ĞÏࡱá>şÿ ÿşÿÿÿışŠ‹ŒAÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á[€ø¿Ž¯bjbj¬ú¬ú{Ôΐΐ°íÿÿÿÿÿÿ·ğ4ğ46B6B6B6B6B$ÿÿÿÿZBZBZBPªBôžC<ZB4t|ÚDğDdTETETESHqH }H/s1s1s1s1s1s1s°v¢RyJ1s½6BÉI×G|SHÉIÉI1s6B6BTETEƒîsqMqMqMÉI¸6BTE6BTE/sqMÉI/sqMqMqMTEÿÿÿÿ§1.¼ÑZBJqMst04tqMœyJºœyqMqMŞœy6BO_Ì…HZßH@qMI4SIv…H…H…H1s1s;L6…H…H…H4tÉIÉIÉIÉIÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿœy…H…H…H…H…H…H…H…H…Hğ4 ü@:  DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 GENEL SEKRETERL00 DEN0B MAYIS 2016 0HRACAT DEERLEND0RME RAPORU 01 Ocak 2016 * 31 May1s 2016 tarihleri aras1 y1l1n ilk be_ ayl1k diliminde Birliimizce kayda al1nan ihracat rakam1 geçen y1l1n ayn1 dönemine göre yakla_1k %3,14 art1_la 850.140.282 USD den 876.815.222 USD ye yükselmi_tir. Ayl1k deerlendirmede ise May1s 2016 rakam1 %0,65 lik dei_imle 177.495.239 USD olmu_tur. Geçen y1l bu rakam 176.349.367 USD olarak gerçekle_mi_tir. May1s 2016 içerisinde kayda al1nan ana sektörlerimizden Tekstil ve Hammaddeleri ihracat kay1t rakam1 geçen y1la göre %6,43 artarak 21.586.380 USD, Haz1rgiyim ve Konfeksiyon rakamlar1 da %4,78 artarak 90.377.916 USD olarak gerçekle_mi_tir. Belirli sektörlere göre geçen y1l kar_1la_t1rmal1 ihracat kay1t rakamlar1 ve % oranlar1 ile dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. Tüm sektör detaylar1n1 SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT RAKAMLARI tablosundan inceleyebilirsiniz. SEKTÖRMAYISOCAK*MAYIS(FOB/1000 $)20152016De.Pay20152016De.Pay %%%%TEKST0L VE KONFEKS0YON106.540111.9645,0963,08507.237544.9337,4362,15MADENC0L0K ÜRÜNLER014.16916.45716,159,2759.54062.7225,347,15DEM0R VE DEM0R DI^I METALLER10.6592.744-74,261,5555.36143.662-21,134,98ELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET25.88024.089-6,9213,57129.724109.415-15,6612,48D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER019.10122.24116,4412,5398.278116.08318,1213,24GENEL TOPLAM176.349177.4950,65100,00850.140876.8153,14100,00 Birliimiz Ocak*May1s 2016 ihracat rakamlar1n1n toplam 311.041.372 USD ile yakla_1k %35,47 sini olu_turan Bornoz-Sabahl1k, Havlu-Mutfak Bezleri ve Çar_af-Nevresim ihracat kay1t rakamlar1n1n ayl1k ve be_ ayl1k kar_1la_t1rmalar1 ise _u _ekildedir. MAL GRUPLARI MAYISOCAK*MAYIS(FOB/1000 $)20152016De.Pay20152016De.Pay %%%%BORNOZ- SABAHLIK8.9609.1101,675,1343.91545.0472,585,14ÖRME - DOKUMA, PAMUKLU BUKLE HAVLU34.79341.62619,6423,45167.001186.49311,6721,27ÇAR^AF - NEVRES0M17.40415.309-12,048,6385.98779.502-7,549,07 TOPLAM61.15766.0457,9937,21296.903311.0424,7635,47 DEN0B MAYIS 2016 28 Avrupa Birlii Üyesi Ülkeden 27 sine yap1lan ihracat Ocak*May1s 2016 döneminde %8,05 art1_la 594.518.458 USD olarak gerçekle_mi_tir. Bu rakam toplam ihracat1m1z1n %67,80 nine kar_1l1k gelmektedir. Geçen y1l ayn1 dönemde A.B Ülkelerine yap1lan ihracat 550.210.797 USD olmu_tur. Avrupa Birlii ne yönelik Ayl1k ihracat rakamlar1m1z ise _u _ekildedir. May1s 2015* 114.355.4000 USD / May1s 2016* 120.852.306 USD - Dei_im %5,68 2016 Ocak*May1s döneminde ihracat yap1lan ülke say1s1 toplam 158 e ula_m1_t1r.(Geçen Y1l 154 ülke) Ülkeler baz1nda kayda al1nan ihracat rakamlar1n1n ilk on ülkeye göre da1l1m1 ve % oranlar1 ile dei_im ve paylar1 a_a1daki _ekildedir. ÜLKELER MAYISOCAK * MAYIS(FOB/1000 $)20152016De.Pay20152016De.Pay %%%%ALMANYA25.39322.850-10,0112,87121.393124.7082,7314,220NG0LTERE24.76125.7644,0514,52118.125117.820-0,2613,440TALYA13.54919.16041,4110,7966.11380.51721,799,18A.B.D.14.42415.4036,798,6869.43168.926-0,737,86FRANSA9.0448.822-2,454,9747.43047.7910,765,45HOLLANDA7.9857.157-10,374,0342.75640.675-4,874,640SRA0L8.2643.721-54,972,1046.27724.901-46,192,84DAN0MARKA3.3514.33229,272,4415.92423.95650,442,730SPANYA3.9825.65441,993,1920.00823.49017,402,68AVUSTURYA4.5934.9908,642,8120.92721.1951,282,42D0ER ÜLKELER61.00359.642-2,2333,60281.756302.8367,4834,54GENEL TOPLAM176.349177.4950,65100,00850.140876.8153,14100,00 2016 Ocak*May1s döneminde ilk on ülkenin tüm ihracat1m1z içerisindeki pay1 % 65,46, ilk üç ülkenin toplam ihracat1m1z içerisindeki pay1 da %36,84 dür.  EMBED Excel.Chart.8 \s DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD MAYISOCAK*MAYISSON 12 AYSEKTÖR20152016DE(%)20152016DE(%)2014/20152015/2016DE(%).I. TARIM7.353.8759.812.79333,4440.711.78052.954.38230,07107.526.260107.131.114-0,37. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER5.024.4555.778.69315,0125.437.87133.184.46630,4559.418.18965.420.69310,10 .0>TŽ¬ĞÒÔØÚÜŞèñŞËź±ª‘…‘…}tit_N;$h‘ZØh/W½>*@ˆB* CJaJph3f!hêsäh{Š@ˆB*CJaJphÿ *hëG_hDU@ˆh¹ÇhDU@ˆCJh¹ÇhDU@ˆh¹ÇhDU5h¹ÇhDU5CJaJh¹Çh¹Ç5CJaJh¹ÇhDU@ˆCJ aJ hå£hDUhDU5CJaJhå£hDUCJ aJ hDU@ˆ%jhå£h¯×OJQJUnHtH$h«KæhDUCJ OJQJaJ nHtHh×.áhDUmHnHsHtH 02468:<>ŽöãĞÇDz‡$ Æ’ö*^$Ifa$gdDU$ Ƹp#„6ü$If`„6üa$gdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU $IfgdDU Æ ¸p#r„Ö$If`„ÖgdDU Æ ¸p#r„c$If`„cgdDU b$IfgdҊ ŽÒÔØÚÜŞê íØÅØdTFF $ Æ}ï„©`„©a$$ Æ}„ğ„X^„ğ`„Xa$akdÿ$$If–F”˜ÖFÿ` Ë¢(P k× ö’)6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿ4Ö FaöVÿ Æ ¸p# „ºÿ$If^„ºÿgdDU$ Ƹp#„ºÿ$If^„ºÿa$gdDU$ ÆÖ@@$Ifa$gdI7èêìøş < > @ D N V ^ ğİͺª—†xqaQA1h±wTh±a‡5@ˆCJ\^Jh±wTh¶>â5@ˆCJ\^Jh±wTh7 5@ˆCJ\^Jh±wTh{Š5@ˆCJ\^J h˜l[h˜l[h{Š@ˆB* CJaJph3f!hï5²h{Š@ˆB* CJaJph3f$hµr†hœ(>*@ˆB* CJaJph3fh±a‡>*@ˆB* CJaJph3f$hµr†hN¹>*@ˆB* CJaJph3fh)g >*@ˆB* CJaJph3f$hµr†hİ&«>*@ˆB* CJaJph3fh!L°>*@ˆB* CJaJph3f > @ , . ÊÎÜèşñìææææİİÕÕȼ¼¼ $$Ifa$gd§bm $„ª„Ä^„ª`„Äa$ ÆŒ$gd‡ e„ÿÿ]„ÿÿgdõMŒ„ÿÿ]„ÿÿgd˜l[ $ Æ}ï„©`„©a$^ ` b d f n p ˜ ® ´ Ô Ö & v x z ‚ „ † ’ ” š óæÖÉæóÖ¼æ¼Ö¬Ÿ’sŸfYI<h; 5>*@ˆCJ^Jh:O"h{Š5>*@ˆCJ^Jh±wThÖ@ˆCJ^Jh±wTh4oB@ˆCJ^Jh; 5>*@ˆCJ\^J!hqJdh{Š5>*@ˆCJ\^Jh±wTh±a‡@ˆCJ^Jh±wTh{Š@ˆCJ^Jh±wTh{Š5@ˆCJ\^Jhua5@ˆCJ\^Jh¢,Ã5@ˆCJ\^Jh±wTh±a‡5@ˆCJ\^Jh)g 5@ˆCJ\^Jhâµ5@ˆCJ\^Jš œ ¢ ¤ ª ¬ º ¼ Â Ä Ê Ì Ò Ô à ü  4 6 @ J Z ğãğãÕË»ãğãğã®Ë¤–‹–}m]M=h±wThÜW›5@ˆCJ\^Jh¢cphÖ5@ˆCJ\^Jh)g h)g 5@ˆCJ\^Jh)g hÜW›5@ˆCJ\^Jh±wThÜW›@ˆCJ\^Jhûo¥@ˆCJ\^Jh±wThÖ@ˆCJ\^Jh gB@ˆCJ^Jh±wTh±a‡@ˆCJ^Jh:O"h gB5>*@ˆCJ^Jh:O"@ˆCJ^Jh:O"h gB>*@ˆCJ^Jh; 5>*@ˆCJ^Jh:O"h:O"5>*@ˆCJ^JZ \ ` d f n € ‚ ˆ Š  ’ ˜ š   ¢ ¦ ¸ Ú Ü â ä ê ì ò ô ú ü & ( * îİÌ¿´¦–…î…î…xjx¦\¦–…î…î…xjx¦Q¦hqJd@ˆCJ\^Jh±wThÜW›@ˆCJ\^Jhuahua@ˆCJ\^Jhua5@ˆCJ\^J!h¡*­hãß5>*@ˆCJ\^JhâµhÖ5@ˆCJ\^Jh±wThÖ@ˆCJ\^Jhua@ˆCJ\^JhUv5@ˆCJ\^J!h¡*­h; 5>*@ˆCJ\^J!h¡*­hua5>*@ˆCJ\^J!h¡*­hÖ5>*@ˆCJ\^J* , . 8 : @ B r ž   ¬ Ì Î ö  " óæÙɹ©œ¹t¹fXJ:-hi5@ˆCJ\^Jh±wTh¼#»5@ˆCJ\^Jh±wThKPö@ˆCJ\^Jh±wTh<½@ˆCJ\^Jh±wTh{Š@ˆCJ\^Jh§s 5@ˆCJ\^Jh±wTh“Cè5@ˆCJ^Jh±wThôÄ@ˆCJ^Jh±wTh{Š@ˆCJ^Jh±wTh”T/5@ˆCJ\^Jh±wTh{Š5@ˆCJ\^Jh±wTh55@ˆCJ\^Jh)g 5@ˆCJ\^Jh±wTh±a‡@ˆCJ^Jh±wTh'Oš@ˆCJ^J" $ & 2 4 8 : @ B H J P R T p r ˆ š óå×Ǻ¬¡¬¡“†vfYIv;h±wTh{Š@ˆCJ\^Jh±wTh“Cè5@ˆCJ\^Jh§s 5@ˆCJ\^Jh±wTh<½5@ˆCJ\^Jh±wTh{Š5@ˆCJ\^Jh1 Lh1 L@ˆCJ^Jh±wThKPö5@ˆCJ^Jhi5@ˆCJ^JhÓ]h˜pä5@ˆCJ^Jhi5@ˆCJ\^JhÓ]hûo¥5@ˆCJ\^Jh±wThJZ‘@ˆCJ\^Jh±wThZ:@ˆCJ\^Jhûo¥5@ˆCJ\^Jš   ¢ ¤ ¬ ® ¼ ¾ Â Ä Ê Ì Ò Ô Ú Ü ş <ñãÓƶ¨˜Æ‹Æ‹Æ‹}˜oãaSCh±wThW8Ò>*@ˆCJ\^Jh±wTh°T@ˆCJ\^Jh±wThÀ@ˆCJ\^Jh±wTh{Š@ˆCJ\^Jh1 Lh1 L@ˆCJ\^Jh1 L5@ˆCJ\^Jh±wTh{Š5@ˆCJ\^Jhûo¥hûo¥@ˆCJ\^Jh±wThZ:5@ˆCJ\^Jhi5@ˆCJ\^Jh±wTh¼#»5@ˆCJ\^Jh±wTh<½@ˆCJ\^Jh±wThm-@ˆCJ\^J<p ªÄFHˆ¢ÆÈÊÌÎñãÕÇÕ¼®žqdWI9h{Š@ˆCJOJQJ^JaJjh{ŠUmHnHuhï\¸@ˆCJ\^JaJhø>ï@ˆCJ\^JaJh±wThø>ï@ˆCJ\^J!h±wTh¿ts5>*@ˆCJ\^Jh±wTh¿ts@ˆCJ\^Jh±wTh¿ts5@ˆCJ\^Jh±wTh¯×@ˆCJ\^JhápŠ@ˆCJ\^Jh±wTh˜l[@ˆCJ\^Jh±wThr2>@ˆCJ\^Jh±wThW8Ò@ˆCJ\^Jh±wTh’uQ@ˆCJ\^JÎş.@Tfhpx|„†´ÄÔŞêú "JXfr|Š˜¢¬®èö(6DNPŒš¨´ÀĞàîúü(6DP\jzğéğÕğÕéğÕğÕé¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğªÕ–é¾ğªÕ–ğª&h§bmh§bm5CJOJQJ\^JaJ&h§bmh§bm5CJOJQJ\^JaJ,h§bmh§bm56CJOJQJ\]^JaJ&h§bmh§bm5CJOJQJ\^JaJ h§bmh§bmh§bmh§bm5OJQJ\^J;ş$.8@JT^fk_________ $$Ifa$gd§bm”kd‰Ž$$If–F” ÖF Ø èí&€FÎ ÿÿÿÿ€f ÿÿÿÿ€fô ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöÂ&6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿytr?€ fhlnptxz|€„†´ÄÔŞêú "JXfúîååîîååîîàåÔÔÔÔÔÔÔÔÏåÔÔFf $$Ifa$gd—\4FfL˜ $Ifgd§bm $$Ifa$gd§bmFf’fr|Š˜¢¬®èö(6DNPŒš¨´ÀĞàîúóóóóóóîåóóóóóóóóàåóóóóóóóóFf<§ $Ifgd§bmFf¢ $$Ifa$gd—\4úü(6DP\jz†’”®¾ÎØæö "úñååååååååàñååååååååÛÖÉ $„ª„Ä^„ª`„Äa$$a$Ff¹µFf¨° $$Ifa$gd—\4 $Ifgd§bmFfù«z†’”¾ÎØæö "$68@BLNìØÑÁ­ìØÁ­ìØѝ‘‚vfVI<h.µ5@ˆOJQJ^Jhãl°5@ˆOJQJ^Jh–K«h–K«5@ˆOJQJ^Jh–K«hD15@ˆOJQJ^Jh% Î@ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^JhnT£@ˆOJQJ^Jhµa?@ˆCJOJQJ^JaJ&h§bmh§bm5CJOJQJ\^JaJh§bmh§bm5OJQJ\^J h§bmh§bm&h§bmh§bm5CJOJQJ\^JaJ&h§bmh§bm5CJOJQJ\^JaJNTV€Ž–˜ž ¦¨®°¶¸ÈÊÌïâÓÄ´§š§š§š‹{l]ÓN<"h {~h{Š5@ˆOJQJ\^Jh {~h ;‚@ˆOJQJ^Jh {~hô#8@ˆOJQJ^Jh {~h<½@ˆOJQJ^Jh {~h<½5@ˆOJQJ^JhñSçhñSç@ˆOJQJ^JhñSç5@ˆOJQJ^JhbQê5@ˆOJQJ^Jhµfh<½5@ˆOJQJ^Jh {~h" @ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^Jh5t(5@ˆOJQJ^Jh% Îh% Î5@ˆOJQJ^JÌĞÒÖØÚàâöø"$&04HJTVXfñâñÒŸ¨™‰weSwSweSwAwSweSw"h {~h" 5@ˆOJQJ\^J"h {~ha#”5@ˆOJQJ\^J"h {~h {5@ˆOJQJ\^J"h {~h{Š5@ˆOJQJ\^Jh {~ha#”5@ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^Jh {~hï\¸5@ˆOJQJ^JhpCì5@ˆOJQJ^JhbQê5@ˆOJQJ^Jh {~h½#×5@ˆOJQJ^JhñSç5@ˆOJQJ\^JhbQê5@ˆOJQJ\^Jfv‚–°¶æ PR€’¦¸ºÂÊÎÖØúñâÖʾÊÖ²¦qjqVqVjqVqVj?,hê]2hê]256CJOJQJ\]^JaJ&hê]2hê]25CJOJQJ\^JaJ hê]2hê]2hê]2hê]25OJQJ\^JhëzÔ@ˆOJQJ^J0jh {~hµÄ@ˆOJQJU^JmHnHuhKcà@ˆOJQJ^Jhf\ @ˆOJQJ^Jhãl°@ˆOJQJ^Jh u@ˆOJQJ^JhŽw@ˆOJQJ^Jh {~hİW@ˆOJQJ^Jh {~h{Š@ˆOJQJ^J.:PRlv€ŠòæææRææææ”kdC¸$$If–F”ıÖF X '€FN ÿÿÿÿ€fµ ÿÿÿÿ€fó ÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿöö&6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿytê]2 $$Ifa$gdê]2 $„ª„Ä^„ª`„Äa$ Š’œ¦°¸º¾ÀÂÆÊÌÎÒÖØú&4BLóóóóóîóååóóååóóàåÔÔÔÔÔÔÔ $$Ifa$gdê]2FfêÁ $Ifgdê]2Ffe¼ $$Ifa$gdê]2ú&4BLVXž¬ºÆÒâòş 0>LZdr€Œ–˜¶ÄÎÚêúğÜÈ´ğÜÈ´­–ğÜÈ´ğÜÈ´­–ğÜÈ´ğÜÈ´­ğÜÈ´ğÜÈ´­†vh½A>*@ˆB* CJaJph3fhß^ù>*@ˆB* CJaJph3f,hê]2hê]256CJOJQJ\]^JaJ hê]2hê]2&hê]2hê]25CJOJQJ\^JaJ&hê]2hê]25CJOJQJ\^JaJ&hê]2hê]25CJOJQJ\^JaJhê]2hê]25OJQJ\^J(LVXž¬ºÆÒâòş 0>LZdr€Œ–˜¨¶ÄóîåóóóóóóóóàåóóóóóóóóÛåóóFfÖÑFfÌ $Ifgdê]2Ff6Ç $$Ifa$gdê]2ÄÎÚêú":<ÎĞxz ®²óóóóóóîÜËËËÆÁÁÁÁ¸«¦gdöwì „„^„`„gdrY´„Ä^„Ägd,hJgd–Xgd¿}X$ Æ}ï„©`„©a$gd*TÊ Æ}ï„„^„`„gdóCFf× $$Ifa$gdê]2$.68:<>@DF`bdnpv|~íÚÊ·§·œŽ€rdVH=H=H2Hh1Ig5CJ\aJhR+Ï5CJ\aJhR+Ïh â5CJ\aJhR+Ïh{Š5CJ\aJhR+Ïh½#×5CJ\aJhR+ÏhR9B5CJ\aJhR+ÏhıF5CJ\aJhR+ÏhÓn—5CJ\aJhk"5CJ\aJhZs5>*@ˆB* CJaJph3f$hE +h*TÊ>*@ˆB* CJaJph3fhtUÚ>*@ˆB* CJaJph3f$hÅMìh*TÊ>*@ˆB* CJaJph3f$h‘ZØh*TÊ>*@ˆB* CJaJph3f~€‚„†ŒŽ¬®¸ÂÄÊÌÎâäæèêìîğòçÙòçòι°§›’‰€rg\QgH=hR+ÏhtsCJaJh–X5CJaJhtUÚ5>*CJaJh'uµ5>*CJaJh¬bó5>*CJaJh“|MhŸë5>*CJaJhKE<5CJaJh¶5CJaJhZs55CJaJhR+ÏhŸë5CJaJhß*“5CJaJhtUÚ5CJaJh`M5CJaJhÉF@h!”5CJaJhR+Ïh{ŠCJaJhR+Ïh â5CJ\aJh|NÖ5CJ\aJhR+ÏhR9B5CJ\aJğüş >^ˆŠŒ–˜š ÌĞÒøìŞĞŞĞŞÇ¼±¦ž–Ž‚ypygž_TIhR+Ïh–XCJaJh–Xh–XCJaJh*DXCJaJhZs55CJaJh–X5CJaJh(|ç5CJaJh/H=h/H=5CJaJh8 \CJaJh–XCJaJhß*“CJaJhR+ÏhR9BCJaJhR+ÏhŸëCJaJh'uµh'uµCJaJh'uµ5CJaJh¬bóh'uµ5>*CJaJh¬bóh¬bó5>*CJaJh|NÖhZs55CJaJhZs5CJaJ,<>DFLNTV\^pxz–¬®¸ºÊÚÜóêßÔȺ¬º¬º£˜óßԐ‚wl^RIRIhĞ aCJ\aJh³lh–XCJ\aJh³lh–X5CJ\aJhĞ a5CJ\aJh“|M5CJ\aJhzqˆhĞ a5CJ\aJh“ ­CJaJh'uµh'uµCJaJhKE<5CJaJh¬bóh¨!5>*CJaJh¬bóh¬bó5>*CJaJh¨!h–X5CJaJhR+Ïh–XCJaJhß*“h–XCJaJh–X5CJaJhR+Ïh–X5CJaJÜâ *,24:<BDLNPRTV`ntv|~„Œ’öêßÔƺ«œºÆvßkß\MMMMkhtUÚh–X5>*CJ\aJhtUÚhtUÚ5>*CJ\aJhrY´5CJ\aJhj0„5CJ\aJh=h5>*CJ\aJh–Xh–X5>*CJ\aJhŒrh–X5>*CJ\aJhŒrhŒr5>*CJ\aJhtUÚ5>*CJ\aJhrY´hrY´5CJ\aJh¶c·5CJ\aJh–X5CJ\aJh³lh–XCJ\aJh²jpCJ\aJ’¬®°²´¾ÈÒ".46NPRV^`fhlxzğèàØÍ·¬·ž…zo·cZcQcH?ch?XÚCJ\aJh ¬CJ\aJhoGCCJ\aJhU}‹CJ\aJhR+Ïh*CJ\aJ²´|~”¦²Ìúúúúíááá $$Ifa$gdT!ğ $„ª„Ä^„ª`„Äa$gdæ¶z~€Šž¶ÆÈàâ"4<LbŒ’”õéİÑÅѹѮѮѢ–Š~–rgcUEh{Š@ˆCJOJQJ^JaJjh@{qUmHnHuh{ŠhR+Ïh{ŠCJaJh?XÚh9şCJ\aJh?XÚh¯O¾CJ\aJh?XÚh&,DCJ\aJh?XÚhsVÔCJ\aJh?XÚhx"ßCJ\aJh?XÚh{ŠCJaJh?XÚh4—CJ\aJh?XÚh³FKCJ\aJh?XÚh{ŠCJ\aJhCyh{ŠCJ\aJhCyhá³CJ\aJhá³5CJ\aJ”ÌÎü"46:>FJRTdr€ŽšªºÄĞÒæô ( 8 D P R ` n | ˆ ” ¢ ° ¼ Æ È Ö ä ò ü ğéğÕğÕéÈğÕğÕé­ ŒÕx ŒÕxé­ ŒÕx ŒÕxé­ ŒÕx ŒÕxé­ ŒÕ&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJ&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJhT!ğhT!ğOJQJ^J5hT!ğhT!ğ56B*CJOJQJ\]^JaJphhT!ğhT!ğOJQJ^J&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJ hT!ğhT!ğhT!ğhT!ğ5OJQJ\^J/ÌÎèòü",4k_________ $$Ifa$gdT!ğ”kd›Ù$$If–F”ÃÖF 8 >'€F. ÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fŞÿÿÿÿ Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö'6ööÖ ÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÖ ÿ4Ö4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿytT!ğ 46:<>BFHJNRTdr€ŽšªºÄĞÒæô úñññååññååàåÔÔÔÔÔÔÔÔÏåÔÔFfVè $$Ifa$gdT!ğFfPã $$Ifa$gdT!ğ $IfgdT!ğFfËİ ( 8 D P R ` n | ˆ ” ¢ ° ¼ Æ È Ö ä ò ü !!"!.!óóóóóóîâóóóóóóóóİâóóóóóóóFf\ò $$Ifa$gdT!ğFfYí $$Ifa$gdT!ğü !!"!.!8!:!H!T!`!l!v!„!’!œ!¦!¨!º!Æ!Ò!à!ê!ø!"""","8"D"R"\"j"x"†""’"¦"²"¾"Ê"Ô"â"ğ"ü"###$#0#<#F#T#b#n#x#z#Ž#š#ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ßË·ìß˷찕ß5hT!ğhT!ğ56B*CJOJQJ\]^JaJph hT!ğhT!ğ&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJ&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJhT!ğhT!ğOJQJ^J&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJ:.!8!:!H!T!`!l!v!„!’!œ!¦!¨!º!Æ!Ò!à!ê!ø!"""","8"D"óîâóóóóóóóóİâóóóóóóóóØâóóFfeFfbü $$Ifa$gdT!ğFf_÷ $$Ifa$gdT!ğD"R"\"j"x"†""’"¦"²"¾"Ê"Ô"â"ğ"ü"###$#0#<#F#T#b#n#óóóóóóîâóóóóóóóóİâóóóóóóóFfk $$Ifa$gdT!ğFfh $$Ifa$gdT!ğn#x#z#Ž#š#¦#°#º#È#Ö#à#ê#ì#$$$$0$<$L$\$f$r$t$Ž$ž$óîâóóóóóóóóİâóóóóóóóóØÏó $IfgdT!ğFfÈFfq $$Ifa$gdT!ğFfn $$Ifa$gdT!ğš#¦#°#º#È#Ö#à#ê#ì#$$$$0$<$L$\$f$r$t$ž$®$¸$Æ$Ö$æ$ğ$ş$%%%%%ìØÄ·ìØÄ°™·ìØÄ·ìØÄ°‰ìØĉìØÄ°‚{l]hßW5@ˆOJQJ\^Jhä/Õ5@ˆOJQJ\^J hj¿5\ h8©5\hT!ğhT!ğ5OJQJ\^J,hT!ğhT!ğ56CJOJQJ\]^JaJ hT!ğhT!ğhT!ğhT!ğOJQJ^J&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJ&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJ&hT!ğhT!ğ5CJOJQJ\^JaJž$®$¸$Æ$Ö$æ$ğ$ş$%%%4&6&>&@&|&~&€&‚&„&óóóóóóóîááÑɼ¼····® Æ› gd^-gd^- $„ª„Îş^„ª`„Îşa$$a$gds%Ó$„ª„Ä^„ª`„Äa$gdÿ{ó „„^„`„gdYİFfÙ $$Ifa$gdT!ğ%"%$%6%8%:%@%D%š%œ% %¤%¦%ª%°%´%º%ñâÒâÀ®œ‚paRaâB2h½YqhİW5@ˆOJQJ^Jh½YqhZn>5@ˆOJQJ^Jh½Yq5@ˆOJQJ\^JhÁ(ä5@ˆOJQJ\^J"h”X÷hZn>5@ˆOJQJ\^Jh³@ˆOJQJ\^JhZn>@ˆOJQJ\^J"h½YqhZn>5@ˆOJQJ\^J"h½Yqh{Š5@ˆOJQJ\^J"h½YqhŸ/Ü5@ˆOJQJ\^JhßWhßW@ˆOJQJ\^JhßW5@ˆOJQJ\^Jhé4%5@ˆOJQJ\^Jº%è%ğ%ü% &&&&"&$&(&*&,&.&2&4&6&8&<&>&@&B&D&t&ñâñâñÖɼ¯¼Ÿ¼‚rd`\XTLHh›HíjLh›HíUh‡iÈh^-hœfÖhÂejhi:VUmHnHuhß^ù@ˆCJOJQJ^JaJh¬95@ˆOJQJ^JhR+ÏhİW5@ˆOJQJ^JhR+ÏhD@z5@ˆOJQJ^Jh½Yq5@ˆOJQJ^JhÁ(ä5@ˆOJQJ^Jhé4%5@ˆOJQJ^JhßW@ˆOJQJ^Jh½Yqh3A5@ˆOJQJ^Jh½YqhİW@ˆOJQJ^Jt&v&x&z&‚&„&N'P'Š'Œ'((*(Ò(Ô(¬)®)‘‘è‘ê‘Ø’Ú’¼“¾“Ž””<•>•˜•š•`–b–V—X—J˜L˜d˜™ ™ššôãÛÔ͹²¹²¹²š‚²‚²€k²k²k²k²k²k²k²k²‚²‚²š‚²‚²)hO(ÊhO(ÊB*CJOJQJ^JaJphU/hO(ÊhO(Ê5B*CJOJQJ\^JaJph/hO(ÊhO(Ê5B*CJOJQJ\^JaJph hO(ÊhO(Ê&hO(ÊhO(Ê5CJOJQJ\^JaJ h^-hğ]v h^-h^-jLh›HíU jc"h9h›HíUmHnHuj–1ùZ h›HíUV*„&N'P'T'`'v'Š'êˆvêêê$„„l& #$/„IfgdvrzakdsB$$If–F”,ÖºÿØ3€F4 Öa t  6 ””l”Ö °ğö46ööÖÿÖÿÖÿÖ”4Ö4Ö FBÖaöpÖ °ğytvrz$$„„l& #$/„Ifa$gdvrzŠ'Œ'š'¤'®'¼'C....$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz»kd)C$$If–F”,Ö\ºÿÕÜÈ'Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€f ÿÿÿÿ€fì ÿÿÿÿ€f ÿÿÿÿ Öaaaa t  6 ””l”Ö(°ğ°ğ°ğ°ğö46ööÖÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖÿÿÿÿÿÿÿÖÿ”4Ö4Ö FBÖaöpÖ(°ğ°ğ°ğ°ğytvrz¼'Æ'Ğ'Ş'ò'(((*(>(R(^(t(Š(–(®(Æ(Ò(Ô())0)êêêêêêåÓ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¹Ó¾¾FfıL$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz$„„l& #$/„IfgdvrzFfG$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz0)<)R)h)t)Š) )¬)®)v†š¨¼Òàö ‘‘‘X‘f‘t‘€‘”‘êêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêFf«W$„„l& #$/„IfgdvrzFf“R$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mamulleri698.6431.836.368162,855.044.23711.524.524128,4711.737.50222.243.61289,51. Ya_ Meyve ve Sebze82.69678.193-5,441.455.0173.146.362116,245.264.2825.766.8499,55. Meyve Sebze Mamulleri3.236.7592.091.999-35,3712.347.08010.518.445-14,8126.608.85421.251.586-20,13. Kuru Meyve ve Mamulleri828.0931.511.71982,555.377.3226.317.89017,4912.026.02312.395.8483,08. F1nd1k ve Mamulleri173.746257.12847,99986.0551.586.32860,883.301.8483.664.30210,98. Zeytin ve Zeytinya1 3.2860,0034.5506.833-80,2236.7106.833-81,39. Tütün  0,00  0,00  0,00. Süs Bitkileri ve Mamulleri4.519 -100,00193.60984.084-56,57442.97091.661-79,31. B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLER382.7531.558.810307,264.732.4908.357.73076,6023.741.72815.426.564-35,02. C. MOB0LYA KAIT VE ORMAN ÜRÜNLER01.946.6672.475.28927,1610.541.41911.412.1868,2624.366.34226.283.8577,87.II. SANAY0154.825.993151.225.813-2,33749.888.247761.139.1241,501.913.604.4611.871.699.215-2,19. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER22.878.65724.742.6578,15113.187.103131.059.26815,79281.603.505287.787.1522,20. Tekstil ve Hammaddeleri20.281.82721.586.3806,4397.994.514113.858.14116,19245.614.672253.488.8683,21. Deri ve Deri Mamulleri1.275.1831.990.96156,135.912.2089.310.74957,4812.038.62115.876.66931,88. Hal11.321.6481.165.317-11,839.280.3827.890.378-14,9823.950.21218.421.615-23,08. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER02.360.2172.903.96323,0414.541.87215.097.8163,8236.794.07838.655.2265,06. C. SANAY0 MAMULLER0129.587.118123.579.193-4,64622.159.272614.982.041-1,151.595.206.8791.545.256.838-3,13. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon86.257.96390.377.9164,78409.242.335431.075.0175,331.126.509.1261.075.601.574-4,52. Otomotiv Endüstrisi1.143.942573.506-49,874.216.9903.032.375-28,099.840.0418.452.723-14,10. Gemi ve Yat35.746 -100,0035.746 -100,0035.7461.080-96,98. Elektrik Elektronik ve Hizmet25.879.68324.089.468-6,92129.723.586109.414.973-15,66288.881.415280.579.282-2,87. Makine ve Aksamlar12.835.6412.536.348-10,5511.879.89411.701.885-1,5025.529.41530.728.21320,36. Demir ve Demir D1_1 Metaller10.659.4602.743.793-74,2655.361.01443.661.772-21,13116.398.843116.446.0900,04. Çelik1.802.7042.332.78029,407.135.66610.612.14548,7216.217.11621.005.89629,53. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri754.259726.417-3,693.790.8394.742.03325,099.782.46210.412.4426,44. Mücevher6.11699.8751.532,9751.677122.927137,8851.768185.190257,73. Savunma ve Havac1l1k Sanayii  0,00  0,00  0,00. 0klimlendirme Sanayii191.43753.064-72,28647.791523.824-19,141.858.1221.688.866-9,11. Dier Sanayi Ürünleri20.16846.026128,2273.73595.09128,96102.824155.48151,21.III. MADENC0L0K14.169.49916.456.63216,1459.540.25562.721.7165,34156.523.195157.422.9170,57. TOPLAM176.349.367177.495.2390,65850.140.282876.815.2223,142.177.653.9162.136.253.246-1,90TEKST0L VE KONFEKS0YON TOPLAMI 106.539.790111.964.2965,09507.236.849544.933.1587,431.372.123.7971.329.090.442-3,14   PAGE UYGULAMA ^B./DEN0B PAGE 1/ NUMPAGES 3 PAGE UYGULAMA ^B./DEN0B PAGE 3/ NUMPAGES 3 ”‘¨‘¶‘Ê‘Ş‘è‘ê‘.’B’V’d’z’’ž’´’Ê’Ø’Ú’"“2“F“R“f“z“†“êêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêFfÛa$„„l& #$/„IfgdvrzFfÃ\$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz†“œ“²“¼“¾“ş“””*”:”N”Z”n”‚”Ž””Ò”Ö”â”ì”ú”••"•.•êêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêFf l$„„l& #$/„IfgdvrzFfóf$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz.•<•>•b•f•j•t•x•|•†•Š•Ž•˜•š•è•ô•ø•––&–4–D–R–`–êåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFf;v$„„l& #$/„IfgdvrzFf#q$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz`–b–¶–Æ–Ú–è–ü–——2—H—V—X—ª—¾—Ò—Ş—ô— ˜˜*˜@˜J˜L˜úèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÉFfu…Ffk€$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz$„„l& #$/„IfgdvrzFfS{L˜d˜|˜”˜ ˜¸˜Ğ˜Ú˜ö˜™™ ™p™†™œ™¦™¾™Ö™â™ú™šššfš|šíØØØØØØØØØÓíØØØØØØØØØÎíØFf‰FfáŠ$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz$„„l& #$/„Ifgdvrz|š’šœš²šÊšÖšîš›››X›l›€›Œ› ›´›À›Ö›ì›ø›ú›œ0œDœRœêêêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêFf˚$„„l& #$/„IfgdvrzFf³•$$„„l& #$/„Ifa$gdvrzš››ø›ú›ÂœÄœ²´¤ž¦ž¦Ÿ¨Ÿ† ˆ $¡&¡,¢.¢££¤¤Ü¤Ş¤Ø¥Ú¥ˆ¦Š¦§§æ§è§ª¨¬¨Î¨v©x©º©rªtªvªŠª‚«„«ˆ«Š«Ž«˜«ž«¢«¦«¬«êãêãêãËãËãêãêãêãêãêãêãêãêãêãêãêãêã³Ëã³ËãËãŸã›—›“‹‡hMYhO(Êh\*ğhO¯hvrzhQN=&hO(ÊhO(Ê5CJOJQJ\^JaJ/hO(ÊhO(Ê5B*CJOJQJ\^JaJph/hO(ÊhO(Ê5B*CJOJQJ\^JaJph hO(ÊhO(Ê)hO(ÊhO(ÊB*CJOJQJ^JaJph4Rœfœzœˆœžœ´œÂœÄœ&:F\r|’¨²´èžž$ž<žTžêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêFfû¤$„„l& #$/„IfgdvrzFfãŸ$$„„l& #$/„Ifa$gdvrzTž`ž|ž˜ž¤ž¦žòžŸŸ(Ÿ@ŸXŸbŸ~ŸšŸ¦Ÿ¨ŸèŸüŸ   . B P d êêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêFf+¯$„„l& #$/„IfgdvrzFfª$$„„l& #$/„Ifa$gdvrzd x † ˆ ¸ Æ Ê Ú è ì ü  ¡¡$¡&¡z¡¡¦¡²¡Ê¡â¡ğ¡¢ ¢,¢êêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêêêêêFf[¹$„„l& #$/„IfgdvrzFfC´$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz,¢.¢n¢‚¢–¢¤¢º¢Ğ¢Ü¢ò¢£££h£~£’£ £¶£Ì£Ú£ò£ ¤¤¤úèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÎèÓÓÓÓÓÓÓÓÓÉFf£ÈFf‹Ã$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz$„„l& #$/„IfgdvrzFfs¾¤:¤N¤b¤n¤‚¤˜¤¤¤º¤Ğ¤Ü¤Ş¤D¥T¥d¥p¥„¥˜¥¤¥¸¥Î¥Ø¥Ú¥¦¦íØØØØØØØØØÓíØØØØØØØØØÎíØFfÓÒFf»Í$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz$„„l& #$/„Ifgdvrz¦¦0¦>¦N¦\¦j¦z¦ˆ¦Š¦Ü¦à¦ä¦î¦ò¦ö¦§§§§§X§h§v§„§êêêêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêFfİ$„„l& #$/„IfgdvrzFfë×$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz„§”§¤§²§Æ§Ú§æ§è§,¨:¨H¨V¨d¨r¨~¨Ž¨ž¨ª¨¬¨Î¨ä¨ú¨©©2©êêêêêêåÓêêêêêêêêêÎÓêêêêêFf%ç$„„l& #$/„IfgdvrzFfâ$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz2©<©T©l©v©x©º©Ò©ê©ô© ª$ª.ªJªfªrªtªvªxªzª|ª~ª€ª‚ª„ªêêêêåÓêêêêêêêêêÎêêêêêêêêFf‰ò$„„l& #$/„IfgdvrzFf‘ì$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz„ª†ªˆªŠªÊªâªúª««4«>«Z«v«‚«„«Š«¢«²«¶«¸«¼«êêåÓêêêêêêêêêζ´´´ $ Æa$gdójC $ Æa$gd“OFfiû$„„l& #$/„IfgdvrzFfùö$$„„l& #$/„Ifa$gdvrz¬«°«²«´«¸«º«¾«À«Ä«Æ«Ê«Ì«Ø«Ú«Ü«à«:¬<¬H¬J¬L¬N¬P¬R¬f¬h¬j¬l¬`®b®d®p®r®t®z®|®Š®Œ®®ž®T¯V¯b¯d¯f¯h¯j¯l¯€¯‚¯„¯†¯Š¯Œ¯Ž¯üøğìğìğìğìâÜâÜØĞâÜâÅâÜâÜâÅâĞØâÜâÜغ²º²ºØâÜâÅâÜâÜâÅâØìøhvrzCJaJhFk™h 8\CJaJh¨Eó0JmHnHuh 8\CJaJh 8\ h 8\0Jjh 8\0JUh×.ájh×.áUhO7«h¬96¼«¾«Â«Ä«È«Ê«Ü«Ş«à«`®b®t®v®x®z®ˆ¯Š¯Œ¯Ž¯ıııııñëıæıİëıØËÂı¶ $ Æa$gdójC ÆA7gdnX? ÆA7„ª`„ªgdFk™gdÜ„øÿ„&`#$gdnX?„h]„h „øÿ„&`#$gdnX?:&P 1F/R :px"ß°‚. °ÆA!°²"°R#$%°°Œ° Ä=&P 1F0/R :pO/°ÆA °‚.!°U"°<#$»%°°7°7 ÄÿDdi9)ğP² ğ C ğ,AÁÿdeniblogoğ€bğ[ ¼P ;‰XZ¾(əõ'ÿ7Dnğ/ ¼P ;‰XZ¾(əõ'ÿ‰PNG IHDRHüÑí pHYsÃÃÇo¨d IDATxœä] xMG~C,‰Ú‚‰$– ±[Pj¥´v±”RXJIl‰¨Z©-­¿”"D©µ•Òª­$A‹Äö !B,­µ!ùÏ7çÎÉä&wßôùßç¹¹çÎ=wÎ{Şù¾™s¾™ïÄ>''ž®.¤·Ú°..\OK÷¡ {¡0G*´2o:¶ô²ãdr´ìl-äØëŞG;vGı„î“»²ísQ¯c£ë²—ìäWSšÇ¾¨=¾ Šo¯ÆHØ~Ú42ÆşĞ?æütå$ræÁ÷á;‘÷£‡ 1#u£‡²r«‰Ž^Ž½A‹Pvž?"W¬Aù»EP¹V%DÏ[‡qÏ¿fD²³³Q¨P!˓IMIÁÔ)Ÿàh×(Äm;…N+‘8 ]—‡cÍıьHHğTDD.²™¯ßë…Ô„xD¤¤12ë~ZƒˆèEøxŞFÔY>„)òÓ²Ÿ±nüFVNõpÅi³’¹ÿŸøàû¬òØ1ÃÛ¾1.8ü‰àÈ0V ³Ö]C¸WU ×{l"5~Ë9,û°#t;ë àÃEvh •ˆN2ñ'OÒà‰=䦡 [¶‰CK©iè@ÎÉ·˜"Å·lb¶AMó¼ß@<œ¾ˆ©X©ˆr&tb'3åàŸ€D†êÓÔÉj%C?¢w x‹m/Ú~ïyȼ†–1£²Ô4R“Id¸×:ô¢òRŸu‘›Œ¼,õSH[o¯•LÒ¡‹ë‰ğmSàçÿ&’šæÀ»Ñh°ãº¼ À$û ŒP˜íO„& z…ϥ«_¤TÉFÈcõ¬˜º^eCC 'srk<ûa«ğv¨µt«0ñf=O‚]~CÑ[öš@‰€‹ÊÀ¿Œ-,õC‹XÓ¼}|½¤Ğ>¦nÊH/øO茽Kö§ ¹rÿ&#BR{®vAU·JLê]ÒÁ˜wHMC$÷ue©|êqÙ¨i±ÉŒ"CğrrcĞa¿AØ»éPûÂغd/#ô‹j_"´U:ó>ı¡-/_±ß¡¿$…tAïNš†úzсÖKº.yhßl?s[F,®3\RÒÂs¤ı‰Œ>Ğ› ô¸×¬—¦¸)o2"'+Då´/½"Ì=6qğ±æÄP ÅzvÇhÙ(‰ĞÓõòwDhNŠamF]Bpc½>_E ¨³Ò'1Uó £ÈğA7g”&óáM¦ÇÀh2êc¶®ŞâdÔ Ğ¶)0™Œ¨„©7&“1'ô"£ë¢H¿ÌF³çM»ž1tCNÂbdˆÄԄıÆ¢6á[Å ı5’á27«ğF¾r±lmëjylj÷͇èîV£Ž'ã؝¿ó4ÓĞ#אpï1Û.¨ù $£ŞŞü³H  ß貏õmª)û´¿FeLñ]à—ê0›ÍğD6u7ºdV]¾‹Q5+]±6lN¾¯‘L–z!?KCÉğߑkCø7 6`i<éŒbzâΚ¶µ}¿Ê¯ªRö†}!u02ô§c»7qàĞaͧbtl×F&#±«îîšs5Uÿğ…9!Ò±íìՂÒVÁJfbÇ·í9 º±QP:Gufgωت‹ùlû˜ØÍ&UtéèeÔj]“mï[~]Æu4ªžµ1íìÛ´mk™ãߞTŞİë6J‹h×¾ƒñÃİÄÿ÷ãÍ,8@a'7'tݎ•÷«Û›û…\§QdÈ)@¦¸¯{½*H=wƒ}v.Q–Y¹ò+Œı¡åÉP`aD$#’æõíú×BÇ´Yğp¨ˆ}­æë}£o~Ó¡Š,t©ÿ6ŞW5MyÇÒ¸²•5YãÚM1 ¨?Û¿z›71lÃ&ó“áADŠïv®Ûû®ìBÇĞYŒÈ½§dEï‹ Ø~"ò`M”¡Ûkõ&Ãoö‰ˆ“Kqtó:…†ÂÕÁ 7‚·³¦#|4c2¾ià˶6ıfP@'~yÈcvn>±è؞y¹âfÈÅF¨ù¨ÉfzUÁ§N°&kâ=õdž°züœKâëVU5K'~Bq\"RïÆ é€^ŒHàŠ?053×X‰à,éÖc%âş%½"1@u‰ID† Ä: 6¤• ¿©'"5ªŠN#[3"N%q/d·B„‡ÖdWª¦y|‘¿ŞeÛÛ+:ê è”^5#–!…Ê9–bDd[ÈG„šlrÑB¨øÙ-Öd­š.ÀÑ­X“}Øo¦-žaª€ˆŒúlRÒI‘R¨X›÷#rP:Ô#Wr"8Iª1Ꟛ¥ö±ø±ğs…}Oî+'®Â«EuÃɸù¸2ceD 9"sÚî<ÆʉÌQł d軄û.Ï ™ÈoI£tEv‚F‘!"$uYÉF2§íaMFq]"BMÖ§"¬É–ì•ïµ%âvvvH¾y›Õ“úÉ÷Cõ:ÉxD›*æAišE!"”úvc&•QPÚ3è+£ßˆõhƒA=0)BD¢×">yšF&Â/ÚäYİ“§¥E¯¡&£x¯:Şd<(ÍÇ2}`ğØD ò ´c³Ü{fޏĞwâşúÂè‹+R„IRÍ°xÓè;Ij2™|6"Ç2Ca´2üU½‹7%”b–ˆ”¶i„üÿ7(ıwV6šïÒPÖ}ƒÚ JŸêY…ítïli2Cˆ,!7ZƒÒUJC…âöyÊ<(Mñà®?_BêãybÆüºY$4üè5ÄİՐÖHF¬ˆ0‡zEDDˆlMLAÁb](H ]0(Bn ä#³¶Mu ?rÕàŠ4…à5aNc7İdš•/ÁŞ5ɞ•ƒ"… sYœp§üdZú6Âï gòŠ$JÉ (ëÖw[Dó& aûömòÓÇÚÎƸ“žîHáú'ÒĞÿ·ô^ÒVDTÇ–'(­ú"§D‰H¼l¸ÿ[áS³:ž>y’?@N°qÜ¦HÊ5‚Ü`=}zö¯ TA šÅXe+Qâ~8…Ä_’ض߀æÊ­Š§5à„Fİ ¡¿å¦‘ éASêG•ĞrÕlèŠfï6a/š‰¡I>!B  š‡ œÏHÆÄ=Kq`ø«q´É¥ÌÅ»)¨±¸?Û¦I™ÊŞ•pëÒí<û¸ùTFÒİëlY:æF¬ «C ”@ y˜Ó÷²íÅ+×áğ¬ƒlÛµž+:؞moŠÙ‰ÚûGûŠŽe‘ò#+çÉ„^^O‹ C |¿AAãØg êñ™Ÿ Q&»ªÔuCßûx˜&]K…†)¿¥)šÇ ¸}9ÅijÅéÔxö[0Pï¹#C`Qa(kC Fë:‚¥‘PÒDR±?Xùûc†àø½jğYç·qcVÁ£TEf!-Ë¿‰‡—Á ĞjPKö=¯×R0«0”9B åñ 'e‘P«ÈBH BHäl0'…Ü ÙŶ¼ŸE)õöîÉŞ)—bÃÀÜo1ˆÊ#½Å¼Úê5Ù§ f†G6¾YNcv²Ï|Y;aïߑÒQ3AÏ@²´Ëáùò´&ŠFdzÏ L W¥)®,{ž¥âDҜŞñ,Ø]‘WûùMZ‹ÛWÒUó{ip¾)Vb\õƒcÉZçútÁ,ÂP6 ¾ßYÎ!¡dz\Ƥ폜êC‰-ô"P«‹*uÒvvÌe¾Ysı¤B¿j¸6i ª–©Ä„?]æ œº@.É\ŒšÂ˜hEA0JÊè¡D] ñÛTÊîá.C“e.r R¦O%•Ë…p ¬qEïT©,Ì37p/T^$_f^W8,lnİ‚åŒ!r±^wž²•ıñ¶™ÊÛ¾õ–ÆÉق`”0”æÄÊLSŽ”ªJ‚L¨Tž•Ú~‰§Ù6 rşÑ)à‘ìj”OÃS¡ø´U¨ê½¸ê8”‘Dç]cqQ²,Bí’ ™‹A5{ß½"+ÿ<õŽìbÿDz‘T|µe9+7æÊŞ$WÚ³ñËí¡$#z1Ñéؖyµ—bóµô"P+r—¡y^zX¿ L¥qˆ³Y$bÔ?ƒØg²ª‡]æfÒ‹‘;y+f†Ö@ü˜ú€m[Cêˆ;»–Æ’fãğ¯s%>¢íO{Ĭ¤˜ ‹R´á_'ŒµF¨×F˜m’ôv·îl£6è-̕¿žãƒ—ÙöžNµáùFQ¿Ñ÷¡|¿§nÀÙ¡(u͍õPæû”øT¥ž¯O½êõN÷¬‡âz,ãÔK˜–»“ğ蟗lû\¯ú0py¨Şà«çü¾„½j™µŞ°3iøîz&ÿx]\Ë`q3í9ìz ÃE!#JASšZ;¡g]øşx#Ž%c óBêoäʄ!ìK£¨±„1†t˜Ž… aG‡Z’Û^¼³·ĞÀÉтÌ4C/aÄ¢Ö¸™ó*U Q’©OŽK•†äòf©³ ğ†60şj§kG^ÙÂs· žíÓ´¿6‚şR?P¦uŒ/%=Š(} }àÛü!îîğ©cüÓj_w$&žÇÔT¶MÆAFÁ='ßh‚$ =º9њ$mˆ:’Iê…yF%I`émAü™³¨àìl5f¶ÄİŒŒDU´0X(‚—‹+ó‡øÀnö§smÁÏf ÷™=kæBIƒÒ6{†3_÷ÅW«ìº¿İö,m2ˆÆ¾¾4ÄiÁ-¦éÿ³(=ßé…ñcšÓ6-™¿û:Ÿ_¨r 2ÈbÌsÍm$4=XÛSŠ­€ 6 Tñõzê"h*·&l* °‹À?óïm›#>¶Z]Q]¹¶¬. _£§IşYÛşÖ€Õ…á$#ğ“E!p·âûñßYVF|œŒ(Žº¥ğϚDÑ÷±4¦Â*Âğõqêâä>Ú,¥ z,«!<ŸŸ”( ı·—¡+óX¼Çݪ ¥õ–„e—šÕ¬†ĞËr2…º8”{D “&Qꖒg´r€RGxu„]M±w‹ £,LÔ %sÔçğϱÏñ~Ö ÏhE¢¼zùòß·81øôY,l\/_¼PÄ¡“$K!QÜ­DQ|´RžÌøL¶.îV\Âôs,ÂßìÂd.ë€rã¢D¹ryÄûÑrÔ-…ûÑr«{æ¥x©RlûŞç­P~Ò1³‡Y…áKMÕÅÙ¶Gه»ƒº¥(«Ë¹¥¨ÀİM¶E~¦öô³IyDyy÷ªQ1Ó³ SvÈ7xó>²n'*∢°ÿœµ?Œ¹•( ıs+îV¢(ô®"Un%ºO­~QØ4ãG&…à4r‹ÙÎÅ,Â,»pã½+¢˜q®Eö•¾•=û…wÃBIr«ĞÚÕ¤¹s-DİR"…+äYÜ}$K!Qä^ş%sE)ZãM¶MS»ÓëW6éœL†ÏúÑ\ÿ85qïA[O;TûDnÉàSba©#}ö³¶¤aÎÅü£ÿLûJ.}6yŠ—.§Ï¡dÔÁ=òˆ²áê=ö²éó𺹕Áž›±âⶳC`mgÄ~y5–ÁçÎx8fFæòŽ(7îŞXÖ.¾õe‡VêOJænEîC–Â3n¢Şfbİ[ÜF²”+r†®„KR$±rE!ô«ZΤó2Z˜ÄóçQ§n],Rı¯'úB:¢å”˜”ÿ¾@«@•[İ:¯´|ú“ûŠå[©[ ÿ,ö)d)$ !.ª ÜïÉO\<Á—Êf˾Ç†bÅØv_Ïr˜İPvՄøxø6mjğù% _µ½{ßEœW9@ıõ¿)ûğчܪø·ó”r>úĞh¾`¾RÎ݇[Ê+¡O!÷¡ß‰¢8ØŒ¢^m™¥(ÿQ‰òž§[ C Qúô’ƒü†ÆµÆÙÙèŞ¥£"Ž( ıϾÇR‡L}Ž( ıÿ>îV¢(ìùíø¹UxÜ뻁ƒ:÷S&¹%Àİcf2±hõÅ:•(Ã% ¬°úW@jQ”*U ÿ F wæ,š5ª¯ˆ1ê å»ÄamUŸs$%÷eÏLWÜ*és©ä‡è„…LÃBI6Z Ypd)$ Ük’}®¥(rOž¥K–ÂDFgꪱLœ~³å“äüme´R»ØçPŠñÜÑ=˜ûˆ£Õ…3c1³÷&|ÚȍY ­(µxMÂr£D!˜4*}Ôj ÖÆ}”´ëLœº}k³ÕKv FwߏqíU &Η3Øh5kí/¨Wu:İø\ç$2£;£\Ğ~,jᛧŞÈf1ëÒUæ>“‹üQYrBè̕;%±Ú2÷!K!Qs· ”„9Â܇,…D!Œğgô¹- o™áÍÆbűHf9İ:w`ÿ0’°;a1Æw߀Ÿo=b£ÕõÕò|ù¹ä ô¶6ŽDVÚY¹Oɒ/óÇü Ë:´EÖó縳°9rÊ!…¹£ºaæ*ù :|Ënl."/‰ŸöÎ&Ìß!gó7€;_bÛ_Ç/ÅM'(<™m0JõÈÛûÂÜ*¾Gi¥œ>ãRPô»åJ9}Ê^½Æ*¢p÷!·z¼º»"ŠÓğ(Z³½ô»öÿNÅ^¥—»æ5q“^GĞbö¤¯:ÄÊ]İÜpìdBžÆˆc”0´žÖՈE¡QšÔ?‘¹•( %¤{ªÜJ%hdI<‰é‹â’[=‹é­ˆr&³!zŽfnyş¶"JëÙxùí É"œ>• ˆR±r%ï⠏_!Û‘o`”0×ç}:xCØtç#dHïäVƒ‡WʳúŽÒä‹ÀäߏÁA%ʔ­Kñä‡ dKßİ™ñ?ö®,Šk UQ b£Ø{¯ ±ÆĒ¨±ÄÄ¢ÑhžhŠ‰æi,±—D)FíÅ *vEPĞXcÁF©"‚TõÍgïìÌì.¢²…èù¾ùvçîìîì¿gşsï̝ÿ¸â±¦°…ıëßáøëb™áU gocω),(ՊßğNLáAQ_šy<÷@çÔÁ !8"11ë׺Ă3ókÑz‰Ç쮑åj¡Ç´¥øª¿/ìʖƒ•­5R7Œ–‚¯.˜Şs›7FžsޘÒY±Ã‡˜ÂՊîÖ?vø tøÖu¨B;í ß Ÿn~Ø¿'IIIbp†¾Å+ÇÁĞzáf„æÙb§SmԌËA€pfì[ ø¬ûÁóà,æ»ø‡8´b:ø±àØ ï‡pXÑáC5xù‚v;+öƒ‚R¼ØóÍëîÀ¨ÿşOúúuǁ½{sè°igËrJ•±ıĞmsˆ¤Vş{FÂ.ş{O©ŽÈ8¼¹1c΁Ãø9Ute³İrY:2µZÖ§'¾‰‹j„>„¶;Iß+•?/ õD•¾StXõ¸OJ´SÏ^`‡Ïø°[»8ñGòÃÇÊ­ÅYc­&(”S>Ÿô“§±fØ)(”SŽ†T|oa^o2ÊÉpùÎõJO“Æ>Ae0øömx ™* 4“%¿è²͋¹ã]áù·%ZaíƒÖŞ»t> rÊ.\»‹…çαöš..ğIMU|·),j`Ôÿ–¼óî^ ×"ѽ«/Ž|á+MP~ïõŽ$Xãȅ8K¸/:ïãb‹ ø!Gxž¼¼;úÎë湸º¢}B3 „^nf|,æ« •Õ¾¹Áȉ>…”=à°S Ni#MÔ6®…D9ñæÏäžB¢¯’ú„İ…VuçIAácR«[)÷„ ˆ§*(§ ž±Yg¶!uãû:Á1L2ہ«ãğ_˜$†l؋ÕWDõiò8 ÃìÅ]yÛ&}ß™RÉ«F­ÜȞÛ6êâ'7æ4Œ “†®f_Úïnl}á…;Ú KDZ±ıAü˜¿h &MøµWòğÆıq ÙaExÇ£‚z46L6£ÊÆ[,ž³è¢6(¤>sš5D³i呜œ$…Ÿãblè-쏻§SÀäsğV]–E<ğÃÚ_Ğ·§¿´ÍÏë6°Çe­İ¥àË(0¦‚ÉCW#¢¥ œùû´"(?ßÎسÿ <½¼YpÆ yi+w=Ÿf<˜ež¯¾ °ÃGè¼5kXŸVòà˜:(³Î W…qö¼œWºø0[EsÀ¬¡«ƒmZ4•‚ÂAÁ¡~Nø™sfÚ3 ¨¢ ‡9ƒB0{`,/c…˜)ÑÒssï*ì}(”Àğ¢Ys¦°÷¡ÈJ¼'lìŠ$E*0éyXPÆ.×R¤S܄ßU¤c_²8ü«”î˜Ô—‡’ó[Tc‹±Qäc*XL`vÇŞÃ+neŸ¼¡‰ğTy/ä&ŽÄ§IëÜ=X.§e¡Ÿ¦ `óò¥¡ž¢2©ž 8ŠÓ6øìr{kì{Å[±ºÈ _÷q)ƒå­«ëınr(ŽÉÈÁí9RÛ[µËcjƒ‚O£/p`ò« ¦¯X am‡š:¯ëCœì‡<änɱrÑm÷?ø%2‰-MÚ L½ßµ#]c©Mqß|#¾Aÿ`÷:…ö¹nöV[§2›YAèà*¶úx<ñ} Œ¾rMƝÌÜBÿLšÚÆs15³@ﱘäKà…ûˆşU“ûz*ğÄÀì¹}OzNÉñY ÎAó[ºÃ?º˜úà™¾'?PçğAž8•íDR†äìmO Lk™òähæÈ=-ž&/ô¯‹Î».bRx4æ7/¼‘ºƒU )0Ö˜ÅùÄÀ”±*!=OÎÊËgËÂAE[q—vEß-ÔÀÄËrWã6µ¨ÃñS‡ZqäV]I4Û>(0[yp@¼ûcë­ôww2êNñãх¹t²/NÛ)Ş¤J>[jQ°~L9;´«äÀJRO;W;k´­h¸×[˜ÒĞ ³Ï>ÿøWÓ²1.ô&{NsôT/؟ZàC‰WE%…yçØõ'nOµ¹© 5>䗔‡Õr–SİÁÖàvú ïûÖwª&OQ4ù©sLA† –?oÙZ}íO³íó€ã´fõʔQïÏ;º(aÕw+èÁ‰ ߥ›?_FĬ¯fĞ¥ã»òBǏ_ô ŠšJج÷'/tüBG‚"ùj‚C&÷¾$m­Û´EÙ²–sV­0‘ššŠ°ĞãüÌÁ~á·w‘¿®·´>>…ÒMOj 0şıb–†óƒpC{ ¢í­àÕŞÓàöç‚/ üwqûÁÀÕï¸ £ IDAT˯Œëjôı´„:#Yq}hî1JZ+ûü!ÃØ¢&Žœ(Š÷ÛXäõ8£‚~ñ³]¡/‚¸‘‡崆|<;ì^ŒÛ—µõ8qÜUÅ­3Ñ:ŸS­aUtİY§ıjJ <œ v!¯¨â…8DÚ¬ƒĞh­]äG›PËQ; ÏqÔd1D”ó 7Ğ`Ù0i½KÍf±¨°vߢğBæR¢²0텃أš8®u\„Q£J]å\Ï QêˈÂq.şÉ®‹*ş•„¡Óİò’Cw?ÙÅgù#5+]jçÄ m³wèzaÚØ[#[6¯–KU•µà·/PgûŠ¥ø§Nû£GP¼¸)ï 1şU„Y¶l)¢ni³Éœ¹óò%Î\—‘(ÁJ‡,ÕÒó^giKU†ë#ŒËúاüŞ ¥Ê!!ğ/ı!¢L œ,­×öğÀèÑEûÔÅ¿Š0r²'‹õÕÄ9Új>Nl‹R”ïõx€Ï“×!rà&E{Õ7j£ûÒ逪Г»]%|ÛmıZ+ÚÕDሼzõi’Åá_E^äM]ÀŸgX÷·qr[„Îûbkgàó”õ@²¸Î¥jûйèµN÷w·«(åUi=dc([Ú j…ş\•ï¾uIÂ|ÿú«ˆ ëG–´±‘ ›8 gmĞ̇¨nvc<~ôUëWA×1>ìµÏ0åfuǽ¬ i{5YÊۗEâ”íÒzĞ’½ˆ»¢½’|SóE²ó²Æ©¨“Š}QCî)P«CG _÷kÁ`F9Âd$'Kd!ğ2ıúˆ3\È($=Ü؊㢍XŽrÄ{ÊÍÇG¯Dİ%Ê69NŒY­X÷ۅIO›ò‘­½ù$ór#N»Ámt>CNŽkG#+-M²A²d9wa$␹‡œ8¯»]ì£hÀÍÔÄáR52p\¾Dᨹ` {¼& Ç¿›¥­Å|<é0Ë\jâÛpœ-Dœ_ßê¢C‚ÜD¬(À¢ “ò]oäܳ‰•K=æçÅ¡8Şş‘]²©‚,­ôˆeÔ%·¸Š¥0÷ş~Ì[¦Ø^-=\ªlJXáÃô¦ ²pÈ¥'h± UWE©ŠÚõ9nü¥{ó¢!¢ÈıÄl<:ÁñíM:ۘK˜ì‹»$²È猜êôgЏÁ8ñ[8²UŸáTÙgÖbä2¥T½ø!ê,ÜWnïfç„Á)˜;CÙïH™²S輻@¦r×'*âºï¦Wzd6×¢_s²È‰"Åàê!äD–¬Å,Kò}c…JâÕ‡œ8ñ –!ìá:ï%¢D¬ž€šu.UCŠDQÁÕÎCR<…·¸Î3Ğ׳ç`êİt" —*"ÎÚf­ %'3—-r©r ®CödÆ|–‹ ̐Ã×p:Y¼ï]‰™vqäG§8tªŞ‡nŠ&[U꺡[€8W$HnÏD}œ ÍÚàs;|¥q]t¶/ƒ¤);¤mÔ£*}d‘ÜӝQ#ΐjø,$Å®Š×¡¸¯ A.U" „ÑY³:±¨#^{2D¹G_ۊø¾] İ@šf'ÌÇ'£$²È̌–Ò|à­$NŠßÜ9sŽ*r±¢¿ÃaX¹Ö‡s@°Ô^ª|y Ž8Ÿ5ãD£Er£üùºfT¥ô¶˜=g®Aé!Ğ @9R? bÒ³t¸’ó´EşÛÖJøWk²Œc+»…¤Šl³NäL@|´ööúˆˆÀóXÆ©\[Y‹@NŽ„ûøòïXÉÃĞ”0;aÈ3‘"™Jr,ÿ'ž-T²£s\²Bzn Áu¯m£ ¹ã1©ˆ“øæ é!§ÍÊ¥œđª>»™/Q8ø¨JíÍ°F¼´°bT=qäRåğã@ä%ˆgz›âÀ8Un¹‚8r©úÍ¡ÖFêŞ`Nf—Ü×Ñ0)a¼Ö'ÃDíç>’œ8âiˆÓ˦s$ S}I/“ž ©ºYŞ m…®¯ªŸBÒø‡ğII’T•°¶Fzß×ô’E>ê‘KU©ß¶`Úfİ“l$=34ÙD.UaB“İœ&P÷jȾ±‡‡èè#—ªûí½ñj¼@¢xeCD‘û^vòñÁÏF>h2ÂpëHò×$¨‰³@ Í;éz;³iMj x[tSõqR'3Ê=eQ';\)çqÚ~ I՗7¢ f”Ò#S9XFÑX¶rQ2 ž¸3.—9˜Kn\$p;R’ª·`SôcƒD©pTô#;HR•fuW‡(„g5}Z˜¼ó$âqmF’˜Žå£ž›'¢˜‰-ÜéÄÎ1˜¡í–™¬]>êɾ HÕ:Ù¨*ö>uÅ—–ø)N;_—KOFàŨŠLáäÎÀòQ>—r &Y_ÓÚj<¦©;^væ+HËÖJMØc»³‘’çÀž“£ğWšz-Añ©zFUÀ{ÇaåfÑdÓTDá0[§—ˆsñà%¼?y3òå C_‚Zª¶¬†KBzÿ8ä$®?ÔÖª#£_2å¥Î1•n㰩珊3…Æ·ßÀ/F{f–Ü‘'–¿ƒ¹is,[tç–ù¨Š0úíòŒhj8_‡¹?1Ũª¥ŞâOÌ|­ßnö¼Œ Uœ8­Š»¡SİF:ۓ%èsØó]‹÷àÎÕxéµ£ëBØb ☌0?[§S­TŞGá ©ºœÍ2Ê-(·w*n#0G_ŽÅ­ÜÙçÊ3ŠÕGMVJUıžì̱6£(³ÊøO[Ãyôÿ¤u.U<£p³mŽ³i-à·\9=“2 pÿxU·3KfÜ«ü+ÚÒ©"gá×úôÂ(;ÌdÒ½98H!UşãEû²]‹âD*‰Cıœ¸òş¬0a¸98Ç­Ž«QW¢x©¤‡@DqX-NMè±Z<ŠIªêÔ­k(ä¶Î “*"Ž!é!öG™©È½qL!U†F=äÎ~|7•«;…£ÛµR•QÊíMÉ'k‰Xœ(jQNø—ÑS.U âLĞ'şz‚Q‰Âaò>ŒÚUž@7€y.zS§¤'yª8êiù‡rTEÙ2Xϕ]ìãÍaTµ'V{æ˜÷qzL]ûã¤vîøšuîOfÂÎÁû8:û¤q—(F›)x§¤@h\ì Ü÷“À‰Â!M³ú?<û’ôp3w¹T8qn Ä©¦‡8¦€Ù/ p‡{9í2u§¢¤Š‚Ú¢qf8ÏAÆóÊ8r©ZԒn®¯†QÀñ?üµ­èÕB+1\ªæ‡_šè C¹}ﲙ˜ã«ı|ò'â„؇AC… rVieYÓÅûÕ¥Uò#e"õ´ sÂb £¢ÁÛ5 Œz‚Ê áî]¬í×W\Şï:u5õá¬Úş ßí8’n-h—ğ1g1±¾ 3ˆ–Û‘ËÑ«t&î;¡wöÖU›À)`—^Ÿe¥=eBa¥ÊNªHƒ¿Ù҈Âa±„áxZ¢ğQÏÎF íİ»ŠÃøñ5îwŽÃa^õ¶‚T!]+Ud·Î-×åàÎäYgÿ@ª¬='ú4ëã8;) qËeµTåfe>‘8–‹'Œ3 t¶ÿñH4FŸ¼ƒ¬3ېúöÎ,Š£}àïQìQ@+‚ *vM,ˆ l1‰-…hb‰%ƖÄ|¶øÙ¢&jüÔĨÿDÁcş]? ¢¨QD‚5F‰b¥IÿæİcÎ-³·׸ŸÏ=w7ì-{÷ÙÙ1^Sž{ï’VqÌ ³FŒœ(4F¡Ğ¦êã_Á9_®Õ¿NeXÖáåù´©š}"¶|ĞbDÛ»ÕkçÎş¡y_¡å[àF²âÔm 5ÆïsÅb„ymr8÷L»ó«%¢H»Ì5Yƒ‹ Ü¿è9œ4ğ–4| oŸ&²Y«/¤OZ 8¿>6U4«¢ˆÅÁ¦Çu±~Ç2&# G¢YÈ¥Ç4ëi+ʪz0÷C³º*=…fUrâX 'Œ˜ï¯&Ãúò¢PhSÕ¦…!ßqÇ¢õŞxxQ Ì>b5{Ş2}%¥ï±Y'9ùÜIº4°9T°-ı~õ…\Çİ”âiMşÉÌå&Çşœ'oÜ  ïC׫0˜B¶eôRŠ',|UIJ ¯" òèÅË»(V®·ÓÕ <¶Şg2½¬,è´&iDğ®…wM4ß­®•ôyüz&*-FFJWåëã¢WY AۚÎPEp7]}$Ö4¦, R“4¡xŒ¬¦ Ë®Ÿé£²Ñ›0,Y¼žÖ9ÔӇkV±yEÌA›!Z³ğñÕÓñëE˜„ é½Îˆ£­á÷¾•.½ZLíŠöàl§û1…5…"MªI£-fyžWUìm_iÿzF.ûiPÉQ»×‰$hUbyûzì^Uq;>(Í!"Í ó‘†ƒñ9“šQâï/F/Âø×pb–_–Í,/ Êò$F7…®Dš´biüvÇA¼ ßJ’ÑÇp„Şb˜Ê¤ªKϯõa9œ"Ò¼A²L·1ın±'.¿iºÒ°p*As,‡Ş„9ßßW6B7õ*\W°#¯Ãş+ÜF~a×´ µ‡±K€ïî8f¹¾Î^ûağ Ä·Ž"(M$ùÏ~ÍÑüG"ğ£Í¾xÈÎ/äúƒĚƔÙEĞf¯T–Š¤V¹8Àñ‰Ògóá}퐪xüÁs˜t.ASŞ¥¸SÉV¥âV^ëó Á— ÉvhæBésäü··O©÷Yğ´"µKæyîËfXõŠ‡%åò“l}æ¶äò Ä¥‚={黄’G×wwyò$téÖMo;îQ»Š ľÙßñûÏaŕdn©>ñÚº‚™K>ù踳w¸3‘{™9Šã-|ÄUt RûÙŸp]zÿè3.ރ}‰O¸÷¯U°ƒÈ`屧Ò"÷İğ˜[¤#ȽŒôªYf¿ÿdÄ î™¶i!ï «YқºJ†[Cê×àúÀŽœS}.Å{Z‡F1xS?ëÆ~>^/Ù1V"Mˆ)Æ|#Şç¦öÈ CD©Ej™"¼m´,¥±bžßN\DÜpÑD¡äŠü Š<Ú­ıiôë/]WĞJùbïžİğÙn½ªóďŽøB¶Bn-:"MáDÍüx4Ì[°ĞğGjỮ36ı¼_b­"è¼aæ¹t#"Î òÁ%øÚÙÙ"Nÿµ\Ìkäي2SS¡[çN•©™q`k[­#äCKÉÓRúž„‘!.WV~&D±|ğJ·Áä\K§ e`W’Ô–ƒkßâÒ¥;6+&^fğ#‘eŠ®Pìz%’`ON¿­éœprr‚ÆŞŞàæVÛàUV^ \½.5%ş¾õdeeáşdrŽ'“g¬9y´^(­U²#4Ğ_ş.,[¾R_ÇmńørúTعc;şå'sžG¤‘mA˜Âáê Üü]ã&L‚¯fÍ*›#µb`E€%‹ÁºVÛcŸ)ö'âĊ·•C6!O¡øÚډW¾ÀŠÅu1èq@°²©@˜âš%ÔÖÖşN4QX+†+ŠFuİ¡   Œ8KŞk†ÁÅ5 × Ye±‚×48ê©Él4rWQ[›!+:--ºA^shs§ÎàZ±Âgìø °şÇˆ#žDš{´†á–9³fCVÄ̜=…Á—Ø?cC…Qa?‹+,»vşÊÅ1v¤ªázãÊk§\Ş‹<°¯`_¢Ïä€í+ŞfN|·r ƒ¡Ë ¬a&û€ŒʲåóÜğÆÈÕ(€ğ˧aÜó‡+ß+WÒ3…qprv6ö* ‚°›&mQ”†Ê‚„NİV®¤ÁñC{âbooo¥í-* EI¾,”æ£5!er|¦6ÇÆĨÓju.o`í€'œœ4,Y‘ÿÑ­³\]Õ³ppÂØؖj•6%ºH£M•Mù¹´ƒ:bş·"êÈóœ,¨â(œ4@I¹‹ËädÉÎυŠv–}mY¹e©º¨xVuÄé¿ ~¦Mr²¸.©™O kîq‹–ÆⅡ² ÷ž¥Bİåïè,%Y§ù=,Z‹†ÊB)­4ºÈBAiŠæG¾â‘›&/ÌùOÖC‡ŸÆ Êä¤ÑVÃlž¼U’=±dAâ> }…#6m,^˜öîMu’F.¢ˆ³'·eò²ø¹èïžoSÃâ„ÉÍÍaü $Í¿ï ÒißTš¯îNßŕ×^ö&$g<–l²d§¨g;àgO(K\œT–àà¾н{)¿é`1 xR–4ø—u:õ1WK- %ñY Ô_1ròseAhödÛ®€) ÊÜ=0°TßÉÔ0Kar33aa3oٍ» O„œ4/Fƒ¿Okȹ!œqrĪ÷Á7¹­${ºû”}» Æ,¾5ê3Ǟ .ØTn²`s)&~ÿ>Ø9q̽yì 7Åş«bvÂPY°‘!%’&&ñ’@”ÅÆֆ „ÿûtZÿ‰ÖßÍpå,›½ğ‡«b¸÷J² 󽚕4f% _Ji¥>a8' ¥£G3­Òˆ³!m£Ü(MİAµe¡˜“4f%Œƒ³3¸úø@Ê áÊ%rÒ$xí›t‚¨»ÊQ»]60tØpAù[Ûş%û»nı ¦ı&(Û¶} Ü®z >JŒÒ$îy ò…% âŞ²¥YȂ˜•0ÈÄ#á°¶w ¢44J¿žÅ”&:ZZSiä²! Æ4SiøÙĞíª7¥Ò’@ø³-šË8µÉòÉŞƒº}yÀì„A”¤9ı»p2%i&ßİ®U •fAÍş‚l('7[«4탪[„,ˆI S”› )_7×9×@åT]ğ39iIJPŞÿ8v„ˆˆAùg ۘr1~á.¹Ç4ã;2Sçî= [—ILSÃÍvŒ—AÈÉR˜ž ©‹[€Û‚»äì˜^3e²ÂPY”MÁuîuPU®É,–¦Á€%Ì}Ñl¨o¿şÜ{*Mh͛²²´tóâ^Ÿ³^ß ®–¸‚G $Ûó³!~ üZˆşišd{%Yä9õLR“†/ %e~­Ò8yÄÜ•…‚Òà庣¯n`^¢À—éäéËIsjïaEYš=øvS–:Í[(ÊB1EiLR•ƒ3¨lí¡¨@Ø3+'œ,IGçÃߑĞ8@Ø%?æÚFf̲¸r?¸q2Zó”ß:͔Åλ|³Dé󍣇™²x´ `I9KDe_ѤdALRÄuá=H™í©(ÜØʒ÷" ÂF|!›·h¤©óí xşH²=Êò$5 ¢É¡Ù“Üؐ]ãZğͽıÜk~ötõàf̂²Ø× ’dOÚdq‡ùİŒ‰É ƒ(I³é‹}ÌÏQY(TšnVi•…B³'¼ÆFV–¤ıš÷4{:Øô#­²P¨4.êmV² &!LV~!´İÏ\'H›4ŽN« 'K¸f6Æ,?ı ©7o ÊQ¯i}à…ù“Ä,÷/^‡ˆÔA9•FLPP0Tôvƒo6씣4Añ`¤h{ŒYFı*í&҄Î:A¢y´É‚‹lżÙŒxǥх¡² r ŠÊIh;ÂyҌø^à~zô¬îÿúK°}ÀŠÿi"©ËQàú÷SÇ,â”[ ÊØC¯ğ³'ʽô4Øôi{¹&Š{²ŒÛˆ{ÍF ÒÎüŽHó9÷^IÄOœQ¥1ª0|Y(¥•føâ!`Ã[fwÒ±X݃Hs‹-͆Íäd¡ˆSn1|Yš=ÉI3óä ,ˆìØS±4ÁÕæ(ÊB1¦4F¦‚Ì:ÊrÒ|ºúV›E¤6C(*¯ù6Âì雠j0ꤨân ÊQç–!nÂlèÑ#i|CIK{()«VÆ8ÁTÿ,A9J³$Ğ Ä}»ªœÇôÚb8üh¦ ¥9ôt¤9CäÖz,—5 êOÄğÓa½kš |ºˆ)8{¢ÙĞÂÖ³A*8{’ˆ(Ⱨ«‡Žqc¸×+ÁO"xì©0ã!¤.jÎMx+' ?{¢ÿ,Œ¹&¤Ñc]¤§ÎJÒ¸¯)Ȇ¶.„Ù*"Íe¶4çµÊB¡ÒøU©¢‘y¯UšÛcàd¡¨rŸ(JcŠ² &;; :µk1ñ×åÚ¤‘ëg©5/Ϋ'‰iê¬ş’=¸o¯ß§CÆHá£Ñ !%U²}ïŞ}àŋpêÔIAù“ØرUzL m˜1M‘š/ Ŧ(›}/wQÉk?/¸wUr_Y`0aP–¦^ê{wüıšê$ÍÇ%‹ippÙ‰āp«ê홲\ÿ3´ªİZa Ì˞Ü&M–•¥g¯^š÷TšFövğC~6ė¦NåpññyÉö*û $ÀMà^ó¥Á뎗²¥Ğ&KFFx7¨ 7ï$–¹4†/ òôÉEi”d¡Piü«´Ò* ³§5½ºƒMŸ`dé?`w"“ΞV”¡ÙÓà3eAhö6m{©e¡Bƒóà¾tF›4r²¬êİ >bdV­ª¬–* IDAT¶dFî‰jöà_­–¤¼Ú‡ÃåËÒß᝕ õì¥ÿ% lmàM FÈHIy‡ê.LYrí+B×jm!ATŽÒÈÉ2㉭ˆe¡<|˜ îîÌ}éƒÓ°Q#?u»¾!(gI#³ ,¹…’ìInleiòğª${Ú&+Kâş½Fü쉟 ñAY’Z¶‚$!C‡ ãži6$e©äDŠ²'D.fù2ü2I³'9YÎDE—©,ˆÁb]¤Q’…B¥Q’…¢–ælݵW«,̞> Û ¹™YZe¡DK3¸_ vYŠá§ÜÚd¡Ó¦ñ³'cʂ4KÒ&MÿV0®³ô’€³|+ê FüvÇ1eÁîşÚkºƒx†º”ù>pËAzò{÷éח.–”‡†¼Ïü³xŽ›I'#å(Máã; Úc–ÆìeO(çò!P¹áÉïˆëï ¡¢f™JcLYƒ÷ÃÈI“òğ¬;½B pÅÙ¡XU7mµ®ı9QSNdž@fa\îXç4²²²¹÷(KϞ½¸kìIŒ8À=)’æÒí4ò§@@â÷êã,p]=ö”ôŒHsgTjğRÚÜÊ #Ì{ç;˜÷ûçš2Cʂ¥ãNiøÙ?{BYø3\Ri4²#7öD¥éÜ¥+' e’(å#–¥_õؓœ4ݬdC²cOO_JÏʹ=Qi - b´ž^”fÙèµğåƉ‚r”fUÄb’ §dGi2nχJ çJö…Òø‹Æ…£>‹¡çY¢a”ÆõÏ%Û÷˜ş%3fAz~9CRĞ\îƒßşş7¢4¶í—ÁÑö(Mïv³àȅE‚r”¦AÂBòj§ ¥ùñìw0şuá±Ri - b4aèÄÉKG­ÿ÷©àg¬ì‰¸ö—'ƒW‹U’ı‰³'š ]†¡0Íq§DŒi0VU¬Ê½—ˆ(Ó` ìÕ5€{O³!Oòz°÷»°ë¦p6õ QQ "ÿy©:À­AífÃá Ûßyò® ·§¾”Æ×»dffÂò£ÿ†é½¾lÏ{2F†?ËvÖãlEiøÙP^A>ÜRFœ:¯ÈÑ.͵ˆ3Ze¡Pi¶ödCuoogJ¥î‹AiøÙĞİüÚÜ~6Š’—³!”Á@wűù0­§°v5†4†5%;Js,<zv”£4nKJnAi6wp„çs$ûŸ½}/ä2RçË]6@ËÈQ$¦É”_\{·\”l1K^v¶äzšC3'Ð.)’íë%ş?téº"O”_¸sí|$Û'äՆӣ€Î…ËU¡4¾(‹(JOO‡Ài] |…pş_CKcPaäæï§îñ“§¡G·ÎšòœÏ:Y¤W÷GÛmêø@Ü €æ»_şå¾““9—NI¶Çà3"è“Da4I6íÙ²ø5׸ü‹°jyÖdÊ¢²s×wa@ñ{* èû:±—ǡͧXšf¿>ÈÂíó\xzօÜ0CJc0a”dAyyi¤AY’µÈ‚ت€Hӂ“†“å¢YŠq]¨–& ZÃŞ0YÖ¼Ÿt\}åä<Ñ* eÀ€ÜóéÈHEY7ê6×H£$ bç`G¤y×hÒD˜«×e¡ 4yS:ArzšdûñU5²PPšY™±+m†ò»½Mdy]Rş˜4O{Ǝ–”7kçÃÂ~•”OÜó³eÉèÊõ³ğAifäחl,(À‹Ó…cC(/‘…Õ)ç9½¿FŠ6iş:÷74î(¤Q_D˜fM¸çó».hÊX² ß½÷²t?£‚ØëђìiÛÖ-²²Ϋ‡EÙÓõ#‡a»Œ,oH²'¹±!”em(iÚB߃aÛ Q×n/÷%Óİ?ğÜ8_XÈıñğ³'¹î~՘öpúé Iö„°¤éüÁëe* ÷{Ëtï<øÒh“åŸçlYn_Wß6ÂϞP–˜˜ÉöTÍï.–eÙ6f”dû¦ÿcïLÀª¨Úş²*¨Š"¨ ²(.„˜Z†˜¸k‚n¥ı͖O-5mϾ¢Ô[LMó__e¹ÛW¹%.ˆ fšŠŠâ†{¡‚ˆˆ‚ì|ç{ç2˙»1—»p~Ï3Ͻ sç÷şxç}Ï9sæ N^š*…ÁO:Y´ü8¾Z}²TVjúÄÕS—!Š²\ªÔ$û´’JS²pïiñw€ÒğâHQ’eÓ°xé;q¿'M§0p裲í1gy¹¨¡l=~‘ñ/ËeñëÔbÂ2ˆâõ( ”eİ>œñ[\=¡4yo}A’¤0Ùkæ¹^†”ÊJÑ:”æàı\õ#eá¯+!î÷Ñ:}ÒÔæ}'­>¦Q’…OpÃ$Õ’ŸŸÛ·lIÃ'¸Ç«ÄÕÏ¿L$ÒT_ی²L޲{.¬ž”àÜ©ÔKXš|4bˆ4Éi4§ÃpnJXiÉ]Eª¨‘£ÇÂÏk«O+|‚»×¯9µä¦IS›X]C² ˜'íI…ş}$í4i„Ր°z’ÂK#”á«'%i¤Õ_=é“F˜;qÕ95U,“‹‹Na5$¬ž„ 4AóGÃùòä¼6°ª0Kn0( Opp$Ìşş-i¯‘æw˜÷ég¢õ(ÍϞWad‘¿lÿ( mØc³·ŽBΜÎÔcm>K~UJ3ûñx(;,žÙ ¥Ù´\~ï¥á±±ğ¦R²¥ùhŞç²j¥I}n1ô–ô·]¸uV¥ï€'Ã@mcUa&uƒÂ²{ğêÖźu4YU«VÂÉS'a܄g`ŲD¿Ëϗ÷=a‚»ö…gaT=’s|²^¶?ißSUáMEYì÷CÁ÷½³àTÿ>Ñ>`ü»0¶ê}(KÛ/Ú^˜ó`‚‹9ËÈ1cÁÉY܍päèp'ÇúD|¼h}T@¸Lšoâ^·Š,ˆÕOI¯ôÒ\†Òè“åè‘#ÜóÒÒ2º4‚êIX U–”À¨7Fè•eɞÓÉà±rÒhKna5´úé÷`,藆—ùyÍjª4h^O“&åÙÅıİ‹œ,ÏwÖÂê (ÍÓƒ¡™§·ìwBYxPšO¿X¯Íœ.ZÒLyr øü!îoAi¦-› 'ˆ‡ }¶dÀÚTù|º˜³`é$Íirfw€¾İ·É¶Gi&忹΋֣4¿yxʪ!”æó_é$áQ’¦w`8ä¼¹‰úÕ&6! b¬,H¿şıaĞ ÁÙ<­[ß»{w™,&¸“6l‚ç%ÕS³z.Š²ğ ®4¦É‚dHåôX ,ì-’fc}jéÌ'¸nnn°w¯ø˜•¤±¶,ˆÍ#Ő,HHH(ì؝ÂIõ@wh{$M¶½°VOÆȂ«§˜Û©ÇÊÉ¢}>mWµ4(K¾¾¡Ø¸8î‘* ÙéOÄË^oMlR˜S§N”…¥Yö駐ü֛²í‹Jg¥IØ rçt”m_áÖZ~p^¶¥QjÁ=1´-HçQ@i"IΒO‰,ë¾^*«†¥Ù¿"##¡m[ùİŞ¬…M Æ]q¸ySõ”d4YLp©²´ ‚gÎÀòğN–ž¡[_U”§(ˀ®¿P¦Q’%ùĞÈù«|2Á©^#İúğ°P( ÈòR`lžú"ø4i í¢ÄmJ4iâãGڔ,ˆM ƒDkËQ”FŸ,´¾!Ní”ey7oB¤V”%{6MO,Z„%·>Y Rӟ¢“†“¥ @¶=ÊR¥™tzÙSc`ÂÊ5z¥AYzôìI}okb³Â (M@@ ´iÓFö;%Yü:v‚OÒÅ_2/͖aò똜\݉,ô’[‰ä´á:YxPšñ)şTYfEEÁßûō{ú¤¹?"ßߚش0ˆ©²LNÜı3ϊª'¥³£1¬P=Üeñ}E±ï‰†¦ºLíFX}+h×òªOG)û@ùò¥Õ¢$­Ê‚ؼ0R ɂ«'!—®İÒIÃ˂èë{"¬†”úž~{ô<¶Y# / "¬ž„(Ic«Ø•0·._6( J“´u#ô+ZÏK³ûxÖ®z"҄+H#”…GŸ4e“¡µ$Rè“æõCG¡a3ùL¶†] Ә|ƒßy¶Îù@·Ž& ‚Íı Wžém ×‚K¢ß¡4‘’ê Q’éD©ž4 n9xÆU&Û÷1P•pŽ$Ââ±94iâ>žg² v% ÒëyÍíhP}²ğ}Cη.Q¥VOˆ¾$—GX= «¡ž?Ğ¥ÉN&Փ~iP–ncéşÛ"v' ‚Òx6i ”VP®t–t$rÒÌ…^óųƒóÒ¿/L­”ÆõíxY5dŽ4Ç7®‡.±#Œ~o[À.…Ae¡´³`s¿ÿ«)°#N^=)ɂ9K%¥zryµtÆחœ2³gµ„*YÉM—ÆŞdAìV)údáû†¤Õ“çWúû†¤ÕÊrç†|^6$ Ê2ºmuŞqxa^š‰äÑYx IóË¥<‡–© ¼4R”dÁœ¥¸øž,§Ñ'£Ë‚Ôah蓅Opi‰°’4u:+Œ1² ¡í;0iÔYa¦Lϝ-ZGëHD”¤™ùÚ뇮6ò9،0¯Ü’­{¸y£:'ŒÒçÀ„aØ%L†I0a,̅;%0"ù,”WV›³lè×Ú4t·öa™ Ƃ\¼[&Uß魌H3tÇiØ6°´n`ŸÒ0a,HÜγÔõÃÉú£±ÊwN±e˜0OC4J+¤wL²˜0s–2Š4õ\ìw&ŒÙÜ¿= Ú~Z¶ş÷ôÚL ‚‰íV’àƒœOCYP"7kšÙ0a,L‘Æ^\L†I0a&Á„a˜†aLg Šápn! må Şî.†_P±¸0×î•ÁGéW!éêmU÷x r‹ËÌz-mv¨™¯ÀÖò¹çsŽeÁ¢‚ W³÷uÿ†ãºÆ¹n> ayoñ-÷h3`™:;Õ‡®p‹>F4"[q³HX‹ s$¯Æ¥œ‡ª*yK§»³3tiâ.NÕİ_7äw_U"œ|IÒfwOwhef‡^Ù/ Ïs{Ï+N>TÛ´kT|êk¾ª;epöv19fñß¿şJ·4pu¤ÁÀËÍ2Ò"ÂEG£ş7ݔ̹˓CN§(¨¥Ã¼¹tğªÏŞÆî9ÇHD²êB.œ»S Ë¢Ô½+­ªÂ<–œ)“QKäŸÂRÕöe ¶&‘Ѷ¯¥^İ'ú‘ã¼V$şlğ4¿ätLéĞ\µ÷RM˜Ãätæö=Ùú÷»ª;£$†\Kâå™Ú¿%û^í j.;É)™vZÿêÔu˜D„Q«\5aƧÈï(Œlcó¾mˆ }ø¶Ÿ†m;Ê o‡·„Ó³dë‡'…ßû‡ªòª£4¨…2õÚÀŸT\Wµ§¿¬Z> šË¸ ¦Ta.Ş¡ß½ÅTæ‹שë•f®´’ŠC<QØØOÿRKâíî ù¥å²õ»¯ßGZ4ªñşUfåú¢|k~€ÖÄ×Íä0šÆÁsêı—Z’qA>\Ş"å›39¶#L‰ÂÕÎŞjìŞ ØˆuîN‰Áí‚Õ3i¿ÛI"yÿú㺟±}ietÉÇW›`{ M˜£y…”­MÇ!ú’ J+ Vp9‡¦6É»99Aser´QFÚi‹Xúò‡ƒ¬ …^¿WßÒoÊşK°äÁ6Ö; +ãÂ4®ç •ß$T °×[ªoh;:÷ä±.£Š0ÂTȽŠ*ğp±ÑvuXAò~ô?v¦¾“–s"[Zù¨èTĞ/…g'u¾U„Áƹ%§³eë7ÿ}Ë.î¤`^Ğ´žÜ,ÑüSl¸’g³ÂlWFĞX•ı«"̤¾TaÖ]Ìsa¯{µQ»2¹çX•Í?™ 3:úZù¨äü|é&uı íÕéORE¥ŞÜŒü"ú/ìl"6Šı˜yÃ&…ÙŸCW¨Rõ¤ZÒûY÷xõ |T؞ì;ĞÇÎğx>êÖ&ÿy‘{^ZY +ÎÓÿ›­EF¾¼óÁ±1j¡š08çg“nš¼ï¢ÃÜ0³O‹F\ÿX¡vǗ'¯xEí2R{ʔ¢æ@*UËêô¸.Ô.vS²£#ℸ¨”í›Ë]üáİ4ÍąEå•Üh?[ ^A–õ*÷qÂT”Ë;«ÌåĞğÎğÀ&ñM§²ŠJá‘ÄS°[…T”s1¶ôÖñaî±,]wˆ0¢Z«g¸Âq¾R޹¿%„ŞW_•÷(×: “Mïm6OWgîÔ;ñ$Ü,®1§¸Œ‹>½}ïƒE‚»™ÿ™xê“æJXµdCˆJŽ!°âXtRş™uò®İ™.Žf‘J”žG-‚nM _õ`,9ٚ*˜æìYúLI5!uHG¸z¯ žH΄ۂîöÔìˆØp\Ï+ êU_ö¥4ۍ-½áËf¿ÿd"Ìòs¹²a¯unaö>õaÌe&<6oß?¬î8^ä\¦æóEaJ‹ -Òc…ÓZü9LÓdòö=®]æ4yĉicûwÖ_¹¦_­Ñ~x0ÖùÔ×LÁ¡ĞP*cù»pê±óÚaó{¾A—%¸Ïİúùyqü,a‹Š¸&’Ræk²L·Ø;iéèå 굎ŽhÌ-j0>¨)·˜Ê&#JS+D¯(»^ʺşr›–-¦¿şÊ ˜÷ù|kÃymæËÜ#qe&_VW­[³Ú‰ àñóÚ5øÀ­yaڒåÒÇs盳fYë¸6ȇs>àŸrI' 5—Éi©té’EîL†o¾^‚¥Ä®µR×ÒKVÔ#ÒT‘Ÿ[ëø6º€ ü:i×@$Y҂ZÂù+òë[ut@‹¨l CL:B¬zº¢¢â'iê.|d!Œ'ˆZYedƒåäØ”†/œ4e*K„ëXô<–ÿ1‚¸pLº µ·# ypÒ&Ân¸“QcƲvÛàÖ­YÍÿXF¾Ŗ½Ãğ…D,§.b; ¿SOOO ß-ÀÕÅ~¯Ÿ®‹”•—s‰çÏeòÍı<ØÎÒ+f}¯78F»n¶"ƫȹO?¸0ìœeàklí7ö®´9è̅…;sÉ2Š,¦wÎ0 k‚“$`³ş»$ˆÈïVk5¡I ĞÙ@–~´ßûùùAχ‚øQc ªwtMŞŠÁ`¨ÌŞÔøïº5°ߟpı:7</x AËJYF€cÖ¼&òÆØHœJ–îÂõ^^Ş0mÆ xöù™s £–Á“>íÄÿİ·ÿ ç·os×Ğö'Ë]mÀ9H–Ş$ØžYG‹Ñ†¼Á`ò°Iøš à`XûËzğñQï*)ƒa]0Ià…ÜÜ\õx\8ÏÍxŠIE1‰8’}8 4[ íË`€Ñ–- ' ÎÎΰpñRx46¶ƒÁ°0yHNùƒ{¾yãF˜öâ$¨¬¬Ä¸‘ˆC¡Èã`h¶+½^1ÀhK¡dá.¢ÇÀ²bõ:è¥êÀ`0ìL*pÙ·w/<5f$Ϋ…IÇ6+pF¶f´Ò‰`È ^!Ÿñ?O˜ø$̞c±g0ö&ÿ¹ ÿ~–}ÿ\…I–N3I~’²Ñ6ò0Ÿ»¸¸ÀÁ£éФ ëqf0b0éÀŽîáPQÁ]«ş‰IÂo# 0ä—;ÉC >÷òò‚c' ϪÍ`0ê.˜|à•Eáa¡PPÀİ%q0‰#;H€?èŒvÔ%\<4`Á…Á`Mú©³Ğ1¤?<¼?‰' I™ÆòÎSø¿ñ.m«1ƒÁ`Ë®Ô}г[ÿãTW¾â3˜_ùµq#ç.2bÔ ÊŠË`ûâpãR.<4º´RÿŞ„Ç“2àĞú4ğoïı'õ;¾(CŒ±q#`ã†õüª_]I”Á{ëq“æ:99Á‚ÅK¬v€ŒÚƒ,9oèÖí[sş\û—j†,Õ ÓQ#Ğ°ÀÂ0 0FAI úi&d܀]APcı·w47Ğàb,¦–9¡ßÓ¡‹o;Ø4nx¸ZäfLŒZ€,ûÿÎĞ­ ž?Z{5·H 1sKN¡f2µƒçı _»n,ĞØ),ÀØ9´À"äïÛ9µhL ,$°Ä‹hì`ìœÓ¹—áô ½us˜hüÃüL08–ªUG£‚‹¡À"åxö8Ÿ—›·5é˜փ;§GË0¸õv"ü•u ı8ò‹ïêİŞ˜@cjã­czN޸DË4Ⱦk\`iŞ 1ì|f ,v 0‚¦&EŠ8Ğô$&„–: 06NII |ûí7àÓÔFÕ ú0'Ğüºf+ød¸}L]ZCôÿ= Éßî1ª×iGÊ>ˆşã£K!SKee%,ÿéG()-…‰ŸWW¦µ­À¾ …,W.kÚWğ1-í0DFvS-ĞÌó{FXòŒ;& ,1ÏW7Şj .ô¯„Ù.¿Xš5ğ†¤ _B¸oQÛó%#£ºûí·Ş„àhlö ØÒÀ"ƒLMÍ'$°4«A`BëuÂÀ2‡–l –˗ÉÇ©¿?—™ÉÀ>ycWr²bpbN Iíù9üí°Ñ%+¤~¨J†í£æìÂ@ÓzL0Løa\¿kÜzøÂ'åOBÄÃ] ½ÁÅP`‘‚foj*<Ò·¯QÛ3ԇcğ!ܲ51’“wÜŞ˜@“±ó$ü…ÅH0°Ì¾½Jo–q?óÁ»'.‚v”^'l¼År¦–I`¹—UEPûÖì‡?×Ğ5KÁÀ²rÅr8~ܸÀ‚ :Œ€…4‰‰[¸¬Æº@ӍšÑš@cr` .$e.°ÁÆà h½[À®‰ ¡­·œÊ½ 1ßO3+°ÜñH5½Nâ@cN`ÁÏ,&†z'c†`¦–)-,„UÏ=¿0 BúÆÜ~Ȑ¡Üò?öî*ŠsíøT,HQTŠ Jì%ÁŠŠæF# –h¢Q±_[ò%ù£æ^½MÔkøÔ¨XPÑ$ ¶Øc¡Š‚ˆ"MzAÊ7ïÀèììÎÌ»‹æ$ ÿsæx^^\~;û<óÎPCÎnΖ.x_EµO–İ;Àd¬9–û®Dy¥2.ü$d Ó–ÉTórieÔ¿Ïø麏‘ş0Cr,š&]õ•L‡‹º°Dàö1?xı´zÔ_×õÒ̟Ëş¦!9,”}üèÆuö‰íµëÿŞ4wR"æ獵• ÊãªP]U­4†ÀBŠ·Ü5YH1øVj Fï_ŽÂçİë\!Òn抷ÎKº°Åàó;/RASú Ž:=Yh"’CUŽÓÿ¥‹PYQÁ>^Ûµl‡¼i»n€æ ¤˜7!,üT”•áÀ¬ošÈdeh„°ğÓ¿ƒ# >;S'h„°ğCŠÁ£—ŒÔ ;š¤šßãèÑ ,Ã5‡…Ÿ„kW yCiæ ¦$/{='!óô-`4…Ʋ± bcï#äñMÙñ4½{÷ÆğÉ®²]'Í͹»0tÏbê3oI¬š·ÁåÙ?°5©hF-Ž£‡ı`Ú)…’ãYhbk èÕ]v¦Ú)X„!Ğìö˜€Y™}21¡š¿!Òiæ ÆÈÌ Õ䮒 IDAT Ï]Dqn.~öòxmĞ‹·p†‰½B’ä¡ c7Íä)ž*Ǩ[¼å'¹0“­Ñğ‹Á¨*Ş47„K³>TĞ\?t“­Ó ô‡FXH,œ1Ó÷š4kF5¾!tiæOHӖ-_ 4R]¡¢Ø’:CSX„áŠÁ|h¤ºBe奸™s•š*ÕĞ4Àò×J0uLuy1ŠN}·Ï¡cd*9VShܽğ\יj4£º»£Ü²—/_–O O¾}Õ·©ß ‘ˆQó±â̏²5ÃÖiXÛzA§E¡Ñ1oŠ}U ,Eô°SúÛÖ-Ìv'Y 6h¤¯[¹#÷q:ržÉãB¢Ğbşa‹Á;.ŠBÓ²}cÜŞı +¤Ûë\4%Ïg*²ØÇ%ÁûaĞå˜~°¿Š4£f„°ğó"ı2×9Ô@ó±?t ¥ïÒ Kå>Iu…2d;ˆ+W.³Ó57fX2ŠèŞ aá‡ë:İL¹‡1V°ĞğaÉ}FwÁ*±v3ÛuZ:R š?~Êâ® ã­ ¡H0j¤<áäïõBµÌÉh,4kíՆæNs˜t³¶Mà0°º“?%Ş}Ü8Øöwb»B´°XšaƒıTLŸ0EvìËnÈû4?ïÿ±÷b¨a1v´ÀŒ žT]'Mtà)ø/]H K‡·\1dñÿÀahwªñR°C !ÿÏfsO@¿C/ªùë[€Q#m£Íú”ÅœFÁ¡¹¯ š˜K÷ìF½–»>Câó„û ¦üÓntqU MlN2{¡§ô¢\ªù , õ ?+wo„b5³‘b°Çä)*ÛۚœÒ¯×¥5ş$_m9!Ùu"‰ :…c‹P×X,MmÇ£¼ônùßFğÉHÉ®“:°èè2G/ûиóÛTãëk€Ñ Žc^ 4u…¶e%åTûDj,ñ›pGršÛËÜñKF$Õü-ša»Ó„_º®‹04͛7Ga¡t+™Ÿş®Cğѝ(L•ï:hÈ {3Ïe0J&RÍß¾‡lÇ,Gêı X„áCÓ»çS´Š[K5¿&°ø%æa‚µ)×ãÍ5SËÇ7q;·æàˈTxÛ·Áb‡6²_«.4ȊÀ°F(±‚[ٓD¡éàhás]¡«§ËŞ$¾8'{<'!;.NrzM'ĞÃĞ—½]q-WõxËﳶ¢gmñvÊØ ’]'~hqáŸÒ?Ñı Å`©öÖõӁ刾˜y6:q)*ÇXf<‚&µ·+•ë:q!Ğ„F˜@Gw3\ìRažú½ÊqšÀò¯»Oà›Põב©hn‚lê%4õ!,üìŒÍd·7QŞ5šk(±y·²Ş ~š¶j…Å¿_®f M¼44(-ƒë–³p@#„…®ëD XÄÖ ‘b°°ë$•”¢¬¨K7Eh„°pë:‰…@~ßB šºÂÂύ¬"ôü5ª^BS¯Ùù ?ÄH?ÙqB“xúW]_Ì@#ıVÈ(÷*ÍU”u„ó|ĞÈXúí ͅˈx‰“Ë—B'*^z‡xĞ Ú²nc=d‚Ìè1c±yӐ“#ı¶‰ ,YºLv­Mà/¾˜uw?r+J%Çó¡9ç¹ö–Ê·CᇃæE~&Îû\Gf²4d|hú»ÛÀŞm°äx~Ä`†ƒæ3' L·mI=ÿß9õo;sÌc¶Õ¡ÉJ-ÏA³È¡-؛‹ŽS,Ş~ëÎ薳RƒœëÈşÆúí»×œ°'ÒuR(޺m‡ôƜkTĞ\÷^†`ƒO$»Nšo¹¤¥¥á“Õ«$»N$üâí汙sw¬ï]MƒÏlÙ®SÕ³läùLDEVù¡º¥)n­GfJ‰Êñ\47qëÔcÉ® -,\&wl‰5=-¨ÇkCê50$äMÈæ>Vø³ÑBóãı vB#ÖJŠ/C’мx]Óu@#ÖÊ(ÎÃz5 ë:ÕaÄUŠu…òîDcÁzhĺN|XøÑ)χKùBµ [T¹!*û㳩~$6-ñu¯ú ­¦´´©))èÒÕNr\] ùÂXe¿Ê_š’ƒ¦×À¦h³T¾ëT Mªƒ;ŞÍ̕m7sĞ8Žtż€4äPƒ 4ÆÆ°X¾ 1±±²?kkk$Q\œœƒfeDnıN¶İÌAc5aVš'Q­u"Ğôoo‡€ÒJ°óš¶mi¼2Pğ¡Éñè=9Ò0ñ£.,÷cb`Û¹37֞{ok-0–¦y!48˜}ÜÂԏC·îÒgtò¡YÉ@sFšqàA}æ­bñv¢l1øq+;L¨lÎü<¤šŸoÏÏü½Úu–B¶ëԈy"·žçÇ™Y(¤ÄeÔ(7Œ9òåãÀ€\½zEt¼­¾2ü#œò<~ñvóX®ÜŞÄ 'uó`•šï £ß¦3ö¡q—w@ŽyäŠÁä-ŞÓAvø/¹%.êŠYÓ½ğìYͽ«Ş:>{öi4ZŒ.ùùpw¡4[d6«€†ƒ…6b]!±®ÓKX É"Dù…ˆ °ğò²ë”›Ë^ø*ëa T|XŠ™&BX¸Œ?žİøkH8XÒ4€…±®ÓKXr‚UM§>,üˆu`¡Ìû6fX׫õx!,\®\º„®­´­fἏ™'z€ä˜º@³ëì=4  ‡ÅÀÉ ž Q‚Ei\-4QaÇ0êâjXÌ MpŞk=\l\$ǑµN‹Î_BsDspÿ>›Án×XäÊtHñöĞÁƒ¸{WúL`~º–#9ğ7„=ŒÛk¿’ì:‘°Å[²Vèİ"ÄVvöÈuy ÉÌïèËõëĞ»wLž"¾¨’+Şv”©±p!°|ÔÎÒãÿM°¾p@²ëD²1*ûؚ .³ÊÊ`~ı{•½ŸOËvhaábii…#ş'`aATôW‹VCÒÉÖ!·ïâÑk€FݵB|XPùê–!bçÑÔ ^ĺNu%™÷1®¬ß¤ ¼|v£óÛ®/?§),©‚ßQXX(» ¡ë ‰E–ôWİ4~׉Ü@Άù—Ë+X臅»WƒTש>ÂÂEë€áRh¶­û S¯jgklkc¦‹04vnïÎĞÃBj,Ç _À>CúíÙKh,zàR«Y ¿Mı3t×k„øC¾ °(Íÿü9öϘÆBÓÿ£9¸á³‹–6ŽİåÜS a8húô鍡Ov¢"Súª\He¾•~IŽQ€EMÇ-,4s]×À7©’j~’ºUh÷{´,Âğ¡é:ÜsWϨ—°pÑZ`¸hÍ‹<Цu;¬xï KtøÅÛYÌc¹®“níIg{ã Ğ¢óZ 6|‚c7¾/<¥¿ìŞi¦XT™…Ái+àØ®/Ž:£¤Düœ’Qnn1¢¦x[¼rµB1Xt~šk;~”ÃEX¼ƒÅ†¸tƒ¡©Û˜?\Õ(ñ‹·'!ßuâB ùü—ùèм-¬».C^…ø]øÅÛʱ=¨— <8•nkŞ( »Žş :Vaá¢õÀpQšÌìt¬öY¨U]!~1xEH2Φ½‚†ÀB^ñªª_÷¢KÛá×vt@#¶VÈ [m×é^Í,\¸b0í¢J©ˆu…¸b0-4r© 4­ ë ñ»NäRžOˤ[Ë©…H ı–̍UEhTu…4YëÔ¶Ê kŞß¬6ÃÂ¥ŞÃ…ʹɓž!}å5>4kn€Û‡#%»Bä3ßõµBeµ–'àBz±,ÂpĞôlš…ÕN6*!òcĞm, Miô)ñf^V¥Ï 6Ëf  f¡Érò†ëˆÑ’ãù‹*zoòST¯dV•Ö]ºàcÿ_e»B4§;‰K×®ËΡfâˆJ°C )üü,®'G1G4+Q$M sD“R ͇o…¯{KwùĞm;‹œDé·»|hŠZäa⼉Z —z IÌåX„ø‡aî€å023Ď3›‘”öXòk4Şkf¢ÅVù®¿x«ßH£z-£Jù6fd±9¦Ş,Á"‡,ɵNŠÅÛÉèacŽ‘é?RAcv!¹±N0›} :†â¨[¼åBŽz6õuQ*+ı µÅÛ^d­¾’m¦àXœüӑ…æ§ôé› é{d×o«™#ÎM°ÒKǍ»[¨ Yû›7\k‡Kıëæâİ?R¼9ÍÅÅÅ066†÷?ş £ékşhŒóLq~ãe òê.èn ÷wM½†ƒ¥šwDQ’WŠY}RCÃ/ò;Çnİ^~îAn {Í[~ñöEeN…}_ Íbù'”ØZ'²ß}}•ºBQ³E éÈ@óDšiw‘¹ÖúÊĞh ‹Âü¼b°U]!òsY&Á š¤Žž8ş°‘ì÷ a·¾}ûa’‡âêpU]¡äŠv,46úéøãŽ<4‰ùé°ùv:š*CDž )än:¸®š÷˜®bé;Chş8x×ßÒjhê0ª`†Íö3›œ&½Î†@3vÔpšïفÙW¶Jv…j ùŽ…Æ­×$T*ß·Yš% 4Æ¡geÛÍQ‰5Ğ8ulÃ@³¢ü š «ù8¾|95,ºººì‘”äüŞ9¾R¶ëD¢4:̑ìß­†„ C6UG3êÂòÀ²w ҞÒ]ñ,wğ¨öcüb°²o‡X"#én/BÂÁžb]'’Øsgà·`¾°<`¶šIuÔ]+ć¨¹r)ï›1•-«‚†…%Ž~­ )Bseh~1X eæ4/QÍÏÁÂÀ‚ªšUïR]'U‘‚F`á¢uÀpáC“óD-XâòRÙvs]`† 9æΝÈ:Ã" šaÉjÁâĞÛݳ`†M‹)ۑï;›…îbXª`Qš_Íÿ³w&àQiÿç`rA 9 $áRÖÑ "‡.á’Eı¼ÖÑEAıÖİEEEù”Ã[DåVÄO”C‘„@€@$侶ŞÆ†Ng2]=“™ôÌÔïyê!ÎP™ã×UïûVÕÇÁ‰6‹ER4ññ]l‹[Dóݛе¼KˆEÆe##‹†İbQÄXx²NÄÅ:špÓ؛Q£±oŠc¡M 4‡$tƨ,„ÿ\ËÙ¡ˆ^½qÇÊÕğkßAŠÑœ[uŸÅ¬A¢É_˜¬ÙBcIÎÏÇñ´ šÇ­È¢ñf¢úĞ<üĞ©‡Åë•1–ϪN[Ì:ÉÈ¢9j4Ö­YeqJ­Œ±PŒfÔû³5— (EC«·c8DC•Á®†Ë †½b ¢žn_Ô(xk)ëdŽsçÎáÃå˚:xKÁ`y Â,&šo8Dóep7`ñWUx¼‰h”b‘ñé=Z WøÅ«§kŠÆ悷mCC/ƒ—NÖM-Mğsc2Mžј Ş6—uj¶Ÿ^^˜0e*û]뚈Æ\ğ–‚Áz– hbuˆÆÕpkÁ´„XÔÈ¢9Î>şè,)+”2i2<<µ— h®N„ÛwXŒŒ,š­§÷³©Ó#EC«êKžê6r!ÜZ0Ĭ“¥¶àçUMDcXV®\½{.môT]]ƒ¡ÃGò‹ÆB։0—Ššq &úøp‹ÆR։ÄR¸d‚{úŽÑ|WÃí#£ͼŸŞ×,SbN,jlgæ‹Y¡úª*›Dó¿Ñ^6‹E:½½ ­¢‘XÔH¢¹í „ŞmhJÚ¶m"%ô:é͎Û¥Æ+šäØK¢ÍDóâÈn)!²hxà‹šdv·}æÙçpìX*n¢£¹¬[7¬wêy·¦ì–€Ç%ÂØAs­êæßÏ@n†vœ‚PÆXxc4KgaùFíCÚd® o¯ÿçóò¤%gO¤Y¼>0>ãï¹ ç8 ä:ÓùÙ3’¦@¼1kDCÁ`wGÆ ¬ËõÆaĈK=%$$â×½û›Mò•W"şÀ~4ìÙİlM‡sY!y­“9ѐXŸœ‹ˆŒæMSb.x« ^6ä=,/‹àª~&(+ôlߨ‹{ú· Û67+šž=±ôÄIœÛÏwÔ­¹¬Ğ˜±c¥öé† Øºu‹æc\Í&šñÚ¢qw„`tĞbQ£ eºÇÅ¢ëÁ’XxVT™‹å¢J͞‚óX|êit>ó#Wÿy²BE³Š×܏¥ÉK°¼<Òj±¨Q‹¦ÁdÂÒS§l‹š±ãÆI[4Û·KMˆÆ2B0: ¹{{³òFK,jêNžÀ˜²RÔíİÃ%– ø®X™ŸÚŒ ÉÊBw ig³¢s¶ßšœßùúÓ&s­Æ–Rfz„ã^ŽŸyë?–ôıà<¾yLÛ<ôã$˜²/z¯|,oҔ–•‰·srPRRÂõøñejƒŠ‚BÔĞ9ÚY!=¢¡÷Ctÿ¢KwDF'ƒ]'5:™ÎeV£W,z× ÉbQîü?rØP‡„`ÅêµèŞ£g£ëÊ Q¸$…‰å0×ã+ł?b¥‹åHí᪸;!´ÉÏ,bÿ¶$•ï¤HB ê/R}frŸL€)ú ݵ*Ñìcҝ6e’n±”dfBş‰eS'£¯¦¾³ñ×jW![ ‰…F-WõïÏÕwFÆJÔ¢i ±(),(h$š¤ØpbñÇÜä5Ørş’XÔ,<˜-µYL4w1ÑèËh&–‡bQ£ͺߏëK—ğpÜäcj$%5•6‰fÛ¶­B,:‚±Y4¼èKDÏ^¸cÕdäåáÔñš×Ë¢‰‹Š‰AĞZŞéámB‡©ïÀ;éøîdӈóڕÁ ˜d¨ñ2&&Ï÷FÅhş8ÂŲhB‚àİ`VJ":wƚÖ#ˆ‰ƒb4ZØ">„`„µb‘ƒ· ìÏ]û\ Ÿ=«±÷lv¾TtI4E×yËbñé~i¥¬“5Èb‘ƒ·¾—“š ÖJo{¦bıh –‰fÂòld6Z‘XV¯[˜Ø؋g)ë¤ÆÑô!cgl‹Ê:Ù"¯ÒŒ&bQ¢Î:Y#µXÔØ*ø¶k"%Zém5B4öCÆΦ§sÉEK,jºvÆ×ÿ‚ªêL[[Š´,ËÉ¢‘b4·FBk MT€‰«/j}›•‹’£õ1˜ö‘?fÜØãüã)º‚ƒ5_¯hj«*QtÆÒéܽÁؙ÷üMjtPüÆgæ6ùw½bQ¯¢ˇÀú 8.ѨƒÁꬡ^+¤9Ü\ÖIš·zæ±?ŸÔŸK4—‚Áş#ëdùh-ÑPVhìsóÑwÊT}¿¨@!¡n±HéæñÍÖ±x²Y4¶ŠE,š™½Âqob˜fºY¿hv3Ñt³Z4'O±Ø!#‹†½u,^¥Ùøêƒw‘îÍ£!ÑÌÛs»ŽğoË@•·O]‰Ù¿žæŠÑ|™–ƒW&C©Æº+™¥[Î`äºm;·Åkf ¡™´¶Œµ¢Ø!ƒ¢W,ê’~: [+<è…eØå×»8û¤.é× 'úiÿø+örŠ¥IVˆıéÛçTî[oÑ쏌ÁĞ/–¦éf%æ²N¶ŠE‰¹¬“ÍbQA’±J41}tçj!šVDÆ`”ïZÉ%-±¨!ÑL]ñ­TyË+–+Jptîtܶr•fVˆDs§O!6=> {9+o;%õB»Ù/crB“KÓ`°½¢©a¢©Üû1üúóù*hy„` FÀ û¥V¶ù5”~õt“¿ –·™X†s?¦Ş’~Ë/3'a[İ…°VÖIïZ!Y,YUu(eM+ë¤FK4” 7_ˆÅÁµh!–>L,;bQ"gBB:båÚuHLên³XÔØ*f!ƒ!cpdÑèA÷êæ˜ ÜX[S¦¢ŞŒ\”œÅğ¡ƒuõ‡b,+֮ǂà‡lí¬“µ¢!±(Kú¥`pêQLN/‰ÄVÔÁÛWã€Ú`æŽt»ˆF`<„`\€Å‡sğŸ£Ö‹EIBb~Û©G`ʄ«Dc)+äÍşÓWÄ Ñ¸ B0NÎ;Çò¹å¢µQ ÅXŞ]ş¾® A1š÷>XÑlÊYÆÑĞ­·&uÑ^‡$0B0NmüDDÓÜ-zÄBè Ş*‘c4Ê`°%xDCY¡9}"…Xœ!Áœh)5-!!çGÆŐE£½b¡ËÜgæáÿ™­£±V4×@ƍ±F,Êàí #FrƒõŠFàÁ¸!¶ŠE ‰BOÖIˆÆ½‚q3Ş}û?˜ûÄ®kµ!*±F4#®‚ù/.ÄÄÉS¸ú#p>„`܌;ï¾Wjo¾şž¶éZ'BXÔğˆ†‚·Ï<7S§‰’~WGÆM¹oúıRSŠÆ±¨1'!÷CÆ͑ESZZŠví,İj ²hìõøc##°÷‡_ÈÅ=‚vCF Ø !@`7„`İ‚vCF Ø !¥5õèÿùA®kç÷‹Á˜h¾£_ÎÉùÚz\õ™x?X‹Œ@ °B0ÀnÁ\šÎ)®À¹ê:t0y¡G{?x{¶v·Ü!SóSn)fíLG9“Ksx{Içg gT;!ÓòàŽt|—¥}AYmîŞv£¢:àÅ+cĞ3ŒŒÀ)ùõl—\”|™qíÚ S¤-Ó  IDATö·S¯j„`İ‚8%Wv ¦<4*áåæ˜`1zq0B0§…â))qÁR,æ|M]³×š¼ğê€8ô p`ï„ŒÀ©Ú;G÷’¾.¯«GjqåÅ4uR{?øyñ;'°B0—ÁßËSL †Œ@ °B0ÀnÁ»!#ì†K æ÷âJìÌ?3eÕ(ª®EquÔ¤¯)ÙĞüÏ6XúÇ¢¢®[sK°)»§ÎW¡ ªçXßêíø_ë]‹3~Óq±~²V×Ğ€ o¶ñ“WD¡_HËR©ŽeÁ¡³ÏúŸCğb¿h‹??c{:v°×Z‹äğvXhçesöd`îŞL‹×xx@zƒLŞhoò’Z0{nûù£_DŽûµ±kS æhI%ŞIÍÇÆÌs¨µç§³…Xq¢Ïì³ü´õœâ|á`>J/@Iu㺒³•5R»móqD˜poR'¤ÄÙܯ†?»ÆÌë—ëoÒüùªúzi­‘æuuÍ/†l)èÿ¨â¸Žjv²Ê«ı݇f® c²™ß“ºKRrFœJ0ôyùpŞfR©oĞşÀx{z`px &Ä£{?„úhÿºzv´ÓÃ#»Nã‹3ÚU§^ÖwtëØâÿ?» Êñ5“µZ.j2ØÈp%­zóê8ÇtÎ ĞÚÑ®šIôxi%~Î;²J°¯¨ ŞÇy5Xt([jDGß6øWŸÎ޹}‹÷İ^8…`haÛßw¤KÓ-Ú2Ó?ß7C#Ğ3>öUpɅ¦!­%"µ¤‚&´Ÿc¢’İ­Î+Ţùx¨g';÷Ì50±^Ïö~R»;!ôâß™QŒ'÷fX¬F&h¤7“}ˆ«BÛ⍫»¾ĞĞ‚ÉcoöÉ?GNEµæµ^lrûεñ¸ª£ñÊÁÓØ]˨®§f~*áëå)IE MKß;žö&ÿ[R˜#ºè’ŒŠj/5áܾ% û Ë5†bŒ}?=Àn¤íñê€XôÒ: +˜íÎÀÇé…\×viçƒÏ‡%Á¨.Ï.¯ií.Ø̀°¶Ø˦PêQd5“Î[Góàïí…i]CZ©w®pV^×MŠ-Nıé¸ÅM´d~È.FïO`ÕànèİÁϽԇ!3usö”q]KóÒO†&V.„#2Sö&Œ=Ïϱ©ç£»N£T5”§‘ÍK‡³áçíÙ"_w')Ğ›GõĈoŽ €cÊJñȉ›Ža{}nŽ1Öóo8Á<²ë ·\ˆEWÅ §‘õâ:\ŞO^‰9{2Q¦’ İmçÈB€·nŒGwØ ­«úad şêw©\€‡Ç;#¥½‡„'şh(ÁìbbùâL÷õC"ÑW,Áw($Ú\ûùıY¨P áI:O1ùøyya0“‘À6Úxxà…~1ÒvŸ¼ÌÚy[ÙèÇß ›J0Ok)©¹)JÜ)[ƒ ±ÁL. RúT]_RÂ$óv'¥Â>#ܝ *ŽÙßdòmJÓÕ׏äavïp;÷ŒÃ¦Œİ •è˶\ÛIÜ%[‹Ûº†HiU ğÖ¨2OÅÕµxhg:^¿:NªPØÆèè nÁëÒ „`ÔĞy6zK×] šk÷\¿¿EkÁU±l:c߂¬éİäMž(U]§ªÄ¥ßåş_NI¥´XŞš.*”<Ì>OToÓÚF0TA«‡&Ãtİ­™İ+\*Õ_{²°Iu5­cºgÛI,OŽG\[ŸVê¡óCÑÊâåUò—;äU°›• ~ ó)¥Z=ğ,p6Lžž¸¦SËæ븗ö‰>‘(¯mÀçgŠš”¾Sõéí[NHu.¶Ï‘PvH`Œ‚a`’Öñ.ZÌ®p¾'[‹€6žxm@\kwÃ*æ÷b’©Ã÷fÎ*Êg ªÈ^?4Á>®5­u™åÚÕìJâÚj/u† A8oÍ-庖*HUಠ֟g .ğJÿXÜóóIl3ó’dş²)Ÿ]Ÿ„vmŒ‘BuÒ˪¹ªzeâÛùfJj(ÁÜÑ-”[0ĆÓEB0cÉÀ.˜Æ¦D¿mºG ­óıQ|=¼;|Dq$7â[2#3­kë-˜Uc(ÁPΟRrŸsÛ­8q·wëˆèc x?9ؔèPQÓE{$*ÿ~D|!°! #X(KÇË!Òş1FÁP‚!ş¿_4RK*‘Ê™¶¦C·ÖM°s¯zY;¸ÆıŠcÅMk›H2þ>‚M#»·BϜ‹vœ2»—9h- „áC|„1å§ã\Ë֏2û>Ÿ\oìîȆ¡‰¸ñ»£H/mºÏ[nE5†nü³zG´BϜƒÛ¥©&ߺ<ª ûò†$Ã,1¤`Z¶şö±|,<˜­y-UøüV°Ÿéª3İ-°/_ KÂ06%Ê*kšÉa#™Å‡sZ¡WÆ&¿êÂ>Hٜ™£ŞAşXÃFŒFÄ°‚!hׯۺvĽ?Ÿ”6رm!0†İ-/cOö[l˜HG‡w/ ünxwi´’c¦´ ӌxÜÚpŠ¦ü›sJ¸®÷ğğ62açŠm[ w~ü͹"ş•ÌŽ‚6áYvm¼´/m˜½êDÅë•cà‡¤'ÿÖøܛ†P™ãÎİü©¼~;)¥ë] Úz`“L®Žú%ª^uu*ë°æTÊ᪘œêÅæü))±Æ æ*).¾´=,}òŽÈßdfd´F¸ ™åœ>‘R£È:-²[y²@ª‡1U”~˜vVj2$*ô ÷5¡“_tdâQgK«ëZ¾B˜jşŞ3/qLîÜz‚õÉ}‚ı¥ìXKΩ{´÷“6@o-Ö IÀì÷KãXÔJGyLlžZÃúӅØSh>fRYۀ¬ŠjiwC’ls[“6½wiCñG{w6|±bæ™K!Á<ËÚ?é›Ó§Ó[©Kú éÏc—EH ¡å·YÅø‘ -·æž—V󚃤C;„Q;¤½w‹B{֎‹ Âll.}«„–AЦ[z6Şâaxd‡VL“Æg×'bÙñ³x“İ Jšy(`Iç/õu®í¶ç—ZK@7@Úowr—$:W\QéïS™9q‘ῳ¯{ĞpæÓ±ø•×[¯wV@Ó(Ú†gºoĞ!l-pNNÎØ ªµVŒ£ MÚCÅş§ö~^–GC´ñôğvÒá`JhyQKîH''Pۜ[Šu§Špê|%hàØ«ƒîLE÷öü«¯ç÷A%Çh@ëwoŽ¶lù›Şµ4´™T{l£e}låÁé÷)¿=,BşÂIŸ|ü1şùï'暻ÄÓËÄF@A0Æ0Óß@o²Žtn”o–ƒ:µ“š-\˜.Ø÷µì,ir‘›“ƒO7|¢ü«[$Á°QÌ6Šy•}9ƒ¾¿îÚ«q85­º(œ•!ɕ߾¼’zqŒÏ¾y€I¦'ûrhyYúôL¾ÃGŞI@à|\şßiª1|û[Ü,Oò@ ”A  3°Ù dº}üø‘AYNšáô…K BB£÷İŒ‚Q0 0Á»woL ôşş…ß2±XŽxÂ8£”@Iw`!S dö€4éj3$$¥044·ĞÉÉ£`Œ‚¡jk̛ƒ,T,?ú‘°NƒõBÇd@Û8yA†,Z0aÉòU V66´sñ(£`ЃcGŽ0DG„"Ÿ^:cEXn`l:Ã9Ï UÌ,h<€ô¶ÿş1F…‡00111Lš:ƒÁÇϏ&Ž£` N°eÓ&†¼ì †ˆe ÆXVìÂ¥‡àB æ@Š ZĞlΒ“™ÆÂÊ** +×n`<܌‚Q0 ¨޼yÃäÏpï.ʬ2h…¤/´lÀ ˆ^)5ŒXĞ€VJbÓ»wî0˜èë€åùùò ’SÓIòÀ(£`p¹³g2LêïcMô Ó@l‹­+„ ¼ j¸ˆ ,l@k¹7±3hƒSsC=À¤¤$ƒ¹¥%CHXƒ­©V‚Q0 hŽ>Ä°fÕ †ǎ3¼xóX”=@Ì÷dí[¡h›1ÔRXà2@ö6…±ğóçÏÁ+ƒAxŒ‚Q0èhgğ ®æmª­@Õs  ŽÊ‚b,|@§sÛ±%K1¨0]Y7º{ŒÚĞ Cf@ùó⃠}ˆ´¶ŽİÊc»v–IEND®B`‚ˆ$$If–Vÿ!vh5ÖP 5Ök5Ö× #vP #vk#v× :V –F”˜ö’)6ö5ÖP 5Ök5Ö× 4Ö4Ö FaöVÿ.$$If–P!vh5ÖÎ 5Ö 5Ö #vÎ #v #v :V –F” Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿöÂ&6ö,Ö5ÖÎ 5Ö 5Öô 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿytr?€Ô$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F4” Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÂ&6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytr?€‹kd¹$$If–F4” ÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ ÿÿÿÿÿÿÿÿàf–ÿÿÿÿàfäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿàf–ÿÿÿÿàfäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytr?€.$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F4” Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöÂ&6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytr?€‹kd•$$If–F4” ÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ ÿÿÿÿÿÿÿÿ F–ÿÿÿÿ Fäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ F–ÿÿÿÿ Fäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytr?€ç$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F”e Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€ˆkdٚ$$If–F”eÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ €f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€1$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F”e Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€ˆkdL $$If–F”eÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ ÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€1$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F”e Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€ˆkd ¥$$If–F”eÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ ÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€1$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F”e Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€ˆkdÆ©$$If–F”eÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ ÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€#$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F”e Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€ˆkdƒ®$$If–F”eÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€FÎ ÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytr?€…$$If–P!v h5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö³5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ³#vÎ #v–#vä#vã#v³#v–#vä#vØ#v ³:V –F”ğ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÂ&6,Ö 5ÖÎ 5Ö–5Öä5Öã5Ö¡5Ö–5Öä5ÖØ5Ö ¡9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytr?€ˆkd2³$$If–F”ğÖÊ Ø nR5è~b!:$í&€fÎ ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f–€fäÿÿÿÿ€fãÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿ€f–ÿÿÿÿ€fäÿÿÿÿ€fØÿÿÿÿ€f¡ÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöÂ&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytr?€.$$If–P!vh5ÖN 5Öµ 5Öó #vN #vµ #vó :V –F”ı Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿöö&6ö,Ö5ÖN 5Öµ 5Öó 9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿytê]2ğ$$If–P!v h5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö§5Ö×5Ö65ÖV5Ö #vN #v‡#vŞ#v©#v§#v×#v6#vV#v :V –F4”ı Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöö&6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö¥5Ö×5Ö65ÖV5Ö 9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytê]2‹kds¹$$If–F4”ıÖÊ X ß½f ä"p$'€FN ÿÿÿÿÿÿÿÿàf‡ÿÿÿÿàfŞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f©ÿÿÿÿ€f¥ÿÿÿÿÿÿÿÿàf×ÿÿÿÿàf6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fVÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöö&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytê]2ö$$If–P!v h5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö§5Ö×5Ö65ÖV5Ö #vN #v‡#vŞ#v©#v§#v×#v6#vV#v :V –F4”ı Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöö&6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö¥5Ö×5Ö65ÖV5Ö 9Ö9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytê]2‹kdò¾$$If–F4”ıÖÊ X ß½f ä"p$'€FN ÿÿÿÿÿÿÿÿ F‡ÿÿÿÿ FŞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f©ÿÿÿÿ€f¥ÿÿÿÿÿÿÿÿ F×ÿÿÿÿ F6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fVÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿöö&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytê]2½$$If–P!v h5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö§5Ö×5Ö65ÖV5Ö #vN #v‡#vŞ#v©#v§#v×#v6#vV#v :V –F”x Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöö&6,Ö 5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö¥5Ö×5Ö65ÖV5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytê]2ˆkdwÄ$$If–F”xÖÊ X ß½f ä"p$'€fN €f‡ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f©ÿÿÿÿ€f¥ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f×ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fVÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöö&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytê]2½$$If–P!v h5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö§5Ö×5Ö65ÖV5Ö #vN #v‡#vŞ#v©#v§#v×#v6#vV#v :V –F”x Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöö&6,Ö 5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö¥5Ö×5Ö65ÖV5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytê]2ˆkdÀÉ$$If–F”xÖÊ X ß½f ä"p$'€FN ÿÿÿÿ€f‡ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f©ÿÿÿÿ€f¥ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f×ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fVÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöö&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytê]2Ë$$If–P!v h5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö§5Ö×5Ö65ÖV5Ö #vN #v‡#vŞ#v©#v§#v×#v6#vV#v :V –F”x Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöö&6,Ö 5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö¥5Ö×5Ö65ÖV5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytê]2ˆkd Ï$$If–F”xÖÊ X ß½f ä"p$'€fN ÿÿÿÿ€f‡ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŞÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f©ÿÿÿÿ€f¥ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f×ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fVÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿöö&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytê]2¯$$If–P!v h5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö§5Ö×5Ö65ÖV5Ö #vN #v‡#vŞ#v©#v§#v×#v6#vV#v :V –F”Ó Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöö&6,Ö 5ÖN 5Ö‡5ÖŞ5Ö©5Ö¥5Ö×5Ö65ÖV5Ö 9Ö /Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytê]2ˆkd`Ô$$If–F”ÓÖÊ X ß½f ä"p$'€fN ÿÿÿÿ€f‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fŞÿÿÿÿ€f©ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¥ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f6ÿÿÿÿ€fVÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿöö&6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytê]2.$$If–P!vh5Ö. 5Ö5ÖŞ#v. #v#vŞ:V –F”à Öaaa t Ö™Ìÿ™Ìÿ™Ìÿö'6ö,Ö5Ö. 5Ö5ÖŞ9Ö/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖaöPpÖ™Ìÿ™Ìÿ™ÌÿytT!ğş$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F4”º Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytT!ğ‹kdËÚ$$If–F4”ºÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€F. ÿÿÿÿÿÿÿÿàfşÿÿÿÿàfTÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿàf<ÿÿÿÿàf¤ÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytT!ğö$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F4”° Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö'6+Ö+Ö+Ö+Ö,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytT!ğ‹kdXà$$If–F4”°ÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€F. ÿÿÿÿ Fşÿÿÿÿ FTÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ F<ÿÿÿÿ F¤ÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaa t ÖZ™Ìÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™Ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdİå$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. €fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdàê$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdãï$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdæô$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdéù$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdìş$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdï$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdò$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdõ $$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğw$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdø$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğË$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”ë Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdû$$If–F”ëÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fşÿÿÿÿÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öááaaáaa t ÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZÿÿ™ÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿÿÿÿÿ™™ÌÿÌÿÿytT!ğ…$$If–P!v h5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö45Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö F#v. #vş#vT#v€#v4#v<#v¤#v¸#v F:V –F”F Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö'6,Ö 5Ö. 5Öş5ÖT5Ö€5Ö25Ö<5Ö¤5Ö¸5Ö E9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytT!ğˆkdR$$If–F”FÖÊ 8 6Š >z!Ö#'€f. €fşÿÿÿÿÿÿÿÿ€fTÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€ÿÿÿÿ€f2ÿÿÿÿ€f<ÿÿÿÿ€f¤ÿÿÿÿ€f¸ÿÿÿÿ€fEÿÿÿÿ Öaaaaaaaaa t ÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿö'6öÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö4Ö FBÖ aöPpÖZ™ÌÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿÌÿÿÌÿÿ™ÌÿÌÿÿytT!ğ Dd ’"© èèğb² ğ c ğ$€A?¿ ÿ?3"ñ¿`¿€?ğ€"ğZ«I¥ÚƒJDםÀ÷»©¨ÿ6§"@=ğ.«I¥ÚƒJDםÀ÷»©¨OÇ­ÀUÙëüşxí] xT՝?3sB&ïIãbº1ŒÊã&C „‡€¢UAem¶um¬ĞR[ÛƊJ-•øÀ–Hiµ6Ul©•ŠıZ?ºe]TÜfwmË÷i¿jÕ¯,XÙßïÎ=“{oæÎL2ÁÈÌ=ğËyÿïÿ<çœûâj@™E^!^TØ3—± !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijşÿÿÿlmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüBıÿÿÿıÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFàA.¼Ñ€Data ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿkGşWordDocument ÿÿÿÿÿÿÿÿ{ÔObjectPoolÿÿÿÿĞ.¼ÑàA.¼Ñıÿÿÿ‰şÿÿÿ?ıÿÿÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€_1526280598ÿÿÿÿÿÿÿÿ!ÀFpœ.¼Ñ€‡.¼ÑOle ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ:EPRINTÿÿÿÿ¬CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿdşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿ şÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*ÀF! _1526280552şÿ ÿÿÿÿ!ÀFMicrosoft Excel GrafiğiBiff8Excel.Chart.8ô9²q şÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0ì PXx¨ À Ì ØäæDOVIZ CINSLERINE GOREGULDEN SENSOZMustafa ÖnküMicrosoft Excel@€ëã-G¤Ñ@‚ƒ„…†‡ˆşÿÿÿ°ıÿÿÿıÿÿÿıÿÿÿŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿlÀq>™ EMF¬µÊÑÌ#g:oF, EMF+@ÀÛXXF\PEMF+"@ @ $@ 0@€?!@ @ !" ÿÿÿÿ!!s % €% €% € ÿÿÿ   : # €?€?$$€?€?s F(GDIC¸ÛF, EMF+@ÀÛ``F˜ŒEMF+@ 0@€?"@ @ !@ *@$°,:°,:BB @€$ÿÿÿÿ\¬J µÛI!b $$>>'ÿÿÿ% % €V0 ›¾ì%Ôtì%Ôt% €% €$$AA" ÿÿÿÿFĸEMF+*@$€?€?+@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ ÀÛ4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀxD€C@ Fh\EMF+@ßÿÿÿßÿÿÿ@ ÀÛÿÿÿÿÿ @$`‘]J@t4I!b $$>>^t$0T ( ÿÿÿ€€% % €V0â1 ô„i„iôô% €% €$$AA( FŒ€EMF+@*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀxD€C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀxD€C@4(Àۈ€>EÀÛÿ@, ÀÛ@t4Iÿÿ?@$$€=€=_888 % % €W$àå(>80(>è% €% €$$€A€A( FÔÈEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:€rD€C@4(Àۈ€>EÀÛÿ@„xÀÛ @t4IԔG@t4I]IԔG]I€‹ØHԔG€‹ØH]HԔG]H]HԔG]HԔG@$$€=€=_888 % % €ZhÇş ˜<80¸?80˜<(*¸?(*˜<$¸?$˜<¸?˜<ø¸?ø˜<è¸?è% €% €$$€A€A( FdXEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:@[DÀ4D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ıC€D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æC@D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æCØC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æC€§C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æCnC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀxDAD@4(Àۈ€>EÀÛÿ@, ÀÛ`‘]Jÿÿ?@$$>>_888% % €W$à3 „i% €% €$$AA( FTHEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀxD@;D@4(Àۈ€>EÀÛÿ@øÀÛ ò…G€”H€”Hò…G@¶I@¶Iò…GÀa]IÀa]Iò…G@¶“I@¶“Iò…GŒ¸IŒ¸Iò…G`‘İI`‘İIò…G3J3Jò…G@¶J@¶Jò…G !&J !&Jò…GĞ£8JĞ£8Jò…G°KJ°KJò…G`‘]J`‘]Jò…G@$$>>_888% % €Z¼àê3 dÌL%dL%Ì|+d|+̬1d¬1Ìä7dä7Ì>d>ÌLDdLDÌ|Jd|JÌ´Pd´PÌäVdäVÌ]d]ÌLcdLcÌ„id„iÌ% €% €$$AA( Fˆ|EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:D@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:À¨D@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,: ÁD@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:`ÚD@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,: óD@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:E@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:`E@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ĞE@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:0+E@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,: 7E@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:DE@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:pPE@LD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@ÀxD€C0E€õC*@$°,:°,:àxDÀĞC@L@ÀÛÎÔG@@€?ÀÛÿÿ@PDÀÛ °&GW“H°&GWIàŽGÀa]IPVG †“IŒ¸IàŽF@( !ã6 $$€=€=_888ÿ% 'ÿ% ;0>6PAX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ABbBĞB?¿A˜PA˜60>˜X4ÿÿÿÿÿÿÿÿÂ=˜h=?h=Ğh=bÂ=0>=pD6GX4ÿÿÿÿÿÿÿÿÿGXHbXHĞXH?ÿG˜G˜6pD˜X4ÿÿÿÿÿÿÿÿD˜¨C?¨CШCbDpD=ÄJ 6àM]X4ÿÿÿÿÿÿÿÿNNhžNÊ“N8ˆN¦&Nö¸MëY$ÿÿÿÿÿÿÿÿ¸MëœJ›X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ.JŞI-éIÀôIRWJÄJ =üP­6TşX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ†T ÖTkËTÙÀTG^T—ğSŒY$ÿÿÿÿÿÿÿÿğSŒÔP;X4ÿÿÿÿÿÿÿÿfP0PÎ!P`,PòŽP¢üP­=WF63ZX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¡Z[c[Ñ [@¹ZžKZ¥Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿKZ¥,WÕX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¾VÜ_VˆYVRV«¦VMWF=Q]æ6p`µX4ÿÿÿÿÿÿÿÿŞ`¯=aDaqJaßö`>ˆ`EY$ÿÿÿÿÿÿÿÿˆ`Ei]uX4ÿÿÿÿÿÿÿÿû\|œ\(–\¹\Kã\ìQ]æ=vc6‰fòX4ÿÿÿÿÿÿÿÿöfŞ^g'qg“…g=ghĞf|Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿĞf|½c X4ÿÿÿÿÿÿÿÿQcéb×ÕbjÁbı c•vc=œic6¯lÔX4ÿÿÿÿÿÿÿÿmÀ„m˜mu«mâcmJ÷l^Y$ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷l^äiíX4ÿÿÿÿÿÿÿÿwii¸ûhLçhß/iwœic=óoKY$ÿÿÿÿÿÿÿÿs{s{X4ÿÿÿÿÿÿÿÿs‚ÓsáÍsOÆs½gsùr Y(ÿÿÿÿÿÿÿÿùr ÛoÚÛoÚX4ÿÿÿÿÿÿÿÿloÔouo&o˜„oDóoK=0v«6NyÜX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ¼yâzA z¯z¤yr6yk6v;X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ©u4UuÕ\ugcuùÁu¥0v«=<?ã“¢ß % €% €$$€A€A" ÿÿÿÿ( F¬ EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@ÀxD€C0E€õC*@$°,:°,:àxD@ÏC@@4ÀÛÎÔGÀÛÿÿ@PDÀÛ ò…GW“HìˆGWIàGÀa]I †“IàŽEŒ¸IȚF@!ã6 $$€=€=_888ÿ% % €W4ãÑÚ0>°JÀğV``càÀo0|°% €% €$$€A€A" ÿÿÿÿ( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:@[DÀ4D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?õ?[D¥wGD*@$€?€?õ?[D¥wGD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?õ?[D¥wGD# €?€?õ?[D¥wGD$$€?€?õ?[D¥wGD# €?€?õ?[D¥wGD$$€?€?õ?[D¥wGDRp­ÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D0|°ì¨?qú¨?qä ˜ğWv äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= °%YĞı~%YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vd—|ş) ,°Î4~v,|ş) ¬Î4ÅÀë, %Ydv%  ÿTTmÑš0LÿÿÿÿÿÿÿÿP0.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?õ?[D¥wGD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ıC€D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?•*ıC;/D*@$€?€?•*ıC;/D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?•*ıC;/D# €?€?•*ıC;/D$$€?€?•*ıC;/D# €?€?•*ıC;/D$$€?€?•*ıC;/DRp­ÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼¨s΀hÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4yï4YĞı~4YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vHž|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, 4Ydv%  ÿTˆúpšÏ Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`50.000.000././../.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?•*ıC;/D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æC@D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?êÿåCgşD*@$€?€?êÿåCgşD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?êÿåCgşD# €?€?êÿåCgşD$$€?€?êÿåCgşD# €?€?êÿåCgşD$$€?€?êÿåCgşDRp­ÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼Ğµ ğˋÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4óuCYĞı~CYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v„¥|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, CYdv%  ÿTÌšn Lÿÿÿÿÿÿÿÿd100.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?êÿåCgşD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æCØC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?êÿåC‡ƒıC*@$€?€?êÿåC‡ƒıC@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?êÿåC‡ƒıC# €?€?êÿåC‡ƒıC$$€?€?êÿåC‡ƒıC# €?€?êÿåC‡ƒıC$$€?€?êÿåC‡ƒıCRp­ÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼°˜ î4ÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= ´RYĞı~RYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vȬ|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, RYdv%  ÿTÌ®š Lÿÿÿÿÿÿÿÿd150.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?êÿåC‡ƒıC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æC€§C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?êÿåCU ÍC*@$€?€?êÿåCU ÍC@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?êÿåCU ÍC# €?€?êÿåCU ÍC$$€?€?êÿåCU ÍC# €?€?êÿåCU ÍC$$€?€?êÿåCU ÍCRp­ÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼PŽ î4ÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4yóaYĞı~aYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v ´|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, aYdv%  ÿTÌMš¬ Lÿÿÿÿÿÿÿÿd200.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?êÿåCU ÍC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:æCnC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?êÿåC ‘œC*@$€?€?êÿåC ‘œC@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?êÿåC ‘œC# €?€?êÿåC ‘œC$$€?€?êÿåC ‘œC# €?€?êÿåC ‘œC$$€?€?êÿåC ‘œCRp­ÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼™ î4ÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4óypYĞı~pYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vP»|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, pYdv%  ÿTÌìšK Lÿÿÿÿÿÿÿÿd250.000.000././../..% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$€?€?êÿåC ‘œC*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=DÀD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$t˜Dz¾D*@$21$€¿€?21$t˜Dz¾D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$t˜Dz¾D# 21$€¿€?21$t˜Dz¾D$$21$€¿€?21$t˜Dz¾D# 21$€¿€?21$t˜Dz¾D$$21$€¿€?21$t˜Dz¾DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= ¸YĞı~YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v”Â|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, Ydv%  ÿTd{.×LÿÿÿÿÿÿÿÿTOCAK:766% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$t˜Dz¾D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=À¨D`†D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$­B±DÒo†D*@$21$€¿€?21$­B±DÒo†D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$­B±DÒo†D# 21$€¿€?21$­B±DÒo†D$$21$€¿€?21$­B±DÒo†D# 21$€¿€?21$­B±DÒo†D$$21$€¿€?21$­B±DÒo†DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4y÷ŽYĞı~ŽYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v¬É|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, ŽYdv%  ÿTlB/ž5LÿÿÿÿÿÿÿÿX^UBAT2667-% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$­B±DÒo†D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½= ÁD@D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$:ÊDÒ7D*@$21$€¿€?21$:ÊDÒ7D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$:ÊDÒ7D# 21$€¿€?21$:ÊDÒ7D$$21$€¿€?21$:ÊDÒ7D# 21$€¿€?21$:ÊDÒ7D$$21$€¿€?21$:ÊDÒ7DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4ó}YĞı~YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vÌĞ|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, Ydv%  ÿTd.d LÿÿÿÿÿÿÿÿTMART>76.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$:ÊDÒ7D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=`ÚD@ƒD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD*@$21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD# 21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD$$21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD# 21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD$$21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= ¼¬YĞı~¬YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vä×|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, ¬Ydv%  ÿTlÏ/*LÿÿÿÿÿÿÿÿXN0SAN6266% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$ÍßâDÒOƒD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½= óDàƒD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$_®ûD-ՃD*@$21$€¿€?21$_®ûD-ՃD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$_®ûD-ՃD# 21$€¿€?21$_®ûD-ՃD$$21$€¿€?21$_®ûD-ՃD# 21$€¿€?21$_®ûD-ՃD$$21$€¿€?21$_®ûD-ՃDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4yû»YĞı~»YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vß|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, »Ydv%  ÿTl•.ñ LÿÿÿÿÿÿÿÿXMAYIS>722% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$_®ûD-ՃD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=E`D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$y> EÊSD*@$21$€¿€?21$y> EÊSD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$y> EÊSD# 21$€¿€?21$y> EÊSD$$21$€¿€?21$y> EÊSD# 21$€¿€?21$y> EÊSD$$21$€¿€?21$y> EÊSDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4óÊYĞı~ÊYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v$æ|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, ÊYdv%  ÿTx[.·„Lÿÿÿÿÿÿÿÿ\HAZ0RAN66.667% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$y> EÊSD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=`E@ŽD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$À¥E(=ŽD*@$21$€¿€?21$À¥E(=ŽD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$À¥E(=ŽD# 21$€¿€?21$À¥E(=ŽD$$21$€¿€?21$À¥E(=ŽD# 21$€¿€?21$À¥E(=ŽD$$21$€¿€?21$À¥E(=ŽDRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= ÀÙYĞı~ÙYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vPí|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, ÙYdv%  ÿTp" .~ sLÿÿÿÿÿÿÿÿXTEMMUZ.2>?6.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$À¥E(=ŽD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=ĞE€”D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$ #E%”D*@$21$€¿€?21$ #E%”D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$ #E%”D# 21$€¿€?21$ #E%”D$$21$€¿€?21$ #E%”D# 21$€¿€?21$ #E%”D$$21$€¿€?21$ #E%”DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4yÿèYĞı~èYÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vtô|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, èYdv%  ÿTxè /D ¦Lÿÿÿÿÿÿÿÿ\AUSTOS6;62.:2% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$ #E%”D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=0+Eà„D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$Rt/E*á„D*@$21$€¿€?21$Rt/E*á„D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$Rt/E*á„D# 21$€¿€?21$Rt/E*á„D$$21$€¿€?21$Rt/E*á„D# 21$€¿€?21$Rt/E*á„D$$21$€¿€?21$Rt/E*á„DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4ó…÷YĞı~÷YÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v û|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, ÷Ydv%  ÿTl¯ / )LÿÿÿÿÿÿÿÿXEYLÜL22.6.% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$Rt/E*á„D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½= 7E@{D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$›Û;Eª'{D*@$21$€¿€?21$›Û;Eª'{D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$›Û;Eª'{D# 21$€¿€?21$›Û;Eª'{D$$21$€¿€?21$›Û;Eª'{D# 21$€¿€?21$›Û;Eª'{D$$21$€¿€?21$›Û;Eª'{DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= ÄZĞı~ZÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vÀ|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, Zdv%  ÿTdu .Ñ îLÿÿÿÿÿÿÿÿTEK0M26?% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$›Û;Eª'{D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=DE`„D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$âBHE*Y„D*@$21$€¿€?21$âBHE*Y„D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$âBHE*Y„D# 21$€¿€?21$âBHE*Y„D$$21$€¿€?21$âBHE*Y„D# 21$€¿€?21$âBHE*Y„D$$21$€¿€?21$âBHE*Y„DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV49ìÍ48…çw89ˆ65ˆ65RÅ-RÅÎ4»?q0Î4T]jv0Î4¬]jv9¼]jvøİѯ@ˆ65ˆ65üÍ4lÏ4lv(ž‰Ùşÿÿÿ¼]jv <~vàM@GDICˆ65`Î4ü[~vØ |ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4ÅÀë, Zdv%  ÿTl< .˜ $LÿÿÿÿÿÿÿÿXKASIM662?% €( " ÿÿÿÿF\PEMF+*@$21$€¿€?21$âBHE*Y„D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=pPE€‰D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D*@$21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D@ !K@0 !!›¾!!›¾$$21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D# 21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D$$21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D# 21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D$$21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰DRpµÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV4EzGqÈÍ4ØÍ4½{GqRÅ-RÅÎ4»?qPRÅ<Î4 äæw)Eû^´ÅÅ0Î4ó‰$ZĞı~$ZÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vø|ş) P°Î4~vP|ş) ¬Î4Åğë, $Zdv%  ÿTp /^ NLÿÿÿÿÿÿÿÿXARALIK667-6% €( " ÿÿÿÿFXLEMF+*@$21$€¿€?21$+ªTEzŽ‰D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$½=°,º°,:½=BD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀvD B*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?‚†Dʏ*C*@$€?€?‚†Dʏ*C@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?‚†Dʏ*C# €?€?‚†Dʏ*C$$€?€?‚†Dʏ*C# €?€?‚†Dʏ*C$$€?€?‚†Dʏ*CRp­ÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼Ğ5%X3Pÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= È9ZĞı~9ZÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v|ş) L°Î4~vL|ş) ¬Î4ÅÀë, 9Zdv%  ÿT1^w ½LÿÿÿÿÿÿÿÿˆDEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00<7<33<<9=:4<4;<<<3A% €( " ÿÿÿÿF`TEMF+*@$€?€?‚†Dʏ*C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?‚¶DåG…C*@$€?€?‚¶DåG…C@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?‚¶DåG…C# €?€?‚¶DåG…C$$€?€?‚¶DåG…C# €?€?‚¶DåG…C$$€?€?‚¶DåG…CRp­ÿÿÿ¼¢"Arial Tur4˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D  !¼˜U8*ÿÿÿÿ äæw Eû^NUÅÅ äæw)Eû^´ÅÅ0Î4yBZĞı~BZÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vÌ!|ş) T°Î4~vT|ş) ¬Î4Åğë, BZdv%  ÿT¾Í LÿÿÿÿÿÿÿÿˆAYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 983<<<9=:4<984<9=9G4:<% €( " ÿÿÿÿFTHEMF+*@$€?€?‚¶DåG…C*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:®B@xD @€$ÿÿÿÿàPžIìˆH( !b $$€=€='ÿÿÿ% % €V0Vઙh>hˆI˜:ˆI˜:>h>% €% €$$€A€AF„EMF+@4(Àۈ€>EÀÛÿ@<0ÀÛàPžIàPžIìˆHìˆH@$$€=€=_888 % % €V,Tެ›h>˜:>˜:ˆIhˆI% €% €$$€A€A( F”ˆEMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀCЁD@L@ÀÛÎȚF@@€?ÀÛÿÿ@ , ÀÛEœHÿÿ?@ ( $$€=€=_888ÿ% 'ÿ% ;°x@6Px@X4ÿÿÿÿÿÿÿÿŠx@¸§@¸à@¸AŠHAPHA6°HAX4ÿÿÿÿÿÿÿÿwHAHAHà@H§@wx@°x@=ğx@6x@X4ÿÿÿÿÿÿÿÿÊx@ø§@øà@øAÊHAHA6ğHAX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ·HAˆAˆà@ˆ§@·x@ğx@=0x@6Ğx@X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ x@8§@8à@8A HAĞHA60HAX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ÷HAÈAÈà@ȧ@÷x@0x@=px@6x@X4ÿÿÿÿÿÿÿÿJx@x§@xà@xAJHAHA6pHAX4ÿÿÿÿÿÿÿÿ7HAAà@§@7x@px@=°x@6Ğx@X4ÿÿÿÿÿÿÿÿ x@8§@8à@8A HAĞHA6°HAX4ÿÿÿÿÿÿÿÿwHAHAHà@H§@wx@°x@=<?õ % €% €$$€A€A( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:D@}D*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?$DšƒD*@$€?€?$DšƒD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?$DšƒD# €?€?$DšƒD$$€?€?$DšƒD# €?€?$DšƒD$$€?€?$DšƒDRpÕÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D(âì¨?qxTÅú¨?q(â äæw Eû^NUÅÅjV 7› äæw)Eû^´ÅÅ0Î4ó`ZĞı~`ZÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~v3|ş) ,°Î4~v,|ş) ¬Î4ÅÀë, `Zdv%  ÿTˆõï' Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`2015 FOB $ " % €( " ÿÿÿÿF¬ EMF+*@$€?€?$DšƒD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:ÀCPD@@4ÀÛÎȚFÀÛÿÿ@ , ÀÛEœHÿÿ?@ !b $$€=€=_888Ğÿ% % €W$bõr° FĞ F% €% €$$€A€A( " ÿÿÿÿF8,EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$°,:°,:D ŠD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ 2@BB gE “D*@$€?€?$DAD*@$€?€?$DAD@ !K@0 !!›¾!!›¾$$€?€?$DAD# €?€?$DAD$$€?€?$DAD# €?€?$DAD$$€?€?$DADRpÕÿÿÿ¼¢"Arial?44˜Ğ4NUNU±å,¹Ñ4Ğ?í ¼Ğ4ØVV—D(âì¨?q@SÅú¨?q(â äæw Eû^NUÅÅià 7› äæw)Eû^´ÅÅ0Î4= ÏvZĞı~vZÈ+ LÎ4(dÎ4GDICˆ65`Î4ü[~vÔ=|ş) ,°Î4~v,|ş) ¬Î4ÅÀë, vZdv%  ÿTˆPï‚ Lÿÿÿÿÿÿÿÿ`2016 FOB $ " % €( " ÿÿÿÿFȼEMF+*@$€?€?$DAD*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ +@ @ !@ @ *@$€?€?!@ *@$°,:°,:BB@4(Àۈ€>EÀÛÿ@ <0Àې\¬J\¬J µÛI µÛI@ !b $$>>_888% % €V,ÀÔtÔtì%ì%% €% €$$AA( F ”EMF+*@$€?€?+@ @ !@ 4@ @ *@$€?€?!@ Ldœ¿~¡)ª€?€?" ÿÿÿÿFEMF+@ FGDIC" ÿÿÿÿ( " ÿÿÿÿ q>™!" ÿÿÿÿ !% €" ÿÿÿÿF4(EMF+*@$€?€€€?€€FEMF+@ ObjInfo ÿÿÿÿWorkbookÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,cSummaryInformation( ÿÿÿÿDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ì   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîïğñòóôõö÷øùúûüışÿ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>şÿÿÿ@±ıÿÿÿCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€ T8ÍÁÀá°Áâ\p Mustafa Önkü B°aÀ= œŞ’l¯¼=U#M <™@"·Ú1Èÿ¢-Arial1ܐ¢-Calibri1ܐ¢-Calibri1ܐ¢-Calibri1Èÿ¢-Arial1 ÿ¢-Arial1´ÿ¼¢-Arial1"Èÿ¼¢- Arial Tur1"ğÿ¼¢- Arial Tur1"Üÿ¼¢- Arial Tur1"Üÿ¼¢- Arial Tur1"Èÿ¢- Arial Tur1"Èÿ¢- Arial Tur1"Üÿ¢- Arial Tur1"Èÿ¼¢- Arial Tur1"Èÿ¼¢- Arial Tur1"È ¼¢- Arial Tur1 ÿ¼¢-Arial1"ğÿ¢- Arial Tur1" ÿ¢- Arial Tur1È ¢-Arial1Èÿ¼¢-Arial1Ȑ¢-Arial1"ğÿ¼¢- Arial Tur1Èÿ¢-Arial1ܐ¢-Calibri1Ü ¢-Calibri1ܐ¢-Calibri1h8¼¢-Cambria1ܐ¢-Calibri1Ü4¢-Calibri1,8¼¢-Calibri18¼¢-Calibri1Ü8¼¢-Calibri1Ü4¼¢-Calibri1Ü ¼¢-Calibri1Ü?¼¢-Calibri1Ü>¢-Calibri1ܐ¢-Calibri1,>¼¢-Calibri1>¼¢-Calibri1Ü>¼¢-Calibri1Ü<¢-Calibri1h>¼¢-Cambria1ܼ¢-Calibri1Ü ¢-Calibri1"´ÿ¼¢- Arial Tur1´¢-Arial1Èÿ¢-Arial1" ÿ¼¢- Arial Tur1" ÿ¼¢- Arial Tur1 ¼¢-Arial1´¼¢-Arial1 ¢-Arial1È ¢-Arial1" ÿ¼¢- Arial Tur1Èÿ¢-Arial1 ÿ¼¢-Arial1" ¼¢- Arial tur1"´ÿ¼¢- Arial Tur1" ÿ¼¢- Arial Tur1Èÿ¢-Arial1È ¢-Arial1ȼ¢-Arial1È ¢-Arial1Èÿ¢-Arial1ğÿ¼¢-Arial1ğÿ¼¢-Arial1 8¼¢-Arial1 ?¼¢-Tahoma1 -serif1 ¼-serif1Èÿ¢-Arial1 ¢-Arial1"´ ¼- Arial Tur1È ¼¢-Arial1h ¼¢-Arial1ܐ¢-Calibri1Ü ¢-Calibri1ܐ¢Calibri1*h6¢¦ Calibri Light1Ü4¢¦Calibri1,6¼¢¦Calibri16¼¢¦Calibri1Ü6¼¢¦Calibri1Ü?¼¢Calibri1Ü>¢¦Calibri1Ü4¼¢¦Calibri1Ü ¼¢¦Calibri1ܐ¢¦Calibri1ܐ¢¦Calibri1Ü<¢¦Calibri1ܼ¢¦Calibri1Ü ¢¦Calibri1"  ¼¢¦ Arial Tur1´ ¼¢¦Arial1"È ¼¦ Arial Tur3#,##0\ "º ";\-#,##0\ "º "=#,##0\ "º ";[Red]\-#,##0\ "º "?#,##0.00\ "º ";\-#,##0.00\ "º "I"#,##0.00\ "º ";[Red]\-#,##0.00\ "º "q*6_-* #,##0\ "º "_-;\-* #,##0\ "º "_-;_-* "-"\ "º "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _º _-;\-* #,##0\ _º _-;_-* "-"\ _º _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ "º "_-;\-* #,##0.00\ "º "_-;_-* "-"??\ "º "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _º _-;\-* #,##0.00\ _º _-;_-* "-"??\ _º _-;_-@_- ¤#,##0.0L¥G_-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;\-* #,##0.00\ _Y_T_L_-;_-* "-"??\ _Y_T_L_-;_-@_-àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À à À àõÿ ´Ÿ àNõÿ ´› àõÿ ´¯ àõÿ ´­ àNõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ª àNõÿ ´² àõÿ ´š àõÿ ´® àNõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´› àNõÿ ´² àõÿ ´› àõÿ ´¯ àNõÿ ´ª àõÿ ´š àõÿ ´¬ àNõÿ ´¬ àõÿ ´– àõÿ ´ àNõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àNõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´® àNõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´¬ àNõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´³ àNõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´ž àOõÿ ´¬ àõÿ ´± àõÿ ´ àOõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´‹ àOõÿ ´± àõÿ ´« àõÿ ´¤ àOõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´± àOõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´´ àOõÿ ´¹ àõÿ ´ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´¯ àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´› àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´š àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´¬ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´– àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¹ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´± àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ´µ àõÿ ôÀ àPõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àQõÿ ôÀ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ Ô`@ @À àRõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À à õÿ ÔP@ @À àSõÿ ÔP@ @À à!õÿ ÔP@ @ À àTõÿ ÔP@ @À à"õÿ Ô @ @À àUõÿ Ô @ @À à"õÿ ôÀ àUõÿ ôÀ àI)õÿ øÀ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à#õÿ ”— — ‰ à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à¥õÿ øÀ àõÿ À à¥õÿ øÀ à%õÿ ”¿¿– àVõÿ ”¿¿² à%õÿ ”¿¿‰ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ à&õÿ ”— — ¯ àWõÿ ”— — ¯ à&õÿ ”— — « à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à'õÿ ´ª à(õÿ ÔP@ ÀÀ à)õÿ ÔP@ @ À à*õÿ Ô @ ÀÀ à*õÿ ôÀ à#õÿ ”— — – àXõÿ ”— — ² à#õÿ ”— — ‰ àõÿ ôÀ à7õÿ ôÀ à?õÿ ôÀ àAõÿ ôÀ à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à&õÿ ”— — « à$õÿ ”ff¿¿· àYõÿ ”ff¿¿· à$õÿ ”ff¿¿· à'õÿ ´ª àZõÿ ´ª à'õÿ ´ª àõÿ ´­ à[õÿ ´­ àõÿ ´­ àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À àõÿ Ô`@ @À à+õÿ ´« à+õÿ ´« à+õÿ ´« à+õÿ ´« à+õÿ ´« àBõÿÀ à1õÿÀ àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àNõÿ À àNõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿÀ à9õÿÀ à>õÿÀ àõÿÀ à1õÿÀ à õÿ À àõÿ œ š àNõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àNõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š àõÿ œ š à+õÿ ´« à\õÿ ´« à+õÿ ´« à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ à%õÿ ”¿¿‰ àI,õÿ øÀ àI*õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à õÿ øÀ à,õÿ ôÀ à-õÿ Ôa@ >À à]õÿ Ôa@ >À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à-õÿ Ôa@ ±À à.õÿ ôÀ à^õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ àI+õÿ øÀ àõÿ ´¾ àOõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´Š àOõÿ ´µ àõÿ ´Š àõÿ ´¹ àOõÿ ´· àõÿ ´¹ àõÿ ´¤ àOõÿ ´´ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àOõÿ ´¾ àõÿ ´± àõÿ ´µ àOõÿ ´¹ àõÿ ´µ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ à.õÿ ôÀ àI õÿ øÀ à"À à¤"À à À à À à (À à¤"<À à ¤"<À àÀ à À à (À à "À à !8À à#<À à (À à#<À à hÀ à lÀ à lÀ à xÀ à `À à¤"|À à"xÀ à ¤"|À à "xÀ à "À à À à <@ @ À à <@ @ À à <!@ @ À à <@ @ À à|@ @ ) à|@ @ / àñü@ @ à h@ @ ) à"x@ @ ) à"x@ @ / à"x!@ @ ) à h@ @ ) àx!@ @ ) à2x"@ @ + à2x"@ @ + à2x"!@ @ + à3x"@ @ + à3x"@ @ + à3x"!@ @ + àü àÀ àá8À à0áü à0ü à5áü à H à4aü""±± à4aü"1 ± à4ü"  à4ü""  àÀ à\, àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx@ @ ( àx!@ @ ( àüÀ àüÀ àXÀ àx"@ @ àÀ à |@ @ + à |@ @ + à |!@ @ + àx"@ @ àX, àX( à;ü@ @ + à3x"@ @ + à8¤|""@ @ , à8¤| "@ @ ) à8¤|" @ @ , à8¤| @ @ ) à8x""@ @ , à8x "@ @ ) à8x" @ @ , à8x @ @ ) àx""@ @ , àx"@ @ , àx"@ @ , àx" @ @ , à|"@ @ ) à |!@ @ + à |!@ @ + à |!!@ @ + à |!"@ @ ) à |@ @ + à8|"@ @ , à8|"@ @ , à8|"@ @ , à8|""@ @ , à<| @ @ ) à<| @ @ ) à<| @ @ ) à<| "@ @ ) àx"@ @ , à=¤|""@ @ , à=¤| "@ @ ) à=¤|" @ @ , à=¤| @ @ ) à=x""@ @ , à=x "@ @ ) à=x" @ @ , à=x @ @ ) à| @ @ ) à | @ @ + à | @ @ + à8|"!@ @ , à8|" @ @ , à<|"@ @ ) à<|"@ @ ) à<| @ @ ) à|"@ @ À à|"@ @ À àx" @ @ , à< @ @ À à< @ @ À à< !@ @ À à |" @ @ ) à/| @ @ ) à/| @ @ ) à/| !@ @ ) à/|" @ @ ) à<"@ @ À à<"@ @ À à<"!@ @ À à\ à\4 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx@ @ 3 àx @ @ àX( à h, àüÀ àXÀ àÀ àx @ @ , à | @ @ + à<|"@ @ ) à|"@ @ À à8| @ @ , à8| @ @ , à8| @ @ , à<| "@ @ ) à8|""@ @ , à@ü""±± à@ü"1 ± àx"@ @ 4 àx@ @ + à"x@ @ ) à"x@ @ / à"x!@ @ ) à| @ @ ) à| @ @ ) à|! @ @ ) à6ü@ @ àx"@ @ àx@ @ àx @ @ àx àx"@ @ 7 àx"@ @ 7 àx!@ @ 7 à4aü "À± à4aü"@ ± à#<@ @ À à#8@ @ À à ( @ @ À à#< @ @ À à#< @ @ À à ( @ @ À à@ü@ @ à@ü@ @ à6ü!@ @ à8"@ @ À à8"@ @ À à8"!@ @ À à@ü@ @ àñü!@ @ à|"@ @ + à|"@ @ + à|"!@ @ + à5ü"@ @ à4ü@ @ à5ü"@ @ ( àx@ @ 7 àx@ @ 7 àx"@ @ , àx"@ @ à6|@ @ à6|@ @ àx"@ @ , à4|"@ @ 4 àx@ @ à| "@ @ à|""@ @ àx""@ @ 7 à|"@ @ , à|"@ @ , à |""@ @ , à|"@ @ à|"@ @ à |""@ @ à_ À à4ü à4ü À@ à4| @ @ 1 à4|"@ @ àx@ @ ( àx@ @ 7 à|"@ @ , à|"@ @ àx@ @ 7 àx@ @ 7 àx @ @ , àx!@ @ 7 àx @ @ ( à4|"@ @ 4 à6|@ @ à6|@ @ à6|@ @ à4| @ @ 1 à4|"@ @ 4 à4| @ @ 1 à4 |""@ @ 4 à4 |" @ @ 1 à4 |"@ @ , à4 |"@ @ , à4 |"@ @ , à4|@ @ à4|@ @ à4|@ @ à4|"@ @ à4 |""@ @ àÀ à4ü1 @ à4ü à4|@ @ à4|@ @ à4|"@ @ à4|@ @ à6|@ @ à6|@ @ àx@ @ 7 à4|"@ @ à4|@ @ à4|@ @ à4|@ @ à4 |" @ @ , à6|@ @ à4 |" @ @ à6 |"@ @ , à6 |"@ @ , à6 |"@ @ , à4ü@ @ À à4|@ @ À à6ü@ @ À à6|@ @ À à4ü@ @ À à4ü@ @ À à6ü@ @ À à4|@ @ À à4|"@ @ à4|@ @ À à6|@ @ À à4|"@ @ à4|@ @ À à6|@ @ À à4|@ @ À à4|@ @ À à6|@ @ À à4|"@ @ à4|@ @ À à6|@ @ À à4|@ @ À à4|@ @ À à6|@ @ À à4 |""@ @ à4 |"@ @ À à6 |"@ @ À à4 |"@ @ À à4 |"@ @ À à4 |"@ @ à6 |"@ @ À à6 |@ @ à6 |@ @ à4 |"@ @ 4 à4 |@ @ à4 |@ @ à4 |@ @ à4|"@ @ 1 à4|"@ @ 1 à4 |""@ @ , à4|"@ @ 1 à4 |"@ @ à |""@ @ à |"@ @ à |"@ @ à |"@ @ à6 |@ @ à6 |@ @ à6 |@ @ à |@ @ à |"@ @ à |"@ @ à |"!@ @ à |@ @ à4 |@ @ à4 |@ @ à4 |@ @ à |"@ @ à |"!@ @ à_ HÀ à HÀ à6ü1 1 à6ü@ 1 àFü@ 1 à6ü@ 1 à6ü À1 à6ü1 @ à6ü àFü à6ü À@ à6ü À@ àEü1 @ àEü àEü À@ àGü1 @ àGü àGü À@ à6ü1 @ à6ü à6ü À@ àEü1 @ àEü àEü À@ à6ü1 @ * à6ü* à6ü àEü1 @ à6ü 1 À à6ü @ À à6ü @ À à6ü @ À à6ü ÀÀ àEü1 @ à6ü* à6ü à6ü""±± à6ü"1 ± à6ü@ 1 à6ü@ 1 à6ü À1 à À à6ü à6ü À@ àEü1 @ àEü àEü À@ à6ü"±1 àEü""±± à6ü" ±À àEü"1 ± à6ü 1 À à6ü @ À à6ü @ À à6ü ÀÀ à6ü"±1 à6ü"1 ± à6ü""±± àEü""±± à6ü" ±À àEü"1 ± à6ü"1 ± à6ü""±± à6ü"1 ± à6ü""±± à6ü À@ * à6ü À@ àEü à6ü* àFü@ 1 àFü àEü àGü àEü à6ü @ À à6ü À1 àEü À@ àGü À@ àEü À@ à6ü ÀÀ à4ü1 @ * à4ü* à4ü* à4ü À@ * à6ü à4ü à4ü* àÀ àÀ à4ü"1 ± à4ü""±± à À àHü1 @ àHü àHü À@ à4ü"1 ± à4ü""±± àü"@ @ ( àü"@ @ ( àü!"@ @ ( àx"@ @ ( àx"@ @ ( àx "@ @ ( àx"@ @ , àx"@ @ , àx "@ @ , àx@ @ ) àx!@ @ ) àx!@ @ ) àx!!@ @ ) àx"@ @ ) àx"!@ @ ) àx"@ @ , àx"@ @ , àx!"@ @ , àx"@ @ ) àx" @ @ ) àx @ @ ) àx @ @ ) à "xÀ à "8À à xÀ àx@ @ ) àx!@ @ ) àx"@ @ , à"À àx"@ @ 7 àCx@ @ 7 àCx@ @ 7 àCx @ @ 7 à:ü @ @ 7 à:ü @ @ 7 à:ü @ @ 7 àx"@ @ , àx"@ @ , àx "@ @ , àx"@ @ àx"@ @ àx "@ @ àx@ @ , àx@ @ , àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ , àx @ @ àx @ @ àx @ @ àü"@ @ àü"@ @ àü "@ @ àx"@ @ 7 àx @ @ 7 àx@ @ , àx@ @ , àx @ @ , àü"@ @ , àü"@ @ , àü "@ @ , àx@ @ àx@ @ àx @ @ ||qè£Şi}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef"??\ _Y_}A} #,##0.00ef "??\ _Y_}A}# #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}& #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}) #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}, #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}/ #,##0.00ÌL"??\ _Y_}A}2 #,##0.00ÌL "??\ _Y_}A}5 #,##0.0023"??\ _Y_}A}8 #,##0.0023"??\ _Y_}A}; #,##0.0023"??\ _Y_}A}> #,##0.0023"??\ _Y_}A}A #,##0.0023"??\ _Y_}A}D #,##0.0023 "??\ _Y_}-}¿ ÿ#,##0.00}-} #,##0.00}A}É ú}ÿ#,##0.00ÿ€ÿ"??\ _Y_}A}Ì #,##0.00"??\ _Y_}A}Î #,##0.00ÿ?"??\ _Y_}A}Ğ #,##0.0023"??\ _Y_}-}Ò #,##0.00}‘}â ???ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}‘}ê ??vÿ#,##0.00ÿ̙ÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘}ö ú}ÿ#,##0.00òòòÿ"??\ _Y_ÿ-;_-ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘} #,##0.00¥¥¥ÿ"??\ _Y_???ÿ-;_-???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}A} aÿ#,##0.00ÆïÎÿ"??\ _Y_}A} œÿ#,##0.00ÿÇÎÿ"??\ _Y_}-}% #,##0.00}-}& #,##0.00}‘}1 #,##0.00ÿÿÌÿ"??\ _Y_²²²ÿ-;_-²²²ÿ?\ _ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}@ÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}BÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}GÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}‘}I #,##0.00ÿÿÌÿ"??²²²ÿ-; ²²²ÿ?\ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}x}SÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}x}UÿÿÌÿ#,##0.00²²²ÿÿÿÌÿ"??²²²ÿ²²²ÿ-; ²²²ÿ²²²ÿ?\ ²²²ÿ²²²ÿ@_}A}\ œeÿ#,##0.00ÿëœÿ"??}U}k #,##0.00"??-; }-}s ÿÿ#,##0.00}A}w #,##0.00"??}A}z #,##0.00"??}A}} #,##0.00"??}A}€ #,##0.00"??}A}ƒ #,##0.00"??}A}† #,##0.00 "??}(}Á’ĞPÿ#,##0.00}x}Âÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}Ãÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}È°ğÿ#,##0.00}(}É°ğÿ#,##0.00}(}Ê°ğÿ#,##0.00}(}Ë°ğÿ#,##0.00}(}Ï’ĞPÿ#,##0.00}(}Ô’ĞPÿ#,##0.00}(}Õ23#,##0.00}(}Ö°ğÿ#,##0.00}(}’ĞPÿ#,##0.00}(}ÿÀÿ#,##0.00}(}ÿÿÿ#,##0.00}(}°ğÿ#,##0.00}(}23#,##0.00}x}(ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d})ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}(}*ÿÀÿ#,##0.00}(}2ÿÿÿÿ#,##0.00}(}3’ĞPÿ#,##0.00}(}4’ĞPÿ#,##0.00}(}5’ĞPÿ#,##0.00}(}6ÿÿÿ#,##0.00}(}74Ó#,##0.00}(}84Ó#,##0.00}(}94Ó#,##0.00}d}:ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P};ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-;}(}Bÿÿÿÿ#,##0.00}(}Cÿÿÿÿ#,##0.00}(}Dÿÿÿÿ#,##0.00}(}Hÿÿÿÿ#,##0.00}(}Mÿÿÿ#,##0.00}(}Nÿÿÿÿ#,##0.00}(}O°ğÿ#,##0.00}(}P4Ó#,##0.00}(}Q4Ó#,##0.00}(}RÌL#,##0.00}(}Sÿÿÿ#,##0.00}(}V23#,##0.00}(}WÿÀÿ#,##0.00}(}X’ĞPÿ#,##0.00}(}Yÿÿÿ#,##0.00}(}Zÿÿÿ#,##0.00}(}[4Ó#,##0.00}(}\23#,##0.00}(}]23#,##0.00}(}^23#,##0.00}(}_’ĞPÿ#,##0.00}(}`’ĞPÿ#,##0.00}(}a’ĞPÿ#,##0.00}(}b ÿÿ#,##0.00}(}cÿÿÿÿ#,##0.00}<}dÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}f’ĞPÿ#,##0.00}(}g°ğÿ#,##0.00}(}h4Ó#,##0.00}(}i23#,##0.00}(}j’ĞPÿ#,##0.00}(}k4Ó#,##0.00}(}l4Ó#,##0.00}(}m23#,##0.00}(}n4Ó#,##0.00}(}o°ğÿ#,##0.00}(}pÿÀÿ#,##0.00}(}uÿÀÿ#,##0.00}(}wÿÀÿ#,##0.00}(}y23#,##0.00}(}z23#,##0.00}(}{23#,##0.00}(}’ĞPÿ#,##0.00}(}€’ĞPÿ#,##0.00}<}‚ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ƒÿÿÿÿ#,##0.00}(}†’ĞPÿ#,##0.00}(}Š4Ó#,##0.00}(}‹’ĞPÿ#,##0.00}(}23#,##0.00}(}‘ÿÿÿ#,##0.00}(}’23#,##0.00}(}“23#,##0.00}(}”23#,##0.00}(}ÿÿÿ#,##0.00}(} ÿÿÿ#,##0.00}(}¦ÿÿÿ#,##0.00}(}¬ÿÿÿ#,##0.00}(}³’ĞPÿ#,##0.00}(}´’ĞPÿ#,##0.00}(}µÿÀÿ#,##0.00}(}¶’ĞPÿ#,##0.00}(}·’ĞPÿ#,##0.00}(}¸’ĞPÿ#,##0.00}(}»23#,##0.00}(}½’ĞPÿ#,##0.00}(}¾ÿÿÿ#,##0.00}(}¿ÿÿÿ#,##0.00}(}Àÿÿÿ#,##0.00}(}Áÿÿÿ#,##0.00}(}Âÿÿÿ#,##0.00}(}Ãÿÿÿ#,##0.00}(}Äÿÿÿ#,##0.00}(}Å’ĞPÿ#,##0.00}(}Æ’ĞPÿ#,##0.00}(}Ç’ĞPÿ#,##0.00}(}È’ĞPÿ#,##0.00}(}É’ĞPÿ#,##0.00}(}Êÿÿÿ#,##0.00}(}Ëÿÿÿ#,##0.00}(}Ìÿÿÿ#,##0.00}(}Í’ĞPÿ#,##0.00}(}Î’ĞPÿ#,##0.00}(}Ï ÿÿ#,##0.00}P}Ñÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Òÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Óÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}Ôÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}Õÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}Öÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}×ÿÿÿÿ#,##0.00}(}Øÿÿÿÿ#,##0.00}<}Ùÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Úÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Ûÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}Üÿÿÿÿ#,##0.00}<}İÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}Şÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ßÿÿÿÿ#,##0.00}<}àÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}áÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}âÿÿÿÿ#,##0.00}<}ãÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}äÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}åÿÿÿÿ#,##0.00}<}æÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}çìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}èìÿìÿ#,##0.00}(}éÿÿÿÿ#,##0.00}<}êÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}ëÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ìÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}íÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}îÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}ïÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ğÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ñìÿìÿ#,##0.00}(}òÿÿÿÿ#,##0.00}x}óÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}ôÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}<}õÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}öÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}÷ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}(}ùÿÿÿÿ#,##0.00}<}úÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ûÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}üÿÿÿÿ#,##0.00}<}ıÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}d}şÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}ÿÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}d}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}x} ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d} ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d} ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}d} ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x} ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}d}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ìÿìÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}(}ÿÿÿÿ#,##0.00}<}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}<}ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}P}ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "?? ÌÌÌÿ-;}<}ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(} ìÿìÿ#,##0.00}(}!ìÿìÿ#,##0.00}<}"ìÿìÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(}#ÿÿÿ#,##0.00}(}$ÿÿÿÿ#,##0.00}(}%ìÿìÿ#,##0.00}d}(ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x})ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}<}+ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}(},ÿÿÿÿ#,##0.00}<}-ÿÿÿÿ#,##0.00 ÌÌÌÿ "??}d}.ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\}x}/ÿÿÿÿ#,##0.00ÌÌÌÿ "??ÌÌÌÿ-; ÌÌÌÿ²²²ÿ?\ ÌÌÌÿ²²²ÿ@_}(}0°ğÿ#,##0.00}(}1°ğÿ#,##0.00}(}2°ğÿ#,##0.00}(}3°ğÿ#,##0.00}(}4°ğÿ#,##0.00}(}5°ğÿ#,##0.00}(}M4Ó#,##0.00}(}N4Ó#,##0.00}(}O4Ó#,##0.00}(}P4Ó#,##0.00}(}Q4Ó#,##0.00}(}R4Ó#,##0.00}(}S4Ó#,##0.00}(}T23#,##0.00}(}U23#,##0.00}(}V23#,##0.00}(}W’ĞPÿ#,##0.00}(}X’ĞPÿ#,##0.00}(}Y’ĞPÿ#,##0.00}(}Z23#,##0.00}(}[23#,##0.00}(}\23#,##0.00}(}]23#,##0.00}(}^23#,##0.00}(}_23#,##0.00}(}`’ĞPÿ#,##0.00}(}a’ĞPÿ#,##0.00}(}b’ĞPÿ#,##0.00}(}cÿÿÿ#,##0.00}(}dÿÿÿ#,##0.00}(}eÿÿÿ#,##0.00}(}f4Ó#,##0.00}(}g4Ó#,##0.00}(}hÌL#,##0.00}(}iÌL#,##0.00}(}jÌL#,##0.00}(}kÌL#,##0.00}(}lÌL#,##0.00}(}mÌL#,##0.00}(}nÿÿÿ#,##0.00}(}oÿÿÿ#,##0.00}(}pÿÿÿ#,##0.00“ %20 - Vurgu1’.’ÿ %20 - Vurgu1“%20 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu1 2 efİë÷ÿ ÿ%“%20 - Vurgu1 2 2“ %20 - Vurgu2’.’"ÿ %20 - Vurgu2“%20 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu2 2 efüäÖÿ ÿ%“%20 - Vurgu2 2 2“ %20 - Vurgu3’.’&ÿ %20 - Vurgu3“%20 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu3 2 efíííÿ ÿ%“%20 - Vurgu3 2 2“ %20 - Vurgu4’.’*ÿ %20 - Vurgu4“%20 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu4 2 efÿòÌÿ ÿ%“%20 - Vurgu4 2 2“ %20 - Vurgu5’.’.ÿ %20 - Vurgu5“%20 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu5 2 efÙáòÿ ÿ%“%20 - Vurgu5 2 2“ %20 - Vurgu6’.’2ÿ %20 - Vurgu6“ %20 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%20 - Vurgu6 2 efâïÚÿ ÿ%“!%20 - Vurgu6 2 2“" %40 - Vurgu1’.’ÿ %40 - Vurgu1“#%40 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu1 2 ÌL½×îÿ ÿ%“$%40 - Vurgu1 2 2“% %40 - Vurgu2’.’#ÿ %40 - Vurgu2“&%40 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu2 2 ÌLøË­ÿ ÿ%“'%40 - Vurgu2 2 2“( %40 - Vurgu3’.’'ÿ %40 - Vurgu3“)%40 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu3 2 ÌLÛÛÛÿ ÿ%“*%40 - Vurgu3 2 2“+ %40 - Vurgu4’.’+ÿ %40 - Vurgu4“,%40 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu4 2 ÌLÿæ™ÿ ÿ%“-%40 - Vurgu4 2 2“. %40 - Vurgu5’.’/ÿ %40 - Vurgu5“/%40 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu5 2 ÌL´Æçÿ ÿ%“0%40 - Vurgu5 2 2“1 %40 - Vurgu6’.’3ÿ %40 - Vurgu6“2%40 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%40 - Vurgu6 2 ÌLÆà´ÿ ÿ%“3%40 - Vurgu6 2 2“4 %60 - Vurgu1’.’ ÿ %60 - Vurgu1“5%60 - Vurgu1 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu1 2 23›Âæÿ ÿÿÿÿ%“6%60 - Vurgu1 2 2“7 %60 - Vurgu2’.’$ÿ %60 - Vurgu2“8%60 - Vurgu2 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu2 2 23ô°„ÿ ÿÿÿÿ%“9%60 - Vurgu2 2 2“: %60 - Vurgu3’.’(ÿ %60 - Vurgu3“;%60 - Vurgu3 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu3 2 23ÉÉÉÿ ÿÿÿÿ%“<%60 - Vurgu3 2 2“= %60 - Vurgu4’.’,ÿ %60 - Vurgu4“>%60 - Vurgu4 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu4 2 23ÿÙfÿ ÿÿÿÿ%“?%60 - Vurgu4 2 2“@ %60 - Vurgu5’.’0ÿ %60 - Vurgu5“A%60 - Vurgu5 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu5 2 23Ž©Ûÿ ÿÿÿÿ%“B%60 - Vurgu5 2 2“C %60 - Vurgu6’.’4ÿ %60 - Vurgu6“D%60 - Vurgu6 2’O’ÿÿ%60 - Vurgu6 2 23©ĞŽÿ ÿÿÿÿ%“E%60 - Vurgu6 2 2“F20% - Accent1 2“G20% - Accent1 2 2“H20% - Accent1 2 2 2“I20% - Accent1 2 3“J20% - Accent1 3“K20% - Accent2 2“L20% - Accent2 2 2“M20% - Accent2 2 2 2“N20% - Accent2 2 3“O20% - Accent2 3“P20% - Accent3 2“Q20% - Accent3 2 2“R20% - Accent3 2 2 2“S20% - Accent3 2 3“T20% - Accent3 3“U20% - Accent4 2“V20% - Accent4 2 2“W20% - Accent4 2 2 2“X20% - Accent4 2 3“Y20% - Accent4 3“Z20% - Accent5 2“[20% - Accent5 2 2“\20% - Accent5 2 2 2“]20% - Accent5 2 3“^20% - Accent5 3“_20% - Accent6 2“`20% - Accent6 2 2“a20% - Accent6 2 2 2“b20% - Accent6 2 3“c20% - Accent6 3“d40% - Accent1 2“e40% - Accent1 2 2“f40% - Accent1 2 2 2“g40% - Accent1 2 3“h40% - Accent1 3“i40% - Accent2 2“j40% - Accent2 2 2“k40% - Accent2 2 2 2“l40% - Accent2 2 3“m40% - Accent2 3“n40% - Accent3 2“o40% - Accent3 2 2“p40% - Accent3 2 2 2“q40% - Accent3 2 3“r40% - Accent3 3“s40% - Accent4 2“t40% - Accent4 2 2“u40% - Accent4 2 2 2“v40% - Accent4 2 3“w40% - Accent4 3“x40% - Accent5 2“y40% - Accent5 2 2“z40% - Accent5 2 2 2“{40% - Accent5 2 3“|40% - Accent5 3“}40% - Accent6 2“~40% - Accent6 2 2“40% - Accent6 2 2 2“€40% - Accent6 2 3“40% - Accent6 3“‚60% - Accent1 2“ƒ60% - Accent1 2 2“„60% - Accent1 2 2 2“…60% - Accent1 2 3“†60% - Accent1 3“‡60% - Accent2 2“ˆ60% - Accent2 2 2“‰60% - Accent2 2 2 2“Š60% - Accent2 2 3“‹60% - Accent2 3“Œ60% - Accent3 2“60% - Accent3 2 2“Ž60% - Accent3 2 2 2“60% - Accent3 2 3“60% - Accent3 3“‘60% - Accent4 2“’60% - Accent4 2 2““60% - Accent4 2 2 2“”60% - Accent4 2 3“•60% - Accent4 3“–60% - Accent5 2“—60% - Accent5 2 2“˜60% - Accent5 2 2 2“™60% - Accent5 2 3“š60% - Accent5 3“›60% - Accent6 2“œ60% - Accent6 2 2“60% - Accent6 2 2 2“ž60% - Accent6 2 3“Ÿ60% - Accent6 3“  Accent1 2“¡ Accent1 2 2“¢ Accent1 2 2 2“£ Accent1 2 3“¤ Accent1 3“¥ Accent2 2“¦ Accent2 2 2“§ Accent2 2 2 2“¨ Accent2 2 3“© Accent2 3“ª Accent3 2“« Accent3 2 2“¬ Accent3 2 2 2“­ Accent3 2 3“® Accent3 3“¯ Accent4 2“° Accent4 2 2“± Accent4 2 2 2“² Accent4 2 3“³ Accent4 3“´ Accent5 2“µ Accent5 2 2“¶ Accent5 2 2 2“· Accent5 2 3“¸ Accent5 3“¹ Accent6 2“º Accent6 2 2“» Accent6 2 2 2“¼ Accent6 2 3“½ Accent6 3“!¾Aç1klama Metni’2’5ÿAç1klama Metni“%¿Aç1klama Metni 2’G’ÿÿAç1klama Metni 2 ÿÿ%“)ÀAç1klama Metni 2 2“Á Ana Ba_l1k’*’ÿ Ana Ba_l1k“ Ana Ba_l1k 2’?’ÿÿ Ana Ba_l1k 2 DTjÿ%“ ÃBad 2“ ÄBad 2 2“Å Bad 2 2 2“ ÆBad 2 3“ ÇBad 3“È Bal1 Hücre’,’ÿ Bal1 Hücre“É Bal1 Hücre 2’O’ÿÿ Bal1 Hücre 2 ÿú}ÿ%ÿÿ€ÿ“#ÊBal1 Hücre 2 2“ËBa_l1k 1’&’ÿBa_l1k 1“Ì Ba_l1k 1 2’I’ÿÿ Ba_l1k 1 2 DTjÿ%[›Õÿ“ÍBa_l1k 2’&’ÿBa_l1k 2“Î Ba_l1k 2 2’I’ÿÿ Ba_l1k 2 2 DTjÿ%ÿ?¬Ìêÿ“ÏBa_l1k 3’&’ÿBa_l1k 3“Ğ Ba_l1k 3 2’I’ÿÿ Ba_l1k 3 2 DTjÿ%23›Âæÿ“ÑBa_l1k 4’&’ÿBa_l1k 4“Ò Ba_l1k 4 2’;’ÿÿ Ba_l1k 4 2 DTjÿ%“Ӏÿ’8’ÿBinlik Ayrac1 [0]“Ô Calculation 2“ÕCalculation 2 2“ÖCalculation 2 2 2“×Calculation 2 3“Ø Calculation 3“Ù Check Cell 2“ÚCheck Cell 2 2“ÛCheck Cell 2 2 2“ÜCheck Cell 2 3“İ Check Cell 3“ ŞComma 2“ß Comma 2 2“ àComma 3“áÇ1k1_’ ’ÿÇ1k1_“âÇ1k1_ 2’y’ÿÿÇ1k1_ 2 ÿòòòÿ ÿ???ÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“ã Ç1k1_ 2 2“äExplanatory Text 2“åExplanatory Text 2 2“æExplanatory Text 2 2 2“çExplanatory Text 2 3“èExplanatory Text 3“éGiri_’ ’ÿGiri_“êGiri_ 2’y’ÿÿGiri_ 2 ÿÿ̙ÿ ÿ??vÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“ë Giri_ 2 2“ ìGood 2“ íGood 2 2“î Good 2 2 2“ ïGood 2 3“ ğGood 3“ñ Heading 1 2“ò Heading 2 2“ó Heading 3 2“ô Heading 4 2“õ Hesaplama’(’ÿ Hesaplama“ö Hesaplama 2’’ÿÿ Hesaplama 2 ÿòòòÿ ÿú}ÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“÷ Hesaplama 2 2“ø Hyperlink“ù Hyperlink 2“ú Hyperlink 3“û Hyperlink 4“ üInput 2“ı Input 2 2“ş Input 2 2 2“ÿ Input 2 3“ Input 3“!0_aretli Hücre’2’ÿ0_aretli Hücre“%0_aretli Hücre 2’‹’ÿÿ0_aretli Hücre 2 ÿ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“)0_aretli Hücre 2 2“ 0yi’’ÿ0yi“0yi 2’=’ÿÿ0yi 2 ÿÆïÎÿ ÿaÿ%“0yi 2 2“ Kötü’’ÿKötü“ Kötü 2’?’ÿÿKötü 2 ÿÿÇÎÿ ÿœÿ%“ Kötü 2 2“ Linked Cell 2“ Linked Cell 2 2“ Linked Cell 2 2 2“ Linked Cell 2 3“ Linked Cell 3“ Neutral 2“ Neutral 2 2“ Neutral 2 2 2“ Neutral 2 3“ Neutral 3“€ÿ’"’ÿNormal“ Normal 10“ Normal 2“ Normal 2 2“ Normal 2 3“ Normal 2 3 2“Normal 2 3 2 2“ Normal 2 3 3“ Normal 2 3 4“ Normal 2 4“ Normal 2 4 2“ Normal 3“ Normal 4“ Normal 4 2“! Normal 4 2 2“"Normal 4 2 2 2“# Normal 4 2 3“$ Normal 4 3“% Normal 4 4’;’ÿÿ Normal 4 4 ÿ%“ &Normal 5’7’ÿÿNormal 5 ÿ%“' Normal 5 2“( Normal 5 3“) Normal 5 4“ *Normal 6“ +Normal 7“ ,Normal 8“ -Normal 9“3.Normal_2014 YEN0 GRAF0K“/ Normal_Grafik“0Not’’ ÿNot“ 1Not 2’d’ÿÿNot 2 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ 2Note 2 2“3 Note 2 2 2“4 Note 2 2 2 2“5Note 2 2 2 2 2“6 Note 2 2 2 3“7 Note 2 2 3“8 Note 2 2 3 2“9Note 2 2 3 2 2“:Note 2 2 3 2 2 2“;Note 2 2 3 2 3“< Note 2 2 3 3“=Note 2 2 3 3 2“>Note 2 2 3 3 2 2“?Note 2 2 3 3 3“@Note 2 2 3 3 4’v’ÿÿNote 2 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“A Note 2 2 3 4“B Note 2 2 3 5’r’ÿÿ Note 2 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“C Note 2 2 4“D Note 2 2 4 2“ENote 2 2 4 2 2“F Note 2 2 4 3“G Note 2 2 4 4’r’ÿÿ Note 2 2 4 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“H Note 2 2 5“I Note 2 2 6’n’ÿÿ Note 2 2 6 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ JNote 2 3“K Note 2 3 2“L Note 2 3 2 2“MNote 2 3 2 2 2“N Note 2 3 2 3“O Note 2 3 3“P Note 2 3 3 2“QNote 2 3 3 2 2“R Note 2 3 3 3“S Note 2 3 3 4’r’ÿÿ Note 2 3 3 4 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“T Note 2 3 4“U Note 2 3 5’n’ÿÿ Note 2 3 5 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“ VNote 2 4“W Note 2 4 2“X Note 2 4 2 2“Y Note 2 4 3“ ZNote 3“ [Nötr’’ÿNötr“ \Nötr 2’?’ÿÿNötr 2 ÿÿëœÿ ÿœeÿ%“ ]Nötr 2 2“ ^Output 2“_ Output 2 2“` Output 2 2 2“a Output 2 3“ bOutput 3“cÿ’*’ÿ ParaBirimi“dÿ’2’ÿParaBirimi [0]“e Percent 2“f Percent 2 2“g Percent 3“h Percent 4“ iTitle 2“ jToplam’"’ÿToplam“ kToplam 2’S’ÿÿToplam 2 ÿ%[›Õÿ[›Õÿ“l Toplam 2 2“ mTotal 2“n Total 2 2“o Total 2 2 2“p Total 2 3“ qTotal 3“r Uyar1 Metni’,’ ÿ Uyar1 Metni“s Uyar1 Metni 2’A’ÿÿ Uyar1 Metni 2 ÿÿÿ%“#tUyar1 Metni 2 2“uÿ’"’ÿVirgül“ vVurgu1’"’ÿVurgu1“ wVurgu1 2’C’ÿÿVurgu1 2 [›Õÿ ÿÿÿÿ%“x Vurgu1 2 2“ yVurgu2’"’!ÿVurgu2“ zVurgu2 2’C’ÿÿVurgu2 2 í}1ÿ ÿÿÿÿ%“{ Vurgu2 2 2“ |Vurgu3’"’%ÿVurgu3“ }Vurgu3 2’C’ÿÿVurgu3 2 ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%“~ Vurgu3 2 2“ Vurgu4’"’)ÿVurgu4“ €Vurgu4 2’C’ÿÿVurgu4 2 ÿÀÿ ÿÿÿÿ%“ Vurgu4 2 2“ ‚Vurgu5’"’-ÿVurgu5“ ƒVurgu5 2’C’ÿÿVurgu5 2 DrÄÿ ÿÿÿÿ%“„ Vurgu5 2 2“ …Vurgu6’"’1ÿVurgu6“ †Vurgu6 2’C’ÿÿVurgu6 2 p­Gÿ ÿÿÿÿ%“‡ Vurgu6 2 2“ˆWarning Text 2“‰Warning Text 2 2“ŠWarning Text 2 2 2“‹Warning Text 2 3“ŒWarning Text 3“ÿ’ ’ÿYüzdeŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16’â8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€€€€€€€€€ÀÀÀ€€€™™ÿ™3fÿÿÌÌÿÿffÿ€€fÌÌÌÿ€ÿÿÿÿÿÿ€€€€€ÿÌÿÌÿÿÌÿÌÿÿ™™Ìÿÿ™Ì̙ÿÿ̙3fÿÌÌÌìììøøøÿ™ÿfff™–––3f3™f333™3™3f33™333\ÿÿÿ`…Grafik1…öV sektörel ham… b DEN0B sekt…3zülke ham…eÓ ÜLKE TABLO…ô mal Gr ham…» MAL GR. ve SEKTÖR TABLO… %)AB…ƒD2015AY…ۃAY2016… Å 2015 GRAF0K…*˜ÿ DEN0ZL0 sekt ham…ÿ TR HAM…ï TR-DEN0ZL0…"ï< DEN0ZL0-DEN0Bšš££ŒZZ® <ÁÁ¿SfVfğ@ğ @ñÿÿÿ€€€÷ë’ğŠğP 3 ğ¿AÀ@@ñ ÷ü [MALMANYA0TALYAFRANSAHOLLANDAOCAKÜLKELER (FOB/1000 $)De.Pay% 0NG0LTERE D0ER ÜLKELERTOPLAM MAL GRUPLARI BORNOZ- SABAHLIKÇAR^AF - NEVRES0MSEKTÖRTEKST0L VE KONFEKS0YONMADENC0L0K ÜRÜNLER0D0ER SEKTÖR ÜRÜNLER0 GENEL TOPLAMMARTHAZ0RAN^UBATN0SANMAYISTEMMUZAUSTOSEYLÜLEK0MKASIMARALIKTÜM SEKTÖRLER DAH0LPAY %DE.%AYLARDE(%) DE0^0M % TOPLAM5 * SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI - FOB USD * .I. TARIM. A. B0TK0SEL ÜRÜNLER . Ya_ Meyve ve Sebze ". Meyve Sebze Mamulleri %. Kuru Meyve ve Mamulleri . F1nd1k ve Mamulleri !. Zeytin ve Zeytinya1 . Tütün !. Süs Bitkileri ve Mam.. C. AAÇ VE ORMAN ÜRÜNLER0 .II. SANAY0'. A. TARIMA DAYALI 0^LENM0^ ÜRÜNLER#. Tekstil ve Hammaddeleri#. Deri ve Deri Mamulleri . Hal1 &. B. K0MYEV0 MADDELER VE MAMÜLLER0. C. SANAY0 MAMULLER0&. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon . Otomotiv Endüstrisi. Gemi ve Yat). Elektrik Elektronik ve Hizmet. Makine ve Aksamlar1). Demir ve Demir D1_1 Metaller . Çelik2. Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri. Mücevher(. Savunma ve Havac1l1k Sanayii!. 0klimlendirme Sanayii!. Dier Sanayi Ürünleri.III. MADENC0L0K . TOPLAM). B. SU ÜRÜNLER0 VE HAYVANSAL ÜRÜNLERELEKTR0K ELEKTRON0K VE H0ZMET6. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mam. d DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 ( DEN0B ) / SEKTÖREL BAZDA 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI / FOB ($) USD0SPANYA0SRA0L+TEKST0L VE KONFEKS0YON TOPLAMI (FORMÜL VAR) D E N 0 Z L 0 D E N 0 BDEN0BTÜRK0YEDEN0ZL0DNZL 2014/2015 2015 FOB $PAY % De.%Pay%DEM0R VE DEM0R DI^I METALLER"ÖRME - DOKUMA, PAMUKLU BUKLE HAVLU&. Süs Bitkileri ve Mamulleri(. C. MOB0LYA KAIT VE ORMAN ÜRÜNLER0:. Hububat, Bakliyat, Yal1 Tohumlar ve Mamulleri. Ya_ Meyve ve Sebze!. Meyve Sebze Mamulleri#. Kuru Meyve ve Mamulleri. F1nd1k ve Mamulleri . Zeytin ve Zeytinya1. Tütün". Deri ve Deri Mamulleri. Hal1%. Haz1rgiyim ve Konfeksiyon(. Demir ve Demir D1_1 Metaller SON 12 AY2 T Ü R K 0 Y E / D E N 0 Z L 0 - KAR^ILA^TIRMALI -DC0 D E N 0 Z L 0 / D E N 0 B - KAR^ILA^TIRMALI -DCTEKST0L VE KONFEKS0YON TOPLAMI(FORMÜL VAR BU SATIRDAK0 DEERLER0*S0LME*GENEL TOPLAM 0HRACAT 2014/2015-2015/2016 2015/2016 2016 FOB $ DAN0MARKAROMANYAA.B.D. OCAK*MAYIS HAZ0RAN-MAYIS OCAK * MAYIS1/6/201609:02"AYLAR 0T0BAR0YLE GENEL ÜLKE RAPORUDGSEK:7 AY:MAYIS YIL:2016 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU ULKEADMAYIS 2015 FOBUSDMAYIS 2016 FOBUSDDEG %OCAK-MAYIS 2015 FOBUSDOCAK-MAYIS 2016 FOBUSDDEG %CADKONGO(DEM.CM)E.ZA0REURUGUAYINGILIZ VIRJIN ADALA MOGOLISTANNIJERB0RLE^0K KRALLIKB0RLE^0K DEVLETLER AVUSTURYAIRAKSUUD0 ARAB0STANÇ0N HALK CUMHUR0YET0POLONYA0SV0ÇRE YUNAN0STANBELÇ0KATUNUSMISIRB0RLE^0K ARAP EM0RL0KLER0 BULGAR0STANSLOVAKYA F0NLAND0YAFAS0SVEÇ MACAR0STAN HIRVAT0STANÇEK CUMHUR0YET0 AVUSTRALYAKANADA0RAN (0SLAM CUM.)0RLANDACEZAY0RKATAR HINDISTANSLOVENYAUKRAYNA SIRB0STAN GÜRC0STANPORTEK0ZPAKISTANRUSYA FEDERASYONUKUVEYTGÜNEY AFR0KA CUMHUR0 MAKEDONYA SRI LANKALÜBNANGÜNEY KORE CUMHUR0YEKKTC KAZAK0STANAZERBAYCAN-NAHÇ0VANÜRDÜNSENEGALL0TVANYAMOLDAVYAL0BYAVIETNAMGANA BOSNA-HERSEKNORVEÇSUR0YELETONYA HONG KONGMEKS0KA^0L0TAYVAN MAUR0T0USJAPONYABREZ0LYA TÜRKMEN0STANF0LD0^0 SAH0L0 YENI ZELANDADEN0ZL0 SERBEST BÖLGEGE SERBEST BÖLGEMALTA GUATEMALAESTONYAKOSOVASUDANSINGAPURMAL0ARJANT0N ARNAVUTLUK AFGAN0STANMYANMAR (BURMA)BAHREYNKAMERUN BEYAZ RUSYA BANGLADE^ TAC0K0STANAVRUPA SERBEST BÖLG. VENEZUELLABURSA SERBEST BÖLG.YEMENET0YOPYAN0JERYADOMINIK CUMHURIYETITAYLANDTRAKYA SERBEST BÖLGEUMMANGINEKONGO KOLOMB0YATRINIDAD VE TOBAGOEKVATOR ENDONEZYACIBUTIANGOLA ÖZBEK0STANPANAMAMALEZYABEN0N EL SALVADORKARADADUBA0GABON SIERRA LEONE0^GAL ALT.F0L0ST0N TBARBADOSL0BERYA NIKARAGUAGUYANAKENYATOGOST.K0TTS VE NEV0SNEPALJAMAIKA KOSTARIKAGAMBIYA FILIPINLERKAYSER0 SERBEST BLG. KIRGIZ0STANBERMUDAER0TREPERUSEY^EL ADALARI VE BAMENEMEN DER0 SR.BLG. MOR0TANYABEL0ZE BURK0NA FASOMERS0N SERBEST BÖLGEEKVATOR G0NES0HONDURASAHL SERBEST BÖLGEANTIGUA VE BERMUDAADANA YUMURT.SER.BÖLHOLLANDA ANT0LLER0 MADAGASKARTANZANYA(B0RLE^.CUM)SUR0NAM LÜKSEMBURGYENI KALODENYA VE BA0ZLANDAANTALYA SERBEST BÖL. L0HTEN^TAYNKAMBOÇYAMALD0V ADALARIToplam109:07QGSEK:7 AY:MAYIS YIL:2016 ULKEGRUPSINIF:GENEL ULKEGRUP2:AB GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 09:12KGSEK:7 AY:OCAK - MAYIS YIL:2015 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU Genel ToplamFOBUSD09:15KGSEK:7 AY:OCAK - MAYIS YIL:2016 ULKEGRUPSINIF:GENEL GTIPGRUPSINIF:MALGRUBU 09:17B0RL0K BAZINDA MAL GRUBU RAPORU‘Gen.Sek. Kodu:7 Ay:MAYIS Y1l:2016 Beyan Kay1t Kodu:DH GB Durum:ONAY,GÜMRÜKONAY GT0P Grup S1n1f:GS07 GT0P Grup:1001 - 1015 Ülke Grup S1n1f :GENEL GT0P Grup<ÕGT0P Grup Ad 4MAYIS 2015 Fob USDMAYIS 2016 Fob USD AYLIK DEG(%)OCAK-MAYIS 2015 Fob USDOCAK-MAYIS 2016 FobUSD KUM DEG(%)1001 DIB-ÇORAP1002 DIB-HAVLU1003DIB-NEVRES0M-YATAK ÇAR^AFI1004#DIB-P0JAMA VE GECEL0K (DOKUMA-ORME)1008"DIB-AMBALAJ 0Ç0N TORBA VE ÇUVALLAR1009 DIB-BORNOZ1010DIB-BAY 0Ç G0Y0M1011DIB-BAYAN 0ÇG0Y0M1012DIB-DÖ^EMEL0K PERDEL0K KUMA^1013 DIB-PASPAS1014 DIB-TERL0K1015DIB-KUMA^ VE AKSESUAR2016 / 158 ÜLKE2015 / 148 ÜLKEÿRÁç èe§èòié´¼éêè ìVšíå0ï{ôğ? óa |óÇ 9õ„ ßö*ªøõ#ùn úV”úßXû£üKŸüêı_›ıæ=şˆ˜şã)ÿt¦ÿñd¨ógƒÎ TuÀüGæ1£î2}R1\žɎ ¹: ecc–G –†VPK!éŞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰}øğôÁ©/ÃpÅSİğÅ·ŸııõÇÎ_O¾yñè ;žëøßøä·_>·a±«(<ÿòñO?ÿêÓ?¿{d·t¨Ã‡$ÂܹŠOœ,‚µ©(˜ÌñaòzÃÃ…àÛâº'Bxu¨ ×Áfğn% 06àåùƒë Læ‚Xf¾Fğ€1Úa‰5Wä\Z„‡óxjŸ<™ë¸ÛæPl¤¶7Ÿ²›Ë ÄÍëÅMqŒ…#¯±#Œ-«»Mˆ×2JgáÜ&NkH†äĞ(¤•Ñ‰ / AHµ›ƒ[N‡QÛª»øØD ¨…üS#Œ—Ñ\ Èærˆ"ª|‰ĞFr°HF:®ÇdzŠ)szc̹ÍæZëՒ~ÄŞöºˆLd"ȑÍç>bLGvÙQ¢hfÃHêØø”(r®3aƒ0ó‘çoM÷-‚tŸ-7AWuJ«‘Wæ‰%——13êw° „•Ê€ìj‘øLi_uÿ¨§]i]ÔÛ ±ŞZ{kR¾ ÷ğ.šÇ×1Ü3› ì~¿Óo÷¯ßÛîå7¯Ú+¡ —[Åt·®öîÑÖ­û„P: Š÷¹Ú½shOã> J;õàŠóG¹Y‡òN† Ü4AÊÆI˜øˆˆp¢lñË®t2å™ë)wfŒÃÎ_ [}K<Glœ>±–Ëòé4ŽÄj¼äçãğ´!Rt­¾z Ëİ+¶Sõ´¼$ m_‡„6™I¢j!Q_Ê ©gsš…„ZÙaÑ´°hH÷ËTm°jyV`ÿäÀ®«åú˜€~è_'Øá.¼žSÁU*áÛC‚`C4P{’T6à¹+²[ŽœyBZßö‚ŠJ ¿Wğª^©ĞğÛÕBÛ÷«åž_.u;•ûĞXD•ıôÃKŞGÑEöùEo|‚‰–¯Ü.ŒXTdêKQWŸ`Êë'ù…ÅuˆÎ½Z¥ß¬6;µB³Úî¼n§QhµN¡[ êİ~7ğÍş}×9V`¯] ¼Z¯Q¨•ƒ àÕJ’~£Y¨{•JÛ«·=¯}?ÛÆÀÊSùÈbáU¼vÿÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éŞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!kvZ¿Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'É theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Ä ŒŒ T8ÍÁÀPPPZaajk¦ƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Wed Jun 01 10:03:58:200 2016wº`KKwº`¡" dXX333333Ó?333333Ó?3œ&œ<3ìPğHğğ0ğ( ğ ğ@ÄĞ?•3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#S S4ES S 4 3Q: 2016 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#S S4ES S 4D$% Şÿÿÿ–ÿÿÿ083O&JQ4$% Şÿÿÿ–ÿÿÿ±83O&JQ4FAfŽÀ 3O9 6 • 3 boR RR RV Vdwÿ Z&K! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &L! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿ U Z3OWÿÿÿÙÿÿÿ&&`Q 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<¸“߈’É…?YG ÔNCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" /¦ •Q3O/¦ f% ÿŞÿÿÿ–ÿÿÿ0 3O&MQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4< Y{ş%Š?\F¥F ê?‰~Ñ;ş Ï?Nçúî?¥½¥5¾?© žž /S S 4S S4S S4§D§9 6 • VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ*”O ê?3Oeÿÿÿ?æ(&aQ €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<[ÿÿÿQT=ÿzĞ?3ƒáûe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž / xS S4žž [S S 4 e OCAKOCAK^UBAT^UBATMARTMARTN0SANN0SANMAYISMAYISHAZ0RANHAZ0RANTEMMUZTEMMUZAUSTOSAUSTOS EYLÜL EYLÜL EK0M EK0M KASIM KASIM ARALIK ARALIKeJ©¤AL 1£AJ©¤A£A)\EÏÙ¢A×£p½x¤A°İ—£AÍÌLHSú¥AF!Ï¥A= WS•Í¥A…knÁ¥A¸¹(¥A    e> ¸ž*žvtr-TRûŠzVž˜ž„3ˆ PK!)“ S,[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒ5[”8ejҏEù€‘3I,’±e»Uû÷LÒDB¨ l,ÙsçŞ3ãõæ0ôjO!ZÇ%¬ò±qµå¶„÷íSv *&ä{ÇT‘"lªË‹õöè)*éæXB—’¿Ó:šŽŒ¹óÄRi\0É5´Ú£ùÀ–ôuQÜhã8§,P­¨Á]ŸÔãAžO$úêş$³J@ï{k0 ©Şsı-%›réœ4±³>^ è³ cå瀹ïUVlMê CzÁA0t’!éëùŒ,£…üwÇ3È®i¬¡Ú™İ ëÈ'ãÙlÿÀ"ZıÂb·0è鯫OÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=ş®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®¨Éÿ³Ã0̞OÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½¨eªÔе¸ùÖıÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡wÙ7c»(Eb²Ë®»öCœAǠҟÛ×åãƒ7Îß՛K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ğ|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´ßIÈsQ}#Ր…­µİ Öµ+Õ!ï,İ^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ıÿÿPK!j_¼âö%theme/theme/themeOverride1.xmlìYϏ5¾#ñ?ŒæIvó£Y5[íæGºÛVMZÔ£“qfÜxÆ#ÛÙmn¨="!! â@%nP©•¸”¿f¡ŠÔgÏdÆN¶]i…šH«Œç{ϟß{şžgöò•û1õŽ1„%¿öaÕ÷p2aIŽ{4øà’ï ‰’Q–àŽ¿À¿²ûş{—ÑŽŒpŒo€-'öÀO"vPǏ¤Lw*1ÛH|ÈRœÀ½)ã1’pÉÃJÀÑ øie«ZmVbDN(*+ì%(†¹nL§d‚õ­`VS±]ʽcD;>¸ØÉߗ¾G‘p£ãWõǯì^® ÜˆÊ ¶†İ@r»Ü ˜mé9y8.&­×õæ^á_¨\Çõ[ıf¿YøÓ4™à$çbúlì·÷{k€²Ÿß½Vo»fá ÿÛkœ÷êká5(ó__Ã]ˆ¢…×  ßXÃ×ë­­nİÂkP†o®á[Õ½^½eá5(¢$™­¡«ævw¹Ú2eôÀ o7êƒÖVî¼DA5Õ¥¦˜²Dnªµİc|¤H’Ä“‹OÑj²‹(sâ’0‚ÂKQ W·ªƒê6üUߺş¥#‚v02¬/`"ֆOL8IeÇÿ¼úäÕó_=ê>xvúà—Ó‡Oüœ9²¬PšV/¿ÿâïǟz=ıî壯Üxaâÿé³ß~ıÒ „•–!xñõ“?ž=yñÍçşğÈßãhlÂG$Æ»ŽO¼[,†…éØÌñ˜¿™Å(BÄ´ØKB¤fqøïËÈB__ Š¸}lGğ‰q¯ÎïY„‡ŸKâğx-Š-àctŸqg®©¹Œ0æI螜ÏMÜ-„Ž]swQbå·?OA[‰Ëe7Â͛%…8ÁÒS÷Ø cÇêîbÅõˆL8l*½»ÄÛGÄ’[ÕTò²p„|[±9ºãí3êZuÛH؈:ȏ0µÂxÍ%Š].G(¦fÀ‘Œ\$‡ >1q}!!Ó!¦ÌëX—Í ë5’~ äŝö#ºˆm$—dæòyˆ3‘=6ëF(N]Ø!I"û‘˜A‰"ï&“.ø³wˆº†< dcºïl¥ûl5¸ ÊjR* Dİ™sG.¯bfÕïpA§k©á·ô<&əâ¾"ëÿVÖAH_|ûرª‹*è{œ8wÔÁŠŒo­Šw—ñ€\|íî¡yrÃvYo`ï¤ûtûÿ{骴Ÿß¾`— ò­ŽŠÙQ]Üãçö)¡t( }tĞ™‚ *;ı8Š‹ç¸4‚Ÿj'Ã.äHÛxœÉOˆŒ†Já|_ó•“Pä®Cá¥LÀ±_;}+<ÇG,ÈWk5õhš‰‡@²¯6ŠqxԐºÙ*Á ÷šm(2&eû&$ŒÉlÛ­å  ’~0‡ 9H蕽m‹KÊı2Uk,€Z‘8:ypàêø:˜€.cGIüŸ¤át‹«ùá¢A’…C׃áäd É[ø¼¾=½€ÑJi¢U[ØXá4>> ^©¶.!«iJR K­ùQİ‘´“Ì©Mf)‘j+‹ÇLî›<ãsß±ü6`ܙæchartLegacyPb.xml<ÏMnÂ0à}¥ŞÁš}q ª" ;ĦbS`lçGqƑm½=ÑaåçožFšİá1yqs1 ”«„C쀝‚ËïñëDÊ­ö‚?—à°ÿüؙÆøø£çó- ځ©1 úœçFÊdz7é´ ³Cšµ!N:Ó7vÒF}§İ“—UQÔÒô:f×®Tàs "?(ّҵ««£dGJÚ‡™ÿ…æ/ywÖ,kîlX6,[–-KÍRƒèı€#´< ÚàO/àrÿÿÿPK-!Û~ûğŠ[Content_Types].xmlPK-!"aËüÀ )_rels/.relsPK-!Ó͟Ğ>chartLegacyPb.xmlPK¹ T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dşÿHA4ÿÿÿÿDINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXX,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon Feb 01 11:09:09:100 2016wº`KKwº`¡" dşÿH ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} $ Ğ>¶@‹‹ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&M&“Éd2Ù?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon May 02 12:18:34:253 2016wº`KKwº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} Û)Ğ} Ğ} mĞ} Ğ} mĞ} m Ğ} mĞ} Ğ} *Ğ& ,@ ,@ ,@ ,À" ğÀÎ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀ ğÀÎ ğÀÎ! ,À" ğÀ¼ ğÀ¼ ğÀ¼ ğÀ¼ ğÀ¼ ğÀ¼ ğÀ¼ ğÀ¼ ğ@ ğ@ ğÀ¼ ğ@ ğ@ ğÀ¼ ğÀ¼ ğ@ı 0J¾111111112Ğ Èı 3¾ 45ı 3t¾ 45ı 3h¾ 45 ı uı ɽÊ|Ÿ@Ë€Ÿ@ı o$½Ê|Ÿ@Ë€Ÿ@ı É$ı gTı Ëoı É$ı Önı M(¾ ¬¦ ¬¦ ¬ ı •)¾œ¡­§¡­§¡­Î ı —]¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —^¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —_¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —`¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —a¾ ˜¢®¨¢®¨¢® ı —b¾ ˜¢®¨¢®¨¢® ı —c¾ ˜¢®¨¢®¨¢® ı —[¾ ˜¢®¨¢®¨¢® ı ™G¾ –£¯©£¯©£¯Î ı š\¾ž¤°ª¤°ª¤°Î ı M2¾ ¬¦ ¬¦ ¬ ı N3¾…|±Œ|±Œ|± ı —4¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —d¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —e¾˜¢®¨¢®¨¢® ı ™7¾–£¯©£¯©£¯ ı ™8¾–£¯©£¯©£¯ ı —f¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —:¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —;¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —<¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —=¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —g¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —?¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —@¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —A¾˜¢®¨¢®¨¢® ı —B¾˜¢®¨¢®¨¢® ×D‚l,lŽ,,,,,,,,,,,,,*************** ğÀ¼! ğÀ¼!" ,À"# ,À"$ ,ÀÎ% €¼ı —C¾ ˜¢®¨¢®¨¢® ı !›D¾!Ÿ¥²«¥²«¥² ı "ME¾" ¬¦ ¬¦ ¬ ı #OF¾#evxtvxtvx ¾$ÌÌÍÌÌÍÌÌÍ ı %ÕM!%Ç DÀDÀ!% DÀDÀ,%ÿÿ D%ÀD%ÀD%Àd!%Ç DÀDÀ!% DÀDÀ,%ÿÿ D%ÀD%ÀD%Àd!%Ç DÀDÀ!% DÀDÀ,% ÿÿ D%ÀD%ÀD%Àd׺d****>¶@_‹‹  ™*å" ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Wed Jun 01 09:06:57:27 2016wº`KKwº`¡" FX, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} Ğ} mĞ} } ¶Ğ} } $ Ğ«ááááááááá á á ြ ြ ြြြြြြြြáááááááááááı Ôw¾ÒÓĞÓı Ùx¾×ØĞØı Ûy¾ÜÜÜÜı Şz¾ßßßßı ä{ı å|ı å}ı ~ı åı å€ı ı ç‚~ ñC0Jñ½èYÀñC0Jñ~ YÀı ჾ òò½éònä@ò~ YÀı 焾 ññ½èñ!Ş Añ~ YÀı á…~ òÀıå@ò½éYÀòÀıå@ò~ YÀı 熾 ññ½ èñhüä@ ñ~ YÀı ᇾ òò½ éò } ò~ YÀı  …ëQœt7xA …ëQà–ÊuA !Ÿ™X`š$À R¸,CñœA ®Gᬏ»A "ñ×Z Â×@ı ‚ˆ c)\bwA c…덒xA ƒ:@ ®¾5@ c'Á)œA c…ëQÏ/œA dxºèz{Ğ¿ı  Házt±×iA 333½ErA !£Àc—ê´D@ R¸Ea†A ®G§\2“A "pË^›¡É5@ı ‚‰c®GáúƒkAcš™™Aß`mAƒ8'´’"@cš™™£¿Ac¸…_çnAd+¬F²œJç¿ı ®G)â?aA ázžÎÓ`A!PU^”À š™™kɝ†A Ház’ÕɆA"üÍ2³LXè?ı ‚cfff¦Àu^Acfffæ M[Aƒ‘‹~è½$ÀcÂõFJc„AcÃõ(Ö;eƒAd-™dwxÀı L )\²e†_A~ ·¶X!»|Å|KÀ = ×s†A ÂõPX¿wA"g ûzGÀı ‚q~ cËéáOcìQ¸†PAƒIbØ2rH=@cHáz¬2_nAcö(\ŽØvAdbËÆ|8I@ı K~ §Ïò^ = ×C…‘UA!VD‰vÀüD@ Âõ±sA Ãõ(ìÊfvA"®Ä5Cg1@ı ‚Š½c¯´mcãíùvƒ8æY?O!@cq= >õsAc…ëÁy6tAd¿9Œ£mô?ı çrñ{®·+àTA~ ñ×" Cèu2â¨OHÀñ\Âæ6pAñ)\Â|ØrA â?:0@ı ዽòğXò¦Çé$͏ ¡Ÿ(Àò¤p=ÙtAò= ×ÃérAz}Â‚÷#Àı 猽ñóUyDñÛGEOèR¡*óúˆ/@ñ…ë±v‰gAñ\Â¥<oAƒq í@@ı á~ ò?2mòq= ÷ •QAéÑ·:Jä?ò{®7p*pAòq= ?émAĞ ãİíñÀı 玽ñ[ÓÖ4ñ#g?è[ÌôÉìı3@ñÍÌ̄IeAñ ×£€ÈÿjA@œ£ñ;Ø:@ı áòš™™ÙgD@AòÃõ(|¸CAé`Š¢Jî75@ò¤p=‚cÜdAòö(\ß)ÄgAù@0ÎÚ+@ı 琽ñŸ´?+ñÏZø0è‡Ñu*@ñ…ëQž`bAñR¸mw¹dAߋû ÿŠ)@ı ᑽò–.ò;Ş1égÆd,@òÍÌÌlp¦_Aòš™™9ªÀbA˜ Ï2@ı ç’½ñό¤ñoË7èîªõófP@ñHáz4OÁUAñ{®—ÂDbA.ùH¥üP@ı á“òìQ¸~g2AA~ ò¯  é6o½ª:¥CÀò®GÁ¢æ`Aò¤p=:…aAäâ~ÂåM @ı 甽ñc·Cñçñ¥,è<´…GAÀñ¤p=ڗ±bAñ®GáªÜÜ`A‹±ßٖ#À×D¼l$$$$bTJJTJJzzzzzzvvvlvllvlzlllv á!á"á#á$á%á&á'á(á)á*á+á,á-á.á/á0á1á2á3á4á5á6á7á8á9á:á;á<á=á>á?áı ᕽ ò÷‘T ò£0“' é([Ëkwh6@ ò ×£"‹[A òÍÌ̌Qa`A UàÔ¿³ğ2@ı !ç–½!ñSh&ñÉ®!èQHî;|3À!ñìQ¸.w¦^A!ñ= ×Ó?_A!M‰ğàNò?ı "á—½"òhEò&"é•'7÷’ä^@~ "ò׺ŽU"òq= ÷â¤[A" ’5|Y@ı #ç˜#ñ= ×#ü¶0A~ #ñÃ4ñ#è½Ê dä¢%@~ #ñ7£sb#ñ¸…‹6ĞYA#Úß,mïO@ı $ᙽ$òKßò3a$én8¶+À$òö(\–pXA$ò333“ ÔWA$`¼QÀı %çš½%ñ£)ñ+Ú©*%è/ '04@%ñÂõØíùVA%ñáz¾F=UA%ëpƪ=Àı &᛽&ò;˾ òO¼š &é¦n—‡aB@½&ò#ˆ8òÄwy&zû't·\@ı 'çœ~ 'ñãé%'ñÂõhµG2A'èÄ ¢{±L@~ 'ñ[vw'ñfffvdpQA'k©M›Ü Àı (᝽(ò+×bò'„İ(é‡r„”ÿ¿(òq= ÕØRA~ (ò›¹k(wà)"Àı )çž~ )ñk¯³ )ñffffì #A)è2%rö&>!@~ )ñ¿L¿H)ñq= ·äàPA)Üi”<F@ı *៽*òKÂ6ò³`M*éÕ+ºjE@½*ò›ÈÚbò¿_e*ê֍ÓBB@ı +ç ½+ñÿº± ñ'«+èÂOàS2™Y@½+ñGúOñç¢ød+{«q8%@:@ı ,᡽,òœqòSgİ,év‡OÓ(z@½,ò묉[ò?•d,¡æÑMt~"@ı -ç¢-ñÂõ(û(!A~ -ñÓ-è“)0R©´H@½-ñCÆÏañÇ;Âb-HŽˆ&Güî?ı .᣽.òë_+òŸ .éåÍ%¤9&6À½.ò_®Ô_ò§!I`.úµ§aŞ?ı /ç¤~ /ñß) /ñ®Ga+î#A/è Õ ş J@½/ñ¯Ñ„5ñ¿VU/:oô”´„M@ı 0á¥~ 0òPê0òfffæ  A0鏷0 dAÀ½0ò“òåBòç0dQ0tBÔª5@ı 1禽1ñGÚ«ñ?Şi1èo„ïmo2À½1ñ{Ù^UñÍ÷O1ãÇ>Ê7PÀı 2᧽2ò7!VòËo{2éxž×''z@½2òÿEL!ò¯k|H2Ìt{l]@ı 3稽3ñà äñËӁ3è?Z™^57@½3ñž‡]ñçŸF3–6mC~8Àı 4᩽4ò“Â@òk¶× 4éã‡ÌÓ´@~ 4òc°<4òš™™ùSFBA4L¡,}Š‚@ı 5çª5ñq= çç2A~ 5ñw}}5èÙÁug”ĞQÀ5ñ…ëQ8Ù·bA~ 5ñÛ°25@lá¢|šSÀı 6á«6òfffæ¬ò!A~ 6òçñ6é;Ad @½6ò÷ÈK5òCó(16®ÄšÑ Àı 7笽7ñW»ñcŬ7è|ºj8Ž±QÀ7ñÃõ(>ô0A~ 7ñÿ·7/7êı;µ~S@ı 8á­½8òƒ±ªò7$Á8éi²A *¯<À½8ò·3'òÛ$¨+8{ó-1»&@ı 9箽9ñ'&'ñÏ]M 9è&YN:G‚b@½9ñk§° ñ3l*9ïÃ[¬²æt@ı :᯽:ò·A òóŽğ:éɚ¿žœGÀ½:ò;êª1òÿ% *:HT #O³.Àı ;ç°½;ñ(%ñ#›>;èÜKT·m@½;ñÛ5ñ1G(;?SíÇj[@ı <á±½<ò·1Å òC><éP;®‹æÈ;À½<òƒãp#òW€X'<V‡ &@ı =ç²½=ñãN·ñë`À =è•Îž ³=À½=ñÿ5ñOÚ#&=쩘s &<Àı >á³½>òßâJòÏ֏>é9MU°«"LÀ>òÂõ3BA~ >ògc&>I'óîD@Àı ?ç´½?ñã2Ç ñûí?èËÂÃjˆŞAÀ½?ñçC=ñÃ_»%?î³-«CÀ×D"lllhrll^rhr^^^h^hh^^^hrhh^^^^^^h@áAáBáCáDáEáFáGáHáIáJáKáLáMáNáOáPáQáRáSáTáUáVáWáXáYáZá[á\á]á^á_áı @áµ@ò= ×£0¥A~ @ò_4p@é[½DËz‚X@@òÂõ( s#A~ @òÇÊ"@˜Ä¿¢™`@ı A綽AñëŒ{ñ{$AèD@ñ9.ŠÀ½Añ«OÍ0ñóì!AıqúMr}>Àı Bá·½Bò;òËn˜ Béç7Î a@½Bò¯wwòsP B_ÖX~êE@ı C總Cñ‡½¾ñSàCè‘cÅği<@½Cñs?:ñ×Ú[CŠÅº…rğGÀı Dá¹½Dò¶Xò×L›DéS/!¸a„@½Dòϱÿ:ò_Â)Di0ÙÿpHÀı Eçº~ Eñ‡–MEñìQ¸ÅAEèáògmQÀEñìQ¸^MHDA~ Eñž×E(ü&$iuJÀı FỽFòŸëTò'÷FéxDÀ 7U@½FòªLòoFàkgwU@ı Gç¼½GñüOñ£n”G艐!=h!C@½GñG&æñÇ(ÔGéâÍE}„(@ı Há½½Hòwøƒò?ÇÑHéutÂÔ|ì@½HòÃæ'ò{#H‡P§“‹@Àı Iç¾½Iñ_/Zñ—f˜Ièײ[«åƒ@½IñÃñ¿©I™‡Ê¤We@ı Já¿Jòffff–†ò@~ Jò…ıJé˜q ‹Çúe@½Jò‡? òËí5J†; Ç"ÔR@ı KçÀ½KñÓúŞñ+T2 Kè÷òÛkŠk@½Kñ?Ÿh ño}9K‹%³P_~O@ı LáÁ½Lòñ2òk;L鯆žá‘8@½LòCº?ò·VL5Ò'읆7@ı Mç½Mñ+¼ñ7¯ MèçëSV÷A@½Mñ§Šñ¿c†M¶mÀÊD@ı NáÃNò®GáVk!A~ Nò!;ANé>¯İMPãXÀ½NòG²üò«çNë•kYĞ…Ü¿ı OçÄ~ Oñw$Oñš™™™—EAOènbבÇL@½Oñû#xñc7¢OžòW×ØÇ<@ı PáÅPòìQ¸g]A~ Pò+î¤PéAş%²Ù­L@½Pò_w¬ ò§’şP¹-•`‹%Q@ı QçƽQñXˆAñ÷•ÔQè)*YÇcKÀ½QñD ñ›ÎQqµC9ıa[@ı RáǾ Ròò½Réòì\Aòg¿šRocç?3~p@ı SçÈSñ½Sñ?º»èñÇ$mñ“‘áSA“8Zh@ı TáɽTò¯=Öò÷Á¾Téc|ñ¼ÁõOÀ½TòÛq!òcÈBT¬ëı$åJÀı UçʽUñı+SAñ‡”Uè¿İØnI¶?@½UñÛ¾\ñזU ÒP­T@ı Vá˽Vòo»ùòûÊDVé-A D¦DÀ½Vòû°WòùV%üK8à Àı WçÌ~ Wñ3d“WñÂõ(;½AWèìşº ,>‘@½WñSİ ñŽX#W°¨ 1n@ı XáÍXò½Xò»jéò§¥õò³Ä X¥»Qu2f@ı YçνYñ;g?ññƒ AYè°%o&jVÀ~ YñÛºYñÂõ¨Ô,!AYƒ«oB·ÕP@ı ZáϽZòO9*òSZéT‡Àd@½ZòÇ Ûò‹_ Z íüFÑ[@ı [çн[ñsYñKFL[èîªó.Ì,À½[ñ}| ñÏr< [é|açÖ@ı \áѽ\ò'Áòóü \é•¿‰à½T@½\òß •ò‹® \.VA«…8D@ı ]çÒ½]ñ¯fFñ Ï=]è|Ø[óR@½]ño^Âñï*‡ ]È#,!Ça@ı ^áÓ½^ò›ŸòS A^é|Ó:¿6À½^òs"ßòÍ` ^óµó rW@ı _çÔ_ñ½_ñtœ@è_ñffffœâ@~ _ñ“%£ _ÌkN™º@×Dnlr^^^^r^^^^h^^^hhh^JL^^^hLh^^^^^`áaábácádáeáfágáháiájákálámánáoápáqárásátáuáváwáxáyázá{á|á}á~ááı `áÕ¾ `òò½`éò@PÀ@ò8 `MˆÎ›§³@ı açÖañš™™™Ï)A~ añ;‹™aèbÚĞ,5ÿVÀ½añ*Ç ñ§² aÜFZJB;Àı bá×~ bòÍû5Abò~ béYÀbòÃõ(Üí‡#A~ bò3=… bߞÁŠÍBÀı cçؽcñ¨Üà@ñ[lÏcè ŽÃ pù¿½cñCıÿñ7Ã| c*e™dö%a@ı dáÙ½dòëˆeò@`î@déž2r#oCÀ½dò]ò¤¤Ad= M[iëPÀı eçÚ½eñ2 ñÍÍ^Aeè‰Íôv£¾Àeñ®GáÕA~ eñv“eÍ|†ş†B@ı fáÛ½fòwÓ¤ògféHšŽ¸ñ³k@½fò“(oòj=f™X<@ı gçܽgñ·0»ñëV<gè˜ë߅a DÀgñq= ×'ªAgñ®Gá¤oAg+I㟡6@ı háİ~ hò_Uhò½héYÀòGΟ3òûâùh'ÆW«-#UÀı içŞiñiñffffÊğ@½ièñû8%ñ«ƒğiWçõ$:&@ı jáßjò= ×£¡>!A~ jò Šõ@j釹S/ÁUÀ½jò+”/òÿ@j·y¨¼0UÀı kçà½kñcpVñ0Á@kèò4ùå+UÀ½kñOññ/ ´kB™SçÂùLÀı láá½lòhşá@ò¿˜Şlé²icş2\@½lò(Zî@òdlÇÅ:4kts@ı mçâ½mñw•Óñk mèLT¢‹Ü:@½mñ bAñ7ØømK…“8Îrd@ı náã¾ nòò~ nén#½nò§èíı oçä~ oñQ®%Aoñ½oèYÀñ¿àyñc*ÄoEïf¡#@PÀı páå¾ pòò½péòŸ·îòoj¤pe¡ªÖÑjBÀı qçæ½qñ¯nñÏ Kqè–Sv`¬0N@½qño ñÃɗq½úN|âU@ı ráç½rò?Ŷòdzréİ°=!>àH@½ròoÁ‹ò_r4°:©5@ı sçè~ sñ9Ó4Asñ½sèYÀñÃJñ÷ s{*…‰´6Àı táétò½tò3Êétòq= ×£FÀ@~ tò3¾ñtU²"©¢@ı uçêuñ= ×£`ÒÑ@~ uñ7ª„uè\³b¸€3@uñ®GáRÌà@~ uñ0Ruñ7ù~ ­z@ı váë½vò‘òbAò?$¡véI§}3?À½vòA%ò úKv+ƒ¯¡¦~0Àı wçì~ wñ›–wñ½wèYÀñGi ñG<wËÏkç˜OÀı xáí½xòG:#ò€´ö@xé6ͦ"ºW@½xòİ òÀßAxaûurÛ`KÀı yçîyñq= ×C‘ã@yñ½yèYÀñ`ìñÛ¶²y‚[J+©€:@ı záï~ zò+FzòÃõ(\G-â@zé•= Ûùk@~ zò?Ÿşzòffff4pAzk¬ÍK #T@ı {çğ~ {ñ9´@{ñ½{èYÀñCÂóñ üz{ülÓÆß'Àı |áñ¾ |òò½|éòë Ÿ|òÃõ(\³A|…K6mä†|@ı }çò½}ñó2ñ[z;}è¤ ’@a·@½}ñ/¬Ãñ—È[}üú^4š~5@ı ~áó¾ ~òò½~éòß òóıY~šá9N†i@ı çô¾ ññ~ èñffff¾?ò@ñq= ×5 A¹¯Õªê¯U@×D lJhf^^h^lTXh^^^JTJ^^T`r^T^XrTV^J€áá‚áƒá„á…á†á‡áˆá‰áŠá‹áŒááŽááá‘á’á“á”á•á–á—á˜á™ášá›áœáážáŸáı €áõ¾ €òò~ €é€#½€ò·öı çö~ ñct’ñ½èYÀñ[Ã×ñ{ñã0®±ÚUlL@ı ‚á÷‚ò½‚òãs<é‚#½‚òsåxı ƒçø½ƒñk ñÿèÌBÄáÈyQÀ½ƒñk ñ‡¸JƒkdoLÏ"@ı „áù„ò½„ògevéòĞğ@ò·„¿Œ!£?@ı …çú~ …ñÿ!õ…ñ½…èYÀñÿ!õño …>oåùÌ@ı †áû†ò†òìQ¸m~ó@½†éò·|4†òìQ¸m~ó@†?óÅwÏT+Àı ‡çü‡ñ½‡ñã¼Èèñïö°ñã¼È‡º¾Û‹–ö@ı ˆáı¾ ˆòò½ˆéòòJAˆòq= ×cgñ@ˆõW—ëuY@ı ‰çş‰ñ½‰ñ€1Ç@èñk]1ñs¶ ‰›‡¨V_;B@ı ŠáÿŠò½Šò‰AHAéòÛ?ùòJî@Š+ïí?9Àı ‹ç¾ ‹ññ½‹èñò/ñ3”x‹|F«²×[@Àı Œá¾ Œòò½Œéò“£Yòç:dŒ:·2¯ eDÀı ç½ñیMñ_èi8Dƒ6@ñìQ¸ÁKò@~ ñ‹Ëa©2³>†¦6Àı ŽáŽò½Žò›ÒNéò¯w%òÛQŽn å½Ø ‰@ı ç½ñÀÒ@ñYË@è«ªªªª;À½ñãñ¿< ìfÂ'ŒCÀı áò½ò c—éòìQ¸•Eğ@~ ò½ëRA¤c‰L´”9Àı ‘网ñ‹ñxñ«ys‘èÚ=a9ÙÀ‘ñ®GẊò@~ ‘ñù%‘\‰ñJBÀı ’á½’ò1ØAò'*(’é -E3JA@½’òK%0ò[¦’lJ"4¶$Àı “ç~ “ñÄ“ñ½“èYÀñÄ“ñÃõ(\ã@“›ž$ՄMQÀı ”á ¾ ”òò~ ”é”#½”ò¢â@ı •ç ¾ •ññ½•èñ'|˜ñ"ß•³Æ¨¢ßšPÀı –á ¾ –òò~ –é–#½–òYHHAı —ç ¾ —ññ½—èñtñ8İ@—  í@Å|IÀı ˜á ~ ˜òa;.A˜ò~ ˜éYÀ˜òffff(~A~ ˜ò/^¶˜9Úv¦xSÀı ™ç~ ™ñ§Ÿ™ñ½™èYÀñ§Ÿñ“޳™÷rAž‰P‰ÈèbX@ı ŸçŸñ½Ÿñ7œ)èŸ#½Ÿñ:R×D lJTN^LTdLVLLJJhL^`h^`JJJJfT^hJNJ á¡á¢á£á¤á¥á¦á§á¨á©á€¼ªğ ı  á½ òOc6ò¨Æ@ é¶³"LSÀ ò= ×£¨ÿò@~  ò¨Æ@ ­JÎVüEUÀı ¡ç¾ ¡ññ~ ¡è¡#½¡ñ€÷Ä@ı ¢á½¢òå&ò'q!¢éûGe ,À½¢òå&òU(A¢А½Xù 8@ı £ç¾ £ññ½£èñߛ®ñä+£nùÊÏ.·RÀı ¤á~ ¤òɚA¤ò½¤éYÀò/IòW`#¤d¬*\ÇIÀı ¥ç¥ñ½¥ñ¡ûù@èñ?’$¥ñÃõ(\ÏV³@¥ë;h޽_1Àı ¦á¾ ¦òò~ ¦é¦òìQ¸…¤@~ ¦ò A¦ùıø½yEU@ı §ç¾ §ññ~ §è§#½§ñô­@ı ¨á¾ ¨òò½¨éòe¢3AòAø@¨ñÜ×£»WÀı ©ê©c…knÁ¥A©c¸¹(¥A©ƒŒ/œñÊä?©c{î<VÉA©c »‘!ÊA©dÛ&î @ı ªë¾ªììîî×pÈhJ^JTX\JJz>¶–@dî‹‹ê©©©ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&üı~¿ßïç?'üı~¿ßïç?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon May 02 09:33:43:95 2016wº`KKwº`¡" Zşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} ’} ’} m} m} m} $ } $ } ¶} mŽ} $} ’ } m} ’ } m ,@ @ h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@hÀ!óÀ‘!ÿÿ¾&Žı âı 6¾ 778ı 6v¾778ı ã½9|Ÿ@;€Ÿ@ı Ùı Ú½9|Ÿ@;€Ÿ@ı İı ޾ ¾ ä:<ı Û ı Ü ¾ :<ı ß ı à ¾ ı ×½¨@ÌØ@æ€PÖ@-ëoUÆ×u$ÀDÀDÀDÀd%ïe]ÅH¿)@DÀD@d½¨£ı@æ@rş@-ë2ïÁ¦­Ø@DÀDÀDÀd%ï„ *r,@DÀD@dı  …ëQœt7xA …ëQà–ÊuA !Ÿ™X`š$À R¸,CñœA ®Gᬏ»A"ñ×Z Â×@ı × ½©@.Ø@ç)Ù@-ìjs<ñ3@DÀDÀDÀd%ğk0RqÚ-@DÀD@d½©ĞÖü@çÀÃü@-ìf1»]†Ğ¿DÀDÀDÀd%ğb6Şáß*@DÀD@dı ‚ˆ c)\bwA c…덒xA ƒ:@ ®¾5@ c'Á)œAc…ëQÏ/œAdxºèz{Ğ¿ı ×½©€vÊ@ç¶Ò@-ìœGºÑ´D@DÀDÀDÀd%ğí#žߖ%@DÀD@d½©$ğ@çP¨ó@-ìÓSpïtÉ5@DÀDÀDÀd%ğãÍf¤]"@DÀD@dı  Házt±×iA 333½ErA !£Àc—ê´D@ R¸Ea†A ®G§\2“A"pË^›¡É5@ı ×s½©,Ì@ç€Î@-ì.nè±1&@DÀDÀDÀd%ğI؈ ![!@DÀD@d½©póğ@çàÓğ@-ì%!µ=`Fç¿DÀDÀDÀd%ğ!WŸ6q@DÀD@dı ‚‰ c®GáúƒkA cš™™Aß`mA ƒ8'´’"@ cš™™£¿Ac¸…_çnAd+¬F²œJç¿ı ×½©ªÁ@ç;Á@-ì Ù÷'£ÀDÀDÀDÀd%ğ÷ÍM‘á@DÀD@d½©À(ç@çàUç@-ìøË[è?DÀDÀDÀd%ğvJëÍUÍ@DÀD@dı  ®G)â?aA ázžÎÓ`A !PU^”À š™™kɝ†A Ház’ÕɆA"üÍ2³LXè?ı ×½ ©1¿@çõ»@- ìd ˜'½$ÀD ÀD ÀD Àd% ğ“G±ëÿ @D ÀD@d½ ©€àä@ç`Üã@- ì:É®şöwÀD ÀD ÀD Àd% ğÚõa HŽ@D ÀD@dı ‚ cfff¦Àu^A cfffæ M[A ƒ‘‹~è½$À cÂõFJc„A cÃõ(Ö;eƒA d-™dwxÀı ×L½ ©$À@ç­@- ìkĞ¿ª—|KÀD ÀD ÀD Àd% ğÁ|GÕkÅ@D ÀD@d½ © ˜æ@ç@QØ@- ì!65€GÀD ÀD ÀD Àd% ğw›«E1¸@D ÀD@dı L )\²e†_A~ ·¶X !»|Å|KÀ = ×s†A ÂõPX¿wA "g ûzGÀı ×q½ ©.ª@çì°@- ì’_ë!\F=@D ÀD ÀD Àd% ğ2êo#j†@D ÀD@d½ ©Ï@çe×@- 캣ÆkD8I@D ÀD ÀD Àd% ğÇ"¥`wÛ@D ÀD@dı ‚q~ cËéáO cìQ¸†PA ƒIbØ2rH=@ cHáz¬2_nA cö(\ŽØvA dbËÆ|8I@ı ×K½ ©¯@ç¶@- ìÉê2ì•şD@D ÀD ÀD Àd% ğrÏæîÈ{ @D ÀD@d½ ©ŠÓ@ç€ğÖ@- ìJc¾Œ-g1@D ÀD ÀD Àd% ğÜ·WŸn@D ÀD@dı K~ §Ïò^ = ×C…‘UA !VD‰vÀüD@ Âõ±sA Ãõ(ìÊfvA "®Ä5Cg1@ı ׊½ ©ñ±@ç~³@- ìÄ/`„I!@D ÀD ÀD Àd% ğ«8êc£}@D ÀD@d½ ©ÀoÔ@çÀ²Ô@- ìuù¨µ‚}ô?D ÀD ÀD Àd% ğƒl~’V@D ÀD@dı ‚Š½ c¯´mcãíùv ƒ8æY?O!@ cq= >õsA c…ëÁy6tA d¿9Œ£mô?ı Ø )ª`Éí@DÀ% ÀÀ)è@í@DÀ% ÀÀ-íe$ıZ*ÙÀDÀDÀDÀd%ñëâ¼Í@@DÀD@d)«p2ADÀ% ÀÀ)êĞ{ADÀ% ÀÀ-í)Y]İ5í@DÀDÀDÀd%ñ’ žKãDA@DÀD@dı Ïl¾ ĞĞĞĞĞĞı á½åè†A鸪A-î//’Ëä?DÀDÀDÀd%òY@DÀD@d½å¸ñ)Aé>„5-î<J' @DÀDÀDÀd%òY@DÀD@dı Û c…knÁ¥A c¸¹(¥A ƒŒ/œñÊä? c{î<VÉAc »‘!ÊAdÛ&î @ı ÁKı ÁL×(öT*XŠnhhhhhhdddZšh>¶@‹‹å2ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„& …B¡P(Ä?' …B¡P(Ä?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Mon May 02 09:13:19:769 2016wº`KKwº`¡" ZşÿX ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} I Ğ} mĞ} ¶Ğ} m Ğ} Ğ} ’Ğ} I Ğ} $ Ğááááááááá ြ ြ á á ြáááááááğ Ñı Ôw¾ÓÓÓÓÓÕÖı Ù(¾ØØØØØÙ¾Ö××××××Ú¾Ö××××××Úı Û)¾ÜÜÜÜÜÜİı Ş*¾ßßßßßßà¾áââââââãı ä+ı ,ı å-ı å.ı å/ı å0ı å1ı æ2ı ç3ı 4~ ñ¤‰"ñÂõ(ŞÄAè«ZÑh±SÀ½ñÆñcG8/”2¦LÀı ‚5ı $6 cHázˆ)—€A c®Gá@EكA ƒ²aèü¡£3@ cÃõ¨‘wè£A c×£püQ;¦A dҙÏÿW'@ı 7ı %8  ×£ô™pA ö(\Ç;3mA !<Û6H0(À  ×£9€”A 333Õeô’A "-“{;+Àı á9ı â:½ ò³{ï(ò2 éEËe\‹ÈMÀ ò{®g?˜\A~ ò#½h cfff.>aA c¤p="'`aA ƒwZ+©©ú? c= ×Äğ„A c¤p=B×z…A dU΍Iñš@ı ç?ı @ñš™™af A~ ñ#uÇè鴐zrKÀñÂõèÒ1A~ ñ/\¬%Mɟ—%¦A@ı áAı âBò®GᘠA~ ò?ş évªcW°A@½òk`û-òûx¶-hÎ D5»â¿ı çCı D½ñ#°g ñ‡‰è²¤š"À½ñï/†2ñ3ÈÜ70wpæª!%@ı áEı âF½òŸéîò‹DÔéOԊ^,ÀòfffŞç`Aòö(\_û&ZA+~(t6£6Àı çGı H½ñ»‰%ñø\è¤H Ì)†Z@½ñ붯ñCáÒ GâúuG@ı áIı âJ½òzÚ@òÓZÙévÄ œV?@ò®GáRœA~ òûşê|Eڊc1@ı êåòÃõ(vĞߏAòq= Mƒ€AéæuòoÎZ @òÍÌ Ä$K³Aòff¦ wº³Aäñ°Ôç@ı ë¾ìììíîîï×0v ¤..&&pvˆˆvlˆ€vlzlv„>¶@dí‹‹ê ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Wed Apr 01 17:38:45:268 2015wº`KKwº`¡" dşÿXà?à?œ&œU} I} ’} m} m} m} ’} m} m} m} $} $ } $ } m} $ } Û ,    h@ h@ h@ h@ h@ óÀ•! ;€¡ ,€¡ ;€¡!  ’À•’À•’À•!óÀ•!, ; ¾’’’““’’’’ ı âı 6¾ 778ı 6t¾778 ı ó½B|Ÿ@D€Ÿ@ı ôı õ½B|Ÿ@D€Ÿ@ı øı ù ¾ óCEı ö ı ÷ ¾ CEı ú ı û ı ¶¾ ı,ëÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ı,#ÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d ı µ¾ ş,ìÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ş,$ÿÿ(DÀDÀDÀd%ğDÀD @d ı µY¾ ş,ìÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ş,$ÿÿ(DÀDÀDÀd%ğDÀD @d ı µH¾ ş,ìÿÿ(DÀDÀDÀd%DÀD @d¾ ş,$ÿÿ(DÀDÀDÀd%ğDÀD @d ı ·3 "è†AD ÀDÀDÀDÀDÀ3 ¸ªAD ÀDÀDÀDÀDÀ, í//’Ëä?D ÀD ÀD Àd% !Y@D ÀD @d3 "¸ñ)AD ÀDÀDÀDÀDÀ3 Â*AD ÀDÀDÀDÀDÀ, %<J' @D ÀD ÀD Àd% ñY@D ÀD @dı blı ½ åè†A鸪A, '//’Ëä?D ÀD ÀD Àd% &Y@D ÀD @d½ å¸ñ)Aé>„5, '<J' @D ÀD ÀD Àd% &Y@D ÀD @d •¾  FFFFHHHH¡ ¾ HH¢¢HH££¡ ¾ HH¤¤HH¥¥¡ ı â ı ?¾ @@Aı Kt¾ @@Aı ó½=|Ÿ@I€Ÿ@ı Ùı Ú½=|Ÿ@I€Ÿ@ı İı ޾ ¾ ó>Jı Û ı Ü ¾ >Jı ß ı à ¾ ı ¸½€Á@ÑËÁ@,ë’$I’$Éú?DÀDÀDÀd% ¾J¸‡@DÀD@d½`qå@Ñàşå@,ë›rĞ$Ÿ@DÀDÀDÀd% eOڝߌ@DÀD@d¾ ••• ı $> cfff.>aAc¤p="'`aAƒwZ+©©ú?c= ×Äğ„Ac¤p=B×z…AdU΍Iñš@ı ¹Z½ ıà@Ò@Sä@,ì`3ª–£3@DÀDÀDÀd% ¾Wk‘±s7@DÀD@d½ÈbAÒèÃA,ì¢õbôW'@DÀDÀDÀd% å¿×;õD5@DÀD@d¾ ••• ı $6 cHázˆ)—€Ac®Gá@EكAƒ²aèü¡£3@cÃõ¨‘wè£Ac×£püQ;¦AdҙÏÿW'@ı º½ ÿĞ@Ó€æÍ@,ÿܖN.(ÀDÀDÀDÀd% Åç_'@!@DÀD@d½0şô@Óàhó@,ÿ†¢Ö×*ÀDÀDÀDÀd% ÷¿…_""@DÀD@d¾ ••• ı %8 ×£ô™pA ö(\Ç;3mA!<Û6H0(À ×£9€”A 333Õeô’A"-“{;+Àı &#ü Üí@ %ÀÀd# Ğğ@ %ÀÀ,Ûݘe]ø@DÀDÀDÀd%¨=ÎÛĞšB@DÀD@d#üA %ÀÀd# üA %ÀÀ,¤‘Yt @DÀDÀDÀd%] s®¼A@DÀD@dı bl¾ ••• # &gff†)A % À Àd#&®Gû~A %ÀÀ'#&ìQøb²±A %ÀÀ#&ÍÌÌ[Š²A %ÀÀ•¾,’’’““’’’’ı m½åè†A鸪A¾ ””½å¸ñ)Aé>„5¾ GGı bl¾ ×0.¤L|`ææææªö^tvvv*0>¶@‹‹ åš ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'¬ÕjµZ­Ö?(àï÷ûı~ï?)àï÷ûı~ï?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4ÿÿÿÿDINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXX,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Fri Apr 01 09:04:55:572 2016wº`KKwº`¡" dşÿX ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} $Ğ} mĞ} ¶Ğ} ¶Ğ} $Ğ} $ Ğ"ááááááááá á á á á ááááááááááááááááááá¾ÑÒÓÓı Ôw¾ ÓÕ¾Ö×ØØı Ù ¾ ØÙı ğy¾ÜÜÜÜÜİı Ş!¾ßßßßßàı ä{ı å|ı å}ı å~ı åı å€ı æı çñ…ëQœt7xAñ…ëQà–ÊuA蟙X`š$ÀñR¸,CñœAñ®Gᬏ»Añ×Z Â×@ı áˆò)\bwAò…덒xAé:@ ®¾5@ò'Á)œAò…ëQÏ/œAxºèz{Ğ¿ı çñHázt±×iAñ333½ErAè£Àc—ê´D@ñR¸Ea†Añ®G§\2“ApË^›¡É5@ı áò®G)â?aAòázžÎÓ`AéPU^”Àòš™™kɝ†AòHáz’ÕɆAüÍ2³LXè?ı ç ñfff¦Àu^A ñfffæ M[A 葍‹~è½$À ñÂõFJc„A ñÃõ(Ö;eƒA -™dwxÀı áq~ òËéáO òìQ¸†PA éIbØ2rH=@ òHáz¬2_nA òö(\ŽØvA bËÆ|8I@ı çK~ ñ§Ïò^ ñ= ×C…‘UA èVD‰vÀüD@ ñÂõ±sA ñÃõ(ìÊfvA ®Ä5Cg1@ı ኽ ò¯´mòãíùv é8æY?O!@ òq= >õsA ò…ëÁy6tA ¿9Œ£mô?ı çr ñ{®·+àTA~ ñ×" C èu2â¨OHÀ ñ\Âæ6pA ñ)\Â|ØrA  â?:0@ı Ꮍò[ÓÖ4ò#g?é[ÌôÉìı3@òÍÌ̄IeAò ×£€ÈÿjA@œ£ñ;Ø:@ı 琽ñŸ´?+ñÏZø0è‡Ñu*@ñ…ëQž`bAñR¸mw¹dAߋû ÿŠ)@ı ᑽò–.ò;Ş1égÆd,@òÍÌÌlp¦_Aòš™™9ªÀbA˜ Ï2@ı 畽ñ÷‘T ñ£0“'è([Ëkwh6@ñ ×£"‹[AñÍÌ̌Qa`AUàÔ¿³ğ2@ı á–½òSh&òÉ®éQHî;|3ÀòìQ¸.w¦^Aò= ×Ó?_AM‰ğàNò?ı ç—½ñhEñ&è•'7÷’ä^@~ ñ׺ŽUñq= ÷â¤[A ’5|Y@ı ᙽòKßò3aén8¶+Àòö(\–pXAò333“ ÔWA`¼QÀı çš½ñ£)ñ+Ú©*è/ '04@ñÂõØíùVAñáz¾F=UAëpƪ=Àı ᛽ò;˾ òO¼š é¦n—‡aB@½ò#ˆ8òÄwyzû't·\@ı çœ~ ñãé%ñÂõhµG2AèÄ ¢{±L@~ ñ[vwñfffvdpQAk©M›Ü Àı á ½òÿº± ò'«éÂOàS2™Y@½òGúOòç¢ød{«q8%@:@ı ç¤~ ñß) ñ®Ga+î#Aè Õ ş J@½ñ¯Ñ„5ñ¿VU:oô”´„M@ı ᨽòà äòËӁé?Z™^57@½òž‡]òçŸF–6mC~8Àı 綽ñëŒ{ñ{$èD@ñ9.ŠÀ½ñ«OÍ0ñóì!ıqúMr}>Àı á¾½ò_/Zò—f˜éײ[«åƒ@½òÃò¿©™‡Ê¤We@ı ç˽ño»ùñûÊDè-A D¦DÀ½ñû°Wñù%üK8à Àı áÍò½ò»jéò§¥õò³Ä ¥»Qu2f@ı ç½ñå&ñ'q!èûGe ,À½ñå&ñU(AА½Xù 8@×DÊl..$$bzzzzzvvlvlllllhll^r^h^^^^L ြ!ğ ı ê cq= ³C›A c\ÂG=ĞœA ƒ¯œ=®¹@ c\‚vÆeÀA c= ×ÜĞ·ÁA db§·g @ı !ë¾!ìììîîï×Æz>¶@î‹‹ê ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"áÿà?à?œ&œU} ’ø} ’ ø} Û ø} Iø¢áááğ€*#ğ ğ ğ ğ ğ  ğ  ğ  ğ  ğ  ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ı öw¾õÓÓÓÓ÷ı ú"¾ùØØØØúı ûy¾üüüüüıı +#¾,,,,,-ş½$ôğ?ó@ô@ó@ô@ı ÿ$ı %ı ÿ%ı %ı ÿ%ı %ı ÿ%ı óÔ¾ ffffœâ@ffffœâ@ı ó~ ­“!AÂõ(¼pÂ@½َ&Aî.[Ó¸ı ó{®”xAÍÌ̀ž2uA¤p=z¿wA×£p‰J‹vA…ëQœt7xAR¸,CñœAı óì½* €ÒÛ@êjà`ä@=OwA›–Gi ı ó~ €ƒ@ š™™™™‡¢@½ @ÉnA ~ ?’$ı óÒ ìQ¸ÅÂ@ š™™™©|ñ@ ffffŞ2ã@½ ^ž¯fFo^Âı óÓ½* ó OKX7§®›“雐Ÿs"ßı óÛ~ o9 fffffó@~ ÿ« Ãõ(\cvğ@½ wÓ¤“(oı ó~ kyÿÃõ(Ü1‰1Afff¦Æ1Aš™™Š9"A~ +×bq= ÕØRAı óŠ~ ‡¨F]Ãõ(ì!ĞQA½ühZ/ân^¯´mq= >õsAı ó³½$O©JSæ»K­7¿?ãßâJÂõ3BAı óÖ½!+hA;]gş¹å.'Aš™™™Ï)A~ *Ç ı óÙ½* rA¿‰‡'ğ*?G¥ ëˆe]ı ó‘½$_è<${Gg'#ø);÷…"–.ÍÌÌlp¦_Aı óğ¾ ½Û=³€µ@9´@CÂóı ó¾ ½3nˆc]ìQ¸•Eğ@ı óØ½Ó ğ±OAš™™™y]Ä@½¨Üà@Cıÿı ó»½—jhùò@Âõ(ÜBA½¯9TŸëTªLı 󎐜ä@ü²‡4T£c ìQ¸g]A~ _w¬ ı 󕽯5/w‰¸ ;†ž= ×cRt3A~ ÷‘T ×£"‹[Aı ó ¾ ~ t¾ ~ tı óİ= ×#F<$A½OÊşŽ|_UGΟ3ı ó”½$fÏ£0/Ö,‹V¬,c·C¤p=ڗ±bAı ó‰×£pÕ.ÌgAHé’hA¤p=JŒıjA¤p=ºBŽmA®GáúƒkAš™™£¿Aı óˆ×£pñkuA…ë!wAfff’R#uA{®“ª¼wA)\bwA'Á)œAı ó‚¾½C0JC0J×D. l$$$$@^LTz<\`<dr\HP<H>NVRP\FLHzz ğ !ğ "ğ #ğ $ğ %ğ &ğ 'ğ (ğ )ğ *ğ +ğ ,ğ -ğ .ğ /ğ 0ğ 1ğ 2ğ 3ğ 4ğ 5ğ 6ğ 7ğ 8ğ 9ğ :ğ ;ğ <ğ =ğ >ğ ?ğ ı ó¡½ W,I “ ÆŸì q= Wu0A½ œq묉[ı !óë!~ !ïƾ !½!‘òbAA%ı "óq½$"{.E×+”JƒÚDÛڅWËéáO"Ház¬2_nAı #óɽ*#·Rx ¯u6#îf¯}¯=ÖÛq!ı $óá¾ $~ $€·Ø@$½$hşá@(Zî@ı %óó~ %Ò2A%®GárŠà@¾ %~ %ß ı &óʽ&ûg«†Q&Ãõ(\Bá@½&³WUı+SAÛ¾\ı 'óé''q= ×£FÀ@¾ ''q= ×£FÀ@ı (ó¾(½(§Ÿ§Ÿı )óñ~ )ë Ÿ¾)~ )ë Ÿı *óê½*1mA]ãAá’A_ê!*= ×£`ÒÑ@*®GáRÌà@ı +ó+= ×£°±@++= ×£ gÔ@½+…¼‹ñx+®GẊò@ı ,óͽ,KIa[3A3¯ J,~ ,§¥õı -óß¾ -½-@‹æ@Cd!-= ×£¡>!A~ -+”/ı .ó˜½.=£†Aÿ2ºÇ>©2.= ×#ü¶0A~ .7£sbı /ó½$/có a A!Ê A×S-یM/ìQ¸ÁKò@ı 0ó0fffkcA0ìQ¸ÆoaA0…ëQp@bA0{®/UÏbA0®G)â?aA0š™™kɝ†Aı 1óÇ~ 1ì\A¾1~ 1ì\Aı 2ó—½*2¯ââÏÜ  ¾ ;hE׺ŽUı 3óô3~ 3Àzğ@3~ 3m&A33ffff¾?ò@ı 4ó¾ 4½4wƒõ d4~ 4“£Yı 5óº½5ÓÜ= ó¶î 5Ãõ(\ÏA½5‡º@ ‡–M5ìQ¸^MHDAı 6óå6~ 6Ÿ·î¾ 6~ 6Ÿ·îı 7ó̽7p¶õ@3d“7½7ß@3d“Sİ ı 8óú¾8½8ÿ!õÿ!õı 9ó¬9q= ×E«A½9¯¹mÈ5ïİW»9Ãõ(>ô0Aı :ó°½*:ÚºƒøŞ_Öû W(%Û5ı ;ó§½*;‡ƒ´Û\Ë£Y9Ïê<7!VÿEL!ı <ó£½*<G·†?[ñŸ([ ë_+_®Ô_ı =ó›½=«uWk(Ÿ =Âõ(ª˜ A=ìQ¸žL$A½=;˾ #ˆ8ı >ó>®GÑ¥ücA>= ׃€eXA>R¸%ë°WA>®Gá"mJfA>fff¦Àu^A>ÂõFJc„Aı ?ó¾ ?~ ?¸A?Ãõ(\Ïh´@?~ ?åÍ.A×D lRJH<JLRL6<TdHRPHz<<ZJ^DJ6T<<<^z@ğ Ağ Bğ Cğ Dğ Eğ Fğ Gğ Hğ Iğ Jğ Kğ Lğ Mğ Nğ Oğ Pğ Qğ Rğ Sğ Tğ Uğ Vğ Wğ Xğ Yğ Zğ [ğ \ğ ]ğ ^ğ _ğ ı @ó~ @€G¾ @½@™7áı Aó¿½AŸ|Å3ò¹‡À‡ Affff–†ò@~ A‡? ı Bó…¾B½BÀıå@Àıå@ı Có‹½$Cä*g¹}fß&AWGkêvğXC¤p=ÙtAı Dóÿ¾ D½DۙŸ°Ì@D~ DÛ?ùı EóÄ~ E3lE= ×£žqA½E¯¯Sw$û#xı Fó×F½Fg"ö I3«Íû5AFÃõ(Üí‡#Aı Góž½G7ǁWáBGÂõ(š> A½G_ –k¯³ ¿L¿Hı HóòH½$HÛ07ñ·ïÙ¨ó2/¬Ãı Ió¢½IgžyߢPIq= —¸¿1A~ I_ğáIÂõ(û(!A~ ICÆÏaı Jó¾ J~ J¯w%J~ J¯w%ı Kó²½*K{KÕ3 ¿( »5jãN·ÿ5ı LóûL~ L·|4¾ L~ L·|4ı Mó~ M÷Ù4M½MP…@OİYÀÒ@ãı Nó±½*N?94ë@CÿrɯÄj ·1Å ƒãp#ı Oóç½*O¢ƒ >WA/çÉ ’?ŶoÁ‹ı PóæP~ PÀzğ@¾ P½P¯no ı Qóƒ¾ Q~ Qnä@Q~ Qnä@ı RóÎ~ R_näR®Gá‚Añ@½R£jOßâ;g?Ûºı SóSš™™™ù“ã@½SÅR3A¥¨DA92AS~ Sò/ı Tó«½T·ëØ ài #éT Tfffæ¬ò!A~ T÷ÈK5ı Uó¾½*UÁhú@Sjµ‡©Cc?¦_/ZÃı Vó¯½*V©K‰A¨ş ㈠Êº ·A ;êª1ı Wó¾W½Wå&å&ı Xóø¾X½Xk k ı Yó¸½*Y§½Žïd÷×-‹$Í ‡½¾s?:ı ZóZ~ Za!ü@Z~ ZaOAZZìQ¸…¤@ı [ó¶½[s¼«²'[ìQ¸A½[ëŒ{«OÍ0ı \óš½$\Ãl*à£Ó"û&£)\ÂõØíùVAı ]ó­½*]?“i·cîӗ-wP ƒ±ª·3'ı ^ó~ ^e¢3A¾^~ ^e¢3Aı _óï½*_°©_~+Ž/ÆT+F?Ÿş×D: lBP6HJPLR@dD<DH<<JDPTP<<66<ZRH<<`ğ ağ bğ cğ dğ eğ fğ gğ hğ iğ jğ kğ lğ mğ nğ oğ pğ qğ rğ sğ tğ uğ vğ wğ xğ yğ zğ {ğ |ğ }ğ ~ğ ğ ı `ó˽`ı7Eañ`Âõ(ã@½`o»ùû°Wı aóÑa~ a¦aAaffffb‹Aa½a'Áß •ı bóÃ~ bÕ6 Ab~ b¿h@bb®GáVk!A~ bG²üı cóÀ½*c7¼4‡’}ǯpó¥fÓúŞ?Ÿh ı dó ~ d›@dš™™™‰Oò@½dé¦IAW¢Za;.Adffff(~Aı eó“efffæÜ1A½e;éï*Ÿ 7% _¡2eìQ¸~g2AAe®GÁ¢æ`Aı fó†f~ fhüä@¾ f~ fhüä@ı gó·½*g¿.ÁÏOöÃL/Ïd;¯wwı hó h½hË ?+WӅ h~ h'|˜ı ióÕ½i£ó@õ'A¾ i~ i@PÀ@ı jóş½j•2#A…¯PA¾ j~ jk]1ı kó‡¾ k~ k }¾ k~ k }ı lóù¾ l~ lĞğ@l~ lĞğ@ı mó¼½*mã×i;é è üOG&æı nóà½n?·ƒt £g¢n½ncpVOñı oó©½*oO ]i¢fGv; O‘#s\­ό¤‡Ház4OÁUAı ˆóƽˆâ@'nˆ½ˆD«@XˆAD ı ‰ó¥½*‰û «™ƒ» _ºT Pê“òåBı Šóä~ Šü"AŠŠÃõ(\+ ò@Š½ŠQ®%A¿àyı ‹ó„¾ ‹~ ‹!Ş A¾ ‹~ ‹!Ş Aı ŒóܽŒ9#¹DA¾ Œ~ Œ·0»Œq= ×'ªAı ó¹½*ó`? ˜ç÷@K-@yä@¶Xϱÿ:ı ŽóŞ~ Žs%—Ž~ Ž‹Ž¾ Ž~ Žû8%ı ó~ ߛ®¾ ~ ߛ®ı óÈ~ óìQ¸… ’@½¡ ASû9~ Ç$mı ‘ó½$‘ëÈÅ3£Vı&£Ù2CÄÛ,Ÿ´?+‘…ëQž`bAı ’óœ½*’WĞƇ³¹ sQ³3·­ãé%[vwı “󍽓gæS]·µ;óû"“Ãõ(ì×QA~ “?2m“{®7p*pAı ”óí~ ”o*»”½”×֊ÀnAG:#İ ı •ó´•Ãõ(\ŸŠ#A½$•óğCáIƒòn ã2Ç çC=ı –óŸ½*–£<¿W—³ÁÒ ¯ôzKÂ6›ÈÚbı —ó ½*—cÏ0[&&ÇáŽÿº± GúOı ˜óK˜= ×#G RA½˜‡ËRU±¬R˜Ãõ(Œ3 PA~ ˜§Ïò^˜Âõ±sAı ™óL™®Gé¸aA™×£p XcA™Ãõ(¬85bA™333SŽ;aA™)\²e†_A™= ×s†Aı šó™½$šç9{,Ÿ›Ä ?,ŠKßšö(\–pXAı ›ó›š™™ùK¥BA½› ¹)*?$Í-§¬±?›š™™ÙgD@A›¤p=‚cÜdAı œóœš™™É!hAœ= ׳¬UeAœÂõĞÛ*hAœš™™Q0 nAœHázt±×iAœR¸Ea†Aı ó½$Áùş@¥jA¡„AɚA/Iı žóö¾ ž½žÀ-Æ@ct’[Ã×ı ŸóÁ½*Ÿà O>tŸ? /ˆlñ2Cº?×D& lHLTRRFHHJ<XFR<PD\H<\HH<<hzH`z@: ğ€*#¡ğ ı  ÿ$ (ÂuI©¤A ))\EÏÙ¢A (®Ç°İ—£A )€E!Ï¥A (…knÁ¥A ){î<VÉAı ¡¾¡×Æz>¶@‹‹   ™Iï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡"áÿà?à?œ&œU} $Ğ} ’ Ğ} Û Ğ} $ Цáááğ ğ ğ ğ ğ ğ  ğ  ğ  ğ  ğ  ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ı Ôw¾ÒÓÓÓÓÕı Ù&¾×ØØØØÙı Ûy¾ÜÜÜÜÜİı Ş'¾ßßßßßà½$ğ?@@@@ı $ ı %ı %ı %ı %ı %ı %ı ¾  ½ sÔ@ sÔ@ı Ô ½$ sK hÈA A tœ@ “%£ ı š™™™/´@¾   q= ×cVÓ@~ ‹e˜ı  Ház´}wA Ãõ(8RàvA Ãõ(˜åxA fffNÂĞyA …ëQà–ÊuA ®Gᬏ»Aı ì½ kŒ ¬@ ߌ¾  ~ G<ı ~ ‘"A  Ãõ(\à“@ ìQ¸…2”@~ ¡ûù@ Ãõ(\ÏV³@ı ~ ﱉ¾   ~ ﱉı Ò½* ™Ë gTë ã¤ñ 'É  Ï= ï*‡ ı Ó½ »¬Ñ #,ª ' š™™™-A½ S A Í` ı Û~ }î=A = ×£àxÑ@½ Ïh‡ õ¾ g j=ı ½* 6 O5· §å Mh '„İ ›¹kı Š½$ »„ˆj ã”_S ×We[ §„ i ãíùv …ëÁy6tAı ³½* ,3 ÷1€ /ÂY cls Ï֏ gc&ı Ö½ ;—2 ³i W/, = ×£È(A½ ;‹™ §² ı Ù½ Ìà@ A 8gA ½ @`î@ ¤¤Aı ÷¾  ~ É8.A ½ ãs< såxı ‘½$ Wı-' _u. G / §²F4 ;Ş1 š™™9ªÀbAı  ~ YHHA¾  ~ YHHAı ğ¾  ~  üz ~  üzı ¾  ~ »X— ½ c— ½ëRAı ؽ* [k s= ôB ºa [lÏ 7Ã| ı »½* C…” ÿ< »fÇ KÔ '÷ oı Å Ãõ(\ÇéA½$ ëh C!ÿ gq +î¤ §’şı •½$ ;ˆ( wZÁ$ o “. «GĞ) £0“' ÍÌ̌Qa`Aı ¾  ~ 8İ@ ~ 8İ@ı İ ~ ûâù¾  ~ ûâù×D l$$$$@^6@PzFj<<RP<H<RJJHDDJ<<HHD ğ !ğ "ğ #ğ $ğ %ğ &ğ 'ğ (ğ )ğ *ğ +ğ ,ğ -ğ .ğ /ğ 0ğ 1ğ 2ğ 3ğ 4ğ 5ğ 6ğ 7ğ 8ğ 9ğ :ğ ;ğ <ğ =ğ >ğ ?ğ ı ”½$ 3Ó å. ÷ì%A ×ä çñ¥, ®GáªÜÜ`Aı !‰! q= ç¸fA! )\Š†gA! XÕËhA! ÂõğF³oA! š™™Aß`mA! ¸…_çnAı "ˆ" 333ßú6vA" )\êĞİrA" ázª›wA" ¸…;A®wA" …덒xA" …ëQÏ/œAı #¡½*# _št ‹Xš Ÿ6æ o.! Sgİ ?•dı $ë$ ½$ K+J ‡ª`$ ½$ ?$¡ úKı %q½% ?×(Z óİŠ{% q= GgùWA~ % /!Uh% ìQ¸†PA% ö(\ŽØvAı &É& Âõ(·_A½$& Ǘ" ?»Æ ãOÑ ÷Á¾ cÈBı 'á½*' S6 sÿ A·Ò@ Q¨ù@ ¿˜Ş dı (ó( ½( ‘Îù@ ËØå $Şø@( ~ ( óıYı )ʽ*) ïŒÇ O¾M 8‡A +Ü5 ‡” זı *é~ * `¹@¾ *  ½* 3Ê 3¾ñı ++ ½+ Iz ÅÊ,A¾ + ~ + “޳ı ,ñ~ , Sۃ, ½, “C g×Ó, , Ãõ(\³Aı -ê½*- )9)A ïS§ …A ›¾à 7ª„ 0Rı .~ . Ğ9A. ~ . G=K. ½. «ys ù%ı /Í~ / »_ç/ Âõ(pžñ@½/ גÖ {E° »j ³Ä ı 0ß½*0 €Æó@ ê@ º@ O©Ç Šõ@ ÿ@ı 1˜1 ®G!ø­1A½1 w~f _æÖ! §ç†& Ã4ñ1 ¸…‹6ĞYAı 2½2 g”: ÿۈ2 = ×£°ã±@½2 ¥²!A _ ‹Ëaı 33 ázvöaA3 R¸ µ£eA3 ö(\ç½aA3 ®GÓû`A3 ázžÎÓ`A3 Ház’ÕɆAı 4ǽ4 7M “ßJ cÜÙ €¸ç@4 ~ 4 g¿šı 5—½$5 {§¢ ß!×# w¼(2 Ç &5 q= ÷â¤[Aı 6ô~ 6 7Ԋ6 ½6 €%Ş@ pıô@6 6 q= ×5 Aı 7~ 7 _À¾ 7 ~ 7 ‹&¤7 ~ 7 ç:dı 8º~ 8 g†P8 ffffvó@½8 o˜O ³·@8 ìQ¸ÅA~ 8 ž×ı 9å9 ~ 9 oj¤¾ 9  ~ 9 oj¤ı :̽: ÓZÎ —¥‰ û¬ü ;ş‹: Âõ(;½A~ : ŽX#ı ;ú; ~ ; o ¾ ;  ~ ; o ı <¬½*< gˆ¦ cX ;l4 £`W cŬ ÿ·7/ı =°½*= ӀT Ûg ë…( _'z #›> 1G(ı >§½*> ¯ó çC* W4 !{‡A Ëo{ ¯k|Hı ?£½? “šã OA‘ ? q= ÈØ0A½? ‹ïw Ÿ §!I`×DT lHzz<NhH<L<BJX<TP<TRzHHXPdDPD<<<@ğ Ağ Bğ Cğ Dğ Eğ Fğ Gğ Hğ Iğ Jğ Kğ Lğ Mğ Nğ Oğ Pğ Qğ Rğ Sğ Tğ Uğ Vğ Wğ Xğ Yğ Zğ [ğ \ğ ]ğ ^ğ _ğ ı @›½@ gR «@™ ³6¦&@ ÂõhŽ1A½@ O¼š Äwyı AA ázŽXÉZAA q= ÷¶bAA ¸… hÁ_AA 333CÖå_AA fffæ M[AA Ãõ(Ö;eƒAı B~ B +ibB ½B Q– A AAB ~ B m>Aı CC C = ×£ğ Ğ@¾ C ½C «[D ‹I¬ı D¿½*D ã½; Ǽç [^† ³Ž …ı Ëí5ı E‹~ E £]rHE fffö%DPAE ÂõH# QA½E '\ ¦ÇE = ×ÃérAı FÿF ~ F +—^F ½F ËÌ@ ‰AHA Jî@ı GĽG ¯=8 CÓ ë@FG ®Gáêáó@G š™™™—EA~ G c7¢ı H¾ H ~ H ô­@¾ H ~ H ô­@ı I×~ I ohCI ~ I ÇÔA ¾ I ~ I 3=… ı JžJ q= ׀00A~ J SçïJ š™™™ä.2A~ J û†öJ ffffì #AJ q= ·äàPAı Kò~ K §×;K ½K ¿x™ ßıJ [z; —È[ı L¢½*L /D© #\ ߆ / Ó Ç;Âbı M½M ¯* Qh>AM ½M e_ ›ÒN ÛQı N²N ìQ¸{:A½$N o" £o C,× ë`À OÚ#&ı Oû¾O  O ìQ¸m~ó@O ìQ¸m~ó@ı P½P &¶@ › º ñEAP ½P YË@ ¿<ı Q±½*Q ¥SxA Žœ Û¥û /% C> W€X'ı RçR ®Gáê°Ò@½$R ·½i _Ç/ Ï a dz _ı SæS ~ S ÷½L¾ S ½S Ï K Ãɗı TνT ¯o »m^T = ×£NUA½T ‡àK ñƒ AT Âõ¨Ô,!Aı U½U ÁQ2A ùi@A ç¿^ =MU ~ U 3”xı V«½V k «ó ¢ëV q= ×¹o#A½V çñ Có(1ı W¾W q= ×È\A~ W WsÕW q= ×½ A½W O‹„ —f˜ ¿©ı X¯½*X ³ı* Tš _ OAö óŽğ ÿ% *ı YY ~ Y › A¾ Y ½Y 'q! U(Aı ZøZ ~ Z ‹É¨¾ Z ½Z ÿî¡ ‡¸Jı [¸[ q= ××· A[ Ãõ(\lA½[ St ï̚ Sà ×Ú[ı \\ ½\ aaã@ é>A ¼A\ ~ \ Aı ]¶½] Ãoğ wù] = ×£A] Ãõ(\_A½] {$ óì!ı ^š½$^ Ë_Ÿ ûV ¿}( 瑱 +Ú©*^ áz¾F=UAı __ ½_ ÿA ÁžA_ ½_ 7œ) :R×Dl lRzTN<hL\FPrH<JHDJ<HJ^HR\<JJTL^H`ğ ağ bğ cğ dğ eğ fğ gğ hğ iğ jğ kğ lğ mğ nğ oğ pğ qğ rğ sğ tğ uğ vğ wğ xğ yğ zğ {ğ |ğ }ğ ~ğ ğ ı `­½*` (f C¬ £ûI ¯0© 7$Á Û$¨+ı a¾ a ~ a Aø@¾ a ~ a Aø@ı bï~ b ¯¡9b q= ×cçÓ@½b †¶ W&Jb Ãõ(\G-â@b ffff4pAı cË~ c ›H“c Âõ(Œñâ@½c §U+ ÑF`A ûÊD ùı dÑd ~ d ‡şd Ãõ(\‹4ò@½d {‘¬ óü ‹® ı eý*e sê “h¶ ›žM KgA !;A «çı fÀ½f [¼ ›Ž χf ìQ¸¥ÚĞ@½f +T2 o}9ı g ¾ g ~ g ¢â@¾ g ~ g ¢â@ı h h ~ h /^¶¾ h  ~ h /^¶ı i“½$i ‡=0 çÄ*2 ×5 ?åL" ¯  i ¤p=:…aAı j·½*j Sb ¿;& sG ×e Ën˜ sP ı k ½k IVA ŸÚ‹k ~ k ¿Jk ~ k "ßı lÕ~ l „Œl ~ l 뎫 ¾ l ~ l 8 ı mş¾ m  ½m ½ƒUA €1Ç@ s¶ ı nù¾ n  ½n +Rš gev ·ı o¼~ o ŸÈço ®GáÄüA½o SIÇ Së‰ £n” Ç(Ôı pà½*p ëRõ €p@ # §Eh 0Á@ / ´ı q©½$q —_+ ƒh· ‹E kK k¶× q š™™ùSFBAı rîr ½r KS 3÷© MMAr ~ r Û¶²ı s½s ­î A (A -F(As Ãõ(\'Ğ@½s '*( [¦ı tŽ½$t 7VC ˟õ< ·dòD {×M #g?t ×£€ÈÿjAı u¨½*u ¯a §éÄ cT* o_Ì ËӁ çŸFı vrv ®G!1e@Av ö(\ÿÒÂTAv ö(\RžVA½v «¾Q ×" Cv )\Â|ØrAı wª½*w c¶I §HU ×ø W]l w}} Û°2ı xµ~ x [Ìx Ãõ(ÜÇ'"A½x +¿p ÇF¶ _4p ÇÊ"ı y¾ y y Ãõ(\ã@¾ y y Ãõ(\ã@ı zõ¾ z  ~ z ·öz ~ z ·öı {н*{ yu súY ×S% ;eû KFL Ïr< ı |¦½*| ßcp ó_Ï úæ ÷0g ?Şi Í÷Oı }–½$} ×Bf$ Ÿ˜p( Z“& ³Ï¨/ É®} = ×Ó?_Aı ~¤~ ~ ‡’~ ffffÉ# A½~ ÏZI 3b¤~ ®Ga+î#A~ ~ ¿VUı ®~ O'\ Âõ¨›ƒ"A š™™™àvA½ Ã¥ù Ï]M 3l*×D l<FhPT<RFDH<TP::P<HLRH<l<PND<<Hd€ğ ğ ‚ğ ƒğ „ğ …ğ †ğ ‡ğ ˆğ ‰ğ Šğ ‹ğ Œğ ğ Žğ ğ ğ ‘ğ ’ğ “ğ ”ğ •ğ –ğ —ğ ˜ğ ™ğ šğ ›ğ œğ ğ žğ Ÿğ ı €ı¾ € ½€ Û¸’ ë_ € € q= ×cgñ@ı Ï~  —²] š™™™…~A~  ³” ½ S ‹_ ı ‚¾ ‚ ~ ‚ €÷Ä@¾ ‚ ~ ‚ €÷Ä@ı ƒ½½*ƒ ¯° CA ‹y¿ ˅M ?ÇÑ {#ı „Œ~ „ ¼ÿGA„ Âõh-êAA½„ ‹t*^ SÀdY ÛGEO„ \Â¥<oAı …Ú… ½$… ÷¡ ë,© ãÊü ÍÍ^A v“ı †¾†  ½† ¨Æ@ ¨Æ@ı ‡â~ ‡ wøš‡ ìQ¸ÅÂ@½‡ — « k 7Øøı ˆ½*ˆ ?¹W ûa- ;­® ›£ 7¯ ¿c†ı ‰ü¾‰  ½‰ ã¼È ã¼Èı ŠãŠ ~ Š §èí¾ Š  ~ Š §èíı ‹è¾ ‹ ~ ‹ ÷ ¾ ‹ ~ ‹ ÷ ı Œ’½$Œ ËFÚ$ ?Ž(_ Ó¢ø* +=( oË7Œ {®—ÂDbAı Æ ®GáXA~  p  ìQ¸QÕA ½ ÷•Ô ›Îı Ž¥½Ž :l £0qŽ q= ת]#A~ Ž £nhŽ fffæ  A~ Ž ç0dQı ä ½ p A ùŠA ‹+— ~  c*Äı Ü š™™™ùáğ@ ½ ÿş9 '5ß ëV< ®Gá¤oAı ‘¹‘ q= ×åz A½$‘ Xw S¬¿ Ÿmw ×L› _Â)ı ’޾ ’ ½’ ¯E Ï0’ ffffÊğ@~ ’ «ƒğı “~ “ ä+¾“  ~ “ ä+ı ”Ƚ*” øå@ Å=AA ό„ ÏÔ ?º» “‘áı •½$• ğÕ3 Cê™/ Ÿ• - ŠšA ÏZø0• R¸mw¹dAı –œ– = ×£²Ê0A½– C¸0 +$ò ëÔ– ÂõhµG2A– fffvdpQAı —½— 'ÙL O¦‚( 3`¢- —”e— q= ÷ •QA— q= ?émAı ˜í˜ ½$˜ p—@ ½ß@ |å@ €´ö@ ÀßAı ™´½*™ Wò ëÖA ÇëÖ Ëqà ûí Ã_»%ı šŸ½*š e€ ãğ ÃÚ oh„ ³`M ¿_eı › ½*› —Å ë| ¿]R Wuy '« ç¢ødı œK½œ ù.j ’Èõœ Ãõ(\EMRA~ œ W ¨lœ = ×C…‘UAœ Ãõ(ìÊfvAı L~  Û½Êe …ëÔLWA Âõh>WA š™™é]÷QA~  ·¶X ÂõPX¿wAı ž™½ž 'LÆ Çà ž fffæ6%1A½ž ;Ž8 3až 333“ ÔWAı Ÿ½Ÿ ´†B יÚ1 —ªÚ?Ÿ š™™™Õ«AAŸ Ãõ(|¸CAŸ ö(\ß)ÄgA×D lN\F<\@6P<6DFH`dLXHR<<H`T@<<<hr^ ğ ¡ğ ¢ğ £ğ ¤ğ€¼!¥ğ ı    ÂõşÑlA  …ëQ°¬$kA  ¤p=úƒ„lA  Ãõ((FpA  333½ErA  ®G§\2“Aı ¡¾ ¡ ~ ¡ W`#¾ ¡ ~ ¡ W`#ı ¢ö¾ ¢ ½¢ `'ì@ K„¢ ~ ¢ {ñãı £Á½*£ i¸NA ¿æğ ² 7 > k; ·Vı ¤ $¤.fff£A¤/×£p½x¤A¤.ÍÌLHSú¥A¤/= WS•Í¥A¤.¸¹(¥A¤/ »‘!ÊAı ¥ë¾¥ìììîîï×\dzFJ<z>¶@ꤤ¤ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?M\\USER01PC\EBIRLIKMAKBUZÜ$Cï€ š 4dxHA4ÿÿÿÿDINU"è$‚ZòèSMTJØEPSON LX-300+InputBinMANUALRESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITResolutionOption2PaperSizeA4PrintQualityOption1ColorModeColorHalftoneHT_PATSIZE_AUTO¡" dşÿXà?à?œ&œU} ¶ –} $ §} $ –} ¶ –} $ –} $–} $ –} ¶ –} ¶ –} ¶–} ¶ –} m–} ¶–} ’ –} $ –?ÿ ÿ J J J J J J J J J J ,@ ,@ ,@ ,@ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿı L ¾ LL––————––––– ¾"˜¦˜––————––––– –ı <Uı =pı >%¾–—™™ı ¯#ı °Uı °!ı °pı ±"ı ²!–½?–R#(@šb&¾A–—™™³,,,-. ı E½B–R#()*:&-JèpC”Ä ÀDÀDÀDÀd¾:ššı +~ B–R#(% ¬€¸êñ~Í3@D ÀD @d~ )*:&, ­èpC”Ä ÀD ÀD ÀD Àd% ¬‚dŞFI2@D ÀD @dı F))\EÏÙ¢A/×£p½x¤A-KùŠàÕ[0!@DÀDÀDÀd¾;Äššı + ))\EÏÙ¢A% ¬v&ș2@D ÀD @d /×£p½x¤A, ­ùŠàÕ[0!@D ÀD ÀD Àd% ¬&1İ·•3@D ÀD @dı F~ Cb»/'.ÍÌLHSú¥A-K å TW(@DÀDÀDÀd¾:Åššı +~ Cb»/'% ¬"(QU3@D ÀD @d .ÍÌLHSú¥A, ­ å TW(@D ÀD ÀD Àd% ¬•ùÅÇ5@D ÀD @dı F~ CŽBž+/= WS•Í¥A-K˜#“'^œ¿DÀDÀDÀd¾:ššı +~ CŽBž+% ¬œ,óŞ …5@D ÀD @d /= WS•Í¥A, ­˜#“'^œ¿D ÀD ÀD Àd% ¬Ú=ɞùÛ4@D ÀD @dı F(…knÁ¥A.¸¹(¥A-KŒ/œñÊä?DÀDÀDÀd¾:ššı + (…knÁ¥A% ¬¯|üZ¾4@D ÀD @d .¸¹(¥A, ­Œ/œñÊä?D ÀD ÀD Àd% ¬¡xû´@>4@D ÀD @dı F¾ CH- Kÿÿ(D ÀD ÀD Àd¾ ;Úšı + (% ¬D ÀD @d (, ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @dı F¾ CH- Kÿÿ(D ÀD ÀD Àd¾ :ššı + (% ¬D ÀD @d (, ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @dı F¾ CH- Kÿÿ(D ÀD ÀD Àd¾ :ššı + )% ¬D ÀD @d (, ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @dı F¾ CH- Kÿÿ(D ÀD ÀD Àd¾ :ššı + (% ¬D ÀD @d (, ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @dı F¾ CH- Kÿÿ(D ÀD ÀD Àd¾ ;Úšı + (% ¬D ÀD @d ), ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @dı F¾ CH-Kÿÿ(DÀDÀDÀd¾:ššı + (% ¬D ÀD @d (, ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @dı G¾ DI-Lÿÿ(DÀDÀDÀd¾:›ššı + 2% ¬D ÀD @d ®, ­­ÿÿ(D ÀD ÀD Àd% ¬D ÀD @d¾›œœ–————ı ´ # /R¸ş<VÉA % À ÀD % 0Y@D ÀD @d# /ff»‘!ÊA % À À , 0^ëHé @D ÀD ÀD Àd% 1Y@D ÀD @d¾"›œœ–————žŸžŸŸ ¾"–§–––––——————— ¾"–§–––––——————— ¾"–§–––––——————— ¾"–§–––––——½½——— ¾"–§–––––——¾¾——— ¾"–§–––––——¾¾——— ¾"–§–––––¿¿¾¾¿¿¿ ¾"–§–––––——¾¾——— ¾"–§–––––œ—¾¾——— ¾"–§–––––—œ¾¾——— ¾"–§–––––——¾¾——— ¾"–§–––––——¾¾——— ¾"–§–––––——¾¾——— ¾"–§–––––——¾¾——— ×D l2&š@)!!)ø&&&&&&&&&&&&&& ÿ!ÿ"ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ¾ ——ÀÀ——— ¾!»»»»»»» ¾"——————— 456789:;<=>× Î ìÈğÀ ğğ¨ğ( ğ ğğp’ ğ c ğ6忁N¿€Ã¿Grafik 1ğKÒ µğ]@ T8ÍÁÀPPPZaajk¦&A Sayfa &Pƒ„&è?'è?(ğ?)ğ?¡" ,,à?à?3œ&œìPğH`ğ ğ0ğ( ğ ğ @a€»3 d23 ÿÿ ÿÿÿ MR R R R¤9¤*i+ó! S S4 3Q: 2015 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM €€ dR R R Rÿÿ¤¤áutğ žž "#S S4ES S 4 3Q: 2016 FOB $Q ;Q ;Qÿÿ3_ ÿ MM ÿÿÿÿ!!dR R R Rÿÿ¤¤uÛÍgî žž "#S S4ES S 4D$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ083O&6Q4$% Õÿÿÿ­ÿÿÿ±83O&6Q4FA÷ < ¤3O*jj Ì 3 boR RR RV Vdwÿ Z&K! ÿÿ¤¤¾J¨í žž .S S43*eÍ­A„ׇAĞcAÿ &L! ÿÿR R¤¤¾J¨í S S4% ÿrJC Z3Ouÿÿÿìÿÿÿ&&`Q 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤ϤÁ]¬· S S4'<˜W“+ˆÉ…?$“(QCÚ?žž /S S4523 ÿÿM ÿÿÿ foã ğ€‚ƒ „…ô†Ái‡Áˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—Á˜™š›œ@¿€zğa™3xü!tVÃ$ΠŽdì»Ì( ‰ ‰ ÿÿÿÿ÷ÿÿ÷ÿ³"ñBžÿÿÿÿŸÿÿÿÿ  ¡Á¢ÿÿÿÿ£ÿÿÿÿ¤ ¥Á¦ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ¿`R R¤Â¤MII⪠S S43" Ó ©i3O Ó Q% ÿÕÿÿÿ­ÿÿÿ0 3O&MQ423 ÿÿ ÿÿÿ MR RR R R R¤9¤*i+ó! S S4<“ 5­ãÍ %Š?ç1< ê?¯]~¤û Ï?¸ »Yæúî?¥½¥5¾?© žž /S S 4S S4S S4§D§*jj Ì VÓ:ŞœĞ?Ç';r°‰Ë?9dìµËä?·WŞ’PCÚ?% ÿ#CÌ› ê?3O=ïÿÿÿæ(&aQ €>DEN0ZL0 0HRACATÇILAR B0RL00 AYLIK 0HRACAT KAYIT RAKAMLARI 23 ÿÿM ÿÿÿNMR RR R¤Ϥ0Á]¬· S S4'<Óÿÿÿ(ÑÀ-zĞ?deïsıe¤?¦¦å{à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxžž /xS S4žž [S S 4 eeež*žvtr-TR°Gžž >¶ @à‹‹àå ï·ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&L&8Uygulama ^b./DEN0B&R&P/&Nƒ„&¬ÕjµZ­Ö?'M&“Éd2É?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mš HP Deskjet Ink Adv 2060 K110ܼCï š 4dX,A4ÿÿÿÿDINU"0lP6Ş>ˆ0SMTJ HP Deskjet Ink Adv 2060 K110InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpdj_2050_04_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset60hpDPIInfo0Resolution600x300dpiHPRlt1HPPagesToPrint4_AllPagesPaperSizeA4MediaType0.1004_0_600x300HPMaxDpi0_disabledhpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXX,ìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Fri Apr 01 10:46:07:159 2016wº`KKwº`¡" _X, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} $ Ğ>¶@d‹‹ï÷ ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Tue Mar 01 13:25:02:430 2016wº`KKwº`¡" dXX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} $ ¼} $ Ğ} $ ¼} $ Ğ} $ ¼} $ Ğ} $ ¼} $ Ğ>¶@‹‹ ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁƒ„&¬ÕjµZ­æ?'¬ÕjµZ­æ?(üı~¿ßïç?)üı~¿ßïç?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Fri May 27 11:21:48:684 2016wº`KKwº`¡" SXX …B¡P(Ô? …B¡P(Ô?œ&œ\(U} m$Ğ} ¶ Ğ} ¶ ¼} Û¼} ’ Ğ} ’ ¼} $¼} IĞ} ¶ Ğ} ¶ ¼} ÛĞ} ’ Ğ} ’ ¼} $Ğ} IĞ} $ Ğ(ğ@ğ@ ŞÀÆ!Ş@ Ş@ ğÀ¼!ğÀ¼ğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ğ@ğÀ¼ğÀ¼!ğÀ¼!ğÀ¼ğÀ¼ğ@ğ@ğÀ¼ğÀ¼ğÀ¼ğ@ğ@ğ@ğ@ğ@ğ@ğ@ı Ni¾"OOOOOOOOOOOOOPı Q'¾"RRRRRRRRRRRRRSı Mı ]Q¾ ^_ı `R¾ ab~ €Ÿ@ı ]Q¾ ^_ ı `R¾ ab ~ €Ÿ@Mı T¾ UVı W¾ XYı Sı Zt¾ [\ ı Wt¾ XY ı SM½k|Ÿ@n€Ÿ@ı mW½h|Ÿ@9€Ÿ@ı ÔWı 6X½k|Ÿ@Q€Ÿ@ ı VW½ l|Ÿ@9€Ÿ@ ı XWı SXı *(¾Wuwpuµ!¾pÿÿ( DÀDÀ¾puwpuµ !¾pÿÿ( D ÀD Àı )¾…|yŒ|¶!¿Œÿÿ( DÀDÀ¾Œ|yŒ|¶ !¿Œÿÿ( D ÀD Àı I¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı *¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı +¾ Tˆ’rˆ³! Àrÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆ³ ! Àrÿÿ( D ÀD Àı ,¾ Tˆ’rˆ³! Àrÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆ³ ! Àrÿÿ( D ÀD Àı -¾ Tˆ’rˆ³! Àrÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆ³ ! Àrÿÿ( D ÀD Àı .¾ Tˆ’rˆ³! Àrÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆ³ ! Àrÿÿ( D ÀD Àı /¾ Tˆ’rˆ³! Àrÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆ³ ! Àrÿÿ( D ÀD Àı 0¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı G¾„}z}·!Àÿÿ( DÀDÀ¾}z}· !Àÿÿ( D ÀD Àı 1¾‡~{Ž~¸!ÁŽÿÿ( DÀDÀ¾Ž~{Ž~¸ !ÁŽÿÿ( D ÀD Àı *2¾Wuwpuµ!¾pÿÿ( DÀDÀ¾puwpuµ !¾pÿÿ( D ÀD Àı 3¾…|yŒ|¶!¿Œÿÿ( DÀDÀ¾Œ|yŒ|¶ !¿Œÿÿ( D ÀD Àı 4¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı 5¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı 6¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı 7¾„}z}·!Àÿÿ( DÀDÀ¾}z}· !Àÿÿ( D ÀD Àı 8¾„}z}·!Àÿÿ( DÀDÀ¾}z}· !Àÿÿ( D ÀD Àı 9¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı :¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı ;¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı <¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı =¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı >¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı ?¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD Àı @¾Tˆ’rˆ³!Àrÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆ³ !Àrÿÿ( D ÀD À×Dºl44š–¶„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ğ@!ğ@"ğ@#ğ@ $ğÀ¼!%ğÀ¼!&ğ 'ğ€¼!ı A¾ Tˆ’rˆ³! Àrÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆ³ ! Àrÿÿ( D ÀD Àı !B¾!Tˆ’rˆ³!!Àrÿÿ( D!ÀD!À¾!rˆ’rˆ³ !!Àrÿÿ( D! ÀD! Àı "C¾"Tˆ’rˆ³!"Àrÿÿ( D"ÀD"À¾"rˆ’rˆ³ !"Àrÿÿ( D" ÀD" Àı #D¾#U‰“s‰´!#Ásÿÿ( D#ÀD#À¾#s‰“s‰´ !#Ásÿÿ( D# ÀD# Àı $*E¾$Wuwpuµ!$¾pÿÿ( D$ÀD$À¾$puwpuµ !$¾pÿÿ( D$ ÀD$ Àı %7F¾%¹º»¼º½!%¾¼ÿÿ( D%ÀD%À¾%¼º»¼º½ !%¾¼ÿÿ( D% ÀD% À¾$&Ğм¼Ğ¼¼ĞмĞмĞĞı '[k!'i DÀDÀ!'] DÀDÀ('^ÿÿ D'ÀD'ÀD'À!'j DÀDÀ!'` DÀDÀ('aÿÿ D'ÀD'ÀD'À%'Zÿÿ D'ÀD'Àd!'i DÀDÀ!' ] D ÀD À(' ^ÿÿ D' ÀD'ÀD'À!' j D ÀD À!' ` D ÀD À(' aÿÿ D' ÀD' ÀD' À%'Yÿÿ D' ÀD' Àd׌„„„„„„(>¶@‹‹åZ   ggÿÿÿÿD T8ÍÁÀ dü©ñÒMbP?_*+‚€%áÁ=&LUYGULAMA ^B. / DEN0B&R&P/&Nƒ„&'(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?Mú HP Officejet 7500 E910 (A)Ü Cï š 4dXXA4DINU"ÌP¾X‹!ˆSMTJ€HP Officejet 7500 E910InputBin1RESDLLUniresDLLLocaleTurkishhpPrinterProtocolpcl3guihpConstraintFilehpoj_7500_e910_n.inxhpImagingDllhpfime51.dllOrientationPORTRAITColorMode24bppHPColorManagement0_sRGBHPGrayScale0HPTextThreshold24HPGraphicThreshold22HalftoneHT_PATSIZE_DEFAULTHPMechOffset69hpDPIInfo0HPOverspray98x118x98x98Resolution600x600dpiPageOutputQuality0_600x600HPRlt0HPBorderless0HPPagesToPrint4_AllPagesHPTextInBlack0_disablePaperSizeA4MediaType0.1004hpSpeedMech3PLPPHQÛ`QÛ`XXXXìÈ¡}KK<<<<''''''''''''''''''''''''''''''''Fri May 27 11:33:29:724 2016wº`KKwº`¡" Uşÿ, ƒÁ`à? ƒÁ`à?œ&œÄ`U} m$Ğ} ’ Ğ} ’ ¼} $¼} ’ Ğ} ’ ¼} $¼} ’ Ğ} ’ ¼} $Ğ} ’ Ğ} ’ ¼} ¼} $¼} I$Ğ(ğ@ğ@ Ş@ Ş@ Ş@ ğÀ¼!ğÀ¼ğ@ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ ğ@ğ@ğÀ¼ğÀ¼!ğÀ¼!ğÀ¼ğÀ¼ğÀ¼ğÀ¼ğÀ¼ğÀ¼ğ@ğÀ¼ğ@ğ@ğÀ¼ğ@ğ@ğÀ¼ı Nj¾"OOOOOOOOOOOOOPı Q'¾"RRRRRRRRRRRRRSı fı kN¾ lmı cO¾ de~ Ô€Ÿ@ı kN¾ lm ı cO¾ de ~ Ô€Ÿ@Mı h¾ ijı n¾ opı ÏPı ht¾ ij ı nt¾ op ı 5Pg½P|Ÿ@Q€Ÿ@ı R"½Š|Ÿ@Q€Ÿ@ı S"ı 4V½P|Ÿ@Q€Ÿ@ ı R"½ P|Ÿ@Q€Ÿ@ ı S"ı 5Vı 3(¾f€‹€!Å‹ÿÿ( DÀDÀ¾†€‹€ !Å‹ÿÿ( D ÀD Àı )¾…|yŒ|Â!ÆŒÿÿ( DÀDÀ¾Œ|”Œ|Ê !ÆŒÿÿ( D ÀD Àı I¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı *¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı +¾ Tˆ’rˆÃ! Írÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆË ! Írÿÿ( D ÀD Àı ,¾ Tˆ’rˆÃ! Írÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆË ! Írÿÿ( D ÀD Àı -¾ Tˆ’rˆÃ! Írÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆË ! Írÿÿ( D ÀD Àı .¾ Tˆ’rˆÃ! Írÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆË ! Írÿÿ( D ÀD Àı /¾ Tˆ’rˆÃ! Írÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆË ! Írÿÿ( D ÀD Àı 0¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı G¾„}’}Ã!Ǎÿÿ( DÀDÀ¾}’}Ë !Ǎÿÿ( D ÀD Àı 1¾‡~“Ž~Ä!ÈŽÿÿ( DÀDÀ¾Ž~“Ž~Ì !ÈŽÿÿ( D ÀD Àı 32¾f€‹€!É‹ÿÿ( DÀDÀ¾†€‹€ !É‹ÿÿ( D ÀD Àı 3¾…|”qÂ!Æqÿÿ( DÀDÀ¾Œ|”qÊ !Æqÿÿ( D ÀD Àı 4¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı 5¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı 6¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı 7¾„}’}Ã!Ǎÿÿ( DÀDÀ¾}’}Ë !Ǎÿÿ( D ÀD Àı 8¾„}’}Ã!Ǎÿÿ( DÀDÀ¾}’}Ë !Ǎÿÿ( D ÀD Àı 9¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı :¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı ;¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı <¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı =¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı >¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı ?¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD Àı @¾Tˆ’rˆÃ!Írÿÿ( DÀDÀ¾rˆ’rˆË !Írÿÿ( D ÀD À×Dºl44š–¶„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ğÀ¼!ğ@"ğÀ¼#ğÀ¼!$ğÀ¼!%ğÀ¼!&ğ€"'ğ€¼!ı A¾ Tˆ’rˆÃ! Írÿÿ( D ÀD À¾ rˆ’rˆË ! Írÿÿ( D ÀD Àı !B¾!Tˆ’rˆÃ!!Írÿÿ( D!ÀD!À¾!rˆ’rˆË !!Írÿÿ( D! ÀD! Àı "C¾"Tˆ’rˆÃ!"Írÿÿ( D"ÀD"À¾"rˆ’rˆË !"Írÿÿ( D" ÀD" Àı #D¾#U‰“s‰Ä!#Îsÿÿ( D#ÀD#À¾#s‰“s‰Ì !#Îsÿÿ( D# ÀD# Àı $3E¾$f€‹€!$a‹ÿÿ( D$ÀD$À¾$‹€‹€ !$É‹ÿÿ( D$ ÀD$ Àı %8 ¾%evtv‘!%atÿÿ( D%ÀD%À¾%tvtv‘ !%atÿÿ( D% ÀD% À¾$&ÎÎÎÎÎÎÎÎÎı '[k!'\ DÀDÀ!'] DÀDÀ('^ÿÿ D'ÀD'ÀD'À!'_ DÀDÀ!'` DÀDÀ('aÿÿ D'ÀD'ÀD'À%'Zÿÿ D'ÀD'Àd!'\ DÀDÀ!' ] D ÀD À(' ^ÿÿ D' ÀD'ÀD'À!' _ D ÀD À!' ` D ÀD À(' aÿÿ D' ÀD' ÀD' À%'Yÿÿ D' ÀD' Àd׌„„„„„„(>¶@d‹‹™I$åZ   ï·ggÿÿÿÿD ½ïÏóÁË@€ÙhÔ»ÑşÿÕÍ՜.“—+,ù®0¼ PXd lt|„ Œ wæ sektörel ham DENİB sekt ülke ham ÜLKE TABLO mal Gr hamMAL GR. ve SEKTÖR TABLOAB2015AYAY2016 2015 GRAFİK DENİZLİ sekt hamTR HAM TR-DENİZLİDENİZLİ-DENİBGrafik1 Çalışma Sayfaları Grafiklerşÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0D€ˆ”¨¸ ÈÔ ô  $,4<æT uyg-ortakNormalCasper2Microsoft Office Word@FÃ#@¬,É\Ñ@Ôx.¼Ñ@Ôx.¼Ñ”şÿÕÍ՜.“—+,ù®0ô h‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯şÿÿÿşÿÿÿşÿÿÿ³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏĞÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜİŞßàáâãäåæçèéêëìíîşÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö!‚M çáQñÒøLièÔF q ë7Óc< –nnú^¿»!„S<ëÎ\v¶C0˜;{^ˆú+³ž_¦› dÚ¶ é6iOÓ|Ѷ±·¡S»›Û¶Z‹”‰õ}Õäƒõ°tqwkBtk¹š³ÜLÃöfİ+SÕÕÓâÿÅëó*à®X¿L£ê M;^Ãô»Yg”«d²íiTa¸rC~x9ü5ëšh_ÂΚõeù•Dħòšû’êå¡~p6è–ÍMİ&, ËÌ6zÊôl£j­¿Ş #Ú_ÌîIHÃü4åäÊ]¡eEİæñ˜ŒLsÛ%#߯ Éúåµ9OPº}fÖ­N8:¤RÆZMxÆCçÀ¾Añl!f„̺ì»ãCBÔ7JäPõÎ6l.؆§"n4Ü~à(ژğkO~†«y}‡†İàX®Ößîè Ñ~ˁÙm-¢³‡<.ƒŒëö=šJ h‚M@} qõ ÜvU£ALKÖÿFò*¿¼¦r#}tœİ‡ğ)@1¬‡Íq֛sÀۛӓ}8HĞ}À«òeœUA&ۈ:°6J(ØÛQº©ÖúÛ)‡<öN”1Ì8?QÊR›âxvÛ>2Ì’îmï Ÿ*Óıš×[‡âs¾P\Ö©1îÈè9jŞTqˆâ|î› G`¸J¯XuÅÔyǎmˆÌ˜ÌÇhX£#S>UÂ&0Ç8®_V"¶ \Ú4Êވ¼H¨õ¯š/™O¹1·†WÀÏkŞL¶7L·3ggöΜ}Ã:×î‡à½Àp®iN”şèΫë}á±)Œ-ŸïôËuìŸ[äpµPáØû7ÏÕm¯šˆøiÓ¿åµf=ž¶¿)⟛fÿhݯÛzÃ6Ï՝\øÿÆh¾³C©và»ÇìƒÇì(@­k8~íèÀx~€= ö¨ŽœİYï°%lّ³Ï÷Û {XÇıjl¸ÛwÜÇŞ—(sXí×S9Øı©±Zs×Òš"“ÖSBÜÛÖw۞ “Ym¿mßã¶}¤é3°í¿å¶}ƶ}«ÛöÛöenÛg`Ûóì,[ü}ˆggÒñìŒUù恶ıü {ñ1šñ}¸ùììFèWŠ ·ùìLTìÌVgmÃqŸ¢7Қw™{èÈØúëÇV–OâÌù0ú)ÏÎÆq@ù§ß„ÏıêÜUÆyíˆß8?Ã9ı¸ç¨Ÿ§Ñ6ÒGÎצlÒı½õOé~ڑôŒôtûê~ڌ¯{>ĞB hÓß÷âİO›ş¿­Óı´é¯ÿıİO›~Î ÌO›~uNÃÆy{ֈÏC×]À=À€sÆÍ° €q¼ƒÆΜœÓ÷ewçu}ٛ :€¾ìpQĞ—İQÜôe¯*íú²éú²µ±ì“aŸÜ—]sJĞ—<µèËœÖôe‹Š oXç²Nv=àÎe™9—aÄã<Ğky¦B¸÷Ö1úQ3Zÿ3$©<Ë2É"'v?KE~íÏ‚/tÛŞáù¬ôoû/ºmŸ©mîtÛ>SÛ^t¹mŸ©mŞæ¶}¦¶½ø‰Ûö™Úöá_¹mŸ©m/^qÛ>SÛ>üG·í3µíÅnÛgjۇ½³İ3İØç¬'æ¹Ş)Ëux~ïYØXžçˆışã-ú½É8ÃÆѳ~Ÿ–x÷u³ô\ûı-†3 94žÿ«wiğ6!Ş¥å[Œt*]Ö(ØÑ{–9çEîUêväYıŞä̕ ×ï1ê÷"gşaŽğĞğ}›Q–ûUÇçå©^àʁ2Àş"ߑ! cÂws(¯^OÛoó݆G Jg2êƟğú‘:a¢HZ•†á¥€zÎÿ|¸©÷)@èÍÁ3Rˆi†¿>7âoƒ¿PF¹X§-¹Í²-wĞÜ([r;e= dPf'dƓ±-§SvåÜ´+䶜fÙ °²,úú(ÙõyIè—ıò _ô˃~yĞP2z!3¡~(OÊօ2v¡¬ÛPæ^À®ß³Ğ§ÅT磢—'(û‚ü6yQ>tË¿A.Ï¿MÎÉï’SóïŽê÷cÈüV <[òn÷ä}VŞ›·LnG™ŸÍk ß3ĞçJ“~çáÆñȞ_p­l+ËåwÉeÈ¦‚ʺ‚'¢ú=™'ñpşƒòîüoË-ùayOş5òÑüËå3ùWĞï)è³Ö¤_Şù¸&ì¦Â•Ë ¿,—n”+ -…ËúÂQız!óé2¶ôÊ-Ûåİ÷Èï|S>T°N>U°v€~OBŸ«Lú]$Äe d7]*[‹>'—­—Ë‹n—óŠ¶ÊsŠè×2¿Ÿ@Æ÷ ·É-…÷Ê» ;åæÂ5ò¡ÂÏÊ' ¯ ßè³Ä¤ßä搲g¦ÊEM. ,•ËWÊyëe}`mT¿g óÎ2-úŽì*ú¦ünÑyWÑ?Ë­E­rGђúm‡>A“~gc|'}n±”óŠraq…\\\+›ŠCòìâ9ò"Ì •€2jNâÇø§+e¼9ç‘Àrs`…Üh’·êdW`¢ÜĞù èø‘¯Nüt ¾Ç‘@g­$_.,9EÎ/™"ç•Ì”ç•Ì—U%-Ñ:}2g$±¥xºüVñd¹±xœ¼£8Gn-şĞ÷DñG>ûœ³úœYj>›‚ ~bÙ³J+åüÒ:ÙRÚ$›KWÈúÒÕòŒÒ+¢úmƒÌå dÜ]Ò*o-i’·•œ-7–TÈûKÆÈ%'Eëo:ځs÷,  ¸ÏpŸ¢Z·â!x£ï”ÂV\ÅgŞ*@ÀÙ [67Ûz€)HÿàA•á¦Ì9ÀcHĞ ¸Ï‰¸ëJ ı¡Pkėá֍ӺÒøş{–_Ëv\Kò¹1Ëón§žs³¬%÷o6­%³-kÉ (±R¨±2nõ Ó8àğ7LÿZ’ã`%P°ïÓ¦Q6C5=D­ ,5ޘO¹³0àø|*ë‹ãv&p,€= èÅz­kŽ®‚6ÙYT&×—ÉöÒz©òåyÕ k›Ã9¦Ég“wL§Ó˜îÖ0SÉ|+Ç}ÔéûLu¨AŽ!šTžÍš¤™åÄîg©È¯MòÙ/LC\>&<«m»?4îù,g Ni¤Ö_5¿Ž‡$?0@´ş½"Ìu"pş#Ãó÷ºÌ~Ó|S?/òN‚€ıûkÕò‡žË!%Ã)SÜ°ÈX 9(ËöžùCKğB<„kMh_ÿ".׿8 Æ։ ¥ubï:áÍ^´,øï¿Lşió«ub߂¿œÚ=e\ùۈ;°Ü»\—"BíXÔq~~»gÖµ Ñİ×É®wV¬Ù0mòæŸÖ¾qéÑË6”.Z6Ú»Ç'ÄÓQ?ÆıŸ7®ü)O$nÕ+ubFž|¿D Ï$Rfß?n¢³-jß[2)=òT!.R^|«®Í¹Ò‰o¯:zoãŞèk¬DÂη*Óà°ÈX 9˜l9ßo¾ıZqÅ:\Æbê/9t*¯}øŽÏ–ržÅ·*ƒߪ0VžMŽ ,Q)aGùߪ5…'Ë·½[#|K¾Q|K·ß¾cã[ó5©U*|ۉü‹€+o_؇ì·ùv⦂q? ğŸ²É¿ìûìOt+?:z¸òŸ?yy¸8Z…j-ÒÏË [ØÖÏzş¤¯¥SYj‡ÌÑîwR2•£óß¼­qîÓ»ãr´J3­®£çVllìx⎭âãq´JS‰ù°ó¼Š§Œ‘æè}{ËÉ-Ú«žò¡rô{…ò§äèÓL\ÜÏÑ~Kx²ış#ƒãhûžØ¢ ʗ GoB~îQ[ºÉÕ±8:áN{âՈ;ËÂΊ¥ûy™|Ì>¡x9–¸¹Z —«Qñ0™÷M3÷»V\ûÒ¤sÛÛ×ß÷Ëw>˜«™f¤¸š×NÄÕWÜüP\®f<çT§=9¹8Y#ÍÕ;Ÿ÷–“cöşµnÈ\óëÃäêOÇäj¯%W'+c¤¹úRçjœ?G®^“«½–ğd¹z÷3ƒãjû¾Ú¢ ˜f8¸š{ÚM@04®şdYW7éÄoéT–Ú$¹ú›oüíT¼óÛË÷~éöáûÿ8vºûıN£§óxíY·Wâüç< §û/‡f†^ûµµíÒ|\ítm3W»æöJü¶öÏyOùg¾½ò+Óg…¦>ø© ¦ßkvŠ7sµSšdd˜¹ú}Ü06ºnÅ~†;ˆû¦_ҟkÜ3Üu¢éƹ×R0u?üuºíÇsĞÏ}yîµ#¼·eï  áYÏâYïù{|WÃD¼Ó3e8ÿ\ı™˜\í·„'ËÕòùÁqµ}_mѺ§ÂÕ«‘ÿ‡ÀÍÀ @‹«Y¯N÷«[w‰¼¡·‚îTϵú¹{• “Îsğ@ş½ü;ÉåßHÓ§uÛÛÇıÚ¿_ºë7Ö¶wJ3ü«ô‹Ç¿ÿÖvYè‡Û';ò¯Šç\«îAÛùW¥©DÂ)ž2ҁq®}>ù÷s1ù×k O–Ç¿48şµï•-º žSáß«‘@şı_`‹³îÄ¿mˆ»Ì³L4‚[á&•Ígƛ‡Uwy• “I<Œ7BèQ.Gš>­ÛŞÎ±G³¾º©ÜÚöNiF‚‡•~ñxøÙë¿:òŞéŽ<¬âÉ¡N<¬Òƒ ;«xÊHƙõ/ÈÃ7Ääa¿%Ø¢ Æb*û`òğƒ‡5Ø?€(<Ì}ğEbžşN•y/¬øx¸÷ê¿»<™Œ3Š‡õßÚ«wy8ÒôÅÃ/•=ºéKÖ¶·ó°J3<¬®‡o_ıxèè•ç:ò°ŠÇÃ*«øtáaœGï!?&{-áÉòğæ?Ž‡íûa‹.‹©ğğ:ä_`ğğJØÏ‹‡yo×é<úÄ5ƒ‡/ƞx©iOÌ}0A.VgÔ´‡›“Ußw9• “Qœ¬ÿê4—“#MŸÖmoçÛ¼î]¡ª—¦ZÚŞ)ÍHp²Ò/'ß÷·]¡š§¦9r²ŠÇÉ*'«øtádœQKròcr²ßž,'ï~{pœlßÁXL…“;ÿó'ß»şXœ< áNœÜ†¸VфûÄ Å203ù›\Ì=²Ú'çµTŸw¹ “Q\¬ÿ&õLË|Ì÷Z"5Á¿ıîIšùç±C¡Î’&Çø&¼Éô­ -;š>™k¥ò{ ÉÈ?QÊR›ä;kvž]xÆoB³_žai{§4#ÁÅJ¿x\ühø7¡ür¦#«øx\¬Ò8q±ŠO.Æ9uˆ\üBL.öZ“åâ7ßÛ÷Ç]0ë¤ÂÅëÿ6ƒ‹·ÂŞ ,.N´?nåxrúBpòúY5÷Á äe槟î᪫¾ŸÌ¼™NsY:•¥6ÉyÙş.“¯„À˜–yÙÌÃfw:ÕW:•%Ù¶·óí];^ÍùLKÛ;¥ NVúÅãäg †^y´Ú‘“U|؏Á¦Ž»`—íùİB‹\_åW¿‹|?ÒÒ(]ª¸õUêÏ|©ğ/÷Á‡P0죰‡ú õ|<³u!ž¡^9ä_îƒ öƒãÁê¿»<Œ †É$ö„½³ÿqìŸÜ}p¤éÓºíí{Ü)²f¿ökkÛ;¥ Vú‘œ8ôºK²fOÜQã¸Vñœ;‡CÆRÈéÀÜN¾:¾<|ü¾m‰óèߒûôEÊ¡Óï%›Ã“İ·RÛ›¯I}RááäÏF§¹ö8Ø?‚ k€…§}pâøE¤˜g|ߒL>æY4ûıÉî‰Ûp±@ÓÂ9“Ì<ë4ŞÌiÌ{!³;öéT–Ú$÷Eï ×4ñtÜß@—ÓM:ÕW:•¥6ɶç·Å¦÷¸‹Üq©•t^ƒ›çpº?Sš<ã`ܶWi>Žu˜“~äPµ†²ÿ^uçʪĞÛ½ÑP‰4„S¼yæ”&Kq µ{ï¸~c¼!ôµâŠu¸œÅ¬ÚÿR®ʖ/.Ååñ;âo\zô² ¥‹–öîññ¬Aeˆóñ|®ÃÆ°0ÊD×a~Kx²ë°c#ë0®5Ôıº×tf>/ÁuëAãüC‡¨KĞ©¬Ãx±È(6ÀÍCœXë0†;­Ã:7w$ø}—‹‘ªÆAümÖ×füöx«x+´újqˆ]ª§,÷ÔxrßĞfßãڍ~åf#ÑÍx;Ìù”[¥a>%“¶’ÉóÊKv]¸ Ò ØׅÂôl6İjüWk‘ñU†kØÓèAø3IsŸåf]$SWçséµI® ìíúÁ˜ÊĞİåÕqׅ*ÍÈğCD?Ží‰@°Ïí{/­ İz¤Úñ÷¢T<ÇÎpÈX 9˜sğ_Œ?ˆœÂrÎkmWgùw˜q^>Ÿsr9 £L”¼–ğdùazE„8ç(~ Û‰ìÏr[tN©òÃ#Ázº 56T`ñ¿8٥ۙ!ˆ{ä{$­è•ÜÍÓ¿Ğ`‹ySs·š¿éçsjñ8A=®ò2-ós=À03ø[܌SaL;˜gÙØ6Í@b~HW"M=Àú§M£l~”8 ‡ ü£ê†ù”; b}O8÷l6?¨ë—õÌúf½«|C©ë*ÈSı†õ¾îÍUHªwŠÔCµ–xMÿI\§Úç!ôºF!>â˜[€¢¡XÑ1÷2;)ÍşÍú˜C7ÑÇmšˆ­iè¾³ÔXĬ‚±˜ãc_2 Æ¢J¯n´ŠšÛ0‹ƒgŒ–c{ª2Ï`Æ!Ó«ñ§lŽCU¨¹¸ñW!æSs£=­JÃğR€ã†éÏüÀ)@èA`36‘Ó ÿ!Ãß  çwšQx×ۜ{Ø»h.Ï}×۞{P2(³2ãÉèFú.ä킌.Èê†Ì€“–Y¿*ŸU¿vÃOöµ¾æÜu¾Å@pyîµ¾öÜv@éG™‰ô "}ò–AFd!³ °ë×cÓïPú½ 9‡!ó0dÆ5ŞÅµ™ô£ÌDúu#}òvAFduCfO ıª0 ›Û·İğÇ­?‰ú“¨?‰ú“¨?‰ú¢õ‰ô "}ò–AFd!³ P6ıö&¡ßï çd€ì¸Æïp­½&ız’Я黐· 2º «2{LúM7úá,Øe@ğpğ(P pLq|©±gtı@~«DgƒnÙ܏”«ÆæÃÍq6îz”c2àòۉı}€ZMxÆ£=€İZų…°¾/?ßjb‚û¬Œ^oéıœ×!F1a…g½Úú`ãž>ë÷÷ÒHô(Î!4€`£=Ğ€ œ³ˆÀ0¢Å+Ä/cø9N×F6Çó³µ÷=Øøï?íÿş¾ıŒNÅcŠK!§£Nÿ‡9VÔÄşX!fáâÆ։ÁılCˆ‚sßõˆ·{ğû®0ëZ÷øŽn†o‹6‰qÆ‡Vù<Æé ž•ù=Ï঳0ÊDÏàü–ğdÏ൑38r‰:ƒ£Ûé Îşî¦Eèd?ƒc}Ÿ°–%†›}ŒşHß<æm…»X< ¬È¥Ìo7¼¯±ÀH^¤Y…ğZôè³ÄTÄü܃ ¢—¢HQøà¦\Õ¿iÓÏ4§Ô©ºÊp3n‚áæ5È¿!°HĿɌUˆÓ»ÔCµ™WØ?Ğ –¹OŸg:U߃jйPûɗá֍ÓÔ8≖_Ëľ3ײï¬ÀEüÀûµ¨4€ºå’Û0ıntk±¨è¦M£lJ ê!öİgÿøa>5–0¾Â+àçu«€' €^€é°·ËÛ+›‡åü‡ò&,««îZ•S®eòZù,w­é˜;³ ŞÅœ¤)fÿøä~G­VKnŸdç òïwÆÿ¬J3RkeêÇyk"b­…{¿|Nô¹r§x®_†CÆRÈ©µrssrke¯h»VÆûÕ¥\+/ea”1­•ÍáÉ®•gÏHm­l¾&UŽµò ‡keÅ¥”k6É­•§¡ß¿µò^,:vɬ•UU¶tZ+Wkıë]û9Ï5b§F íŞa^Ü{‡?[ØÓÂú¤½jËkóèÖmıŞaŞñ_G&q?‘ó¢y¹şÉ÷pÄ|$x6ç¾Åø®$ù‹E _åË)(7’…¹%àlĞ-››×ä:•kHº¹ßë6‰ú0’èæãìŸ pÅÕÆui-‚Ò/ÆğŸ©ÿ¢Šˆ½¯R±v{ÌkêñğևWë_C°®F~`îìy!¶‘9¯ªWL–ğøÀÌ%˜ÏpªnÊ0çå\”‰•†×¯x‡¶ # Ğ˯»™Ç©<…ˆcyhİÿ›¾‡/´$$If–!vh5Ö4#v4:V –F”, Öa t  6 ””l”Ö °ğö46ö”,Ö5Ö4/Ö ÿ/Ö 4Ö FBÖpÖ °ğytvrzh$$If–!vh5Ö5Ö 5Öì 5Ö #v#v #vì #v :V –F”, Öaaaa t  6 ””l”Ö(°ğ°ğ°ğ°ğö46ö”,Ö5Ö5Ö 5Öì 5Ö 9Ö/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö 4Ö FBÖpÖ(°ğ°ğ°ğ°ğytvrz~$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”, Öaaaaaaaaaa t  6 ””l”Öd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğytvrzÜkd“D$$If–F”,Öà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaaa t  6 ””l”Öd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğytvrz $$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”, Öáááááááááá t  6 ””l”Ödÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrzÜkdñI$$If–F”,Öà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿ€f€fÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€fÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜€f˜ÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿ Öáááááááááá t  6 ””l”Ödÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdÛO$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdóT$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd Z$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd#_$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd;d$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdSi$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdkn$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdƒs$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd›x$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd³}$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¨$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd˂$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz $$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”, Öáááááááááá t  6 ””l”Ödÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrzÜkdՇ$$If–F”,Öà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿ€f€fÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€fÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜€f˜ÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿ Öáááááááááá t  6 ””l”Ödÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrzÈ$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ Ö t  6 ””l”Ö ÿÿÿö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrzpkd¿$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ Ö t  6 ””l”Ö ÿÿÿö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdû’$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd˜$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd+$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdC¢$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd[§$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kds¬$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd‹±$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd£¶$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd»»$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdÓÀ$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdëÅ$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdË$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdĞ$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd3Õ$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdKÚ$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¶$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdcß$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz¨$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”ğ t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kd{ä$$If–F”ğÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz $$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”, Öáááááááááá t  6 ””l”Ödÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrzÜkd…é$$If–F”,Öà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿ€f€fÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿ€f€fÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜€f˜ÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿ Öáááááááááá t  6 ””l”Ödÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”, Öaaaaaaaaaa t  6 ””l”Öd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ/Ö ÿ4Ö FBÖ pÖd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğytvrzÜkdoï$$If–F”,Öà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaaaaaaaaa t  6 ””l”Öd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖd°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğ°ğytvrz$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”, t  6 ””l”ö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ pÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz^kdgõ$$If–F”,Öà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ t  6 ””l”ö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿytvrz$$If–!v h5Ö5Ö5Ö5Öû5Ö5Ö5Öà5Ö˜5Ö ˜5Ö à#v#v#vû#v#và#v ˜#v à:V –F”á Öaaááaááaáá t  6 ””l”Öd›Âæ™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞPö46ö”,Ö 5Ö5Ö5Öû5Ö5Öà5Ö ˜5Ö à9Ö /Ö ÿÿÿÿÿÿàÿ4Ö FBÖ pÖd›Âæ™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞPytvrzÜkdYù$$If–F”áÖà ºÿÕÛáÜâ è$È'`,ø0Ø3€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€f˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€fàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Öaaááaááaáá t  6 ””l”Öd›Âæ™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞPö46ööÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ”4Ö4Ö FBÖ aöpÖd›Âæ™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞP™ÌÿÿÀ’ĞPytvrz1Tableÿÿÿÿ²œySummaryInformation(ÿÿÿÿtDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ$CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿxp€ˆ˜  ¨°¸ À Îædetkib7¡ T Konu Başlığışÿ ÿÿÿÿ ÀF&Microsoft Office Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.8ô9²q^d ˜˜˜˜˜˜žžž666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666¨6666666666¸666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö2(Øè&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–ÆÖæö&6FVfv†–8XøV~_HmHnHsHtH8`ñÿ8 Normal_HmHsHtHLL Ba_l1k 1$@&5CJOJQJ\^JaJRR Ba_l1k 2$$@&a$5CJOJQJ\^JaJDD Ba_l1k 3$@&6OJQJ]^JNN Ba_l1k 4$$@&a$5CJOJQJ\^JRR Ba_l1k 5$$@&a$5CJOJQJ\^JaJ`@` Ba_l1k 6&$$ Æ}„ª„Ä@&^„ª`„Äa$5CJ OJQJ®A`òÿ¡® KVarsay1lan Paragraf Yaz1 Tipi, Char Char Char Char Char Char Char Char CharVi@óÿ³V Normal Tablo :V ö4Ö4Ö laö ,k ôÿÁ, Liste Yok 8@ò8 Üstbilgi Ƹp#tR@t Gövde Metni Girintisi 2 $ ÆŒ$Á„ª„Ä^„ª`„Äa$ CJOJQJZT@Z Öbek Metni $„„ª„Ä]„^„ª`„Äa$ CJOJQJ8 @"8 Altbilgi Ƹp#4)@¢14 Sayfa Numaras1F™BF Balon MetniCJOJQJ^JaJtC@Rt Gövde Metni Girintisi$„ª„Ä^„ª`„Äa$@ˆCJOJQJ^JaJ¢şb¢ xl24e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨şr¨ xl25k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨ş‚¨ xl26k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJş’ xl27T¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢ş¢¢ xl28e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨ş²¨ xl29k$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¢şÂ¢ xl30e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şÒ¢ xl31e¤d¤d$d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™NÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¢şâ¢ xl32e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¢şò¢ xl33e¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨ş¨ xl34k $¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJzşz xl35C!¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–ş"– xl36Z"$¤d¤d%d&d'd-DMÆ ÿÿÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠş2Š xl37T#¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$CJOJQJ^JaJ–şB– xl38e$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ–şR– xl39Z%$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–şb– xl40e&¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJ\aJ¢şr¢ xl41e'¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$5CJOJQJ\^JaJ¨ş‚¨ xl42k($¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–ş’– xl43Z)$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨ş¢¨ xl44k*$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ–ş²– xl45Z+$¤d¤d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJşÂ xl46T,¤d¤d%d&d'd-DàMÆ ÿÿÿ™OÆÿPÆÿQÆÿ[$\$6CJOJQJ]^JaJ¨şÒ¨ xl47k-$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şâ¨ xl48k.$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨şò¨ xl49k/$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ¨ş¨ xl50k0$¤d¤d$d%d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ€ş€ xl51I1$¤d¤d%d&d'dOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJş" xl52Z2$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$CJOJQJ^JaJŽş2Ž xl53^3$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJ~şB~ xl54M4$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŽşRŽ xl55^5$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠşbŠ xl56Z6$¤d¤d$d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJzşrz xl57I7$¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$a$5CJ\aJŠş‚Š xl58Z8$¤d¤d$d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJ\aJšş’š xl59^9$¤d¤d$d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšş¢š xl60^:$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJLş²L font5;¤d¤d[$\$56OJQJ\]^JŠşÂŠ xl61M<$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşÒš xl62^=$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşâŠ xl63M>$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJšşòš xl64^?$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJŠşŠ xl65M@$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJQJ\^JaJ|ş| xl66<A$¤d¤d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽş"Ž xl67MB$¤d¤d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽş2Ž xl68MC$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJžşBž xl69^D$¤d¤d%d&d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŽşRŽ xl70ME$¤d¤d%d'd-D`9DMÆ ÿÌÿÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşbl xl712F¤d¤d%d'dOÆÿQÆÿ[$\$CJOJPJQJ^JaJŠşrŠ xl72IG$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠş‚Š xl73IH$¤d¤d$d%d'dNÆÿOÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ„ş’„ xl74CI¤d¤d$d&d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿPÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJ|ş¢| xl75<J$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlş²l xl76+K$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşÂŠ xl77IL$¤d¤d$d%d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşÒx xl788M$¤d¤d$d-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşâŠ xl79IN$¤d¤d$d'd-D`MÆ ÿÌÿÿNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|şò| xl80<O$¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlşl xl81+P$¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJ|ş| xl82<Q$¤d¤d$d%d9DNÆÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJlş"l xl83+R$¤d¤d%d9DOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšş2š xl84ZS$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšşBš xl85ZT$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJvşRv xl866U¤d¤d$d'd9DNÆÿQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJfşbf xl87%V¤d¤d'd9DQÆÿ[$\$5CJOJPJQJ\^JaJšşrš xl88ZW$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJšş‚š xl89ZX$¤d¤d$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxş’x xl908Y$¤d¤d%d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJhş¢h xl91'Z$¤d¤d-D`MÆ ÿÌÿÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxş²x xl928[$¤d¤d'd-D`MÆ ÿÌÿÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşÂŠ xl93I\$¤d¤d%d&d-D`MÆ ÿÌÿÿOÆÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJxşÒx xl948]$¤d¤d&d-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşâŠ xl95I^$¤d¤d&d'd-D`MÆ ÿÌÿÿPÆÿQÆÿ[$\$a$5CJOJPJQJ\^JaJŠşòŠ DU( Char Char Char Char Char Char Char Char _dÿ¤ OJQJmH sH tH l> l aҊ  Konu Ba_l11`$¤ğ¤<@&a$&5CJ KHOJQJ\aJ mHsHtH\ş/òÿ\ `Ҋ Konu Ba_l11 Char"5CJ KHOJPJQJ\^JaJ TJ`T cҊ°Altyaz1b$¤<@&a$CJOJQJaJmHsHtHHş/òÿ1H bҊ° Altyaz1 CharCJOJPJQJ^JaJPK!‚Š¼ú[Content_Types].xml¬‘ËjÃ0E÷…şƒĞ¶Ørº(¥Ø΢Iw},Òä±-j„4 Éßwì¸Pº-t#bΙ{U®ã “óTéU^h…d}㨫ôûî)»×*1Pƒ'¬ô “^××Wåî0)™¦Též9<“l#¤Ü$yi}å;À~@‡æ¶(îŒõÄHœñÄĞuù* D× zƒÈ/0ŠÇ° ğûù $€˜ X«Ç3aZ¢ÒÂà,°D0j~è3߶Îbãí~i>ƒØÍ3¿\`õ?ê/ç[ج¶Géâ\Ä!ı-ÛRk.“sşÔ»..—·´aæ¿­?ÿÿPK!¥Ö§çÀ6 _rels/.rels„ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒÃ%v/¥C/£}á(h"ÛëÛOÇ »„¤ï÷©=ş®‹ùá”ç šªÃâC?Ëháv=¿‚É…¤§%[xp†£{Ûµ_¼PÑ£<Í1¥H¶0•ˆÙO¼R®BdÑÉÒJEÛ4b$§‘q_טžà6LÓõR×7`®¨Éÿ³Ã0̞OÁ¯,åEn7”Liäb¡¨/ãS½¨eªÔе¸ùÖıÿÿPK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ÌM à @á}¡wÙ7c»(Eb²Ë®»öCœAǠҟÛ×åãƒ7Îß՛K Y,œ ŠeÍ.ˆ·ğ|,§¨ÚHÅ,láÇæéxÉ´ßIÈsQ}#Ր…­µİ Öµ+Õ!ï,İ^¹$j=‹GWèÓ÷)âEë+& 8ıÿÿPK!0™Jtheme/theme/theme1.xmlìYOoE¿#ñF{om'vGuªØ±hÓF±[Ôãxw¼;ÍìÎjfœÔ7Ô‘q 7(j%.åÆ7 A‘úx3³»Ş‰7$i#¨ >$»3¿yÿߛ7³—¯Ü‹Ú'BRžt¼Æź‡Hâó€&aÇ»5\XõT8 0ã éx3"½+ëï¾s¯©ˆÄÁúD®áŽ)•®Õj҇a,/ò”$07á"Æ ^EX >º1«-Õë+µÓÄC ŽìÍ •h¤şüƒ·žï3à(©|&†š4)­0È`¯¡çåLö˜@û˜u<àğƒ¹§<Ä°T0ÑñêæçÕÖ/×ğZ¶ˆ©cÖ–Ö Ì/[—-ö– OŽ ¦A³}i³ oL-âúı~¯ß(èö}ĞÓÊR¦Ù¬6º9ÍÈ>.ÒîÕ[õ¦‹/Ñ_^¹İív[íLKԀìcs¿Z_in,9x²øÖ¾ÙİèõV¼YüÊ~p©½Òtñ1šì- µCƒŒz™p¶U _øj=ƒÏQ Eliž¨êH‹ñ].0­a +š 5KÉûÁ=Ś<^#¸4c‡|¹0¤9!é šªŽ÷~Š!æô^>ûöå³'èğşÓÃû?>xpxÿ{KÈYµ…“°¼êÅןüùèCôǓ¯^<ü¬/Ëø_¿û藟>­BòÌÅyşùãߞ>~şÅÇ¿ó°¾!ğ¸ јHtƒ ]ƒbÆ*®äd,ζbaZ^±‘„'Xs© ßW‘ƒ¾1Ã,óŽ#G—¸¼- xT¯Nï:#1U´‚óµ(v€Ûœ³.•V¸¦y•Ì<š&a5s1-ãv1ޯâİÉãßş4…š™‡¥£x/"Ž˜; ' ‡$! é9¾GH…vw(uìºM}Á%Ÿ(t‡¢.¦•&ѱMóE[4¿Ìªt;¶Ù¾ºœUi½Iö]$dfsÌxOŽ«HŽpÌÊ¿ŽUT%äp&ü2®/x:$Œ£~@¤¬ZsS€¾%§_ÃP¯*ݾÍf±‹ŠîUѼŽ9/#7ù^/ÂqZ…Ò$*cߓ{¢ípUßæn†èwğNŽu÷mJwŸ\ nÑĞi zf*´/¡P;8¦ÉߕcF¡Û8¿r ğù—*"ëM-Ä°'UeÂ֑ò{îhÑíqĞ7¿ænâi²C Ì7ž·%÷mÉõşó%÷¸|>m¡×V(»ºo°-±iãcúã el¨fŒ\—¦E–°Kԫ̹§¥4‚Ǭª;¸P`³ ®> *F8…öºái"¡ÌH‡¥\¡ΠWÒÖxhѕ=¶ôaÁV‰Õ6ìğ²Îϳׄæؙ3ZÖNËlùRFÔ~f -Ô©¹5Œh¦Ğ9Ü •Áƒ‹ªÁ`aMh?4-`å8™kÖp,ÁŒÚîvçÍİb¼pž.’Hæ#­÷¢ÆIy¬˜;ˆ éŞ V+qkk²¯Áí4N*³kÃ.÷Şëx)à¹—tÖIG–”““%è ãµ[K-ù8íx8ÑÂcœ‚×¥îø0 áJÈW†ı‰Él²|îÍv®˜› ¸¢°v_PØ©©jËȆ†™ÊB€%š“•©f=/l¤¿‚Ë« ÿš`G×µd2!¾*;»4¢mg_³RʧŠˆa 1›Š] îס úTÂń©úîĞ´µÍ”[œ³¤+ß\œÇ,pVnuŠæ™lá& Ì[I<Ğ­Rv£ÜÙU1)Nª”Ãø¦ŠŞOàž`9ĞğáW`¤óµãq¡"U(¨?Ğ6˜ÚÑ÷°0 A×Èæ¿ ûú¿Í9Kä5÷Ô. ‘ °©H²eÉDß ÄÙŞeI²Œ‰¨’¸2µbÉ>a#]WôŞî¡BİT“¬ ÜÑøsß³ ‡ºÉ)ç›SCŠ½×æÀ?İùØd¥Ü:lšÜş…ˆ»ª]o–ç{oY=1o³šyV³ÒVĞÎÒşE8ãVk+ւÆK­\8ğâ¢Æ0X4D)Üö ıö?*|FLë uÄw¡¶"øÈ ‰AØ@T_°ÒÒŽ¡q²ƒ6˜4)kÚ¬uÒVË7ësît ¾GŒ­%;¿Ïhì¢9sÙ9¹xžÆÎ,ìØڎkjğìÑ…¡I~Œ1Ž1³Êߛøø.8zn÷§LILğ=I`h=‡& ù-G³tı/ÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Ş1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĞŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ĞH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ı8‰g/]şQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!‚Š¼ú[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 +_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!0™JÑtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'ž theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]™ Bž Ôÿÿÿÿ <Ôÿÿÿÿ XXXXXcìììïè^ š Z * " š <ÎzNÌfú~ğÜ’z”ü š#%º%t&š¬«Ž¯ !&'(),/0123467;?ABC^hŽ şffúŠLIJÌ4 .!D"n#ž$„&Š'¼'0)”‘†“.•`–L˜|šRœTžd ,¢¤¦„§2©„ª¼«Ž¯"#$%*+-.589:<=>@DEFGXYZ[\]_`abcdefgi!:<ž :”ÿ•Œ DKMOZ\X_ÑØÚÜçéï!•!ÿ•€ÿ•€!•!ÿ•€ÿ•€ğ8ğ@ñÿÿÿ€€€÷ğ:ğğØğ( ğ ğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğb ğ c ğ$¿À€Ë>ßÍÿ¿"ñ?ğğğB ğS ğ¿Ëÿ ?ğåH ž ³ÿÿÿ¾q'twÿÿÿr'& t¤ÿÿÿ§p't+ô'Ttÿÿ _1526280552:Ÿ @:Ÿ ÿÿÇÌ œ‹ÈÌ †‹ÉÌ œ‹ÊÌ \…‹ËÌ \€‹ÌÌ œ€‹g9,´— Ü Ÿ n@3»ž 㠟 >*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags €PersonName€ èÙ& ª´6@¯°°²²³³µ¶¸¹»¼Äôşÿ   ‹ Œ š œ Ÿ ‘šœ ¡¤ÒÖßáâåæéç琑֯°°²²³³µ¶¸¹»¼ÆÆÇÇÈÏÑÒÙôşÿ      € €  ‹ Œ š › œ Ÿ ‘šœ ¡¤ÒÖßáâåæéç琑֯°°²²³³µ¶¸¹»¼ÈÏÑÒ  œ Ÿ ş5\‘Èe²ÅN?‚Ußö^ã/’°{¢ö \+_ÀP…Àq±‘UÈø*7L—×j¥æ%› ·ª ˜Q­ ®É S3× ş rz: ;8" 8E §Ê  &3 _^f ŒÏ •û Da5 ÿ~Z"«%["4@²"nß"<#×;A#ù(Ä$SC%¨+k%j@É%_~&Ï“&PYS'm/Ò(D.¡)­D¤)1,®)ªQÔ)M!"*òø Ž>VŒ?›)o@•A?‹A1îA=wABJhªDÙPuE,-„Eä‰Gg,²Gş<4HF-ÇHÉ6Iü$IÚ&ÑI’c_J)œJ^'ÈJİóJÜkJLÂeLÉv-M^SNNg¶NOoOÊPt>IPÛ9ÂQÑÊQžÕQà ØQe]RÇ)[RËíRB3S©cdS| pT›RŒTœ4ÁTÿ8UëdèUG;ŠVž)YŒ âY¢óYÏew!ye.ÙeÖ g4.Bg?xŽg·. gôl×g%hrX&hÒJ}h¡[Ûh†6i…TiT2€i¦'áiQ*òi„J9j” k=tákHN‡lñ0ÆlİÍmsçm_ønùZ oà>Óo?†p >qƒqÂqàzNrN½A“}+¨!›*7YîvØxH àZÂe¤'Ş'äOMYtøv¡ı&ê,ï8¿_àw„" ³- ; Ò@ P W ri œi ¼ ‡ RI ŞO —R »V $ øt p " 4G I )g Ób S+Z· Ím-Ò3Ò”Kcf~«ø'g:ÇG»L&OPŸTÓl'œ#œ(-ëbK°Tœ…‹Ë£”5óCLbgiÚë1Äb Àæ"Å6Â8MN³çh,Ë0&6D's('½S'œ( (0#(aR(¤f(5t(G), ))M)[H)44M4—\4«`45ä53A5çI5ƒU5oW5!a5Zs566Õ6ü/6]66 96¤W69m6jy6Õ7â+737I7LK7Ei7›r7ô#8Ž&8=9C9¬9-29?59¼69¶t9Z:t:š5: V:ï;¥2<B7<@<KE<N==Ì=,3=˜8=/H=QN=E->r2>Zn>#?š.?:>?T?nX?µa?žk? w?ÉF@rU@-}@û%Aá-A1AÙYAdeA)fA¡qAR9B4]BFaB gB4oBK&CL5CoGCójCND&,D3DÒgD“kDEÀ E EÙ,EqHEÍfEÆhE‘rEötEıF}F‡$F£DF°cFàGfGó'GeDG¯lGmH HEDH’PHÊSHvVHRIŸI)IÜ&I}VIê`I¾ Jü!J7?J\JÂcJ,hJr;K½BK³FK˜bK1 L˜KLiLonLirLBM°HM»WMÇYM`MÏnM“|M…!N£7N)HNºHN\bN%yNwO4.OA8O·FOÌhO÷jON Pá!PıOPQP~XPœxPž}PäVQ9nQ’uQRgRR'R×RRfµfthfDgW%gH/g1Ig^(h=h:Hhfuh7ihi¬0j-;jzHj»MjodjÆ k1k~^ky|kØl³lk/l‘)me9m…Dmnw/FxfxCyúyT9yHZycy4ey¢z2zûz[#z|$z +z›?zD@zYzvrz {Ó"{¯({cD{F"|5)|{Q|ß=}&]}@u}Ì~ÂK~ {~…|~` ¢”k†mŽw°€é€r?€€$!qqrí ‚v‚n‚’‚8,‚ ;‚ˆL‚†%ƒ±*ƒ `ƒ°jƒ½„j0„†1„˜>„ØT„Îb„àf„|„¥…¾7…¾<…éD…~†F/†b9†íU†`k†jr†µr† *‡œ5‡c7‡zB‡0N‡_‡±a‡Kf‡OGˆzqˆ!‰f‰)‰ ?‰E‰ºE‰£I‰U‰ÉW‰‹]‰-j‰ÒŠäŠŸŠápŠ{Š·0‹U}‹õMŒ¸ZŒ²$p(ò0O¡p2Ž] Ž¸XŽcjŽ pŽ¸vŽ{ŽE1½B‚JŒrel‘¹A‘JZ‘à{‘ˆz’8“ß*“}T“o“£”!”a#”º:”­•Ÿ!•W-•>•—R•³b•4m•é–…!–µ[]µ|iµ'uµ wµ¶Ì¶æ¶-S¶V¶©i¶2 ··¶c·‡v·á¸ #¸Á,¸ï\¸0`¸=¹4¹G¹N¹¬X¹é`¹Ö|NÖWV֜fÖ¯×~×½#ר4×p3ض4ØqYؑZØ4i؟2ÙÔ<مNÙhÙtUÚ?XÚÚtÚJ Ûğ ÛıÛ0&ۑ?Û¤ܦܟ/ÜıLÜdÜYİÖAİŸGİDuİÂŞãßx"ß7EߏJßÄ à®à3àKcà\áÚá×.ázdá¶eáäfá â»0â·2â¶>âL@âJ ã|1ã;UãòpãU ä|äÁ(äË+äEäËLäH]ä˜päêsä«åPCå¼Såææ3ærDæ¹^æç4 çñSç÷[ç´eç(|ç èö!è“Cè4Lè|qèQé(é§:é;é©EéGé—VéWén^é©vé±êS ê ê!ê;êbQêŸëŸëR%ë¤BëUeë1uë0wëaxëpCìÅMìÈhì(jìöwì¶ íMíP'íZ,í›Hí…`ícíß>îÁnîoîHpî‚rîïMïK(ïø>ïT!ğ\*ğÎ;ğÔGğ9bğ' ññ#ñ*ñ}*ñ®3ñäwñ¯|ñ4GòÿKò1ZòóS<ó¨Eó¬bóÿ{óåôh.ôTõ§$õ=Yõ¸+öÔ4öKPö*Zö¬B÷\S÷”X÷Êl÷pøöøIø³Røñù¾Tùß^ùÜiùâúH`úm6û½Cûªü=üÓPüıD4ıE8ıkBı%Dı“bışlı9şÅ"şN1şU8şHşuJşÙ~ş´ÿæ!ÿºlÿ°²ÿ@¸ מ PPPPPPPPPP P"P$P&P(PÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ G¢ÿ.àCxÀ ÿTimes New Roman5€Symbol3.¢ ÿ.àCxÀ ÿArialK¢‡à@ŸPalatino Linotype;.¢ ÿ.àCxÀ ÿArial TUR5.¢ ÿ.á[`À)ÿTahomaI.€ ÿ¯ÿ÷ÿÿßé?ÿ?Arial Unicode MS7.¢ ÿ¡[ @ŸVerdanaC.,¢ï { @ŸCalibri LightA¢ÿàÿ$BŸCambria Math"1ˆğÄ©2 Fg2 FgÒ B'”7”7!ğ²x£‚€4¡¡2ƒqğÜÿıHPğÿ?æÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ&62! xx ÿÿT uyg-ortakCasper