—½]q-WõxËﳶ¢gmñvÊØ ’]'~hqáŸÒ?Ñı Å`©öÖõӁ刾˜y6:q)*ÇXf<‚&µ·+•ë:q!Ğ„F˜@Gw3\ìRažú½ÊqšÀò¯»Oà›Põב©hn‚lê%4õ!,üìŒÍd·7QŞ5šk(±y·²Ş ~š¶j…Å¿_®f M¼44(-ƒë–³p@#„…®ëD XÄÖ ‘b°°ë$•”¢¬¨K7Eh„°pë:‰…@~ßB šºÂÂύ¬"ôü5ª^BS¯Ùù ?ÄH?ÙqB“xúW]_Ì@#ıVÈ(÷*ÍU”u„ó|ĞÈXúí ͅˈx‰“Ë—B'*^z‡xĞ Ú²nc=d‚Ìè1c±yӐ“#ı¶‰ ,YºLv­Mà/¾˜uw?r+J%Çó¡9ç¹ö–Ê·CᇃæE~&Îû\Gf²4d|hú»ÛÀŞm°äx~Ä`†ƒæ3' L·mI=ÿß9õo;sÌc¶Õ¡ÉJ-ÏA³È¡-؛‹ŽS,Ş~ëÎ薳RƒœëÈşÆúí»×œ°'ÒuR(޺m‡ôƜkTĞ\÷^†`ƒO$»Nšo¹¤¥¥á“Õ«$»N$üâí汙sw¬ï]MƒÏlÙ®SÕ³läùLDEVù¡º¥)n­GfJ‰Êñ\47qëÔcÉ® -,\&wl‰5=-¨ÇkCê50$äMÈæ>Vø³ÑBóãı vB#ÖJŠ/C’мx]Óu@#ÖÊ(ÎÃz5 ë:ÕaÄUŠu…òîDcÁzhĺN|XøÑ)χKùBµ [T¹!*û㳩~$6-ñu¯ú ­¦´´©))èÒÕNr\] ùÂXe¿Ê_š’ƒ¦×À¦h³T¾ëT Mªƒ;ŞÍ̕m7sĞ8Žtż€4äPƒ 4ÆÆ°X¾ 1±±²?kkk$Q\œœƒfeDnıN¶İÌAc5aVš'Q­u"Ğôoo‡€ÒJ°óš¶mi¼2Pğ¡Éñè=9Ò0ñ£.,÷cb`Û¹37֞{ok-0–¦y!48˜}ÜÂԏC·îÒgtò¡YÉ@sFšqàA}æ­bñv¢l1øq+;L¨lÎü<¤šŸoÏÏü½Úu–B¶ëԈy"·žçÇ™Y(¤ÄeÔ(7Œ9òåãÀ€\½zEt¼­¾2ü#œò<~ñvóX®ÜŞÄ 'uó`•šï £ß¦3ö¡q—w@ŽyäŠÁä-ŞÓAvø/¹%.êŠYÓ½ğìYͽ«Ş:>{öi4ZŒ.ùùpw¡4[d6«€†ƒ…6b]!±®ÓKX É"Dù…ˆ °ğò²ë”›Ë^ø*ëa T|XŠ™&BX¸Œ?žİøkH8XÒ4€…±®ÓKXr‚UM§>,üˆu`¡Ìû6fX׫õx!,\®\º„®­´­fἏ™'z€ä˜º@³ëì=4  ‡ÅÀÉ ž Q‚Ei\-4QaÇ0êâjXÌ MpŞk=\l\$ǑµN‹Î_BsDspÿ>›Án×XäÊtHñöĞÁƒ¸{WúL`~º–#9ğ7„=ŒÛk¿’ì:‘°Å[²Vèİ"ÄVvöÈuy ÉÌïèËõëĞ»wLž"¾¨’+Şv”©±p!°|ÔÎÒãÿM°¾p@²ëD²1*ûؚ .³ÊÊ`~ı{•½ŸOËvhaábii…#ş'`aATôW‹VCÒÉÖ!·ïâÑk€FݵB|XPùê–!bçÑÔ ^ĺNu%™÷1®¬ß¤ ¼|v£óÛ®/?§),©‚ßQXX(» ¡ë ‰E–ôWİ4~׉Ü@Άù—Ë+X臅»WƒTש>ÂÂEë€áRh¶­û S¯jgklkc¦‹04vnïÎĞÃBj,Ç _À>CúíÙKh,zàR«Y ¿Mı3t×k„øC¾ °(Íÿü9öϘÆBÓÿ£9¸á³‹–6ŽİåÜS a8húô鍡Ov¢"Súª\He¾•~IŽQ€EMÇ-,4s]×À7©’j~’ºUh÷{´,Âğ¡é:ÜsWϨ—°pÑZ`¸hÍ‹<Цu;¬xï KtøÅÛYÌc¹®“níIg{ã Ğ¢óZ 6|‚c7¾/<¥¿ìŞi¦XT™…Ái+àØ®/Ž:£¤Düœ’Qnn1¢¦x[¼rµB1Xt~šk;~”ÃEX¼ƒÅ†¸tƒ¡©Û˜?\Õ(ñ‹·'!ßuâB ùü—ùèм-¬».C^…ø]øÅÛʱ=¨— <8•nkŞ( »Žş :Vaá¢õÀpQšÌìt¬öY¨U]!~1xEH2Φ½‚†ÀB^ñªª_÷¢KÛá×vt@#¶VÈ [m×é^Í,\¸b0í¢J©ˆu…¸b0-4r© 4­ ë ñ»NäRžOˤ[Ë©…H ı–̍UEhTu…4YëÔ¶Ê kŞß¬6ÃÂ¥ŞÃ…ʹɓž!}å5>4kn€Û‡#%»Bä3ßõµBeµ–'àBz±,ÂpĞôlš…ÕN6*!òcĞm, Miô)ñf^V¥Ï 6Ëf  f¡Érò†ëˆÑ’ãù‹*zoòST¯dV•Ö]ºàcÿ_e»B4§;‰K×®ËΡfâˆJ°C )üü,®'G1G4+Q$M sD“R ͇o…¯{KwùĞm;‹œDé·»|hŠZäa⼉Z —z IÌåX„ø‡aî€å023Ď3›‘”öXòk4Şkf¢ÅVù®¿x«ßH£z-£Jù6fd±9¦Ş,Á"‡,ɵNŠÅÛÉèacŽ‘é?RAcv!¹±N0›} :†â¨[¼åBŽz6õuQ*+ı µÅÛ^d­¾’m¦àXœüӑ…æ§ôé› é{d×o«™#ÎM°ÒKǍ»[¨ Yû›7\k‡Kıëæâİ?R¼9ÍÅÅÅ066†÷?ş £ékşhŒóLq~ãe òê.èn ÷wM½†ƒ¥šwDQ’WŠY}RCÃ/ò;Çnİ^~îAn {Í[~ñöEeN…}_ Íbù'”ØZ'²ß}}•ºBQ³E éÈ@óDšiw‘¹ÖúÊĞh ‹Âü¼b°U]!òsY&Á š¤Žž8ş°‘ì÷ a·¾}ûa’‡âêpU]¡äŠv,46úéøãŽ<4‰ùé°ùv:š*CDž )än:¸®š÷˜®bé;Chş8x×ßÒjhê0ª`†Íö3›œ&½Î†@3vÔpšïفÙW¶Jv…j ùŽ…Æ­×$T*ß·Yš% 4Æ¡geÛÍQ‰5Ğ8ulÃ@³¢ü š «ù8¾|95,ºººì‘”äüŞ9¾R¶ëD¢4:̑ìß­†„ C6UG3êÂòÀ²w ҞÒ]ñ,wğ¨öcüb°²o‡X"#én/BÂÁžb]'’Øsgà·`¾°<`¶šIuÔ]+ć¨¹r)ï›1•-«‚†…%Ž~­ )Bseh~1X eæ4/QÍÏÁÂÀ‚ªšUïR]'U‘‚F`á¢uÀpáC“óD-XâòRÙvs]`† 9æΝÈ:Ã" šaÉjÁâĞÛݳ`†M‹)ۑï;›…îbXª`Qš_Íÿ³w&àQiÿç`rA 9 $áRÖÑ "‡.á’Eı¼ÖÑEAıÖİEEEù”Ã[DåVÄO”C‘„@€@$侶ŞÆ†Ng2]=“™ôÌÔïyê!ÎP™ã×UïûVÕÇÁ‰6‹ER4ññ]l‹[Dóݛе¼KˆEÆe##‹†İbQÄXx²NÄÅ:špÓ؛Q£±oŠc¡M 4‡$tƨ,„ÿ\ËÙ¡ˆ^½qÇÊÕğkßAŠÑœ[uŸÅ¬A¢É_˜¬ÙBcIÎÏÇñ´ šÇ­È¢ñf¢úĞ<üĞ©‡Åë•1–ϪN[Ì:ÉÈ¢9j4Ö­YeqJ­Œ±PŒfÔû³5— (EC«·c8DC•Á®†Ë †½b ¢žn_Ô(xk)ëdŽsçÎáÃå˚:xKÁ`y Â,&šo8Dóep7`ñWUx¼‰h”b‘ñé=Z WøÅ«§kŠÆ悷mCC/ƒ—NÖM-Mğsc2Mžј Ş6—uj¶Ÿ^^˜0e*û]뚈Æ\ğ–‚Áz– hbuˆÆÕpkÁ´„XÔÈ¢9Î>şè,)+”2i2<<µ— h®N„ÛwXŒŒ,š­§÷³©Ó#EC«êKžê6r!ÜZ0Ĭ“¥¶àçUMDcXV®\½{.môT]]ƒ¡ÃGò‹ÆB։0—Ššq &úøp‹ÆR։ÄR¸d‚{úŽÑ|WÃí#£ͼŸŞ×,SbN,jlgæ‹Y¡úª*›Dó¿Ñ^6‹E:½½ ­¢‘XÔH¢¹í „ŞmhJÚ¶m"%ô:é͎Û¥Æ+šäØK¢ÍDóâÈn)!²hxà‹šdv·}æÙçpìX*n¢£¹¬[7¬wêy·¦ì–€Ç%ÂØAs­êæßÏ@n†vœ‚PÆXxc4KgaùFíCÚd® o¯ÿçóò¤%gO¤Y¼>0>ãï¹ ç8 ä:ÓùÙ3’¦@¼1kDCÁ`wGÆ ¬ËõÆaĈK=%$$â×½û›Mò•W"şÀ~4ìÙİlM‡sY!y­“9ѐXŸœ‹ˆŒæMSb.x« ^6ä=,/‹àª~&(+ôlߨ‹{ú· Û67+šž=±ôÄIœÛÏwÔ­¹¬Ğ˜±c¥öé† Øºu‹æc\Í&šñÚ¢qw„`tĞbQ£ eºÇÅ¢ëÁ’XxVT™‹å¢J͞‚óX|êit>ó#Wÿy²BE³Š×܏¥ÉK°¼<Òj±¨Q‹¦ÁdÂÒS§l‹š±ãÆI[4Û·KMˆÆ2B0: ¹{{³òFK,jêNžÀ˜²RÔíİÃ%– ø®X™ŸÚŒ ÉÊBw ig³¢s¶ßšœßùúÓ&s­Æ–Rfz„ã^ŽŸyë?–ôıà<¾yLÛ<ôã$˜²/z¯|,oҔ–•‰·srPRRÂõøñejƒŠ‚BÔĞ9ÚY!=¢¡÷Ctÿ¢KwDF'ƒ]'5:™ÎeV£W,z× ÉbQîü?rØP‡„`ÅêµèŞ£g£ëÊ Q¸$…‰å0×ã+ł?b¥‹åHí᪸;!´ÉÏ,bÿ¶$•ï¤HB ê/R}frŸL€)ú ݵ*Ñìcҝ6e’n±”dfBş‰eS'£¯¦¾³ñ×jW![ ‰…F-WõïÏÕwFÆJÔ¢i ±(),(h$š¤ØpbñÇÜä5Ørş’XÔ,<˜-µYL4w1ÑèËh&–‡bQ£ͺߏëK—ğpÜäcj$%5•6‰fÛ¶­B,:‚±Y4¼èKDÏ^¸cÕdäåáÔñš×Ë¢‰‹Š‰AĞZŞéámB‡©ïÀ;éøîdӈóڕÁ ˜d¨ñ2&&Ï÷FÅhş8ÂŲhB‚àİ`VJ":wƚÖ#ˆ‰ƒb4ZØ">„`„µb‘ƒ· ìÏ]û\ Ÿ=«±÷lv¾TtI4E×yËbñé~i¥¬“5Èb‘ƒ·¾—“š ÖJo{¦bıh –‰fÂòld6Z‘XV¯[˜Ø؋g)ë¤ÆÑô!cgl‹Ê:Ù"¯ÒŒ&bQ¢Î:Y#µXÔØ*ø¶k"%Zém5B4öCÆΦ§sÉEK,jºvÆ×ÿ‚ªêL[[Š´,ËÉ¢‘b4·FBk MT€‰«/j}›•‹’£õ1˜ö‘?fÜØãüã)º‚ƒ5_¯hj«*QtÆÒéܽÁؙ÷üMjtPüÆgæ6ùw½bQ¯¢ˇÀú 8.ѨƒÁꬡ^+¤9Ü\ÖIš·zæ±?ŸÔŸK4—‚Áş#ëdùh-ÑPVhìsóÑwÊT}¿¨@!¡n±HéæñÍÖ±x²Y4¶ŠE,š™½Âqob˜fºY¿hv3Ñt³Z4'O±Ø!#‹†½u,^¥Ùøêƒw‘îÍ£!ÑÌÛs»ŽğoË@•·O]‰Ù¿žæŠÑ|™–ƒW&C©Æº+™¥[Î`äºm;·Åkf ¡™´¶Œµ¢Ø!ƒ¢W,ê’~: [+<è…eØå×»8û¤.é× 'úiÿø+örŠ¥IVˆıéÛçTî[oÑ쏌ÁĞ/–¦éf%æ²N¶ŠE‰¹¬“ÍbQA’±J41}tçj!šVDÆ`”ïZÉ%-±¨!ÑL]ñ­TyË+–+Jptîtܶr•fVˆDs§O!6=> {9+o;%õB»Ù/crB“KÓ`°½¢©a¢©Üû1üúóù*hy„` FÀ û¥V¶ù5”~õt“¿ –·™X†s?¦Ş’~Ë/3'a[İ…°VÖIïZ!Y,YUu(eM+ë¤FK4” 7_ˆÅÁµh!–>L,;bQ"gBB:båÚuHLên³XÔØ*f!ƒ!cpdÑèA÷êæ˜ ÜX[S¦¢ŞŒ\”œÅğ¡ƒuõ‡b,+֮ǂà‡lí¬“µ¢!±(Kú¥`pêQLN/‰ÄVÔÁÛWã€Ú`æŽt»ˆF`<„`\€Å‡sğŸ£Ö‹EIBb~Û©G`ʄ«Dc)+äÍşÓWÄ Ñ¸ B0NÎ;Çò¹å¢µQ ÅXŞ]ş¾® A1š÷>XÑlÊYÆÑĞ­·&uÑ^‡$0B0NmüDDÓÜ-zÄBè Ş*‘c4Ê`°%xDCY¡9}"…Xœ!Áœh)5-!!çGÆŐE£½b¡ËÜgæáÿ™­£±V4×@ƍ±F,Êàí #FrƒõŠFàÁ¸!¶ŠE ‰BOÖIˆÆ½‚q3Ş}û?˜ûÄ®kµ!*±F4#®‚ù/.ÄÄÉS¸ú#p>„`܌;ï¾Wjo¾şž¶éZ'BXÔğˆ†‚·Ï<7S§‰’~WGÆM¹oúıRSŠÆ±¨1'!÷CÆ͑ESZZŠví,İj ²hìõøc##°÷‡_ÈÅ=‚vCF Ø !@`7„`İ‚vCF Ø !¥5õèÿùA®kç÷‹Á˜h¾£_ÎÉùÚz\õ™x?X‹Œ@ °B0ÀnÁ\šÎ)®À¹ê:t0y¡G{?x{¶v·Ü!SóSn)fíLG9“Ksx{Içg gT;!ÓòàŽt|—¥}AYmîŞv£¢:àÅ+cĞ3ŒŒÀ)ùõl—\”|™qíÚ S¤-Ó  IDATö·S¯j„`İ‚8%Wv ¦<4*áåæ˜`1zq0B0§…â))qÁR,æ|M]³×š¼ğê€8ô p`ï„ŒÀ©Ú;G÷’¾.¯«GjqåÅ4uR{?øyñ;'°B0—ÁßËSL †Œ@ °B0ÀnÁ»!#ì†K æ÷âJìÌ?3eÕ(ª®EquÔ¤¯)ÙĞüÏ6XúÇ¢¢®[sK°)»§ÎW¡ ªçXßêíø_ë]‹3~Óq±~²V×Ğ€ o¶ñ“WD¡_HËR©ŽeÁ¡³ÏúŸCğb¿h‹??c{:v°×Z‹äğvXhçesöd`îŞL‹×xx@zƒLŞhoò’Z0{nûù£_DŽûµ±kS æhI%ŞIÍÇÆÌs¨µç§³…Xq¢Ïì³ü´õœâ|á`>J/@Iu㺒³•5R»móqD˜poR'¤ÄÙܯ†?»ÆÌë—ëoÒüùªúzi­‘æuuÍ/†l)èÿ¨â¸Žjv²Ê«ı݇f® c²™ß“ºKRrFœJ0ôyùpŞfR©oĞşÀx{z`px &Ä£{?„úhÿºzv´ÓÃ#»Nã‹3ÚU§^ÖwtëØâÿ?» Êñ5“µZ.j2ØÈp%­zóê8ÇtÎ ĞÚÑ®šIôxi%~Î;²J°¯¨ ŞÇy5Xt([jDGß6øWŸÎ޹}‹÷İ^8…`haÛßw¤KÓ-Ú2Ó?ß7C#Ğ3>öUpɅ¦!­%"µ¤‚&´Ÿc¢’İ­Î+Ţùx¨g';÷Ì50±^Ïö~R»;!ôâß™QŒ'÷fX¬F&h¤7“}ˆ«BÛ⍫»¾ĞĞ‚ÉcoöÉ?GNEµæµ^lrûεñ¸ª£ñÊÁÓØ]˨®§f~*áëå)IE MKß;žö&ÿ[R˜#ºè’ŒŠj/5áܾ% û Ë5†bŒ}?=Àn¤íñê€XôÒ: +˜íÎÀÇé…\×viçƒÏ‡%Á¨.Ï.¯ií.Ø̀°¶Ø˦PêQd5“Î[Góàïí…i]CZ©w®pV^×MŠ-Nıé¸ÅM´d~È.FïO`ÕànèİÁϽԇ!3usö”q]KóÒO†&V.„#2Sö&Œ=Ïϱ©ç£»N£T5”§‘ÍK‡³áçíÙ"_w')Ğ›GõĈoŽ €cÊJñȉ›Ža{}nŽ1Öóo8Á<²ë ·\ˆEWÅ §‘õâ:\ŞO^‰9{2Q¦’ İmçÈB€·nŒGwØ ­«úad şêw©\€‡Ç;#¥½‡„'şh(ÁìbbùâL÷õC"ÑW,Áw($Ú\ûùıY¨P áI:O1ùøyya0“‘À6Úxxà…~1ÒvŸ¼ÌÚy[ÙèÇß ›J0Ok)©¹)JÜ)[ƒ ±ÁL. RúT]_RÂ$óv'¥Â>#ܝ *ŽÙßdòmJÓÕ׏äavïp;÷ŒÃ¦Œİ •è˶\ÛIÜ%[‹Ûº†HiU ğÖ¨2OÅÕµxhg:^¿:NªPØÆèè nÁëÒ „`ÔĞy6zK×] šk÷\¿¿EkÁU±l:c߂¬éİäMž(U]§ªÄ¥ßåş_NI¥´XŞš.*”<Ì>OToÓÚF0TA«‡&Ãtİ­™İ+\*Õ_{²°Iu5­cºgÛI,OŽG\[ŸVê¡óCÑÊâåUò—;äU°›• ~ ó)¥Z=ğ,p6Lžž¸¦SËæ븗ö‰>‘(¯mÀçgŠš”¾Sõéí[NHu.¶Ï‘PvH`Œ‚a`’Öñ.ZÌ®p¾'[‹€6žxm@\kwÃ*æ÷b’©Ã÷fÎ*Êg ªÈ^?4Á>®5­u™åÚÕìJâÚj/u† A8oÍ-庖*HUಠ֟g .ğJÿXÜóóIl3ó’dş²)Ÿ]Ÿ„vmŒ‘BuÒ˪¹ªzeâÛùfJj(ÁÜÑ-”[0ĆÓEB0cÉÀ.˜Æ¦D¿mºG ­óıQ|=¼;|Dq$7â[2#3­kë-˜Uc(ÁPΟRrŸsÛ­8q·wëˆèc x?9ؔèPQÓE{$*ÿ~D|!°! #X(KÇË!Òş1FÁP‚!ş¿_4RK*‘Ê™¶¦C·ÖM°s¯zY;¸ÆıŠcÅMk›H2þ>‚M#»·BϜ‹vœ2»—9h- „áC|„1å§ã\Ë֏2û>Ÿ\oìîȆ¡‰¸ñ»£H/mºÏ[nE5†nü³zG´BϜƒÛ¥©&ߺ<ª ûò†$Ã,1¤`Z¶şö±|,<˜­y-UøüV°Ÿéª3İ-°/_ KÂ06%Ê*kšÉa#™Å‡sZ¡WÆ&¿êÂ>Hٜ™£ŞAşXÃFŒFÄ°‚!hׯۺvĽ?Ÿ”6رm!0†İ-/cOö[l˜HG‡w/ ünxwi´’c¦´ ӌxÜÚpŠ¦ü›sJ¸®÷ğğ62açŠm[ w~ü͹"ş•ÌŽ‚6áYvm¼´/m˜½êDÅë•cà‡¤'ÿÖøܛ†P™ãÎİü©¼~;)¥ë] Úz`“L®Žú%ª^uu*ë°æTÊ᪘œêÅæü))±Æ æ*).¾´=,}òŽÈßdfd´F¸ ™åœ>‘R£È:-²[y²@ª‡1U”~˜vVj2$*ô ÷5¡“_tdâQgK«ëZ¾B˜jşŞ3/qLîÜz‚õÉ}‚ı¥ìXKΩ{´÷“6@o-Ö IÀì÷KãXÔJGyLlžZÃúӅØSh>fRYۀ¬ŠjiwC’ls[“6½wiCñG{w6|±bæ™K!Á<ËÚ?é›Ó§Ó[©Kú éÏc—EH ¡å·YÅø‘ -·æž—V󚃤C;„Q;¤½w‹B{֎‹ Âll.}«„–AЦ[z6Şâaxd‡VL“Æg×'bÙñ³x“İ Jšy(`Iç/õu®í¶ç—ZK@7@Úowr—$:W\QéïS™9q‘ῳ¯{ĞpæÓ±ø•×[¯wV@Ó(Ú†gºoĞ!l-pNNÎØ ªµVŒ£ MÚCÅş§ö~^–GC´ñôğvÒá`JhyQKîH''Pۜ[Šu§Špê|%hàØ«ƒîLE÷öü«¯ç÷A%Çh@ëwoŽ¶lù›Şµ4´™T{l£e}låÁé÷)¿=,BşÂIŸ|ü1şùï'暻ÄÓËÄF@A0Æ0Óß@o²Žtn”o–ƒ:µ“š-\˜.Ø÷µì,ir‘›“ƒO7|¢ü«[$Á°QÌ6Šy•}9ƒ¾¿îÚ«q85­º(œ•!ɕ߾¼’zqŒÏ¾y€I¦'ûrhyYúôL¾ÃGŞI@à|\şßiª1|û[Ü,Oò@ ”A  3°Ù dº}üø‘AYNšáô…K BB£÷İŒ‚Q0 0Á»woL ôşş…ß2±XŽxÂ8£”@Iw`!S dö€4éj3$$¥044·ĞÉÉ£`Œ‚¡jk̛ƒ,T,?ú‘°NƒõBÇd@Û8yA†,Z0aÉòU V66´sñ(£`ЃcGŽ0DG„"Ÿ^:cEXn`l:Ã9Ï UÌ,h<€ô¶ÿş1F…‡00111Lš:ƒÁÇϏ&Ž£` N°eÓ&†¼ì †ˆe ÆXVìÂ¥‡àB æ@Š ZĞlΒ“™ÆÂÊ** +×n`<܌‚Q0 ¨޼yÃäÏpï.ʬ2h…¤/´lÀ ˆ^)5ŒXĞ€VJbÓ»wî0˜èë€åùùò ’SÓIòÀ(£`p¹³g2LêïcMô Ó@l‹­+„ ¼ j¸ˆ ,l@k¹7±3hƒSsC=À¤¤$ƒ¹¥%CHXƒ­©V‚Q0 hŽ>Ä°fÕ †ǎ3¼xóX”=@Ì÷dí[¡h›1ÔRXà2@ö6…±ğóçÏÁ+ƒAxŒ‚Q0èhgğ ®æmª­@Õs  ŽÊ‚b,|@§sÛ±%K1¨0]Y7º{ŒÚĞ Cf@ùó⃠}ˆ´¶ŽİÊc»v–IEND®B`‚ˆ$$If–Vÿ!vh5ÖP 5Ök5Ö× #vP #vk#v× :V –F”˜ö’)6ö5ÖP 5Ök5Ö× 4Ö4Ö FaöVÿ$$If–P!vh5Öz 5Ö¬ 5Ö¬ #vz #v¬ :V –F”¨ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöÒ'6ö,Ö5Öz 5Ö¬ 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿÈ$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F4”  Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÒ'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿkdŸ$$If–F4” ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z ÿÿÿÿÿÿÿÿà&½ÿÿÿÿà&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿà&½ÿÿÿÿà&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ"$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F4”  Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöÒ'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿkdê”$$If–F4” ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z ÿÿÿÿÿÿÿÿ ½ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ½ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÛ$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kdš$$If–F”ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z €&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ%$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F”ž Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kdêŸ$$If–F”žÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z ÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ%$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F”¤ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kd¤$$If–F”¤ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z ÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ%$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F” Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kd4©$$If–F”ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z ÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F”£ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kdÙ­$$If–F”£ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€z ÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ£$$If–P!v h5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö #vz #v½#v#vã#v#v½#v#vã#v :V –F”‘ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÒ'6,Ö 5Öz 5Ö½5Ö5Öã5Ö5Ö½5Ö5Öã5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ|kdp²$$If–F”‘ÖÊ „ AI,0íõ!Ø$Ü'€&z ÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&½ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&ãÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÒ'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ"$$If–P!vh5Ö¡ 5Ö† 5Ö™ #v¡ #v† #v™ :V –F”ï Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö®'6ö,Ö5Ö¡ 5Ö† 5Ö‡ 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿÜ$$If–P!v h5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öü5Öİ5Öğ5Ö5Ö »#v¡ #v™#v˜#vY#vü#vİ#vğ#v#v »:V –F4”ï Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö®'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öû5Öİ5Ö5Ö »9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿkd·¸$$If–F4”ïÖÊ « DÜ51ş!%Ê'€¡ ÿÿÿÿÿÿÿÿà&™ÿÿÿÿà&˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Yÿÿÿÿ€&ûÿÿÿÿÿÿÿÿà&İÿÿÿÿà&İÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&»ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö®'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿâ$$If–P!v h5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öü5Öİ5Öğ5Ö5Ö »#v¡ #v™#v˜#vY#vü#vİ#vğ#v#v »:V –F4”ï Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö®'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öû5Öİ5Ö5Ö »9Ö9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿkd¾$$If–F4”ïÖÊ « DÜ51ş!%Ê'€¡ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ™ÿÿÿÿ ˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Yÿÿÿÿ€&ûÿÿÿÿÿÿÿÿ İÿÿÿÿ İÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&»ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö®'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿ©$$If–P!v h5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öü5Öİ5Öğ5Ö5Ö »#v¡ #v™#v˜#vY#vü#vİ#vğ#v#v »:V –F”„ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö®'6,Ö 5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öû5Öİ5Ö5Ö »9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kd{Ã$$If–F”„ÖÊ « DÜ51ş!%Ê'€&¡ €&™ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Yÿÿÿÿ€&ûÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&»ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö®'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ©$$If–P!v h5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öü5Öİ5Öğ5Ö5Ö »#v¡ #v™#v˜#vY#vü#vİ#vğ#v#v »:V –F”„ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö®'6,Ö 5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öû5Öİ5Ö5Ö »9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kd¤È$$If–F”„ÖÊ « DÜ51ş!%Ê'€¡ ÿÿÿÿ€&™ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Yÿÿÿÿ€&ûÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&»ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö®'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ·$$If–P!v h5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öü5Öİ5Öğ5Ö5Ö »#v¡ #v™#v˜#vY#vü#vİ#vğ#v#v »:V –F”„ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö®'6,Ö 5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öû5Öİ5Ö5Ö »9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ|kdÍÍ$$If–F”„ÖÊ « DÜ51ş!%Ê'€&¡ ÿÿÿÿ€&™ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Yÿÿÿÿ€&ûÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&»ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö®'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ›$$If–P!v h5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öü5Öİ5Öğ5Ö5Ö »#v¡ #v™#v˜#vY#vü#vİ#vğ#v#v »:V –F”º Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö®'6,Ö 5Ö¡ 5Ö™5Ö˜5ÖY5Öû5Öİ5Ö5Ö »9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ|kdÓ$$If–F”ºÖÊ « DÜ51ş!%Ê'€&¡ ÿÿÿÿ€&™ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&˜ÿÿÿÿ€&Yÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ûÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&İÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&»ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö®'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ$$If–P!vh5Ö© 5Ö{5Ö{#v© #v{:V –F”õ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöŸ&6ö,Ö5Ö© 5Ö{9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿ÷$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F4”é Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ„kd5Ù$$If–F4”éÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€© ÿÿÿÿÿÿÿÿà&ÿÿÿÿà&Oÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿà&ÿÿÿÿà&Oÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿï$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F4” Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿ„kd´Ş$$If–F4”ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€© ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ Oÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ Oÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkd+ä$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© €&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkd é$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdî$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkd ó$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdÿ÷$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdôü$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdé$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdŞ$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdÓ $$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿp$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkdÈ$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÄ$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”& Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿkd½$$If–F”&ÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿ~$$If–P!v h5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 8#v© #v#vO#vô#v8#v#vO#vô#v 8:V –F”W Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöŸ&6ö,Ö 5Ö© 5Ö5ÖO5Öô5Ö85Ö5ÖO5Öô5Ö 89Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿkd$$If–F”WÖÊ ³ ³ ö..} q#©&€&© €&ÿÿÿÿÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿ€&ÿÿÿÿ€&Oÿÿÿÿ€&ôÿÿÿÿ€&8ÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöŸ&6ööÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FaöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿ$Dd ”!œèèğb² ğ c ğ$€A?¿ ÿ?3"ñ¿`¿€?ğ€"ğb#°w‡.YßWû®øNJß#Uÿ>#Ñ@=ğ6#°w‡.YßWû®øNJß#U =úl"S0$#şxí] |E¾®™©†™œ“d’Lî ‰qÌ ^i2\áP‚¢‹˜Ežİuİì²*»oŸÌòø¹ìz¡‹Š®²QPáyÁ‚ŠŠ xq©Ü ƛİQċ¼ïß35éîL÷LÈsf ¾Ô]ı¯úWÕWUİÓmaŒ] sž•±¯…öË26©cž!£‡2fa)éւ46UrÊ=›…À*Ä]`ÑFî½ÏÎÎÛÉ `}€âúXd +„Û XköP¶† (íD` @i{ɜ¥ÀM¦Xv„Üå(C„{e«RWRùkJåž !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDşÿÿÿFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕ?ıÿÿÿıÿÿÿÙfşÿÿÿ=ıÿÿÿŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFró»üTĞÛÀData ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿE·„WordDocument ÿÿÿÿÿÿÿÿsˆObjectPoolÿÿÿÿpâ´»üTĞró»üTĞ_1486801092ÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÀFpâ´»üTĞ€ µ»üTĞOle ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:EPRINTÿÿÿÿİpCompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿ şÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*ÀF! _1486801065şÿ ÿÿÿÿ!ÀFMicrosoft Excel GrafiğiBiff8Excel.Chart.8ô9²q şÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0ì PXx¨ À Ì ØäæDOVIZ CINSLERINE GOREGULDEN SENSOZMustafa ÖnküMicrosoft Excel@€æÙ¾TĞ@   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeşÿÿÿqıÿÿÿıÿÿÿıÿÿÿıÿÿÿlmnopqrstuvwxyz{|}~€l⠂T; EMFp ÊÑÌ#g:oF, EMF+@ÀÛXXF\PEMF+"@ @ $@ 0@€?!@ @ !" ÿÿÿÿ!!s % €% €% € ÿÿÿ   : # €?€?$$€?€?s F(GDICü F, EMF+@ÀÛ``F˜ŒEMF+@ 0@€?"@ @ !@ *@$°,:°,:BB @€$ÿÿÿÿª£J0¶J!b $$>>'ÿÿÿ% % €V0 à €ü3ünü3ün% €% €$$AA" ÿÿÿÿFĸEMF+*@$€?€?+@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ ÀÛ4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€lDÀC@ Fh\EMF+@ßÿÿÿßÿÿÿ@ ÀÛÿÿÿÿÿ @$PRJ@êxI!b $$>>^t$0T ( ÿÿÿ€€% % €V0±‡ Œü Œä 4dä 4dü Œü % €% €$$AA( FŒ€EMF+@*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€lDÀC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€lDÀC@4(Àۈ€>EÀÛÿ@, ÀÛ@êxIÿÿ?@$$€=€=_888 % % €W$¯}´;ÈA;ø% €% €$$€A€A( FÔÈEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:@fDÀC@4(Àۈ€>EÀÛÿ@„xÀÛ @êxIΗG@êxIÀGIΗGÀGI€’IΗG€’InÇHΗGnÇHnGHΗGnGHΗG@$$€=€=_888 % % €Zh–}Î ˆ9ÈA¸<ÈAˆ9h9¸EÀÛÿ@, ÀÛPRJÿÿ?@$$>>_888% % €W$¯‰ Œä 4dä % €% €$$AA( FTHEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€lDà€D@4(Àۈ€>EÀÛÿ@øÀÛ ò…G€¤ŒH€¤ŒHò…G@E I@E Iò…G€—RI€—RIò…G@EŒI@EŒIò…GÀ>¯IÀ>¯Iò…GàgÒIàgÒIò…G`aõI`aõIò…G@E J@E Jò…GÂJÂJò…GV/JV/Jò…GPÓ@JPÓ@Jò…GPRJPRJò…G@$$>>_888% % €Z¼¯‰ 6 Œ4 Œœ!t#4 t#œ!T)4 T)œ!¯I8âF@8ÒIΗG`aõIàGp- JΗGÂJ îFÀ>/J€¾F€»@J\PGPRJøH @( !² #$$>>_888ÿ% 'ÿ% ;ƒ%Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿññX4ÿÿÿÿÿÿÿÿGéy€G‡}a°*·6žìX4ÿÿÿÿÿÿÿÿgó5Ì-–&_M-ƒ%=œ ¼Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ)"‡)"‡X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ`"€’"¦™"İ "z"FC"MY$ÿÿÿÿÿÿÿÿC"M· ‚X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€ ‰N cF ,? õf Ãœ ¼=â#‚6V%X4ÿÿÿÿÿÿÿÿŠ%'£%b%•{%ÈA%â%ÎY$ÿÿÿÿÿÿÿÿ™#<™#<X4ÿÿÿÿÿÿÿÿf#(L#î`#ºu#‡¯#mâ#‚=Ë&¥6?(7X4ÿÿÿÿÿÿÿÿs(KŒ(…x(¹d(ì*(ö'ñ6‚&_X4ÿÿÿÿÿÿÿÿO&K5&I&Ş]&ª—&‘Ë&¥=~)£6+TX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ=+Iq+l|+¢‡+Ød+ .+Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ.+¦)gX4ÿÿÿÿÿÿÿÿp)r;)O0)%)âH)®~)£=,6.µX4ÿÿÿÿÿÿÿÿM.ª‚.͍.—.9t.n>.y6¶,ÈX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ€,ÓK,°@,z5,DX,,=¤/k601.X4ÿÿÿÿÿÿÿÿf1&™1K¢1‚ª1¸…1ëN1ôY$ÿÿÿÿÿÿÿÿN1ôÃ/0X4ÿÿÿÿÿÿÿÿŒ/9Y/Q/İH/¦n/s¤/k=»2ñY$ÿÿÿÿÿÿÿÿG4µG4µX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ}4¬°4Ò¹4Á4?›4re4z6Ú2·X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ£2¿p2šh2c_2-…2ú»2ñ=é5¡6y7»X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ°7¾Ù7îÖ7%Ò7\£7†l7‚Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿİ5iİ5iX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¥5e|565ÿƒ5Dz5žé5¡=9Ô6—:îX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÎ:ñø:!ô:Xñ:Á:¹Š:µ6û8œX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÄ8˜š8iž81¡8úÑ8Ñ9Ô=-<&6·=iX4ÿÿÿÿÿÿÿÿî=s>¦ >İ>Ì=8–=.6 <ëX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÕ;â°;®º;xÃ;B÷;-<&=B?¬6Ì@ğX4ÿÿÿÿÿÿÿÿAù'A,AcA™á@¾ª@µ6 ?rX4ÿÿÿÿÿÿÿÿê>hÅ>5Î>şØ>È ?£B?¬=9BÂ6ÅCŠX4ÿÿÿÿÿÿÿÿüC‚.D¨6Dß>DDHáCPY$ÿÿÿÿÿÿÿÿáCPUBˆX4ÿÿÿÿÿÿÿÿBìAjäA3ÜAıBÊ9BÂ=QEQ6ºFX(ÿÿÿÿÿÿÿÿÄFÍF×F6ùF"X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ0G*VG]NG”FGÊGğİFèY(ÿÿÿÿÿÿÿÿºFã×FãmEX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ6EEùüDÂôDŒEYQEQ=…H[6J”X4ÿÿÿÿÿÿÿÿHJœnJÏfJ^J<+JbõIZ6iH!X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ2H HçH°HyNHS…H[=KÍY(ÿÿÿÿÿÿÿÿ·Lõ˜Lö MãX4ÿÿÿÿÿÿÿÿAMÚtMÿ}M6†MlaM +M¨Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ+M¨¹L»X(ÿÿÿÿÿÿÿÿ¯L½¤L½šL»6K“X4ÿÿÿÿÿÿÿÿJK‹$KX,K"4KëfKŝKÍ=•N¢6 PbX4ÿÿÿÿÿÿÿÿVPYŠP~’P´›PëvP@P'Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ@P'µNhX4ÿÿÿÿÿÿÿÿNqKNLBN9Nß^N«•N¢=ªQ!Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ€RşFSùX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ}S÷ªS#¬SZ­S’S¿JSÁY$ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡RÃËQæX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ”QïaQÊXQ”OQ]tQ*ªQ!=ÕTğ6eVèX4ÿÿÿÿÿÿÿÿVæÊVËVIÍV¡V®jV°6ÚT¸X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¢T¹uTtTVrTžTñÕTğ=õWßY$ÿÿÿÿÿÿÿÿnXܐYùX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÇYÿïY0éYgäYž³YÆ|YÀY$ÿÿÿÿÿÿÿÿsX¤ùW§X4ÿÿÿÿÿÿÿÿÂW¨•W|“WE’W¾WàõWß=[!6¬\IX4ÿÿÿÿÿÿÿÿã\O ]€]·]îÏ\˜\Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ˜\ [èX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÓZã«Z²°Z{¶ZDçZ[!=:^r6[^uX(ÿÿÿÿÿÿÿÿ`^vf^wk^x6Í_ÛX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ`ê!`!`W`ŒÌ_«—_œY(ÿÿÿÿÿÿÿÿ5^9F^<&^9X4ÿÿÿÿÿÿÿÿï]3Ç]Ì]ËÒ]”^l:^r=NaG6Ïb³X4ÿÿÿÿÿÿÿÿcÂ$cùc/cdÎbƒ™bt6aX4ÿÿÿÿÿÿÿÿã`ùÄ`ÂÓ`â`Wa8NaG=Pd6Sd X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ‰d/¨df™d›ŠdÑSdğdá6dàX4ÿÿÿÿÿÿÿÿåcÑÆcšÕceäc/dPd=<?²ìŒ ` % €% €$$AA" ÿÿÿÿ( F„EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@€lD€¿C° E)D*@$°,:°,: lD D@@4ÀÛÎÔGÀÛÿÿ@4(ÀÛ æ‹HPVF@E IPVG@!² #$$€=€=_888ÿ% % €W(²B9‚ ;%àF%°R@'% €% €$$€A€A" ÿÿÿÿ( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:OD{D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?ODë†D*@$€?€?ODë†D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?ODë†D# €?€?ODë†D$$€?€?ODë†D# €?€?ODë†D$$€?€?ODë†DRp­ÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD0_”5&©àp®Û4©àp0_”5®ÛŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?±rğ"Ğı~ğ"0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u¸ó•T×,ØÍ?³u,T×ÔÍ?U(çÚğ"dv%  ÿTT<êiILÿÿÿÿÿÿÿÿP0,:.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?ODë†D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:åC€YD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?ÔÔäC»]lD*@$€?€?ÔÔäC»]lD@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?ÔÔäC»]lD# €?€?ÔÔäC»]lD$$€?€?ÔÔäC»]lD# €?€?ÔÔäC»]lD$$€?€?ÔÔäC»]lDRp­ÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD7 !Wˆ$ PTÿ ÿÿÿÿŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?o!ÿ"Ğı~ÿ"0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uœú•T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚÿ"dv%  ÿTˆÊdjà Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`50.000.000././../.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?ÔÔäC»]lD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€ÍC@8D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?*ªÍCkåJD*@$€?€?*ªÍCkåJD@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?*ªÍCkåJD# €?€?*ªÍCkåJD$$€?€?*ªÍCkåJD# €?€?*ªÍCkåJD$$€?€?*ªÍCkåJDRp­ÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD7 !WğPĞ 8ÑoÿÿÿÿŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?Ó'#Ğı~#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uØ–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚ#dv%  ÿT›ßi> Lÿÿÿÿÿÿÿÿd100.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?*ªÍCkåJD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€ÍCÀD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?*ªÍC%m)D*@$€?€?*ªÍC%m)D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?*ªÍC%m)D# €?€?*ªÍC%m)D$$€?€?*ªÍC%m)D# €?€?*ªÍC%m)D$$€?€?*ªÍC%m)DRp­ÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD7 !WDĞ 0ªÕÿÿÿÿŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?±v#Ğı~#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u –T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚ#dv%  ÿT›Yi¸ Lÿÿÿÿÿÿÿÿd150.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?*ªÍC%m)D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€ÍC€êC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?*ªÍCÔôD*@$€?€?*ªÍCÔôD@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?*ªÍCÔôD# €?€?*ªÍCÔôD$$€?€?*ªÍCÔôD# €?€?*ªÍCÔôD$$€?€?*ªÍCÔôDRp­ÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD7 !W°#Ğ 0ªÕÿÿÿÿŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?o%,#Ğı~,#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u`–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚ,#dv%  ÿT›Ói2 Lÿÿÿÿÿÿÿÿd200.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?*ªÍCÔôD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€ÍC€§C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?*ªÍCùÌC*@$€?€?*ªÍCùÌC@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?*ªÍCùÌC# €?€?*ªÍCùÌC$$€?€?*ªÍCùÌC# €?€?*ªÍCùÌC$$€?€?*ªÍCùÌCRp­ÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD7 !W0!Ğ 0ªÕÿÿÿÿŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?Ó+;#Ğı~;#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u¤–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚ;#dv%  ÿT›Mi¬ Lÿÿÿÿÿÿÿÿd250.000.000B././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?*ªÍCùÌC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½= ˆDà¤D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$`‘D¦í¤D*@$21$€¿€?21$`‘D¦í¤D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$`‘D¦í¤D# 21$€¿€?21$`‘D¦í¤D$$21$€¿€?21$`‘D¦í¤D# 21$€¿€?21$`‘D¦í¤D$$21$€¿€?21$`‘D¦í¤DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?±zJ#Ğı~J#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uè–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚJ#dv%  ÿTd@Hœ)LÿÿÿÿÿÿÿÿTOCAK:766% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$`‘D¦í¤D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=  D ©D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D*@$21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D# 21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D$$21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D# 21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D$$21$€¿€?21$«ª¨Dşž©DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?o)Y#Ğı~Y#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u&–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚY#dv%  ÿTlıHYNLÿÿÿÿÿÿÿÿX^UBAT2667-% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$«ª¨Dşž©D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=À·D`¤D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D*@$21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D# 21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D$$21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D# 21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D$$21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?Ó/h#Ğı~h#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u -–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚh#dv%  ÿTd¹H%LÿÿÿÿÿÿÿÿTMART>76.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$õ7ÀDşf¤D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=@ÏD€¦D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D*@$21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D# 21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D$$21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D# 21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D$$21$€¿€?21$@Å×Dş~¦DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?±~w#Ğı~w#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u84–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚw#dv%  ÿTlvHÒ5LÿÿÿÿÿÿÿÿXN0SAN?6266% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$@Å×Dş~¦D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=àæD§D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$ŠRïDY§D*@$21$€¿€?21$ŠRïDY§D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$ŠRïDY§D# 21$€¿€?21$ŠRïDY§D$$21$€¿€?21$ŠRïDY§D# 21$€¿€?21$ŠRïDY§D$$21$€¿€?21$ŠRïDY§DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?o-†#Ğı~†#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uX;–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚ†#dv%  ÿTl2HŽ:LÿÿÿÿÿÿÿÿXMAYIS³u>722% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$ŠRïDY§D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=`şD€³D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$êoEû‚³D*@$21$€¿€?21$êoEû‚³D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$êoEû‚³D# 21$€¿€?21$êoEû‚³D$$21$€¿€?21$êoEû‚³D# 21$€¿€?21$êoEû‚³D$$21$€¿€?21$êoEû‚³DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?Ó3•#Ğı~•#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uxB–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚ•#dv%  ÿTxïHJžLÿÿÿÿÿÿÿÿ\HAZ0RAN66.667% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$êoEû‚³D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=ğ E`±D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$6EYl±D*@$21$€¿€?21$6EYl±D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$6EYl±D# 21$€¿€?21$6EYl±D$$21$€¿€?21$6EYl±D# 21$€¿€?21$6EYl±D$$21$€¿€?21$6EYl±DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?±‚¤#Ğı~¤#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u¤I–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚ¤#dv%  ÿTp«H LÿÿÿÿÿÿÿÿXTEMMUZ.2>?6.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$6EYl±D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=ÀEÀ·D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$5ıEV°·D*@$21$€¿€?21$5ıEV°·D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$5ıEV°·D# 21$€¿€?21$5ıEV°·D$$21$€¿€?21$5ıEV°·D# 21$€¿€?21$5ıEV°·D$$21$€¿€?21$5ıEV°·DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?o1³#Ğı~³#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uÈP–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚ³#dv%  ÿTxg Hà ¿Lÿÿÿÿÿÿÿÿ\AUSTOS6;62.:2% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$5ıEV°·D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=€"E ¨D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D*@$21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D# 21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D$$21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D# 21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D$$21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?Ó7Â#Ğı~Â#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uôW–T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚÂ#dv%  ÿTl$ H€ BLÿÿÿÿÿÿÿÿXEYLÜL:22.6.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$ÚÃ&EV¨D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=P.EÀ D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$€Š2EàD*@$21$€¿€?21$€Š2EàD@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$€Š2EàD# 21$€¿€?21$€Š2EàD$$21$€¿€?21$€Š2EàD# 21$€¿€?21$€Š2EàD$$21$€¿€?21$€Š2EàDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?CÍ?cw8C ‰¾ ‰¾XµÛ}µÛ,Í?*»àpXÍ?í[vXÍ?E\vCU\v‹ãÉì@ ‰¾ ‰¾$Í?”Î?v£¥íšşÿÿÿU\v¹/³u ,@GDIC ‰¾ˆÍ?P³udİ,T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚÑ#dv%  ÿTdà H< LÿÿÿÿÿÿÿÿTEK0M26?% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$€Š2EàD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=:E€§D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D*@$21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D# 21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D$$21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D# 21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D$$21$€¿€?21$%Q>EVˆ§DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?o5à#Ğı~à#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u|ä,T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?U(çÚà#dv%  ÿTl Hù >LÿÿÿÿÿÿÿÿXKASIMD662?% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$%Q>EVˆ§D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=ĞEEÀ¬D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D*@$21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D# 21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D$$21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D# 21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D$$21$€¿€?21$ÊJE¦½¬DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^?=vèpğÌ?Í?µwèpXµÛ}µÛ,Í?*»àp µÛdÍ? Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?Ó;ï#Ğı~ï#0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uœë,T×PØÍ?³uPT×ÔÍ?UXçÚï#dv%  ÿTpY Hµ gLÿÿÿÿÿÿÿÿXARALIK667-6% €( " ÿÿÿÿFXLEMF+*@$21$€¿€?21$ÊJE¦½¬D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$½=°,º°,:½=ŒBŽC*@$€?€?­[wD½>ŽC@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?­[wD½>ŽC# €?€?­[wD½>ŽC$$€?€?­[wD½>ŽC# €?€?­[wD½>ŽC$$€?€?­[wD½>ŽCRp­ÿÿÿ¼¢"Arial Tur?ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD7 !W8Ë pòKÿÿÿÿŒãwx]öb!^UUŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?o9 $Ğı~ $0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³upü,T×TØÍ?³uTT×ÔÍ?UXçÚ $dv%  ÿTİĞœ /LÿÿÿÿÿÿÿÿˆAYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 983<<<9=:4<984<9=9G4:<% €( " ÿÿÿÿFTHEMF+*@$€?€?­[wD½>ŽC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:¨Bà©D @€$ÿÿÿÿ €–I€D¼H( !b $$€=€='ÿÿÿ% % €V0SN}L8èT8¸dÈ7¸dÈ7èT8èT% €% €$$€A€AF„EMF+@4(Àۈ€>EÀÛÿ@ <0ÀÛ €–I €–I€D¼H€D¼H@ $$€=€=_888 % % €V,QLN8èTÈ7èTÈ7¸d8¸d% €% €$$€A€A( F”ˆEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€_CбD@L@ÀÛÎhÊF@@€?ÀÛÿÿ@ , ÀÛEœHÿÿ?@ ( $$€=€=_888ÿ% 'ÿ% ;ğ XX6XXX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ\XX˜•X˜àX˜,Y\hYhY6ğ hYX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¥ hYh ,Yh àXh •X¥ XXğ XX=0XX6PXXX4ÿÿÿÿÿÿÿÿœXXØ•XØàXØ,YœhYPhY60hYX4ÿÿÿÿÿÿÿÿåhY¨,Y¨àX¨•XåXX0XX=pXX6XXX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÜXX•XàX,YÜhYhY6phYX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ%hYè,YèàXè•X%XXpXX=°XX6XXX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ\XX˜•X˜àX˜,Y\hYhY6°hYX4ÿÿÿÿÿÿÿÿehY(,Y(àX(•XeXX°XX=<?Մ»˜ % €% €$$€A€A( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€äC ­D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?CŒäC1´D*@$€?€?CŒäC1´D@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?CŒäC1´D# €?€?CŒäC1´D$$€?€?CŒäC1´D# €?€?CŒäC1´D$$€?€?CŒäC1´DRpÈÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD(â&©àp`ºÛ4©àp(âOY GŒãwx]öb!^UU Œãwœ]öbÉ´UUXÍ?ÓA+$Ğı~+$0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³u -T×,ØÍ?³u,T×ÔÍ?U(çÚ+$dv%  ÿTˆÉlú¬ Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`2014 FOB $ ",)% €( " ÿÿÿÿF¬ EMF+*@$€?€?CŒäC1´D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€_CÁD@@4ÀÛÎhÊFÀÛÿÿ@ , ÀÛEœHÿÿ?@ !b $$€=€=_888ÿ% % €W$Õ»ğ À`À`% €% €$$€A€A( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$°,:°,:€äC€½D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BBà[EàËD*@$€?€?CŒäCŠÚÃD*@$€?€?CŒäCŠÚÃD@ !K@0 !!ß €!!ß €$$€?€?CŒäCŠÚÃD# €?€?CŒäCŠÚÃD$$€?€?CŒäCŠÚÃD# €?€?CŒäCŠÚÃD$$€?€?CŒäCŠÚÃDRpÈÿÿÿ¼¢"Arial???ÀÏ?ñ!^ö!^éú'¹@Ğ?بôˆ©ÉäÏ?¤/Õ^ÏD(â&©àpмÛ4©àp(âÔÌŒãwx]öb!^UUÕdHÿÿŒãwœ]öbÉ´UUXÍ?±‘A$Ğı~A$0ÙtÍ?(ŒÍ?GDIC ‰¾ˆÍ?P³uØ-T×,ØÍ?³u,T×ÔÍ?U(çÚA$dv%  ÿTˆÉëú+ Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`2015 FOB $ ",)% €( " ÿÿÿÿFȼEMF+*@$€?€?CŒäCŠÚÃD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ *@$°,:°,:BB@4(Àۈ€>EÀÛÿ@ <0ÀÛª£Jª£J0¶J0¶J@ !b $$>>_888% % €V,⠂ününü3ü3% €% €$$AA( F ”EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ Ldá à c)ª€?€?" ÿÿÿÿFEMF+@ FGDIC" ÿÿÿÿ( " ÿÿÿÿ T; !" ÿÿÿÿ !% €" ÿÿÿÿF4(EMF+*@$€?€€€?€€FEMF+@ ObjInfo ÿÿÿÿWorkbookÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿkù¢SummaryInformation( ÿÿÿÿDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 쁂ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<şÿÿÿ>r@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿıÿÿÿuvwxyz{|}~€ T8ÍÁÀá°Áâ\p Mustafa Önkü B°aÀ= œŞa~¯¼=“!…<¾@"·Ú1Èÿ¢5Arial1ܐ¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1 ÿ¢5Arial1´ÿ¼¢5Arial1"Èÿ¼¢5 Arial Tur1"ğÿ¼¢5 Arial Tur1"Üÿ¼¢5 Arial Tur1"Üÿ¼¢5 Arial Tur1"Üÿ¼¢5 Arial Tur1"Èÿ¢5 Arial Tur1"Èÿ¢5 Arial Tur1"Üÿ¢5 Arial Tur1"Èÿ¼¢5 Arial Tur1"Èÿ¼¢5 Arial Tur1"È ¼¢5 Arial Tur1 ÿ¼¢5Arial1"ğÿ¢5 Arial Tur1" ÿ¢5 Arial Tur1"ܼ¢5 Arial tur1È ¢5Arial1Èÿ¼¢5Arial1Ȑ¢5Arial1"ğÿ¼¢5 Arial Tur1Èÿ¢5Arial1ܐ¢5Calibri1Ü ¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1h8¼¢5Cambria1ܐ¢5Calibri1Ü4¢5Calibri1,8¼¢5Calibri18¼¢5Calibri1Ü8¼¢5Calibri1Ü4¼¢5Calibri1Ü ¼¢5Calibri1Ü?¼¢5Calibri1Ü>¢5Calibri1ܐ¢5Calibri1,>¼¢5Calibri1>¼¢5Calibri1Ü>¼¢5Calibri1Ü<¢5Calibri1h>¼¢5Cambria1ܼ¢5Calibri1Ü ¢5Calibri1È?¢5Arial1´ÿ¢5Arial1"´ÿ¼¢5 Arial Tur1´¢5Arial1Èÿ¢5Arial1" ÿ¼¢5 Arial Tur1" ÿ¼¢5 Arial Tur1 ÿ¢5Arial1ğÿ¼¢5Arial1 ¼¢5Arial1´¼¢5Arial1 ¢5Arial1È ¢5Arial1 ?¼¢5Tahoma1 8¼¢5Arial1 5serif1 ?¼¢5Arial1 ?¢5Arial1" ÿ¼¢5 Arial Tur1 ÿ¼¢5Tahoma1 ÿ5serif1È8¼¢5Arial1ȼ¢5Arial1Èÿ¢5Arial1 ¢5Arial1"´ ¼5 Arial Tur1È ¼¢5Arial1‡ ¼¢5Arial1ܐ¢5Calibri1Ü ¢5Calibri1ܐ¢Calibri1*h6¢¥ Calibri Light1Ü4¢¥Calibri1,6¼¢¥Calibri16¼¢¥Calibri1Ü6¼¢¥Calibri1Ü?¼¢Calibri1Ü>¢¥Calibri1Ü4¼¢¥Calibri1Ü ¼¢¥Calibri1ܐ¢¥Calibri1ܐ¢¥Calibri1Ü<¢¥Calibri1ܼ¢¥Calibri1Ü ¢¥Calibri1È?¢Arial1È?¼¢Arial1´ ¼¢Arial1"È ¼ Arial Tur3#,##0\ "º ";\-#,##0\ "º "=#,##0\ "º ";[Red]\-#,##0\ "º "?#,##0.00\ "º ";\-#,##0.00\ "º "I"#,##0.00\ "º ";[Red]\-#,##0.00\ "º "q*6_-* #,##0\ "º "_-;\-* #,##0\ "º "_-;_-* "-"\ "º "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _º _-;\-* #,##0\ _º _-;_-* "-"\ _º _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ "º "_-;\-* #,##0.00\ "º "_-;_-* "-"??\ "º "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _º _-;\-* #,##0.00\ _º _-;_-* "-"??\ _º _-;_-@_- ¤#,##0.0L¥G_-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;\-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;_-* "-"??\ _Y_T_L_-;_-@_-àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À à À àõÿ ´Ÿ àLõÿ ´› àõÿ ´¯ àõÿ ´­ àLõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ª àLõÿ ´² àõÿ ´š àõÿ ´® àLõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´› àLõÿ ´² àõÿ ´› àõÿ ´¯ àLõÿ ´ª àõÿ ´š àõÿ ´¬ àLõÿ ´¬ àõÿ ´– àõÿ ´ àLõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àLõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´® àLõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´¬ àLõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´³ àLõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´ž àMõÿ ´¬ àõÿ ´± àõÿ ´ àMõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àMõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´¤ àMõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´± àMõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´´ àMõÿ ´¹ àõÿ ´ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ôÀ àNõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àOõÿ ôÀ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ à õÿ Ô`@ @À àPõÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à!õÿ ÔP@ @À àQõÿ ÔP@ @À à"õÿ ÔP@ @ À àRõÿ ÔP@ @À à#õÿ Ô @ @À àSõÿ Ô @ @À à#õÿ ôÀ àSõÿ ôÀ àG)õÿ øÀ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”— — ‰ à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à¥õÿ øÀ àõÿ À à¥õÿ øÀ à&õÿ ”¿¿– àTõÿ ”¿¿² à&õÿ ”¿¿‰ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ à'õÿ ”— — ¯ àUõÿ ”— — ¯ à'õÿ ”— — « à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à(õÿ ´ª à)õÿ ÔP@ ÀÀ à*õÿ ÔP@ @ À à+õÿ Ô @ ÀÀ à+õÿ ôÀ à$õÿ ”— — – àVõÿ ”— — ² à$õÿ ”— — ‰ àõÿ ôÀ à<õÿ ôÀ à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à'õÿ ”— — « à%õÿ ”ff¿¿· àWõÿ ”ff¿¿· à%õÿ ”ff¿¿· à(õÿ ´ª àXõÿ ´ª à(õÿ ´ª àõÿ ´­ àYõÿ ´­ àõÿ ´­ à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à õÿ Ô`@ @À à,õÿ ´« à,õÿ ´« à,õÿ ´« à,õÿ ´« à,õÿ ´« à4õÿÀ àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àLõÿ À àLõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿÀ à4õÿÀ à4õÿÀ à õÿ À à4õÿÀ àõÿ œ š àLõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àLõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š à,õÿ ´« àZõÿ ´« à,õÿ ´« à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ à&õÿ ”¿¿‰ àG,õÿ øÀ àG*õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à-õÿ ôÀ à.õÿ Ôa@ >À à[õÿ Ôa@ >À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à.õÿ Ôa@ ±À à/õÿ ôÀ à\õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ àG+õÿ øÀ àõÿ ´¾ àMõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´Š àMõÿ ´µ àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àMõÿ ´· àõÿ ´¹ àõÿ ´¤ àMõÿ ´´ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àMõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´µ àMõÿ ´¹ àõÿ ´µ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ à/õÿ ôÀ àG õÿ øÀ à À à"À à¤"À à À à |"@ @ ) à|!"@ @ ) à À à (À à¤"<À à (À à ¤"<À àÀ à À à (À à "À à#À à !8À à#<À à (À à#<À à À à hÀ à lÀ à lÀ à , "@ @ À à ,""@ @ À à| "@ @ ) à xÀ à `À à¤"|À à"xÀ à ¤"|À à "xÀ à x"@ @ , à x"@ @ , à¤|""@ @ , à¤| "@ @ ) àx""@ @ , àx "@ @ ) à ¤|" @ @ , à ¤| @ @ ) à x" @ @ , à x @ @ ) à | @ @ À à| @ @ + à |"@ @ À à | @ @ À à| @ @ + à |"@ @ À à | @ @ ) à | !@ @ À à| !@ @ + à |"!@ @ À à x" @ @ , à | @ @ ) à|" @ @ ) à x""@ @ , à|"@ @ ) à|"@ @ ) à|"!@ @ ) à |"@ @ , à |"@ @ , à |"!@ @ , à| @ @ ) à| @ @ ) à| !@ @ ) à¤|""@ @ , àx""@ @ , à ¤| @ @ ) à x @ @ ) àü@ @ + à x"@ @ + à#À à "À à À à x"@ @ , à¤| "@ @ ) àx "@ @ ) àp" @ @ , à <@ @ À à|!@ @ + à | @ @ ) à <@ @ À à|!@ @ + à <!@ @ À à|!!@ @ + à | @ @ ) à <@ @ À à|@ @ + à0|@ @ 3 à|!@ @ + à1À à1 À àÀ à|@ @ ) à|@ @ / à <@ @ À à¡ü@ @ à| @ @ + à| @ @ + à| !@ @ + à8@ @ À à"x@ @ ) à"x@ @ / à h@ @ ) à"x@ @ ) à"x@ @ / à"x!@ @ ) à h@ @ ) à"x!@ @ ) àx@ @ + à|!@ @ ) àx!@ @ ) à|!@ @ ) à|!@ @ ) à|!!@ @ ) à2|"@ @ , à2|"@ @ , à2|"@ @ , àx"@ @ + àx@ @ + àx!@ @ + à5x"@ @ + à5x"@ @ + à5x"!@ @ + à6x"@ @ + à6x"@ @ + à6x"!@ @ + àü à7À à±|"@ @ + à|"@ @ + àx@ @ 3 à7x@ @ 3 à7±|@ @ 3 à7|@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 à7±|@ @ 3 à7|@ @ 3 à±|@ @ 3 à|@ @ 3 à7x@ @ 3 àÀ à|"@ @ , à|!"@ @ , à | "@ @ , à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à | @ @ 3 à7|@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7 | @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à | @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à | @ @ 3 à7|@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7 | @ @ 3 à| @ @ , à|! @ @ , à | @ @ , à±|"@ @ + à|"@ @ + àx@ @ , àx!@ @ , àx"@ @ , àx"@ @ - à ,"@ @ À à ,"@ @ À à l""@ @ * à ,"@ @ À àx"@ @ * àx" @ @ * à1 ,"@ @ À à1 ,"@ @ À à1 ,"@ @ À à ±| "@ @ + à±|!"@ @ + à |"@ @ + à|!"@ @ + à7 |@ @ 3 à7 |@ @ 3 à7 |@ @ 3 à |@ @ 3 à |"@ @ + à7|@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7|!@ @ 3 à7|!@ @ 3 à|!@ @ 3 à|!"@ @ + à7 ±| @ @ 3 à7 ±| @ @ 3 à7 ±| @ @ 3 à ±| @ @ 3 à ±| "@ @ + à7±|@ @ 3 à7±|!@ @ 3 à7±|!@ @ 3 à7±|!@ @ 3 à±|!@ @ 3 à±|!"@ @ + à±|@ @ 3 à±|!@ @ 3 à ±| @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à |@ @ 3 à±|@ @ 3 à±|!@ @ 3 à ±| @ @ 3 à|@ @ 3 à|!@ @ 3 à |@ @ 3 à|""@ @ * à8x @ @ - à‘8À à3‘ü à3ü à:‘ü à|""@ @ , à|" @ @ , à H à|" @ @ ) à91ü""±± à91ü"1 ± à9ü"  à9ü""  àx"@ @ , à7 À àx "@ @ + àx""@ @ ) àÀ àx" @ @ 1 àx @ @ 1 àx@ @ 1 àx!@ @ 1 àx""@ @ à@|"@ @ , à@|"@ @ , à@|"@ @ ) à@|"@ @ ) à@ |""@ @ , à@ |""@ @ ) à | "@ @ + àx"@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@ |"@ @ 3 à | @ @ 3 à7x"@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA |"@ @ 3 à7 | @ @ 3 àx"@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@ |"@ @ 3 à | @ @ 3 àx"@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@|@ @ 3 à@ |"@ @ 3 à | @ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA |"@ @ 3 à7x"@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA|@ @ 3 àA |"@ @ 3 à7 | @ @ 3 àx""@ @ . à@| @ @ . à@| @ @ . à@|"@ @ . à@|!"@ @ . à| @ @ . à| @ @ . à@ |""@ @ . à |""@ @ . à7XÀ àBx"@ @ , àBx"@ @ , àB¤|""@ @ , àB¤| "@ @ ) àBx""@ @ , àBx "@ @ ) àB¤|" @ @ , àB¤| @ @ ) àBx" @ @ , àBx @ @ ) àB< @ @ À àB|@ @ + àB|"@ @ , àB| @ @ ) àB<"@ @ À àB< @ @ À àB|@ @ + àB|"@ @ , àB| @ @ ) àB<"@ @ À àB< !@ @ À àB|!@ @ + àB|"!@ @ , àB| !@ @ ) àB<"!@ @ À àBx" @ @ , àB| @ @ ) àB|" @ @ ) àB|" @ @ , àB|" @ @ ) à;! ü À1 à;! ü À@ à;!ü"1 ± à;!ü "À± à\, àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx@ @ ( àx!@ @ ( à7 À à7 À à À à;ü""±± à;ü"1 ± à4!À à]!x  à^!x 1 à^!x 2 à]!x 3 à] !| 3 à^!x 1 à^ !| 1 à^!x 1 à^!x 2 à]!x 3 à] !| 3 à^!x 1 à^ !| 1 à^!x 1 à^!x 2 à]!x 3 à] !| 3 à^!x 1 à^ !| 1 à]!| 3 à^!| 1 à!À à]!x 3 à!x""@ @ à!|"@ @ à!|!"@ @ à !|"@ @ à !|""@ @ à !| "@ @ à7!x"@ @ 3 à7!|@ @ 3 à7!|!@ @ 3 à7 !|@ @ 3 à7 !|"@ @ 3 à7 !| @ @ 3 à7!x"@ @ 3 à7!|@ @ 3 à7!|!@ @ 3 à7 !|@ @ 3 à7 !|"@ @ 3 à7 !| @ @ 3 à7!x"@ @ 3 à7!|@ @ 3 à7!|!@ @ 3 à7 !|@ @ 3 à7 !|"@ @ 3 à7 !| @ @ 3 à!x""@ @ ( à!|"@ @ ( à!|!"@ @ ( à !|"@ @ ( à !|""@ @ ( à !| "@ @ ( à;!ü1 @ * à;!ü* à;!ü1 @ à;!ü à;!ü1 1 à;!ü@ 1 à=!ü@ 1 à;!ü@ 1 à;!ü À1 à;!ü1 @ à;!ü à=!ü à;!ü À@ à;!ü À@ à>!ü1 @ à>!ü à>!ü À@ à?!ü1 @ à?!ü à?!ü À@ à;!ü à;!ü À@ à>!ü1 @ à>!ü à>!ü À@ à>!ü1 @ à;!ü 1 À à;!ü @ À à;!ü @ À à;!ü @ À à;!ü ÀÀ à9!ü1 @ * à9!ü* à9!ü1 @ à9!ü à;!ü* à;!ü à9!ü* à9!ü à>!ü à?!ü à>!ü à;!ü @ À à>!ü À@ à?!ü À@ à>!ü À@ à;!ü À@ * à;!ü À@ à9!ü À@ * à9!ü À@ à;!ü ÀÀ à À à;!ü( à;!ü* à>!ü à9!ü à9!ü* àÀ àÀ à7!ü1 1 à7!ü@ 1 àC!ü@ 1 à7!ü@ 1 à7!ü À1 à7!ü1 @ à7!ü àC!ü à7!ü À@ à!ü1 @ à!ü à!ü À@ àD!ü1 @ àD!ü àD!ü À@ à!ü1 @ à!ü à!ü À@ à7!ü1 @ * à7!ü* à7!ü* à7!ü À@ * à7!ü1 @ à7!ü à7!ü à7!ü À@ à!ü1 @ à!ü à!ü à!ü À@ à7!ü 1 À à7!ü @ À à7!ü @ À à7!ü ÀÀ à À à;!ü1 1 à>!ü"1 ± à>!ü "À± à;!ü 1 À à;!ü"1 ± à;!ü "À± à;!ü"1 ± à;!ü "À± àE!ü"1 ± àF!ü"1 ± àF!ü "À± à!x  à!x 1 à!x 2 à!x 3 à !| 3 à!x 1 à !| 1 àqÀ àqx 1 àqx 2 àqx 3 à q| 3 àqx 1 à q| 1 à!| 3 à!| 1 àq| 3 àq| 1 à4!À à^!x @ 1 à^!x@ @ 1 à^!x 1 à]!x  àü"@ @ ( àü"@ @ ( àü!"@ @ ( àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx "@ @ ( àx"@ @ , àx"@ @ , àx "@ @ , àx@ @ ) àx!@ @ ) àx!@ @ ) àx!!@ @ ) àBx"@ @ , àBx"@ @ , àBx!"@ @ , àBx"@ @ ) àBx"!@ @ ) àx"@ @ ) àx" @ @ ) àx @ @ ) àx @ @ ) à"xÀ à "8À àxÀ àBx@ @ ) àBx!@ @ ) àBx"@ @ , àF! ü"1 ± àF! ü "À± à;! ü 1 À à;! ü @ À à;! ü @ À à;! ü @ À à;! ü ÀÀ à;!ü"1 ± à;!ü "À± à;! ü"1 ± à;! ü "À± àE! ü"1 ± àE! ü "À± à;! ü"1 ± à;! ü "À± à;! ü1 1 à;! ü À1 à;! ü 1 À à>! ü"1 ± à>! ü "À± à;! ü1 1 à;! ü1 @ à=!ü@ 1 à=!ü à>! ü1 @ à>! ü à>! ü À@ à?! ü1 @ à?! ü à?! ü À@ à"À àqx 1 àqÀ à!x 1 à!À à!x  àü"@ @ + àü"@ @ + àü "@ @ + à8"x"@ @ 9 à8"x"@ @ 9 à8"x "@ @ 9 à8ü"@ @ 9 à8ü"@ @ 9 à8ü "@ @ 9 à8x"@ @ - à8x"@ @ - à8x" @ @ - àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ , àü"@ @ , àü"@ @ , àü "@ @ , àx"@ @ + àx"@ @ + àx "@ @ + àx"@ @ . àx"@ @ . àx "@ @ . àx"@ @ 1 àx"@ @ 1 àx" @ @ 1 àx"@ @ , àx "@ @ , àx"@ @ ) àx "@ @ ) àx"@ @ + àx "@ @ + àx"@ @ 1 à78 "@ @ À ||óÇ€Û}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef "??\ _Y_}A}# #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}& #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}) #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}, #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}/ #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}2 #,##0.00ÌL "??\ _Y_}A}5 #,##0.0023"??\ _Y_}A}8 #,##0.0023"??\ _Y_}A}; #,##0.0023"??\ _Y_}A}> #,##0.0023"??\ _Y_}A}A #,##0.0023"??\ _Y_}A}D #,##0.0023 "??\ _Y_}-}¿ ÿ#,##0.00}-} #,##0.00}A}É ú}ÿ#,##0.00ÿ€ÿ"??\ _Y_}A}Ì #,##0.00"??\ _Y_}A}Î #,##0.00ÿ?"??\ _Y_}A}Ğ #,##0.0023"??\ _Y_}-}Ò #,##0.00}‘}â ???ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}‘}ê ??vÿ#,##0.00ÿ̙ÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘}ö ú}ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘} #,##0.00¥¥¥ÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}A} aÿ#,##0.00ÆïÎÿ"??\ _Y_}A} œÿ#,##0.00ÿÇÎÿ"??\ _Y_}-}" #,##0.00}-}# #,##0.00}‘}- #,##0.00ÿÿÌÿ"??\ _Y_²²²ÿ-;_-²²²ÿ?\ _ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}<ÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}>ÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}CÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}‘}E #,##0.00ÿÿÌÿ"??²²²ÿ-; ²²²ÿ?\ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}OÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}QÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}A}X œeÿ#,##0.00ÿëœÿ"??}U}g #,##0.00"??-; }-}o ÿÿ#,##0.00}A}s #,##0.00"??}A}v #,##0.00"??}A}y #,##0.00"??}A}| #,##0.00"??}A} #,##0.00"??}A}‚ #,##0.00 "??}(}l’ĞPÿ#,##0.00}x}nÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}oÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}rÌL#,##0.00}P}Ìÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Íÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}d}Îÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}Ïÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}Ñ°ğÿ#,##0.00}(}Ò°ğÿ#,##0.00}(}Ó°ğÿ#,##0.00}(}Ô°ğÿ#,##0.00}x}Øÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}Ùÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}Û UUUÿ#,##0.00}(}Ü UUUÿ#,##0.00}(}İ UUUÿ#,##0.00}(}Ş UUUÿ#,##0.00}(}ß UUUÿ#,##0.00}(}à UUUÿ#,##0.00}(}á UUUÿ#,##0.00}(}â UUUÿ#,##0.00}(}ã UUUÿ#,##0.00}(}ä UUUÿ#,##0.00}(}å UUUÿ#,##0.00}(}æ UUUÿ#,##0.00}(}ç UUUÿ#,##0.00}(}è UUUÿ#,##0.00}(}é UUUÿ#,##0.00}(}ê UUUÿ#,##0.00}(}ë UUUÿ#,##0.00}(}ì UUUÿ#,##0.00}(}í UUUÿ#,##0.00}(}î UUUÿ#,##0.00}(}ï UUUÿ#,##0.00}(}ñ UUUÿ#,##0.00}(}òÿÿÿ#,##0.00}(}óÿÿÿ#,##0.00}(}ôÿÿÿ#,##0.00}(}õÿÿÿ#,##0.00}(}öÿÿÿ#,##0.00}(}÷ÿÿÿ#,##0.00}(} °ğÿ#,##0.00}(} °ğÿ#,##0.00}(} °ğÿ#,##0.00}(} °ğÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ìÿìÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<} ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}!ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}"ÿÿÿÿ#,##0.00}<}#ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}$ÿÿÿÿ#,##0.00}<}%ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}&ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}'ÿÿÿÿ#,##0.00}<}(ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<})ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}*ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}+ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<},ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}-ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}.ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}/ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}0ìÿìÿ#,##0.00}<}1ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}2ÿÿÿÿ#,##0.00}(}3ìÿìÿ#,##0.00}(}4ÿÿÿÿ#,##0.00}(}5ìÿìÿ#,##0.00}(}6ÿÿÿÿ#,##0.00}(}7ÿÿÿÿ#,##0.00}(}8ÿÿÿÿ#,##0.00}(}9ÿÿÿÿ#,##0.00}<}:ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<};ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}<ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}=ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}>ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}?ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}@ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Aÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}Bÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}(}D°ğÿ#,##0.00}(}Eìÿìÿ#,##0.00}(}Fÿÿÿÿ#,##0.00}(}Gÿÿÿÿ#,##0.00}(}Hìÿìÿ#,##0.00}P}Kÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Lÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Mÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Nÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}Oÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Pÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Qÿÿÿÿ#,##0.00}(}Rÿÿÿÿ#,##0.00}<}Sÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Tÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Uÿÿÿÿ#,##0.00}<}Vÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Wÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Xÿÿÿÿ#,##0.00}<}Yÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Zÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}[ÿÿÿÿ#,##0.00}<}\ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}]ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}^ìÿìÿ#,##0.00}(}_ìÿìÿ#,##0.00}<}`ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}aÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}bÿÿÿÿ#,##0.00}(}cÿÿÿÿ#,##0.00}<}dÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}eÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}fÿÿÿÿ#,##0.00}(}gÿÿÿÿ#,##0.00}<}hÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}iÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}jÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}kÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}lÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}P}nÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}d}oÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}pÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}qÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}d}rÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}sÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}tÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}uÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}vÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}wÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}xÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}Œ UUUÿ#,##0.00}(} UUUÿ#,##0.00}(}Ž UUUÿ#,##0.00}(} UUUÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}(}‘°ğÿ#,##0.00}(}’°ğÿ#,##0.00}(}“°ğÿ#,##0.00}(}”°ğÿ#,##0.00}(}•°ğÿ#,##0.00}d}¬ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}­ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}®ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}¯ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}°ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}±ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}²ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}d}³ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}´ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}µÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}¶ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}·ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}¸ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}¹ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}ºÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}»ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}P}¼ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}P}½ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}d}¾ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}¿ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}Àÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Áÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Âÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(}Ãÿÿÿÿ#,##0.00}<}Äÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Åÿÿÿÿ#,##0.00}<}Æÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Çÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Èÿÿÿÿ#,##0.00}<}Éÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ëÌL#,##0.00}(}ìÌL#,##0.00“ %20 - Vurgu1’.’ÿ %20 - Vurgu1“%20 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu1 2 efİë÷ÿ ÿ%“%20 - Vurgu1 2 2“ %20 - Vurgu2’.’"ÿ %20 - Vurgu2“%20 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu2 2 efüäÖÿ ÿ%“%20 - Vurgu2 2 2“ %20 - Vurgu3’.’&ÿ %20 - Vurgu3“%20 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu3 2 efíííÿ ÿ%“%20 - Vurgu3 2 2“ %20 - Vurgu4’.’*ÿ %20 - Vurgu4“%20 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu4 2 efÿòÌÿ ÿ%“%20 - Vurgu4 2 2“ %20 - Vurgu5’.’.ÿ %20 - Vurgu5“%20 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu5 2 efÙáòÿ ÿ%“%20 - Vurgu5 2 2“ %20 - Vurgu6’.’2ÿ %20 - Vurgu6“ %20 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu6 2 efâïÚÿ ÿ%“!%20 - Vurgu6 2 2“" %40 - Vurgu1’.’ÿ %40 - Vurgu1“#%40 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu1 2 ÌL½×îÿ ÿ%“$%40 - Vurgu1 2 2“% %40 - Vurgu2’.’#ÿ %40 - Vurgu2“&%40 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu2 2 ÌLøË­ÿ ÿ%“'%40 - Vurgu2 2 2“( %40 - Vurgu3’.’'ÿ %40 - Vurgu3“)%40 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu3 2 ÌLÛÛÛÿ ÿ%“*%40 - Vurgu3 2 2“+ %40 - Vurgu4’.’+ÿ %40 - Vurgu4“,%40 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu4 2 ÌLÿæ™ÿ ÿ%“-%40 - Vurgu4 2 2“. %40 - Vurgu5’.’/ÿ %40 - Vurgu5“/%40 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu5 2 ÌL´Æçÿ ÿ%“0%40 - Vurgu5 2 2“1 %40 - Vurgu6’.’3ÿ %40 - Vurgu6“2%40 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu6 2 ÌLÆà´ÿ ÿ%“3%40 - Vurgu6 2 2“4 %60 - Vurgu1’.’ ÿ %60 - Vurgu1“5%60 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu1 2 23›Âæÿ ÿÿÿÿ%“6%60 - Vurgu1 2 2“7 %60 - Vurgu2’.’$ÿ %60 - Vurgu2“8%60 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu2 2 23ô°„ÿ ÿÿÿÿ%“9%60 - Vurgu2 2 2“: %60 - Vurgu3’.’(ÿ %60 - Vurgu3“;%60 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu3 2 23ÉÉÉÿ ÿÿÿÿ%“<%60 - Vurgu3 2 2“= %60 - Vurgu4’.’,ÿ %60 - Vurgu4“>%60 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu4 2 23ÿÙfÿ ÿÿÿÿ%“?%60 - Vurgu4 2 2“@ %60 - Vurgu5’.’0ÿ %60 - Vurgu5“A%60 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu5 2 23Ž©Ûÿ ÿÿÿÿ%“B%60 - Vurgu5 2 2“C %60 - Vurgu6’.’4ÿ %60 - Vurgu6“D%60 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu6 2 23©ĞŽÿ ÿÿÿÿ%“E%60 - Vurgu6 2 2“F20% - Accent1 2“G20% - Accent1 2 2“H20% - Accent1 2 2 2“I20% - Accent1 2 3“J20% - Accent1 3“K20% - Accent2 2“L20% - Accent2 2 2“M20% - Accent2 2 2 2“N20% - Accent2 2 3“O20% - Accent2 3“P20% - Accent3 2“Q20% - Accent3 2 2“R20% - Accent3 2 2 2“S20% - Accent3 2 3“T20% - Accent3 3“U20% - Accent4 2“V20% - Accent4 2 2“W20% - Accent4 2 2 2“X20% - Accent4 2 3“Y20% - Accent4 3“Z20% - Accent5 2“[20% - Accent5 2 2“\20% - Accent5 2 2 2“]20% - Accent5 2 3“^20% - Accent5 3“_20% - Accent6 2“`20% - Accent6 2 2“a20% - Accent6 2 2 2“b20% - Accent6 2 3“c20% - Accent6 3“d40% - Accent1 2“e40% - Accent1 2 2“f40% - Accent1 2 2 2“g40% - Accent1 2 3“h40% - Accent1 3“i40% - Accent2 2“j40% - Accent2 2 2“k40% - Accent2 2 2 2“l40% - Accent2 2 3“m40% - Accent2 3“n40% - Accent3 2“o40% - Accent3 2 2“p40% - Accent3 2 2 2“q40% - Accent3 2 3“r40% - Accent3 3“s40% - Accent4 2“t40% - Accent4 2 2“u40% - Accent4 2 2 2“v40% - Accent4 2 3“w40% - Accent4 3“x40% - Accent5 2“y40% - Accent5 2 2“z40% - Accent5 2 2 2“{40% - Accent5 2 3“|40% - Accent5 3“}40% - Accent6 2“~40% - Accent6 2 2“40% - Accent6 2 2 2“€40% - Accent6 2 3“40% - Accent6 3“‚60% - Accent1 2“ƒ60% - Accent1 2 2“„60% - Accent1 2 2 2“…60% - Accent1 2 3“†60% - Accent1 3“‡60% - Accent2 2“ˆ60% - Accent2 2 2“‰60% - Accent2 2 2 2“Š60% - Accent2 2 3“‹60% - Accent2 3“Œ60% - Accent3 2“60% - Accent3 2 2“Ž60% - Accent3 2 2 2“60% - Accent3 2 3“60% - Accent3 3“‘60% - Accent4 2“’60% - Accent4 2 2““60% - Accent4 2 2 2“”60% - Accent4 2 3“•60% - Accent4 3“–60% - Accent5 2“—60% - Accent5 2 2“˜60% - Accent5 2 2 2“™60% - Accent5 2 3“š60% - Accent5 3“›60% - Accent6 2“œ60% - Accent6 2 2“60% - Accent6 2 2 2“ž60% - Accent6 2 3“Ÿ60% - Accent6 3“  Accent1 2“¡ Accent1 2 2“¢ Accent1 2 2 2“£ Accent1 2 3“¤ Accent1 3“¥ Accent2 2“¦ Accent2 2 2“§ Accent2 2 2 2“¨ Accent2 2 3“© Accent2 3“ª Accent3 2“« Accent3 2 2“¬ Accent3 2 2 2“­ Accent3 2 3“® Accent3 3“¯ Accent4 2“° Accent4 2 2“± Accent4 2 2 2“² Accent4 2 3“³ Accent4 3“´ Accent5 2“µ Accent5 2 2“¶ Accent5 2 2 2“· Accent5 2 3“¸ Accent5 3“¹ Accent6 2“º Accent6 2 2“» Accent6 2 2 2“¼ Accent6 2 3“½ Accent6 3“!¾Aç1klama Metni’2’5ÿAç1klama Metni“%¿Aç1klama Metni 2’G’ÿÿAç1klama Metni 2 ÿÿ%“)ÀAç1klama Metni 2 2“Á Ana Ba_l1k’*’ÿ Ana Ba_l1k“ Ana Ba_l1k 2’?’ÿÿ Ana Ba_l1k 2 DTjÿ%“ ÃBad 2“ ÄBad 2 2“Å Bad 2 2 2“ ÆBad 2 3“ ÇBad 3“È Bal1 Hücre’,’ÿ Bal1 Hücre“É Bal1 Hücre 2’O’ÿÿ Bal1 Hücre 2 ÿú}ÿ%ÿÿ€ÿ“#ÊBal1 Hücre 2 2“ËBa_l1k 1’&’ÿBa_l1k 1“Ì Ba_l1k 1 2’I’ÿÿ Ba_l1k 1 2 DTjÿ%[›Õÿ“ÍBa_l1k 2’&’ÿBa_l1k 2“Î Ba_l1k 2 2’I’ÿÿ Ba_l1k 2 2 DTjÿ%ÿ?¬Ìêÿ“ÏBa_l1k 3’&’ÿBa_l1k 3“Ğ Ba_l1k 3 2’I’ÿÿ Ba_l1k 3 2 DTjÿ%23›Âæÿ“ÑBa_l1k 4’&’ÿBa_l1k 4“Ò Ba_l1k 4 2’;’ÿÿ Ba_l1k 4 2 DTjÿ%“Ӏÿ’8’ÿBinlik Ayrac1 [0]“Ô Calculation 2“ÕCalculation 2 2“ÖCalculation 2 2 2“×Calculation 2 3“Ø Calculation 3“Ù Check Cell 2“ÚCheck Cell 2 2“ÛCheck Cell 2 2 2“ÜCheck Cell 2 3“İ Check Cell 3“ ŞComma 2“ß Comma 2 2“ àComma 3“áÇ1k1_’ ’ÿÇ1k1_“âÇ1k1_ 2’y’ÿÿÇ1k1_ 2 ÿòòòÿ ÿ???ÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“ã Ç1k1_ 2 2“äExplanatory Text 2“åExplanatory Text 2 2“æExplanatory Text 2 2 2“çExplanatory Text 2 3“èExplanatory Text 3“éGiri_’ ’ÿGiri_“êGiri_ 2’y’ÿÿGiri_ 2 ÿÿ̙ÿ ÿ??vÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“ë Giri_ 2 2“ ìGood 2“ íGood 2 2“î Good 2 2 2“ ïGood 2 3“ ğGood 3“ñ Heading 1 2“ò Heading 2 2“ó Heading 3 2“ô Heading 4 2“õ Hesaplama’(’ÿ Hesaplama“ö Hesaplama 2’’ÿÿ Hesaplama 2 ÿòòòÿ ÿú}ÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“÷ Hesaplama 2 2“ø Hyperlink“ù Hyperlink 2“ úInput 2“û Input 2 2“ü Input 2 2 2“ı Input 2 3“ şInput 3“!ÿ0_aretli Hücre’2’ÿ0_aretli Hücre“%0_aretli Hücre 2’‹’ÿÿ0_aretli Hücre 2 ÿ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“)0_aretli Hücre 2 2“ 0yi’’ÿ0yi“0yi 2’=’ÿÿ0yi 2 ÿÆïÎÿ ÿaÿ%“0yi 2 2“ Kötü’’ÿKötü“ Kötü 2’?’ÿÿKötü 2 ÿÿÇÎÿ ÿœÿ%“ Kötü 2 2“ Linked Cell 2“ Linked Cell 2 2“ Linked Cell 2 2 2“ Linked Cell 2 3“ Linked Cell 3“ Neutral 2“ Neutral 2 2“ Neutral 2 2 2“ Neutral 2 3“ Neutral 3“€ÿ’"’ÿNormal“ Normal 2“ Normal 2 2“ Normal 2 3“ Normal 2 3 2“Normal 2 3 2 2“ Normal 2 3 3“ Normal 2 3 4“ Normal 2 4“ Normal 2 4 2“ Normal 3“ Normal 4“ Normal 4 2“ Normal 4 2 2“Normal 4 2 2 2“ Normal 4 2 3“! Normal 4 3“" Normal 4 4’;’ÿÿ Normal 4 4 ÿ%“ #Normal 5’7’ÿÿNormal 5 ÿ%“$ Normal 5 2“% Normal 5 3“& Normal 5 4“ 'Normal 6“/(Normal_ DEN0ZL0 SEKT.“3)Normal_2014 YEN0 GRAF0K“* Normal_Grafik“+Normal_sektörel ham“,Not’’ ÿNot“ -Not 2’d’ÿÿNot 2 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ .Note 2 2“/ Note 2 2 2“0 Note 2 2 2 2“1Note 2 2 2 2 2“2 Note 2 2 2 3“3 Note 2 2 3“4 Note 2 2 3 2“5Note 2 2 3 2 2“6Note 2 2 3 2 2 2“7Note 2 2 3 2 3“8 Note 2 2 3 3“9Note 2 2 3 3 2“:Note 2 2 3 3 2 2“;Note 2 2 3 3 3“<Note 2 2 3 3 4’v’ÿÿNote 2 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“= Note 2 2 3 4“> Note 2 2 3 5’r’ÿÿ Note 2 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“? Note 2 2 4“@ Note 2 2 4 2“ANote 2 2 4 2 2“B Note 2 2 4 3“C Note 2 2 4 4’r’ÿÿ Note 2 2 4 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“D Note 2 2 5“E Note 2 2 6’n’ÿÿ Note 2 2 6 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ FNote 2 3“G Note 2 3 2“H Note 2 3 2 2“INote 2 3 2 2 2“J Note 2 3 2 3“K Note 2 3 3“L Note 2 3 3 2“MNote 2 3 3 2 2“N Note 2 3 3 3“O Note 2 3 3 4’r’ÿÿ Note 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“P Note 2 3 4“Q Note 2 3 5’n’ÿÿ Note 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ RNote 2 4“S Note 2 4 2“T Note 2 4 2 2“U Note 2 4 3“ VNote 3“ WNötr’’ÿNötr“ XNötr 2’?’ÿÿNötr 2 ÿÿëœÿ ÿœeÿ%“ YNötr 2 2“ ZOutput 2“[ Output 2 2“\ Output 2 2 2“] Output 2 3“ ^Output 3“_ÿ’*’ÿ ParaBirimi“`ÿ’2’ÿParaBirimi [0]“a Percent 2“b Percent 2 2“c Percent 3“d Percent 4“ eTitle 2“ fToplam’"’ÿToplam“ gToplam 2’S’ÿÿToplam 2 ÿ%[›Õÿ[›Õÿ“h Toplam 2 2“ iTotal 2“j Total 2 2“k Total 2 2 2“l Total 2 3“ mTotal 3“n Uyar1 Metni’,’ ÿ Uyar1 Metni“o Uyar1 Metni 2’A’ÿÿ Uyar1 Metni 2 ÿÿÿ%“#pUyar1 Metni 2 2“qÿ’"’ÿVirgül“ rVurgu1’"’ÿVurgu1“ sVurgu1 2’C’ÿÿVurgu1 2 [›Õÿ ÿÿÿÿ%“t Vurgu1 2 2“ uVurgu2’"’!ÿVurgu2“ vVurgu2 2’C’ÿÿVurgu2 2 í}1ÿ ÿÿÿÿ%“w Vurgu2 2 2“ xVurgu3’"’%ÿVurgu3“ yVurgu3 2’C’ÿÿVurgu3 2 ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%“z Vurgu3 2 2“ {Vurgu4’"’)ÿVurgu4“ |Vurgu4 2’C’ÿÿVurgu4 2 ÿÀÿ ÿÿÿÿ%“} Vurgu4 2 2“ ~Vurgu5’"’-ÿVurgu5“ Vurgu5 2’C’ÿÿVurgu5 2 DrÄÿ ÿÿÿÿ%“€ Vurgu5 2 2“ Vurgu6’"’1ÿVurgu6“ ‚Vurgu6 2’C’ÿÿVurgu6 2 p­Gÿ ÿÿÿÿ%“ƒ Vurgu6 2 2“„Warning Text 2“…Warning Text 2 2“†Warning Text 2 2 2“‡Warning Text 2 3“ˆWarning Text 3“‰ÿ’ ’ÿYüzdeŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16’â8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€€€€€€€ÀÀÀ€€€™™ÿ™3fÿÿÌÌÿÿffÿ€€fÌÌÌÿ€ÿÿÿÿÿÿ€€€€€ÿÌÿÌÿÿÌÿÌÿÿ™™Ìÿÿ™Ì̙ÿÿ̙3fÿÌÌÌìììøøøÿ™ÿfff™–––3f3™f333™3™3f33™333\ÿÿÿ`…*Grafik1…Fh sektörel ham… jŸ DEN0B SEKT.…Ãülke ham…­ ÜLKE TABLO…;2 mal Grup ham…FMAL GR. ve SEKTÖR TABLO… -cAB…‰| AYLAR 2014…IÍ AYLAR2015…(İ2015 YEN0 GRAF0K…$ó= DEN0ZL0 SEKT.…*voT0M DEN0ZL0 DEN0B…Á‡Sayfa1šš££ŒZZ® <ÁÁ¿SfVfğ@ğ @ñÿÿÿ€€€÷ëŠğ‚ğH3 ğ¿AÀ@@ñ ÷ü ğ‹ALMANYA0TALYAFRANSAHOLLANDA AVUSTURYAIRAKOCAKÜLKELER (FOB/1000 $)De.Pay% 0NG0LTERE D0ER ÜLKELERTOPLAM MAL GRUPLARI BORNOZ- SABAHLIKÇAR^AF - NEVRES0MSEKTÖRTEKST0L VE KONFEKS0YONMADENC0L0K ÜRÜNLER0D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER0 GENEL TOPLAMMARTHAZ0RAN^UBATN0SANMAYISTEMMUZAUSTOSEYLÜLEK0MKASIMARALIKTÜM SEKTÖRLER DAH0LPAY %DE.%AYLARDE(%)DEM0R VE DEM.DI^I METAL. DE0^0M % DAN0MARKA 2013 FOB $ 2013/2014 2014 FOB $!ÖRME - DOKUMA PAMUKLU BUKLE HAVLU TOPLAM5 * SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI - FOB USD * .I. TARIM. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER . Ya_ Meyve ve Sebze ". Meyve Sebze Mamulleri %. Kuru Meyve ve Mamulleri . F1nd1k ve Mamulleri !. Zeytin ve Zeytinya1 . Tütün !. Süs Bitkileri ve Mam.. C. AAÇ VE ORMAN ÜRÜNLER0 .II. SANAY0'. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER#. Tekstil ve Hammaddeleri#. Deri ve Deri Mamulleri . Hal1 &. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER0. C. SANAY0 MAMULLER0&. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon . Otomotiv Endüstrisi. Gemi ve Yat). Elektrik Elektronik ve Hizmet. Makine ve Aksamlar1). Demir ve Demir D1_1 Metaller . Çelik2. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri. Mücevher(. Savunma ve Havac1l1k Sanayii!. 0klimlendirme Sanayii!. Dier Sanayi Ürünleri.III. MADENC0L0K . TOPLAM). B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLERELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET6. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mam. d DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD-. B. HAYVANSAL ÜRÜNLER-100,00%"AYLAR 0T0BAR0YLE GENEL ÜLKE RAPORUB0RLE^0K KRALLIKB0RLE^0K DEVLETLERÇ0N HALK CUMHUR0YET00SPANYAROMANYA0SRA0LRUSYA FEDERASYONU0SV0ÇRESUUD0 ARAB0STANBELÇ0KAPOLONYA YUNAN0STANSLOVAKYA BULGAR0STANMISIRB0RLE^0K ARAP EM0RL0KLER00SVEÇSUR0YE0RAN (0SLAM CUM.)ÇEK CUMHUR0YET0SLOVENYAUKRAYNA AVUSTRALYATUNUSCEZAY0RL0BYAKANADA SIRB0STAN HIRVAT0STANFAS F0NLAND0YA HINDISTANAZERBAYCAN-NAHÇ0VAN KAZAK0STAN0RLANDA MACAR0STAN GÜRC0STANPORTEK0Z MAKEDONYAKUVEYTKATARLÜBNANESTONYAKKTCDEN0ZL0 SERBEST BÖLGL0TVANYAGANANORVEÇANGOLAMOLDAVYA BOSNA-HERSEKBREZ0LYAPAKISTAN BANGLADE^ÜRDÜNLETONYA HONG KONGSINGAPURGÜNEY AFR0KA CUMHUR0AVRUPA SERBEST BÖLG. TAC0K0STANMALTAGÜNEY KORE CUMHUR0YETAYVANGINE MAUR0T0USTRAKYA SERBEST BÖLGEJAPONYAYEMENMYANMAR (BURMA)KOSOVA TÜRKMEN0STAN KIRGIZ0STANMAL0 YENI ZELANDA BEYAZ RUSYABAHREYN ÖZBEK0STAN GUATEMALAEGE SERBEST BÖLGEN0JERYA SRI LANKA VENEZUELLAMERS0N SERBEST BÖLGEKENYAARJANT0N ARNAVUTLUKEKVATORCIBUTI0^GAL ALT.F0L0ST0N TTAYLANDMEKS0KASUDANKAYSER0 SERBEST BLG.KARADA KOLOMB0YASENEGALKAMERUN^0L0KONGOPANAMAMALEZYAF0LD0^0 SAH0L0HONDURAS BURK0NA FASO ENDONEZYA MOR0TANYAET0YOPYA KOSTARIKAUMMANGABONDOMINIK CUMHURIYETIVIETNAM0ZLANDATRINIDAD VE TOBAGOPERUSOMALI FILIPINLERANTIGUA VE BERMUDAER0TREST.K0TTS VE NEV0SAHL SERBEST BÖLGEUGANDA0ST.DER0 SERB.BÖLGEYENI KALODENYA VE BAANTALYA SERBEST BÖL.BERMUDADUBA0 L0HTEN^TAYN BAHAMALARBURSA SERBEST BÖLG.MALD0V ADALARIToplam1B0RL0K BAZINDA MAL GRUBU RAPORU GT0P GrupGT0P Grup Ad 4 AYLIK DEG(%) KUM DEG(%)1001 DIB-ÇORAP1002 DIB-HAVLU1003DIB-NEVRES0M-YATAK ÇAR^AFI1004#DIB-P0JAMA VE GECEL0K (DOKUMA-ORME)1008"DIB-AMBALAJ 0Ç0N TORBA VE ÇUVALLAR1009 DIB-BORNOZ1010DIB-BAY 0Ç G0Y0M1011DIB-BAYAN 0ÇG0Y0M1012DIB-DÖ^EMEL0K PERDEL0K KUMA^1013 DIB-PASPAS1014 DIB-TERL0K1015DIB-KUMA^ VE AKSESUAR Genel ToplamFOBUSD+TEKST0L VE KONFEKS0YON TOPLAMI (FORMÜL VAR) D E N 0 Z L 0 D E N 0 BDEN0B %PAY ,D E N 0 Z L 0 / D E N 0 B KAR^ILA^TIRMALI OCAK - KASIM-98,29%ULKEADDEG %DEG % EL SALVADOR2,54%8,57%TÜRK0YE-96,88%5,41%DE OCAK*ARALIK11,94%11,51%64,19%-22,82%3,75%20,29%29,54%-83,80%152,39%21,55%1,37%6,05%7,11%5,66%13,50%21,57%5,82%4,45%52,24%21,71%23,07%-18,98%54,49%137,46%-67,41%-62,60%20,52%7,30%/N2013 - 2014 / SEKTÖREL 0HRACAT RAPORU / TÜRK0YE - DEN0ZL0 - DEN0B ( FOB-USD )DEN0ZL0TRDNZLFOB $5,42%22,09%-15,32%2,04%-14,31%1,94%-33,92%6,56%-34,39%1,57%0,37%31,16%21,19%-48,07%-86,49%18,71%7,88%648,70%14,55%82,84%1,41%-0,37%4,31%6,44%5,96%5,84%-6,14%-14,14%7,25%15,17%2,39%14,95%4,69%1,96%7,97%5,03%4,54%33,77%10,08%3,60%12,04%4,39%23,69%4,04%-15,27%-4,32%-1,55%0,14%60,36%37,96%18,65%5,37%-73,65%5,19%-55,56%-7,70%8,18%4,06%3,89%NEPAL 2014/2015 2015 FOB $ OCAK - ^UBAT01 ^UBAT - 31 OCAK 12 AY OCAK * ^UBAT>02 Mart 2015 Pazartesi 09:12 Kullan1c1 : DEN0B - Gülden ^ENSÖZ Tarih Aral11Genel Sekreterlik 0statistik 0liSEKTÖREL 0HRACAT RAPORU DE0^0M KG M0KTARFOB USD-16,03%-26,02%-1,39%5,94%;. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mamulleri 140,64%105,73%-14,94%-9,08%-55,16%-51,23%93,36%118,89%-74,80%-40,79%-60,95%-79,37%(. C. MOB0LYA,KAIT <BVE ORMAN ÜRÜNLER0-4,26%-6,84%25,09%54,65%-8,40%54,72%-13,61%36,37%133,93%54,11%23,50%30,62%19,08%15,34%-9,75%-8,11%-18,93%-12,26%-26,71%50,77%29,95%54,32%191,67%-9,11%-26,69%60,18%11,73%-72,44%-21,32%77,56%62,45%-38,51%-55,47%-13,65%-14,69%2,48%-10,42%-17,22%-29,16%-10,21%-16,00%141,99%82,37%-28,13%-32,26%-52,42%-57,11%76,19%64,45%-75,54%-49,11%447,18%181,80%-12,33%-9,14%15,32%-12,71%38,28%-13,22%40,24%-16,32%112,66%109,58%-1,71%-7,65%25,20%19,32%6,77%-13,17%-10,71%-21,64%-3,43%-9,40%43,63%24,47%50,74%-1,17%-16,55%31,56%0,74%-80,67%-9,38%-68,46%-74,25%-52,38%-75,44%-43,67%-22,65%-23,41%>02 Mart 2015 Pazartesi 09:15 Kullan1c1 : DEN0B - Gülden ^ENSÖZ-2,87%36,40%33,09%-30,24%578,77%23,98%0,54%-18,08%-14,13%-10,83%-6,58%-8,92%-23,72%13,14%21,60%-11,69%-12,29%-28,80%-15,04%43,67%140,71%-34,45%8,85%31,12%551,47%46,60%-57,00%-14,93%-10,64%0,00%-5,43%-11,11%-43,48%94,77%-3,04%-25,20%11,84%-12,36%-8,38%-8,12%-17,56%-9,37%20,11%-16,26%-16,13%-23,71%-13,98%-36,45%-0,90%44,41%-43,66%-72,53%-23,57%-14,79%27,10%6,81%37,83%6,73%118,77%63,00%-8,55%-32,21%38,08%-2,28%64,35%24,02%-22,69%16,92%-85,16%123,15%81,66%1,95%-0,19%10,95%2,82%9,34%2,89%9,47%1,81%0,25%19,42%9,09%8,86%5,26%9,84%12,09%2,66%0,79%42,72%51,17%24,79%19,49%11,57%17,68%-13,48%-20,27%32,54%53,64%312,99%118,70%-99,06%-98,19%-83,67%-65,79%-71,31%-70,97%0,31%13,69%5,55%3,74% 2013*2014 2014*201519,89%-19,25%-20,78%-40,87%-33,63%10,52%17,76%80,85%-1,84%-0,26%4,23%4,48%-16,53%4,86%15,45%-0,97%1,35%27,60%8,74%20,74%-19,45%-0,05%54,54%-96,70%-71,67%-62,11%2,76%1,05%2/3/201509:32DGSEK:7 AY:^UBAT YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU ^UBAT 2014 FOBUSD^UBAT 2015 FOBUSDOCAK-^UBAT 2014 FOBUSDOCAK-^UBAT 2015 FOBUSD MOGOLISTAN09:34KGSEK:7 AY:OCAK - ^UBAT YIL:2014 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 09:35KGSEK:7 AY:OCAK - ^UBAT YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 09:36QGSEK:7 AY:^UBAT YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL ULKEGRUP2:AB GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 09:38‘Gen.Sek. Kodu:7 Ay:^UBAT Y1l:2015 Beyan Kay1t Kodu:DH GB Durum:ONAY,GÜMRÜKONAY GT0P Grup S1n1f:GS07 GT0P Grup:1001 - 1015 Ülke Grup S1n1f :GENEL ^UBAT 2014 Fob USD^UBAT 2015 Fob USDOCAK-^UBAT 2014 Fob USDOCAK-^UBAT 2015 FobUSD 2015 / 130 2014 / 119ABD12 AYÿ’ ì òì^aíÍ=î 6ï¢!ğñûóŠ´ô xöä …øñ Gù³ çùS wúã ûy‘ûıünmüÙı€¡ı ş‡šşCÿ¯¸ÿ$(”´ Xć›wãƒûg¡ ô`>ªíË7¦íY5¡{ç¿+ nH ´ ûì XC ¯ }_ Ëú BD Œ ×Ù !'ot¼Â WZ¢¤ìî6²úıEI‘•İá),tyÁÄ UWŸ™áÛ#%mt¼À TQ™›ãå Rš á)cc–G –†VPK!éŞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰}øğôÁ©/ÃpÅSİğÅ·ŸııõÇÎ_O¾yñè ;žëøßøä·_>·a±«(<ÿòñO?ÿêÓ?¿{d·t¨Ã‡$ÂܹŠOœ,‚µ©(˜ÌñaòzÃÃ…àÛâº'Bxu¨ ×Áfğn% 06àåùƒë Læ‚Xf¾Fğ€1Úa‰5Wä\Z„‡óxjŸ<™ë¸ÛæPl¤¶7Ÿ²›Ë ÄÍëÅMqŒ…#¯±#Œ-«»Mˆ×2JgáÜ&NkH†äĞ(¤•Ñ‰ / AHµ›ƒ[N‡QÛª»øØD ¨…üS#Œ—Ñ\ Èærˆ"ª|‰ĞFr°HF:®ÇdzŠ)szc̹ÍæZëՒ~ÄŞöºˆLd"ȑÍç>bLGvÙQ¢hfÃHêØø”(r®3aƒ0ó‘çoM÷-‚tŸ-7AWuJ«‘Wæ‰%——13êw° „•Ê€ìj‘øLi_uÿ¨§]i]ÔÛ ±ŞZ{kR¾ ÷ğ.šÇ×1Ü3› ì~¿Óo÷¯ßÛîå7¯Ú+¡ —[Åt·®öîÑÖ­û„P: Š÷¹Ú½shOã> J;õàŠóG¹Y‡òN† Ü4AÊÆI˜øˆˆp¢lñË®t2å™ë)wfŒÃÎ_ [}K<Glœ>±–Ëòé4ŽÄj¼äçãğ´!Rt­¾z Ëİ+¶Sõ´¼$ m_‡„6™I¢j!Q_Ê ©gsš…„ZÙaÑ´°hH÷ËTm°jyV`ÿäÀ®«åú˜€~è_'Øá.¼žSÁU*áÛC‚`C4P{’T6à¹+²[ŽœyBZßö‚ŠJ ¿Wğª^©ĞğÛÕBÛ÷«åž_.u;•ûĞXD•ıôÃKŞGÑEöùEo|‚‰–¯Ü.ŒXTdêKQWŸ`Êë'ù…ÅuˆÎ½Z¥ß¬6;µB³Úî¼n§QhµN¡[ êİ~7ğÍş}×9V`¯] ¼Z¯Q¨•ƒ àÕJ’~£Y¨{•JÛ«·=¯}?ÛÆÀÊSùÈbáU¼vÿÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éŞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!kvZ¿Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'É theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Ä ŒŒ T8ÍÁÀPPPZaajk¦ƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?Mš HP Officejet 7500 E910 (A)ܼCï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆ€SMTJpHP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Mar 02 11:32:21:792 2015¡" dX,333333Ó?333333Ó?3œ&œ<3ìPğHğğ0ğ( ğ ğÀ­Ğ?Ë3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2014 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#S S4ES S 4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#S S4ES S 4D$% Üÿÿÿ³ÿÿÿ0@53O&HQ4$% Üÿÿÿ³ÿÿÿ±@53O&HQ4FA†Kš Ó3O9¡4 “ 3 boR RR RV VdŞòÿ Z&I! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &J! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿ´= Z3OZÿÿÿíÿÿÿ&&_Q 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<¶lÉ…?$“(QCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" 2± •V3O2± a% ÿÜÿÿÿ³ÿÿÿ0 3O&KQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<% à"²¯ÿ$Š?võÀ ê?™L$ü Ï?Xç}9çúî?¥½¥úšô•© žž /S S 4S S4S S4§D§9¡4 “ VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ*™be ê?3OŽÿÿÿMæ(&`Q €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<Âÿÿÿ¹ûöQzĞ?`Faf¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž / xS S4žž [S S 4 e OCAKOCAK^UBAT^UBATMARTMARTN0SANN0SANMAYISMAYISHAZ0RANHAZ0RANTEMMUZTEMMUZAUSTOSAUSTOS EYLÜL EYLÜL EK0M EK0M KASIM KASIM ARALIK ARALIKe¶¥S§Aš™:F¤A®Ç%»t¨A¨"¤A×£ğÒ¢ ¥Aâüì¢AìQ¸UÍÕ¦Aö(Üüş ¨AÍÌL*’§A\r.¦AÂu…ñ]§Aš™™o'-¦A ¤p=µ §A ×#3¸§A \Bİ?â¦A š™:F¤A e> š™:ž*žvtr-TR¯K´Ôž˜ž„3ˆ PK!)“ S,[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒ5[”8ejҏEù€‘3I,’±e»Uû÷LÒDB¨ l,ÙsçŞ3ãõæ0ôjO!ZÇ%¬ò±qµå¶„÷íSv *&ä{ÇT‘"lªË‹õöè)*éæXB—’¿Ó:šŽŒ¹óÄRi\0É5´Ú£ùÀ–ôuQÜhã8§,P­¨Á]ŸÔãAžO$úêş$³J@ï{k0 ©Şsı-%›réœ4±³>^ è³ cå瀹ïUVlMê CzÁA0t’!éëùŒ,£…üwÇ3È®i¬¡Ú™İ ëÈ'ãÙlÿÀ"ZıÂb·0è鯫OÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=ş®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®¨Éÿ³Ã0̞OÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½¨eªÔе¸ùÖıÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡wÙ7c»(Eb²Ë®»öCœAǠҟÛ×åãƒ7Îß՛K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ğ|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´ßIÈsQ}#Ր…­µİ Öµ+Õ!ï,İ^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ıÿÿPK!j_¼âö%theme/theme/themeOverride1.xmlìYϏ5¾#ñ?ŒæIvó£Y5[íæGºÛVMZÔ£“qfÜxÆ#ÛÙmn¨="!! â@%nP©•¸”¿f¡ŠÔgÏdÆN¶]i…šH«Œç{ϟß{şžgöò•û1õŽ1„%¿öaÕ÷p2aIŽ{4øà’ï ‰’Q–àŽ¿À¿²ûş{—ÑŽŒpŒo€-'öÀO"vPǏ¤Lw*1ÛH|ÈRœÀ½)ã1’pÉÃJÀÑ øie«ZmVbDN(*+ì%(†¹nL§d‚õ­`VS±]ʽcD;>¸ØÉߗ¾G‘p£ãWõǯì^® ÜˆÊ ¶†İ@r»Ü ˜mé9y8.&­×õæ^á_¨\Çõ[ıf¿YøÓ4™à$çbúlì·÷{k€²Ÿß½Vo»fá ÿÛkœ÷êká5(ó__Ã]ˆ¢…×  ßXÃ×ë­­nİÂkP†o®á[Õ½^½eá5(¢$™­¡«ævw¹Ú2eôÀ o7êƒÖVî¼DA5Õ¥¦˜²Dnªµİc|¤H’Ä“‹OÑj²‹(sâ’0‚ÂKQ W·ªƒê6üUߺş¥#‚v02¬/`"ֆOL8IeÇÿ¼úäÕó_=ê>xvúà—Ó‡Oüœ9²¬PšV/¿ÿâïǟz=ıî壯Üxaâÿé³ß~ıÒ „•–!xñõ“?ž=yñÍçşğÈßãhlÂG$Æ»ŽO¼[,†…éØÌñ˜¿™Å(BÄ´ØKB¤fqøïËÈB__ Š¸}lGğ‰q¯ÎïY„‡ŸKâğx-Š-àctŸqg®©¹Œ0æI螜ÏMÜ-„Ž]swQbå·?OA[‰Ëe7Â͛%…8ÁÒS÷Ø cÇêîbÅõˆL8l*½»ÄÛGÄ’[ÕTò²p„|[±9ºãí3êZuÛH؈:ȏ0µÂxÍ%Š].G(¦fÀ‘Œ\$‡ >1q}!!Ó!¦ÌëX—Í ë5’~ äŝö#ºˆm$—dæòyˆ3‘=6ëF(N]Ø!I"û‘˜A‰"ï&“.ø³wˆº†< dcºïl¥ûl5¸ ÊjR* Dİ™sG.¯bfÕïpA§k©á·ô<&əâ¾"ëÿVÖAH_|ûرª‹*è{œ8wÔÁŠŒo­Šw—ñ€\|íî¡yrÃvYo`ï¤ûtûÿ{骴Ÿß¾`— ò­ŽŠÙQ]Üãçö)¡t( }tĞ™‚ *;ı8Š‹ç¸4‚Ÿj'Ã.äHÛxœÉOˆŒ†Já|_ó•“Pä®Cá¥LÀ±_;}+<ÇG,ÈWk5õhš‰‡@²¯6ŠqxԐºÙ*Á ÷šm(2&eû&$ŒÉlÛ­å  ’~0‡ 9H蕽m‹KÊı2Uk,€Z‘8:ypàêø:˜€.cGIüŸ¤át‹«ùá¢A’…C׃áäd É[ø¼¾=½€ÑJi¢U[ØXá4>> ^©¶.!«iJR K­ùQİ‘´“Ì©Mf)‘j+‹ÇLî›<ãsß±ü6`ܙæchartLegacyPb.xml<ÏMnÂ0à}¥ŞÁš}q ª" ;ĦbS`lçGqƑm½=ÑaåçožFšİá1yqs1 ”«„C쀝‚ËïñëDÊ­ö‚?—à°ÿüؙÆøø£çó- ځ©1 úœçFÊdz7é´ ³Cšµ!N:Ó7vÒF}§İ“—UQÔÒô:f×®Tàs "?(ّҵ««£dGJÚ‡™ÿ…æ/ywÖ,kîlX6,[–-KÍRƒèı€#´< ÚàO/àrÿÿÿPK-!Û~ûğŠ[Content_Types].xmlPK-!"aËüÀ )_rels/.relsPK-!Ó͟Ğ>chartLegacyPb.xmlPK¹g T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Mar 02 09:27:02:648 2015wº`KKwº`¡" cşÿH ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ¶0s} ms} m s} I s} $ spÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿı r¾‹‹‹‹‹‹‹ı Ût¾‹‹‹‹‹‹‹ı Žv¾‹‹‹‹ÚÚÚı Üw½ÚxŸ@Ú|Ÿ@ı Œx¾ÚÚÚı İı İzı İzı İyı İz¾ ÚÚÚı Ş0î®GᲶWcAîÍÌÌl(ž\Aı ß{ı ß|¾ ÚÚÚı Ş1îfffv.GPA~ î%Çkı ß}ı ß~¾ ÚÚÚı ޽îçø&î{Á:!ı ߀ı ߁¾ ÚÚÚı Ş2½îW­õ îC÷ ı ß‚ı ߃¾ ÚÚÚı Ş3 îÃõ(¼–AA~ î߄Íı ß„ı ß…¾ sssı Ş4 î= ×#\#A~ îü‹ ı ߆ı ߇¾ sssı Ş5½ îbÇîç^Ôı ߈ı ߉¾ sssı Ş6½ îj„@îı ßUı ßU¾ sssı Ş7½ îîı ßSı ßS¾ sssı Ş8½îî“‚gı ßSı ßS¾ sssı ñO½î·ŞQî«ãı ߊı ß‹¾ sssı ŞŒ~ îOÒ,:îÂõhÅWAAı ߍı ߎı Ş:î ×#>݈¢AîÍÌL¦ÏÙ Aı ߏı ߃ı Ş;î\Âu©ôuAîHáz4»tAı ߐı ß‘ı Ş<îÂõØ|¶sA‡uqAı ß’ı ß“ı Ş=½îkXî­–ı ß”ı ß•ı Ş>½îëû0îã }<ı ß–ı ß—ı Ş?îš™™¹Ž%CA~ îLj@Gı ߘı ß™ı Ş@îq= ©cûžAîÂõºö›Aı ßšı ß›ı ŞAîq= Ië@–AîìQ¸ZÅ ’Aı ßœı ߝı ŞB½îwBjî˅ ı ßžı ߟı ŞC½îîı ßSı ßSı ŞDîÃõ(4ëtAî®Gá²ö.{Aı ß ı ß¡ı ŞE½îÿÔîg-.ı ߢı ߣı ŞFî ×£hÙËcAîR¸õ ]Aı ߤı ߥı ŞG½îcmñ2îKAë8ı ߦı ߧı ŞH~ îg•²îq= ×/Ö#Aı ߨı ß©×D¨ l&&&DV^ZPPZZPPPPPJNNN@@JNN@@N@N@ ÿ!ÿ"ÿ#ÿ$ÿ%ÿ'ÿ(ÿ)ÿ*ÿ+ÿ,ÿ-ÿ.ÿ/ÿ0ÿ1ÿ2ÿ3ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ?ÿı ŞI½ îîı ßSı ßS¾ sssı !ŞJ½!îîı !ßSı !ßS¾ !sssı "ŞK½"îWŽéî/i{ı "ߪı "ß«¾ "sssı #ŞL½#îGóî'TFı #߬ı #ß­¾ #sssı $ŞM$î…뙢$fA$î333ƒ¿ãbAı $ß®ı $߯¾ $sssı %àN%ï×£ğÒ¢ ¥A%ïffæáüì¢Aı %á°ı %á±¾ %sssı 'Žv¾'‹‹‹‹ÚÚÚı (âw½(ÚxŸ@Ú|Ÿ@ı (Œx¾(ÚÚÚı )ãı )ãzı )ãzı )ãyı )ãz¾ )ÚÚÚı *ä0*î,!tA*î= ד+`lAı *å²ı *å³¾ *ÚÚÚı +ä1+î333ûiIcA+î…ëQ:3`Aı +å´ı +åµ¾ +ÚÚÚı ,ä½,î;If!î7é<ı ,å¶ı ,å·¾ ,ÚÚÚı -ä2½-î7žî+kı -å¸ı -å¹¾ -ÚÚÚı .ä3.îö(\8©TA~ .î£a7ı .åºı .廾 .sssı /ä4½/îK!!îßP{6ı /å¼ı /å½¾ /sssı 0ä5½0î[J] î÷ËJı 0å¾ı 0å¿ı 1ä6½1îj„@îı 1åUı 1åUı 2ä7½2îîı 2åSı 2åSı 3ä8½3î“3mîŸ ı 3åÀı 3åÁı 4ñO½4î·ŞQî«ãı 4ëŠı 4ë‹ı 5äŒ~ 5îÏt”u5îìQ¸ŞQAı 5åÂı 5åÃı 6ä:6î¸EıSò³A6î…+¶Hi±Aı 6åÄı 6åÅı 7ä;7î)\ÜÙ½ˆA7î ×£—x…Aı 7åÆı 7åÇı 8ä<8î= ×'’Ù…A8î{®Ù—H‚Aı 8åÈı 8åÉı 9ä=½9î㯠îÇê3.ı 9åÊı 9åËı :ä>~ :îoQŠz:îÃõ(܁RAı :åÌı :åÍı ;ä?~ ;î CŠs;î®Gá:£VAı ;åÎı ;åÏı <ä@<î®G«¦°A<î= W‘öìAı <åĞı <åÑı =äA=îR¸žØU¨A=ӣAı =åÒı =åÓı >äB~ >î7Ğ>î= ×cªo1Aı >åÔı >åÕı ?äC½?îîı ?åSı ?åS×Bœ XPPPP^^&DV^^PPZP@@@@@JNNN@JJNNJ@ÿAÿBÿCÿDÿEÿFÿGÿHÿIÿJÿLÿ€æMÿ€æNÿ€æOÿ€æPÿ€æQÿ€æRÿ€æSÿ€æTÿ€æUÿ€æVÿ€æWÿ€æXÿ€æYÿZÿ€æ[ÿ€æ\ÿ€æ]ÿ€æ^ÿ€æ_ÿ€æı @äD@î ×£:â3„A@îö(\}¡%‰Aı @åÖı @å×¾ @sssı AäE½AîKÓP@îsÉò`ı AåÆı Aåؾ Asssı BäFBî×£p¥w0uABî\Â©­®qAı BåÙı BåÚ¾ Bsssı CäG½Cî#EBKî;lÑKı CåÛı Cåܾ Csssı DäH½Dîן®)îw†Å%ı Dåİı DåŞ¾ Dsssı EäI½Eîîı EåSı EåS¾ Esssı FäJ½Fîîı FåSı FåS¾ Fsssı GäK½Gîp)î·'–ı Gåßı GåྠGsssı HäL~ HîwҘHî®GáêĞ@ı Håáı Håâ¾ Hsssı IäMIî×£pŎ~yAIîázsAı Iåãı Iåä¾ Isssı JæNJïö(\ü®Ê¶AJï…«Ñ҇³Aı Jçåı Jç5¾ Jsssı LŽv¾L‹‹‹‹ÚÚÚı Mèwı MğUı MğVı MŒxMı MğŠ¾ MÚÚı Néı Nézı Nézı Néyı Néz¾ NÚÚÚı Oê0OîR¸9¤[›AOî{®r8Aı Oëı Oë¾ OÚÚÚı Pê1PîT b‹APî= ×sØ9Aı Pëı Pë ¾ PÚÚÚı QêQî®GA0c\AQîÂõ°¼"gAı Që!ı Që"¾ QÚÚÚı Rê2Rî)\:ç`ARîö(\QëVAı Rë#ı Rë$¾ RÚÚÚı Sê3SîÍÌÌ$¡ô{ASî)\n(Q{Aı Së%ı Së&¾ Sæææı Tê4TîÍÌÌ ÎaATî¤p=²‹,eAı Të'ı Të(¾ Tæææı Uê5½Uî»â²>îw6OIı Uë)ı Uë*¾ Uæææı Vê6½Vî ”%/ı Vë+ı Vë¾ Væææı Wê7½Wîîı WëSı WëS¾ Wæææı Xê8½Xî³Eî/ËÂı Xë,ı Xë-¾ Xæææı YñO½Yî·ŞQî«ãı YëŠı Y닾 Ysssı ZêŒZîÃõ(I`xAZß$TxAı Zë.ı Zë/¾ Zæææı [ê:[î{H„·ÜA[îÃõ ž†İAı [ë0ı [ë1¾ [æææı \ê;\î¤p½çİ ±A\î…«ˆ±Aı \ë2ı \ë3¾ \æææı ]ê<]îÂõPŞR®A]î…ëñzß®Aı ]ë4ı ]ë5¾ ]æææı ^ê=^îö(\¿Qo_A^ÛÅbAı ^ë6ı ^ë7¾ ^æææı _ê>_î…ëQ„+vA_îš™™İº!xAı _ë8ı _ë9¾ _æææ×Bğ X^P^PPPPPZ^^&^V^^^^^^PPPPP^^^^^`ÿ€æaÿ€æbÿ€æcÿ€ædÿ€æeÿ€æfÿ€ægÿ€æhÿ€æiÿ€æjÿ€ækÿ€ælÿ€æmÿ€ænÿ€æoÿ€æı `ê?`î= ×Ëì~A`îÂõƏû€Aı `ë:ı `ë;ı aê@aî)\ÿ†\ù×AaîffvšÁœØAı aë<ı aë=ı bêAbîHášÂxÌÑAbî{ž™=ğÑAı bëÜı bë>ı cêBcî¤p=*wMXAcîáz¶b^bAı cë?ı cë@ı dêC½dî3ždîı dëUı dëUı eêDeîÂõ‹¨f«AeîHá:_°Aı eëAı eëBı fêEfÛrAfî¤p=ÂÕÕuAı fëCı fëDı gêFgî= WpP# Agî®GŽ„»™Aı gëEı gëFı hêGhî…ëQĞkÛeAhî ×£øÊpAı hëGı hëHı iêHiîš™™¹ üVAiîö(\w"iAı iëIı iëJı jêI½jAî¼Á@ı jëKı jëLı kêJ½kîÃ@îı këUı këUı lêKlîR¸¥ÙÕTA~ lî'_Œ,ı lëMı lëNı mêL½mî·ôkîïÎqı mëOı mëPı nêMnî…ëQ\­¡Anî¤p=©9[£Aı nëQı nëRı oìNo︝ GàAoïÂåzÆâàAı oíSı oíT×$ä,NNNN@NNNNN@@J@N>¶E@Æâ‹‹Ââ[[[åB((''MMLLï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&M&“Éd2Ù?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4ÿÿÿÿDINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXX,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Mar 02 09:59:40:12 2015wº`KKwº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} Û( } ’ } ¶ } ’ } ¶ } Û } ¶ } ’ & ,@ ,@ ,@ ,À" ğÀ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğÀ ğÀ" ,À" ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğ@ ğ@ ğÀ ğ@ ğ@ ğÀ ğÀ ğ@ı R¾‘‘‘‘‘‘‘‘’ Ñı “¾ ”•ı “o¾ ”•ı “p¾ ”• ı Ò½ÓxŸ@Ô|Ÿ@ı Ò&½ÓxŸ@Ô|Ÿ@ı Ò&ı Ó+ı Ômı Ò&ı ò0ó®GᲶWcAôÍÌÌl(ž\Aı õ|ó,!tAô= ד+`lAı ö³óR¸9¤[›Aô{®r8Aı ÷ı ø1ùfffv.GPA~ ú%Çkı û~ù333ûiIcAú…ëQ:3`Aı üµùT b‹Aú= ×sØ9Aı ı ı ş½ÿçø&{Á:!ı ½ÿ;If!7é<ı ·ÿ®GA0c\AÂõ°¼"gAı "ı ş2½ÿW­õ C÷ ı ƒ½ÿ7ž+kı ¹ÿ)\:ç`Aö(\QëVAı $ı ş3ÿÃõ(¼–AA~ ߄Íı …ÿö(\8©TA~ £a7ı »ÿÍÌÌ$¡ô{A)\n(Q{Aı &ı ş4ÿ= ×#\#A~ ü‹ ı ‡½ÿK!!ßP{6ı ½ÿÍÌÌ ÎaA¤p=²‹,eAı (ı ş5½ ÿbÇç^Ôı ‰½ ÿ[J] ÷ËJı ¿½ ÿ»â²>w6OIı *ı ş6½ ÿj„@ı U½ ÿj„@ı U½ ÿ ”%Ÿ‹/ı ı ş7½ ÿı S½ ÿı S½ ÿı Sı ş8½ ÿ“‚gı S½ ÿ“3mŸ ı Á½ ÿ³E/ËÂı -ı şO½ ÿ·ŞQ«ãı ‹½ ÿ·ŞQ«ãı ‹½ ÿ·ŞQ«ãı ‹ı Œ~ OÒ,:ÂõhÅWAAı Ž~ Ït”uìQ¸ŞQAı ÃÃõ(I`xA¸…ß$TxAı /ı ò:ó ×#>݈¢AôÍÌL¦ÏÙ Aı õƒó¸EıSò³Aô…+¶Hi±Aı öÅó{H„·ÜAôÃõ ž†İAı ÷1ı ø;ù\Âu©ôuAúHáz4»tAı û‘ù)\ÜÙ½ˆAú ×£—x…Aı üÇù¤p½çİ ±Aú…«ˆ±Aı ı3ı ş<ÿÂõØ|¶sA¸…‡uqAı “ÿ= ×'’Ù…A{®Ù—H‚Aı ÉÿÂõPŞR®A…ëñzß®Aı 5ı ş=½ÿkX­–ı •½ÿ㯠Çê3.ı Ëÿö(\¿Qo_A¸…ÛÅbAı 7ı ş>½ÿëû0ã }<ı —~ ÿoQŠzÃõ(܁RAı Íÿ…ëQ„+vAš™™İº!xAı 9ı ş?ÿš™™¹Ž%CA~ Lj@Gı ™~ ÿ CŠs®Gá:£VAı Ïÿ= ×Ëì~AÂõƏû€Aı ;ı ş@ÿq= ©cûžAÂõºö›Aı ›ÿ®G«¦°A= W‘öìAı Ñÿ)\ÿ†\ù×AffvšÁœØAı =ı şAÿq= Ië@–AìQ¸ZÅ ’Aı ÿR¸žØU¨A¸¦Ó£Aı ÓÿHášÂxÌÑA{ž™=ğÑAı >ı şB½ÿwBj˅ ı Ÿ~ ÿ7Ğ= ×cªo1Aı Õÿ¤p=*wMXAáz¶b^bAı @ı şC½ÿı S½ÿı S½ÿ3ždı Uı şDÿÃõ(4ëtA®Gá²ö.{Aı ¡ÿ ×£:â3„Aö(\}¡%‰Aı ×ÿÂõ‹¨f«AHá:_°Aı Bı şE½ÿÿÔg-.ı £½ÿKÓP@sÉò`ı Øÿ¸…ÛrA¤p=ÂÕÕuAı Dı şFÿ ×£hÙËcAR¸õ ]Aı ¥ÿ×£p¥w0uA\Â©­®qAı Úÿ= WpP# A®GŽ„»™Aı Fı şG½ÿcmñ2KAë8ı §½ÿ#EBK;lÑKı Üÿ…ëQĞkÛeA ×£øÊpAı Hı şH~ ÿg•²q= ×/Ö#Aı ©½ÿן®)w†Å%ı Şÿš™™¹ üVAö(\w"iAı Jı şI½ÿı S½ÿı S½ÿ¥£A¼Á@ı Lı şJ½ÿı S½ÿı S½ÿÃ@ı U×DÜl*^€¤ ˆˆœ’zzzzzœ¤¤¤ˆ’œ¤¤’z¤ˆ¤ˆ’z ğÀ! ğÀ"" ,À"# ’À"% €ı şK½ ÿWŽé/i{ı «½ ÿp)·'–ı à ÿR¸¥ÙÕTA~ '_Œ,ı Nı !L½!Gó'TFı !­~ !wҘ!®GáêĞ@ı !â½!·ôkïÎqı ! Pı "òM"ó…뙢$fA"ô333ƒ¿ãbAı "õ¯"ó×£pŎ~yA"ôázsAı "öä"ó…ëQ\­¡A"ô¤p=©9[£Aı " ÷Rı # N# ×£ğÒ¢ ¥A# ffæáüì¢Aı # ±# ö(\ü®Ê¶A# …«Ñ҇³Aı #5# ¸ GàA# ÂåzÆâàAı # Tı %ü!%Ğ®GŠ.›A DÀDÀ!%Ğš™™¼¢L–A DÀDÀ%!%Ğáz”Œ<Ì­A DÀDÀ!%Ğ×£pœù£§A DÀDÀ¾% ×rP„„¤¤>¶@‹‹ ™’ å" ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4DINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XX,,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Fri Jan 02 14:13:05:324 2015wº`KKwº`wº`¡" FX, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} IÕ} ’Õ} ’Ö} Ö} ÛÕ} Ö} ¶Õ“;@ÿ@          €× €× €× €× €× €× €× €× €× €×    ı V¾7ı s;ı !u¾""8"ı t<ı &ı 'vı 'wı 9ı 'xı 'yı =ı Í~ 3) $A3½YÀ3) $A3~ >YÀı ´¾ 44½4’4~ ?YÀı ؾ 33½3âÍ@3~ >YÀı Ò~ 4€„Ò@4½YÀ4€„Ò@4~ ?YÀı Õ~ 3Åy.A3½YÀ3Åy.A3~ >YÀı ¾ 44½4Àû@4~ ?YÀı ¿¾ 33½ 3ëù£ 3~ >YÀı Ë~ 4›é‹ 4½ YÀ4ÛÃR 4~ ?YÀı ™~ 37 + 3½ YÀ3½ 3~ >YÀı Ñ~ 4õìGA 4~ YÀ 4ìQ¸åüâ@ 4~ ?YÀı °¾ 33½ 3aÌ8A 3~ >YÀı Æ4= ×£ğİĞ@4~ YÀ4®Gáò»à@4~ ?YÀı /5333 Áw|A5ÍÌ̀ž2uA0BlÿÕ¯‰9À5{®A5{®y˜£†A@rLÑÉÿ:Àı 1W6¤p=ƵøtA6Ãõ(°ÒawA2šô"?ı&@6333¿H¸…A6®GY :†AAbÎì!i«@ı /X5Âõ˜r gA5áz&£°hA0I¡Ø{¤i@5š™™¹¥HyA5\Âıh>xA@Eç'üsÀı 16ìQ¸V{¦iA6ìQ¸NMmeA2¼-AÎw0À6ázž07€A6ìQ¸ænÇvAA]\@a Ã=Àı /\5ÂõHúHSA5×£p XcA0i(²#'Y@5 ×£à›â`A5ö(\ûˆrA@¼X#Jà]@ı 16ÍÌÌĜ’Dš@g{=Àı )½4'×X4×+”J֗ºO£/À4…ëQxãŞ`A4ÍÌÌ|åWA?›ßjÆx¦?Àı [~ 3{ßib3ìQ¸Ş„¢AA÷Ê£ZFÀ3áz.K `A~ 3{™Œr>9\óRrmEÀı ^½4×ôÇA4 ¹)*Rµ8Q¹óAÀ4Házď®WA~ 4wFnd?™5#DÉ@Àı a½3gf~/3kؖ-7øssC À½3s© c3ë'N^>Á—¥Ì$Àı ]½4«ªîK4óè),ùӖÓDëDÀ4¸…@[A~ 4•o\?]§ZŞy1À×D°l88bTJJTTJJTT^Jbzzzzzzzzvlllrh^h ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? ı _½ 4› ıH4§Û. MªÜæAÀ 4\Â•Å½VA~ 43.Y ?g)߃¹ BÀı !d½!3ƒ[+3w‰¸ !@Naü‚‡8À½!3—h;U3#¿ÌO!>8´Ãy~Àı "f½"4¿hÿ4£0"e£mqF^@½"4Ë^14{rL"?kœüëK@ı #`#3fff¶u¶QA~ #3{Gg'#¤²PÀ#3¤p=úLª[A~ #3×/¤K#>Ó5m LÀı $e½$4[Á{?4;éï*$OeÁı°.@À½$4!f4c­E$?ºYZôÚÆ?Àı %c½%3'Cß-3ã®"%•e‚Cd8À%3ìQ¸î›¿RA~ %3gŸD%>Ùf}îDÀı &g½&4œ)4Ÿ&6ÍÏRÃ:À½&4sÁİN4ƒM’B&?;ƒ<À-/Àı 'n½'3p 3ó›ä ';5;Úb@½'3†]3/ÚJ@'>AËz@+åe@ı (j½(4g}4‡³¹ (­+í;úP@½(4s/4ۃ€>(?ÄcX ¼T@@ı )i½)3§Ÿİ23W—)Z¾%¹"áFÀ~ )3»´8_)3ìQ¸¾u¿@A)>A•Œ"©„FÀı *z½*4W º 4^)N*Ž2‡Y¼j@½*4“¼Ğ4û”…2*?ÿ*‘fi@ı +½+3o—F 3ߢP+€Š9Ì6O@½+3Ózë 3CAÊ1+>!¥âÊÖq@ı ,m~ ,4"ğ,4Ãõ(Ü1‰1A,c¿é•ŸÜ>@½,4³üd/4S×e1,?×Ó´Ébè@ı -p½-3gÀ© 3ïd÷-¬ÄùÁS>]@½-3 ON3“"†&->™Ó)²žŠD@ı .u½.4Æ4ÏÜ .»Î¯ Uõ)À½.4w1µ)4{¿ƒ&.?à%Ù¼ŸÀı /|½/3¯í3¿L /Çu ¶3À½/3g,63»®#/>›\r}ŞÆ@@ı 0r½04w”)4Óè€ 0i ÆÕ9À½04g#ô4ãmÔ 0?^Íè 34#@ı 1t½13R[3ÿ2º1Y&Lfå·f@½13_'3ÿĞ 1>²óá=sÔP@ı 2q½24ÿŸ84WáB2<û×Çø@@½24K>Ž4‹¨Ä2? V ¼.“.@ı 3v½33ϲ¨ 3?[ñ3UÎÄ([=À33ìQ¸žè4A33®Gáâ#4A3>¢×êáÅdÖ?ı 4y½44{¿– 4Ï04RIÀvâR@½44ïÓå4/P“4?¥Vêt åN@ı 5o½53ŸLr3“ Æ5gŸ¨"@~ 53a>,53š™™Ù¡­0A5>OğØ⺌DÀı 6½64+.¥4óğC6Øí‹FX@½64CŸ 4³GF6?6şŽ`¦Td@ı 7l½73‹Ã%3«™7CXÕNSÀ½73k3:L3£,›7>{&³ä BQÀı 8€½84›4¨ş 8ŽÎ]6CÜ0@½84Ç?L4|¤8?#ÑìòT1@ı 9~½93«k+3 ài 9’ = \Y@½93[P3¿ËB9>ÖÕ<ş–ƒ%@ı :…½:4¯ 4ó¶î :uv¦ªq\@½:4¯ 4Ó,:?¦†S¬¨p@ı ;h½;3W˜ 3ƒ£;Ã'#<TÀ½;3w9ZH3 ;>£gΌœdRÀı <{½<4§ØJ 4Û\Ë<’oãŞE@½<4çF¦4_à<?‚ÁÃÜG:@ı =„½=3ә2 3«=îÇP7À½=37›Ä3>Y=>'#oÒm³ @ı >k½>4S~E4g>R]„Ʋ¦PÀ>4fffæ©@A~ >4‚¿>?ÀgL¿9õPÀı ?ƒ½?3 3¯u6?à€R¼±ÙEÀ½?3ë3cÈ®?>ø_îHøÀ×Džlh^^r^h^^^h^^h^^^^^^l^h^^^^^^^^h@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ı @s½@4Û· 4k(Ÿ @ú!Ê™ÕŞ1À½@4+Ž84žö@?Îvıj#A?Àı Ax½A3k{p33 A¨BE~DÀ~ A3³<—A3Ãõ(\¬J$AA>åó¼³èHÀı BÙB4q= ×£UÂ@B4~ BYÀB4q= ×£UÂ@B4= ×#F<$AB?ŽŸfŒ3»@ı Cľ C33~ CCD½C3ü"A>ı D}½D4ÿÚ 4·cîD:`' 3À½D4w›ï4Oìr D?73¶\9Àı EǽE3[ñe3˜ç÷@Eáedo¤c~@½E3ïH˜3Ëş” E>læ½r|Ÿ@ı Fw½F4oüÏ 4Sæ»Fß|µ7ÈDÀ½F4Kܖ4Ÿ F? ö#Έ§AÀı G·½G3’Ò@3«§r G¤¹ ò¢@½G3qéDA3«›ñ G> VŒ³şš@ı H•½H4÷Şh4ƒøŞHÜ?Ô¶?‰Y@½H4;‰h4—Ò™ H?¦2Å|!a@ı I†½I3g˜|3I$ûjÔı3%@½I3ğA3ïX{ I>دïÌi"Àı J§½J4wž4t JŸÁ„Ú[–@½J4alsA4O8ø J?æmØöSZ@ı K—K3½K3Ÿ·î3œú3Ÿ·îK>ŽsËγH@ı L‘½L4xP4¯¹mLâÄ®Ò`@½L4óë4S-¯L?âX¶%S@ı M¸½M3k›J3g"öM‰š]|EaU@½M3kúO3g"öM>d±`'U@ı Nˆ½N4WW4ÏOöNvjl…—:@½N4/l³4‹~·N?œVÕïÜ6g@ı O‚O3ìQ¸M±A~ O3ë@CO+·kïÂ0@~ O3ãO3= ×£aAO>œñúl¼¿@ı Pš~ P4§šùP4= ×£žqAP±ÎÁ¬ÍNO@½P4 Ž3 4/<P?·¡7ÍìY5Àı QŒ½Q3=A3¿‰‡Q¤¼ñı†ß8À½Q3=A3¿Ì'Q>µ¼`ˆ!\@ı R²½R4Óô,4‡’}RÂ)H´D@½R4{Ëú4»N²R?w8`ú‘E@ı S”½S3§÷L37EaSŸKs¦ç{>ÀS3= ×£!§A~ S3GX^S>×@*c%6Àı T½T4ór‰4k¾T‰™ °y@½T4ËèS4T?4BŞ?úù4Àı UɽU3GŽ3ğ)UB’šár@½U3GŽ3;v÷U>cß1Ù¾ˆ@ı V›~ V4³ìV4½VYÀ4³ì4s%—V?–œ?¥]Ya@ı W½¾ W33½W3€áÛ@3ì\AW>@Cžíҁ@ı X‰½X47Ş4hùò@XY~@§TF$À½X4‡Ç4¿uDX?ÜhhGl]%Àı Y¦½Y3si3†QY¾÷LÔBÀ½Y3nÛ3îüY>˜Go+<ÊC@ı Z¤¾ Z44½Z4Ğlè@4o*»Z?$jØ%"›j@ı [¹½[3aÈ A3O>t[;¦Æ[Ê®›@½[3·i¹3_€[>ʑéaúów@ı \³\4½\4¸ëó@4üû@\4= ×£¾®A\?×IÔs©_:@ı ]£½]3cn˜3;]]¨hÁ`WÀ~ ]3+é]3Âõ(XTA]>kêäӂIÀı ^‡½^4IdA4êj^VµOYU›À½^4_¼õ4¿Í^?繿´ŒNÀı _’_3ìQ¸ 8A_3fffffó@_ Ç*QÉ¥QÀ½_3+Ïg 3o_>ÍãóŽ)ԕAñ©J@ı b¯½b4™ñ@4ïÆb¼˜S.ÌN@½b4/ƒV4ïÆb?ªyTiÍ0Àı c¥½c3€8ê@33d“c7—f¼èƒKÀ½c3€8ê@3#5²c>í `¥[@ı d­½d4뮳4KXd…sıÊçV@d4ìQ¸E™â@~ d4W§d?wßåN´h@ı e~ e3Çõe3®Gá‚Añ@eMñhi3Àe3ffff ÎA~ e3'ԓe>Y­Ñ¢ÛÒ=Àı f“½f4©é4Û0<fŒœŽC7À½f4_ŒB4Û0<f?ª`làÀLÀı g g3½g3¦aA3“Œ˜3¦aAg>¦tR«¹.Àı h«½h4³º%4·|4h–ܤ_{ W@½h4³º%4·|4h?–ܤ_{ W@ı i¡~ i3x”i3ìQ¸… ’@i3ÖßsÄÎWÀ½i3Óí´3§#%i>ş¾¦!|®9@ı j¶½j4Çê 4 >WAj"lÜ`Y©C@~ j4H»j4š™™™õ#ô@j?ş|sY¥GÀı k¢½k3¥0A3Ó ğkH;Ò²f(„@½k3»Ó~3Ó ğk>[@Ø|Β=@ı l¬~ l4›~žl4š™™™©|ñ@lB·ˆúe@½l4` A4۝íl?¸=XÆ kPÀı mž½m3÷°3'nmåÌæ̶PÀ½m3הÇ3/Vâm>ö°í2;JNÀı nª~ n4pAn4š™™™‰Oò@n†]LG¬²@~ n4ïkn4š™™™©»ò@n?X‰˜\‹ü<@ı oŠo3ìQ¸[A~ o3ü²oݧaĞñVÀ½o3£y€ 3¡´o> ‹ߖUÀı pºp4½p4Àzğ@4‹¹4Àzğ@p?s¡ı rr4š™™™«×A~ r4a[3Ark˜‰œCXÀ½r4×4ˌ–r?Åé5ÃøGWÀı s¨s3½s3 ï@3gŸ 3ÿI–s>“øx?¯å‘@ı tt4= ×£¸Žñ@~ t43ò¹t¦ã\m‘ÑLÀ½t4璁4Ïnt?j®90ş£LÀı uÃu3½u3ÅR3AuD½u3M TA>ı v̽v4W&A4a Av­(ùѦş;À½v4{.$4# Av?¨¥­?ôÏ#@ı wŸ~ w3ëµFw3½wYÀ3ëµF3÷Ù4w>W®3u–OÀı xlx4½x4…¯PAxD½x4k]1?ı yÖy3y3®GárŠà@~ yyD½y3ß >ı zzz4½z4hüä@zD½z4hüä@?ı {Ͼ {33~ {{D½{3òJA>ı |¼|4Ãõ(\ßmĞ@~ |4_~+|úôÁJAÒLÀ|4®Gá.¡ñ@~ |4Û.Õ|?·»@¿»ĞIÀı }‹½}3Àÿö@3i¢]7Ì©0VÀı ~±½~41¨HA49ş:A~A&Z1¦¡FÀ½~4C 4oëÁ~??b>ÕìRÀı Ž½3s0å3Sjµ’Q©¬şUÀ½3a3‘€GA>Ëxú³kVÀ×D(l^^^^hr^L^hh^h^rhLNhLhN^TNXNJr^^€  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ğ ı €Ó½€4?óÒ4ߛ®€V8ˆ9:1À½€4?óÒ4ߛ®€?V8ˆ9:1Àı Á½3 âè@3Ë EZÙU‰'HÀ½3x«ñ@3Ë >¦˜yÚÌOÀı ‚¾ ‚44~ ‚‚D½‚4ë Ÿ?ı ƒ»~ ƒ3ôcƒ3½ƒYÀ3÷ï43«&cƒ>”}s¾¿œTÀı „Ê„4½„4OA„D½„4åê4A?ı …Ú~ …3M­A…3½…YÀ3M­A3e¢3A…>´Ê¬Õ}b@ı †¾~ †4[¬µ†4½†YÀ4?ä4€G†?Z6hOUÀı ‡˜~ ‡3s騇3½‡YÀ3sé¨3Õ60A‡>V×'PR,XÀı ˆœ½ˆ4€„.A4õ'Aˆ™Óe1±ÏXÀ½ˆ4€„.A4@PÀ@ˆ?•C‹ÊXÀı ‰®~ ‰3À6Õ@‰3q= ×£FÀ@‰kq¸§¸ÑNÀ~ ‰3ì‰3q= ×£FÀ@‰>SߪœSÀı Šµ½Š4ÿâÀ4Û0ŠUq5îoGVÀ½Š4gk4Û0Š?^»N`ıžVÀı ‹À½‹3¹¨ A3]ãA‹âÛяR`@‹3= ×£A~ ‹3÷(‹>9—_þäWÀı Œо Œ44~ ŒŒD½Œ4­“!A?ı ξ 33½3Wøž3= ×£°±@>ßqÊ~ôÑTÀı ŽÔ~ Ž4eCAŽ4š™™™™‡¢@Žğ&ñC}AÀ½Ž4eCA4ñHAŽ?=)”%˜Ş1Àı È3½3Áùş@D½3Áùş@>ı ×½4áè@4a!ü@•›J?·¦`@½4QuA4a!ü@?F­! TDÀı ‘)Û‘4×£ğÒ¢ ¥A‘4ffæáüì¢A‘,ëdׯ×$À‘4ö(\ü®Ê¶A‘4…«Ñ҇³A‘?r'¼qı,Àı ’*ܾ’++:--B×*h^^JTNTTT^r^hJVhN^z>¶@d-‹‹*™¶ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4DINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XX,,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Mon Dec 01 10:21:59:945 2014wº`KKwº`wº`¡" dşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’} m} ’ } mŒ} ’Œ} m} ’ } m} ’‹} } $ } ¶} $ } ¶ ,@ @ ; h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@hÀ!¤À! ¾&ŒŒ‹ı «ı –¾ ——˜ı –q¾——˜ı Õ½™xŸ@›|Ÿ@ı Ì ı Ö ½™xŸ@›|Ÿ@ı Í ı × ¾ ¾ Øšœı ± ı Î ¾ šœı ³ ı Ï ¾ ı нÙÀ&İ@ÚÀ´Õ@-şr¡UmIŠ9ÀDÀDÀDÀd%Ûšt/ú%,@DÀD@d½Ù Áï@ÚÀ.ç@-şÔ÷‹=œÿ:ÀDÀDÀDÀd%ÛÄë挵ú,@DÀD@dı / 5333 Áw|A 5ÍÌ̀ž2uA 0BlÿÕ¯‰9À 5{®A5{®y˜£†A@rLÑÉÿ:Àı Ğ ½Ü€yÕ@İ€ñ×@-ÿ%ÜëZş&@DÀDÀDÀd%»äCa`ıâ.@DÀD@d½ÜÀ=æ@İ Âæ@-ÿ©Ø³€j«@DÀDÀDÀd%»=áƒHŒs,@DÀD@dı 1W 6¤p=ƵøtA 6Ãõ(°ÒawA 2šô"?ı&@ 6333¿H¸…A6®GY :†AAbÎì!i«@ı Љ½Ü›Ç@ä€HÉ@-ÿĞçàyùm@DÀDÀDÀd%»]ρaºN @DÀD@d½ÜäÙ@İ@ÓØ@-ÿJ çháuÀDÀDÀDÀd%»z¿rzZ@DÀD@dı /X 5Âõ˜r gA 5áz&£°hA 0I¡Ø{¤i@ 5š™™¹¥HyA5\Âıh>xA@Eç'üsÀı нÜDÊ@İñÅ@-ÿw%jW¢v0ÀDÀDÀDÀd%» ÔéÅŞM@DÀD@d½Üàšà@İ€S×@-ÿXtGôòÂ=ÀDÀDÀDÀd%»`ô'û¥(@DÀD@dı 1 6ìQ¸V{¦iA 6ìQ¸NMmeA 2¼-AÎw0À 6ázž07€A6ìQ¸ænÇvAA]\@a Ã=Àı Ğ\½Ü¿³@İÏÃ@-ÿ È(Y@DÀDÀDÀd%»I˓8‰@DÀD@d½Ü€JÁ@İúÒ@-ÿñÛ¢Âß]@DÀDÀDÀd%»⢈@DÀD@dı /\ 5ÂõHúHSA 5×£p XcA 0i(²#'Y@ 5 ×£à›â`A5ö(\ûˆrA@¼X#Jà]@ı н Ü¿Å@İ…Á@- ÿ F3›o3ÀD ÀD ÀD Àd% »Cڋ-š™@D ÀD@d½ ÜÀ›Ø@İÀ†Ò@- ÿ\~6´·8ÀD ÀD ÀD Àd% » eŔ§(@D ÀD@dı 1 6ÍÌÌĜ;³#ÀD ÀD ÀD Àd% »̶áŸ@D ÀD@dı / 5= ×kš¯`A 5ázN"zXA 0|˜R§:À 5ÍÌÌ`‡ßqA 5Ãõ(|ÛpA @¬Bÿ²#Àı н Üϲ@İ>²@- ÿ1wÀdÀD ÀD ÀD Àd% »x¬â@ˆ@D ÀD@d½ Ü€³Ã@İÁ@- ÿ¦{Hh•W+ÀD ÀD ÀD Àd% »óuz³B@D ÀD@dı 1 6š™™¹^RA 6Ãõ(ì!ĞQA 2ØTWÄ%À 6Ãõ(¼q=cA 6Ház֛`A Azrj´'Z+Àı н ÜJ²@İğ°@- ÿx¤ G]ÀD ÀD ÀD Àd% »}¿îÒdÙ@D ÀD@d½ ÜfÂ@İ€ëÀ@- ÿõ &Öz ÀD ÀD ÀD Àd% »ñÓù’&@D ÀD@dı /~ 53ñ¢o 5q= woŠPA 02@Nr••À 5®GáÂÉ÷aA 5\Âņ`A @Áƒ" Àı ĞZ½ Ü•°@İö«@- ÿá…¡Ê`/ÀD ÀD ÀD Àd% »&§ô4ß@D ÀD@d½ Ü_Á@İEÀ@- ÿ»zԋ]ÀD ÀD ÀD Àd% »%uÏpV@D ÀD@dı 1Z½ 6c04e6‡ËRU 2w…ùšb/À 6Áö`A 6\Â Ç_A AUõ~ŽâXÀı Ñ )Şßí@DÀ% ÀÀ)ß`Gè@DÀ% ÀÀ-–#G­¸2ÀDÀDÀDÀd%à œ¡€ÄQ?@DÀD@d)á Âÿ@DÀ% ÀÀ)âp6ù@DÀ% ÀÀ-iV^`œ4ÀDÀDÀDÀd%উ¤W„?@DÀD@d # CÎÌÌr«›A % À ÀÀ# C¹…Šÿ™A % À ÀÀÀ # C> W—®A % À ÀÀÀ#C÷(ÜrÀªA % ÀÀÀÀı ½Žp¢AHaA-j“žzƒ×$ÀDÀDÀDÀd%¤Y@DÀD@d½Ž¸VAĞÿA-jW¢ –ž,ÀDÀDÀDÀd%¤Y@DÀD@d¾ ı l‡ı lˆ×(2T*XŠnhhhhhhhhdZ0>¶@‹‹’å2ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?MFHP Business Inkjet 1200 Series!@Üh߀ š 4dşÿBƒe‡ˆˆˆˆ4š d ÿÿÿÿEXCELdàààHBƒe‡ÌÚºÌÚº\\UYG-MUSTAFAPC\HP Business Inkjet 1200 Series,LocalOnly,DrvConvertË b '³ ° ,,¡" Zşÿ ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’Õ} mÕ} ÛÕ} ÛÖ} m Õ} $Õ} ¶Õ} I Õ} $ Õáá     €× €×   €×    ğ ¾ı s¾ı ¾¾ı ݾ ı !‚¾""""""#¾$$$$$$%ı &Şı Fßı 'ƒı '„ı 'àı '…ı '†ı (áı âı Eã½3Kb3`F)AZ5ÿ{xņ@½3îO3ŸÍ%>6mqag~@ı 1äı Gå 6)\ä¯6€A 6ÂõØ`ø{A 2ğ.ecD}+À 6…뎞«‘A 6ÍÌÌèZ°ŽA A-²WnS*Àı /æı Hç 5R¸ öŞxA 5×£p9)nA 0+à+¶®CÀ 5š™™3ŠA 5ÍÌÌş'(€A @ʇ¯LKCÀı èı $é½ 4×çe4·JÈ% ÿ¤ÿ¼N@½ 4*ƒ4caÒA ?´ÜÌû˜<@ı êı Eë½ 3E2A3ëÕ şÒ?Wœq@½ 3á{@A3kÖX >›‹Ş/d@ı 1ìı Gí 6¸…Û³ÅcA 6)\Ú»V`A 2¤£S÷u]1À 6333ƒŞÆsA 6ìQ¸]pA A~ñ7B1Àı îı Eï½3ÿQò3ç;¤‘À!´PÀ½3ƒ†3ßéÍ>öA]pÑEÀı ğı $ñ½4›Ø4'©Ž àV8ƒÚÅO@½4÷Ü43 r?GÈ× ‘@@ı òı Eó3Âõ¨b"A~ 3σ€ tÂI¹9$À½3˜ì37eÑ>ެoŸw5Àı ôı $õ~ 4‹ğİ.4®GÁ+ÍBA£¼B Q]9@4ÂõıRA4= ×Ã.¡QA? „É‚Àı öı E÷½3‹š–3tpñCéÃ"À½3—ŸQ3¦>ĞBBş/4Àı øı $ù½4ÇNc4“¨º$q/g@~ 4ÏÇÓ4= ×£ÌÆA?תûs@ı )Û'4333Ş2ˑA4= ×-’€ŒAşÔÏè3À4R¸žÛù¢A4Âõ *8žA?u,4sì_4Àı *ܾ+++,--.×0X ¤..&&plˆˆllˆllv„lv„>¶@d,‹‹* ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?MFHP Business Inkjet 1200 Series!@Üh߀ š 4dşÿBƒe‡ˆˆˆˆ4š d ÿÿÿÿEXCELdàààHBƒe‡ÌÚºÌÚº\\UYG-MUSTAFAPC\HP Business Inkjet 1200 Series,LocalOnly,DrvConvertË b '³ ° ,,¡" dşÿà?à?œ&œU} ¶} m} ’ } $} ’} m} ’ } $} ’} I } $ } m} $ } m , J ; ; h@ h@ h@ h@ h@ óÀ•! ;€¦ ,€¦ ;€¦!  ·À•·À•·À•!óÀ•!, ; ¾‘‘‘’’‘‘‘‘ı «ı –¾ ——˜ı –o¾ ——˜ı ¬½¢xŸ@¤|Ÿ@ı ­ ı ® ½¢xŸ@¤|Ÿ@ı ¯ ı ° ¾ ¬£¥ı ± ı ² ¾ £¥ı ³ ı ´ ı ½µÕû@¶ Õö@,Æ™nö1ÀDÀDÀDÀd%ÃÃz#EËtM@DÀD @d½·PƒA¶85A,ÆڒMĞİ©4ÀDÀDÀDÀd%É›MV ÎBN@DÀD @dı ½¸€¬Æ@¹XÃ@,Ç„cÙ®_-ÀDÀDÀDÀd%ĵ<üô@DÀD @d½º@Ú@¹À1Ô@,Ǿ¡^>k¥6ÀDÀDÀDÀd%ʐgѕl>@DÀD @dı '½¸€EÄ@¹¸½@,ÇFDU¹²:ÀDÀDÀDÀd%ÄŸaı—+@DÀD @d½ºÀ²Õ@¹@Ò@,ÇPoi£«0ÀDÀDÀDÀd%Ê_BRF¢@DÀD @dı P½¸ÀkÕ@¹ÖÛ@,ÇÓH`”ò=@DÀDÀDÀd%ÄØãi;ô1@DÀD @d½º°ä@¹ Àé@,Ç…|½Ay8@DÀDÀDÀd%Ê…´Œ :0@DÀD @dı 3 ¼€ØÒ@D ÀDÀDÀDÀDÀ3 ½ÀÃÒ@D ÀDÀDÀDÀDÀ, ÈgÓú²†Û¿D ÀD ÀD Àd% ō-OÉ4(@D ÀD @d3 ¾€ä@D ÀDÀDÀDÀDÀ3 ½Câ@D ÀDÀDÀDÀDÀ, È[*ôè>"ÀD ÀD ÀD Àd% Ë<}ƒÉöÓ&@D ÀD @dı ¿½ Àp¢AÁHaA, k“žzƒ×$ÀD ÀD ÀD Àd% mY@D ÀD @d½ À¸VAÁĞÿA, kW¢ –ž,ÀD ÀD ÀD Àd% mY@D ÀD @d¾ ¥¦¦¦¦¨¨¨¨¾¥¨¨§§¨¨¨¨¾¥¨¨©©¨¨ªªı ®ı «¾ žžŸı o¾žžŸı ¯½ xŸ@©|Ÿ@ı ° ı ± ½ xŸ@©|Ÿ@ı ² ı ³ ¾ ¾ ¯¡ªı ´ ı µ ¾ ¡ªı ¶ ı · ¾ ı ½¸?Ä@¹»À@,º­2‚LM]1ÀDÀDÀDÀd%»‹8–?•@DÀD@d½¼€@Ô@¹€ÁĞ@,º¿ŞÂ«SC1ÀDÀDÀDÀd%»ˆ¥øDò@DÀD@dı Gí 6¸…Û³ÅcA 6)\Ú»V`A 2¤£S÷u]1À 6333ƒŞÆsA6ìQ¸]pAA~ñ7B1Àı -½½@šà@¾@¤Ü@,¿Ə”“|+ÀDÀDÀDÀd%À¥Ž"!Cy2@DÀD@d½Á0ò@¾àlï@,¿\ı~¡ŸS*ÀDÀDÀDÀd%Àœ"Á#;¤3@DÀD@dı Gå 6)\ä¯6€A 6ÂõØ`ø{A 2ğ.ecD}+À 6…뎞«‘A6ÍÌÌèZ°ŽAA-²WnS*Àı ½ÂÀwÙ@ÀâÎ@,Ä„ş†¸®CÀDÀDÀDÀd%ÅqÿɁ¦ë#@DÀD@d½Æ€¶ê@Ã`‹à@,ÄÙ]ÒİiCÀDÀDÀDÀd%ÅÑ—¢i®$@DÀD@dı Hç 5R¸ öŞxA 5×£p9)nA 0+à+¶®CÀ 5š™™3ŠA5ÍÌÌş'(€A@ʇ¯LKCÀı Ç.#Èğ2ñ@ %ÀÀd#É€9ê@ %ÀÀ,ÊSèüÙÂ7ÀDÀDÀDÀd%Ë@Žöø+ê@@DÀD@d#ÈÈAA %ÀÀd#É€,ü@ %ÀÀ,Ê}óëÈA×6ÀDÀDÀDÀd%Ëôm%Cú›A@DÀD@d •# IñËːA % À Àd# IHáz¤-œ‰A % À À J# I\BÙ7Ô¡A % À À#IHáz÷†ƒ›A %ÀÀJ¾&‘‘‘’’‘‘‘‘ı “½£p¢A¢HaA¾ ””½£¸VA¢ĞÿA¾§§×0˜¤JrVììììœìXŠnfff*>¶ @‹‹ åš ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'¬ÕjµZ­Ö?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?MFHP Business Inkjet 1200 Series!@Üh߀ š 4dşÿBƒe‡ˆˆˆˆ4š d ÿÿÿÿEXCELdàààHBƒe‡ÌÚºÌÚº\\UYG-MUSTAFAPC\HP Business Inkjet 1200 Series,LocalOnly,DrvConvertË b '³ ° ,,¡" dşÿ ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} mÕ} ’Õ} ’Ö} ¶Õ} ÛÕ} $Õ} $ Õ!áá                  €×¾KLMMMı NsO¾PQRRRı SSı TV¾UUUUUVı W€¾XXXXXYı Zı [vı [wı [ı [xı [yı \ı ]^333 Áw|A^ÍÌ̀ž2uA_BlÿÕ¯‰9À^{®A^{®y˜£†A`rLÑÉÿ:Àı aWb¤p=ƵøtAbÃõ(°ÒawAcšô"?ı&@b333¿H¸…Ab®GY :†AdbÎì!i«@ı ]^ìQ¸V{¦iA^ìQ¸NMmeA_¼-AÎw0À^ázž07€A^ìQ¸ænÇvA`]\@a Ã=Àı abÍÌÌĜdÄcX ¼T@@ı ]z½^W º ^^)N_Ž2‡Y¼j@½^“¼Ğ^û”…2`ÿ*‘fi@ı au½bÆbÏÜ c»Î¯ Uõ)À½bw1µ)b{¿ƒ&dà%Ù¼ŸÀı ]|½^¯í^¿L _Çu ¶3À½^g,6^»®#`›\r}ŞÆ@@ı ay½b{¿– bÏ0cRIÀvâR@½bïÓåb/P“d¥Vêt åN@ı ]„½^ә2 ^«_îÇP7À½^7›Ä^>Y`'#oÒm³ @ı ak½bS~EbgcR]„Ʋ¦PÀbfffæ©@A~ b‚¿dÀgL¿9õPÀı ]s½^Û· ^k(Ÿ _ú!Ê™ÕŞ1À½^+Ž8^žö`Îvıj#A?Àı a”½b§÷Lb7EacŸKs¦ç{>Àb= ×£!§A~ bGX^d×@*c%6Àı ]^š™™™«×A~ ^a[3A_k˜‰œCXÀ½^×^ˌ–`Åé5ÃøGWÀı aŽ½bs0åbSjµc’Q©¬şUÀ½bab‘€GAdËxú³kVÀı eÛf®GឪAf\ÂßM˜Ag}°\~U?0Àf\Â¦‘‚¯Af\Âöj©Ah«'·LVX3À×Dœl,,$$bzzzzzzllr^^^rh^^^^^^^h^hh^ ğ ı iܾ jjjkkl×8>¶@k‹‹jï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"áÿà?à?œ&œU} $ Õ‹áá ğ ğ ğ ğ ğ ğ  ğ  ğ  ğ  ğ  ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Àı Âÿ¾ÂÂÂÂÂı Ìs¾ÁÃÃÃÃÃÃı Í{ı ÄV¾ÅÅÅÅÅÅÆı Ç|¾ÈÈÈÈÈÈɾ »¼~ ³ğ?´~ ³@´ı ¾ú¿¾ ½²ı ¾û¿ı ¾û¿ı ¾û¿ı ³´µáz‚4ǀA¶µ333 Áw|A¶µ{®A¶ı ³‡´~ µ_3r¶~ µIdA¶~ µ_¼õ¶ı ³Ô¾ ´¹º~ µeCA¶~ µeCA¶ı ³; ´¹º~ µ) $A ¶~ µ) $A ¶ı ³¬ ´~ µ+xÿ ¶~ µ›~ž ¶~ µ` A ¶ı ³­ ´~ µ}f*A ¶~ µ뮳 ¶ µìQ¸E™â@ ¶ı ³’ ´~ µoê ¶ µìQ¸ 8A ¶~ µ+Ïg ¶ı ³m ´~ µ³Út ¶~ µ"ğ ¶~ µ³üd/ ¶ı ³´µìQ¸¾ÓTA¶µš™™¹^RA¶µÃõ(¼q=cA¶ı ³w´~ µßßƶ~ µoüÏ ¶~ µKܖ¶ı ³Ø´~ µâÍ@¾ ¶¹º~ µâÍ@¶ı ³£´~ µË­P¶~ µcn˜¶~ µ+é¶ı ³Œ¾ ´¹º~ µ=A¶~ µ=A¶ı ³`´~ µk4>¶µfff¶u¶QA¶µ¤p=úLª[A¶ı ³Õ¾ ´¹º~ µÅy.A¶~ µÅy.A¶ı ³¢´~ µ«?<¶~ µ¥0A¶~ µ»Ó~¶ı ³‰´~ µS@·¶~ µ7޶~ µ‡Ç¶ı ³Š´~ µ+æT¶µìQ¸[A¶~ µ£y€ ¶ı ³d´~ µXà)¶~ µƒ[+¶~ µ—h;U¶ı ³¿´~ µëù£¾ ¶¹º~ µëù£¶ı ³Ù¾ ´¹ºµq= ×£UÂ@¶µq= ×£UÂ@¶ı ³f´~ µö¶~ µ¿hÿ¶~ µË^1¶ı ³X´µ¤p=Ú؃kA¶µÂõ˜r gA¶µš™™¹¥HyA¶ı ³W´µÃõ(¸ÛwvA¶µ¤p=ƵøtA¶µ333¿H¸…A¶ı ³o´~ µó̶~ µŸLr¶~ µa>,¶ı ³¯´~ µŸž¶~ µ™ñ@¶~ µ/ƒV¶×Df l:&&&VVl`NN`dd`l`N`NhN``d`NV`ll` ğ !ğ "ğ #ğ $ğ %ğ &ğ 'ğ (ğ )ğ *ğ +ğ ,ğ -ğ .ğ /ğ 0ğ 1ğ 2ğ 3ğ 4ğ 5ğ 6ğ 7ğ 8ğ 9ğ :ğ ;ğ <ğ =ğ >ğ ?ğ ı ³) ´~ µ?XJz ¶~ µ'×X ¶ µ…ëQxãŞ`A ¶ı !³ƒ!´~ !µo!¶~ !µ !¶~ !µë!¶ı "³Æ"´"µìQ¸õ™Ğ@"¶"µ= ×£ğİĞ@"¶"µ®Gáò»à@"¶ı #³¦#´~ #µ¯¾#¶~ #µsi#¶~ #µnÛ#¶ı $³®$´$µš™™™Ğ@$¶~ $µÀ6Õ@$¶~ $µì$¶ı %³À%´~ %µ¯=|%¶~ %µ¹¨ A%¶%µ= ×£A%¶ı &³Î&´~ &µWøž¾ &¶¹º~ &µWøž&¶ı '³'´'µ= ×#æ¤#A'¶'µš™™™«×A'¶~ 'µ×'¶ı (³Â(´~ (µÀû@¾ (¶¹º~ (µÀû@(¶ı )³t)´~ )µãÂË )¶~ )µR[)¶~ )µ_')¶ı *³Ì*´~ *µÀÌã@*¶~ *µW&A*¶~ *µ{.$*¶ı +³+´+µ…ëQ€§ÓjA+¶+µÍÌÌĜŽ<¶ı =³µ=´~ =µkˆ@=¶~ =µÿâÀ=¶~ =µgk=¶ı >³>´~ >µgã¤>¶~ >µo—F >¶~ >µÓzë >¶ı ?³´?´~ ?µ’¾ ?¶¹º~ ?µ’?¶×DJld`l`ddNhN``lN`NNN`d`d`l`dd`````@ğ Ağ Bğ Cğ Dğ Eğ Fğ Gğ Hğ Iğ Jğ Kğ Lğ Mğ Nğ Oğ Pğ Qğ Rğ Sğ Tğ Uğ Vğ Wğ Xğ Yğ Zğ [ğ \ğ ]ğ ^ğ _ğ ı @³x@´~ @µKÁ& @¶~ @µk{p@¶~ @µ³<—@¶ı A³«¾ A´¹º~ Aµ³º%A¶~ Aµ³º%A¶ı B³Ÿ¾ B´¹º~ BµëµFB¶~ BµëµFB¶ı C³‚C´~ CµÓüiC¶CµìQ¸M±AC¶~ CµãC¶ı D³¶D´~ DµC]°D¶~ DµÇê D¶~ DµH»D¶ı E³ºE´~ Eµ‹¹¾ E¶¹º~ Eµ‹¹E¶ı F³F´~ Fµ«H—F¶~ FµÇõF¶Fµffff ÎAF¶ı G³~G´~ Gµ8&G¶~ Gµ«k+G¶~ Gµ[PG¶ı H³ŽH´~ Hµ19H¶~ Hµs0åH¶~ HµaH¶ı I³€I´~ Iµ/À¾ I¶~ Iµ›I¶~ IµÇ?LI¶ı J³pJ´~ Jµ§Ž¤J¶~ JµgÀ© J¶~ Jµ ONJ¶ı K³×K´~ KµYmAK¶~ Kµáè@K¶~ KµQuAK¶ı L³„L´~ Lµg’L¶~ Lµә2 L¶~ Lµ7›ÄL¶ı M³zM´~ Mµ?œM¶~ MµW º M¶~ Mµ“¼ĞM¶ı N³}N´~ Nµ{€N¶~ NµÿÚ N¶~ Nµw›ïN¶ı O³Ú¾ O´¹º~ OµM­AO¶~ OµM­AO¶ı P³¼P´~ PµãRP¶PµÃõ(\ßmĞ@P¶Pµ®Gá.¡ñ@P¶ı Q³”Q´~ Qµ1 CAQ¶~ Qµ§÷LQ¶Qµ= ×£!§AQ¶ı R³ R´~ Rµ“Œ˜¾ R¶¹º~ Rµ“Œ˜R¶ı S³˜¾ S´¹º~ Sµsé¨S¶~ Sµsé¨S¶ı T³²T´~ Tµ«ÖÍT¶~ TµÓô,T¶~ Tµ{ËúT¶ı U³ªU´~ Uµ¯\aU¶~ UµpAU¶~ UµïkU¶ı V³eV´~ Vµ¯P¥&V¶~ Vµ[Á{?V¶~ Vµ!fV¶ı W³ˆW´~ WµÛf\W¶~ WµWWW¶~ Wµ/l³W¶ı X³ÁX´~ Xµ èÔ@X¶~ Xµ âè@X¶~ Xµx«ñ@X¶ı Y³œ¾ Y´¹º~ Yµ€„.AY¶~ Yµ€„.AY¶ı Z³†Z´~ Zµ_ÙZ¶~ Zµg˜|Z¶~ ZµğAZ¶ı [³§[´~ [µı<[¶~ [µwž[¶~ [µalsA[¶ı \³‹\´~ \µcş\¶~ \µÀÿö@\¶~ \µ#øÏ\¶ı ]³»]´~ ]µÛûĞ]¶~ ]µôc]¶~ ]µ÷ï4]¶ı ^³a^´~ ^µC3^¶~ ^µgf~/^¶~ ^µs© c^¶ı _³|_´~ _µ»>¦ _¶~ _µ¯í_¶~ _µg,6_¶×Dl`NNd`Nd````````NhdNN`````N``````ğ ağ bğ cğ dğ eğ fğ gğ hğ iğ jğ kğ lğ mğ nğ oğ pğ qğ rğ sğ tğ uğ vğ wğ xğ yğ zğ {ğ |ğ }ğ ~ğ ğ ı `³[`´~ `µKL f`¶~ `µ{ßib`¶`µáz.K `A`¶ı a³]a´~ aµÇb^a¶~ aµ«ªîKa¶aµ¸…@[Aa¶ı b³·b´~ bµ)Ab¶~ bµ’Ò@b¶~ bµqéDAb¶ı c³c´~ cµÛuÊc¶~ cµór‰c¶~ cµËèSc¶ı d³rd´~ dµóŽÊd¶~ dµw”)d¶~ dµg#ôd¶ı e³ce´~ eµsKNGe¶~ eµ'Cß-e¶eµìQ¸î›¿RAe¶ı f³kf´~ fµ£ÙÊf¶~ fµS~Ef¶fµfffæ©@Af¶ı g³Ëg´~ gµÑß@g¶~ gµ›é‹g¶~ gµÛÃRg¶ı h³¨h´~ hµgŸ ¾ h¶¹º~ hµgŸ h¶ı i³³i´~ iµüû@¾ i¶¹º~ iµüû@i¶ı j³hj´~ jµ#¡¹0j¶~ jµW˜ j¶~ jµw9ZHj¶ı k³_k´~ kµS %Ek¶~ kµ› ıHk¶kµ\Â•Å½VAk¶ı l³“l´~ lµKãXl¶~ lµ©él¶~ lµ_ŒBl¶ı m³±m´~ mµÃÈXm¶~ mµ1¨HAm¶~ mµC m¶ı n³–n´~ nµ)^n¶~ nµ‡B™n¶~ nµl÷n¶ı o³™o´oµš™™™éğ@o¶~ oµ7 +o¶~ oµ½o¶ı p³ɾ p´¹º~ pµGŽp¶~ pµGŽp¶ı q³nq´~ qµ÷ì q¶~ qµp q¶~ qµ†]q¶ı r³žr´~ rµàşñ@r¶~ rµ÷°r¶~ rµהÇr¶ı s³Ñs´~ sµÉø&As¶~ sµõìGAs¶sµìQ¸åüâ@s¶ı t³lt´~ tµã³v&t¶~ tµ‹Ã%t¶~ tµk3:Lt¶ı u³©u´~ uµšDAu¶~ uµ³+u¶~ uµ³äÏu¶ı v³Çv´vµffffÀ@v¶~ vµ[ñev¶~ vµïH˜v¶ı w³›¾ w´¹º~ wµ³ìw¶~ wµ³ìw¶ı x³Ó¾ x´¹º~ xµ?óÒx¶~ xµ?óÒx¶ı y³¡y´~ yµ]RAy¶~ yµx”y¶~ yµÓí´y¶ı z³bz´zµìQ¸~ZCAz¶~ zµÏ¡ 1z¶~ zµ›œûmz¶ı {³j{´{µq= å­1A{¶~ {µg}{¶~ {µs/{¶ı |³Y|´|µ¤p=:z3YA|¶~ |µ74ƒ;|¶|µq= Ž\aA|¶ı }³¤}´~ }µĞlè@¾ }¶¹º~ }µĞlè@}¶ı ~³~´~ ~µSú~¶~ ~µ+.¥~¶~ ~µCŸ ~¶ı ³i´~ µ[,¶~ µ§Ÿİ2¶~ µ»´8_¶×DDldd```dd`NN`d```dN``d``dNN`ddhN`€ğ ğ ‚ğ ƒğ „ğ …ğ †ğ ‡ğ ˆğ ‰€m#Šğ ı €³y€´~ €µwO €¶~ €µ{¿– €¶~ €µïÓ倶ı ³Z´~ µO=Øn¶~ µc04e¶µÁö`A¶ı ‚³\‚´~ ‚µ3€ˆZ‚¶‚µÂõHúHSA‚¶‚µ ×£à›â`A‚¶ı ƒ³Ò¾ ƒ´¹º~ ƒµ€„Ò@ƒ¶~ ƒµ€„Ò@ƒ¶ı „³g„´~ „µc%´0„¶~ „µœ)„¶~ „µsÁİN„¶ı …³^…´~ …µ» ;R…¶~ …µ×ôÇA…¶…µHázď®WA…¶ı †³†´†µÍÌ̐#›sA†¶†µìQ¸V{¦iA†¶†µázž07€A†¶ı ‡³°‡´~ ‡µaÌ8A¾ ‡¶¹º~ ‡µaÌ8A‡¶ı ˆ³¹ˆ´~ ˆµ÷ؗˆ¶~ ˆµaÈ Aˆ¶~ ˆµ·i¹ˆ¶ı ‰·ú‰¸‰¬®Ç%»t¨A‰­‰¬×£ğÒ¢ ¥A‰­‰¬ö(\ü®Ê¶A‰­ı Š®ܾ Š¯¯ı Š°+Š°ı Š±ܾ Š±²×ğÈ`dhN`dlN`l>¶@²‹‹²–––åÚû          """"""""########  !!!!!!!!&&&&&&&&''''''''$$$$$$$$%%%%%%%%********++++++++(((((((())))))))........////////,,,,,,,,--------2222222233333333000000001111111166666666777777774444444455555555::::::::;;;;;;;;8888888899999999>>>>>>>>????????<<<<<<<<========BBBBBBBBCCCCCCCC@@@@@@@@AAAAAAAAFFFFFFFFGGGGGGGGDDDDDDDDEEEEEEEEJJJJJJJJKKKKKKKKHHHHHHHHIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOOLLLLLLLLMMMMMMMMRRRRRRRRSSSSSSSSPPPPPPPPQQQQQQQQVVVVVVVVWWWWWWWWTTTTTTTTUUUUUUUUZZZZZZZZ[[[[[[[[XXXXXXXXYYYYYYYY^^^^^^^^________\\\\\\\\]]]]]]]]bbbbbbbbcccccccc````````aaaaaaaaffffffffggggggggddddddddeeeeeeeejjjjjjjjkkkkkkkkhhhhhhhhiiiiiiiinnnnnnnnoooooooollllllllmmmmmmmmrrrrrrrrssssssssppppppppqqqqqqqqvvvvvvvvwwwwwwwwttttttttuuuuuuuuzzzzzzzz{{{{{{{{xxxxxxxxyyyyyyyy~~~~~~~~||||||||}}}}}}}}‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒƒå#€€€€€€€€††††††‡‡‡‡‡‡‡‡‰‰„„„„„„„„……………………††‰‰ŠŠŠŠŠŠˆˆˆˆˆˆˆˆ‰‰‰‰ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"áÿà?à?œ&œU} ’Õ} Û Õ} mÕ} Û Õ} ÛÕ} Û Õ} $ ÕŠáá ğ ğ ğ ğ ğ ğ  ğ  ğ  ğ  ğ  ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ¾ı s¾ı }ı V¾ı !~¾"""""n~ Îğ?Ï~ Î@Ïı oúqı oûpı oûpı oûı ÎĞ~ r­“!A¾ stu~ r­“!Aı Îr)\r’xAsrÍÌ̀ž2uAsr{®y˜£†Aı ·~ r€ÒÛ@s~ rêjs~ r¿Íı ÎÔ~ r€ƒ@ s rš™™™™‡¢@ s~ rñHAı ά rìQ¸ÅÂ@ s rš™™™©|ñ@ s~ r۝íı έ~ ró O s~ rKX s~ rW§ı Î’~ ro9 s rfffffó@ s~ roı Îm~ rkyÿ s rÃõ(Ü1‰1A s~ rS×e1ı Î~ rc G`srÃõ(ì!ĞQAsrHáz֛`Aı Îw~ rO©Js~ rSæ»s~ rŸ ı Σ~ r!+hAs~ r;]srÂõ(XTAı ÎŒ~ r rAs~ r¿‰‡s~ r¿Ì'ı Î`~ r_è<$s~ r{Gg's~ r×/¤Kı ΢¾ tu~ rÓ ğs~ rÓ ğı Ή~ r—js~ rhùò@s~ r¿uDı Ί~ rœä@s~ rü²s~ r¡´ı Îd~ r¯5/s~ rw‰¸ s~ r#¿ÌOı ÎÙr= ×#F<$A¾ stur= ×#F<$Aı Îf~ rfÏs~ r£0s~ r{rLı ÎXr×£pÕ.ÌgAsráz&£°hAsr\Âıh>xAı ÎWrfffDuAsrÃõ(°ÒawAsr®GY :†Aı Îo~ rW,I s~ r“ Æsrš™™Ù¡­0Aı ί¾ tu~ rïÆs~ rïÆı Î)~ r{.Es~ r×+”JsrÍÌÌ|åWAı ΃~ r·Rx s~ r¯u6s~ rcÈ®ı ÎÖ~ rÒ2Asr®GárŠà@s~ rß ×Dp l""""HH:XLPTLPPTLPLLBLLLBLXXPBPL ğ !ğ "ğ #ğ $ğ %ğ &ğ 'ğ (ğ )ğ *ğ +ğ ,ğ -ğ .ğ /ğ 0ğ 1ğ 2ğ 3ğ 4ğ 5ğ 6ğ 7ğ 8ğ 9ğ :ğ ;ğ <ğ =ğ >ğ ?ğ ı Φ~ rûg« s~ r†Q s~ rîüı !ή¾ !tu!rq= ×£FÀ@!s!rq= ×£FÀ@ı "Î~ "rë Ÿ¾ "stu~ "rë Ÿı #ÎÀ~ #r1mA#s~ #r]ãA#s~ #r÷(ı $ÎÎ$r= ×£°±@¾ $stu$r= ×£°±@ı %΁~ %rKI%s~ %ra[3A%s~ %rˌ–ı &Ît~ &r=£†A&s~ &rÿ2º&s~ &rÿĞ ı 'ÎÌ~ 'rcó 's~ 'ra A's~ 'r# Aı (Î(rfffkcA(s(rfff&õaA(s(rfff"°rAı )ν~ )rì\A¾ )stu~ )rì\Aı *Îu~ *r¯ââ*s~ *rÏÜ *s~ *r{¿ƒ&ı +Ξ +tu~ +rÀzğ@+s~ +rÀzğ@ı ,Î…~ ,rÓÜ= ,s~ ,ró¶î ,s~ ,rÓ,ı -Η¾ -tu~ -rŸ·î-s~ -rŸ·îı .Î¥~ .rp¶õ@.s~ .r3d“.s~ .r#5²ı /Α/rq= ×E«A/s~ /r¯¹m/s~ /rS-¯ı 0Ε~ 0rÚº0s~ 0rƒøŞ0s~ 0r—Ò™ ı 1Î{~ 1r‡ƒ´1s~ 1rÛ\Ë1s~ 1r_àı 2Îv~ 2rG·†2s~ 2r?[ñ2s2r®Gáâ#4Aı 3Îs~ 3r«uW3s~ 3rk(Ÿ 3s~ 3ržöı 4Î4r®GÑ¥ücA4s4rázN"zXA4s4rÃõ(|ÛpAı 5ξ~ 5r€G¾ 5stu~ 5r€Gı 6Ώ~ 6rŸ|Å6s~ 6r3ò¹6s~ 6rÏnı 7Î~ 7rä*g7s7rq= woŠPA7s7r\Âņ`Aı 8Κ~ 8r3l8s8r= ×£žqA8s~ 8r/<ı 9θ¾ 9tu~ 9rg"ö9s~ 9rg"öı :Îq~ :r7ǁ:s~ :rWáB:s~ :r‹¨Äı ;ε¾ ;tu~ ;rÛ0;s~ ;rÛ0ı <Î~ <rgžy<s~ <rߢP<s~ <rCAÊ1ı =Îx~ =r{KÕ=s~ =r3 =s=rÃõ(\¬J$Aı >Ϋ¾ >tu~ >r·|4>s~ >r·|4ı ?Ο~ ?r÷Ù4¾ ?stu~ ?r÷Ù4×Dª lLJ:LBLLLX:LBLBLPLLPLX:LTPBLBLPB@ğ Ağ Bğ Cğ Dğ Eğ Fğ Gğ Hğ Iğ Jğ Kğ Lğ Mğ Nğ Oğ Pğ Qğ Rğ Sğ Tğ Uğ Vğ Wğ Xğ Yğ Zğ [ğ \ğ ]ğ ^ğ _ğ ı @΂~ @r?94@s~ @rë@C@s@r= ×£aAı Aζ~ Ar¢ƒAs~ Ar >WAAsArš™™™õ#ô@ı Bκ¾ Btu~ BrÀzğ@Bs~ BrÀzğ@ı CΝ~ Cr_näCsCr®Gá‚Añ@Cs~ Cr'ԓı DÎÃDrš™™™ù“ã@Ds~ DrÅR3ADs~ DrM TAı EÎ~~ Er·ëØ Es~ Er ài Es~ Er¿ËBı FÎŽ~ FrÁhú@Fs~ FrSjµFs~ Fr‘€GAı G΀~ Gr©K‰AGs~ Gr¨ş Gs~ Gr|¤ı HÎp~ Hr§½ŽHs~ Hrïd÷Hs~ Hr“"†&ı IÎ×¾ Itu~ Ira!ü@Is~ Ira!ü@ı J΄~ Jrs¼Js~ Jr«Js~ Jr>Yı KÎz~ Kr mıKs~ Kr^)NKs~ Krû”…2ı LÎ}~ Lr,@ ALs~ Lr·cîLs~ LrOìr ı MÎÚ~ Mre¢3A¾ Mstu~ Mre¢3Aı Nμ~ Nr°©Ns~ Nr_~+Ns~ NrÛ.Õı OΔ~ OrıOs~ Or7EaOs~ OrGX^ı PΠ¾ Ptu~ Pr¦aAPs~ Pr¦aAı QΘ~ QrÕ60A¾ Qstu~ QrÕ60Aı Rβ~ Rr7¼4Rs~ Rr‡’}Rs~ Rr»N²ı SΪ~ Sr›@SsSrš™™™‰Oò@SsSrš™™™©»ò@ı TÎeTrfffæÜ1ATs~ Tr;éï*Ts~ Trc­Eı UÎz¾ Utu~ Urhüä@Us~ Urhüä@ı VΈ~ Vr¿.ÁVs~ VrÏOöVs~ Vr‹~·ı WÎÁ¾ Wtu~ WrË Ws~ WrË ı XÎœ~ Xr£ó@Xs~ Xrõ'AXs~ Xr@PÀ@ı YÎl~ Yr•2#AYs~ Yr…¯PAYs~ Yrk]1ı ZΆ~ Zrã×iZs~ ZrZs~ ZrïX{ ı [Χ~ [r?·ƒ[s~ [rt [s~ [rO8ø ı \΋~ \rO ]\s~ \ri¢fqs~ qró›ä qs~ qr/ÚJ@ı rΞ~ rrâ@rs~ rr'nrs~ rr/Vâı sÎl~ srû ss~ sr«™ss~ sr£,›ı tÎÄ~ trü"A¾ tstu~ trü"Aı uΩ~ ur9#us~ ur¹DAus~ urßFÇı vÎÇ~ vró`? vs~ vr˜ç÷@vs~ vrËş” ı wΛ~ wrs%—¾ wstu~ wrs%—ı xÎÓ¾ xtu~ xrߛ®xs~ xrߛ®ı yΡ~ yróysyrìQ¸… ’@ys~ yr§#%ı zÎb~ zrëÈÅ3zs~ zr£Vı&zs~ zr‹ÃZı {Îj~ {rWĞÆ{s~ {r‡³¹ {s~ {rۃ€>ı |ÎY~ |rgæS]|s~ |r·µ;|s|r ×£0k|XAı }Τ~ }ro*»¾ }stu~ }ro*»ı ~΍~ ~rÃV~s~ ~róğC~s~ ~r³GFı Îi~ r£<¿s~ rW—srìQ¸¾u¿@A×D¸ lLPLLLLLLL:PLLBLLLLLL:LL:BPLLP:L€ğ ğ ‚ğ ƒğ „ğ …ğ †ğ ‡ğ ˆ€m#‰ğ ı €Îy~ €rc€s~ €rÏ0€s~ €r/P“ı ÎZr= ×#G RAs~ r‡ËRUsr\Â Ç_Aı ‚Î\‚r®Gé¸aA‚s‚r×£p XcA‚s‚rö(\ûˆrAı ƒÎg~ ƒrç9{,ƒs~ ƒrŸƒs~ ƒrƒM’Bı „Î^„rš™™ùK¥BA„s~ „r ¹)*„s~ „rwFndı …Î…rìQ¸~!hA…s…rìQ¸NMmeA…s…rìQ¸ænÇvAı †ÎȾ †tu~ †rÁùş@†s~ †rÁùş@ı ‡Î¹~ ‡rà ‡s~ ‡rO>t‡s~ ‡r_€ı ˆvúˆw×£pÁ¨"¤Aˆxˆwffæáüì¢Aˆxˆw…«Ñ҇³Aı ‰*܉+ı ‰,+‰,ı ‰-܉-×â´LTXLPXBLX>¶@-‹‹*™™™ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?M\\USER01PC\EBIRLIKMAKBUZÜ$Cï€ š 4dxHA4ÿÿÿÿDINU"è$‚ZòèSMTJØEPSON LX-300+InputBinMANUALRESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption2PaperSizeA4PrintQualityOption1ColorModeColorHalftoneHT_PATSIZE_AUTO¡" dşÿXà?à?œ&œU} ¶ –} $ Ô} $ –} ¶ –} $ –} $–} $ –} ¶ –} $–} I –} $–} m–} ¶–} ’ –} $ –?ÿ ÿ J J J J J J J J J J ,@ ,@ ,@ ,@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿı Ê"¾ ÊÊ––————––––– ¾"˜Ó˜––————––––– –ı Ò,ı ™nı Š(¾–—ššı ò%ı ó*ı ó#ı ó,ı ô$ı õ#–~ ÒnK§.Òš™:F¤ADÀ¾Š–—ššöğğğñ÷ ı ïØ®Ç%»t¨A~ ã†QE(-ì…Ut´ª1ÀDÀDÀDÀd¾nn››ı ø Ø®Ç%»t¨A% è|FW,†Ñ!@D ÀD @d~ ã–y`(, éÜÎ/s1ÀD ÀD ÀD Àd% ùY@D ÀD @dı ïÙ×£ğÒ¢ ¥A~ ãÆùÙ%-튔rÖ¯×$ÀDÀDÀDÀd¾op››ı ø Ù×£ğÒ¢ ¥A% èmLÉ2cÉ@D ÀD @d ã, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ïØìQ¸UÍÕ¦Aã-íYÀDÀDÀDÀd¾nq››ı ø ØìQ¸UÍÕ¦A% è“#D·5£ @D ÀD @d ã, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ïØö(Üüş ¨Aê-íYÀDÀDÀDÀd¾nn››ı ø Øö(Üüş ¨A% èTV‰ğƒ”!@D ÀD @d ê, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ïØÍÌL*’§Aë-íYÀDÀDÀDÀd¾nn››ı ø ØÍÌL*’§A% èo–®÷r,!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï~ غä\, ë- íYÀD ÀD ÀD Àd¾ oo››ı ø~ غä\,% èF:ï F) @D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï ُÂu…ñ]§A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd¾ nn››ı ø ُÂu…ñ]§A% è÷HfÅf!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï Øš™™o'-¦A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd¾ nn››ı ø Øš™™o'-¦A% è¿ı*…U( @D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï ؤp=µ §A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd¾ nn››ı ø ؤp=µ §A% èW‹Q—,*!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï Ø ×#3¸§A ë- íYÀD ÀD ÀD Àd¾ oo››ı ø Ø ×#3¸§A% è\ï>H!@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï Ù\Bİ?â¦Aë-íYÀDÀDÀDÀd¾nn››ı ø Ù\Bİ?â¦A% èe fG¬ @D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @dı ï!Øš™:F¤Aë-îYÀDÀDÀDÀd¾nœ››ı ø! Øš™:F¤A% èkúå@Ş@D ÀD @d ë, éYÀD ÀD ÀD Àd% ùD ÀD @d¾œ–————ı ú# ûgf& (áA % À ÀD % üY@D ÀD @d# ûÊ<0¤A % À À , üy9¬¯N)WÀD ÀD ÀD Àd% ıY@D ÀD @d¾"œ–————Ÿ ¡ ¡¡ ¾"–Ô–––––——————— ¾"–Ô–––––——————— ¾"–Ô–––––——————— ¾"–Ô–––––——ff——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––hhgghhh ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––—gg——— ¾"–Ô–––––—gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ¾"–Ô–––––——gg——— ×D+l2&šW!ø&&&&&&&&&&&&&& ÿ!ÿ"ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ¾ ——ii——— ¾!    ¾"——————— 456789:;<=>× Î ìÈğÀ ğğ¨ğ( ğ ğğp’ ğ c ğ6忁N¿€Ã¿Grafik 1ğKÒ µğ]@ T8ÍÁÀPPPZaajk¦&A Sayfa &Pƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡" ,,à?à?3œ&œìPğH`ğğ0ğ( ğ ğ@a€»3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2014 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#€S S4ES S 4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#€S S4ES S 4D$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ0@53O&;Q4$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ±@53O&;Q4FA÷ < ¤3O*jj Ì 3 boR RR RV VdŞòÿ Z&I! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &J! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿrJC Z3Ouÿÿÿìÿÿÿ&&_Q 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<˜W“+ˆÉ…?$“(QCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" Ó ©i3O Ó Q% ÿÕÿÿÿ­ÿÿÿ0 3O&KQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<“ 5­ãÍ %Š?ç1< ê?¯]~¤û Ï?¸ »Yæúî?¥½¥úšô•© žž /€S S 4S S4S S4§D§*jj Ì VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ#CÌ› ê?3O=ïÿÿÿæ(&`Q €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<Óÿÿÿ(ÑÀ-zĞ?deïsıe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž /€xS S4žž [€S S 4 eeež*žvtr-TR]žž >¶ @à‹‹à å ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ğÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4DINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationLANDSCAPE_CC270ColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XX,,ìÈ¡}KK<<<<'''''''''''''''''''''''''''''''Thu Thu Dec 11 09:42:22:855 2014wº`KKwº`wº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ¶0æ} ¶ æ} I æ} $ æqÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿı Ïæ¾ÎÎÎÎÎÎı ys¾ÎÎÎÎÎÎı yu¾ÎÎÎÎÎÎı Ív¾ÎÎÎğğğı zw½ğxŸ@ğ|Ÿ@ı ğx¾ ğğğı {ı {zı {zı {z¾ ğğğı |0‡¸…[×iA‡áz®ÒiAı }ç¾ ğğğı |1½‡6T‡3%Şrı }è¾ ğğğı |½‡«¬)‡×Óı }é¾ ğğğı |2½ ‡'Í#‡Ï» ı }ê¾ ğğğı |3½ ‡ã(/‡Cı }ë¾ æææı |4 ‡= ×cTÎ1A~ ‡ç6~"ı }ì¾ æææı |5~ ‡Ëã ‡®Ga£(#Aı }í¾ æææı |6½ ‡j„@‡ı }U¾ æææı |7½‡‡ı }S¾ æææı |8½‡‡“‚gı }S¾ æææı |T‡ìQ¸ŽlYA‡= ×ITAı }îı |Œ½‡ûžnR‡—ÉFı }ïı |:‡×£ğ¯)1©A‡…ëÑd¹v¦Aı }ğı |;‡Ì@"sA‡fff~ àqAı }ñı |<‡ ×£„ŒÄpA‡q= ¿Š‹nAı }òı |=½‡—g ‡óaØı }óı |>‡ÂõH´PAA~ ‡8=ı }ôı |?½‡7ğå8‡3/Eı }õı |@‡®Ç/ „¦A‡…ëÑ )â£Aı }öı |A‡7±m’A‡…ëê *Aı }÷ı |B½‡_,‡+Şı }øı |C½‡‡ı }Sı |D‡®Gá˜ZaƒA‡q= ™Hw€Aı }ùı |E½‡¿W‡›5ÿ<ı }ûı |F‡= ׫¦­~A‡×£ptAı }üı |G‡…ëQ^d&A‡úôª‚Aı }ı×Dø l$$$$BHPBBBBLLBBB@2@@@2<2@@22@2@ ÿ!ÿ"ÿ#ÿ$ÿ%ÿ&ÿ(ÿ)ÿ*ÿ+ÿ,ÿ-ÿ.ÿ/ÿ0ÿ1ÿ2ÿ3ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ?ÿı |H½ ‡ëS‡[hı }ş¾ æææı !|I½!‡>@‡Ó@ı !}ÿ¾ !æææı "|J½"‡‡ı "}S¾ "æææı #|K½#‡£D‡oöı #}¾ #æææı $|L~ $‡Kêù$‡Ãõ(\ÿ1Ñ@ı $}¾ $æææı %|M%‡ìQ¸îhmA%‡fff¦»hAı %}¾ %æææı &~N&ˆáz”Dɟ¬A&ˆš™*”©Aı &¾ &æææı (Ív¾(ÎÎÎğğğı )zw½)ğxŸ@ğ|Ÿ@ı )ğx¾ )ğğğı *{ı *{zı *{zı *{z¾ *ğğğı +|0+‡ÍÌ̄ñazA+‡\Âá/bzAı +}¾ +ğğğı ,|1,‡ö(\ÿÿ‘aA,‡…ë1¥`Aı ,}¾ ,ğğğı -|-‡= ×CYCA~ -‡vï4ı -}¾ -ğğğı .|2½.‡rÔ'‡ÿzƒı .}¾ .ğğğı /|3½/‡[ £‡ÇP$*ı /}¾ /æææı 0|4½0‡7©z<‡› ¤:ı 0} ı 1|5½1‡Ñ°$‡ë"rı 1} ı 2|6½2‡j„@‡ı 2}Uı 3|7½3‡‡ı 3}Sı 4|8½4‡“3m‡Ÿ ı 4}Áı 5|T5‡ÍÌ̄êíeA5‡®G±h†hAı 5} ı 6|Œ6‡®Gá ñ‡ZA6‡ ×£À£@WAı 6} ı 7|:7‡®G¡p…¹A7‡ff¦Ä®µAı 7}ùı 8|;8‡…ëQ)…A8‡®GE:cƒAı 8} ı 9|<9‡×£p…g‚A~ 9‡zjtı 9}ı :|=½:‡pûA‡;ú ı :}ı ;|>;‡q= ·íTA~ ;‡s¯íqı ;}ı <|?~ <‡ݑr<‡ìQ¸~CVAı <}ı =|@=‡¸…9ž–¶A=‡\ÃKê²Aı =}ı >|A>‡€»ÒX¤A>‡q=Šg‹¡Aı >}ı ?|B½?‡ãIÄ3‡ÿ´}'ı ?}×B XBBBBLPP$BHPPLBB22222@@@@<2<<@@@ÿAÿBÿCÿDÿEÿFÿGÿHÿIÿJÿKÿMÿNÿOÿPÿQÿRÿSÿTÿUÿVÿWÿXÿYÿZÿ[ÿ\ÿ]ÿ^ÿ_ÿı @|C½@‡‡ı @}S¾ @æææı A|DA‡ÍÌÌ¡-’AA‡q= ÙdAı A}¾ Aæææı B|E~ B‡˓÷TB‡ÂõèˆSAı B}ú¾ Bæææı C|FC‡HázŒO AC‡Œ c„Aı C}¾ Cæææı D|GD‡= ×?7o‹AD‡Ãõ(È0‹Aı D}¾ Dæææı E|H½E‡‡Ñ$‡oğ*5ı E}¾ Eæææı F|I½F‡>@‡Ó@ı F}ÿ¾ Fæææı G|J½G‡‡ı G}S¾ Gæææı H|K½H‡׉j‡ó[ı H}¾ Hæææı I|L½I‡{Éô‡Ž‰ı I}¾ Iæææı J|MJ‡\ÂÜ¡€AJ‡…ëQpVlyAı J}¾ Jæææı K~NKˆfff o?½AKˆ®Ç~¬ë¸Aı K¾ Kæææı MËv¾MÌÌÌ€€€ı Nwı N€Uı N€Vı N€xı N€Š¾ N€€ı O‚ı O‚zı O‚zı O‚z¾ O€€€ı Pƒ0P‰®GaqĞë¢AP‰…ëQ=]¯¦Aı P„W¾ P€€€ı Qƒ1Q‰{®{B¬AQ‰ ×£ô_“‰Aı Q„X¾ Q€€€ı RƒR‰…ëQø™ŞmAR‰¤p=Jñ©gAı R„Y¾ R€€€ı Sƒ2S‰…ëQH‰2hAS‰…ëQØe\Aı S„Z¾ S€€€ı Tƒ3T‰ÍÌÌÔÕğlAT‰Âõàù4cAı T„[¾ Tæææı Uƒ4U‰×£pí0ômAU‰ÍÌÌ$X nAı U„Q¾ Uæææı Vƒ5~ V‰Š °V‰Âõ8Ø]Aı V„\¾ Væææı Wƒ6½W‰Û_‰Ÿ‹/ı W„?¾ Wæææı Xƒ7½X‰‰ı X„S¾ Xæææı Yƒ8½Y‰ÏÊz‰›¾ı Y„]¾ Yæææı ZƒTZ‰®Gw:ŠAZ‰ÂõŸ&˜Aı Z„^¾ Zæææı [ƒŒ[‰)\ÒÄsA[‰ìQ¸ÀÇ!Aı [„_¾ [æææı \ƒ:\‰×£0/öâA\‰ ×ScéâAı \„`¾ \æææı ]ƒ;]‰¤p½oö$®A]‰ö(\ )k¯Aı ]„a¾ ]æææı ^ƒ<^‰…ëÑ6ǧªA^‰Ház HÙ«Aı ^„b¾ ^æææı _ƒ=½_‰‹ÇáR‰,.Eı _„c¾ _æææ×BX XBPLPPBBBBBPP$THPPPPPPLBBBPPPPP`ÿaÿbÿcÿdÿeÿfÿgÿhÿiÿjÿkÿlÿmÿnÿoÿpÿı `ƒ>`‰{®·Ã˜xA`‰R¸ɟÊyAı `„dı aƒ?a‰333{°|Aa‰×£pݏ€Aı a„eı bƒ@b‰ff6°~ÚàAb‰ìQ€r°àAı b„fı cƒAc‰…ëÑVtßÍAc‰q=ŠfGÎAı c„gı dƒBd‰ázg\dAd‰…ëQø+ûiAı d„hı eƒC½e‰3žd‰ı e„Uı fƒDf‰q=J®z£¸Af‰ÂµÄ‘ʺAı f„iı gƒEg‰®GáR¨twAg‰…ëER|Aı g„jı hƒFh‰ÍÌÌ;­¸Ah‰Í̌,Šf³Aı h„kı iƒGi‰®GÉr·Ai‰¤p=!‹o·Aı i„lı jƒHj‰fff–ÉNZAj‰ÂõßSdAı j„mı kƒI½k‰¥£A‰Á,Ğ@ı k„nı lƒJ½l‰Ã@‰ı l„Uı mƒKm‰®GñIˆWA~ m‰ ª)ı m„oı nƒL½n‰û/O ‰Sìçı n„pı oƒMo‰ìQ8퓨Ao‰ázäœ@©Aı o„qı p…NpŠq=´®åApŠq=j¼bèåAı p†r×&X@@@@@@2@@@@@22<2@>¶@dbè‹‹bèPPPå2MM((ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ğÁ=&LUYGULAMA ^B. / DEN0B&R&P/&Nƒ„&'(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï€ š 4dşÿ,A4DINU"8tHÙê$Eˆ8SMTJ(HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0hpSupportsREST1HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPHideQualitySettings0HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3HLPPHQÛ`QÛ`XXX,ìÈ¡}KK<<<<'''''''''''''''''''''''''''''''''Thu Oct 02 11:15:06:807 2014wº`KKwº`¡" Uşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} Û"æ} $ æ} ¶æ} $ æ} ¶æ} ¶ æ} ¶æ} ¶ æ} ¶æ} Ûæ} $ æ&’@ ’Àå!,Àå!,Àå!,Àå!,Àž!ğÀžğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ğ@ğÀžğÀž!,Àž!ğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğÀžğ@ğ@ğÀžğ@ğ@ğÀžı Ó¾ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÕ ı Ö/¾ ××××××××××××Ø ı Ùı ßı¾ àáı Ğş¾ ÑÒı ßı¾ àá ı Ğş¾ ÑÒ ~ 9xŸ@Úı Ü ¾ İŞı â ¾ ãäı ܾ İŞ ı â¾ ãä ı 9ÿÛ½1tŸ@2xŸ@ı 3&½tŸ@xŸ@ı &½1tŸ@2xŸ@ı 3&½ tŸ@xŸ@ ı &ı :ı 40¾ ?> A@7 ı 1¾ RSMGHB; ı Q¾ !"TN !"IC< ı 2¾ !"TN !"IC< ı 3¾ !"TN !"IC< ı 4¾ !"TN !"IC< ı 5¾ !"TN !"IC< ı 6¾ !"TN !"IC< ı 7¾ !"TN !"IC< ı 8¾ !"TN !"IC< ı O¾ #$%VP#$%KE5 ı 9¾ &'(XYZ&'([\]8 ı 4:¾ ?> A@7 ı ;¾ ^_`abc6 ı <¾ #$%VP#$%KE5 ı =¾ !"TN !"IC< ı >¾ !"TN !"IC< ı ?¾ #$%VP#$%KE5 ı @¾ #$%VP#$%KE5 ı A¾ #$%VP#$%KE5 ı B¾ !"TN !"IC< ı C¾ !"TN !"IC< ı D¾ !"TN !"IC< ı E¾ !"TN !"IC< ı F¾ !"TN !"IC< ı G¾ !"TN !"IC< ı H¾ !"TN !"IC< ×Dæ l22Œˆ¨22222222222222222222222222 ğÀž!ğ@"ğÀž#ğÀç!$,Àž!%’Àç!ı I¾ !"TN !"IC< ı !J¾ ! !"TN !"IC< ı "K¾ " !"TN !"IC< ı #L¾ #)*+UO)*+JD= ı $4M¾ $ ?> A@7 ı %e¾ %,-./WQ,-.0LFd פd22222>¶@/‹‹*åZ   ï÷ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?¡"áÿ333333Ó?333333Ó? œ&œ<3U} m$ } ’ } Û } Û } ¶ } $ ) ğ ğ€v" ğ ğ ğ€" €     € ğ€" ğ€" € €  € € €    ı å,¾ææææææææç ı èı ë ìı í-îı ïÿğı r.ı u/ı tÿéı ñòı ñòı ñòı w ı w ı x ê½*ytŸ@zxŸ@ytŸ@zxŸ@ytŸ@zxŸ@ı w0ı w0ı w0ı {0|…p àB}š™Yü ôB~ ~N%¤p½=A ×£u]ؚAA ×£‘ žAı €1ı 2ı ‚ı ƒ1„Háža¿ B……ß(? B†¤p=0b5A…q= mmŠAa…ëQh(‹Ab333KQŽAı ‡ ı ‡3ı ˆı ‰QŠáz8±š‡øA‹ÂùŞùAŒ®GáRœòlA‹ÍÌÌÔbÎhAö(\_:*[AI{®MfAı 4ı 5ı Žı ‰2Š)\GG„áA‹q=ªYşÚáAŒázp1gA‹\Â5$§^A)\©š_AI¤p=J]dXAı 6ı 7ı Žı ‰3ŠÍ̼P„ÑÓA‹)\@JÕAŒâmA‹fffFx cAš™™-»|AI×£pµ$}Aı 8ı 9ı Žı ‰4 Š®Gџ€nÕA ‹Ãõ¸/ÍÄÕA Œ¸…C`nA ‹…ëQ˜žºnA ìQ¸.¢[aA I®Gá"HádAı :ı ;ı Žı ‰5 Š®W•^ÚA ‹Há:§ãJáA Œ{®—¨ÛYA ‹\ÂµV_A š™™Y§ CA~ I¯±nMı <ı =ı Žı ‰6 Š\B®E3ºA ‹Âõã£6«A½ ŒÛ_‹Ÿ‹/ ”%IŸ‹/ı >ı ?ı Žı ‰7 ŠR¸ŞÍåËA ‹×£€“OĞA½ Œ‹Iı @ı Sı ŽSı ‰8 Šq= –Z’A ‹333X¹Ì“A Œ®GáÚşÀ@½ ‹¤I³`’ı Aı Bı Žı T×£ˆ4 İA‘R¸æHì÷àA’®G¥»¤‰A‘¸…8\q—A¸…« }AK)\6=¯Aı “Cı “Dı ”ı •9–ö(äÚšğA—ğ ìÕğA˜HázÂş_A—®GဓOA[fffZDxA\q= Ce™xAı ™Eı ™Fı šı {:|¤°Li¶;B}¸Ş!ÑÀçÜAA)\;ôİAı €Gı ı ‚ı ƒ;„ffŞ6”TB…ff⌠VB›®GÄ' ¯Aœ€êаAaR¸^l¤°Ab)\O2Ó±Aı ‡Gı Hı ˆı <\¶L'?ÿA‘ÃõŒ_ŽB’…ëÑBòÕ«A‘×£pê7v­A®Gğ¾­AK¤p½Ö±m¯Aı “Iı “Jı ”ı ‰=ŠÍÌ̌RñÜA‹áz¿À*ÛA½Œ”¶Q‹§Y)FHáz_AIš™™yã˜aAı Kı Lı Žı ‰>Š{¦ûX[àA‹…ËU‹áAŒR¸Íí wA‹ìQ¸ ŒzA)\.D‰tAI¤p=²‚÷xAı Mı Nı Žı ?ÂE–è;B‘ázgŸB’ö(\wÁp|A‘…ëQ€–X€Aq= Çâ~AKfff°ÂÀAı “Oı “Pı ” ı @3sß¼¼4B‘3³¾%7µ5B’ffnPFâA‘\ZßYxâAš™™<ë™×AKìQhåVùØAı “Qı “Rı ”ı Aš™|<ğ*B‘ÃõıØtB’ázôĞvÑA‘ìQXs±WÒA®GÁΆŽÑAKq=êâ•VÒAı “Sı “Tı ” ı ‰BŠ\Çk×B‹)\Zğ½½BŒ…ëÑÂcA‹…ëñámjA¸… 3XAIÃõ(¼dIbAı Uı Vı Ž!ı ‰CŠ ×·¿VÑA‹R¸®ÿ(ÓA½Œ3žd‹3ždIı Wı Uı ŽUı ‰DŠ= igÈB‹…ë§}™BŒÃõ(ı~&¸A‹ö(ó¹»Aáz¦&‡ªAIR¸êÁ$°Aı Xı Yı Ž"ı ‰EŠ)\¶ô•õA‹ìQÉˆöAŒnÙvA‹Ãõ(äBC|A{®§óªqAI\ÂIk¾uAı Zı [ı Ž#ı ‰FŠ…ë‘ĞSqùA‹ ×ÿY©xúAŒÃõ¨›‚Û·A‹= WѶ6´A¸9z AI®Gaô™Aı \ı ]ı Ž$ı ‰GŠ ×+ÒC½ B‹ìQ¶Úâ BŒÂµF+¸A‹Í̌÷‘Ë·A\Â=jfAIáz†ùqAı ^ı _ı Ž%ı ‰HŠR¸ş}çA‹ÃõKB…çAŒ×£pž@XA‹= ×#'rcA333cI'UAI®GюiAı `ı aı Ž&ı ‰IŠ33ÕÿÉàA‹×£€lx)çA½Œg_ ‹Á,Ğ@g_ I¼Á@ı bı  ı Ž×D0l*€|b ¤¤¤¤¤ ~~Š¤¤¤¤¤–¤¤¤¤¤~¤¤¤¤¤ ! " ğ # ğ€"$ ğ ( ı ‰J Š…ëaÿܱÔA ‹{^üŽØA Œ®GázHƒ@~ ‹ ®GázHƒ@~ Iı cı Uı ŽUı !‰K!ŠÂµ23IïA!‹Ãõ`yŽ{ğA!ŒfffVåI[A~ !‹»^ò,!q= §6eXA~ !I_‚±1ı !dı !eı ! Ž'ı "žL"Ÿ)\&àò˜A" ázm>šA½"¡Ÿº  ëµÄ×c×J‡˜Nı "¢fı "¢gı " £(ı #{M#|ö(¨1œÁòA#}¸1¬OñA#~{.Ŷÿ§A#Âu¾‰ö©A# ö(\E.~ A#A¤p½naà£Aı #€hı #iı # ‚)ı $¤N$¥=Ê5„í@B$¦…«İhߜAB$§ázT.ñæA$¨= o6¼ÕçA$©33ÓFÄûßA$ª×£8ŸŒ(áAı $«jı $«kı $ ¬*¾( ­    ×”dœœ~¤¤>¶@ ‹‹ åB ggÿÿÿÿD ½ïÏóÁË@³ìËTĞşÿÕÍ՜.“—+,ù®0¼ PXd lt|„ Œ xæ sektörel ham DENİB SEKT. ülke ham ÜLKE TABLO mal Grup hamMAL GR. ve SEKTÖR TABLOAB AYLAR 2014 AYLAR20152015 YENİ GRAFİK DENİZLİ SEKT.TİM DENİZLİ DENİBSayfa1Grafik1 Çalışma Sayfaları Grafiklerşÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0l˜¤°ÄĞä ô ( 4 @LT\dæTss uyg-ortak yg- Normal.dotRECEP.d2CEMicrosoft Word 10.0@@~¥ƒî Ï@œÌ üTĞ@œÌ üTĞK ¡8.³»ñvÕRÂZ`D˜°§ã`)2RúSZÃüÂİ“±; î¼`ÉÜ­éYfЍæaYA7Õ×t§ÂÎV…çİ°Å9É4çÀ¦:'€¦ ğmµ¿F„5Ïlu—#`Om§®;é¡(† ®ó‘üœ ϱ ‡Òõ<@4º‡t7Ӗȶnô:4Ò»Z·½å@Ü(諭{«a)&àn’k’“dæ§zSÒ7µ½0Ë'.qàp҈R؁ɵ/¥í՞oĞ´º©=N¨\Q&鞌è#.Ü(ß1ü^€ÚšPB¾„-ÕÕéSËŸÈ«îkHªÔ‡äƒsbéÜ$[/€êBu&­…0«ÒQo¹µİPF¨¿¨İ}†ò“)Æ îRY ¹Õã1š2Õº‹¦|»Ì8µ/]›æ ’ņn_%«ekN„ ©c¥Ì,…Ù P_TàOÌد|jYÛöİ\fÄZŽ¢İI‡S‰é°q.¸íÀ·Ğ1Á.[,ø)\Ì«è;d¨´$É­zGWõ[JğžxàÃ+ëJá¦2'tmJG}€şa8&!ö·õ=2”Ş Ô€L@e,Á«{àÖˆ ¢´düÊß@^áヮ)ÜHgw!|`A‚¿Á¦q6Õ1İ6Õ1Ïq¬„@îé6‘·#ã¬eR;‘ ¤£›9ô:B”bzË­:@ʏ½*”#úFgúh4ãğD—ÿC©K¥Ü¹ñœĞ½2˜šCb]÷6Ž/M®µËVkªOó…à²Ùæ`ù߸†ŠySÄ! ó¹ÍÖ@á" ¼ŒæꖖùÃb±dc-åD8¦e.*‡MÀc8g_Øj€Ê%›Œ°™Õ¢Y_bÅ|Iù„s«ÿøéšs³yÀı¥kp49ş.k·¢àW®\ÓüPúc4óö¥.•œWmşÌNŒ-n›…~9ú'Ɩ¥x`š0¶ØÖ¹Ãş†Éı¿bÃßø#‡âWl%~ÅpJß06Ç9Š_±•üA¼â¤…Oğ_¶Ì»}Ì^¡¦s³÷4f{Ô&4vÃÁƒñLÿ<Ž;F¶İãğöl<ŽCRàq¬áM€c¾©‹Çıl¸'‰q~_ëã,‡ıQ–fúI¬¥1Vc_÷wÔ2v¼¶·œØGAİqµ–fl&t¿=¡{Rù;€œÒ78šrrĞìğ¦6ÍgzĞì8älš[2€fÇWĞ옓Ó4;İ @³cL~€ü…È_ˆüÅÈ_Œü%È_ÒÜ¥sÙ«¨ìj 1—Åç\ÆX?œöJœb¼“‰¯sQ ݃‹”ûWq§ûŸ't¯º÷ÏJè>nuÿׄîãV÷&t·º_šĞ}Üê~MB÷q«ûÍ İÇ­î÷%t·º?˜Ğ}Üêş»„îcJ÷9ĞgC-c+`¯×<Ïş÷s•ß̌™¦ ˆßÅlÂ}GÅlu Óßߢp C™žyZ”ßÒô´ÍAÌ,€ÂéYèž%Êj½W™\ç_°a˜gďëğü>…ãY×ĞÆ©OÔ± ŞêñfàÌÀ½GäÓÜkD|ğŞâPåž"òÓ½DÿÎø—¨6 ¿×驹Xqè —ªW ؁bÀ ÜTT9úc{î5RyJ^•M¿í¡ğ€A먌xƀâOèú6¥D´" …g$7¹Ïì@à¦8{š~W@şà_ÿ¸«a”§âıæàKÇC\Júï™ô2w$mãß;>âŸğKGõFä¡ëRü/ǸY¹?q|ËG:>åuŽwøPÇ|œãY>Åñ4§›µj™''1v·Jæ÷à¿1‚ÌŸ'ÍâÖä9\J~€÷L^Æ¿…ìÿLZg*3Åÿ)eoù.À¤Q†²DÙ«áOŠPöÆԞҾÔLé½Ô2é£ÔşÒîÔ¡Ò«©u’™®(~dêdÉLWS¯’NO½L:i{¥VKg¤ž&]€kèûó@üNæ°ªMWWr˜ŽÁWÓ¶ñ]iÍ|oÚaŞœf“¶¥eI/§åšÊLñCÓ¼¦2W¥UIåi’i‹ÒzHi_ò¸†^æ錽¤’ù)ø—Fù•ô'ùŽôgùîô|oú>¾%ıSş|úa.tUƒ2,tÕ/KÅé_ñ‚ôy^úV~JúZ> ı¥6òõGÇjRÉ· şÛ"È·Îy ß漇ïp>Êw;WóÎ |µs³éØ¢øóÍ¦c«ó}^àÜÎóœky®s/s.àıMmd˜ÁØ­*™Ÿ†ÿ®2¿‘q7ߙñߑ±ŠoÏx¯ÏØÁWdlWd®ÀØFÌÅ6P|ÿŒM ÌúoYÆž“ñÏÍxŒ»3îå·ğ·¶•;“±¿«ä^ÿ#ä~=sߑ ™3_ãÛ2÷ğõ™ûùòÌOB}¡ e¼¡Œ²Ìwxvæ&ž›ùwg>ÊO˜Ïfş½­| À•jùà5BÙ¯g½Î·gíá[³ğ7³Žó³’¤%YöĞœuÊø*B%Y_ğ¬¬yvÖÛܝõ"¯ÈZÁf­l#ßc»PÍ7F:{ÜõOşğ¤k¿i_[ãú˜oqáo¹¸ô¶+GzÅuª´ÂuZHîÇp­Šà3ºÖb×éÒ#ÀBWE(ߙȗaláz®R–ëKžãú€ŸêÚÁ¸vµ©o¿lÆö ¾bÜ?ÿføÍúâ ÙùæìİüÍìü­ìïùºìTiyvzH¾*”QA¾²ì")+Û)edçÎ샼(ûŞ/{OùÎÈÁ»•Tòİ ?­‘H>£6›—³Šß ܟót¨/G¾Õêµ.çyşfÎ&¾9§™oÌ9̟Ë9ÎÍùÖtüÎÍ9Æï~”c5Ë{åp)3ç+îÌù˜§çlå9kù9/·©oe.cUõ] ÿ¾r¿œÛÌ7çâs­Ò¹YÒ3¹%ÒâÜ¢>z£Œ”úÈËM’Rr¿áé¹ûyFî^šû:¯ÌİØF>¯›±Ï Ùøøo÷×|ğû°éøX麔¿‚t¯»“¥îBéE÷Ò·7$÷ ¸VuPn#]ÿ—{ t=ğ[wu(_òõ‹Pßw_) ×Lq'I鐡Ä}€{İŸµ©oyžv|<ÿúúX–·–¯ÍÛÌ_É{¿ž÷9>Ï&=–×#$_?”i|åK)y™’#I=ò>ã™yûxy^ÛñáÁs|Äõ¤r@Á1´Ş—¿˜/ÌØT+òâkó—ñuùë€|eşGüáüMû>ÅOÊßÏûä›ë9/ÿw ]üí܆òÓó—sOşÒ¶mĞƒ¨‹˜‹À„¶^Qp?_[ğ(_W°ØÄW¼ÃD§¢Œ÷#”á*xŸK[—9/XÊ3 äå€~UVÈØ=(ˬ­Îã.0më§ âë Wğµ…ëùK…;ù? ?â~`ÚÖҞZ¸Ë´lWán.nà¼ğ`1Ï,¼——ŞÓ¦.§1¶DÕÖÃÿ\„vZYô_[´‰¿TÔÌ_,:̗ç/ú>ÔÖ”q(BéEŸrkÑ>n+ÚÈ¥¢gyvÑüÔ¢%mäëÍüµ|ğŒPöÊâÏù‹Å6iu±KZU|Šôpñ™ÒÅ}Bã.eDÚ؋%éxÑÜVüïYüÏ+~…÷.ŞĞF¾ÒÆÒ0Lj~v?ügF˜sž(©’V• ‘–—\,=YòŸÒü’_K·”ü2$_Ê¡ V2L:Z|¶ô êׂz:KRiIZhsÆ»¨0 ²»€aÀqPP¿ÅR)tnrJĞ Ë/Ü=á.GÎAŠ¥sÓœÒ ÀVQyQÍÍäÆ%”w:ÍA‚Y@âùâXzΰ½ç‘O(ç‘2úD Î7Á­£óHœ5ĞûÙì6ÊKı‹òÛ(ÂC&ğ; ×Ğ57&+gtf˜-Û5焥HJãC?4ª);úçß`©ú:M÷AÓú›$cW”‡ú·’WeS¨ ?™–€ú+Æån ƒêø+›ã€í]ƒê7Õ1Už<]ªH]%‰<4&…I:5>{¡1n‡Â]Íñ>J 1Vci¬6É8q‘YTïNL¼Äè}UhE+dŠUïÒí-æ ·ş=*í}wggʯ”£{ϦZ¿æœã6߯)6ıˆHÃåÖ¶sj!J²#D+ï¯ÄüÆ<Íy'@aõû[Õ~ÕV>+ò–@ÿ>Şïª¹oq]‰O”a)®KÊ‹rQ1ªÛl²`…Ìj4°…é5ˆı†ıŒıTygt .>#·†ÍȪa«7Õ°Ã=J'îüö´§ÏÛ\Ãvöé—]ñÌk®fÄ-6¾}\­ßOkdAıº‚«/A9ÄÕWãêp;jsnÖs÷‰àêHcÕUL,ÇR]*;|öM\x/u¼ruƕM¹šÒtWÓµ#quZÏL¹šâ#qu´et7W»©æjœ}—W·„åj«&ïòöqµ~_­‘LÓ\=åW:ÂՕÿO÷ՑÆ,ª«˜Xâ·XªKe§¸:ñxåêAc~‘«)Mwq5];WۆO3åjŠÄÕіÑİ\½êxç÷Õ8?@\–î¹0»&®Öï«5²@öÎpõähž^Âq5µ«ÑıêzÄ]Ä|¸ï=’9à çÆ:{®mÔÏ÷ Ñ¸0±|º-ÿŽÿŽĞÌÁ4?Z‚ş¶ºc‰³b©.•Q®½ôãş½Ë/ñɩѽQšîà_!Ÿÿ®yîß]ï4ä_Os­x^Lϯ"M9Ҍ⩌Xà_œkWÿö Ë¿vMx´ü»÷7íã_ı^Y# Ú¹3ü{5ò¿4{@8ş•nÄ¿7É2žÕ‚ëá&Ş%6헻š‡EOğ0&žx˜1ú¾QbœP}Lë^ϱ^{­oß­îÒt ùÌxøĞû×ú;Ãx,â‰CxX¤!&èyXÄS±ÀÃ8³>D<|nX¶j£åáï~×>Öïƒ5² ;ÃÃSÿ  øèè>x48x,X˜ž“L<ÜÕü+úy‚Ѹ0qÅ¿Ê7æ†iöB꽯ÚK{ÇXªKe÷ÁϬÿ3öÁZİëùW¤éş×6ãßtşߌ}à ÷Á"ž¸ÓˆEâ^‚žE<• ü‹sè™Ä¿#Âò¯]-ÿºşØ>şÕïƒ5² ;ÿ´ú&Øy°_ƒM}Ho$˜íƒ/d^Ë8pğ…¸ëLükÄ>øDğ°èï h*žxØêÿ+Σµs±š{ÕîXâ®XªKeyxş[ó| ŸÓê^ÏÃ"Mw𰸶?œsoߟ‡ò°ˆ7ãa‘ƈ‡E|¬ğ0Σû_–‡­šğhy¸jvûxX¿ÖȂi¸³<\äá°_GyáaÚ_Š·•ŒÃûÉÔ{aÁÇ]½ı=ÁÃñȇ/I쇪é³=ÇşÏ¾G|=«Õ½Qšîàa!Ÿ_pú"ßïæM0äaoÆÃ"‹øXáaœGA<<5,Û5áÑòpımíãaı~X#K'yx:ò×yx<ìİğ‡ãaº·k´žˆ¸áàáË°'«ì‰µgÒÄÅ´G¦}1Ù]ÍÉ¢ï'8 O{cæ_êÃûgœP}Lë^Ï·Sşõ”oNºV÷Fiºƒ“…|fœüæ¹+}?ûçxCNñfœ,Òq²ˆNÆõÄÉׇåd«&NÖï5²`,vfo܈ü ANž{üá8¹8yâêÙ6ÿƃ™‰¿‰i,öÉÖÕ\,ú|‚‹Ñ¸0ñÅÅkÀŗ'¸8 ú˜Ö½žg뎮ó=êÒêŞ(Mwp±ÏŒ‹vázßÊ£—r±ˆ7ãb‘ƈ‹E|¬p1Ω½ÄÅ7†åb»&æÄ»:®ücë«->FßD$èßéìƌ¾¿xğ'yב=dbŞu ï§ûOï¿v€É,”ŸÒÓ5Èx6 l3g#½R àº¼÷8Ş[Bùž>sÙµÕ·y³™lQäÑ—qŞè³”ï2ŽA#uä;Q Õk\½3<<ùŸ òğFØ/ÁŽ‡IŸF<\¸!xŸ‡×2Zá_ÚÛ:£îê}°èç şEãÂÄÿÿ×ÌÁêç¦Õî>ràÛcÔF?ôo ÇR]*;ø õѼ#¾»¯Òê^Ï¿"Mw𯸶ÿö»ñˆï†ïƒE<͵e€ĞÿVI¤)GÁ(žÊ 4bNÇöC}§Φ«h¼LÍyªï"«Ã£İ/©oÿê÷Áêk¢i;Å¿´Ş5Á>»£ûà‘xfkž¡rÄ4텩œı=ÁÃh`˜xâa«ÿ;¦³hê ävO< =´šgÆ›:z/¤vÇÒ^"–êRå¾HÿžKƼƒÛgú]t9ÅÄR{ÅR]*£Ô}Ûïlæà<¤qPbÜúw,¯ÁÕs8¹ß~¸Ìw¨ïSİ‹4'cf$Ÿz¦ÿæõ㟕ù~Q|pXCÅoŠu˜QšhÊP¯ÃŽœĞwŒOóy¥zeëßC[ßrÑú¡ºGj‡¿‰çæo¥u؎°ë0«&<ÚuØ“ë0Zkˆûä®g;œ$=–El îwÌxI¢‘‰:³£‹-DÀÁínVŒp£uØlÄ Æ z¿ËeHåµxPŽ×2\Y›Ñ»Çëñζ:ÄĞjâj;VIYlñZÈoȦ¾Gk7ò ·-è¦x=Ôù„[¤¡|¢L²E™t>CeG».l@ƒÔúu!S½ÓšÜbü÷–{7®¡O£áO9q^NmM[•Ê=Y %†‰¦İŠeG(}{˯Œrm ×ëÛ—ø¦çTš® Ešîᇀ|4¶æö–ønİPiø½(Oc§+Ê‹r-ù®;øa¼-.š×üó;Î8/¯&~hËvMx´ü°ğê?Ğœ#øÜFü ß§kdAı:ËM(ÃÜ] ›úŞDâzãH`—®gvî÷‘Ôã*´›'ÿè [Ô!LÌİv\”úù%•›üjP:ñl¸ÈKù(œÖê´äNƉpJ۞gÙH7ÁÈüyŽÀ¥ÓGNğ5D{çïhÚídğƒ~ï8€Mdóó%ÉÌ_Žz¹,‰[0¤BfÑ÷wÖy²^â;g¥€˜ P¥§üÌ\ç+–ÎMùNèä&#–ßbÍCáòıÃïRW€Û€ƒ³-¬1e [“Öl'»1EäÅ8ñ 7’*u Ê6ş ñ‡Ütİ¡À`@cÆ.[­UpS½­Î5{`±Ùô&ÿ×PQ‡à»ì°‡ p[m¨-É/ڔÜÔ¶Ìbùc¶ì`Nø)•]Ä7lÏ+¦ ö'›Œ°™Õ¢”ÕşmCù„[…¨½û4÷¬æŸ$µ/µ3µ7µ»Èב¶®@y¢ßP»ÏE…g‘æ*$UL4ã©JVÏU_{Es­ÎŒİhÊÿ¡Ô¥2Êuª~—-kmş1>s£ a¨.4æ6Q'%sÁ»Ê˜£±!@ÁäFİ·FŒÅe,&Ù¨/{ ¤ƒ'häÒùÃ[ZfÔ`ìY²å$ÍØı“ò´gRz1ş„MãPTb‰Ë+¶C”O̍ú´" …g4n(ı¹€(œ€ûyvĞ?'èŸ Íïdz `¾uÊ"뀥.²¦¥Î·ºSç¢ *ӍÉ׬Œ2¤w#¯e¸QVÊô4i©å;¤“o 6Â$¯YٓlûS¦ÚŽ,uª--u’͝:òQ™‘äûòí„|;!ßNÈ÷d;F¾%AyDÙNLz‘ä+æûS*ø€¥Vğ´ÔbîNu¢ *3’| PŸy¨Û<Ôqêºu^ˆö;/؎5°İ€Ø ¶¢OPÿ}ÎÿÑü\ŽœƒKçF3*<'úV/øÉMıd(ìj^ós¥]Ğ$,–Ï™õó3cwÔ2¦ı–úuÉ iuÇŸÅR]*£äf½^çÿööÚEçÓ<ëa”†Ë­k®Rô šÿ ƒöHØ2à$ÀĞœEpF¨Ædôe¿jÓô;!²žÿLZq{íÂìúгúû"S\—”1å4¢b$ÓW˜Ca…Løï˜â›×¸øŒÜšv~Çtš N:la§.nn$·ı‰=Ϊ ›Â£o•şaâÑÉ3²J'¹¬ãÑÌã¥SÃãæ(q¯¹–[qõ8çdzV:C:ö ɪ ö iÑgHÄ%⠉ÜFgHú{ Y »ş ‰Ú; î"®Ì º©ªä§p°šµguÀÀïmå×:—¥ $^$ӀğJôè³°Âò`yî!xÀ´ÔÕÀ2@ñƒ‹•3ºşLXbù+‚nŠëtÓ5ˆC`‰ÅXè-øžê¬«JşÄÒÜKu©ŒržÖst`u¥²‡’¡ß*@ì‡h½¨£=Tğ|ƒV|v99Ê}cÙr²fßTŠ‹ØÉõkw"ŒÎb©?Šq1ıù ø˃@?¥%oĞ´º‘Œ]Tä&›Œ°é*^%D¿»j_”OŒ5\ß üt]ğ0ø t^«7m ÷vê|£Ê¡úÓø­º©luxb]-æãşos*;8fëêI¦k+tÅÄÒKu©ŒR÷z&®>²é?Lu/Òt׺šä£y« ğáÖÍÿ~ú*Óu5Åó.*c,Êi´æ铽®ö,ïšu5žİ¹‹ÖÕ®|j4ªß2©Ã£]WÏûSçÖÕêk’D]±®Ş‡rh]½ >¤7Ñ­«û£ß¸uõ«ĞÀj šuu¤±*êKs[o¹u¡_o^ÖȄŽİ'K1½O6"sÁjO²İ—')nÅVD\svzMŽ3êÓê5åÅğ÷h¯GˆGaÓÜ7ÿÊŞô1̛.òÑÙ¬p#™_%÷ øƒ¦õ̖®©^OÒ² ˜ DêÃH¢˜“Ù?GáŠS‚×%ë@=ğæ?¯§ƒ³­:„3z,ªùP{K^Ù`z›îW´?şx̝ŒfÕyßï ƒ½¤ëdM–ÆÔÌbC ë™Ù™]Œ…ŁÀ†Å]»xÃڃcÄo–5]'U³v&êZu¬±ån Y˜ØJ%hӒüQ¥uSYªJ,Û²TJ]DÕø‡Z»­ÿ¨dÙı~Şs¿ï{öñ½sŞwç½n.œ=÷¹ÏsÏó=Ï9ç{Ï=÷ŞwzUU­*y»ıüªzà t¶—ß4SmÕ>Û¥7]8Ü¿BeøøÜMç ʚX¼qÇM¯êfnª†û;¤ÿåJœûcmMÇ~FºmJŞl³S8ïuUuò õ>6—Ôû*®º¨Ş'”»ŞWVm¯÷unårΓŞ×á“wèŸmJl(5áÌ}å.•=²·_V›¼O º(ó\pÑÆ$ãú›RÆ[„‰¸m°ùŞ s»p|géŒîTZQrİC×£¨7êúí慨çCÊOŞ8òıÑÑ|ÏøԔƒM]l°ǯR¢_æX±Ëñ |÷(gCßÅʧÏñc °Ǎ¬Ž%v9¾{¤߃ÊÙîQßë•OŸã÷İW%ŽğµÅ»߃:|}ål*Mßfã×ğTÎÖWš&¾ÍÆï¤ğ€o]9ÛI¥iâÛlüօ|O+g[Wš&¾ÍÆïiáßålO+MßfãwFxÀ÷¼r¶3JÓÄ·Ùø=/<à{Q9ÛóJÓÄ·Ùø½(<àû¦r¶•¦‰o³ñû¦ğ€ÏJdğíP> ~ÅOj+_?ξ¾ |Û]rğ]¬²¦Ïñ‹×7Žûú†ë¶ë¸ÀwEyší[[ÅëǍ¬Æ¯oàßb]ò4ñm6~à߁ò4ñÕŞsüÀ¾CuAÈÓÄ·Ùø |Çk|ÈàÛ¡>1ñQ{ÎñøÖꂐÿ&Å\àûLyšøêbÏ9~àßꂐ§‰o³ı\à{®Æ‡Ç¯†7ñü\໭Ƈ ¾iϟ«°¾†»¦øa—¯¿€ |^£Fž¾{忯࿸qµÏö瀫ªg”f÷WǪ‡«£g­™´üÃğcµı¼rÖöXk~­ş—”æoxá»oøë«Oı약§_eïYå:¬ºœë6ˆÉy„d´¿•}/l=:ÿÂw¿!+O¦Gù}Ç v^WUÃ5t*~H©¯ôJoUú‚Ò^¥Ô4ÚÑfİk´OŸÉ7C:¬ƒ÷U·j=üPõõêŞA̱'ö¤-uŽ¿¥E9ÇßÊ£?ëf¤oóG9 Õ\5_-Vøɓ}üƒÚÇ'|X7ž¥³ÊÇ>úJPûøËÖaßVâv@q»´w•8åêa܈Ø.¬s×é¿×ş~ÔàϺñêÔ·¿«Æ§mö+mcİx>Úãö÷k'|X7­¸­©.Ÿªıı»Öë¶vzPºÔßvWoö¼³ûxE¡} ÿ¹Æğs2Šqµn< ‹C p~óԆ¡/»Y)iÛ[0X7͸ƒEŒ©qšb« 7ëJuŞUİ^íª`Öıb–Û«ƒ*só”s ÇáıCJ§”®ÖXÃå´oŽÁ:ì7jûyqÍ®ÛÌrdÇŞ'28hÿc5ŽÏ7à°®‹ey_ğŞ®jŸzўÚwôe0ô•ÎÔ^hÀ`uh‹Åaé®Uÿߣ'ÎsÊg$»î¹Oüû—j¯WĞcì­+Å~Aqß%oü·«Z–×ݍ>ÛbŽËäŸ>p¨‡u%\kv)æËú<àjª{Ž¾ü ÆñÑÖq~)şûÿyµÂFñ_W9Ÿ®ııeƒ?ëşÖşV¤›xÚ¥Úï´}QÇ]÷¦úæ}=ıa]éåÏ%2ˆıÁºqğìS ìS Ğ#µw.x¨Û‚pĞ/ŞÙ€ÇºéÛڃz-¨-öiTÆ8 {U‰X¼KiM鈒B0ܬ»DGÚ|œ”şóûÒÍÕ\ïæ[s=æ]wJû’Øñ¥ê.íߪ½³ù?N[²}x“㞧yŸºDmÈ­§ŽÔëm½TG86ÖѺ·1º`F×|Ö¦`ŸS”}—ìà׈Áºq0,ÕıjI<³»ö}F +JÿªÆ¿F ÖÍÈ®­­)giĞŸÒü,÷ƒÎœJ=áÔèNEWæ²t=clÃi AmñÍ1`Ž5¥ò/85â°®ï½òÎøİ­<Å=µsôe0ô•àL0À§ƒu`n‹÷aé®ğ׳¹ ù”ضöŸF֕b¿¤>Nm—Tó]Ú7w€3Ö3Êî¯Ö8àшúŽ=ƒ¶EÂ1¯~0IX^8’ø߇u3ҷşúìU§Æúß+]¿—b×Öu\Û3J³ÓX;ئ‚nRÕJ—)Ás(áj£µƒ}Ò{íàúçÒÚÁ‚ŽyíÀú¸vÀñi­œ‡?ş„„©ô”‚áfİ¥:ÒÖÆÄmW5âü|fÿ•ìıø>1yú÷>yõëú“¤-²Ïã™Ëùñ|ß¼îcäÔÿ„ÜIı(õ·®Ä«‹eܯîÌrFøğCİšüês€_x5úµ®ìw^㊾¾tÖøjóKßú³Ú/\ıZWê[×Ê#³é½*o¦®_^Ob»¦Wşšrx4ú²®4¦Óµƒ»FîGõÌıµÕ—öİ%ß`€G#ëJqŞ«úrÃİâ••·gÄAİûJܛàîŒ~­£œ¶quXºkåö¤öŽs¬«c GâşŒş¬+Ś:›KÊYıZRyÑ_“l ß®1ÀŸƒu% øíÍõsßú²½J¾‰Ü1X7NÜwØsiøoï¥ñıQùûgJŸTR†}İ¥¶v^—®?sŞ1fÓlx2×%â'Ž3òcìçö>z’ĞÓ7Ùw?`=ˆzé1&֕úWÑİjúÂFßn•g,9>°å²1«1À¯ƒu% p×sîžY¯šŸC_¶gj pmÄ`ØÛúFâ€%ù…voØ×TœúQåğmôg]©ÎÄ{Qßî‘ßÉâÎÜ ğmÄ`] Cjûùæi«ãcèË~Ü1X7NܗwÖÏèßîcy£¯Rb]poôg]iŞH‡ùxâM 0—hòɱ²q0GüqXWƑîiy汌¼Ip0ÇØ%ÿà€ƒ#ëÊs æ¯\wÛç³½‹OÉæsuR†qB÷f¥¶1öéÚø÷­8SjšÁşäŠÄäl®uÿ¯ùÕ1íÛؖ:“°¥,öé'”˜Ã¸˜åñ±®4ÿ¡/pOÅUyAe´aã8~הàXü¿ѯu%Hs¿4aÚ71(aèËæÙü1XG9m}ã°tøM뗣û8ÎÉ1¸Îp짤ƒ£?ëÆ«33NîİG÷͹¿èÙàX0À¿ƒu% Œ|øˆkQß«òš|FL``ü³6ø7b°®4ş¹{çşÕsĞèßõen‹/¸7ú²®Tß4·ß7ˆ9sí9•ı5É`8¥·‚ލ¬+ñ®ŸÓ,*ŞéødüOÜY¼qXWŠ;׺ô¤d4Æòv¦Î[z©ÿ^û¿©ô¬’B0Ü°GÇ{ÛØú„t»ª|µ`´ÿN­?¦§mó½GdѶ<9ß҆à$÷>ñÈëÇş–Zïœs|ŞL½ON(Á¡ÔõˆòëJüÊSî9EcQã}ŸÊ2>ò²ı²F€_ø5úµ®ä7q[Z·˜×wÕ%¿}ùcŞŠ_85úµŽrÚÚı°tת¦sêe˪-ñ´ß¼®®çwjpjôg]©žÌ ãŒìùêèÃöGžûD¶ß]òG=áÑè׺’_¸$­EÎ+Õ³Ío_6ÌOñ wF¿Öq~)¾éı‘ç®k*ŽÄüıYWâÏÄXiæJO^PyMulŠ5Xü1X7œxÏ æ)©?GŸQ¦½W•àG0Àƒu%îäO:ó±”ûÃ×Ö^ês¢ıSJÿFIÕnØ£›UjkãOH×Ɲוּ׶ÇTFâÎüÏİ.ëÍ÷ğ3I¢¯Ó¦nW0{??ŞfgrÎ%*ì¥úŸ1ց³-”à q·òÜÇáç?¬Ë‡¯bù֕Æ1ïЯ}]œ ¾Àgß®•ü‡·¢_ëƫ׳·¸lr×ë}uùğD,ߺÉêuòÆR½úòÿǵ_ø"úµœmíÿ§÷–5RÚßI¡ž«J?®ıÁ џu¥qÉ- ¼¬òÀ–·—cÚ×qÖi38 ú²®T·kµ¢§l¼fû\ãß*߯ô‚’ª:ÜÀˆîõJm±ìK×ƇªêùúÅÏŞBY“$êãD{¬(ñŽ¸O³u3Ò·a¦¤6*ø oGÖmÖï®àƒ¶Ž>¬ÛŒíŠ1ÿ+%xşe¥Ø¾èv(µÅj]º¶ö½OmûDÅ«Ñ¿~3¬ŸV(v©ŒIÚÛÈáÈ`GÇXcŸDû#ëò~³¥Ö“sí~B‰¹)õfŞcb]‰·§§¬K՗n¶ß؟ñ»¢DßÄ/ı6úµŽº´µålÔoûÒ¿öçGց©ÍÇaéғDVİFßV¿¼Ž`!–ÌC©sÔèϺr,Yidn€œm~Kwí`e ½54SÛsN^WÇú•ºL87ú³®ëô̙w ¨+kÕuÑ_“l ¬«R/x8b°®„µn¢Ì½43ÕİÕúۛ|æ1@†¾k`€“#ë°ß8î\ ˜».o¸.sJåğ\ prôg]iÍ3õnîÚÓ3/ž÷‚qÜzƒƒõUpÀчuãáà]-¢¿ Úï™Ǫüó\ pvÄa]é>…ï®Ò›Ò£{±¼½iëë{i|_ûßVú‘’B0Ü°Gw•R[[?%]ÎÑ· ¤ƒÕİšMÎõîïŽ;ô諒ÛÕÃÌÓw뫓ƒ:z—Žœı-Ê\ëzÂù‰v@Ž\jŽ³ŸËœ‡ì>Á>vme¡sâö)Ãcş%>psŒu¥±J/ávN9_J™ñãşk¼¹l Çj psÄ`İ8è©\xZ¿»æçq0Ğ_ÿ¬ÆOG ֕û+_ rߪ_×äë•Ú}YWª/ï`°ºS°Ş³¯Žõ8õ<ü}åptÄ`İ8øF ̖—'À@Ì®1Àуu嘧•İE•7ÓàÿŽR‚ƒ©/ü}YWâEŞKQ§—íS}GÏ@lj;8à`pÀχuãáØ­~Ž´Šïq5bƒ~Ž8¬+Ç>½·Wå´Å~]:0ß«}t›r…`¸YWú’o¢oWmg3â»*fÈs½£ßœOùY‚ã̋ÎÑÓ֕Ş, àó"ëJxx÷2½”5ô,å[n‡&¾C®7žÖx࿈Ǻ2žT2WJ_YñÎàîsÀc.$>paÄ¢+÷ò;±´Å×ëòàÂè˺Rİ™7¥/º`#bÀ{ÀgÇ:Æ>Ên‹K„ƒúÁ‹u%<ÜpM¤Góı۞sÀÓ×9ÌUÁGF<ÖѧîTÊ7÷tXY¯g¤ÒG=Ncÿ¤şO)}¼öOFÖñ›ãmş>$ıkSª{šÃs׿wÌkrSۀík56¸3b³nØ¬#ömq£œ|ı'÷‹Žgç»Xù7•_®\ánÖ½EGÚ|CÔÿíH£_™Ø/́³²æp»¤¹ŞÍoÕ ÷à`?Îs&|ÇïúXÎÇó\•ı\—su~.6ôWrÎõyÎ9ž'Û·SJüæqƒïcܬ+_s¹Öҗé1¼ÿ5Ùo!€cµÆÏG֕q0ºX‡`õŽ7%&'ğ{Äa]™ß¹3f®ıúuŸPç—j_ğ{ôe]©Î¼¯Ş½dåUÉŞ¿yAáõˆÃº޾J}€« O´Úפé›Äĉ¾ØW‚³ÁŸGÖqNÛ>,|ÎûøôEǾ)şë²å7/ğŸG֕¯g¬¸qK×5ŞBߣ²]·è»I¦şày¹Æ‡G<֕ñøúê÷øªnr<+:n&>ğvÄc1nkêo3 õŞ)İV%úv³òÃşNå¿«|A¹Â1ܬ{³Ž´ùûŒt9‡›ËÉé]‡GôŒ·V%§·n«øVøQı»¢ÿ>kž;ƒ¡-¹½á×ü$αž}sö퓬sÎ9ì[ö‰ã>&>puŒu¥q +r_Äz-+ùo¦å8ñe』ÁWG֕p¤¯Ñxo4=ñ`Äõ~£ Ž¾Ò™\qXG™mı%ç ž¸ï& ®7œL½áëèϺR½O2&Ó ùy“OŽ5՛~'ƒ¾Ž8¬+áØ]ß ¤ûdúÁd÷ë}ဓÁ_G֍V†˜onÿuùƒ“ñ_G֕ù1İ›2«¥X[8‡{AğÀÉà¯#ëÆÁãïgÒ»'ü¦Õä÷Ê+Â'ƒ¾Žx¬#Æmã~Îsk"ûº7¨lúä’òßQ~³r…`¸Yw¹Ž´ùX—®£ˆùåO³óHşÉ/(ğ5I2çR0sn>îšôæfçœGâ<—C\N(qB\àæëğÑ—¤ãޘ>ž—ß±Å/Ïçğ G¿Ö•ü¦_a,,‹Gq‰}™úö•ž­ı½ѯuØ·Õ÷°tÌԘ«1SÁÖ)oÇ÷;µ?¸7ú³®TOfFi-„±¿ñÃïšë½Ä®~­+­ûžŸ¶å+©=u]ózR÷(;ÖGk ğlÄ`çok¾½Fí;º?ˆ>]çÏÕşàÙèϺRÓ]@Zoã¿0æúN)½Zc€[#ëJ×8ŞıI÷£é~ΧαŞM28V•xŸ—ö‡S#ëJ÷ƒ¬şóuàBuó&ÿøú#%ÚÿVùZV~¯r…`¸Y·MGÚÚ¼»ª|Ö;Úg¦ËïæPÎ$‰1f°ÜGxşÖ#J«u¥>’Ö—Rák†…ê‘A|Àç8µµÍšlŽÕྈÁºq0¤o§ÒÊÁ¤Ïƞ«1Àƒƒuåş òKž#ÎÏcà˜¿Rû‚£/ëJõå.ŞeD°æ¹»Žuîo£˜Ãy´;|1XWÂó›#Ì{¸âì›}üá|1XWŠ9ïpgªëİu3 ş‰9<Äó/ê F_֕xÈ_…Sgj ºwó!8àÈ>DWÆAëó.5‘çp²{®Ńy$¾àÈÃ:âÙÆQĕù>Şc?Û)İV%?à™9íŸû•ÿåïW®ª7ë®Ô‘6Ÿ•.çě¿”yPOÉn՛ds=¾ÙݯÕ]~{;ı^¦ßbàøA½¿pg}¼ıİx<$ïÓæÏ-™žãÈè¬ÏsÊ@ïøØŞåÅó°'®kJp/ñ‚—c¼¬+ÏtgÊ|!­k-gXÜo-—áX^Ž¬_t3à· ÷UW Şİ¥®¹Ï(ƒŽ€{‰¼1XWâî‰yÃÉÏfb]ßWj_ğrôe]©¾0ƒ ŠyË„1‡{©/¼1XWÂ`v ıëßÏûİ6bÎ÷º`€—#ëƋ9w £vÎۘ˜ŸR‚{ñ/G_Ö1^ÚxáAéğÂüĞ|8§žæ¾•ûŒíŽlp/8àåˆÃº2ø˜ñF/H‘Ÿ±g. x9â°®{VkyfßûW¥#6É×'•S® 7ë.ё¶ØŸ”.çä[Ò}o‹¥w#ԛÀ#æñ+>ò”s+ÜhnunÛqyt]e¼Yõ¢Žğh¬£u¥µfüp(íê{¿…ú}ÑIÚ<¬ñÀ©ueğ8xàøˆÇ:ÊÛ¸=ˆ÷Ş‹¶ÇS*ÇıY7rEoäËt_É=İh¬‚Ù)Ö=Ê´ Øàq°Áñ›uãaK3ÿôN¼çiçŽmUØx?lp|Äf\´q;ñnğŞFëÚÔù >¿­ücÊ?­\an֝ëïêÜ­7%§?>xcâÉjVk#üÎ_<¥{Bœÿøcø™$å|;ÇØ½ïşçø€ClGN8¡Äó5âwÇ8XÇ5¡-æHÇ;*pGš“Ì^}ç²ıò| ¿puôk]É/ï=ÀÒÜóï«VnÈıPç\Æo_ şÅ/ÜıZÇymõ=,ÿnSé½×5Ù¾Rûƒ›£?ëJk <ã=הSۇWÁëeê †òMáãˆÁºq0ğ¾ <ï­Şşşq1¬ ÃÃ588b°®<¶YSâİÀՇfTfôïúòœú¿їu¥ú¦U^Ö¸Y]`µcaЯcŒ£l üžàوÁº®é*áW¾U_]Œun’Á@ÌY»|1XWŠ9-ž¾T¼ş8¾¢?|}C‰8üSù:ªüåªşp³ît¤m\ıCévU³ÿı’fÏfï6ğ{çÇ«ëΉ?Áw‚\y8îúQ¯%~³€zÁ±^ÖÍÈ®­^”ÃiNÿ¹lû´GŒèúÍøè Ã×>чuàj«¼Çóïô†Åè9xCΧN'”.—‚:Ñ÷¢?ëJü~öïÆ¼ã—ûÆïùãØ•ÿsåÿB¹ª;ܬ»ZGÚêù´tmığV*Ş„L×ğG*®ë£#ܧ=,­ïän“ôëê·ÉşøGğ=I¢Ž`'gŒr.}€c–ÛlŸhËqÊ!î.;öùSÒqÏF (ÅZWºJk»f<Ÿ>·÷ÚÁÁ!âà~]Gz ‡ƒƒû LJXxß±ÉeúÔªÏ<ğD֕x”ÕLî斪wœ°Ü?¾ˆıKµ/æ їu¥:§«4olPwÖê&=ïBRgæ ‡u%ÜCò̔ïìŽÉîé‰=Ï>À7F֕cŸ~ãt¹zİÏ´Å~]¾x_pdôe]龕Õ8æ ¼™‘jÍ‹söKž·{“L_ÏË5æue<é;Zp¥‘Ș|ü±IñĞ̈œñXWj‹ô\9ÜñCêîû³?•/Æė”+à {tçzÆ‘ü’Ócâf³õşÁî¼Ñžş"Ö|o[Ή8Û\J ÀÛT?ÊÄë‘m?Sï‡J܃QW¸8ÆÁºÒu”¯i{îÒôíæöKžÇ¿kJÇj¿poôk]işêw÷˜Kó|v±:¾Òä³ C_ž­1À»ƒu”×v-?,ı-­Û¤w&°\çWjpoôg]©Î¾?b쳂µ\­ÌFM²1p?F{ûƒu% ©­Óßö€}æª'mãe0˜sÁçF p.ºÒ8ç,ž‡.V>ÖóSòÇófʃs£/ëJיô«³¼•VÉxg¨Ég[ÜÁñj®8¬+áğ»JéºË»JçöÎ$ñ€c#8vœØ§7ƒ™q<ÑzÏv½|Ğşÿ^ù*ÿŠr…`¸Yw•Ž´¯§¤ÛU5ß³ñş9÷lǤOß åGèéǯè×QÓ/şû/âw’÷Ñ®[”À?£Äùyû·Ùäó`Îå<ÊÉû ÇI£lÆı…y0±;¢cg]©¿02yzÉ[eÌMùº"ÇíıcMéXžŽ8¬+ñ\Å(@³0Á:C_X7#ğtÄ`¸ÛúÑa鼦ÆÚqv=ó¶tì™ãžŽş¬+Å>}CÄ] µfm­ıž6Ç.ã` ¸:â°®„#ùg¶˜V÷xşÔTwŽ5áèë8Ï0À_GÖqşÆñg%Ÿ7i7ş[Lë*‡¹0şàìèϺҼÔlí¿Y̳s]§†|ÕTߦúƒ‡¹0xàîˆÇº2Ş`Jo±îÆ;{«Ç¯u[Œ‹§/<ü†-xàğˆÇºr{ğµ!ϛ6~ş÷œü—¯ÉßõÊ_Q®p 7ë^¯#míߗ®Ç¿,çïÈ>RíŞGY“$ó.xHÌ;kJ¼O fø3b¶®Ä[\íéGÌ/é=ËõÜŒµ›1«1Àƒuã`à™5š~#eyiܾ²*œ¬¸3b°®4×â÷@˜kí®FÏ^ò¸¾”/x3ú²®Tßô¼%}yÊzàžê†=ã֗vg 83b°n< ü¢iº§QËώ‹aE­1À—ƒu3²k/ÄÓ³Ûèóæ®ÔŽŒ>¬+_ÒúIúî5½¿è³I6æ®à€#ëÊ8èİ|oœzùF¿™›÷;pƒ~ÎÜpbÄa]©Ÿ³jşRØÒrSğuB>Àğߔÿµòÿ¥\!nÖ-èH[ûž‘®y[ç!­ğŒw¶ºEsWŞŞáïìçkÀüíşà8ëÂ/i_ ÷/Hƒe’äùêëO9æ[ô¹ásæËÕ ¯3&ò3²ıò¼¿ğxôk]É/OúŸpİOÏ6í»Éo_ş™ÛâîŽ~­£Œ¶ú–Žy/ìͽkãÜ'õ\Sz¥öG֕¸“Y&wåÌzy¯s©:>ö{ê`€£©3ü1X7®¬SğÛwšw} YžƒşŽ¬+qIz–+w¿õ=êû¹Ú<}YWª/ı™ûÄ¢¬Œ¿vJàiê ‡G ֕9œ+7O!éå¬ OöL /WÊ?8àğˆÃºR瞗÷ÚòûΉıı/êc?¿wkÿ<Å@ÿ7ìÑmWŞ6¾ŽK×ÆãÅÄg?Y}hÀܔ7I‚KÁİ”ftüÒŠψÁ GÄ:X‡}[(‡«íÖ'|0gÁã!ú°n3>sÿ²öÁ8ˆ>¬+¹ô.÷5× ž?ämNݨ+œø³RPú{ôe`´ÆìéXõuÛPn_‰{/Ê¥ÿÆr­ãœ¶¶H|͛ÌB6^§ğúÚú§*ó"â¦Ü› Tè®RŞæï)éÚúï}šk<©¿™ù˜fG+¯±ñfñ“JĞú_,3ëÀò1%Ş3~x¢>FÏ)Kr÷}ô>ŞfKòù„ÏsnÚjE‰±A|71vÖÍÈ®-v”3θÁã&ú`ܠیú˗êr7чuRµÖãéèqŽõ:¡Ä;à£/Çr­+ÍyÎ~¿âCÇ©«ıçí‹ßíj Ž],¿ÿXùåÊÁîͺ:ĞÖ.ëÒµõé9õWÖxÇ {Eûdzí؋Ÿş¾&Ià¤ÿ‘“èÃäy}‘‰AŞ¿›ú¿Ë &}¥brDyŒ‰uøi‹ ı$½÷ÎÜ·ı™ı}´öÇ|7ú³®ä/½QœŞŞu ˆ§÷Éñ·ªÄ:õ{¡ÁŸu%îÇ_ú;£íï‘ѯ¿SûbŽëf]©_3§d~ËÇåêÊ Ÿu;¦‹òG™×F¿Ö•cÊLµÜöçOöǺ,şàžèϺ’?¾ÃçÍê;£Ø¹íòvÄߚsUüÁCџu¥y,óuŞ-á:ǎsÕG&z•÷ÁÀu=b°®„û~£’•Æ̾jv–zçun’w®ó`€7#ëÊqg%„¸oü-€ùr§üıa\P®ÿ‡˜ÑíPŞÆ ëÒíªfÿ; ~¼¬ÇºÃÙüø“+ »çğ5IbŒÕ}ŠşÅùm|hv>ÇçsŒ}·œH½(1±®Ô©²îÚşÛkö'âïó ş¬+ùã~)}Mßş=ıqüYWòw­FÙҀ17ş¦°¯¸~¿ögÆxZWò—Ş`¦1š7Ó¦œçäúÁ‡Ô®Œş¬+ùãÊ›ğŽ˜Ëoó⮌ş¬+ùƒ+S<7³\ƒ~¿öWF֕®A<•˜S y `©ş›B¥zşßÚ/üıZWªgúՇ´zVòßW¸0ú³®äÏqå‰ÀLÖWò¶Ü©ã[•ÔMğGÊÑ/Ë÷»•P®ÿ‡›uÛt¤W¥K¿İ»rÿ ¿(}‹~•äN¥;ZùŽµæxæ2rdü²ïœş~J‰çù`…¯"VëÊë/ğ}"=]¤W´µş­#ǚұ<qXWº~â+7«Aé{ñÿŞU_à/b·E ց¹­İKÇ}ó–qŸõãn‹şx֏®û´¢œ~­’™ÿ-¼ë(»ğ<_‡pXWÆ#ğ=#³SÖ?Gï¤E¿QG_ ¾\ãa]9ş¬Fÿçëò÷éÚ\ıYW~¶žž`ñFı/Yö8±©şày¹ÆGF<֕ñ$næšÇš,¿¸½÷ğÀA<»¢=àЈǺҽk¢é×ÓX¤ıòúÓö[Õ×9v‡|ı¦òÃÊõÿp³nVGÚÆŞ'¤ƒ+'ıïşbÕ=*•ßsÂÏO#™“ɽÏø"ëJoV<ˆœca]¹Œ~˃‘É»8K*›ø;QWïÇvA6žÖxàæˆÇº2žtßʜ<\Sç ş#>ó\L|àéˆÇ:ğ·õó4=“{¾™ GîÓõç;süÁÓџu¥ús?çûºtŸÇZñÆñϱäíq‰p€çPëÊxÒ3x"­'ğıäxú:n¼ãcİ8íÁu“wz7j§äïãµ?x;ú³®ôwz¿&ı²¿ô„ÌÓJ÷Éû’L_Û×jlpxÄfİ8ظÿ†¿™Ïp]á}ë}*Ÿ8–°D=ØV”¤ àóˆÍ:bß6n('­tµÿΈ†Jõ¥7(Q›ş®Î ÷\™ãŞW,N^.yk²ûñå[2=åÙVĞ«K”jہöÙ.UÂ'ö¤ÛUÇíÊ/R†càÿ‚ ù„rbô¯µ¿M9åz³nEîôÁ:÷ßbícvğ¿ x—æãï•í\oVé6ı}Ãıš§ï—·/ëïÁpe¹W¶7KwïÀêÒ–Wé˜Ï¾YûWÊ{ÛàßûTê:ÿë:“_äìıÕ{e¿_ûgû˜üÅ÷ÈÓ!éğÍß\æ2}Ü6.ÙÇ°±]<ϲsۑsÍvä.;æ`òyè¨3Çòºû:ãÂû=ÙzŸs¼?í±s™]¬òÿJùUÊãØYÕ1®÷¿ üãʯPžë.Ğñ¶±sXº#½û=ú˜Áõ&wŒ\¿.ëú•º®kª@S]?#<HG]ߥ<ÖÕº­Ò·ÕuEº»\pG5«;ÃÙ¬æÔՉº»_ÿÿŠÉo«ž´?ÜÙ“SÒı‡:&çË&Æĺҽâ}ŠÊ]ŠÆ¬®¶ ú—ßöË۟#$ö‰6?¾Ñ“Ò/ËñûTߟ†O¹löùIoPº ®¾úÕ¯öŒ…ã´ıO‡×Bì|dÿJéŞTÛ(nè\ç¿QiÛPËd®{.‡ö`#>Ş\:ÆıŞ›¯™–9c;ªïùò“7Ž„|t4ßslèùf'vĆÍñÛ!>㧯³2ñØ >ã¸@帍rL±lŸ·ƒq¹‰›m7ŠµÏu¦Q—Û¥uğŒ y\l>·+l\»ØŒ y\l>·+l\krlÈãbó¹ÓÀ6­ñóóª }m»rpY¦šÓès›?G¤ÍıyÜXûÜiÄÚã5?_ؐÇÅæs»Â¶=ôQäq±ùÜ®°ı½€ y\l>·+l/lÈãbó¹]a{“Æh>ÇÅæs§mZ¼C9ğ×VpY¦ 6Ã;¾VSΕJMó&nœ7ÁWK—óÍÛ3Û×hßs#ے_§ã–©ËEJ›©Cß0.slÈmØlK6Ë]a£ïçؐ۰ٖl–§ÍmCYø§]¯<—åvêmCÛ¿CåæıænÉnÇØo°åœ»êŒ)uÑorlô…6lè°%›å®°Ñö96ä6l¶%›åi`Ëû şé7÷(§lËr;õ¶¡ü•Üo~Q›úmßTÛä2ûÓî7¬#ÅØ~¯–›°Ùö™ÚÆòšÎïÛ¶7ÀfÛÿXÛX~kGØX“Êãönu䦸ÙöşÚÆrWqãyAŽí·6ÀfۏÕ6–»ŠëV9¶7žß7ÛşÚÆòiÅYáŸúXøÅڏÇÂm`³í/Õ6–»Šõí+‚ÜÔßl ‡`“ËìwÁ!ø168¹ œ!·ÜÕX€ğclpr6ÛÂ!ØXîªMáü‚܄Ͷp6–»Š<€cƒC›°ÙÁÆrWqƒğclpr6ÛÂ!ØX>­}…êcÀ±Á!ÈMØl ‡`c¹«¸QߓJƇ 7a³-‚M.³ß‡àÇØàä&lp:8„Üòšö»ÀàÇØàä&l¶…C°±ÜU›Âø168¹ ›mál,¯i_ÅL½Máü‚܄Ͷp6–»Š<€cƒC›°ÙÁÆòiíw7x?Ƈ 7a³-‚å®âF}וŒ AnÂf[8›\f¿ Á±Á!ÈMØà tp¹å5íw À±½XËMØl ‡pŽå®ÚȱÁ!ÈMØl ‡`c¹«¸ÁøqÜàä&l¶…C°±ÜUÜàü‚܄Ͷp6–Ok_áŸúX€ğclpr6ÛÂ!ØXî*nÔ÷i%cƒC›°ÙÁ&—Ùï‚Cğclpr68Bn¹«±àÇØàäJ[•^£ä5.ÛÂ!Oë¸å®ÚÀ±Á!ÈMØl ‡`c¹«¸Áø168¹ ›mál,w7x?Ƈ 7a³-‚åÓÚWø§>àü‚܄Ͷp6–»Šõ=£dlpr6ÛÂ!Øä2û]p~Œ AnÂg ƒCÈ-w5àü‚܄Ͷp6–»jSx?Ƈ 7a³-‚å®âàÇØàä&l¶…C°±ÜUÜàü‚܄Ͷp6–Ok_áŸúX€ğclpr6ÛÂ!ØXî*nÔ÷y%cƒC›°ÙÁ&—Ùï‚Cğclpr68Bn¹«±àgÒ6%8äyåMØl ‡`c¹«6…ğclpr6ÛÂ!ØXî*nğ~Œ AnÂf[8Ë]Å À±Á!ÈMØl ‡`cù´öş©x?{”¶)Á!Ï+oÂf[8Ë]ōú¾¨dlpr6ÛÂ!Øä2û]p~Œ AnÂg ƒCÈ-w5àü‚܄Ͷp6–»jSx?Ƈ 7a³-‚å®âàÇØàä&l¶…C°±ÜUÜàü‚܄Ͷp6–Ok_áŸúX€ğclpr6ÛÂ!ØXî*nÔ÷›JƇ 7a³-‚M.³ß‡àÇØàä&lp:8„ÜrWcÀ±Á!ÈMØl ‡`c¹«6…ğclpr6ÛÂ!ØXî*nğ~Œ AnÂf[8Ë]Å À±Á!ÈMØl ‡`cù´öş©x?Ƈ 7a³-‚å®âF}¿§dlpr6ÛÂ!Øä2û]p~Œ AnÂg ƒCÈ-w5àü‚܄Ͷp6–»jSx?Ƈ 7a³-‚å®âàÇØàä&l¶…C°±ÜUÜàü‚܄Ͷp6–Ok_áŸúX€ğclpr6ÛÂ!ØXî*nGUáwɏ±!ÿ¸›mÉ$Ë«g•¦Í!¼£œcCnÃf[r°Yî ï(çؐ۰ٖl–§ÍÏ~( ÿ¼ßL'Îe¹zÛĞö=¥¼ßü¼ä¦>m[ò‹”,k·³÷âslô…6lè°%›å®°Ñö96ä6l¶%›åi`Ëû şé7ەS¶e¹­¦=¦)ÿ ıã~ܹ©ßؖ9 6¹Ìş´±1ïȱı^-7a³í3µå®®½Ì;rl/n€Í¶ÌY8ÇrWא¯lÌYğÛ7Û2gÁÆrWqcޑǍ9K6Û2gÁÆrWqcŞ‘ccÎ҆ͶÌY°±|Zã@âÔÇóŽs–6l¶e΂å®âF}õOÎ!ÈMıͶp6¹Ì~’cƒCÚ°ÁèàrË]x LJ´a³-‚å®ÚȱÁ!mØl ‡`c¹«¸Á968¤ ›mál,w7x LJ´a³-‚å.9$LJ´aƒ3ĞÁ!䖻Š›\TôOÎ!Èm‚!×ÿƒ™ı.8$LJ´aƒ3ĞÁ!䖻 ğ@Ž iÃf[8Ë]µ)<cƒCÚ°ÙÁÆrWqƒrlpH6ÛÂ!ØXî*nğ@Ž iÃf[8Ë]rHŽ iÃg ƒCÈ-w7¹¨韜CÛ8œA®ÿùÿ«ínV,;«0Ž´;QˆÒH#†––F£™Åv&Xƒ6~ADüÂ@.ÀA. `_€ƒ\€ƒ\€ƒ\€ƒ è p p¹®ßI?İ‹Cl¨ZÅÙç=O½ÏŞû_ï>û_EW,7ÒÙ8dbã sbL޺x ³qÈĖ.‡è$o]Sèl2±¥Ë!:É[ëƝC&¶t9D'ykİx ³qÈĖ.‡è$o:¤³qÈÄÆæ8Ę¼µnuŠÓ;õÔ"O1ÇÆzœÇM‡t6™Ø8Ç“·îèl2±¥Ë!:É[ה:‡LlérˆNòÖºñ@g㐉-]ÑIŞZ7èl2±¥Ë!:ɛél2±q†91&o­[âôn=u‡È“CÌq†±çqÓ!C&6Î0Ç!Æä­{:‡LlérˆNòÖ5åÎÆ![º¢“¼µn<ĞÙ8dbK—Ct’·Ö:‡LlérˆNò¦C:‡LlœaŽCŒÉ[ëV§8=®§îyrˆ9Î0Öã99Ägëq7â­§îyrˆ9Î0Öãʦ»Éö£ 6ù(›î&Û¯.Øä£lº›l®ã÷k*eÓİdûK¿³ÉGÙt7ÙŞ«ãw6ù(›î&ÛßêøM>ʦ»Éö÷:~g“²én²ı£ŽßÙä£lº›lÿ¬ãw6ù(›î&Û¿ëøM>ʦ»ÉöŸ:~g“²én²ı·ŽßÙä£lº›lŞÙä£lº›lw/Øä£lº›l.Øä£lº›l/Øä£lº›l.Øä£lº›l¿¹`“²én²½sÁ&eÓİd{÷‚M>ʦ»Éöø‚M>ʦ»Éöş›|”Mw“íƒ 6ù(›î&ۇlòQ6İM¶.Øä£lº›lO.Øä£lº›lŸ\°ÉGÙt7Ù>½`“²én²İª«ì?¿ÉGÙt7Ùî^°ÉGÙt7Ù\°ÉGÙt7Ù^°ÉGÙt7Ùüş¹¿ßä£lº›l~§ÚÙä£lù0¾ëüŽò»µÿ+µù]lÿ‡ÏçõWN§÷¾]ù¥Úü¾ô~_jóXúïpW×ïiïÕ(g=ı›µ‹Ÿ>ÿfu¯j{XÛO~ùæë߯ğ ^;FaüØÓgÛó×·®>;_}şdÿ'µı«6ûëê‹g–Š§WÏ{Ÿs\•ú8÷üêõ«çı{W/<;Îı«ÛÏ^¿QW«}§¶Ïö­ı¯~ıètúú£{W_~Ö;r¾ûW/>ë÷¯é­:ò‡¯Ûµõkáë}XÛkµ]/û„Ù>_¸zşu~µæîÖæãNm^ÿ¼ ó;1Tableÿÿÿÿt:šSummaryInformation(ÿÿÿÿœDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿişÿÕÍ՜.“—+,ù®0ô hp€ˆ˜  ¨°¸ À ÎædetkibZA T Konu Başlığışÿ ÿÿÿÿ ÀFMicrosoft Word Belgesi MSWordDocWord.Document.8ô9²q‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdœ8@ñÿ8 Normal_HmHsHtHL@L Ba_l1k 1$@&5CJOJQJ\^JaJR@R Ba_l1k 2$$@&a$5CJOJQJ\^JaJD@D Ba_l1k 3$@&6OJQJ]^JN@N Ba_l1k 4$$@&a$5CJOJQJ\^JR@R Ba_l1k 5$$@&a$5CJOJQJ\^JaJ`@` Ba_l1k 6&$$ Æ}„ª„Ä@&^„ª`„Äa$5CJ OJQJ¸A@òÿ¡¸ _PVarsay1lan Paragraf Yaz1 Tipi, Char Char Char Char Char Char Char Char Char CharVi@óÿ³V Normal Tablo :V ö4Ö4Ö laö ,kôÿÁ, Liste Yok 8@ò8 Üstbilgi Ƹp#tR@t Gövde Metni Girintisi 2 $ ÆŒ$Á„ª„Ä^„ª`„Äa$ CJOJQJZT@Z Öbek Metni $„„ª„Ä]„^„ª`„Äa$ CJOJQJ8 @"8 Altbilgi Ƹp#4)@¢14 Sayfa Numaras1F™BF Balon MetniCJOJQJ^JaJtC@Rt Gövde Metni Girintisi$„ª„Ä^„ª`„Äa$@ˆCJOJQJ^JaJ¢şOb¢ xl24e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şOr¨ xl25k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO‚¨ xl26k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşO’ xl27T¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şO¢¢ xl28e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO²¨ xl29k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¢şO¢ xl30e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şOÒ¢ xl31e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şO⢠xl32e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şOò¢ xl33e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¨ xl34k $¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJzşOz xl35C!¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şO"– xl36Z"$¤d¤d%d&d'd-DMÆ ÿÿÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşO2Š xl37T#¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şOB– xl38e$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ–şOR– xl39Z%$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şOb– xl40e&¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ¢şOr¢ xl41e'¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şO‚¨ xl42k($¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şO’– xl43Z)$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¢¨ xl44k*$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şO²– xl45Z+$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşO xl46T,¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¨şOÒ¨ xl47k-$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO⨠xl48k.$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şOò¨ xl49k/$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şO¨ xl50k0$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ€şO€ xl51I1$¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJşO" xl52Z2$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJŽşO2Ž xl53^3$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJ~şOB~ xl54M4$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŽşORŽ xl55^5$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşObŠ xl56Z6$¤d¤d$d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJzşOrz xl57I7$¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşO‚Š xl58Z8$¤d¤d$d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJšşO’š xl59^9$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşO¢š xl60^:$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJLşO²L font5;¤d¤d[$\$56OJQJ\]^JŠşOŠ xl61M<$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşOÒš xl62^=$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşO⊠xl63M>$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşOòš xl64^?$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşOŠ xl65M@$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ|şO| xl66<A$¤d¤d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşO"Ž xl67MB$¤d¤d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşO2Ž xl68MC$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJžşOBž xl69^D$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşORŽ xl70ME$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşObl xl712F¤d¤d%d'dOÆÿQÆÿ[$\$CJOJPJQJ^JaJŠşOrŠ xl72IG$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO‚Š xl73IH$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ„şO’„ xl74CI¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJ|şO¢| xl75<J$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşO²l xl76+K$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOŠ xl77IL$¤d¤d$d%d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşOÒx xl788M$¤d¤d$d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO⊠xl79IN$¤d¤d$d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şOò| xl80<O$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşOl xl81+P$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şO| xl82<Q$¤d¤d$d%d9DNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşO"l xl83+R$¤d¤d%d9DOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşO2š xl84ZS$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşOBš xl85ZT$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJvşORv xl866U¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJfşObf xl87%V¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJšşOrš xl88ZW$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşO‚š xl89ZX$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşO’x xl908Y$¤d¤d%d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJhşO¢h xl91'Z$¤d¤d-D`MÆ ÿÌÿÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşO²x xl928[$¤d¤d'd-D`MÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşOŠ xl93I\$¤d¤d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşOÒx xl948]$¤d¤d&d-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşO⊠xl95I^$¤d¤d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ”şOò” DU- Char Char Char Char Char Char Char Char Char _dÿ¤ OJQJmH sH tH h>@h aҊ  Konu Ba_l11`$¤ğ¤<@&a$"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ DşOòÿD `Ҋ  Char"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ bJ@b cҊ°Alt Konu Ba_l11b$¤<@&a$CJOJPJQJ^JaJ:şOòÿ1: bҊ° CharCJOJPJQJ^JaJUOˆÿÿÿÿ8ˆÿÿÿÿIlmopqrƒ¡¢dedegnt‚”™ž¢§¬±µ¶¸¹º¼¾¿ÀÂÄÅÜäëòø*17>CJQX]^{‚ˆ”›¢©®¯ÍÔÛáçîõû&,29@FLMZbjqx€ˆ–—˜™XY[io|}Š”™¢§¬°±³´µ·¹º»½¿ÀÑØŞåêñøÿ'.5<BIPW]^pw~…Š‘˜Ÿ¥¦®µ¼ÃÉÑÙàæçèéê ¢ £ ~ € ‰  œ  ª ¯ ´ ¹ ½ Â Ç Ì Ğ Ñ Ó Ô Õ × Ù Ú Û İ ß à è ï ö ı   ) 0 7 = C J Q V \ ] a h o t y € ‡  ’ “ š ¡ ¨ ¯ ´ » Â É Î Ï Ö Ü ã ê ï õ ü   $ ) 0 7 > C D M S Y ` e l s y ~ ‰  • ›   § ­ ´ ¹ º ¿ Å Ë Ñ Ö Ü â è í î ö ü   % & 4 ; B I O W _ f l m z ‚ Š ‘ ˜   ¨ ¯ ¶ · ¸ ¹ 235SUWZ_acdfgijlmx¸ÄÅLMPM90€M90€M90€M90€M90 M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90 M90€M90€M90 M90 M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90 M90 M90 M90 M90  M90  M90  M90  M90  M90  M90  M90  M90  M90 M90" M90, M90, M90 M90" M900 M900 M90 M90" M90 M90$ M90$ M90$ M90$ M90$ M90$ M90$ M90$ M90$ M90 M90& M90& M90& M90& M90& M90& M90& M90& M90& M90 M90( M90( M90( M90( M90( M90( M90( M90( M90( M90 M90* M90* M90* M90* M90* M90* M90* M90* M90* M90 M90, M90, M90, M90, M90, M90, M90, M90, M90, M90 M90. M90. M90. M90. M90. M90. M90. M90. M90. M90 M90€M90€M90€M90€M90€M90 M90w M90w M90 M90y M90y M90y M90y M90y M90y M90y M90y M90y M90 M90{ M90… M90… M90 M90{ M90‰ M90‰ M90 M90{ M90 M90} M90} M90} M90} M90} M90} M90} M90} M90} M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90 M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90ƒ M90 M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90 M90¿ M90¿ M90 M90Á M90Á M90Á M90Á M90Á M90Á M90Á M90Á M90Á M90 M90àM90Í M90Í M90 M90àM90Ñ M90Ñ M90 M90àM90 M90Å M90Å M90Å M90Å M90Å M90Å M90Å M90Å M90Å M90 M90Ç M90Ç M90Ç M90Ç M90Ç M90Ç M90Ç M90Ç M90Ç M90 M90É M90É M90É M90É M90É M90É M90É M90É M90É M90 M90Ë M90Ë M90Ë M90Ë M90Ë M90Ë M90Ë M90Ë M90Ë M90 M90Í M90Í M90Í M90Í M90Í M90Í M90Í M90Í M90Í M90 M90Ï M90Ï M90Ï M90Ï M90Ï M90Ï M90Ï M90Ï M90Ï M90 M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90Ñ M90 M90Ó M90Ó M90Ó M90Ó M90Ó M90Ó M90Ó M90Ó M90Ó M90 M90Õ M90Õ M90Õ M90Õ M90Õ M90Õ M90Õ M90Õ M90Õ M90 M90× M90× M90× M90× M90× M90× M90× M90× M90× M90 M90Ù M90Ù M90Ù M90Ù M90Ù M90Ù M90Ù M90Ù M90Ù M90 M90Û M90Û M90Û M90Û M90Û M90Û M90Û M90Û M90Û M90 M90€M90€M90€M90€M90€M90€M90€˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€pMy00M9000›My00€M900›My00€M900›My00€M900›My00Ì›à=My00€My00Ì›>˜@0€€ø€˜@0€€My00Ì›à=M900Ü› XXXXXcìììïîr Ž ´ ğ ¦ ‚ ξö¶ÔÚRQşRèTŠWpYğYêZÀ[n\€_ž` "&'1269<=>?@B’B l|2(ğj8S¢SnT„UˆV¢WÌXª\˜`ž`!#$%34578:;ACœ`6OQO:”ÿ•Œ DKMOZ\X_ÑØÚÜçéï!•!ÿ•€ÿ•€!•!ÿ•€ÿ•€ğ8ğ@ñÿÿÿ€€€÷ğ:ğğØğ( ğ ğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğB ğS ğ¿Ëÿ ?ğeY~ 3Ohÿÿÿ f(ítYÿÿÿ†C([ táşÿÿ—Ž'„tşÿÿÿ#&gtÿÿ _1486801065OP@OPÿÿ(õ Ô¥„)õ Ô¦„*õ Ô¤„+õ T©„,õ¬„-õ T¥„.õÔ£„/õ”¤„0õ ¥„1õ ”£„2õ ”§„3õ ”¦„4õ T«„5õ©„ì¶Â¤-–àÊ dÅP   ó½É«4$çÑ " kÌP >*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€ úßâQ T `aaccddfgijlmu¥¯°¾¹Á2<=KMP*HXkr‚„ ¢ceŽcgmnst€‚Ž“”˜™ž¡¢¦§«¬°±´º¾ÀÄÅÛÜãäêëñò÷øÿ)*0167=>BCIJPQWX\^z{‚‡ˆŽ“”š›¡¢¨©­¯ÌÍÓÔÚÛàáæçíîôõúû%&+,1289?@EFKMYZabijpqwx€‡ˆŽ•™W[hino{}‰ŠŽ“”˜™œ¡¢¦§«¬¯µ¹»¿ÀĞÑ×ØİŞäåéêğñ÷øşÿ&'-.45;<ABHIOPVW\^opvw}~„…‰Š‘—˜žŸ¤§­®´µ»¼ÂÃÈÉĞÑØÙßàåê ¡ £ } € ˆ ‰ Ž  ›  © ª ® ¯ ³ ´ ¸ ¹ ¼ ½ Á Â Æ Ç Ë Ì Ï Õ Ù Û ß à ç è î ï õ ö ü ı     ( ) / 0 6 7 < = B C I J P Q U V [ ] ` a g h n o s t x y € † ‡ Œ  ‘ “ ™ š   ¡ § ¨ ® ¯ ³ ´ º » Á Â È É Í Ï Õ Ö Û Ü â ã é ê î ï ô õ û ü     # $ ( ) / 0 6 7 = > B D L M R S X Y _ ` d e k l r s x y } ˆ ‰ Ž  ” • š › Ÿ   ¦ § ¬ ­ ³ ´ ¸ º ¾ ¿ Ä Å Ê Ë Ğ Ñ Õ Ö Û Ü á â ç è ì î õ ö û ü     $ & 3 4 : ; A B H I N O V W ^ _ e f k m y z  ‚ ‰ Š  ‘ — ˜ Ÿ   § ¨ ® ¯ µ ¹ 1aaccddfgijlmx·Å2<=MP* ™['ê€ ¹ 6`aabccddefgijlmx·ÄÅ12<=MPZ]^`aaccddfgijlmMPÿÿRECEP¬5\‘ÅN?‚Uß/’°{¢ö ÀP…Àq±‘UÈø*æ%› ·ª ˜Q­ ®É rz: §Ê  &3 _^f ŒÏ •û ÿ~Z"«%["4@²"nß"<#ù(Ä$SC%¨+k%j@É%Ï“&m/Ò(­D¤)1,®)ªQÔ)M!"*ë¡*ü™-ª O0\9n0+)1zMs1#Ô2~(3GD4/&È4ž$Ü4zÀ6ıŞ6E‰7Æ_48V¸9‚]ª:¸iž;&Zµ;R@ê;-¾<Q>VŒ?›)o@•A?‹A1îA=wABJhªDä‰Gg,²Gş<4HF-ÇHü$IÚ&ÑI’c_J)œJ^'ÈJİóJÂeLÉv-M^SNt>IPÛ9ÂQÑÊQžÕQe]RÇ)[RËíRB3S©cdS| pTœ4ÁTëdèUž)YŒ âYÏe.ÙeÖ g4.Bg?xŽgôl×grX&h¡[Ûh…TiT2€i¦'áiQ*òi„J9j” kHN‡lñ0ÆlİÍmùZ o >qƒqÂqN44M4«`45ƒU5oW5ü/6]66 969m6jy6Õ7â+7Ei7ô#8Ž&8C9-29?59š5: V:ï;B7<@<N==Ì=,3=˜8=E->r2>š.?nX?žk? w?rU@-}@á-A1AdeAR9BFaB4oBK&CL5CND“kDÙ,EqHEötEıF°cFfG¯lGmHÊSHvVHRI}VI¾ Jü!J7?JÂcJr;K½BK³FK˜bK˜KLiLirLBM°HM»WMÇYMÏnM£7NºHN%yNwO4.OA8O·FOÌhOıOPQPž}P’uQ„|„¾<…éD…F/†b9†íU†`k†jr†œ5‡zB‡Kf‡!‰ºE‰£I‰U‰‹]‰ÒŠ{Š²$p(ò0O¡p pŽ{Ž1½Bel‘¹A‘8“}T“£”a#”­•W-•>•—R•é–…!–V —Ø —4—&_—2o—à{—#˜©˜v ˜9:™W™Fk™pv™“Gš¬Sš8q›=œŞ$œy+œô=œâ"5î8–HéMõWVžõ)žU]Ÿ…`Ÿ - Í= m_¡¢µ!¢<:¢eG£¶/¤77¤³c¤p¦Ò¦á'¦nO¦SO§@n§7¨¯E¨·©¨!©ª-©'/©ĞJ©HM©ª¾*ª·lª.wªx«İ&«r)«ì.«D«5~«µ¬d¬{¬­®g®ïb®Š°_°Â^±¾q±ï5²,v²× ³)³ÏC³v´P´/]´[]µ|iµ wµÌ¶-S¶V¶2 ··á¸Á,¸ï\¸0`¸=¹4¹G¹N¹¬X¹é`¹ÖWV֯׽#ר4×p3ض4ØqYØ4i؟2ÙhÙJ Ûğ Û0&ۑ?Û¦ܟ/ÜıLÜÖAİDuİÂŞx"ß àÄ à®à3àäfá â»0â¶>âL@âJ ã|1ãU äËLäH]ä˜päêsä«åPCåææ3æç4 çö!è“Cè4Lè(é;é©EéWén^é©vé±ê!êŸëR%ë¤BëUeë1uë0wëaxëÈhì(jìMícíß>îoîHpîMïø>ïÔGğ9bğ' ññ}*ñ®3ñäwñ¯|ñ4Gò1ZòåôTõ§$õ=Yõ¸+öÔ4öKPö¬B÷Iø³RøñùÜiùâúH`úm6û½Cûªü=üE8ışlı9şÅ"şN1şU8şlpq degnt‚”™ž¢§¬±µ¶¸¹º¼¾¿ÀÂÄÅÜäëòø*17>CJQX]^{‚ˆ”›¢©®¯ÍÔÛáçîõû&,29@FLMZbjqx€ˆ–—Y[io|}Š”™¢§¬°±³´µ·¹º»½¿ÀÑØŞåêñøÿ'.5<BIPW]^pw~…Š‘˜Ÿ¥¦®µ¼ÃÉÑÙàæç N £ ~ € ‰  œ  ª ¯ ´ ¹ ½ Â Ç Ì Ğ Ñ Ó Ô Õ × Ù Ú Û İ ß à è ï ö ı   ) 0 7 = C J Q V \ ] a h o t y € ‡  ’ “ š ¡ ¨ ¯ ´ » Â É Î Ï Ö Ü ã ê ï õ ü   $ ) 0 7 > C D M S Y ` e l s y ~ ‰  • ›   § ­ ´ ¹ º ¿ Å Ë Ñ Ö Ü â è í î ö ü   % & 4 ; B I O W _ f l m z ‚ Š ‘ ˜   ¨ ¯ ¶ · `P–žžžžžžžž–|$žžžžžž–žžžžžžžžžžžžžž–ÿ@ €°8ìX O`` `````PÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ G¢ÿàCx¿Times New Roman5€Symbol3&¢ ÿ:àCxÀ ÿArialK¢‡à@ŸPalatino Linotype;&¢ ÿ:àCxÀ ÿArial TUR5&¢ ÿ:á[`À)ÿTahomaI&€ ÿÿÿÿÿÿÿé?ÿ?Arial Unicode MS7&¢ ÿ¡[ @ŸVerdanaS.,¢ï { @ŸCalibri LightCalibri"1ˆğÄ©V3'V3'-"'K K !ğ²x£‚€4ZZ2ƒqğÜÿıHPğÿ?æÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&6ÿÿT uyg-ortakRECEP