Denizli Platformu'nun Dönem Sözcülüğü DENİB' den DTO' ya Geçti

Denizli'nin sorunları hakkında ortak lobi çalışması yürütmek, güçbirliği oluşturmak amacıyla 2001 yılında kurulan, 26 oda ve sivil toplum örgütünün üyesi olduğu Denizli Platformu'nda dönem sözcülüğü devir teslim töreni 8 Nisan 2013'te gerçekleştirildi.

Bir yıldır Platform Donem sözcülüğü görevini yürüten DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, "Denizlimizin en önemli ve acil sorunlarını belirleyip, ortak lobi çalışması yaparak çözülmesinde etkin olan Denizli Platformu, çalışmalarıyla Türkiye'ye model oldu. Denizli'nin sorunlarının çözümü ve takibi konusunda birlik ve beraberlik içinde 12 yıldır çalışıyoruz. Hepimizin ortak hedefi Denizli'nin çıkarları ve menfaatleridir” dedi

De­niz­li İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Sü­ley­man KOCASERT, De­de­man Park Otel'de dü­zen­le­nen tö­ren­le plat­form söz­cü­lü­ğü­nü Denizli Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Nec­det ÖZER'e dev­ret­ti.

Devir tes­lim tö­re­ni­ne Denizli Valisi Ab­dül­ka­dir DEMİR, Denizli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman ZOLAN, Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.​Dr.Hü­se­yin BAĞCI ile Denizli Plat­formu üyesi oda ve der­nek­le­rin baş­kan­la­rı ka­tıl­dı.

İlgili Fotoğraflar